สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์อนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 55 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวเนตรชนก  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 17 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  โกมลวรรค
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 46 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 56 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โจมคำ
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  พันธ์เลิศ
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 43 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ประถมชาติ
2. นางสาวทิพย์ญดา  พรทิพย์
3. เด็กหญิงศศิประภา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวดวงจิต  ชาธิพา
2. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 59 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชนัญญา  วงค์จำนงค์
2. นางสาวปิยนุช  อุปชัย
3. นายอภิสิทธิ์  สีมันตะ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 56 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  ผ่องใส
2. เด็กหญิงศศิธร  กุสุมาลย์
 
1. นางอุไร  พุ่มดั
2. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวธิดาลักษณ์  ไกรวิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ
 
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงศานิตา  โสดก
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาววสุพร  พันธ์สาย
 
1. นายจำนง  มูลสาร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสงภักดี
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ศรีสุรัตน์
3. เด็กหญิงวิจิตรศิลป์  จากผา
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยสัตย์
2. นางสาวศิโณทัย  บุญศิริ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79.1 เงิน 22 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวทัศนา  นิยมธรรม
2. นางสาววันดี  คำไขแก้ว
3. นางสาวสุปาณี  หนันเรือง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑณา   ศรีสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  มาลินทา
3. เด็กชายอำพล  สลับศรี
 
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวฉวีวรรณ  คำสี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 56 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจิราภรณ์  เนตรวงค์
2. นางสาวออริญา  ชำนิสาร
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
2. นางรจนา  พุ่มจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39.7 เข้าร่วม 53 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุทธิลักษณ์  สุชิลา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองดวง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เมืองพิล
2. นายสิริวัฒน์  ละคร
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
2. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 55 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งนภา  อุทสาร
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์  แก้วคูนอก
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มโนนึก
2. นางสาวสุภาพร   มะนุโย
3. นายอัษฎา  สีดี
 
1. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางเดือนฉาย   พลเยียม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 51 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา    อุทสาร
2. นางสาวกุลณัฐ    คำแสน
3. นางสาวน้ำเชี่ยว   จันทไชย
 
1. นางสาวขวัญตา    บุตรอำคา
2. นายปฤษฎางค์    เกี้ยงเก่า
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศักขิณาดี
2. เด็กชายวายุ  บุตรนาพา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีหาวงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 33 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายธรรณธร  ผิวทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พวง
3. นางสาวสุพัตตรา  แจ่มจิตร
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายกฤษดา  จันทร์ทรัพย์
2. นายนันทศักดิ์  นนทะมา
3. นายพรชัย  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 27 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  งามกษัตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประภา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 45 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิรดา   บุญบรรลุ
2. เด็กหญิงวิรินทร์ญา    ทะสูญ
3. เด็กหญิงอรัญญา    โคตรทุมมา
 
1. นางสาววิรัญญา   ขุณิกากรณ์
2. นางพิมพ์พร  ดวงตา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 44 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวดาราภัทร    แก้วมุงคุณ
2. นางสาวสุพัตรา  สีคำงาม
3. นางสาวสุรัญชนา    เวชกามา
 
1. นางสาววิรัญญา    ขุณิกากรณ์
2. นางวิบูลย์รัตน์    จันทร์ศิริ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  พละเดช
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  พลยุทธ
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 43 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  ผลจันทร์
2. นางสาวพัสฝน  ในจิต
 
1. นายสุวิช  แสงโชติ
2. นายสกล  เดชพละ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายชยากร  สายหยุด
2. เด็กชายวโรทัย  จันทมาตย์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายชานนท์  ไตรสีมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสงเนตร
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 55 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  พุฒจันทร์
2. นางสาวนภสรณ์  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
4. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์แสง
5. เด็กหญิงเจษฎาพร  ป้องแก้ว
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 58 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวรจนา  ดวงเคน
3. นางสาวศิริประภา  จันทร์เทพ
4. นางสาวสุภัทรา  บุตรคาน
5. นางสาวอรพรรณ  บุตรอำคา
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.2 เงิน 58 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เป็นบุญ
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อินมนตรี
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  มาตประสงค์
4. เด็กหญิงเกษมณี  ทับแสง
5. เด็กหญิงเมวลิการ์  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  กุมารสิทธิ์
2. นายปิยทัศน์  สวัสดิรัตน์
3. นางสาวมะลิวรรณ  บรรลือ
4. นางสาวรังสิยา  วิบูรย์กูล
5. นางสาวศศิธร  ชมวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันนิภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรศรี
3. เด็กหญิงอรสา  ศรีมันตะ
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สิทธิ
5. เด็กหญิงิวิชชุฎา  พิลา
 
1. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 36 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  บุญอเนก
2. นายณรงค์ชัย  คำผา
3. นางสาวธิดาพร  วิฉันเภท
4. นายประกิต  สามศรี
5. นางสาวศิริลักษณ์  บุญทวี
 
1. นายสุริยศุภกรณ์  แสนโท
2. นายเทียนชัย  ครุผาด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 23 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชญาพรรณ  มีไชย
2. นายชลนธี  ปุนปอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  เชื้อทอง
4. นางสาวถิรดา  อินปา
5. นางสาวธัญญารัตน์  เจริญตา
6. นายธีระ  มัธวรัตน์
7. นางสาวนฤมล  ทุ่มโมง
8. นายผดุงสิทธิ์  อุปชัย
9. นางสาวพรทิภา  พลสีหา
10. นายภานุวัฒน์  ดวงคำ
11. นางสาวละอองทิพย์  บุญเพิ่ม
12. นางสาววชิราภรณ์  หนองแคน
13. นางสาววลัยพร  ไชยกมล
14. นางสาวศศิประภา  ราศรี
15. นางสาวศิราณี  ราศรี
16. นางสาวศุทหทัย  ช่วงโชติ
17. นายสรชัย  วงจันทร์
18. นายอนันตศักดิ์  นามวงศ์
19. นางสาวอัจฉรา  ชูชี
20. นางสาวโสรญา  กันสี
 
1. นางขันทอง  ทองน้อย
2. นายจตุพร  ชมพูพื้น
3. นางจีระพา   ฉัตรสุวรรณ
4. นางเขมจิรา  เสาะแสวง
5. นายปรินทร์  ทุมจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 53 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 29 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์สุดา  สุขมล
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง 39 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กอชารี
2. เด็กชายภูมิภัทร  พัตรภักดิ์
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางสำรวย  สมภักดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 45 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกิตติภูมิ  นนสีลาด
2. นางสาวพรรณพร  กรไธสง
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นแทศ
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 64.25 ทองแดง 58 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  กอแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ป่าติ้ว
4. เด็กหญิงมัณฑนา  พรมโสภา
5. นางสาวรัชกมล  ป้องกัน
6. เด็กหญิงวรนุช  เข็มพันธ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมษา
8. เด็กหญิงสุธาวดี  พูลพรหม
9. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  โกสุม
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เต็มเปี่ยม
 
1. นางสุรัตติญา  จันใด
2. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
3. นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
2. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
3. เด็กหญิงกุสุมาลย์  จันทร์พวง
4. เด็กหญิงปรารถนา  ชาวตะโปน
5. นางสาวปุณยนุช  ดียิ่ง
6. นางสาวพรพิมล  สีสุรีย์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีระสิงห์
8. เด็กหญิงพัชรี  พันธ์เลิศ
9. นางสาววนิดา  ใจเอิบ
10. เด็กหญิงวาสนา  ประการแก้ว
11. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
12. นางสาวสุกัญญา  ดอกสะบา
13. นางสาวสุขิตา  ดอกสะบา
14. นางสาวหทัยกาญจน์  พันธ์เลิศ
15. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม
3. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
4. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายกิตติพศ  ธงไชย
2. นางสาวเพ็ญริยา  ชื่นตา
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายภูวิน  ชูกลิ่น
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 47 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  วงศ์จันทร์
2. นางสาวเกศกนก  อัคบุตร
 
1. นางปิติพร  ทองไชย
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 46 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายอภิชิต  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 54 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพฤษภา  ดอกจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายณัฐกร  ไชยบัง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวอัญชิตา  ผลจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพงศกร  ฝอยทอง
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุริยา  สีม่วง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายมินทดา  บุตรอำคา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายมาโนชญ์  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายพรทวี  คำลอย
2. เด็กหญิงสุดปรารถนา  ช่างเหล็ก
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
2. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วิเศษสัตย์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวนภาพร  แสงโมลา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนัทพร  คะเนแน่น
2. เด็กชายนิพนธ์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายนราธิป  พิมพ์ภาค
2. นายภควัฒน์  มาลัยพวง
3. นายสมบัติ  พรมจันทร์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.3 ทอง 7 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  รามัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สังเกตกิจ
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 7 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 33 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายชินพัฒน์  เพ็งศรี
2. เด็กชายธรรมนูญ  สุวะศรี
3. นายนิธิวัฒน์  เทพเศรษฐา
4. นายปิยวัตร  ไชยโคตร
5. นายศิรวิทย์  อบทอง
6. นายอลังการ  วรโยธา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกฤตนู  ผาเวช
2. นายกีรติ  บุษราคัม
3. นายธุรกิจ  บุตรกาล
4. นายนันทพงศ์  เวินชุม
5. นายปรเมศวร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81.5 ทอง 28 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายกวิชัย  ศรีเนตร
2. นางสาวกัลยานี  มูลสาร
3. นางสาวจารุวรรณ  ทั่งทอง
4. นางสาวจุฑามาศ  สีตาแสน
5. นางสาวชัญญา   ทองบ่อ
6. นายธนพล  มูลสาร
7. นายธีระเดช  องอาจ
8. นายนพดล  จอมศรี
9. นางสาวนฤมล  ศรีมันตะ
10. นางสาวนุชชรา  มุกธวัช
11. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
12. นางสาวปริศนา  ทองบ่อ
13. นายภราดร  สิริโส
14. นางสาวภัทรา  ผลภิญโญ
15. นายยุทธชัย  ผลจันทร์
16. นายยุทธชัย  งามถม
17. นายรัตนโชติ  ทานะเวช
18. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
19. นายวายุ  ศรีมันตะ
20. นางสาวศนิวาร  สายรัตน์
21. นางสาวศิรินภา  แสงทิตย์
22. นางสาวศิริลักษณ์  คำทอง
23. นางสาวศุภลักษณ์  กะรัมย์
24. นางสาวสมใจ  ทองขาว
25. นางสาวสวรรยา  อำพรรัตน์
26. นางสาวสิริธร  อบรมทรัพย์
27. เด็กหญิงสิริยากร  สมหวัง
28. นางสาวสิริรักษ์  ศรีมันตะ
29. นางสาวสุวนันท์  ส่วนเสน่ห์
30. นายอนุชิต  กาลจักร
31. นางสาวอังคณา  ศรีไชย
32. นางสาวอารีรัตน์  นามแก้ว
33. นางสาวอุมาพร  กุลอาจศรี
34. เด็กชายเกรียงไกร  จันทร์งาม
35. นางสาวเกษวริน  มูลสาร
36. นายเกียรติศักดิ์  โสภาส
37. นางสาวเบญจมาภรณ์  งามคำ
38. นายเอกพันธ์  เสน่หา
39. เด็กชายเอกราช  พยุงวงษ์
40. นางสาวแก้วนิลรัตน์  ผุดผ่อง
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายพิศาล  ไพรบึง
3. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
4. นายวุฒินันท์  บุญพา
5. นายธนกร  พุทธพรหม
6. นางสาวอมรรัตน์  กตะศิลา
7. นางวชิรา   กิ่งมิ่งแฮ
8. นายคมกริช  ปัดถาทุม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกมลชนก  จันทะมาลี
2. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
3. นายจักรกฤษณ์  พันรัตน์
4. นายชวลิต  วงศ์ไชยา
5. นายชัชชา  บุญสะอาด
6. นายชิราวุฒิ  สีหามาตย์
7. นายธนดล  บุญรัตน์
8. นายธนรัตน์  จิณาวรณ์
9. นายธนาพันธุ์  นันทา
10. นายธวัชชัย  บุญศร
11. นายนราทิป  พรรษา
12. นายนันทวัฒน์  เนตรวงษ์
13. นางสาวนิรชา  โสดา
14. นางสาวบุษบง  ลัดดา
15. เด็กชายปชิต  รัตนวรรณ
16. นายปฐวี  ธนาคุณ
17. นายพงศกร  ศรีวิชา
18. เด็กหญิงพัชราพร  เขียวอ้วน
19. นางสาวพิชญา  ป้องทอง
20. นายพิทยศ  ป้องทอง
21. นายพีรัช  รักบุญ
22. นายภูมิไท  สารสุข
23. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
24. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
25. นายรัฐพงษ์  บินซูกอร์
26. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
27. นางสาววีนา  โมลิพันธ์
28. นายวีรภัทร  นราศรี
29. นางสาวศิรินันท์   ศรีอุบล
30. นายศิวะดล  ศรีสวัสดิ์
31. เด็กชายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
32. นายสิทธิศักดิ์  ไลไธสง
33. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
34. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
35. นายสุวิชา  ลำภา
36. นายหัตถพร  แก้วหาญ
37. เด็กหญิงอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
38. นางสาวอภัสรา  ไตรยวงศ์
39. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
40. นายอัครโยธิน  มาศขาว
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
4. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
5. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
6. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
7. นางสาวอรุชา  สุฉายา
8. นายณัฐพงษ์  ศรีโคตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.1 เงิน 46 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายเกรียงไกร  ป้องกัน
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.2 ทอง 27 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจีรภา  แท่นทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 36 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  อรพรม
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 34 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  ยืนยง
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 21 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 53 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวมยุรี  ศรีมันตะ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 45 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายถิรวัฒน์  ตรีนัย
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกพิษญ์  เนตรวงศ์
2. เด็กชายกพิชย์  พันโนราช
3. เด็กหญิงจันทิมา  บุญลักษณ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  เสาะนา
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญวรณ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษาเพียร
8. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมภักดี
9. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงญาศุมินทร์  สมรัตน์
11. เด็กหญิงณิยวรรณ  สีดีวงค์
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชนะวงศ์
13. เด็กหญิงดาริน  กุมารสิทธิ์
14. เด็กชายทัตเดช  เสาร์ประทาน
15. เด็กชายธนากร  สมประสงค์
16. เด็กหญิงธนาภา  นาโควงค์
17. เด็กชายธีรดนย์  แดงอาจ
18. เด็กชายธีรภัทร  ห้องแซง
19. เด็กชายนิติภูมิ  ป้องทอง
20. เด็กหญิงนุชศรีกมล  ไชสาคร
21. เด็กหญิงบุญญารักษ์  บุญกาญจน์
22. เด็กหญิงปณิดา  เกษิต
23. เด็กหญิงปริณญา  อินทร์ลี
24. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  สิงห์คู่
25. นายพสิษฐ์  โนรินทร์
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วเจริญ
27. เด็กหญิงพัชรีพิณ  ศรีสุพรรณ
28. เด็กชายมนพร  ป้องแก้ว
29. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ไชยสัจ
30. เด็กหญิงรัญชิดา  วงสิทธิ
31. เด็กชายวัชโรธร  สุทธิประภา
32. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ปาตะศรี
33. เด็กชายศตวรรษ  แก้วกัญญา
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรไพร
35. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
36. เด็กหญิงอนัญยา  เมืองพิล
37. เด็กหญิงอรนิชา  การมาโล
38. เด็กหญิงอรุโณทัย  ธามณี
39. เด็กหญิงอันทิรา  กุลวงศ์
40. เด็กชายเกรียติศักดิ์  หนูน้อย
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรลุสันต์
2. นางสาวกัญยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวจิตติญา  กัณหาฤกษ์
4. นางสาวจินตหรา  โรยลำไพ
5. นางสาวจิราภา  อรมาตร
6. นายจิรายุทธ  ใคร่บุตร
7. นางสาวจิรารัตน์  คล่องดี
8. นายชานนท์  อุณวงค์
9. นายฐิติวัสส์  ผิวทอง
10. นายณรงค์ชัย  สุวรรณเพชร
11. นายทวี  อุลวงศ์
12. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรือง
13. นายนัฐพล  ธรรมปัต
14. นายปฏิภาณ  ปัดภัย
15. นางสาวประกายดาว  พิมโพธิ์
16. นายปริญญา  ผิวทอง
17. นายพรชัย  จันทรบุตร
18. นางสาวพรรนิภา  อยู่สุข
19. นางสาวพัชราภรณ์  ปูคะธรรม
20. นายพิจิตร  บรรลุสันต์
21. นายภัทรวิตต์  พรหมเงิน
22. นางสาวภัทราภรณ์  นามวงศ์
23. นายภานุเดช  อินทร์จำปา
24. นางสาวรสสุคนธ์  ผิวทอง
25. นายวรพล  กุระโท
26. นางสาววรรณนิภา  ส่องแก้ว
27. นายวิศวพล  นามมั่น
28. นายวีรภัทร  ภักดี
29. นายศุภเศรษฐี  โสภาพรม
30. นางสาวสิริวรรณ  สุขกุล
31. นางสาวสุกัลยา  ชารีมาตย์
32. นางสาวสุภาวดี  นิตญ์อินทร์
33. นางสาวอภัสรา  แจ่มจิตร
34. นายอรรถพงษ์  ผิวทอง
35. นางสาวอัจฉรา  อุปสาร
36. นายอำนาจ  ศรีสุข
37. นายเกียรติศักดิ์  ศรีกระจ่าง
38. นางสาวเจนจิรา  ส่องแก้ว
39. นางสาวเดือนฉาย  แสนศรี
40. นางสาวเบญจมาศ  วันคำ
 
1. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
4. นางกนกอร  มูลสาร
5. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
6. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
7. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายก้องภพ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงชุติมา  สีหามาตย์
3. เด็กหญิงณัฐฎธิดา  นัตจิต
4. เด็กชายปชิตะ  รัตนวรรณ
5. เด็กชายพงศธร  หลาบคำ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวอ้วน
7. เด็กหญิงวริศรา  ลาบุตร
8. เด็กชายหัตถพร  แก้วหาญ
9. เด็กชายอัครโยนชิน  มาสขาว
10. เด็กหญิงเอ็มทิวาพร  ธรรมวงศ์
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง 12 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
2. นางสาวนิรชา  โสดา
3. นางสาวบุษบง  ลัดดา
4. นายพงศกร  ศรีวิชา
5. นายพิรัช  รักบุญ
6. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
7. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
8. นายศิวดล  ศรีสวัสดิ์
9. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
10. นายอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 40 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  ปัตไตร
2. เด็กหญิงกัลยา  ทาตะไชย
3. เด็กหญิงกาญจนา  ทิทา
4. นางสาวชุตินันท์  ธรรมปัตย์
5. เด็กหญิงณัฐพร  คุณคำเท็ญ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงทอง
7. เด็กหญิงรินรดี  เรืองประคำ
8. เด็กหญิงลริตา  พุทธลิต
9. เด็กหญิงศุภดา  เสียงเย็น
10. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีสุข
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
4. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.9 ทอง 19 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  คณะรูป
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวน้ำฝน  ผิวเหลือ
4. นางสาวพรพิมล  ทารักษ์
5. นางสาวพิศมัย  ลูกบัว
6. นางสาวภัทราภรณ์  นามวงศ์
7. นางสาววราภรณ์  ชาติศรี
8. นางสาวสุกัญญา  นิ้วทอง
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
4. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  นิติสุข
2. นายชูพงษ์  นิติสุข
3. นายธวัชชัย  คาถา
4. นายสุรศักดิ์  รูปสะอาด
5. เด็กชายอนันต์ธนา  กุระโท
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 21 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายคัมภีร์  สายแวว
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 55 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวประภากร  บรรหารบุตร
 
1. นางสาวประภากร  บรรหารบุตร
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวมัลลิกา  โยธิคาร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 54 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวธาดา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางสาวกุลชนก  ทิพฤๅชา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายอนาวิล  โภคทรัพย์
 
1. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปิยวรรณวดี  ทองดี
 
1. นางโสภณ  เชื้อแก้ว
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 45 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพิติยา  ชายทวีป
2. นางสาวพิมระพัช  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวรินทร  ทองสถิตย์
4. นายสุทธิชัย  พิสสุวรรณ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
2. นายธรรมศักดิ์  วรวงศ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 24 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐพงษ์  คมกล้า
2. นายพิทักษ์  สายจันดา
3. นางสาววันวิสา  อุย
4. นายสุจิตร  แสงวงค์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
2. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.32 เงิน 21 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงหัสทยาภรณ์  กิ่งคำ
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.75 เงิน 49 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุธาศินี  วงค์จันทา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ไชยลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางศิริพร  พันธ์ละออ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 51 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวปิยะมาภรณ์  ไชยดำ
2. นางสาวเจนจิรา   การณ์สุวรรณ
 
1. นายคำตัน  ป้องศรี
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 52 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายคงคา  โชติเชื้อวงศ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ศักดิ์ซ้ายดา
3. เด็กชายนันธวัฒน์  มิตรสีดา
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุตรดาวงศ์
5. เด็กชายศิริชัย  คุณธรรม
6. เด็กชายสันติสุข  อาจหาญ
7. เด็กชายอนุชิต  หงส์นคร
8. เด็กชายอรรถชัย  ทองบ่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นายกิตติชัย  บุษราคัม
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.1 ทอง 25 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายพงษ์ภักดิ์  มีสิทธิ์
2. นายราชัน  พรมจันทร์
3. นายสุทัศ  สารทอง
4. นายอภิเดช  ยวนยี
5. นายอรรครพงษ์  สุตะพันธ์
6. นายอัครวินทร์  สุภาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นายกิตติชัย  บุษราคัม
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 66.42 ทองแดง 45 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกฤษณา  วงศ์สมัคร
2. นายกิตติศักดิ์  ดอกบัว
3. นางสาวพรปวีณ์  สาระคำ
4. นายภานุพงษ์  เนื้อนาค
5. เด็กชายภูวตรัย  บุญทศ
6. นางสาววรางคณา  ทุมมา
7. นางสาวศุภธิดา  สมโคตร
8. นางสาวศุภนิดา  พิมพิสุทธิ์
9. นางสาวสุรารักษ์  วิเศษกุล
10. นางสาวอรอมล  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางพาณี  วงษ์เหลา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงจิตติกาญจน์  สิริธนาวรากุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงธัญรัต  วรรณฟัก
5. เด็กชายศรายุทธ  อุทพันธ์
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
2. นางจรรยา  ศรีใสคำ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 29 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์พาด
2. นางสาวปฎิมากร  บุญบรรลุ
3. นายพีรพัฒน์  แก้วหาญ
4. นางสาวอัจฉราวดี  ไชยเสนา
5. นายเกียรติศักดิ์  เสมอหน้า
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวลิลณี  ดอกไม้จีน
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีมันตะ
3. นางสาวเพชรมณี  ผุดผ่อง
 
1. นางมลัยศรี  โพธิวรรณา
2. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 51 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวศิริรัตน์  มุติมาลย์
2. นางสาวอาทิตยา  มุละศิวะ
3. นางสาวโสภา  การินทร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 54 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวพิณลดา  สีโคตร
2. เด็กหญิงอทิตยา  สุดวิเศษ
3. นางสาวอรอุมา  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
2. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 18 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกัลญา  เพชรไพร
2. นางสาวจรรยา  จิตสมาน
3. นางสาวอภิญญา  ทองภูบาล
 
1. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
2. นางเนตรดาว  ศิวประสิทธิ์กุล
 
112 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87.8 ทอง 13 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรกฤษ  พันรัตน์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88.75 ทอง 26 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร   เผ่าเพ็ง
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81.8 ทอง 37 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85.6 ทอง 25 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุวิชา  ลำภา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร   ผุดผ่อง
2. นายกิตติพงษ์   ทองบ่อ
3. เด็กหญิงจริยา   มุละสิวะ
4. นางสาวณัฐณิชา   กัลละวัน
5. นายดนัย    ชูรัตน์
6. เด็กชายธำรงศักดิ์   ถือมั่น
7. นายนันทชัย   ขันแข็ง
8. นางสาวประภาขวัญ   ศรีชนะ
9. นางสาวปรียาภรณ์    มีคุณ
10. นางสาวปวีณา  วิรุณพรรณ์
11. นางสาวปิยาพร   แก้วศรีนวล
12. นายพงษ์พัฒน์  สำราญเย็น
13. นายพนมสรรค์    อินทนาม
14. เด็กหญิงพรรณิกา   จันทร์เรือง
15. เด็กหญิงพัชริดา   การสุวรรณ์
16. นางสาวพัตรดา  สุโภชน์
17. นายพัลลภ   ประจญ
18. นายพุทธา   แสงสุข
19. นางสาวยุภาพร   จารุเนตร
20. นายวัฒนศิลป์  การินทร์
21. นายวุฒิไกร    เผ่าเพ็ง
22. นางสาวศุภรัตน์   สอนสะอาด
23. นายสันติภาพ    เหลาคำ
24. เด็กหญิงสุวนันท์   สีดี
25. เด็กหญิงหัสดีวรรณ   ภาคแก้ว
26. นายอดิศร   ทองจันทร์
27. นางสาวอนุศรา   ศรีวะสุทธิ์
28. นายเฉลิมชัย   ถือมั่น
29. นางสาวเทพธิดา   งามแก้ว
30. นายเล็ก   ยาวะโนภาส
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
3. นายสังวาลย์  งามแก้ว
4. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
5. นายนิกร  โพธิ์กฎ
6. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
7. นางกัญญา  สีดี
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   เผ่าเพ็ง
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์   ด้วงคำ
 
1. นางสาวสุพรรณี   ซองทอง
2. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สนิท
2. นางสาวกฤติยากรณ์  จันทะมาตย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายอุทาน  ศรีละโคตร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 14 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวนวลจันทร์  อินทนาม
2. นางสาวพิมลพรรณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรารัตน์   โครตสมบัติ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ป้องสีดา
 
1. นายธวัฒชัย    รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี   ซองทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 10 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์   น้อยวงค์
2. นายอนุรักษ์   บุญศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
2. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร   จิตบรรจง
2. เด็กหญิงวราภรณ์   แก้วใส
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญากรณ์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญาภัคร   ลครชัย
 
1. นายศุภเกียรติ   สร่างโศก
2. นายพิสุทธิ์   เศิกศิริ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 48 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายพุทธรักษา  ศรีดี
2. เด็กชายเกียรติชัย  อุตคุต
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายพงศธร  ทองบ่อ
2. นางสาวโสภาดา  สีหนาจ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐพล  ไชยมี
2. นายธนวัฒน์  หลอดแก้ว
 
1. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
2. นายชาตรี  สมคะเณย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายชัยนคร  ส่งศรี
2. นายสุรศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 53 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ปกป้อง
2. เด็กชายสุภชัย  มูลสาร
3. เด็กชายหัสดินทร์  ศรีณพรม
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  คงจันทร์
2. นางสาววรรณภา  ชื่นตา
3. นายไชยพงษ์  ในจิต
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายชัชชล  โนนตูม
2. นายธีธัช  พงษ์ภูริพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แสงโคตร
2. นายภูวนาท  แก่นจำปา
3. เด็กชายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเอนก  เนินภู
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95.6 ทอง 6 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวหทัยรัตน์  ราษฏรดี
2. นายเพียรอนันต์  ปัญญาทอง
3. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายประกาศิต  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศานิต  ดวงกลาง
3. เด็กชายสราวุฒิ  สตรีพันธุ์
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุข
2. นายวรวุฒิ  พุทธสิม
3. นายอดิศักดิ์  เหนือคูเมือง
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศรีวงษ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองศรี
2. เด็กหญิงวนารี  องอาจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  หลักคำ
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววิภาดา  สมหวัง
2. นางสาวสกาวรัตน์  สุระขันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ผ่องใส
 
1. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทร์เตี้ย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงจุราภรณ์  แสงวงศ์
4. เด็กหญิงมุฐิตา  แสงวงศ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิวาพัฒน์
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญทองดี
 
1. นางลักขณา  สังข์ทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นายกฤติพงษ์  คิดการ
2. นางสาวกุลธิดา  อ่อนพุทธา
3. นางสาวนงลักษณ์  โสสุด
4. นางสาวนิดา  ดารุนิกร
5. นายศักดิ์ดา  ทองเฟื่อง
6. นางสาวอุมาภรณ์  วันชา
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางสาวอมร  มูลสาร
3. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.14 ทอง 43 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงประจบ  ส่วนเสน่ห์
2. เด็กหญิงวาสนา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสุนิสา  พิษสุวรรณ
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  มีชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ลี้ลับ
3. นางสาวประกายใจ  กันภัย
 
1. นางอรุณี  มอญพันธ์ุ
2. นายกฤติเดช  พันธุ์แก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิมณี
2. เด็กหญิงสมฤทัย  วงศ์โชคชัยปิติ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำทอง
 
1. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
2. นางสุขาวดี  มูลสาร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจตุพงษ์  โรจนชีวะ
2. นายจักรพรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวปนัดดา  โคตถา
 
1. นายชุมพล  ทองบ่อ
2. นายณัฐวัฒน์  เจริญชัย
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 37 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงมณีรันต์  ศรีฐาน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงส่อง
3. เด็กหญิงอรทัย  ละนาม
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.43 ทอง 31 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวเกศญา  ทองลา
2. นางสาวเบ็ญญา  ไชยนา
3. นางสาวเอื้องดอย  สลับศรี
 
1. นายกฤติเดช  พันธ์แก้ว
2. นางนิภา  บุญทศ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 22 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพล  พวงสมบัติ
2. เด็กชายฐิติชานนท์  สิงห์แข็งแรง
3. เด็กชายศรราม  พึ่งเทียน
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายราชันย์  บุญทวี
2. นายอภิวัฒน์  วรสาร
3. นายอภิสิทธิ์  บุญปก
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 26 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิกุล  คำศรี
2. เด็กหญิงสุปราณี  วงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สระแก้ว
 
1. นางผกาวดี   ศรีวะสุทธิ์
2. นางสำอาง   บุศยอำคา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77 เงิน 51 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวชลิตา  มิตสีดา
2. นางสาวชุติภา  บุญบรรลุ
3. นางสาวรุ่งเรือง  ดวงแก้ว
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสวยราช
2. เด็กชายธีรวุฒิ  วุฒิเสลา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้วนเต็ม
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
2. นางพูนสุข  บรรหารบุตร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา   ไลไธสง
2. นางสาวธัญลักษณ์   ประเสริฐ
3. นางสาวเมรียา   เศิกศิริ
 
1. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
2. นางสำอาง  บุศยอำคา
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 11 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายก้องนภา  ตราชู
2. นายปิตุรงค์  พรมวงศ์
3. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อุปชัย
 
1. นางสุมาลี  มูลสาร
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  เขียวขำ
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 27 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายอมรเทพ  นาเวียง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม