สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเสาวรัตน์  สายหยุด
 
1. นางนุชนาฎ  นาชัยดูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวอัมรา  นุยเมิน
 
1. นางเอมอร  มูลจันที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 38 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิภาวรรณ  สิมลา
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธาร  ยะวรรณ
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 23 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชฎาพร  สีลาโคตร
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมัชฌิมา  สีลาดหา
 
1. นายไชยยันต์  ดรสุวรรณดี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชรินธร  ภูเฮืองแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยโกสุม
3. เด็กหญิงวราลักษ์  ดวงประเทศ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวนลินรัตน์  ทับทิมไสย
2. นางสาวสุปรียา  ใจสนิท
3. นายอัษฎา  สีพาแลว
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  โพธิ์ศรี
2. นางสาววิลาวัน  ศิรินทร์
 
1. นางพิกุล  ไกรตรี
2. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินทภา  เสาวรส
2. นางสาววลีภรณ์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
2. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  โคตรจันทร์
 
1. นางวราภรณ์  จำปา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 38 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปรียากรณ์  คชสิงห์
2. นายพิชิตชัย  ชุ่มอภัย
3. นายเอกราช  ไชยหงษ์
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธชัย  ใจสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 59 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจิตลดา  แปชน
2. นางสาววนารี  วงศ์งาม
3. เด็กหญิงหัสยา  ดวงสิมมา
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
2. นางทองรถ  มะกา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  พ่วงพี
2. เด็กหญิงบุษบา  วิเชียร
 
1. นางสาวงามตา  ถานอาดนา
2. นายนพรัตน์  ปะวะถี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรนภา  ถาไชยลา
2. นางสาวมีนา  อ่อนจันทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  รัตนคุณศาสน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผาอินดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูมินทร์  บุษบง
 
1. นายสยาม  อันทระบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายสุเมธ  หนูนาค
 
1. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.25 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญญา  โคตรวงษ์ทอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  ปราบณศักดิ์
3. นางสาวพุทธิชา  ทบวงษ์
 
1. นางศินันท์ธีรา   บัวริวัน
2. นายพรสวรรค์  เหล่าดวงดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 55 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายณภัทร  จันทะหาร
2. นางสาวนุจริยา  พิมพา
3. นางสาวบุษบา  กุสลา
 
1. นางเพียงพิศ   ชื่นพิบูลย์
2. นางสาวสุธาสินี  ไชยศึก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิธร   พรมรัต
2. เด็กหญิงอินอร  ดวงพันนา
3. เด็กหญิงเรือง  ชินบุตร
 
1. นางไพรวัลย์  สิงหาปัด
2. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 55 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชญานันท์   วรฉันท์
2. นางสาวชฎาทิพย์  โพธิ์ระกัน
3. นางสาวณัฐนันท์  สีตะ
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 56 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  หีบแก้ว
2. นายชัยชนะ  ลาโยธี
3. นายธนากร  จันทะสำโรง
 
1. นางอภัยศรี  วาทโยธา
2. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายทรงวุฒิ  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สมอคำ
3. นางสาวศิรินันท์  บุษบง
 
1. นายทองหล่อ  วันวิเศษ
2. นางปิยวรรณ  วันวิเศษ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  สุทธิเพชร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันยาวงค์
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทเดช
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 28 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดรุนี  โสบุญ
2. นางสาวสมฤทัย  รัตนพร
3. นางสาวสิรินยา  แก้วกอน
 
1. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
2. นายนิมิตร  โยวะผุย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 6 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภิตดา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงมินท์ตา  ทานะแจ่ม
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสิวินีย์  เททะสังข์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 55 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  ไชยวึด
2. นายอภิสิทธิ์  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
2. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 57 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายมงคล  สายเตร
2. เด็กชายสรศักดิ์  คำทิพย์
 
