สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นางสาวศศิรดา  จอมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวปวีณา   ลุงไธสง
 
1. นายปฏิภาณ  ปะติเก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 15 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันยารัตน์  พัฒนะแสง
 
1. นายบุญสาย  มั่งมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรพร  วงษ์ทะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นายพินิจ  ทบด้าน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 39 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวฑิฆัมพร  ไชยะโม
 
1. นางอัมพร  วงวาศ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทูลธรรม
2. เด็กหญิงอมลธีรา  สอนวงแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  กะตะศิลา
 
1. นายอรรณพ  อันปัญญา
2. นางสาวนิภาพร  ซารีดี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนันทศิริ  สุขโสม
2. นายวัลลภ  โคตรภูมี
3. นางสาวสิรินันท์  ยิ่งยง
 
1. นายอรรณพ  อันปัญญา
2. นางสาวศศิรดา  จอมทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงน้องนุช  มะปะเข
2. เด็กหญิงออมสิน  มั่งมี
 
1. นางกาญจนา  สวนประดิษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนุจรินทร์  ลาหนองแคน
2. นางสาวพัทราวดี  มโนวรรณ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสารคาม
2. นายอรรณพ  อันปัญญา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายพิชัย  เรืองบุญ
 
1. นายวรศิลป์  อักกะมานัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพสิษฐ์  เกียรติมานะโรจน์
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรประภา   ใจหาญ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ประดิษฐ์
 
1. นายเจริญ   ปินะถา
2. นางสาวจินตนา   เกิดทะเล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 26 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. นายคำพล  เทียงคาม
3. นายอนุชา  พรมดอนยาง
 
1. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร
2. นายวิชาญ  ปะธิโก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เทียงดาห์
2. เด็กหญิงนรินทร์  วัตวิเศษ
3. เด็กหญิงมัญชิษฐา  กรอบมาศ
 
1. นายสุขศิลป์  ชมภูพาน
2. นางสาวนงลักษณ์  ปราบเมย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 20 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนันทวรรณ  ทัดไพร
2. นายวิทวัฒน์  ช่วยเจริญ
3. นางสาวสุดารัตน์  คำโคกกลาง
 
1. นางเมตตา  ติดวงษา
2. นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพีระยุทธ  ปานา
2. เด็กชายสมพร  สุทธิสา
 
1. นายประจักษ์  อะนันทา
2. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมินตรา  เทเวลา
2. นางสาวสิริญาณ์  วงษาไฮ
 
1. นางสาวภัทรภร  วัฒนราช
2. นายสันติ  อุดคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 48 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายพัทธพล  ชูใส
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษไธสง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอาทิตย์  สุวรรณศรี
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. นางสาวจิรภัทร์  บุดดีคง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จันวงษา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มะเสนา
 
1. นางกัลยา  วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพันธกานต์  ป้องขวาเลา
2. นายพุฒิพงศ์  ไปนา
3. นายศักดิ์สิทธิ์  พรสวรรค์
 
1. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
2. นายธนัช  ภูมิชูชิต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ลาหนองแคน
2. เด็กหญิงนิพาดา  ชิณโคตร
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แพงพงมา
 
1. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
2. นางกัลยา  วงชารี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 56 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกุลธิดา  กุลสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์  อุ่นเจริญ
3. นางสาวเจนจิรา  เกิดน้อย
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิจักร
2. ดร.นิดา  กิจจินดาโอภาส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 42 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อันตระกูล
2. เด็กชายปกรณ์  ปะติตังโข
3. เด็กหญิงศุภธิดา  กุมชาด
 
1. นางพุทธชาติ  ปะกิคา
2. นางขวัญใจ  เปลวเฟื่อง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 13 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  ขันอุดทา
2. นางสาวกัญญารัตน์  เวียงสิมา
3. นางสาวแก้วกรรณิการ์  แซ่อยู่
 
1. นายฤทธิชัย  เสนาพรหม
2. นายสาคร  แสนยากุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 43 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จริงประโคน
2. เด็กชายธนพงษ์  ศรีทา
3. เด็กชายปฏิวัติ  สายสินธิ์
 
1. นางกัลยา  วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 53 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรทิพา  อันศิริรังกูล
2. นางสาวศิริลักษณ์  ปีนะกะเส
3. นางสาวอนุสรณ์  สายไพสงค์
 
1. นายดำเนิน  มหาสะโร
2. นางสาวนิตยา  ทิพศรีราช
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 50 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองหลง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ประทุมสัน
 
1. นายสุขประชัย  คำยานุกูล
2. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 11 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพร้อมหทัย  เจริญศรี
2. นางสาววชิราภรณ์  อัปปะมะโน
 
1. นายทรงศักดิ์  โฉมเฉลา
2. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายณัฐพล  คำสอนพันธ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  เตชะจันทร์
 
1. นางสาวอรุณรัศมี  จันทพรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายอภิวรรธน์  นะโส
2. เด็กชายเอกรักษ์  สกุลโพน
 
1. นางสาวพิชชานันท์  จันทพรม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุุญคุ้ม
2. เด็กหญิงจรัสภรณ์  ศักดิ์ศรีกรม
3. เด็กหญิงปุสยา  สมศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงศ์ประดับแพร
5. เด็กหญิงวายุภักษ์  สีโท
 
1. นายประสิทธิ์  อรรถโยโค
2. นายบพิธ  วังหนองเสียว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 50 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวนัจนันท์  พิลาสี
2. นางสาวนัฎฐรินีย์  รินสุด
3. นางสาวศิรินยา  ปะทังคะติ
4. นางสาวศิริรัตน์  ภิรมย์รักษ์
5. นางสาวแสงรวี  พิมพ์เหล่าหนาด
 
1. นายพยนต์  บุญเพ็ง
2. นางสาวมยุรี  ชิณวัง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 28 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุติรัตน์  ปิดตังนาโพธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปริวันตา
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  อัปมะโน
4. เด็กชายสิทธิชัย  พิมพะการ
5. เด็กหญิงอังคณา  ดีพิจารณ์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทเขต
2. นางสาวพยอม  ภูหัวไร่
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 47 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลฉัตร  บุญเรือง
2. นายณัฐกานต์  ประทุมทอง
3. นางสาวธีวรา  แถลงธรรม
4. นางสาวบุศราภรณ์  สืบสุนทร
5. นางสาวลัทธพร  หัตถสินธุ์
 
1. นางกรทิพย์  ปัญโญ
2. นางพีชญา  พุ่มโกสุม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนวรัญญวิทย์ 1. เด็กชายชนินทร  ช่างสากล
2. เด็กชายยุทธภูมิ  โยไทหาร
3. นายสรศักดิ์  สินมั่น
4. เด็กชายสุทธิภรณ์  นวมขำ
5. เด็กชายอภิชัย  บรรยง
 
1. นายพีระ  ปะวะถา
2. นายมนตรี  ไวจำปา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.4 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนรีรัตน์  วงษาเคน
2. นายยุทธมา  วิจิตร
3. นายวัชรพงษ์  ช่วยรักษา
4. นายสิทธิชัย  ปักษา
5. นางสาวอัญภัทร  วิลาหา
 
1. นางสนธยา  พลรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.2 เงิน 28 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายจักราวุธ  ชิณราช
2. นายณัฐวุฒิ  สุขบาล
3. นายธนพงษ์  โพธิ์ไพร
4. นายธนะพล  พานิช
5. นายธวัธชัย  เกลี้ยงไธสง
6. นายธีรภัทธ์  ยอดมงคุณ
7. นายนายอิษฎา  แดงทุมมา
8. นายบูรฉัตร  ชาธงไชย
9. นายปกรณ์  ผจวบโชค
10. นายปริญญา  พูนศิริ
11. นายพงศ์กร  แก้วบุตรสา
12. นายฤทธิชัย  บุตรสิม
13. นายวิทวัส  ชนะชัย
14. นายวีระ  กฤษเชิด
15. นายวุฒิชัย  อุทปา
16. นายศุภวัฒน์  รุดโถ
17. นายสัตยา  ลันไธสง
18. นายสุรพงษ์  แว่นจันลา
19. นายอาธร  ล้อมไธสง
20. นายเกษมสันต์  นามวงษา
 
1. นายทรงเกียรติ  ปักเคทา
2. นายประคอง  สระหนองห้าง
3. นางบุญช่วย  แก้วอาจ
4. นางประภาพร  แสงรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกุลนาถ  สีหาบุญทอง
2. นายจักรภพ  คุณพระเนตร
3. นางสาวจิตรา  ทองปาน
4. นายณรงค์ฤทธิ์  อุ่นเจริญ
5. นายณัฐพร  วัฒนบุตร
6. นางสาวนิธิพร  ศิริสำราญ
7. นางสาวปิยธิดา  เลิงฮัง
8. นางสาวปิยรัตน์  สัตถา
9. นางสาวพลอยพรรณ  ทิ้งโคตร
10. นายพัฒนะ   สุธรรม
11. นายภาคภูมิ  แปนมา
12. นางสาวมัณฑนา  หาญพยอม
13. นางสาวลักษณา  บุระเวทายัง
14. นายวัชรัตน์  แสนแก้ว
15. นางสาวศิริพร  จันทะมณี
16. นางสาวศิริลักษณ์  สุภะกำ
17. นางสาวสนทยา  สุดพันธ์
18. นายเกียรติศักดิ์   ประพันธมิตร
19. นางสาวเบ็ญจวรรณ  สีกรม
20. นายโชคชัย   เปการี
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริคะเณรัตน์
2. นางวรรณจรีย์  เจริญสุข
3. นางนงค์รัก  พินทะปะกัง
4. นางรัชนี  ภูมิภักดิ์
5. นายคมสัน   สัตตรัตนนำพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายเดชา  ขามโนนวัด
 
1. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 54 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิศิษฏ์ธชา  ระพิณพิทักษ์
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง 46 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายพงศภัค  มูลหา
2. เด็กหญิงศศิธร  ก้อมมังกร
 
1. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
2. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 10 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีสันติสุข
2. นายดนุรุต  ปะระทัง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองสมบูรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ชัยอินทร์
2. นางสาวจิราพร  อะปะมะเย
3. นางสาวภานุมาศ  หารโกทา
4. นางสาวรุจิรดา  ตะวัน
5. นางสาวศสินา  หงษ์คาร
6. นางสาวศิริวรรณ  ละอองทอง
7. นางสาวสุนิษา  ปุริโสตะโย
8. นางสาวสุพรรณษา  คำจันวงษา
9. นางสาวสุภาพร  หวังรวนกลาง
10. นางสาวสุภาพร  ขันตี
 
1. นายปิยะ  แก้วหลวง
2. นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ์
3. นายสุรศักดิ์  วิบูลย์คำ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.6 ทอง 49 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชราวุฒิ  แวงวรรณ
2. นายตุลา  สุปะติ
3. นายธนพงษ์  อังคะ
4. นายนลธวัช  จัตวี
5. นายนายวรายุส  วรเชษฐ์
6. นายพิริยพงษ์  พิเมย
7. นายภาสกร  ศรีวิเศษ
8. นายภูวดล  อาระหัง
9. นายวัชรินทร์  อะมะมูล
10. นายสมพร  สืบสิงห์
11. นายสาธิต  กงจันดา
12. นายอดิศักดิ์  เขาหิน
13. นายอภิเดช  บุญพันธ์
14. นายเอกรัตน์  เอกศิริ
15. นายเอกรินทร์  จิตวิต
 
1. ดร.หงษ์ทอง  ประนัดศรี
2. นายสมทรัพย์  จันทร์แก้ว
3. นายเกษมสันต์  คุ้มสุวรรณ
4. นางฉวีวรรณ  แสนรักษ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   โพธิ์แสงดา
2. นางสาวจารวี   เหลาสา
 
1. นายนิวัฒน์   จีระออน
2. นายปรัชญา   นนทะสี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวชลธิชา   กันหาสียา
2. นางสาวเสาวลักษณ์   สุวรรณศรี
 
1. นายนิวัฒน์   จีระออน
2. นายปรัชญา   นนทะสี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73.5 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงแคทรินทร์  บ่งกาวงษ์
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.5 ทอง 17 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพรพิมล  ปัดตานัง
 
1. นางภคอร  เสถียรธาราจาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงอรดา  ธรรมสา
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภัทรธิดา  พันธ์เสนา
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอัญชลี  ใจเพชร
 
1. นางภคอร  เสถียรธาราจาร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวประภัสสร  ไชยพล
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายกันต์ธร  บุบผา
 
1. นางสาวกุสุมา  สมศรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายอุกฤษฏ์  แก้วก้อย
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวจารุภา  นาจุมจัง
2. นายธนากร  สีละออ
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภาระบาล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กชายสรนาถ  มณีเลิศ
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายวชิระพงษ์  เขตตวิทย์
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 43 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายจิตรกร  เพียพยัคฆ์
2. เด็กชายชนาเมธ  บุตรวิชา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ปาปะทา
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
2. นายธนากร  คำพระวงศ์
3. นายสรรเพชร  นระสาร
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 18 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  ปีคูณ
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.2 ทอง 6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนสิทฎ์  วงษ์รัมย์
2. เด็กชายชัยอนันท์  พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กชายชาญชัย  ทองดวง
4. เด็กชายณฐพล  เนื่องไชยยศ
5. เด็กชายพงศธร  ทองสุก
6. เด็กชายสุรชัย  ชื่นตา
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
2. นายจำรัส  ปะทังวา
3. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 48 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายจิตติ   เลิศนา
2. นายณัฐวิชช์  อธิโรจน์ธนสาร
3. นางสาวปรียานุช  โคกสีนอก
4. นายวิทวัฒน์  แก้วสีไว
5. นายศราวุธ  ปะริวันตัง
6. นายอิสระ  สุโทวา
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
2. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
3. นายนครินทร์  ภูยืด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.25 ทอง 5 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกนกพร  สุขจิต
2. นางสาวกันติยา  วิโรง
3. นางสาวกานติมา  เกิดสีทอง
4. นายชินวัฒน์  พรมลี
5. นายณัฐนันท์  แสงโชติ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมบูลย์
7. เด็กชายธนวัฒ  ชินวงษ์
8. เด็กหญิงนรินทิพย์  ปักเขตานัง
9. เด็กหญิงนันท์ชพร  ทาเภา
10. นางสาวนันธิยา  พวงบุรี
11. นางสาวบุษดี  เดชวงษา
12. เด็กหญิงประภาภรณ์  เจนจุด
13. เด็กหญิงปิยธิดา  ปะนะพุดโต
14. เด็กชายปิยวัฒน์  วรรณปะเก
15. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตะชา
16. เด็กชายพงศธร  แข็งแรง
17. เด็กหญิงพรพรรณ  ดงพระจันทร์
18. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ไขศรี
19. นายภาคภูมิ  ปัจจังคะตา
20. นางสาวรัชนีวรรรณี  คำลัยวงค์
21. นายรัชพงศ์  พันเดชา
22. นายลิขิต  ชัยสุนทร
23. นางสาววรรณิภา  ปลายขอก
24. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
25. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีโย
26. นางสาววิชุดา  แสงเกตุ
27. นางสาววิภาวดี  อินทโชติ
28. นางสาววิภาวินี  รัตนไพร
29. เด็กหญิงศิรประภา   บุญยะรัตน์
30. นางสาวอธิตยา  สุวาหลำ
31. เด็กหญิงอนันญา  โสภากุล
32. นายอนันทวัฒน์  ยางนอก
33. นางสาวอภิญญา   ปติเต
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวันโน
35. นางสาวอรญา  หนันดี
36. เด็กหญิงอรนิสา  แสงเดช
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ปนัดสาโก
38. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  จันทวะฤทธิ์
39. นางสาวเกศิณีย์  สุนทร
40. นายไกรวิชญ์  บัวรัตน์
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง 36 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวคูณดี  ยอดวงกอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
3. นางสาวณัฏฐนิช  ปินะษา
4. เด็กชายณัฐกร  วงษ์สีสา
5. นางสาวณัฐธิดา  ปะติตัง
6. เด็กชายณัฐพงษ์   นามวงค์
7. นายดุลยวัฒน์  กล่ำภาภรณ์
8. นายทรงพล  บุญธรรม
9. นายธรรมนูญ  เวฬุวัน
10. นางสาวนัฐนันท์  สุขแจ่ม
11. นายนิติรัฐน์  นามสิงห์
12. นางสาวบุษบา  วงษ์สมศักดิ์
13. เด็กชายปฐมพร  สาวันดี
14. นางสาวปภิญญา  ศรีสมศักดิ์
15. นายพงศธร  แพงพงษ์มา
16. นายพงษ์สิทธิ์  ต้นโพธิ์
17. นางสาวพรพิมล  วรรณวิจิตร
18. เด็กชายพิชยากร  ประจิตร
19. เด็กชายภูมิรินทร์  นาสินส่ง
20. เด็กชายมหัคฆพันธ์  สังเสวี
21. นายยุทธพล  สีทองสา
22. เด็กหญิงรจนา  โคทาสี
23. นางสาววัชรีภรณ์  สิมสีดา
24. เด็กชายวิศรุจน์  ประกอบกิจ
25. นางสาวศิรินยา  อัปมะโห
26. เด็กชายศุภวิชญ์  ภาระโข
27. นางสาวสยุมพร  ปัดตาราโพธิ์
28. นางสาวสุธิดา  ทุมโจ้
29. นางสาวสุภาพร  ทุไธสง
30. นางสาวอรยา  สงทะลา
31. เด็กชายอรรคพล  บุญแผน
32. นางสาวอริสา  ทาโม้
33. เด็กชายอาทิตย์  เสาร์แก้ว
34. นางสาวอาภาพร  สำโรงแสง
35. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มุกดาตระกูล
36. นายเพชรประพันธ์  จูงกล้า
37. นางสาวเพ็ญศิริ  เชื้อพลบ
38. นางสาวเยาวเรศ  ศัพท์พันธ์
39. นายโยธิน  อภัยไธสง
40. เด็กชายไกรวิชญ์  ชาชำนาญ
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
2. นายพรมมา  ประทังวา
3. นางภคอร  เสถียรธาราจาร
4. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
5. นายวัชรินทร์  ติดวงษา
6. นางสาววิทยาภรณ์  สืบสวน
7. นางสาวเกศรินทร์  สวาสดิ์วงค์
8. นางสาวจิตวิสุทธิ์  การิโก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 24 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ฮาดภักดี
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.8 เงิน 37 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายศรราม  ประทุมเพชร
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  อุ่นทานนท์
 
1. นางพีระพร  แก้วดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสุพจน์  ถิระภาค
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 57 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สีสมเตรียม
 
1. นายรักศักดิ์  สุ่มมาตย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.1 ทอง 48 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันติยา  วิโรง
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายพงษ์ศักดิ์  ทาสีแก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 46 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายเอนก  แว่นจันลา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงนงนภัส  สามงามยา
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชาญชัย  ทองดวง
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายสมรัตชัย  ปุริมาโน
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 25 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงนงนภัส  สามงามยา
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 49 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวสุดารัตน์  วรรณโคตร
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง 5 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาระดล
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  คุรุทานัง
3. นางสาวกรวรรณ  บัวลอย
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติลาโพธิ์
5. นางสาวกาญจนา  นิมะลา
6. เด็กชายจีรศักดิ์  ของดี
7. นางสาวชลธิชา  บาริศรี
8. นางสาวชลลดา  ประโปตินัง
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปะนัดตานัง
10. นายณัฐกิตติ์  จิตราพิเนตร
11. นางสาวณัฐนารถ  นามมนตรี
12. เด็กชายณัฐพงษ์  สีงกพลี
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิธี
14. นายนนทนันท์  เดชสุภา
15. เด็กหญิงนาถฤดี  สุขวงศ์
16. เด็กหญิงบุญฑริกา   บุญศรี
17. เด็กหญิงพอฤทัย  ปาปะเถ
18. เด็กหญิงพิมพ์กมล  มงคล
19. นายพีระพัฒน์  ฮาดภักดี
20. เด็กหญิงภคนันท์  สีสงนาง
21. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญซ้อน
22. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ทบง่อม
23. นางสาววรรณพร  ศรีบุญมา
24. เด็กหญิงวรรณิษา  เลิศสีดา
25. นางสาววิรากานต์  อุปนิตย์
26. นางสาววิลาสิณี  นันทเสนา
27. เด็กหญิงวิสัชนา  ปาสาใน
28. เด็กชายวุฒินันท์   จันทิชัย
29. เด็กชายศิขรินทร์  ศรีสุนนท์พันธ์
30. เด็กหญิงศิรดา  ประทุมแสง
31. เด็กหญิงศุภสุตา  นครศรี
32. นางสาวสุกัญญา  แสงโทโพธิ์
33. เด็กหญิงสุพัตรา  จั้นบัวลุน
34. นางสาวหนึ่งฤทัย  ประภาวิชา
35. นายอชิตพล  สวัสดิ์จิตต์
36. เด็กหญิงอณิฌา   ปะวันนา
37. นายอภิราช  พิราลัย
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   คำเสียง
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤษฎา  รักษาพล
2. นางสาวกัญญารัตน์  กงเพชร
3. นางสาวกัญญารัตย์  แสงสุก
4. นายกิตติพงษ์  วงศ์วิริยะ
5. นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง
6. นายฉัตรมงคล   ทาเภา
7. นายชัยโย  วงษ์หาร
8. นางสาวฐิติมาพร  กุลอุปราด
9. นางสาวณัฐกรัณฑ์  ศรีสันติสุข
10. นางสาวณัฐวดี  การค้า
11. นายธนกร   พินิจมนตรี
12. นางสาวธัญชนก   เหลาคม
13. นางสาวธารทิพย์  ปิดสายะ
14. นางสาวปณิดา  ไขสาร
15. นางสาวปัฐมาวรรณ์   นิกุล
16. นางสาวปิยะดา  ศรีหารัตน์
17. นายพงสิทธิ์  ตาสี
18. นายพลวัฒน์  รามสีดา
19. นางสาวพิชญดา  ปะกิระตัง
20. นายภาคภูมิ  บุตรศรีภูมิ
21. นายวสันต์  สมวงษ์
22. นางสาววัชรินทร์ยา  พุฒิศรี
23. นายวุฒิกร  ปักการะนัง
24. นางสาวศยามล  สีสุแล
25. นายศรราม  ประทุมเพชร
26. นางสาวศศิธร  ทอนโพธิ์แก้ว
27. นางสาวศศิธร  ทาทิพย์
28. นางสาวศิวรินทร์  พูลวงษ์
29. นายสิทธิพร   จันสนิท
30. นางสาวสิริวิมล   บุญเข็ม
31. นางสาวสุกัญญา  แก้วจันทร์
32. นายสุพจน์  ภิระภาค
33. นางสาวสุภาพร  อันทะหวา
34. นายอนุชา  บุญมาพิลา
35. นางสาวอัจฉริยา  ปินะสา
36. นางสาวอิศราพร  ไชยศรีสุทธิ์
37. นางสาวอุบลรัตน์  ขวัญกิจสิริกุล
38. นางสาวเจนจิรา  หอมหนองโจด
39. นายเทวิน  จันทนุภา
40. นายโชคชัย  ยศลำลือ
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.9 ทอง 39 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายจักรกฤษณ์  ทองดี
2. นางสาวจันทร์จิรา   มาเย็น
3. นางสาวจุฑาทิพย์   พรรษา
4. นางสาวชวิษา   บุนรสิงห์
5. เด็กชายพงษกร   น้อยจันวงษ์
6. นางสาวภัทราพร  บุตรเจริญ
7. นายสันติ   จั้นพลแสน
8. นายสิทธิกร  เขมะโร
9. เด็กหญิงหัทยา   ไชยโก
10. เด็กชายอนุรินทร์  สร้างนานอก
 
1. นางสาวอภิญญา   โพธิ์แสงดา
2. นางสาวปรียาภรณ์   ยอดแก้ว
3. นายสุรเดช   พรหมวิอินทร์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 26 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ติสาวัน
2. นางสาวณัฐพร  เรือนจันทร์
3. นายนนทวัฒน์  ทองดวง
4. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแก้ว
5. นายปฏิภาณ  ธรรมโส
6. นางสาวภัทรวดี  อาบสุวรรณ
7. นางสาววิลัยวรรณ  ณะสีแสง
8. นายสุทธินันท์  หงษ์สีทอง
9. นางสาวสุภานิช  ทองพูล
10. นายอภิสิทธิ์  บรรยง
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
3. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง 8 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
2. เด็กหญิงวิชิตา  อิติบุดตา
3. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
4. เด็กหญิงเบญภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
5. เด็กหญิงโชติกา  โพนเงิน
6. เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นางสาวกุสุมา  สมศรี
4. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
2. นางสาวณัฏฐนิช  ปินะษา
3. นางสาวณัฐธิดา  ปะติตัง
4. นางสาวบุษบา  วงษ์สมศักดิ์
5. นางสาวสยุมพร  ปัดตาราโพธิ์
6. นางสาวสุทธิดา  ทุมโจ้
7. นางสาวอริสา  ทาโม้
8. นางสาวอาภาพร  สำโรงแสง
9. นางสาวเพ็ญศิริ  เชื้อพลบ
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
2. นางภคอร  เสถียรธาราจาร
3. นายพรมมา  ประทังวา
4. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  แจ้งไพร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพดพันธ์
3. เด็กหญิงพรทิพา  หกประเสริฐ
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กามุตเสน
5. เด็กหญิงวิชิตา  อิติบุดตา
6. เด็กหญิงวิรดา  สมศรี
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ฮั่น
8. เด็กหญิงอรไพลิน  ไตรประสิทธิ์
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นางสาวกุสุมา  สมศรี
4. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 29 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฉัตรญาดา  ศรีสุใบ
2. นางสาวชุติมา  กลูรัตน์
3. นางสาวภัทริดา  บูราณศรี
4. นางสาววราทิพย์  ปะเสระกัง
5. นางสาวสิริลักษณ์  นามสมบูรณ์
6. นางสาวสุชานันท์  ปาสานะโก
7. นางสาวสุชานาถ  ปาสานะโก
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลภัสรดา   บุบผโชติ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์   วิทเวช
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 12 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกชกร  ดอกแขมกลาง
2. เด็กหญิงกรกนก  ส่องรส
3. เด็กหญิงชรัญญา  ทบแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศา  พลศรี
5. เด็กหญิงธัญรัตน์  ปาปะกี
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชาวบ้านใน
7. เด็กหญิงปภัสสร  ประทุมแสง
8. นางสาววิยดา  สมศิริ
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปวงปะชัน
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิกขา
11. เด็กหญิงอริยา  ลันสี
12. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา  ปักเคเต
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
3. นางลภัสรดา   บุบผโชติ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์   วิทเวช
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 7 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายคมกฤษ   รัตนปัญญา
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีเหล่าขาม
3. นางสาวชมพูนุช  ปะติเพนัง
4. นางสาวชุฎาภรณ์  วังสาร
5. นางสาวณัฐติยา  สืบสุนทร
6. นางสาวพรนภา  ปาปะเข
7. นางสาวพรศิริ   เมืองศรี
8. นางสาวพิชชาพร  นามสมบูรณ์
9. นางสาวพิมพ์ชนก  ปัดโต
10. นางสาวภัทรสุดา  ปะริเตนัง
11. นางสาวยุวดี  สิกขา
12. นางสาววรรณภา  ชารีโย
13. นางสาววราทิพย์  ประเสระกัง
14. นางสาวศศิธร   พลพิทักษ์
15. นายศุภชัย  บุญโรจน์
16. นางสาวอรญา  แสไพศาล
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
3. นางลภัสรดา   บุบผโชติ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์   วิทเวช
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤษราช  ปาปะไม
2. นายนิมิต  ปุริตัง
3. นางสาวบัณฑิตา  ดงกาวัน
4. นายวัชรพล   พิลาลัย
5. นายสราวุธ  ตรีศูนย์
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายพัฒนพงษ์  สีหานารินทร์
2. นางสาววนิดา  นาทองบ่อ
 
1. นางวิไลวรรณ  นิรุธติคุณ
2. นางสาวประกาย  เชื้อนิจ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 28 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปวริศา  บุตรโชติ
 
1. Mrs.Retsel Faye  Nevaliza Escalona
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.4 เงิน 26 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตนติสร้อย
 
1. Mr.Antonio  Agudo Sugoy
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทอนนุสะ
 
1. นางเรืองอุไร  ธรรมวัฒน์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพิมพ์นิภา   ทุมดี
 
1. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 21 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 60 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวชาลิสา  ยอดสระเทิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  อิ่มสำอางค์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตา  สัมพันธ์
 
1. นายอธิพงษ์  จันทร์เปล่ง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนภัสกร  อุ่นพิกุล
 
1. นายชนะชัย   พรดอนก่อ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.15 เงิน 37 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
2. เด็กชายชนาธิป  มณีทัพ
3. เด็กชายธนารัชจ์กร  ประโคทัง
4. เด็กหญิงนฤมล  ผิวทอง
5. เด็กหญิงภูริชญา  จงเกษกรณ์
 
1. Mr.Ronaldo  D.Garon Jr.
2. นายเทพเทวัญ  ดวงดี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 18 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณิชกานต์  ประพฤตินอก
2. นายนิมิตร  กุมวาปี
3. นายปณิธาน  นาคมี
4. นางสาวพรกนก  จันโทสุทธิ์
5. นางสาวรัตนาภรณ์  คำหงษา
 
1. นางนันทพร  ภาวะลี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  สุดพรม
 
1. นายปิยะ  แก้วหลวง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.32 ทอง 4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลนิฌา  เกตุสันเทียะ
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.09 ทอง 26 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวศิริกานต์  สาพิมาน
 
1. นางทัศนีย์  ลามี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวธยานี  ดีเชียง
 
1. นางปรีชาภรณ์  อาณารัตน์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.17 เงิน 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชนัญชิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสุภาวดี  นามหล้า
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนัฏฐริกา  สัตบุตร
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  รุ่งนิยม
 
1. นายอธิพงษ์  จันทร์เปล่ง
2. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาดวง  ทองแก้ว
2. นางสาวเบญจมาศ  ผุยหัวดง
 
1. นางเปรมฤดี  บัตรศิริมงคล
2. นางสาวมลิวัลย์  พลเสน
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.7 ทอง 30 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรรินทร์  คงสัตย์
2. เด็กชายณัฐพล  วังดง
3. เด็กชายธนะชัย  พิมสาร
4. เด็กชายพงศกร  หิตายะโส
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทับสุขา
6. เด็กชายวรพัฒน์  วังมี
7. เด็กชายวิษนุ  ไพรชนะ
8. เด็กชายอดิศร  ทำดี
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรวัฒน์  ปาธิสัตย์
2. นายธีระพงษ์  ทองภูธรณ์
3. นายพรหมเมศร์  บัวพรมมา
4. นายพีระพงษ์  สาลีกุล
5. นายสรศักดิ์  สุวรรณปะกา
6. นายอนุรักษ์  ฤกษ์ดี
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายจีระศักดิ์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชนัญญา  กุลจันทร์
3. นางสาวชุติกาญจน์  ประวันทะกัง
4. นางสาวฐิติภา  แก้วพูล
5. นางสาวทิพวรรณ  ตาติจันทร์
6. นายภานุพงศ์  จ้อยบุญมี
7. นางสาวศิริลักษณ์  แหล่ป้อง
8. นางสาวสุทธิดา  เทียงภักดิ์
9. นางสาวสุมิษา  ภารประสาท
10. นางสาวอุไรวรรณ  ยอดไธสง
 
1. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
2. นายคุณากร  ศรีธรณ์
3. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงซูเซินท์  เกร็กกอรี่
3. เด็กหญิงวาสนา  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงเนตนภา  ปะริโต
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยธาพัน
 
1. นางลำใย  นามวิชา
2. นางสาวสุลัดดา  อะเวลา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนนทญา  ตอเสนา
2. นายพัฒนพงษ์  ปาระสิน
3. นายภัทรเวท  บัวระบัดทอง
4. นางสาวภูริดา   ปัจจัยเก
5. นางสาวสุกัญญา  ประจักกะตา
 
1. นางสาวสมจิตร  สุทธินันท์
2. นายดำรงค์  จอมศรีกระยอม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตย์  ทอนนุสะ
2. เด็กหญิงกิติยากร  พลเวียง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมรูป
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มะสีผา
2. นายธนปกรณ์  จันทะสอน
3. นางสาวเกศรินทร์  ผจวบโชค
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.09 ทอง 20 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ระถี
2. เด็กหญิงนลิน  ปิดตานัง
3. เด็กหญิงอรปฏิมา  สวาทพงษ์
 
1. นางอัจฉรา  พาลา
2. นางสาวปริฉัตร  เที่ยงดี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิติสุดา  สีคง
2. นางสาวปิยธิดา  พลแก้ว
3. นางสาวสุดาลักษณ์  ปริวันตา
 
1. นางสาวพรชนก  นนยะโส
2. นางช่อผกา  มะทิตะโน
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87.6 ทอง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
 
1. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง 30 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวิสา  บัวบุญ
 
1. นายประเพียร  ลดาวัลย์
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.4 ทอง 32 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นายปัญญาพล  พยุงวงศ์
 
1. นายแก้ว  พูลศิลป์
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายอุกฤษฏ์  แก้วก้อย
 
1. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.4 ทอง 32 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อนันต์
2. เด็กหญิงกันตยา  แทนคร
3. นายจิรวัฒน์  ปะทุมสาย
4. นางสาวจิราภรณ์  การะหัตต์
5. เด็กหญิงจุติพร  การสัย
6. นางสาวจุรีรัตน์  ติสาวัน
7. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
8. เด็กชายชนะพล  สีแพน
9. นางสาวณัฐพร  เรือนจันทร์
10. นายณัฐพล  ปิดตาระโต
11. นายธนาชัย  แก้วลาด
12. เด็กหญิงนริศรา  บูรภักดิ์
13. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแ้ก้ว
14. นางสาวนางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ
15. นายพิทักษ์  จันทศิลป์
16. นายพิศุทธิ์  ลงคำ
17. นางสาวภัทรวดี  อาบสุวรรณ
18. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
19. นางสาววิภาดา  วิกรัยพัฒน์
20. นางสาววิลัยวรรณ  ณะสีแสง
21. นางสาวศุภานิช  ทองพูล
22. นายสยาม  ปริกาถานัง
23. นายสุทธินันท์  หงษ์สีทอง
24. นายอภิศาสตร์  ปุเรทะตัง
25. นายอภิสิทธิ์  บรรยง
26. เด็กหญิงอมาตา  ราชาโคตร
27. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
28. นายอรรณพ  ปะสาวะนัง
29. นางสาวอาทิศยา  นีละสมิต
30. เด็กหญิงอารียา  ปินะโต
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
3. นายโอภาส  วงศ์สง่า
4. นางมนทกานต์  คำยา
5. นางสุธาสินี  บุญมา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงกรรธิมา  โพธิ์แสงดา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิไธสง
 
1. นายนิวัฒน์   สารบุญ
2. นางสาวกิตติยา   อาจสาระมนต์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายศุภณัฐ  คุ้มสุวรรณ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ศึกนอก
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. นายธีระวัฒน์  นามปะเส
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 18 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวปัทมพร  วงส์สามารถ
2. นางสาวมาลินี  ปินะสา
 
1. นางสาวพรสุดา  เอกศิริ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหาบุญมี
2. เด็กชายวรรณพงษ์  แก้วภา
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายบัวภา  มะกา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นางจุฬาลักษณ์   พนาลิกุล
2. นายสมปอง   สระหนองห้าง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  ทาสุธรรม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิลา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ใบสน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เผื่อนภิญโญ
2. เด็กชายศักดิ์ศิริ  ลีหล้าน้อย
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. นายธีระวัฒน์  นามปะเส
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายฉันทพล  อาจพลไทย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปริพล
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลุนดาพร
2. นางสาวชุตินันท์  ปัดตาเนย์
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
2. นายอุทิศ  นนทวงษา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 55 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนากร  ดียิ่ง
2. นางสาววรรณิดา  คนเพียร
 
1. นายศรวุธ  บูรพันธ์
2. นายณัฐพัชร์  ปทุมพร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายมงคลเทพ  ประกิระนัง
2. นายสุธีมนต์  ปาปะแพ
 
1. นายศรวุธ  บูรพันธ์
2. นายชัยยศ  จระเทศ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  นันทเสน
2. เด็กชายสหเทพ   สุระพล
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิมมาลา
 
1. นายชนะวงศ์   มุ่งชู
2. นางสาวปัทมาพร   พูนศิริ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพลินใจ
2. นางสาวณัฐกัญญา  แปลงมาลย์
3. นางสาวพันวษา  ศรีสถิตย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายชัยยศ  จระเทศ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายภานุพงษ์  น้อยบุดดี
2. นายอภิสิทธิ์  ปะวันเตา
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
2. นายอุทิศ  นนทวงษา
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกุลธนิต  ปามุทา
2. นายครรชิต  ระแหง
3. นายเจษฎา  โพธิราช
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายธีรวัฒน์   ปินะถา
2. นายศราวุธ  เสนานุช
3. นายโพธิสาร  ศรีรักษา
 
1. นายประพันธ์พงษ์   ไชยจิตร
2. นางสาวนัชชา   ศรีเกิน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 53 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ม่วงทำ
2. เด็กชายพันธกร  วิปราด
3. เด็กชายศฤงคาร  อินทร์นอก
 
1. นายสมโภชน์  ใจดี
2. นายสากล  ชาวสน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายวิรัตน์   ดอนไธสง
2. นายอนาวิน  ปิดตังถาเน
3. นายอภิรักษ์   หล่าหนูเหม่า
 
1. นายประสิทธิ์   ปักกาเวสา
2. นางสุลาวัลย์   ปักกาเวสา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 56 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กลบรัตน์
2. เด็กชายนภสินธ์  พิลาพันธ์
3. เด็กชายวิสิษฎ์  หมวดนา
 
1. นายพิจักษณ์  สุทธิเภท
2. นางศุภวรรณ  นียากร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.83 ทอง 50 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิมลศิริ   กลับสุข
2. นางสาวสมใจ   คำมูลตรี
3. นางสาวสุภาภรณ์   นะราช
 
1. นางสุชานันท์    เวียงคำ
2. นายอภิชาติ   ทดราช
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษดา  ปะกิระนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แพรนาพันธุ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ปะติเส
4. เด็กหญิงภาริณี  อรัญนารถ
5. เด็กชายภูวดล  ปาปะเพ
6. เด็กหญิงวรัญญา  สังฆมณี
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
3. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิราวรรณ  โครตสีเขียว
2. นายตรีเพชร  สุขแสน
3. นางสาวนุชรีพร   เมฆขุนทด
4. นางสาวบุษราณี  ปักเขตานัง
5. นายพัชระ  สังฆมณี
6. นางสาวมินตรา  บุตรมาตร
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
3. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.42 ทอง 19 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยะดา  จงษา
2. นางสาวสุทิยา  ปิดตามานัง
3. นางสาวสุรีรักษ์  ประทุมตรี
 
1. นางเฉลา  ทามแก้ว
2. นายเสถียร  ทามแก้ว
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  ภูมินา
2. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ
3. นางสาวสิราวรรณ  เงาศรี
 
1. นางพรพิศมัย   บุญญะ
2. นายสมพงษ์   บุญญะ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินภา   ชาตาธิคุณ
2. เด็กหญิงอรสุดา   พลศักดิ์เดช
3. เด็กหญิงเมธาวี   มณีสุวรรณ์
 
1. นางปลิวทอง   ทิมาสาร
2. นายสมพงษ์   บุญญะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค  ป้องรัตไสย
2. นางสาวปารวี  มาโชค
3. นางสาววรรณิษา  พิมภักดี
 
1. นายสมพงษ์   บุญญะ
2. นางภูมรี  ทิพย์ปัญญาวุฒิ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.16 ทอง 10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิด้า  เทียบพินิจ
2. เด็กหญิงบุษยา   พิมพล
3. เด็กชายอภิวันท์  มาตเริง
 
1. นางสุชานันท์   เวียงคำ
2. นางพรพิศมัย   บุญญะ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงญาณิษา   ผาลารักษ์
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตาติจันทร์
 
1. นางสาวสุนิษา  บัวดง
2. นางเกศริน  ปะสาวะกัง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 26 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูครองหิน
2. นางสาววนิดา  ปาสาริกัง
3. นางสาววิทิตา  กิ้นโบราณ
 
1. นางนิตยา  วิบูลย์คำ
2. นางบังอร  นนท์ตา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.16 ทอง 4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แดงทุมมา
2. เด็กหญิงนนธิชา  บุตรวิเศษ
3. เด็กหญิงรุจิรดา  ตรีเมฆ
 
1. นางอภิรดี  เป้าน้อย
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.72 ทอง 13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สีโพธิ์ทา
2. นางสาวอัจรา  ยังจันทร์
3. นางสาวอาภาภรณ์  พันสุเทพ
 
1. นางอภิรดี  เป้าน้อย
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณฑกานต์   หนูริพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณพร   แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงศรัณย์ทร  อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ   สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย   สมบัติชัยแสง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวสิริมา  บุรานรม
2. นางสาวสุนันทา  วงษ์ภา
3. นางสาวสุปรียา  อาจนนลา
 
1. นายพูนศักดิ์  อารพล
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.63 ทอง 5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยงไธสง
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพูนพิน  สุวรรณมณี
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอรัญญา  วิเชียรรัมย์
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายทินวัฒน์  เสถียรเขต
 
1. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