สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนงค์นาค  ลานุสัตย์
 
1. นางอุไร  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปัณฑรีย์  เพียรทำ
 
1. นางวันลี  หมุนอุดม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี  เกื้อกูล
 
1. นางละออง  ทองมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 35 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  ธนาคุณ
 
1. นางทัศนีย์   เสาหงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 33 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชิโณรส  คูหล้า
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 34 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.62 ทอง 29 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เทียมวงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  สมสืบ
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  สมสัตย์
 
1. นางวิภานุรักษ์  พรหมศรี
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 52 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา   ชูรัตน์
2. นางสาววิลาสินี  ราบรื่น
3. นางสาวสุภาพร  ทองทา
 
1. นางอรุณี  มาลัย
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทอง  แสงเพชร
2. เด็กหญิงณิชากร  ข้องหลิม
 
1. นางพจนีย์  สว่างวงษ์
2. นางละออง  ทองมูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิจิตรา  นิยม
2. นายภานุพงศ์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
2. นางสมพร  เพียรทำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 19 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  รัศมีทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  รัชสมบัติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูริณัฐ  ใจธรรม
 
1. นายธีระ  แก้วพรม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 34 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติยา  สร้อยจักร
2. เด็กชายศิวกร  ปามา
3. เด็กหญิงสัจจาธิษฐ์  สันตะวงค์
 
1. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา
2. นางสาวพัชรี  แสนโสม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.9 เงิน 23 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สีหาอาจ
2. นางสาวศุภรัตน์  วงษ์ทอง
3. นายอดิศร  สมภาร
 
1. นายนัฐพล  จำปา
2. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงปวณิสรา  หารโสด
2. เด็กหญิงลลิตา  คองคง
3. เด็กหญิงวารุณี  วาจาดี
 
1. นายวรชัย  โคตมะณี
2. นางสาวแสงมณี  วงศ์คูณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 16 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษดา  คงคารัตน์
2. นายภาณุพงศ์  ผิวผ่อง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพันธ์
 
1. นายวิเชียร   ศรีสะอาด
2. นางสาวลำปาง  กุดกุง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 31 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พิมเครือ
2. นายธนพล  กมล
 
1. นายบัญชา  คำชัย
2. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ก่ำแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
 
1. นายสำราญ  นามเรืองศรี
2. นางอรทัย  วันดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชูรัตน์
 
1. นางเกศสุดา  ไชยช่วย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิต  นาคดี
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวินนุช  ศรีเจริญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ขยันทำ
3. เด็กหญิงอริยา  สีทาหล่อน
 
1. นางนราภรณ์  รักษาสุข
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพรรษรุจ  ใจธรรม
2. นางสาวสวรินทร์  แสงแสน
3. นางสาวสุชญา  ใจธรรม
 
1. นางเข็มเพชร  แสนสุทธิ์
2. นางญาณิศา  แสงแสน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พหรมจารีย์
3. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางสาวชุตติมลต์  สมสาย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิรณา  ขวัญทอง
2. นางสาวพิจิตรา  นิยม
3. นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิกรณ์
 
1. นายธีรพงศ์  ศรีอรห์
2. นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกิดด่าน
2. เด็กหญิงช่อผกา  พันแฮด
3. เด็กชายธีรพงศ์  คุณภู่
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิสูญ
2. นายชนะชัย  ตันหง่าย
3. นายปาณัสม์  ลาภเย็น
 
1. นางสาวเกวลิน  บุญทวี
2. นายฐาปนัท  เทียบสี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิกา  สารณาคมน์กุล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงแสน
3. เด็กหญิงรัญชญา  จรัญศิริไพศาล
 
1. นางทัศนา  กองศรี
2. นางวรวีร์  อุดรกิจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 23 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัชชา  ฤทธิวุฒิ
2. นางสาวพรรณทิพย์  โตจำเริญ
3. นางสาวพินาลิน  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นายอนุชา  อุ่นตา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนโชติ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คำภักดี
 
1. นางสาวพรรณพร  บุญทศ
2. นางสาวนิจุฬา   ชุปวา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะพงษ์  บุญทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  มาทวิเศษ
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เสสา
2. เด็กชายอนาริน  ไชยหมาน
 
1. นายนันทวุธ   คณาดา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธุรา
2. เด็กชายทศพล  เสนาวงษ์
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 13 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม้น้อย
2. เด็กหญิงนุชิฏา  บุญเงิน
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองบ่อ
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  พุทธเสน
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุด
 
1. นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์
2. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.7 ทอง 26 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวผกาวรรณ  แสวงผล
2. นางสาวพิกุล  สินสมุทร
3. นายอนุรักษ์  พันธ์ครู
4. นางสาวอรณิชา  บุญล้น
5. นางสาวเพ็ญนภา  สีหามาตย์
 
1. นางสร้อยสุวรรณ  พันธราช
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ประจงจิตร
2. นางสาวนภาพร  โคตสีสาย
3. นางสาวปรีชญา  สำราญจิตต์
4. นางสาววชิรินทร์ทรา  วงษ์กันยา
5. นางสาวอภิญญา  อัคภักดี
 
1. นายไชยา  คำแพง
2. นางดาราพิไล  คำแพง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 9 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เกษสุภะ
2. นางสาวทัชชา  เริงสันเทียะ
3. นายศิริศักดิ์  หล้าอำพันธ์
4. นางสาวสุธินี  อินใจดี
5. นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม
 
1. นางดาราพิไล  คำแพง
2. นายไชยา  คำแพง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิณทอง
2. เด็กชายพศิน  ราศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  พุฒซอน
4. เด็กหญิงสุดาพรรณ  วระสาน
5. เด็กหญิงเสาวรส  วะหาโร
 
1. นางสุดาวดี  หอมวงษ์
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินาภรณ์  พุฒซ้อน
2. นายธีระภาพย์  ประสารสืบ
3. นางสาวพรนภา  เพียงตา
4. นางสาวสุชานันท์  คงรัมย์
5. นายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายทินกร  เสียงใส
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 35 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายปุระชัย  เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสมพิศ  บุญทัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 43 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ยางก้อน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  อภิรัชไพฑูรย์
2. เด็กชายธนโชติ  เชื้อวณิชย์
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
2. นางรัชนีย์  สรณอนุศาสน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.99 เงิน 26 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายบุลากร  คชลัย
2. นางสาวผ่องอำไพ  ทองอร่าม
 
1. นางบังอร  ดุมกลาง
2. นายไชยา  คำแพง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.25 ทอง 48 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  ผังดี
2. นางสาวพรธิดา  ใจใชย
3. นางสาวพรศิริ  หลาบช่วย
4. นางสาวรัชดาวรรณ  ภารแสวง
5. นางสาววรรณิภา  คุณศักดิ์
6. นางสาววรัญญา  วงกัลยา
7. นางสาวสุจิตรา  ศรีนัครินทร์
8. นางสาวอรยา  ทวีกัน
9. นางสาวเบธิตา  ใจใชย
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองปลิว
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายอ่อนสี   เหมือนมาต
3. นางดาราพิไล  คำแพง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจณิศตา  คำมะลุน
2. นางสาวจรุวรรณ  เชิงหอม
3. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งมาลา
4. นางสาวณัฏฐา  สุนทรา
5. นางสาวนัญวรรณ  จีนหลง
6. เด็กหญิงพีชานิภา  ศรีเมือง
7. เด็กหญิงมุขสุดา  ยาวโนภาส
8. เด็กชายวทัญญา   องอาจ
9. นางสาววิยะดา  สุทาวรรณ
10. นางสาวศรันยา  ทองเฟื่อง
11. เด็กหญิงศศิธร  แก้วลา
12. เด็กหญิงสบันงา  พันธ์ศรี
13. นางสาวสุธาสินี  แสวงดี
14. เด็กหญิงสุภัทรชรินทร์  สัตนาโค
15. เด็กหญิงไอยลดา  ศิริโสม
 
1. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
2. นายปราโมช  สุธีร์
3. นางนิจชลา  เลิศช่ำชองกุล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  โคกสีอำนวย
2. นางสาวดวงฤทัย  นามแก้ว
 
1. นายอดิศร  ศรศิลป์
2. นางสาวเบญจพร  ต้นพรหม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 44 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริกันยา  สืบศรี
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 43 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพิมรพัฒน์  นันทรัตน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 61 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาบดินทร์  แสงทอง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  คำหาญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  เสากลาง
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป  หงวนไธสง
 
1. นางสาวพรฤดี  มีชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายพลวัฒน์  สุวรรณหาญ
 
1. นางวนิสา  อุตรา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพัทยา  วงเวียน
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณรัตนศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวรำพรรณ  เสียงใส
2. นายอุทัย  ทองลุม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หัสกรรัตน์
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 59 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิณฑ์จุฑา  ทวีกุลพาณิชย์
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญย่อ
2. เด็กชายธนสิทธิ  สาคร
3. เด็กชายรัฐวุฒิ  เพลินสมบัติ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  เพลินสมบัติ
2. นายภาสกร  กลางเหลือง
3. นายสันติภาพ  มิระสิงห์
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวิทิตพงศ์  วิทูรางกูร
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายศิวัธชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญก่ำ
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวอริญา  เกษหอม
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 15 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายอนุลักษณ์  หลักชัย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายสุริยชัย  เพียงทอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.25 ทอง 18 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสวงสาย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ปกป้อง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววิไลวรรณ  รักสุจริต
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 6 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิพร  โสภา
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 5 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
2. นายปฏิภาณ  คำปัญญา
3. นายพินิจ  เปรี่ยมนอง
4. นายภานุเดช  ดวงศรี
5. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
6. นายศราพงษ์  จูมพิลา
7. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
8. นายโชคชัย  พิจารณ์
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
2. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สิเติม
6. นายธนทัต  งอยแพง
7. เด็กชายธาวิน  ประทุม
8. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  เหล่าผิวพรรณ
10. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
12. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
13. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
14. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
15. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
3. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
4. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สินเติม
6. เด็กชายธาวิน  ประทุม
7. เด็กหญิงปวีณา  หาหลัก
8. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
9. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
10. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงวรณัน  ศิริโสม
12. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
13. เด็กหญิงศศิอาภา  จินาพันธ์
14. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
15. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
16. นางสาวศุฑิมาภรณ์  จินาพันธ์
17. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  แก้วสนิท
18. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
19. เด็กชายอรรถวัฒน์   พรมาย
20. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
4. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
5. นายถาวร  เพ็งธรรม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายชลัมพล  วงษ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพัทธมน  ตุยาใส
3. เด็กชายพิชเญช  ปัดลา
4. เด็กชายภูมิสิทธิ์  สายโสภา
5. เด็กชายวันชนะ  บุญเดช
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยาวะโนภาส
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกานต์  เขยสูงเนิน
2. นายจักรินทร์  คล่องการ
3. นายรัฐภูมิ  ศรีสมภาร
4. นายรัฐมนตรี  แจ่มจันทร์
5. นายสิทธิกร  สีดาธรรม
6. นายอธิคม  เลปนากูล
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกตัญญู  ดาราแสน
2. เด็กหญิงกมลชนก  น้ำทอง
3. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
4. นางสาวขนิษฐา  ฝูงดี
5. นางสาวจิรัชญา  ขันธะหัตถ์
6. นางสาวจุฑาภรณ์  วินทะไชย
7. นางสาวชนากานต์  ทิตาธร
8. เด็กหญิงชลัญธร  ภูอวด
9. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
10. เด็กหญิงณัฐทิตา  ทำดี
11. นางสาวทวิภา  ธรรมนัติ
12. นางสาวทิภาพร  ธรรมนัติ
13. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
14. นายบุญญฤทธิ์  สีงาม
15. นายปฏิภาณ  ดอกบัว
16. เด็กหญิงปภิชญา  อ่อนตาม
17. เด็กหญิงประกายเพชร  จำปาแดง
18. นางสาวปัทมวรรณ  หงษา
19. เด็กหญิงพรนภา  กุดเป่ง
20. นางสาวพรสวรรค์  เชิดชู
21. เด็กหญิงพรสุดา  สุตะคาน
22. นางสาวพิกุล  เชื้อวงษ์
23. นายพิราวัฒน์  ตาจุ่ม
24. นายภูมินที์  นิตุธร
25. นางสาวลดาวัลย์  หงษ์สุวรรณ
26. เด็กชายวชิระ  แก้วคำ
27. เด็กชายวิระวัฒน์  สัมปันโน
28. นางสาววีรนุช  ภาคเพียร
29. นางสาวศศิประภา  แก้วลี
30. นายสิริวัฒน์  มะลิศรี
31. นางสาวสุดารัตน์  สมลี
32. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญตาล
33. เด็กหญิงสุภาพร  เวชกามา
34. นางสาวสุมิตรา  ศรีจันทร์
35. เด็กชายอรรถพล  ยศบุญ
36. เด็กชายอัครเดช  บุญสาร
37. เด็กหญิงอารียา  รุ่งแสง
38. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  เถระวัลย์
39. นายเจริญลาภ  วันเที่ยง
40. นายเจษฎากร  ขยันเยี่ยม
 
1. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
2. นายอุทัย  ทองลุม
3. นายพงศธร  ห้องแซง
4. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
5. นางอังคณา  ดลสุข
6. นางพรฤดี   มีชัย
7. นายต่อพงษ์  ซื่อตรง
8. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ลุนผง
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประพันธ์ทอง
4. เด็กหญิงกาญจนา  ลุนผง
5. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
6. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองเฟื้อง
7. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
8. เด็กหญิงจันจิราพร  ชนะกิจ
9. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลุผล
10. นางสาวจิรนันท์  ดวงเนตร
11. เด็กหญิงชลีพรรณ  แสนกล้า
12. เด็กหญิงฐิติพร  เลี่ยมแจง
13. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
14. นายธนากร  คนมาก
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รูปสวย
16. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
17. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
18. นางสาวนิชนันท์  ดวงคำจันทร์
19. นางสาวปัทนันท์  นามขำ
20. นายพงศกร  ศรีสกุล
21. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธ์สาย
22. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภมิ
23. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
24. นางสาวพิมลพรรณ  จำปี
25. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
26. นางสาวภัทรสิริ  เจนด่านกลาง
27. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
28. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเสนา
29. เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ป้องทา
30. นางสาววันวิสา  ฉิมกิจ
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
33. นางสาวศศิธร  สืบศรี
34. นางสาวศิริวิมล  นันทะวงษ์
35. นายสุเทพ  มานพ
36. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
37. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
38. เด็กหญิงอัจฉริยา  สำเนียงนวล
39. เด็กหญิงเจนจิรา  คำดี
40. นางสาวเบญมาศ  อ่อนหลง
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นายนิคม  ไชยะนา
3. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวกุลชดา  บุญพร
6. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
7. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข
8. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.8 เงิน 48 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.1 เงิน 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรบดี  ลุนพิลา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ใจเติม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสมาน
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายศักดิ์ทิวา  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 32 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐปวิณ  เบญจกุลภัทร์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 20 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 52 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมินตรา  แสงงาม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 18 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  เผ่าเพ็ง
 
1. นายเอกราช  อาจศรัตรู
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายวิศนุ  สุตะนา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหาจันทร์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.83 ทอง 28 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัช  ทองสา
2. นายกำพล  ทองทา
3. เด็กหญิงกิตติภาพร  โกรินทร์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมโคตร
5. เด็กหญิงขวัญกมล  น้อยใส
6. เด็กหญิงฉันท์สินี  ถือทอง
7. เด็กหญิงฐิตินาถ  ป้องแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดใส
9. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
10. เด็กหญิงดรุณี  ป้องแก้ว
11. เด็กหญิงธัญระวี  เสี้ยวทอง
12. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสุวรรณ
13. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
14. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเกิด
15. เด็กชายนิติกร  สมานทอง
16. เด็กหญิงนิภาพร  หอมอ่อน
17. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศรี
18. เด็กหญิงประภาศรี  อ่อนวันนา
19. เด็กหญิงปริญา  พวงทอง
20. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรมดวงศรี
21. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
22. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
23. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
24. เด็กหญิงรัตนา  แพงศรี
25. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชาวรักษ์
26. เด็กหญิงวัฒนาพรรณ  ใจเด็จ
27. เด็กชายวิทยา  จันทพร
28. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยศรี
29. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
30. เด็กหญิงศศิดานันท์  กันหาพันธ์
31. นายสนธยา  วรจันทร์
32. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
33. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
34. นายอนุชา  เดชบุรัมย์
35. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองลือ
36. เด็กหญิงอุไรพร  อารัตผล
37. นายเกษมศักดิ์  ราวิทย์
38. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทคูณ
39. เด็กหญิงเมธาวี  แสวงดี
40. นายโชคพิสิฐ  ปิติเฉลิมโรจน์
 
1. นางสาววรรณภา  นามแก้ว
2. นางประภา  บุญโญ
3. นายนิคม  ไชยะนา
4. นายคมสัน  เสาหงษ์
5. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
6. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
7. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
8. นางสาวกุลชดา  บุญพร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 23 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
2. นายกัลป์  กัลปดี
3. นางสาวขนิษฐา  จันทร์แดง
4. นายชนวีร์  ศรีวิเศษ
5. นางสาวชุติมา  เวชกามา
6. นางสาวณัชชา  ทิพอาส
7. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
8. นายณัฐพงศ์  พารา
9. นายดนูสิทธิ์  สอนพลทัน
10. นางสาวทักษพร  พวงชมภู
11. นายนราวิชญ์  คำดา
12. นางสาวนรินทร  ไศลบาท
13. นางสาวบุญฑริกา  ปริบาล
14. นางสาวปรียาณัฐ  ยืนสุข
15. นางสาวปิยฉัตร  เอมโกวิทย์
16. นางสาวพรมพร  แสนแก้ว
17. นางสาวพัชรี  ศิริเลี้ยง
18. นายพิสิษฐ์  ขันเงิน
19. นางสาวภัคคินี  พงษ์โสภา
20. นางสาวมณฑาทิพย์  พูลสวัสดิ์
21. นางสาวรัตติยากร  สำราญ
22. นางสาววิไลลักษณ์  วงศใส
23. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยสุทธิ์
24. นางสาวสมฤทัย  สว่างวงษ์
25. นางสาวสิตานันท์  แสนพันธ์
26. นางสาวสุมาลี  ธานี
27. นางสาวอธิษฐาน  เสริมจันทร์
28. นายอามรินทร์  แก้วขอนแก่น
29. นางสาวอุทุมพร  โพนแดง
30. นางสาวเบญจรัตน์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
2. นายอนันต์  กังสดาร
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.1 ทอง 35 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงชลมาศ  หินทอง
3. เด็กชายธนวุฒิ  วงศ์ชมภู
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จูมลี
5. เด็กชายนภัสกร  วะลิวรรณ์
6. เด็กชายวรวิช  คณานิตย์
7. เด็กชายวิศรุต  สุขแสน
8. เด็กหญิงอรอนงค์  นนทวงษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจน้อย
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.25 ทอง 34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายขจรศักดิ์  น้ำทอง
2. นางสาวญานิศา  อนันต์
3. นายธนากร  ลับรัมย์
4. นายธรรมรัฐ  ชวลิต
5. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
6. นางสาวปิยธิดา  วุ่นบำรุง
7. นางสาวพัชริยาภาว์  สุขส่ง
8. นางสาวลัดดาวรรณ  หงษ์สุวรรณ
9. นางสาวสุธารักษ์  แสงใส
10. นายอิทธิฤทธิ์  พุฒกำพร้า
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
3. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
4. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
5. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
6. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
2. นางสาววราพร  แก้วใส
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายจักรภพ  ชายทวีป
2. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
3. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
4. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
5. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
6. นายโชตอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
4. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
5. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
6. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
7. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
8. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
4. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
5. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
6. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
7. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
8. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
9. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
10. นางสาวอรยา  เนื่องจำนง
11. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
12. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกริชเมธัส  วงค์อนันต์
2. นายณัฐณรงค์  ไตรยสุทธฺ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   สาระคำ
4. นายดุษฏีชัย  ปั้นทอง
5. เด็กหญิงทิพากร   ส่งศรี
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
8. นายปัญญา  นามเขียว
9. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
10. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
11. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
12. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
13. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
14. เด็กหญิงวรางคณาวดี   จันทร์สว่าง
15. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
16. เด็กหญิงเมขลา   เล่าเรียน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นายณัฐวุฒิ  ผดุงสุข
4. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
5. นายธนากร  ชื่นชม
6. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
7. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
8. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
9. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
10. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
11. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
12. นายอภิชาติ  ขันเงิน
13. นางสาวอรยา  เนื่องจำนงค์
14. นายอัฉริยะ  เด่นดวง
15. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
16. นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณชะรา
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกรวิชญ์  ไชยเอิก
2. นายคมสันต์  หัวดอน
3. นายทวีศักดิ์  สุดแสน
4. นายรัชชานนท์  ทรายทอง
 
1. นายกฤษณะ  บุญทศ
2. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.1 ทอง 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายพูลศักดิ์  นามะนุ
2. นายศรุต  ฉิมสุข
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวประภากร  ศรีบัวบาล
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  คุณาพันธ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 56 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนริศรา  ทวยทน
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  สุภโกศล
 
1. นายอุทัย  สุภาพัฒน์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  บุตรสมบัติ
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลอดคำ
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 19 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวกรสุภา  เวชภันธ์
 
1. นางกัญญภัทร์  จันทร์ผิว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ยุทธชัย
 
1. นายสง่า  จันละมา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวรวิทย์  ดุมกลาง
 
1. นางเบญจพร  คงสุข
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 59 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรัชญาดา  จวนสาง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  พสุรัตน์
3. เด็กชายวรเลิศ  อินนันทะ
4. เด็กหญิงสุจิตตา  วงศ์จันทร์
5. เด็กชายเชาว์วัฒน์  อ่อนพุทธา
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พิจารสฤษดิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนลินทิพย์  บุญมา
2. นางสาวปฏิญญา  โคตรมนตรี
3. นายรัฐศาสตร์  กิจเกียรติ
4. นางสาววราภรณ์  จูฑะวงศ์
5. นายเศรษฐสิริ  เพ็ญเนตร
 
1. นางพันธุ์ปวีร์  จันทร์เหลือง
2. Miss Cao Thi  Hongvan
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 59.66 เข้าร่วม 16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  น้อยพึ่ง
 
1. นางสาววรัญชรี  มั่นสนธ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.65 ทอง 13 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  ปวงสุข
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.15 ทอง 25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนภประภา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 54.17 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุธาลินี  พงษ์สนิท
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  กลางนา
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ลิ้มฮวบ
 
1. นางธันยพร  สงเคราะห์
2. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุภักษร  ฝีปากดี
2. นางสาวอรนัฐ  พวงศรี
 
1. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
2. นางธันยพร  สงเคราะห์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.75 ทอง 42 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พิกุล
2. เด็กชายนงหนุ่ย  พาหา
3. เด็กชายนวพล  วรรณจิตต์
4. เด็กชายพีระพล  กองสำลี
5. เด็กชายวีระพล  เจริญศิลป์
6. เด็กชายศักดิ์ชัย  พลายมนต์
7. เด็กชายสุนทราทร  หงษ์อินทร์
8. นายสุริยะ  โงนคำ
 
1. นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
2. นายสง่า  แสวงหา
3. นายสำเนียง  บุญทรัพย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 42 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  อาจกล้า
2. นายณัฐพล  วันเพ็ญ
3. นายทศพล  อัคบุตร
4. นายธวัชชัย  ผ่าผล
5. นายพีรพงษ์  สีหมอก
6. นายเมธาวิน  โสภี
 
1. นายสง่า  แสวงหา
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
3. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.17 เงิน 24 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธรรมรัฐ  สันทา
2. นางสาวธาวัลย์  โชติมานนท์
3. นายนพเก้า  ตราบุรี
4. นางสาวนัยนา  สุกสกุลนี
5. นางสาวปารมีย์  แสงสว่าง
6. นายวรายุทธ  สีทา
7. นายศิริศักดิ์  สิงห์แสน
8. นางสาวเกศธิดาพร  เหล็กกล้า
9. นายเตชัส   โคตระการ
10. นายเอื้ออังกูร  ศรีวงค์
 
1. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
2. นายอำนวย  เวชกามา
3. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  เกียรติจรุงพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มุละสิวะ
3. เด็กหญิงสิรินันท์  วนันโท
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีวิเศษ
5. เด็กหญิงอารยา  สีทาหล่อน
 
1. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
2. นางจิรภา  สมหวัง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดารารัศมี  ทองลือ
2. นายพงศกร  พร้อมจิตร
3. นางสาวมุธิตา  หอกคำ
4. นางสาวศิรินภา  พลโยธา
5. นางสาวอภิญญา  พูดดี
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
2. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  กองแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  คำมีแก่น
3. เด็กหญิงวรรณภา  พรมรัก
 
1. นางชรินทร์  เนื่องศรี
2. นางราตรี  วามะลุน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 53 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านลำมะจาก
2. นางสาวศกุนตลา  พิจารณ์
3. นางสาวเพลินจิต  ตองติดรัมย์
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
2. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สุภาพ
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุญโสม
3. เด็กหญิงสุภาพร  นนทบุตร
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายทศพล  ทองอร่าม
2. นางสาววลัยภรณ์  งอยกุดจิก
3. นางสาวสนธยา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88.6 ทอง 9 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจัตุพล  ใยดี
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจิระศักดิ์  สาวิสิทธิ์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายอานนท์  แสวงชัย
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายเมธาวี  บุญทศ
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88.2 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายขจรศักดิ์  เวชกามา
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ชนะวงศ์
3. นายจักรภพ  ชายทวีป
4. เด็กหญิงจันจิรา  สำราญจิต
5. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
6. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
7. นายธนศักดิ์  มีศิลป์
8. นางสาวธนัชชพร  นวลจันทร์
9. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
10. นายนิกร  ชมภูเขา
11. นางสาวนิจสิรี  สายทรัพย์
12. เด็กชายภคพงษ์  มะลิเผือก
13. เด็กชายภคภูมิ  มะลิเผือก
14. นายภูวนาถ  วงศ์สุวรรณ
15. นางสาวมัจฉิมา  ไกรเนตร
16. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
17. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  บุญพร้อม
18. นายวุฒิชัย  ชะโกฎ
19. นายสมคิด  พุ่มจันทร์
20. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
21. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
22. นายอภิชาติ  ขันเงิน
23. นางสาวอรยา  เนื่องจำนงค์
24. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
25. นายอานนท์  แสวงชัย
26. นายเกียรติภูมิ  สมัครไทย
27. นายเดชดำรงค์  รุ่งศรีรัตน์
28. เด็กหญิงเมธินี  แท่งทอง
29. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
30. นายโชคอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายสมพร  หมื่นแสน
2. นายอนุรัตน์  ชมภพ
3. นางสาวไพศาล  สุนทรา
4. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
5. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
6. นายชัยวิชิต  ทันพรม
7. นายรัชชานนท์  พรมะณา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชื่นนภา  วรรรประภา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวนัฎทญา  จันใด
2. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายธนากร  ทองมี
2. นายธีรดนย์  พิมพ์หา
 
1. นางดนุภัค  เชาวศรีกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพศ  มาลัย
2. นายรุ่งชัย  นาคศรี
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนลธวัช  ใจเกื้อ
2. เด็กชายพลาธิป  ชัยเคนวงศ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายนนทนันท์  เสรีรัตนาคร
2. นายปิยังกูร  สอนส่งกลิ่น
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายนิรุจน์  ยืนสุข
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรัญญา  อุ่นทวง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิลากร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปราบโสม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายกานต์   กัลปดี
2. เด็กชายฐิติพงษ์  พลหาญ
 
1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นายถาวร   เพ็งธรรม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติวิทย์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  อุปนิสากร
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 52 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมทรัพย์
2. นางสาววรารัตน์  ศิริโสม
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 56 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติเดช  วะระหาร
2. นายวีระชัย  เจริญพงษ์
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มาสขาว
2. นางสาวธนภร  ชุมสวัสดิ์
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 45 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงทอฝัน  ภาคะ
2. เด็กหญิงปภาดา   คำสิงชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กอแก้ว
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจิตรลดา  มุ่งงาม
2. นางสาวจินตะนา  วงษ์นะรัตน์
3. นางสาวสุพรรษา  พลภัฎ
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายอธิราช  ต้นพุฒ
2. นางสาวอรวิลัย  วงษ์คำชัย
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 18 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  กองสินแก้ว
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีแสง
3. เด็กชายโชคทวี  วิลามาศ
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 11 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
2. นายสุทธิชัย  ชัยมี
3. นายโสวัชร์  รัตนเรืองศรี
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
2. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงวิภูชิตา  นครวงษ์
3. เด็กหญิงเนตร  สุภารี
 
1. นางรัชนี  คุณานุวัฒน์
2. นางวิจิตรา  พรมชาติ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  สุถิตมงคลชัย
2. นางสาวภาวิดา  วงศ์อินตา
3. นางสาวเจนจิรา  ช่างไถ
 
1. นางศิวาพร   ครองสิน
2. นางวัฒนา  บุญเรือง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์จันทร์
2. นางสาววิภา  พึ่งพงษ์
3. นางสาวเกวลิน  วรรณวงษ์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายก้องเกียรติ  แก้วกึ่งกรม
2. นางสาวภัสรา  พลไชยสงค์
3. นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 60 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  สายวัน
2. เด็กหญิงกุหลาบ  ประจำสุข
3. เด็กหญิงจตุพร  โรมพันธ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พานิชสิทธิ์
5. เด็กหญิงบุษยารัตน์  เอ็มรัตน์
6. เด็กหญิงหฤทัย  จุระยา
 
1. นางบุษบา  ครองยุทธ
2. นางอุบลวดี   วงษ์ใหญ่
3. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายบุญหลาย  วรรณจันทร์
2. นายประชาสรรค์  วรรณดี
3. นายพรประชา  ขันธุรา
4. นายสุวัฒน์  ดุสิต
5. นายอนิรุตต์  วรเกตุ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  ปัดภัย
 
1. นางสาวผ่องศรี  บัวขาว
2. นางเรณู  ซื่อตรง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.85 ทอง 4 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงอริสา  องอาจ
 
1. นางรุจิตรา  วรสาร
2. นายอนุชิต  กุบแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 13 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จิตระการ
2. นางสาวนารีรัตน์  มาลี
3. นางสาววิศัลย์ศยา  ยอดเครือมา
 
1. นายอนันต์  อินทร์ชุม
2. นายมนูญ  ใจเด็จ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑลักษณ์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายปรีชา  มานะจักร
3. เด็กหญิงอารียา  ดอกสะบา
 
1. นายสง่า  พันพิพัฒน์
2. นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายปราโมทย์  ใจต๊ะวงศ์
2. นายสรวิชญ์  ขันอาษา
3. นายอิสรา  วันเที่ยง
 
1. นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
2. นายวิชิต  แทบท้าว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญพร  เศิกศิริ
2. เด็กหญิงจตุพร  นาคจันทึก
3. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์คำ
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.58 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนพวรรณ  กองโฮม
2. นางสาวสุจิตรา  บัวเขียว
3. นางสาวเกศรินทร์  ขืนเขียว
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะสีรัมย์
2. เด็กหญิงวิสุดา  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  จีระพันธ์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 18 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทิยา  แก้วยงกฏ
2. นางสาวนิภาพร  สว่างแสง
3. นางสาวพิจิตตรา  พลเยี่ยม
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายสมพงษ์  คำดี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.75 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองอินทร์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชูรัตน์
3. นางสาวชลาลัย  ชูรัตน์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นายศิริศักดิ์  ชูรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 33 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  มวลพรหม
2. นางสาวปรียาภรณ์  ลูกเงาะ
3. นางสาวภาวิณี  ชูรัตน์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นางแพรวพร  สุวพงษ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองกุดเรือ
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุยคำไฮ
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญอาจ
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญธิญา  มิ่งแก้ว
2. นางสาวบังอร  คารมหวาน
3. นางสาวศศิวิมล  คำแก้ว
 
1. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
2. นางพรพิมล   แสงโชติ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.75 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.65 ทอง 7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอทิติยา  พวงศรี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธเนศ  เพชรแสง
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กชายประจักษ์  ศรีธาตุ
3. เด็กชายวันชัย  นักร้อง
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวสุดารัตน์  มุ่งประโยชน์
2. นายสุรเดช  อินใส
3. นางสาวเมรีย์  คำลอย
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  สนองเดช
2. เด็กชายยุทธนา  บูชาบุตร
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
2. นางเทวา  ลุสุข
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิระวุฒิ  อุตภาพ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ล่ำสัน
 
1. นายรพีภัทร   มั่นจิต
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ  วันเวียน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  จารุจินดา
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูวนัย  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.3 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  อาเทศ
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายอภินันชัย  ศรีสุธรรม
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ไชยนา
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