1. นายอภิภพ  จันทะเดช
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   ศรีภาเลิศ
2. นายพงศกร  คำแสน
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรลภัส  ภิบาล
2. นางสาววิลาสิณี  โคตรจันทร์
3. นางสาวสุชาลินี  จันทะรักษ์
4. นางสาวอรอุมา  โคตรโสภา
5. นางสาวอัญชนา  จิตหาญ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
2. นางนงเยาว์  สีใส
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 56 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวนิตยา  คงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  พะเลียง
3. นางสาวภัคควดี  สุทธิสำราญ
4. นางสาววารุณี  สมภักดี
5. นางสาวสุพัฒน์  ดอกสิงห์
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 36 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชราภรณ์   นรินยา
2. นางสาววรกมล  นนทะแสง
3. นายวันเฉลิม   ประภากรเกียรติ
4. นางสาวศิรินทร์รัตน์   รัตนพร
5. นายสุรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นายสุวิทย์  การะน้อย
2. นางละมุล  เลิศวิชากุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 27 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีหารัตน์
 
1. นางมารศรี  วงค์ช่าง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 58 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวอมรศิริรัตน์  ดาหลวงมาตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฏ์   อันทะปัญญา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 57 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงประภัสสร   สีลาดหา
2. เด็กชายยุทธนา   พาโนมัย
 
1. นางศศฺิธร  เกษวงษา
2. นายชลพต  เดชบุรัมย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 54 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ถนอมแนว
2. นายพีรพงค์  คำภูแสน
 
1. นางกัลยา  นูวบุตร
2. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจตุพร  สุสวดโม้
2. นางสาวเอมิกา  รัตน์รองใต้
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กันทำ
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดวงชาคำ
2. นางสาวปติมา  สุคำวัน
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 54 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  โคตรโสภา
 
1. นางอนุสรา  ผลชู
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91.5 ทอง 15 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายนครินทร์  ดวงหาโคตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายภีรวัตน์   เอกตาแสง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายไพรัตน์  ทองบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย   เทียบพรม
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายรังสิต  บุญมา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เที่ยงตา
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีอำนวย
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
2. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิริรักษ์   ภมรพล
 
1. นางกิ่งดาว   วิกยานนท์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แสนบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. เด็กชายนครชัย  สินอ้วน
2. นายศักดิ์สิทธิ์   แหล่ป้อง
3. นายอนิรุต   ผลาจันทร์
 
1. นายสมรัตน์  อามาตร์
2. นายกิตติพันธ์   สีลาดหา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายพงษ์พิพัฒน์   ราชดำเนิน
2. นายพรสวัสดิ์   ถาไพรเฮือง
3. นายอรรถชัย   ถุงสมบัติ
 
1. นางธัญจิรา  ศรีพารา
2. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 15 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิรินญา  บุญอาจ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพิชัย  ดำรงชาติ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชนานันท์  แซ่หล่อ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมะนัย
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
2. นายชาญณรงค์  แสงหิม
3. นายธนากร  กันทำ
4. นายปฏิภาณ  ซุงหล้า
5. นายภูวรินทร์  ช่วยเกิด
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.3 ทอง 4 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เศรษฐภักดี
2. นางสาวกนกอร  นามบุตรดี
3. นางสาวกฤติยา  บุรีนอก
4. นายกฤษฎา  ศรีทรงฮาต
5. นางสาวกลิ่นบุปผา  ทบด้าน
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีขันตี
7. นายจักรกฤษ  แสนโสภาวัน
8. เด็กชายจักรินทร์  ลาสิทธิ์
9. เด็กชายชัชวาล  สุวรรณแก้ว
10. นายณัฐดนัย  บรรณวงษา
11. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
12. นายทินกร  บุญฤทธิ์
13. นางสาวทินมณี  พูลทรัพย์
14. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
15. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หม่อง
16. นายธีระพงศ์  ถามูลแสน
17. นายนครินทร์  สารสวัสดิ์
18. นายนันทวัฒน์  สุวรรณจร
19. นางสาวปรียาภัทร  สุวรรณสุข
20. นายปิยะพงษ์  โพธิ์กลาง
21. นางสาวฝันฤดี  โสธิฤทธิ์
22. นางสาวพิไลวรรณ  อินตา
23. นางสาวยศวดี  เนื่องโคตะ
24. นายวสันต์  รักนิสัย
25. นางสาวศิรินันท์  แก้วโนนทอง
26. นายศุภกฤษ  อัดธนสิน
27. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
28. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำวีระ
29. นายสุรศักดิ์  เตชะสี
30. นายอชิรวิทย์  คูนาแก
31. นายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
32. นายอนุวัฒน์  ลาสุนนท์
33. นายอภิสิทธิ์  หอมหวล
34. นางสาวอมรพันธุ์  ปานชูสิงห์
35. นางสาวอรยา  ท้าวยศ
36. เด็กชายอาชา  เรียนพิษ
37. เด็กหญิงอินทิรา  วีตาชัย
38. นายอโนชา  ศิริโยธา
39. นายโชคชัย  มะลัยจันทร์
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร์
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
2. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
3. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
4. นายสุชาติ  ศรีบุรี
5. นายคธาวุธ  ภักดี
6. นายพิบูลย์  นูวบุตร
7. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
8. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง 20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 39 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร   สินธุบัว
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศิวิวัฒน์  ดวงชาคำ
 
