สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนกพร  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปนัดดา  พาลุกา
 
1. นางพิชาพร  พรหมกสิกร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 52 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปราณปริยา  พ่อวงษ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  โคสาราช
 
1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจาระวี  เดชภูมิ
 
1. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธีรพล  อาจหาญ
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 44 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาพัฒ
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุวรรณไขศรี
3. เด็กหญิงภาคศิริ  ไชยายงค์
 
1. นางสาวสุชาดา  มะเสนัย
2. นางสาวศิริพร  ป้องชายชม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์
2. นายนภัทร  บูรพาชัชวาลย์
3. นายภูรินทร์  ทองโสม
 
1. นางดวงมณี  เพชรสุวรรณรังษี
2. นางสาวพิมลรัตน์  วังคะฮาต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปณิดา  ครองศรัทธา
2. เด็กหญิงอุบลพรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางเยาวลักษ์  ศรีภักดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวณัฐริกา  ลาภสาร
2. นางสาวมาริษา  แสนกุล
 
1. นางเยาวลักษ์  ศรีภักดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรัทธาพันธ์
 
1. นางอัญชลี  คนหมั่น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายสรวิศ  จิตรอารี
 
1. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุญชรีพร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสิรนัดดา  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงแพรฟ้า  วรรณเสริฐ
 
1. นายธนู  วรรณเสริฐ
2. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79.3 เงิน 21 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวจิราวรรณ  วงค์กระโซ่
3. นายอยุธยา  คำมุงคุณ
 
1. นายคนอง  วงฮาด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 15 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาขากิจ
2. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  อุระ
3. นางสาวสุปราณี  สิงห์สุ
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 44 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวสายธาร  สอดศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  รูปคม
3. นายเอกพล  สมุทร
 
1. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
2. นางประภาศรี  พรทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายทิวากร  ซาเสน
2. เด็กชายศุภชัย  นาคประสงค์
 
1. นางรัตนา  สุคำภา
2. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนวพล  สุคำภา
2. นายพีรพัฒน์  สีดอน
 
1. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
2. นางรัตนา  สุคำภา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุวะพรหม
 
1. นายกมล  รูปดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกุลนิดา  สุวรรณมาโจ
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายจิรภัทร  วัฒนเรืองโกวิท
2. เด็กหญิงบัณทิตา  ตันสุ
3. เด็กหญิงไรวิณ  โมทอง
 
1. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
2. นายสุพรม  ปัททุม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายกิตติภูมิ  ภาวิขำ
2. นายธีร์ธวัช  ศรัทธาพันธ์
3. นางสาวปิยะธิดา  นาทศรีทา
 
1. นายอนุทิน  พยุงวงษ์
2. นายสมคิด  รูปเหมาะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายรัชชานนท์  วุฒิเศลา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  หรรษาวงศ์
3. เด็กหญิงเกวลี  ชัยสงคราม
 
1. นางสาวดวงนารี  อินปาว
2. นางชนาภา  ประสาททอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวชลิตา  เกลี้ยงเกลา
2. นายธนานนท์  โสดาภักดิ์
3. นางสาวอธิตา  ไสธรารังษี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิชาสาร
2. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 32 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายฉัตรมงคน  พันโนฤทธิ์
2. เด็กชายชาคริต  บัวทอง
3. เด็กชายธรรมรัฐ  เชื้อตาเคน
 
1. นางอมร  ไตรยวงค์
2. นางสมถวิล  ทวีโคตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวทรายแก้ว  ประคองศรี
2. นางสาวนงรัช  แสบงบาล
3. นางสาวเบญจพร  โหระเวส
 
1. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดวงจำ
2. เด็กหญิงน้ำริน  จำนรรจ์สิริ
3. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์  สิมพร
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรพรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.4 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวประภัสสร  ฐานสินพูล
2. นายโชคชัย  คำทวี
3. นางสาวโชติกา  ธนาไสย์
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายญาณภัทร  นิคมรักษ์
2. เด็กชายภูมิเทพ  บุตรสาระ
 
1. นางสาวดวงนารี  อินปาว
2. นายมนัส  พันโกฎิ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 59 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  บาดตาสาว
2. นายวันเฉลิม  ใจสุข
 
1. นายวิชัย  ช่างถม
2. นายสมพร  สุกรรณ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายทวีสิน  สุคำภา
2. เด็กชายเกริกชัย  กุลบุตร
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายถาวร  พลที
2. เด็กชายยุทธนา  แซ่เตีย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ช่วยปานพะเนา
2. เด็กหญิงนภาพร  เพ็งวงษา
3. เด็กหญิงปวิชญา  ทองบพิตร
4. เด็กหญิงพิชชาพร  รัชอินทร์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำงา
 
1. นายเฉลียว  มงคลเกตุ
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกุลกันต์  พ่อบาล
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  ขำดี
3. นางสาวพรนิตา  สกุลแพง
4. นางสาวศุจีภรณ์  กุลนา
5. นางสาวอนันตญา  กิจันทร์
 
1. นางสาวทิพากร  การสรรพ์
2. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 52 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  บุญภาย
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงรามาวดี  รัตนวงค์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยนาดี
5. เด็กชายเจริญชัย  จันโท
 
1. นางสมร  จรลี
2. นายคณายุทธ  แสนสิทธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 20 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายธนากร  ซามงค์
2. นายมาวิน  ทาสีเพ็ชร
3. นางสาววลินดา  ทองคำ
4. นางสาวศิรินันท์   โกกะพันธ์
5. นางสาวเจนจิรา  โฉมเฉลา
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นางมยุรี  สุนทรส
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวนัฏจิราภรณ์  บัวระพา
2. นางสาวบุษรา  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ภูมิผักแว่น
4. นางสาววนัสนันท์  จันนา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คนขยัน
 
1. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
2. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.8 เงิน 38 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกฤษณธร  ชุมแวงวาปี
2. นายจตุพล  แก่นจันทร์
3. นางสาวผุสดี  ธิติโยธิน
4. นายรักษ์พงศ์  ไชยสุริย์
5. นางสาวเบญจมาศ  มั่นซิ้ว
 
1. นายภูมิเดช  โนนพิลา
2. นายจิรวัฒน์  อุ่นใจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 14 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  คำมุงคุณ
2. นายชนะชัย  โคตมล
3. นางสาวญาราภรณ์  สุขพันธ์
4. เด็กหญิงณิชนันท์  ประคองสิน
5. นายถิรวุฒิ  เนาวรัตน์
6. นายธราธร  ผาทอง
7. นางสาวปัทมวรรณ  เชิดกร
8. นายพงษ์นริทร์  ไชยเพชร
9. นางสาวพนารัตน์  แสนกัลยา
10. นายพรหมธาดา  สุคำภา
11. เด็กชายภัทรพล  เหง้าโอสา
12. นายรัตนพล  บินจรัญ
13. นางสาวศิริขวัญ  คำมุงคุณ
14. นายสมศักดิ์  วงศ์กระโซ่
15. นางสาวสุภัควรรณ  เหง้าโอสา
16. นางสาวอรกนก  เชื้อวังคำ
17. นางสาวอารีรัตน์  เชื้อกุณะ
18. นายเกริกพล  คำมุงคุณ
19. นายเทวารุธ  รูปงาม
20. นางสาวแอนนา  สุคำภา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
2. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.8 ทอง 12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกันต์ฐิตา  คำมุงคุณ
2. นายชนะชัย  โคตมล
3. นายถิรวุฒิ  เนาวรัตน์
4. นายธราธร  ผาทอง
5. นายประกายเพชร  จันทะโสม
6. นายพงษ์นริทร์  ไชยเพชร
7. นายพรหมธาดา  สุคำภา
8. นายพิสิฐพงศ์  เนตรวงค์
9. เด็กชายภัทรพล  เหง้าโอสา
10. นางสาวมณฑิรา  สุพร
11. นายรัตนพล  บินจรัญ
12. นายศราวุฒิ   อุตมาตย์
13. นางสาวศิริขวัญ  คำมุงคุณ
14. นายสมศักดิ์  วงศ์กระโซ่
15. นางสาวสุภัควรรณ  เหง้าโอสา
16. นางสาวอรกนก  เชื้อวังคำ
17. นางสาวอารีรัตน์  เชื้อกุณะ
18. นายเทวารุธ  รูปงาม
19. นายเทอดพงษ์  เชื้อวังคำ
20. นางสาวแอนนา  สุคำภา
 
1. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
2. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 31 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงลดารัตน์  ผุดร
 
1. นางวราพร  บุระมุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 43 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวมิตราภรณ์  สิทธิเดช
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายบารมี   เมืองทองแก้ว
2. เด็กหญิงศสิธร  คุ้มจินดา
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นางจุรีภรณ์  บุญศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวทิชากร  คำปาน
2. นายวรพัฒน์  วังคะฮาต
 
1. นางดวงแข  ประดุจชนม์
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 21 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประสมทอง
2. นางสาวกุลนิษฐ์   กองแก้ว
3. นางสาวจุฬาภรณ์  หันพะเนิน
4. นางสาวณิชากร  บำรุงศร
5. นางสาวดวงสมร  โภคสวัสดิ์
6. นางสาวปณิตตรา  ศรีพลอย
7. นางสาวภัสราภรณ์  พลไตร
8. นางสาวมินตรา  ปุเรนเต
9. นางสาววริษฐา  บุญมา
10. นางสาวสุมิตตรา  คันธะชัย
 
1. นางรณางค์  ลานขามป้อม
2. นางสาวบุรินทร์พร  ภาลา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.6 ทอง 49 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วศรีนวม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญทวีสุข
3. เด็กหญิงชไมพร  แสนโคตร
4. นายณัฐการณ์  จันปุ่ม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   สอนสกุล
6. เด็กหญิงตติยาภรณ์  สุนทรส
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันปุ่ม
8. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนสุข
9. เด็กหญิงปิยะดา  แสนโคตร
10. เด็กชายพลวัฒน์  แสนสุข
11. นายวัชรพงษ์  สาวัง
12. เด็กหญิงศาธินี  วัตรสังข์
13. เด็กหญิงอรัญญ่า  แสนสุข
14. นายอัครวินท์  อุคำ
15. เด็กชายเอนก  แสนสุข
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
3. นายวีระศักดิ์  อาจวิชัย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายคณาทิป  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพงศกร  บาบุญ
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสุภัคชญา  สินพูน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกรทิมา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสุภัคชญา  สินพูน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 26 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายดัสกร  สุพรรณโมกข์
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินธรณ์  มงคลสุภา
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายทีทัช  หงษ์คงคา
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจีรา  สีโยธะ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  พรายแก้ว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายนฤทธิ์ชัย  พิกุลศรี
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวปรียานุช  แสงเลิศเจริญ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงวไลภรณ์   ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงเกื้อกมล  โสดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวสุมิตรา  เรียบภูเขียว
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 19 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายเจษฎา  อ้วนไตร
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง 11 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจตุพร  สุมานิชย์
2. นายบุญแสงเทียน  คำนนท์
3. นางสาววารุณี  หินอ่อน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายจีระวัฒน์  ทองผา
2. นายธนรัฐ  ไชยายงค์
3. นายนิรัตน์  อุทาวงค์
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวญาใจ  ใจสุข
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายรชานนท์  บุญพุทธ
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงอสมา  แสงฤทธิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 21 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีโชค
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญาพร  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธวลี  ปาวงค์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายดำรงฤทธฺิ์  ฤทธิ์อิ่ม
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิริกานต์  สนิทนวล
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัต  พานวัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวศิริกัญญา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76 เงิน 47 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกุล  โคตรสขึง
2. เด็กชายพีรพล  ธนะพจน์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญนิมิตร
4. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชวงค์
6. เด็กหญิงอริศสา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
3. นายสุรชัย  แสนเสิก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 61 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายชัชนันท์  บับพาน
2. นายณัฎฐกิตต์  พุทธา
3. นายณํฐวุฒิ  อุปแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  เบญมาตย์
5. เด็กชายรักษิต  อวิรุทธพาณิชย์
 
1. นายจำรัก  สุวรรณไตรย์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง 29 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชมชื่น
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวะอุไร
3. นายกันตพงษ์  นามเหลา
4. นางสาวกาลัญญุตา  แสนโคตร
5. นายจักกฤษ  โทหล้า
6. เด็กหญิงจันทิมา  จินตการ
7. เด็กหญิงจินตนา  คนหาญ
8. เด็กหญิงจิรภา  พุทธระสุ
9. เด็กหญิงชญานิศ  ราชิวงศ์
10. เด็กหญิงชลิตา  นรบุตร
11. นางสาวณัฐฐา  เย็นใจ
12. เด็กหญิงณััทริตา  ทองจันทร์
13. เด็กชายธนพร  โตสัจจะ
14. เด็กชายธนวิทย์  มากสิน
15. เด็กชายนราวิชญ์  พิลศรี
16. นายปฏิภัทร  ขันแข็ง
17. เด็กหญิงประภาพร  นวลทูน
18. นางสาวปรียานุช  ช่องวารินทร์
19. เด็กหญิงปิยะรัตน์  คำจันทร์
20. เด็กหญิงปุณฑริกา  ทูลอ่อง
21. เด็กหญิงพรสิริ  ใยวังหน้า
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คนขยัน
23. เด็กหญิงพิชชาพร  อรรคศรีวร
24. นายพุทธภูมิ  นาคอ่อน
25. เด็กหญิงฟาติมา  สมบัติหอม
26. เด็กหญิงภทรอร  จันทรเสนา
27. เด็กหญิงภัททิญา  ราชิวงศ์
28. นายรัฐธรรมนูญ  คุ้มโพน
29. นางสาววราภาณ์  ปาหลา
30. นายวิชยุตม์  สุพร
31. นายวีรพงษ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
32. นางสาวศิริประภา  จันทาทุม
33. เด็กหญิงสิริมันต์  วงศ์หาโคตร
34. นายสุภานุพงศ์  คนซื่อ
35. นายสุรวุฒิ  กลางประพันธ์
36. นายสุรศักดิ์  พรมเมือง
37. นางสาวสโรชา  เวียงสมุทร
38. เด็กชายอริยะ  อุ่นอารีย์กุล
39. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญล้ำเลิศ
40. เด็กชายเชษฐา  แก้วคำพันธ์
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
2. นายนพดล  ขันแข็ง
3. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.9 ทอง 18 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นายโชคชัย  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  ผะอบ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายกษิดิศ  ศิทธิ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกันตพล  อุปัญญ์
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  อรบุตร
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 39 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 19 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 13 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงโญตินันท์  วาปี
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวเรืองรำไพ  ปลอบเมือง
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 32 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำนนท์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาลัย  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 23 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.16 ทอง 32 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงกัลยา  สุพร
3. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุตร
4. เด็กชายชัชพิมุข  กุรัตน์
5. เด็กชายธงชัย  ยลสุข
6. เด็กชายธนบูรณ์  วงค์กษัตริย์
7. เด็กชายธนากร  วงจักร
8. เด็กหญิงธิดา  สาฤษี
9. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมอิ่ม
10. เด็กชายธีรภัทร  ดีดวงพันธ์
11. เด็กชายนครินทร์  คนไว
12. เด็กชายนพรัตน์  นนท์ชี
13. เด็กหญิงนวินดา  แสนมี
14. เด็กชายนัทธพงค์  จันอ่วม
15. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมาน
16. เด็กหญิงบุญชนิต  ศรีสุข
17. เด็กชายปิยะ  นามเสาร์
18. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวิชา
19. เด็กชายพงศกร  ปลายด่วน
20. เด็กหญิงพินันต์ญา  ถิ่นมุกดา
21. เด็กชายมงคล  สังเกตุ
22. เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีสุข
23. เด็กชายวัฒนา  เพ็ญพิชัย
24. เด็กชายวีระพงษ์  สุพร
25. เด็กชายวุฒิชัย  ขาวพรวน
26. เด็กหญิงศศิธร  คำผุย
27. เด็กชายศักดิ์ดา  พันธ์สวัสดิ์
28. เด็กหญิงศิยามล  คนเพียร
29. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองชัย
30. เด็กชายสิทธ์ศกะ  ผากา
31. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วหาญ
32. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโยหะ
33. เด็กหญิงสุธิดา  อาสาจิตร
34. เด็กชายสุรพล  เรียงมา
35. เด็กชายสุริยันต์  ผิวขำ
36. เด็กชายสุริโย  สุพร
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุข
38. เด็กชายเกียรติพงษ์  คนเพียร
39. เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยุติธรม
40. เด็กหญิงโศธิดา  ผากา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว
3. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
4. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
5. นายภราดร  อาษาศรี
6. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
7. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
8. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายคฑา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวจันทิมา  สุขรี่
3. นางสาวจิราภรณ์  นาโสก
4. นายฉัตรชัย  รอบคอบ
5. นายชนายุทธ  สุพร
6. นางสาวณัฐยาน์  ปัญญาบุตร
7. นายณัฐวุฒิ  ศุภลา
8. นางสาวดาลิณี  วรสิงห์
9. นางสาวตรีทิพยนิภา  สีดา
10. นายธีระวัฒน์  พันธ์โคตร
11. นายนคริน  ปัญญาบุตร
12. นางสาวนภาวรรณ  สุพร
13. นายนันทวัฒน์  ภูมิลา
14. นางสาวนิศาชล  ซองซะยะ
15. นางสาวบังอร  ชาลี
16. นางสาวพัฒน์สรณ์  สีขาพิมพ์
17. นายพัสกร  ทองออน
18. นายพิริยะ  ชาลี
19. นายพุฒิพงษ์  สุขรี่
20. นางสาวภูษณิษา  กลิ่นดอกไม้
21. นางสาวรุ่งฤดี  ชาลี
22. นางสาวลลิตา  ชาลือ
23. นางสาววรารักษ์  พันอุด
24. นางสาววลาวัลย์  ศรีสัน
25. นายวัชรพงษ์  คนเพียร
26. นางสาวศิริลักษณ์  กงนะ
27. นางสาวศิโรรัตน์  ใจเอื้อ
28. นายศุภกิจ  ปัญญาบุตร
29. นายสมชาย  พันธี
30. นางสาวสมพิศ  มงคลสุภา
31. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์สุ
32. นายสุภกิจ  คนคล่อง
33. นายสุริยา  ชัยสงค์
34. นายอนิรุตน์  เอี่ยมเมี้ยน
35. นายอนุรักษ์  ประดับวงค์
36. นายอำนาจ  พันโกฎฺิ
37. นายเกรียงศักดิ์  อุปสาร
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
3. นายวินัย  โคตรบรม
4. นางนิลวรรณ  กำประโคน
5. นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.6 เงิน 56 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จันทร์ศรี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลองห้วยบง
4. เด็กชายพงศกร  ผดุงกลิ่น
5. เด็กชายวัชรกร  สิงห์ศร
6. เด็กชายศิริโชค  นาโสก
7. เด็กหญิงสุภัสธิรา  สุภจันทร์
8. เด็กหญิงเสาวนีย์  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
2. นางกุลชา  ก้อนใจจิตร
3. นางอังคณา  อุปัญญ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 43 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์ชา
2. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
3. นายณัฐพงษ์  ปัญญาวงษ์
4. นายถิรยุทธ์  พุทธอินทรา
5. นายปรีชา  สลางสิงห์
6. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวสุดารัตน์  หนองแคน
8. นางสาวสุภัสสร  บัวเหมือน
9. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ชา
10. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง 19 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. นางสาวธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
9. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
10. นายแสงชัย  คำนนท์
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ซูซูกิ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญภาย
3. เด็กหญิงปานจันทร์  มุทาวัน
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  กุลวงค์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คูเมือง
6. เด็กหญิงสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  คูสกุล
8. เด็กหญิงเด็กหญิงณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญพร  วุฒิกุล
2. นางสาวฉัตราพร  กมลรัตน์
3. นางสาวทิพย์สุดา  ราชิวงศ์
4. นางสาวธนิลดา  โคตรพันธ์
5. นางสาวภัคจิรา  อมรวงศ์
6. นางสาวรัชฎา  พวงพันธ์
7. นางสาววิมลศิริ  ปิดตานัง
8. นางสาวสุภัศรา  ผดุงศักดิ์
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  จตุรธรรมศิริ
2. นายพีรธัช  คนยืน
3. เด็กชายมานพ  ไชยเทพ
4. นางสาววิลาวัณย์  ศรีลาศักดิ์
5. นางสาวอรุณทิพ  ชมภูราช
 
1. นายเชิงชาญ  ลุนชิตร
2. นางสาววิจรรยา  โพธิ์เข็ม
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวละอองดาว  ตะวังทัน
2. นางสาวอนัญญา  ศรีจันดา
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.3 เงิน 15 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สถิรภูมิชัย
 
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวพัชรวรรณ  เครือพันธ์
 
1. นายสุวิวัชร  สมมาตย์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายนนท์ธวัช  เมืองศรี
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายศิริวัฒน์  มีสุข
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 10 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายอธิวัฒน์  พัฒนกิจดำรงค์
 
1. Mr.ฺBenjoe   Salamamca Laforteza
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาณินท์  บุตรยศ
 
1. นายศักรินทร์  คนหมั่น
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวญาดา  บุตรยศ
 
1. นายสุุวิวัชร  สมมาตย์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 32 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายคุปตเชษฐ์  ทองมนต์
2. เด็กหญิงปุณยิกา  กุลตังวัฒนา
3. เด็กหญิงศุทธินี  ดงขาว
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  โล่สุนทรเดช
5. เด็กชายสิรภพ  กออิสรานุภาพ
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
2. MissEmele  Portalibre
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 33 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวธัญรดา  เกษแสนวงษ์
2. นางสาวนวพร  พันธ์คูณ
3. นางสาวนิภาพร  แข็งแรง
4. นายวรภัทร  โชคสวัสดิ์นุกุล
5. นางสาวอารียา  กลิ่นพยอม
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
2. Mr.Gelito  Deleon Rodriguez
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 49.49 เข้าร่วม 54 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ยืนยง
 
1. นายประสิทธิ์  เครือแตง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายพิพากษา  ศรีลาศักดิ์
 
1. MissHuang   Shenyan
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายประชา  พรมท้าว
 
1. นางสาวขวัญลดา  ถันทอง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  สบายครบุรี
 
1. นายสุจิน  นามสทอน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายจักรี  คำจันทร์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  วงศ์พา
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  แสงคำ
2. นางสาวเกศสุดา  ปาวงค์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
2. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.9 ทอง 28 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณไตรย์
2. นายณัฐภัทร  ขจรฤทธิ์
3. นายดุลยวัฒน์  แซ่พุย
4. นายบุรินทร์  สมฤทธิ์
5. นายศิริชาติ  อาจวิชัย
6. นายสรศักดิ์  อาจวิชัย
7. นายเกียรติธนา  ผิวขำ
8. เด็กชายเอกรัฐ  ลีโคตร
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรวิชญ์  อาจวิชัย
2. นางสาวณัฐกานต์  แสนโคตร
3. นายณัฐกิตติ์  นาโสก
4. นายณัฐพงษ์  นามธรรม
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  เสียงหวาน
6. นายไชยยา  จันประทัด
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.23 เงิน 16 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวชุลิดา  ทาคำห่อ
2. นายนพชัย  ใจมั่น
3. นางสาวปิยะนุช  ศรีปราช
4. นายพงศกร  รอบคอบ
5. นางสาวสุพิชญา  วุ่นพ่วน
6. นางสาวสุภาพร  ผิวผ่อง
7. นางสาวอทิตยา  สมสวาท
8. นางสาวอนัญพร  ประดับพันธ์
9. นางสาวอาภรณ์  อาจวิชัย
10. นางสาวเสาวภา  ประดับพันธ์
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายสมนึก  อ่อนแสง
3. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยง
2. เด็กหญิงชฎาพร  พาลึก
3. เด็กหญิงณัฐชา  ราชิวงศ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงนันท์
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญเรืองนาม
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายนราธิป  พระภูมิจำนงค์
2. นางสาวอัจฉราพร  พลซื่อ
3. นายอาชีวัฎฐ์  สุวรรณพันธ์
4. นายเกริก  สุวรรณไตรย์
5. นายไชยานนท์  วาจาสัตย์
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวนุชลี  จันทรังษี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 45 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายรังสฤษฎ์  รูปเหมาะ
2. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  โคตรพันธ์
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาววรรณิภา  สุพร
2. นางสาววิภาวัลย์  มงคลสุภา
3. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
2. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.99 ทอง 43 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกฤติกา  เจดีย์
2. เด็กหญิงมุกครินทร์  เกตุปาน
3. เด็กหญิงสิริยากร  คนไว
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐณิกา  สมฤทธิ์
2. นางสาววิชุดา  จตุวิสัย
3. นางสาวสุธิดา  จินาวรณ์
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 81.8 ทอง 50 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายทศพล  ปัททุม
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86.5 ทอง 37 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายศราวุธ  ดวงราช
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 82.2 ทอง 41 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ผิวขำ
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  คำหล้า
2. เด็กชายจารุเดช  จำปา
3. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
4. นางสาวชญาสินี  สันติวงศ์วนิช
5. เด็กชายชลภัทร  คำนนท์
6. เด็กชายณัฐพล  แก้วดี
7. เด็กชายณัฐพล  จิตช่วย
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลาลับ
9. เด็กชายทนาศร  ปรีแม้น
10. เด็กชายธนพนธ์  เกิดแก่น
11. เด็กชายธนัตถ์  คำนนท์
12. นายธรรมวิทย์  สุขโข
13. เด็กชายปฏิภาณ  ไผ่โสภา
14. เด็กหญิงปริยาภัทร  นางาม
15. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทาวะลม
16. นางสาววนิดา  โพธิ์ไทรย์
17. เด็กชายวัชรินทร์  แก้วดวงศรี
18. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์
19. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุคำ
20. นายศิระ  พลเตชา
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใช้สงวน
22. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีทา
23. นายสุนนท์  อุคำ
24. นางสาวสุภาริณี  วงศ์สวัสดิ์
25. เด็กหญิงสุรนาถ  จอมสว่าง
26. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
27. เด็กหญิงอารยา  ทองแล่ง
28. เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีมะวงษ์
29. เด็กชายเอกภาพ  บริสุทธิ์
30. เด็กชายไชยวัฒน์  เขียวแดง
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
3. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
4. นายนิรมิต  สุขคณา
5. นายประพันธ์  พวงใบดี
6. นางปัญจมา  คล่องดี
7. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงปูธิตา  ไชยสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรกมล  ธเนศชัยวัฒน์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนาภา  ตรั่นถิ
2. เด็กหญิงปฐมพร  ยุทธนาปกรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายณัฐพงศ์  ติ๊บปะหา
2. นายศิริพงษ์  เฮประโคน
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายพงศธร  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายเดชาวัต  ยุทธนาปกรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 30 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายปราชญ์พีร  ทีวงศ์
2. นายสุรชาติ  ชัยกิจสุนทร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ์  วงศ์สิริ
2. เด็กชายอุสพงษ์  วิเศษศรี
 
1. นางภควดี  อาจวิชัย
2. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายภูริชญ์  มหาวงศ์
2. เด็กชายสุวรักษ์  ชาภูบาล
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 51 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศกร  เฮงสวัสดิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อรรคศรี
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
2. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 46 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงกมล  ทองมหา
2. นางสาวรุ่งนภา  ทองอินทร์
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
2. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศศิธร  สัตรูพ่าย
2. นางสาวสุธิดา  ห้วยทราย
 
1. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
2. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธนิตสรณ์  วรโชติไพศาล
2. นายศิษฏ์  พลราชม
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 8 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายปราบตรัยรัฐ  ริปูสะท้าน
2. เด็กชายพิพัฒน์  ใจสุข
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เมืองโคตร
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
2. นายทักษิณ  มวลตรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวพรภิมาย  ปรากฎ
2. นายวีระพล  กงนะ
3. นางสาวสุรัญชนา  ทองเภา
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
2. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายฎลชัย  เบ้าจังหาร
2. นายปฏิพล  แพงพุด
 
1. นายอภิชาติ  ผิวงาม
2. นางสาวสุภัชชา  ทองกาล
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 20 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายพีรวัฒน์  จันเต็ม
2. นายพีระกานต์  คึมยะราช
3. เด็กชายภานุวัฒน์  นาสา
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91.8 ทอง 9 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายกิตติพัฒน์  สุพร
2. นายยุทธชัย  ฝ้ายสิงห์
3. นายอทิวัฒน์  รอบคอบ
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 37 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ไชยเพ็ชร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหง้าโอสา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมุงคุณ
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายประยุทธ  นาคมุนี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  เบญยมาตย์
2. นายทินกร  มงคลรอบ
3. นายสุริยา  แสงประจักษ์
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์มูล
2. เด็กชายธีรภัทร  คำบุญ
3. เด็กชายประวิทย์  วงค์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 20 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญญรัตน์  กลางประพันธ์
2. นางสาวศิโรรัตน์  อนุญาหงษ์
3. นางสาวอมลรดา  คำมุงคุณ
 
1. นายสนิท  กลางประพันธ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 50 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุข
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงดวงใจ  อังคณา
4. เด็กชายภาคภูมิ  คำหมอก
5. เด็กหญิงยุพาพร  พรมผล
6. เด็กชายวัฒน์ชรินทร์  ทองจันทร์
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายกฤษฎาคล  ดลเอี่ยม
2. นายจตุพล  พาลึก
3. นายณัฐพงษ์  ภูธร
4. นางสาววนิดา  ศรีดี
5. นายสุธรรม  ทองกาล
6. นายเจษฎา  มูลพรม
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.85 ทอง 25 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อินผิว
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  แสนโคตร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนโคตร
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 34 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญฑริกา  ปัททุม
2. นางสาวปาริชาติ  นันทราช
3. นางสาวพิมพ์วดี  ดีรอด
 
1. นางอาลัย  จันทร์กระจ่าง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  ก้องเสียง
2. นางสาวนภัสสร  กุลสุทธิ์
3. นายวรวุฒิ  ขาวกา
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นางสิวลี  วงษ์โต
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวกิตติยา   โสดา
2. นางสาวอัมรา  เนตรวงศ์
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทองผา
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.4 ทอง 40 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผิวขำ
3. เด็กหญิงสุลักขณา  แซ่อื้อ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.28 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาวธนวันต์  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวนราทิพย์  แก้วดี
3. นางสาวพัชรินทร์  คนเพียร
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกริยากร  รักษ์ชุมชน
2. เด็กหญิงพิพัชญา  สุนทรส
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ฐิติพันธ์ุภาส
 
1. นางนิภาพร  อุปนิ
2. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 26 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวมนฑกานต์  ทองกาล
2. นางสาววิภาวรรณ  คนยืน
3. นางสาวอรยา  พรหมเสนา
 
1. นางสาวเมรี  ทุยบึงฉิม
2. นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 21 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมสด
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  จันรอง
3. เด็กหญิงสุภัตตรา  เหง้าโอสา
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 33 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภาพร  แสงวงษ์
2. นายอนุพงษ์  สีสุวรรณ
3. นายอนุวัฒน์  อุคำ
 
1. นายเชาวลิต  เหมลา
2. นางรัตนา  สมคะเณย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวจริยา  สุวรรณเพชร
2. นายนพพร  ผลจันทร์
3. นางสาวไพรรินทร์  เสวะนา
 
1. นางลลดา  อินทร์สด
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายฉัตรเพชร  สุริยวงค์
2. นายณัฐวุฒิ  บัญชาเมฆ
3. นางสาวพรราตรี  ลิขิตกาญจญ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
2. นางนิตติยา  ชาญเฉลิม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 71.32 เงิน 14 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ทองดี
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 29 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชัยธนา  ผิวขำ
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ปัททุม
2. เด็กชายพีรวุฒิ  สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนสุข
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
2. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 13 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายรุ่งรัตน์  มะโนรมย์
2. นางสาวสุภาภรณ์  กุลบุญมา
3. นายอภิวัฒน์  เครือสวัสดิ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวนิธิวดี   ยืนยง
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีระภัทร  นารีนุช
2. เด็กชายธเนศ  บุตรเนียม
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อุคำพันธ์
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวีระพล  บุญมา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.5 ทอง 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  คนคล่อง
 
1. นางวัจนา  ยอดอินทร์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 15 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวนันทพร  อานันท์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กชายธีระภัทร  รักษาศรี
2. เด็กชายสุปกรณ์  โคตรสขึง
 
1. นางสาวิภา  สารราษฎร์
2. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวนันทพร  อานันท์
2. นางสาวแพทรียา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 74.8 เงิน 9 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  คำพิลา
2. เด็กชายวีระพร  ภูมิลา
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นางสาวสุจิตรา  การพิศมัย