สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลันดา  พรมศิลป์
 
1. นางรัตนาภา  เรืองวิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวธีร์จุฑา   อันอาน
 
1. นางสาวบุญญาพร  ทองจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญกิจ
 
1. นางสาวอำนวย  นันทะเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวอุษาวณี  ซากัน
 
1. นางสาวอำนวย  นันทะเสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิสุทธิดา  พันธุ์แซง
 
1. นางสังวาลย์  ชาญศึก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  อุตรี
 
1. นางสังวาลย์  ชาญศึก
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกร  โคตรจันทึก
2. เด็กหญิงวารินนารถ  บูระณะกิติ
3. เด็กหญิงอังคณา  นาถเหนือ
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
2. นางมยุรา  พรมอ้วน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  เจียศิริสมบูรณ์
2. นายพงศธร  นาทันตอง
3. นางสาวสุภาวดี  นนลือชา
 
1. นางชุลีพร  พินิจพล
2. นางวาสนา  สำราญพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  นันทเสน
2. เด็กหญิงภิญญดา  มูลแก้ว
 
1. นางนงนารถ  มิสาโท
2. นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองยศ
2. นายธนาวัฒน์  ชนะมาร
 
1. นางมยุรา  พรมอ้วน
2. นางสาวรัตนาพร  พรสีมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายเอกดนัย  อันปัญญา
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายภควรรธก์  ต่อสกุลแก้ว
 
1. นายพนมพงศ์  สุวรรณสิงห์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 18 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวชนิกานต์  แสนหัวห้าว
2. นางสาวสาวิตรี  สาระ
3. นายอรรณพ  จบปาน
 
1. นายธงชัย  จันทร์ปัญญา
2. นางสาวอาภาภรณ์  สอนทะเดช
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณัฐญา  คำหารพล
2. นางสาวณัฐริณีย์  เอกอนันต์ไชย
3. นางสาวหทัยชนก  งามผิวเหลือง
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
2. นางสุดารักษ์  นรินทร์รัมย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นาชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อาจชมภู
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยเสนา
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
2. นางสาวปาณิสรา  พิศพาร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 23 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เกินจันทร์
2. นางสาวนริศรา  ทาโยหา
3. นางสาวโสรยา  โพธิเสน
 
1. นางสิริพร  ภูหัวดอน
2. นางวัลลภา  บุญหล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  โคตวงศ์
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวกรกนก  เรียงพรม
 
1. นางยุพิน  พลเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ราชเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  จันทะนาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายนคเรศ  ขัตติยะนนท์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  โคตรท่าน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  เรืองแสน
2. เด็กหญิงทอรุ้ง  สายรัตน์
3. เด็กหญิงบุณยอร  อุดมเวช
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นางพงษ์ลดา  กาญจนปภากูล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวกุลธิดา  ภูนิลวาลย์
2. นางสาวจุฑาธร  สินแสง
3. นางสาวสุทธินันท์  ไชยนา
 
1. นางกนกวรรณ  รัตนพลแสน
2. นางสาวณิชาพัฒณ์  จิรพันธุ์กุลชาติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลกานต์  แสนสุข
2. เด็กชายอนันตพงษ์  เถาว์ชาลี
3. เด็กหญิงอภิญญา  พวงทวี
 
1. นางปิยนาฏ  มาคิน
2. นางปิยกุล  จันทเขตต์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนฤกานต์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวสุพรรณสา  โสจันทร์
3. นางสาวเบญญทิพย์  มาศงามเมือง
 
1. นางอารีวรรณ  ธาตุดี
2. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิดาภา  รังคะวิภา
2. เด็กหญิงพิชญาภัด  บัวบานค่ำ
3. เด็กชายเจษฎากร  ลาชุม
 
1. นางปิยกุล  จันทเขตต์
2. นางปิยนาฎ  มาคิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 60 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวธัญสุดา  ผังดี
2. นางสาววัชราภรณ์  อสุรินทร์
3. นางสาวศิริพร  เหมสมัคร
 
1. นางทวี  ภวภูตานนท์
2. นางอัจฉรี  สุวรรณนาคินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลญาดา  ทาโว
2. เด็กชายอฐิวัฒ  ตรีเดช
3. เด็กหญิงอิชยา  ปุยฝ้าย
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เถื่อนคำแสน
2. นางสาวสุญาดา  ศรฤทธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 60 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิชากร  บุตรเนียร
2. นางสาวปิติธิดา  จันทร์แทน
3. นางสาวศิริลักษณ์  มิทราวงศ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นางศิรินทร์พร  ชลารักษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญ์วรา  ปาระเขียว
2. นายสุทัศน์  นามบันลือ
 
1. นางประสพพร  อันบุรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพิทักษ์  โพธิ์น้อย
2. นางสาวรัชนก  อ่อนจันทร์
 
1. นายคำสิงห์  ฉิมพลี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมินทร์  ทินช่วย
2. เด็กชายโชคทวี  แสนแก้ว
 
1. นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายบรรยวัสถ์  สุขุนา
2. เด็กชายพิทักษ์สันต์  พัวอุดมเจริญ
 
1. ส.ต.ท.มงคลเดช  วรรณปะเก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปยุดา  สิทธิเสือ
2. เด็กหญิงวริศรา  อุทาทิพย์
3. เด็กหญิงษิมารักษ์  บุญตรา
4. เด็กหญิงอภิญาพร  สิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงเมลิษา  ศิริเลิศปราณีกุล
 
1. นางประภาพร  ประสงค์ศิลป์
2. นางทองใบ  บุตรเจริญตระกูล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวชลธิรศน์  บุระคำ
2. นางสาวปวีณสุดา  ป้องจันทร์
3. นางสาวมณฑาทิพย์  จากผา
4. นางสาวรัฎฎา  เจริญทรัพย์
5. นางสาวอารยา  กิตติจารุภักดี
 
1. นายขวัญชัย  ขันสาลี
2. นางนวลละดา  นนสีลาด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  น้ำทิพย์
2. นางสาวณัฐสุดา  วินทะไชย
3. นางสาวรัตติยา  คำภูจูม
4. นางสาววรัญญา   แก้วตา
5. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  วรธิพรหมมา
 
1. นางสาวรัตนพันธ์   ศรีเคนขันธ์
2. นายอธิการ  สุขศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 49 โรงเรียนกันทรวิชัย 1. นางสาวจรัสรวี  อ่อนโพธา
2. นางสาวจิตรลดา  บุญผง
3. นางสาวพัชรี  บัวผัน
4. นางสาวพิริยา  ผาสุก
5. นางสาววิภาวดี  แสงเพ็ง
 
1. นายสมบัติ  โพธิ์หล้า
2. นางอุทุมพร  สมภูมิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายชัยชุมพล  ภูผิวผา
2. นางสาวนภารัตน์  นครเรียบ
3. นางสาวนันทิตา  ฐานะกอง
4. นายวุฒิปรีชา  ดวงสีดา
5. นางสาวแพรพิไล  พิมพาภรณ์
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
2. นายขวัญชัย  ขันสาลี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง 7 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางทักษิณา  เจริญศักดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 43 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวภัทรภร  เชิดตะคุ
 
1. นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 25 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดวงนามล
2. เด็กชายณัฐพล  สืบมา
 
1. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
2. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.99 ทอง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวปวันรัตน์  ฤทธิพิชัยวัฒน์
2. นายอดุลย์เดช  ขันมา
 
1. นางเทวีรัศมิ์  สองหลวง
2. นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  ลาศรีทัศน์
2. นางสาวชนารีย์  โคตรประทุม
3. นางสาวณัฐวดี  ราษี
4. นางสาวธัญพิชชา  ตุงคะศิริ
5. นายพงศกร  ประพันธมิตร
6. นายรัฐธรรมนูญ  ปุริเส
7. นางสาววนิษฐา  ทิพย์รักษ์
8. นายอาณัติ  คำสิงห์
9. นายเฉลิมชัย  อยู่สินธุ์
10. นางสาวเรนุกา  บุษบง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ละมูลตรี
2. นางปราณี  เทียงทำ
3. นางสาวรัศมี  ทองเจริญ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 13 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกณิศนันท์  อินทเคน
2. เด็กหญิงธวิกา  บุญบุตตะ
3. เด็กชายธัญวุฒิ  จ้ายหนองบัว
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีธรราษฎร์
5. นางสาวนัฐฐินันท์  งามใสย์
6. เด็กหญิงบุษบา  ผิวเหลือง
7. นายปณิธาน  อันละคร
8. นางสาวประภาพร  พรรณพราว
9. นางสาวภัคจิรา   พรรณพราว
10. นางสาวภัทราภรณ์  พลลาภ
11. นางสาวรัชต์กนก  เงาบัดชา
12. นางสาววัลนภา  สนิทลุน
13. นางสาวศิริรัตน์  ทิพพิชัย
14. นางสาวสุมินตรา  นรินยา
15. นางสาวอรอนงค์  ทองขันธ์
 
1. นางวัลลภา  พงษ์ศิริ
2. นายสิทธิชัย  สาระมัย
3. นายวรวัฒน์  เมฆเสน
4. นายมนูญศักดิ์  พรมคุณ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวขวัญจิรา  ทองมา
2. นางสาวอภิญญา  ทองจำปา
 
1. นางสุจินดา  ขำดำรงเกียรติ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวนัทมน  หลอดเพ็ชร
2. นายพงษ์เดช  กุศล
 
1. นายประเสริฐ  คลังแสง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 58 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  ขันตรี
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71.5 เงิน 51 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอทิตยา  บุญมาศ
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกนกอร  วังคะวิง
 
1. นางวริทยา  ประภาศรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  สายสมบัติ
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายวัชราวุฒิ  สุทธิประภา
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายรชต  วิชาชัย
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อุทัยแพน
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงพิสมัย  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คำไสสุข
 
1. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
2. นางคัดนางค์  รองหานาม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำวิจารณ์
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรอักษร  ธนะภักดิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 42 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายณัฐกร  เกตุมาลา
2. เด็กชายยศนรินทร์  พรมรอด
3. เด็กชายศตพร  รินทรึก
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีจอม
2. นางสาวปริญา  วิศวพงษ์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  โครตวงศ์
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนนทชัย  อามาตย์มนตรี
 
1. นางณัชชา  ศรีเศรษฐา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 13 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 24 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวลี  วิไลแก้ว
 
1. นายวิสิษฐ์  สุขวิชัย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายวินัย  มะโนราช
 
1. นายจักรกฤษ  นิลขำ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.67 เงิน 25 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐาณิยากร  เทพทำ
2. เด็กชายธนพร  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยสิทธิ์
4. เด็กชายนพรัตน์  ดีโม้
5. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงไชย
6. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ขวัญอ่างทอง
7. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
9. เด็กชายภูผา  พรมโคตร
10. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรียนรู้
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ปลาโด
12. เด็กหญิงศศิกานต์  นนทวงศ์
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หงษ์สุวรรณ
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมจะโป๊ะ
15. เด็กชายอิทธิเดช  ชัยสิทธิ์
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
2. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
3. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
4. นางวันเพ็ญ  มูลดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายกรกฏ  บุษบง
2. เด็กชายจตุพล   กลมลี
3. เด็กชายบุญญากร   อินกอง
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ขันแข็ง
5. เด็กชายวรพงศ์   โคตะมะ
6. เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์อ่อน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายพงษ์นรินทร์  พิมพ์ศรี
3. นายนราธิป  อุุทรังษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายกรกฎ  ทองเปาว์
2. นายจอมพล  บุปผา
3. นายชญานนท์  ภาณุเวศน์
4. นายธนวัฒน์  ศรีรักษา
5. นางสาวศศิวิมล  ทองไพร
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
2. นายภูวนาถ  ภูนาเหนือ
3. นายวีระศักดิ์  นามบุญเรือง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 46 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทับคำมูล
2. เด็กหญิงชมภูนุช  พื้นทอง
3. เด็กหญิงญาณาธิป  ชะศรี
4. นางสาวฐิติพร  อันทะแสง
5. นายณรงศ์กรณ์  ยศพล
6. เด็กชายณัฐกานต์  คำวิชิต
7. เด็กหญิงณัฐพร  จิตบรรจง
8. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทจร
9. เด็กชายธนดล  พงษ์วงษ์
10. นางสาวธิดารัตน์  ภูตะดา
11. เด็กชายธเนศพล  ธรรมบัวชา
12. นายนนทวัศ  เสริมนอก
13. นางสาวนภิสา  ไชยรงศรี
14. เด็กหญิงนิลรัตน์  เขียวกลม
15. นางสาวนิษฐ์ธญาภรณ์  โมครัตน์
16. เด็กหญิงนุชรินทร์  คำแสนวงศ์
17. เด็กหญิงบุษยามาศ  หลำใจซือ
18. เด็กหญิงปลายฟ้า  สุดชะเน
19. เด็กหญิงผกาพรรณ  แก้วสิงห์
20. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขันธ์
21. นางสาวพันธิวา  สนิทนิตย์
22. นางสาวพันธิวา  สนิทนิตย์
23. เด็กชายพีรภัทร์  อินทวัฒน์
24. นายรัฐเมตต์  แก้ววิเชียร
25. นางสาวรางค์รัตน์  ฤทธิ์ถาพรม
26. เด็กหญิงลาวัลย์  ทัพภูเดช
27. นางสาววราภรณ์  ทัพสมบัติ
28. เด็กหญิงสริญญา  รักษาภักดี
29. นายสิงหบดี  ตันเสดี
30. นางสาวสุณิสา  ศรดิลก
31. เด็กหญิงสุนิสา  พลวัน
32. นายสุวัฒน์  ทองภู
33. นายอดิศักดิ์  แก้วทะชาติ
34. นางสาวอรยา  สิทธิจันทร์
35. นายอรรคพล  มาตรพัตร์
36. เด็กหญิงอังค์วรา  สมพิพัฒน์
37. นางสาวเกษราภรณ์  ยะโส
38. นายเกียรติศักดิ์  วิเท่ห์
39. นางสาวเดือนฉาย  อโนราช
40. นายไกรวิชญ์  วังหอม
 
1. นายวรยุทธ  จันทมูล
2. นางนาตยา  นาศรีเคน
3. นางวัลภา  ภูมิศรี
4. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
5. นางกรรณิการ์  ค่ายหนองสวง
6. นายชวยศ  วีริยินทะ
7. นายเชษฐา  ผาจันทา
8. นายกานต์  แสนตรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.7 เงิน 52 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายปิยราช  พันตะคุ
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสวงดี
 
1. นางอิสสราพร  ตั้งตระกูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. นางสาวพฤกษา  รุ่งโชติ
 
1. นายสุรภานุพงศ์  สุนทรา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 15 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นายพงศกร  อันพันลำ
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 28 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภิรมย์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 13 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวมินตรา  ธูปน้ำคำ
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายรัฐนันท์  อินขัด
 
1. นางทัศนีย์  ประสงค์สุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิราพร  หวะสุวรรณ
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  โพธิพรณ์
 
1. นางนิชนันท์  สุนทรโรจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นายดนัย  น้อยตาแสง
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 18 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์อ่อน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 13 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวมินตรา  ธูปน้ำคำ
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกติกา  มารศรี
2. เด็กชายกรกฏ  บุษบง
3. เด็กหญิงกรวินท์  มีนาสันติรักษ์
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภิรมย์
5. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยชนะ
6. เด็กหญิงก้อนทิพย์  นนฤาชา
7. เด็กชายจตุพล  กลมลี
8. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
9. เด็กชายณัฐรัตน์  ชัยชนะ
10. เด็กหญิงณัตฌริกา   ประทาน
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ดวงพิมต้น
12. เด็กชายธีระพงศ์  ธุระธรรม
13. เด็กชายนันทวัช   อินธิแสน
14. เด็กหญิงนิจวรรณ  ทองเย็น
15. เด็กชายบุญญากร   อินกอง
16. เด็กชายประพัทธ์พงศ์  บุญเรือง
17. เด็กหญิงปลายฟ้า   แดนสีแก้ว
18. เด็กหญิงพรสุดา  พลกันยา
19. เด็กชายพลวัฒน์  กุลหงษ์
20. เด็กหญิงพิสมัย  ไชยเสนา
21. เด็กหญิงมัทรี  โคตรบุดดี
22. เด็กชายมิติใหม่  อินเสนา
23. เด็กชายยุุทธภูมิ  ขันแข็ง
24. เด็กชายฤทธิพันธุ์  ธรรมวัฒน์
25. เด็กหญิงลักษ์คณา   จันคำ
26. เด็กชายลาภโสภณ  คำเดช
27. เด็กชายวรพงศ์  โคตะมะ
28. เด็กหญิงวรรณกรณ์  ภูผา
29. เด็กชายวสุพล  โฉมงาม
30. เด็กหญิงวิมลรัตน์   เต็มจิตต์
31. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีพนาม
32. เด็กชายศราวุธ  เศษตะ
33. เด็กชายศุภกิจ  หมื่นสีดา
34. เด็กหญิงศุภวารี  ชาวเหนือฟ้า
35. เด็กหญิงสิริกัลยา   สีแดงชาติ
36. เด็กหญิงสิริรัตน์   แสงทอง
37. เด็กชายอนุพงศ์  เปภักดี
38. เด็กหญิงอรทัย  อินอาน
39. เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์อ่อน
40. เด็กหญิงอานิตา  ชูจิตร
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายทศพร  ทองดี
4. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา
5. นายชัยยา  ปุริสมัย
6. นายชัชวาลย์  แก้วเกิน
7. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
8. นางวันเพ็ญ  มูลดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.9 ทอง 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายกฤษณกร   ครเมือง
2. นางสาวกัลญา  อำโพธิ์
3. นายกิตติพศ  พรหมพันใจ
4. นางสาวกิติยา  ผาสุขสม
5. นายคุณากร  ลำเหลือ
6. นายชาคร  คำป้อง
7. นายฐนันด์รรัตน์   จันทร์ศรี
8. นายนตวัรษ์  ชัยชนะ
9. นางสาวนภดารา  พิมพ์ภูธร
10. นางสาวปริศนา  นัดทะยาย
11. นายปิยราช  พันตะคุ
12. นายพงษ์เดช   เรืองไตรนาถ
13. นางสาวพรรณภา  ขันรักษา
14. นางสาวพิชญธิดา   อริยพฤกษ์
15. นางสาวภัทรพร   พิบูลแถว
16. นางสาวมินตรา  ธูปน้ำคำ
17. นางสาววรนัน  โพธิ์สิม
18. นายวัชรกร  มาตรี
19. นางสาววิศัลยา  โอษฐ์ยิ้มพราย
20. นายวิษณุเทพ   เหล่าสุโพธิ์
21. นายวีรศักดิ์  อ่อนน้อย
22. นายศตพล  ปิยะบงการ
23. นายศักรินทร์  ซิซา
24. นางสาวศิริวรรณ  สืบมา
25. นายศุภวิชญ์   เดชประสาท
26. นางสาวสรันยา  สีมารักษ์
27. นางสาวสุนิสา  สมอ่อน
28. นางสาวสุภนิดา  ปัตตานัง
29. นางสาวสุรีรัตน์  นามมุงคุณ
30. นางสาวหฤทัย  หาสุข
31. นางสาวอณัญญา  วิแสง
32. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
33. นายอิทธิพล  เรืองสา
34. นายเดชานนท์  ชุมพล
35. นางสาวเภาวรินทร์  สุวรรณกาโร
36. นางสาวเมธาวี  พลบรรจง
37. นางสาวเสาวภาคย์  ซายอง
38. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขชารี
39. นางสาวแพรวพร  ทำดี
40. นายไปรวิทย์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นางเกศกนก  ธนไพศาลกิจ
4. นายอำนาจ  เมืองขวา
5. นางบาหยัน  จรรยาพิลาทิพย์
6. นายมนูญ  บุญไชย
7. นางสาววนิดา  นนฤาชา
8. นายบรรลุ  สุขุนา
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง 31 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกันทราภรณ์  วรไวย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วันทา
3. เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วสิงห์
4. นายธีรภัทร  แสงสีสม
5. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงอารียา  นนทวงศ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลเตมา
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  นิลเขตร์
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 51 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจตุพล  ซุ้มอภัย
2. นายชัชพล  โนนสมบัติ
3. นางสาวฐานิดา  งามลม
4. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
5. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
6. นายนภกร  การกิจธรรม
7. นายพิชญะ  ทระทึก
8. นางสาวลดาวัลย์  หาฉวี
9. นางสาวสุนัญญา  ทายัง
10. นายอาทิตย์  แก้วคำใต้
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
2. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
3. นางสาวปวินันท์  ปธิเก
4. นางสาวภัสรา  มาพร
5. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
6. นางสาวอภิสรา  มหารส
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 50 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันทา
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  อินทะคม
3. เด็กหญิงพรชิตา  พิมเภา
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองสุข
5. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงสรินญา  หม่องคำ
7. เด็กหญิงอารียา  นนทวงศ์
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  นิลเขตร์
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 27 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
2. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
3. นางสาวปวินันท์  ปธิเค
4. นางสาวภัสรา  มาพร
5. นางสาวรินรดา  เจ๊ะอาแว
6. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
7. นางสาวลดาวัลย์  หาฉวี
8. นางสาวอภิสรา  มหารส
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 7 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชนิสรา  บุญบุตตะ
2. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
3. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
4. นางสาวปวินันท์  ปธิเก
5. นางสาวภัสรา  มาพร
6. นางสาวรินรดา  เจ๊ะอาแว
7. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
8. นางสาววิชุดา  หาญนา
9. นางสาวอภิสรา  มหารส
10. นางสาวอารีญา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา  เข็มพิลา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจิรายุ  ภักดีสุวรรณ
2. นายณัฐพงศ์  ตะวัน
3. นายพงศธร  สุเสนา
4. นายศราวุธ  แสงสุวรรณ
5. นายสิทธิชัย  คารมหวาน
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายวิทยา  ศรีศาลา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.2 เงิน 17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำกอง
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายวศิน  ทอนมาตย์
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชลลดา  กุมภวาปี
 
1. นางสาวกนิษฐา  โพธิ์นางรอง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายดนัย  วิไลแก้ว
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงณภัทร  ปาละจินต์
 
1. นายสกล  มาบุญธรรม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิฎิยากร  ทับชา
 
1. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายมหินทร  โพธิวรรณ
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนาฎลีสิรินทร์  นาคทองคำ
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงภวิตา  อันบุรี
2. เด็กชายภาคภูมิ  สิทธิ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วคำ
4. เด็กหญิงเลิศนภา  ลือชา
5. เด็กหญิงไอยดา  ไชยสมคุณ
 
1. นายณรัฐ  จันทจร
2. นางดัชนี  จันทจร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิตตวดี  ผิวผุย
2. นางสาววนัญญา  ก้อนทอง
3. นายวรเชษฐ์  เหล่าทอง
4. นายอนุรักษ์  อนุอัน
5. นางสาวอรวรา  พิมพะปะตัง
 
1. นางสุชิดา  สาตารม
2. นางสาวจินตนา  โทนไทย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวสโรชา  งามเมือง
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.32 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายอิสรภาพ  เหลืองอุดมชัย
 
1. นางสาวกิตติญานี  นิติกานต์การุณ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.91 ทอง 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายวิทูร  ปาปะสิม
 
1. นางสาวพิราวรรณ  สุพร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 68.51 ทองแดง 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงสุวรรณประภา  เวียงนนท์
 
1. นางสาวมัณฑนา  สุขสงค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.99 เงิน 20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวมนัญชยา  ซาชิโย
 
1. นางสาวมลฤดี  สีบัวบุญ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 31 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  มีคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สติใหม่
 
1. นางสาวจิตรานันท์  นนจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาววราพร  อุตริ
2. นางสาวศิรินาถ  กิจขุนทด
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ทองล้วน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 49 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจักรพล  เจียมตน
2. เด็กชายชานนท์  ไชยศิลป์
3. เด็กชายธนดล   คำสอนทา
4. นายธนวัฒน์  ขาลเกตุ
5. นายพิชยดนย์  พะวฤทธิ์
6. เด็กชายวุฒิชัย  นิยมธรรม
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปวงชาติ
8. เด็กชายศุภากร  นนท์อามาตย์
 
1. นางสีญวน  แฝงสาเคน
2. นายสุเมธ  เทียงดาห์
3. นางวัชนี  สุทธิสา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 29 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายจตุพล  โสภา
2. นายพันนา  ศรีคูณ
3. นายพิเชษ  แผงอ่อน
4. นายสิทธิพงษ์  ศิริโอฐ
5. นายอนุพงษ์  ทาจันทร์
6. นายเชิดศักดิ์  เทียบปัด
 
1. นายนราธิป  แสนยันต์
2. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ
3. นายประยุง  ภูศรี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 26.75 เข้าร่วม 52 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัลยา  อุปจันโท
2. นายจักรพรรดิ์  ปัตธุลี
3. นางสาวจิตอารี  ศรีสมบูรณ์
4. นางสาวบุญวิศา  ศรีหานนท์
5. นางสาวปวีณา  ไร่ประสงค์
6. นายพฤติการ  อุทัยเพ็ชร
7. นางสาวพิมผกา  ภารกุล
8. นางสาวสุภิศา  ทัพทะมาตย์
9. นางสาวสุิรินญา  คำวิสิทธิ์
10. นายเชิดตระกูล  ตะวัน
 
1. นางปิยนาฎ  มาคิน
2. นายดุสิต  วรวัฒนธรรม
3. นายสุรพงษ์  ศรีเศรษฐา
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันตยะ  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  จุ้ยสกุล
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงจันทร์โชติ
4. เด็กชายวนัสพงษ์  กลางสุโพธิ์
5. เด็กชายอิทธิกร  จันทราศรี
 
1. นางวราพร  หล้ากำ่
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวจรัสพรรณ  มีชัย
2. นางสาวบุศรินทร์  หมวกซา
3. นางสาวยุวดี  ช่างยันต์
4. นางสาวเดือนดารา  คำโฮง
 
1. นางวราพร  หล้ากำ่
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  พีละ
2. เด็กหญิงพัชรา  กาดกอง
3. เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  เสนาจันทร์
 
1. นางดวงแข  ภูแล่นกี่
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวสุนิสา  ไพรหนู
2. นางสาวสุมิตรา  แกละแม
3. นางสาวอุบลวรรณ  ศรีภักดี
 
1. นางอิศราพร  พุดหล้า
2. นางเปรมยุดา  คลังแสง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 37 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงพรลภัส  บัวนาค
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  จันสม
3. เด็กหญิงอริสา  บุตรสาพันธ์
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางรัชนี  อัคฮาตศรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวปริญญาพร  น้อยแดง
2. นางสาววาทินี  รัตหน
3. นางสาวอรธิภา  ลาโคตร
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางรัชนี  อัคฮาตศรี
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายทัตพล  ศักดินาเกียรติกุล
 
1. นายชูชาติ  ชัยอาสา
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.25 ทอง 22 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายโกสิต  ศรีโนรินทร์
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  เดชกวินเลิศ
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัยณรงค์  อรัญสุทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สุขบรรเทิง
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ดรเมือง
2. เด็กชายกิติวัฒน์  สัตถาวะโห
3. เด็กหญิงชลลดา  คำดี
4. นายชาญชัย  ภาคเพียร
5. เด็กหญิงชื่นกมล  อุทัยแสน
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หีบแก้ว
7. นางสาวญาสุมินทร์  สินนา
8. เด็กชายณัฐนนท์  วรรณขันธ์
9. เด็กหญิงณัฐนรี  วงษ์ไพรัช
10. นายทัตพล  ศักดินาเกียรติกุล
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  โพธิ์ศรี
12. เด็กชายธนันชัย  นิลนนท์
13. นางสาวธิติมา  นนทภา
14. นายนภกร  กิจการธรรม
15. เด็กหญิงนารีนาฏ  แพนสมบัติ
16. เด็กชายปฏิพาน  จันทร์ตา
17. เด็กหญิงปวีณา  แผลงมนต์
18. เด็กหญิงปุษยธิดา  เหล่าสิงห์
19. เด็กชายพงศกร  อินทพรม
20. เด็กชายพงศธร  เพ็งมีค้า
21. เด็กหญิงพรพรรณ  สร้อยทอง
22. เด็กหญิงพรสุพัฒน์  แก้วเมืองกลาง
23. เด็กชายพิพัฒน์  จันทกล
24. เด็กชายภัทรพงษ์  เหล่าพิเดช
25. นายศราวุธ  ยะวร
26. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองคำ
27. นายสมพงษ์  สุมงคล
28. เด็กชายสินธนา  งามดี
29. นางสาวสุนทิยา  จันทร
30. นางสาวอนัญญา  วิลัยแก้ว
 
1. นายชูชาติ  ชัยอาสา
2. นายสกล  มาบุญธรรม
3. นางสาวลดาวรรณ  สุทธิสินธุ์
4. นางสาวศศิธร  เกิดบุญมี
5. นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ
6. นายเชษฐา  ผาจันทา
7. นายศิริวัฒน์  เหล่าดี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกมลรัชต์  คำยา
2. เด็กหญิงเกศกนก  ดีพรม
 
1. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
2. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกนกพร  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงชลธาร  แสนสุข
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายนิรันดร์  กิริยาดี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวนิสากร  ยางป้อม
2. นางสาวมยุริญ  ชินบุตร
 
1. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
2. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนากร  ศรีสารคาม
2. เด็กชายปณิธาน  เอกปณิธานพงศ์
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 53.6 เข้าร่วม 57 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพรรณวดี  เพียงเกต
2. นางสาวอัญชลี  ศรีพระนาม
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ร้ิวทอง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญสิทธิ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายภารดร  สงวนรัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  พิเชษผล
 
1. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุษบงค์
2. เด็กชายพลวัฒน์  หนูตอ
 
1. นางภัทรานี  พลลา
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาววนิดา  พงอุดทา
2. นายเจษฎา  อินทะพันธ์
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธีรพงศ์  วรรณา
2. นายพงษ์พันธ์  สุขี
 
1. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
2. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวกาญจนพัสส์  มณีวรรณ
2. นายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธ์ุ
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายพลาธิป  มณี
2. เด็กหญิงภิรมย์รัตน์  อุ่นสิงหา
3. เด็กหญิงเพชรมณี  โถมนาการ
 
1. นางปัญจรัตน์  แซ่ตัง
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 43 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาววราภรณ์  พลรัตน์
2. นางสาววิชญาดา  ประสารยา
3. นางสาวสิรอร  นาคนชม
 
1. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายชัยพงศ์  แสนศักดิ์
2. นายชาคริต  ทัพพันธ์
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
2. นายอาทิตย์  สุริฝ้าย
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายภูมิพะฒน์  เอมโอช
2. นายวุฒิพงษ์  แสนบุญโท
3. เด็กชายอานุภาพ  พินิจเมือง
 
1. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
2. นายสุทธินันท์  จิณาบุญ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายปริวัฒน์  โคตรศรี
2. นายศิวกร  รัตนะ
3. นายอภิชาติ  กลิ่งกล้า
 
1. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
2. นายนิมิต  นวลจันทร์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 58 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  มหาวงษ์
2. เด็กหญิงนัฐฏิกาล  พรมมานอก
3. เด็กหญิงพวงเพชร  สุจันทร์
 
1. นายประยูร  ทวะชารี
2. นางนิรชร  ปรุงฆ้อง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายคมสัน  คงดี
2. นายจักรพงษ์  ภูพันหงษ์
3. นายพัชรพล  โสสุด
 
1. นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
2. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองหล่อ
2. เด็กชายณัฐกมล  จันทะกล
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชินธุวงษ์
 
1. นายวิโรจน์  อุตมะ
2. นางศิริพร  อุตมะ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายคมกริช  แสนสุภา
2. นายยุทธนา  สวาทวงค์
3. นายวินัย  มะโนราช
 
1. นางศิริพร  อุตมะ
2. นายวิโรจน์  อุตมะ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  นามบุดดี
3. เด็กชายวีระพงษ์  แสงมุข
4. เด็กหญิงสุจิตรา  มาลาหอม
5. เด็กหญิงสุมนพร  อนุราช
6. เด็กชายเด่นชัย  ผิวนวล
 
1. นางดาหวัน  ชินณะวงศ์
2. นางปรัชญาพร  ดวงชาทม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกรรณิการ์  สมพิทักษ์
2. นางสาวณัฐกานต์  บุญสูตร
3. นางสาวดวงรัตน์  คำผาย
4. นางสาวทัศนีย์  สีแสนซุย
5. นายธีรนัย  ทดคุย
6. นางสาวรัชนี  วโรภาษ
 
1. นางกาญจนา  ไชยเสนา
2. นางนิ่มอนงค์  อินทรักษ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.57 ทอง 50 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกริชฐชัย  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงพิยะดา  ภูสีสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิจันทร์
 
1. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
2. นางพรรณี  ไม้หอม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 57 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวบุษบา  มะทะวงศ์
2. นางสาวผกาทิพย  ภักดีทา
3. นางสาวสุทธิพร  มาสิม
 
1. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
2. นางพรรณี  ไม้หอม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  สร้างประโคน
2. เด็กหญิงนรารัตน์  ปาณศรี
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ไชยรบ
 
1. นายจรินทร์  แสนบุดดา
2. นางปัทมา  แสนบุดดา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวปิยะนันท์  ศรีพรมใต้
2. นางสาวสายธาร  แซ่โคว้
3. นายเกรียงศักดิ์  คุณเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นางยุพิน  ภูกัลป์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจุฏิภรณ์  ครุฑเข็ม
2. เด็กหญิงนริศรา  สังขวิสิษฎ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  พลเหลา
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.28 ทอง 20 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัชชา  ประทุมไชย
2. นางสาววราพร  เขียวสุรรณภูมิ
3. นางสาวอรสุดา  ไชยสุระ
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลฎา  รองศักดิ์
2. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  นาถมทอง
 
1. นางอวยพร  วงษ์โต
2. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐายี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัลยารัตน์  วรรณุเสน
2. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณาวัตร
3. นางสาวพัชรี  ดวงพรม
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางกรรณิการ์  ตลับทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงศุภัทรียา  บุญสูตร
2. เด็กหญิงศุลีพร  บุญแลบ
3. เด็กหญิงอรทัย  คำพิพจน์
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวทิพย์สุดา  แก้วสียา
2. นางสาวปนัดดา  ราชบุญโย
3. นางสาวอามีน่า  อากาวี
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางนิรชร  ปรุงฆ้อง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เย็นไโสง
2. นางสาวปาริฉัตร  พิษณุแสง
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นายปรีดา  เดชศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  ชูคันหอม
2. นางสาววิลัยพร  เย็นไธสง
3. นางสาวอรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นายปรีดา  เลิศศิริ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีคุณ
 
1. นางจิตตรา  พิกุลทอง
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันทรวิชัย 1. เด็กชายพงศกร  ภูเงิน
 
1. นางปฤษณา  ทาโว
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมาริสา  โพนหลวง
2. เด็กหญิงระติญา  ละมุลตรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวธิติยา  เชียรชนะ
2. นางร่มฉัตร  หงษ์อุดร
 
161 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงสุข
2. เด็กชายพงศธร  วันทาแดง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  หารีย์
2. นางนงรักษ์  โพธิ์ศรี
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ชินวงษ์
 
1. นางชลิตา  จังพล
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวนิตยา  อันทะนัย
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายจุฬาพงษ์  ไผ่ล้อมทำเล
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กชายพงษธร  มันทาแดง
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  บุญคำมูล
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. เด็กชายชนินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวณัฐการณ์  สรรพสอน
 
1. นางสาวนิตยา  อันทะนัย
2. นายยุทธนา  นรสาร
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65.8 ทองแดง 24 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายพลภักดิ์  เทียบซิง
2. เด็กชายพัฒนากร  ดวงจันคำ
 
1. นายธีรภาพ  ตะโคตร
2. นางสาววรารัฐ  ยัพราษฎร์