1. นายไวพจน์  ภักดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 34 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชนานันท์  แซ่ล่อ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายขวัญชัย   อันทะปัญญา
 
1. นายสุพจน์  ยะปะพันธ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศิริพัฒน์  เพ็งคูณ
 
1. นายวิทยา  แผ่นผา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมะนัย
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทแสง
 
1. นายวิทยา  แผ่นผา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายอดิศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นายไวพจน์  ภักดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชนานันท์  แซ่ล่อ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวพิสมัย  รัังเพลีย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เทศแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์อินจันทร์
3. เด็กหญิงบุษยา  กันยุบล
4. เด็กหญิงบุษยา  กันยุบล
5. เด็กชายรัตน์ดนัย  อ่อนน้อย
6. เด็กหญิงวริศรา  โยธาทูน
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาดง
8. เด็กชายสมภพ  พานิชานุรักษ์
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แสนเสร็จ
 
1. นางละเอียด  มูลวิไล
2. นายสยาม  อันทระบุตร
3. นายวิทยา  แผ่นผา
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 59 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร  จ่าบาล
2. นายตะวัน  บุราณดี
3. นายทวีป  สุวรรทา
4. นายภูวนาท  ขุนบาล
5. นายวรายุทธ  ศรีสุวอ
6. นางสาวศิริลักษณ์  กันทะพันธ์
7. นางสาวสิรินาถ  ตันวัฒนะ
8. นางสาวสุวรรณา  ทานาม
 
1. นายสยาม  อันทระบุตร
2. นางละเอียด  มูลวิไล
3. นายวิทยา  แผ่นผา
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แสนสด
2. เด็กหญิงดรุณี  เพสาลี
3. เด็กชายทัศนัย  ศรีวิลัย
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มหาชัย
5. เด็กหญิงสิริขวัญ  จันทกุล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  มนชะอุ่ม
7. เด็กหญิงอวรี  สีนามหวด
8. เด็กหญิงอินทิรา  อันทะปัญญา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 49 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  เพสาลี
2. เด็กหญิงทิพภาภรณ์  แสนพล
3. เด็กหญิงนิชากร  แก้วสาธร
4. เด็กหญิงมัณทณา  ครองยุติ
5. เด็กหญิงรัชฎาพร  สุ่ยหา
6. เด็กหญิงรารีรัตน์  เลพล
7. เด็กหญิงวริศรา  แสนคำ
8. เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณหงส์
9. เด็กหญิงศิรวรินทร์  จระคร
10. เด็กหญิงสุชาดา  คำสีขาว
11. เด็กหญิงืทิพย์เกสร  สุระรัศมี
12. เด็กหญิงเพชรมณี  สีพลแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวจิระภา  ไชยสมบัติ
2. นางสาวจุฑามณี  สีโพธิ์
3. เด็กชายณัฐพล  แสนสด
4. เด็กชายทัศนัย  ศรีวิไลย์
5. นางสาวธิติมา  สีทาเรือ
6. นางสาวปนัดดา  จาจันทะ
7. นายพงษ์ศักดิ์  ประตังมาโล
8. นางสาวยศวดี  พร่ำสอนง่าย
9. นายวิวัฒน์  มานะศรี
10. นางสาวสวนันท์  ศรีจันมา
11. นางสาวสิริกาญจน์  อุปถัมภ์
12. นางสาวสุนิสา  สุวรรณดี
13. นางสาวสุนีรัตน์  มาตรงามเมือง
14. นางสาวอธิติญา  กองเพชร
15. นางสาวอนุตตรี  ฟ้าคพะนอง
16. นายอรุณ  ชิณแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  มโนแสง
2. นายฉัตรชัย  หงษ์สีทอง
3. นายนันทวุฒิ  เหล่าจูม
4. นายปกรณ์  ขันทะมูล
5. นายพงษ์ศักดิ์  พิมแพงรักษ์
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายปรเมศว์  หันตุลา
2. นางสาวพัชรินทร์  ปล้องทอง
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
2. นางพิรุฬห์ลักษณ์  หันตุลา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอวัสดี  แสนบุรี
 
1. นางสาวศิลนภา  ปัญญาพิม
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 39 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศุภโชค  มากร
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  นิรงค์บุตร
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  แสนเมือง
 
1. นางละออง   เหล่าจูม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  หงษ์สีทอง
 
1. นางผกามาศ  ถนอมวัฒนา
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 21 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงลัดดาพร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางยุวดี  รัชพันธ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 52 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนวลลออ  วิชัยวงค์
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายพงศกร  ศิริสุรักษ์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  สาคำนะ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิรุกข์
 
1. นางชลธิชา  พานเมือง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน 58 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  อ่อนนาม
2. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วหล่อน
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  โอตพล
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไวเสนา
5. เด็กชายเสกสรรค์  อันอ่อน
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
2. นางยุวดี  รัชพันธ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.99 เงิน 23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายนพกานต์  โคธิสาร
 
1. Mr.Shaoyu  Ma
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.95 ทอง 27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวบุษกร  แหล่งสนาม
 
1. MissHuang  Chun ju
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธนิชา่  ศรีธรรมบุตร
2. นางสาวปัณณิตา  หมั่นการ
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
2. นางสมควร  สิทธิจันทร์เสน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิราณี  ศิริภูธร
2. นางสาวศิริพร  เหล่าทองสาร
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
2. นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.45 ทอง 48 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นามโคตร
2. เด็กชายพชระ  รัตนพร
3. เด็กชายพลากร  วิลัยพิศ
4. เด็กชายสุรศักดิ์  ดียะตาม
5. เด็กชายอธิปัตย์  บุษบง
6. เด็กชายอนุชา  เกตุเสนา
7. เด็กชายอนุวัฒน์  ดียะตาม
8. เด็กชายอยุทธพล  แสงงาม
 
1. นายประสงค์  สิทธิสุรินทร์
2. นายทองหล่อ  วันวิเศษ
3. นางอุมาพร  สิทธิสุรินทร์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 32 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณะ  จันทรัตน์
2. นายฉัตรชัย  มีกุญชร
3. นายณัฐพล  เกิดนาน้อย
4. นายอาภานุ  กัลยานาม
5. นายเทพฤทธิ์  เจริญกุล
6. นายไชยวัฒน์  พิมพ์เนาว์
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นายณัฐกรณ์  ราชมูล
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.08 เงิน 25 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายจิรยุทธ์  สุดสังข์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อินทะสร้อย
3. นางสาวบุษกร  กุลไธสง
4. นางสาวพรภิชา  เถื่อนฤาชัย
5. นางสาวพิมลวรรณ  ดรวิชา
6. นางสาวศนิตา  ดอกทองหอม
7. นางสาวศิรินันท์  พิกุลศรี
8. นางสาวสิริญาภรณ์  ถานกางสุ่ย
9. นางสาวอริสรา  คุณแสง
10. นางสาวอุบล  ดรละคร
 
1. นายสุนทร  ถานอาดนา
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงจันฑมาศ  เหล่ามงคล
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีโพธิ์อุ่น
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงสุนิษา   เมธา
5. เด็กหญิงสุภิสรา  สุวรรณคาม
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
2. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  ทอนฮามแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีหาใต้
3. นางสาววรดา  อันมาก
4. นางสาวสิรินยา  สุวรรณสม
5. นางสาวอรวี  มุงคุณมณี
 
1. นางอาพร  คำบับภา
2. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุวรรณ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 50 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกันทรากร  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงสุพรรณี  สุวรรณปา
3. เด็กหญิงอรญา  บรรทร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
2. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปณิดา  อาจมูลลา
2. นางสาวศิรินภา  แก้วสะอาด
3. นางสาวสุธาทิพย์   ศรีไชยทอง
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.66 ทอง 10 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุทธิวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิพัฒน์
3. นางสาวเจนนิสา  ถานสีนาม
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
2. นางนวพร  แกล้วกล้า
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.6 เงิน 58 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจันทร์จิรา  สาโสก
2. นางสาวพรรณราย  ปานเนาว์
3. นางสาวสุจิตรา  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
2. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
102 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 82.8 ทอง 46 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายจักรรินทร์  สุขบันเทิง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84.75 ทอง 44 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายลิขิต  รัตนเพชร
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายกฤษดาพงษ์   ลามาตร์
 
1. นายสมรัตน์  อามาตร์
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 83.2 ทอง 36 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายธนะภัทร์  นพวารศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.4 ทอง 39 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย
2. เด็กหญิงจิดาภา  พนาสนธ์
3. เด็กหญิงจิตรัตฎา  สังขะทิพย์
4. เด็กหญิงจิรติกานต์  แสงแก้วเขียว
5. นางสาวจุฑาภรณ์  ไชยปราบ
6. นางสาวณัฐชนา  แสนทะวงศ์
7. นางสาวณัฐมล  สีสุรี
8. เด็กชายทิณภัทร  ดรศรีจันทร์
9. นายธนวัตร  ศรีภา
10. นางสาวนุสบา  แสงชัย
11. เด็กชายปริญญา  อันสังหาร
12. เด็กชายปิยะ  ฮาตระวัง
13. นางสาวพิมลพรรณ  ราศรี
14. นางสาวมุกดา  โคธนู
15. นายรัฐพล  ไตรนาวี
16. เด็กชายวสุพล  เผ่าหอม
17. เด็กชายศรัญญู  สอาดดี
18. เด็กหญิงศศิกานต์  วงฮาด
19. เด็กชายศิวะ  เพิ่มขึ้น
20. นางสาวสกาวเดือน  บุุญกลาง
21. นายสากล  นภากาศ
22. นายสิทธิกร  สุภักดี
23. นางสาวสุดารัตน์  ด้านวังขวา
24. นางสาวสุปรียา  หั้วเหี้ยง
25. นายอดิศร  สมศรีลัย
26. เด็กชายอนันต์ยศ  มุ้งส่าง
27. นายอนุรุต  วันหมด
28. เด็กหญิงอัญชเกศ  ศรีจุ้ยซ้าย
29. เด็กหญิงอิสริยา  สีสวด
30. นายเมทนี  รวิวงค์
 
1. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
2. นางนงเยาว์  สีใส
3. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
4. นางกัลยา  นูวบุตร
5. นางดวงตา  ดวงศรี
6. นางละมุล  เลิศวิชากุล
7. นางนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงบรรษา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุนันทรา  เฮงชัยภูมิ
 
1. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
2. นายธนวุฒิ  พิมทา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงฤทธิ์
2. เด็กชายรัตนพล  บุษบง
 
1. นางรพีพร  นามุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีตระกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จูปรางค์
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายณฐพล   ปริปุนณะ
2. เด็กชายอาชวาธิป  สีเนหะ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
2. นางสาวกนกพร  รักษาเคน
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 40 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายณรงค์ศึก  เตชะศรี
2. นายแผ่นดินทอง  ถุงแก้ว
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสุรัมภา  วิเศษวุฒิ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันวงษา
2. นายปราโมทย์  อาบทอง
 
1. นางฐิติมา  ปฏิเมต
2. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ศรี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สีสุระ
2. นายภคพล  แสงยศ
 
1. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
2. นางสาวจิราภรณ์  จันทจร
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  พรนิคม
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  แสงโนลาด
 
1. นางอัมพร  เหล่าวงษา
2. นายวันชัย  ภิบาล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชูชัย  ใจบุญ
2. นายพงศกร  ศรเทพา
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวรัชดาพร  กล้วยภักดี
2. นายวรินธร  ชมแสง
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายนายปรเมศว์  หันตุลา
2. นายพิสิทธิ์  สิทธิปุน
 
1. นายพัฒนพงษ์   บุตรภักดี
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกกร  วงษ์จันดา
2. นางสาวอมิตา  ตะถา
3. นางสาวเบญจรัตน์  แทนกลาง
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวปานตะวัน  รัตนทิพย์
2. นายเจษฎา  ตรีเดช
 
1. นายจักรพงษ์  เพชรก้อน
2. นางอัมพร  เหล่าวงษา
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 43 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนิตพล  สิทธิจันทร์เสน
2. เด็กชายพงศธรณ์  สิทธิจันทร์เสน
3. เด็กชายภาณุ  สีแก้วนิตย์
 
1. นางสาวเขมนันท์  ทาโยธี
2. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 53.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนัท  พิมพา
2. นายนิตินัย  บุตรแสนโคตร
3. นายสมบัติ  กันยาเถื่อน
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นางสาวเขมนันท์  ทาโยธี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 59 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  เงินเก่า
2. เด็กชายภูวนาถ  วงศ์ฮาต
3. เด็กชายสภัทร  พลรัตน์
 
1. นายทนุวงศ์  ไชยะดา
2. นายทรงพล  ไชยอุย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวบุผา    บรรจบ
2. นางสาวหนึ่งตะวัน   แสงเศวตร์
3. นายอภินนท์   ดวงพันนา
 
1. นายปรีชา  ศรีแก้วทุม
2. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายถวัลย์  พันธฤทธิ์
2. เด็กชายธีระภัทธ์  ชนะอรรถ
3. เด็กหญิงศศิตาภรณ์  อ่อนปุย
4. เด็กหญิงศศิมา  สีลา
5. เด็กหญิงอรพรรณ  เขียวอ่อน
6. เด็กหญิงอ้อมใจ  พานเมือง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวญัฐญา  โพธิ์ศรีอุ่น
2. นางสาวณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
3. นางสาวนันทินี  ดวงเพียราช
4. นางสาวยุพาวรรณ  เดยะดี
5. นางสาววริศรา  ทับวิชิน
6. นางสาวศิริลักษณ์  โวลา
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.71 ทอง 5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยติกรณ์  สิทธิจันดา
2. เด็กชายองค์อาจ  หล่มศรี
3. เด็กชายเจษฎา  บัวผาง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 59 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวรัตติกร   ศรีทองสุข
2. นางสาวรัศมี  แจ้งสว่าง
3. นายสงกรานต์  มุกดาวงษ์
 
1. นายปรีชา  ศรีแก้วทุม
2. นายปัญญา  ประวรรณะ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  วิเวศน์
2. นางสาวศรัณญา  ศรีจำปา
3. นางสาวศิริญากรณ์  พลหมอ
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางสารภี  สว่างทิศ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.33 ทอง 18 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวพลอยไพลิน  บุญบาล
2. นางสาวอารียา  หล้ามะโฮง
3. นางสาวโสรยา  วันน้อย
 
1. นางอมร  ปั้นอยู่
2. นางวิไลวรรณ  อุทรส
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.58 ทอง 46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวชญานันท์  ชาญชำนิ
3. นางสาววราพร  สิทธิด่าง
 
1. นางอมร  ปั้นอยู่
2. นางวิไลวรรณ  อุทรส
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี   ธนูรักษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา   นามอาษา
3. นางสาววิมลวรรณ  ศรีมูลเขียว
 
1. นางสารภี  สว่างทิศ
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 31 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กางเกตุ
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
133 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็งแสน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ระพันธ์
3. เด็กหญิงพัสภรณ์  แสนงาม
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 16 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัณรญา  บุตรพันธ์
2. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
3. นางสาวยุพา   รอดดงบัง
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
135 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายชาญยุทธ  กันคำแหง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร  ทุมทอง
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 16 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิรชา  เรืองเลื่อย
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 66.2 ทองแดง 21 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายธนพล  จันทะโสม
2. เด็กชายมินทดา  ปาปะจี
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม