สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิรชญา  ชาไกรยะ
 
1. นางสนิดาภรณ์  พันธ์หนองหว้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐชิยาพร  ทวินันท์
 
1. นายสมศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกิตกนก  โคตรวิถี
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 56 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวมัลลิกา  ศรีวาที
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 30 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกานต์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงภวิกา  สมภักดี
3. เด็กหญิงอธินันท์  อรรคคำ
 
1. นางธัญพร   นามไพร
2. นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. นางสาวณิชารีย์  ศุภผลา
2. นางสาววิภารัตน์  บุตรนาม
3. นางสาวอังคณา  กึ่งสำโรง
 
1. นางอนงค์รักษ์  แก่นสาร
2. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 19 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  สอนสนาม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิสมัคร
 
1. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน
2. นางยุพิน  ศิริบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวธัญญาเรศ  อินทะไชย
2. นางสาวสุดารัตน์  นามไพร
 
1. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม
2. นายชาตรี  สวัสดิ์พาณิชย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวลี  ประดิษฐพงษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวยุภารัตน์  พืชสิงห์
 
1. นางสาคร  สียางนอก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 34 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  โคตรุฉิน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ผดุงกิจ
3. นางสาวอภิชญา  ภูวนาถนรากุล
 
1. นางอำพัน  ศรีวิชัย
2. นางกุสุมา  ธุรีจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 16 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  ตันโห
2. นางสาวภัทราดา  วงค์ศักดิ์
3. นายยุทธพิชัย  ข่าทิพย์พาที
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นายณัฐพงศ์  ศรแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 52 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  บุญกาพิมพ์
2. เด็กหญิงชนม์นิกา  อินทพรม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อุปแก้ว
 
1. นายสุดใจ  กองมะลี
2. นางสาวนันท์นภัส  คำผา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายธัชวิทย์  เมาะราษี
2. นางสาวนิตยา  แสนสี
3. นายสิทธิพงศ์  จันทร์นู
 
1. นางบุษราคัม  ทองกุล
2. นางสาวมนัชยา  ตั้งกิจเจริญพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70.9 เงิน 13 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์  เหล่านำ้ใส
2. เด็กชายพันนิตย์  อรัญญวาส
 
1. นายอาคม  สุทธิประภา
2. นายปรัชญา  รุ่งศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายธนากร  พันธุ์สุภา
2. นายนพณัฐ  สมภักดี
 
1. นายเวียงทอง  โคสินธุ์
2. นางอภิญญา  สิงห์เสนา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 45 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายก่อพงศ์  พันธ์ชาติ
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 52 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชุติกาญจน์  บำรุงสัตย์
 
1. นางรุ่งทิพย์  ทองอินทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวิศรุต  ขวาลำธาร
2. เด็กหญิงสิริภัทรา   มีกระแส
3. เด็กหญิงสุปรียา   คลังแสง
 
1. นางจิรพร  กิตติธีรนันท์
2. นางวลักษวรรณ   วาเหลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ฆาระสะอาด
2. นายธนาธิป  ศิลารัตน์
3. นายภัทรชัย   เสรีรัตน์
 
1. นายประจักษ์  วิเชียรศรี
2. นางพัลภา  จักรก้านตง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงดวงฤดี  พลศิลา
2. เด็กหญิงสิริยากร  เนียนชมภู
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีโวหาร
 
1. นางไพรินทร์  งามแสง
2. นางพนมพร  กุลจิตติสาธร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวภาพิมล  นามไพร
2. นางสาวสุทธิรักษ์  เพชรดี
3. นางสาวอรอนงค์  สอสุดใจ
 
1. นางอภาริณี  ฉิมสวัสดิ์
2. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูมิเขต
2. เด็กชายวรรธนัย  พัฒนศักดิ์ศิริ
3. เด็กชายศักดิ์รพี   นามศักดิ์
 
1. นางวลักษวรรณ   วาเหลา
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  ระวิโรจน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวจิรพร  ศรีเล็ก
2. นายปัญญา  นัดทะยาย
3. นายปารเมศ  สิงหาทิพย์
 
1. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายชัยอนันต์  สัจจาวาท
2. เด็กชายวิวัฒน์  ศิริภูธร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คันทะภูมิ
 
1. นางศิริลักษณื  เพริดพราว
2. นางสาวอุบลรัตน์  สุ่มมาตย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.6 ทอง 9 โรงเรียนธงธานี 1. นายกิตติศักดิ์  จตุเทน
2. นายชิระวิช  ถาวร
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวัฒนา
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชยณัฐ  วิชัยกำจร
2. เด็กชายนิรันดร์  ชุมศรี
 
1. นายนราวุธ  ซื่อความซื่อ
2. นายอมรเทพ  สุ่มมาตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายพงศกร  ประเสริฐศุภกุล
2. นายเอกมงคล  วินธิมา
 
1. นางสาวฉันทนา  ภวภูตานนท์
2. นายศุภชัย  บุญทิพย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 57 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภานุพงษ์  จันทะโยธา
2. เด็กชายศราวุฒิ  สีหาทับ
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 58 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐนัย  อุตอามาตย์
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  วีระสอน
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สุทธิ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นัดที
4. เด็กหญิงศุกลภัทร  พรมโสภา
5. เด็กหญิงอภิญญา  นันทิพย์
 
1. นางสาวโศรญา  สารบรรณ
2. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นายนภัสกร  ลาศา
2. นางสาวนริศรา  ไชยจักร
3. นางสาวปุญญพัฒน์  วิระษร
4. นางสาวสราลี  ศรีสุโน
5. นางสาวอธิติยา  ศรีพันธ์
 
1. นางรุจี  ปุยฝ้าย
2. นางวิวัฒนา  บุดดาเพ็ง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 24 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นางสาวกัญนุช  จันทะคัต
2. นางสาวเกศกมล  มีหวายหลึม
3. นางสาวเปรมกมล  ถือนูศร
4. นางสาวเฟื่องลดา  ฤทธิ์เต็ม
5. นายโยธิน  คุ้มกุดเขียว
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจุฑามาศ  ผายพิมาย
2. นางสาวนุสบา  ดาเดช
3. นางสาวปณิดา  ซาหว้า
4. นางสาวรัตนกานต์  สุริยินธ์
5. นางสาวศศิธร  ดวนพล
 
1. นางยุวารินทร์  เฉนียง
2. นายสมศักดิ์   ตอเสนา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพยชาติ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งไธสงค์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมแก้ว
4. เด็กหญิงพนิดา  วินทะไชย
5. เด็กหญิงรวิสรา  ฆ้องรัตนา
 
1. นายสุชัย  ยุซิ
2. นายยศพัฒน์  สตารัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 53 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชินวัตร  พิมพลดิษฐ์
2. นายปฏิภาณ  ห้อยทราย
3. นางสาวพัณนิตา  จุดศรี
4. นายฤทธิ์ชัย  จำจิตค์
5. นายศุภกร  ไกรษร
 
1. นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายครองขวัญ  สอนใจ
2. นางสาวจริญญา   สายกระสุน
3. นายณัฐพล  พับจัตุรัส
4. นายนรินทร์  ทองดวง
5. นางสาวนิศารัตน์  ทับปัญญา
6. นายนิโรจน์  โฮมพลงาม
7. นายปรัชญา  โสมาเกตุ
8. นางสาวปิยะฉัตร  ไชยคำ
9. นางสาวพรนภา  เคนสูงเนิน
10. นายภานุพันธ์   สมเสริฐ
11. นางสาวมนัญชยา  เสนาคุณ
12. นางสาววชิราภรณ์   นระราช
13. นางสาววิภาดา  คำสีเขียว
14. นายศราวุธ   ไล้เลิศ
15. นางสาวศิลป์สุภา  ชูศรีวาด
16. นายศุภฤกษ์  ภูจันหา
17. นายศุภฤกษ์   จตุเทน
18. นายอลงกรณ์    แสงเสดาะห์
19. นายอโนชา   อุ่นเจริญ
20. นางสาวเจนจิรา  นรชาญ
 
1. นายบรรจบ  ลครพล
2. นางเบญจพร  ธรรมเสนา
3. นางอาทิตยา  วงสมศรี
4. นางแสงทิพย์  อรรคเศรษฐัง
5. นางสวาท  พิมพิลา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 57 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายคุนากร  สุวรรณกูฏ
 
1. นางจรัสศรี  ศรสุทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวัลย์  วิลง
 
1. นางพรชนก  อุปดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 25 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณิศาชล  ข่อยแก้ว
2. เด็กชายพัชร  แก้วศรีใส
 
1. นางวรรณา  ประชานันท์
2. นางประกาย  แก้วกาหลง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.31 เงิน 57 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธัตพงษ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวสโรชา  วงศ์ขุมเงิน
 
1. นางปราณี  พื้นแสน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.5 ทอง 41 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
2. นางสาวกัลยรัตน์  นนทภา
3. นายทักษ์ดนัย  สพัดรัมย์
4. นางสาวพรนภา  มินาภา
5. นางสาวรัตติยา  นาเมืองรักษ์
6. นางสาวศานันทินี  ศรีษะเนตร
7. นางสาวศิริกมล  เพิ่มผล
8. นางสาวสุวิมล  ชูวิจิตร
9. นางสาวสุุวรรณดาว  พิมพล
10. นางสาวอทิตยา  นักผูก
 
1. นายวุฒินันท์  โคตรทิพย์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.8 ทอง 8 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรชัย  ชินสมบัติ
2. นางสาวชื่นกมล  ณ นิยม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์สุข
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   อุ่นภักดิ์ดี
5. เด็กหญิงทรรศนีย์  บัวหลง
6. เด็กชายธนภัทร  ศรีทอง
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พันธุ์โม้
8. นางสาวประภาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
9. เด็กหญิงพรรทิพา  แก้ววิจิตร
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิินธุศิริ
11. เด็กหญิงศิรประภา  เอี่ยมภูงา
12. เด็กหญิงหฤทัย  ทัพพลี
13. นายอนุรักษ์  เวียงนนท์
14. เด็กหญิงอาภา  ชูชื่น
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จันคำ
 
1. จ.ส.อ.ประมวล  วันมี
2. นางศุภรัตน์  บัวหลวง
3. นางสาวสุภลักษณ์  เสนาลัย
4. นายสุทธิศักดิ์  คุณทรัพย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงประภาวี  อันปัญญา
2. เด็กหญิงอริสรา  อุตทอง
 
1. นางถนอม  จันทร์หยวก
2. นายสมาส  เหิรเมฆ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพร   พลทองมาก
2. นางสาวศนันทินี   เนื้อทอง
 
1. นายบัณฑิต  อุดมอริยทรัพย์
2. นายประเสริฐ  วิวาสุขุ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 45 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรดา  ไกยสวน
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศุภจินต์    วิรพรสวรรค์
 
1. นายอิศรา   วรนาม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงวิภาพร  ชมภูบุตร
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายศุภชัย  สุบิน
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายรณกฤต  น้อยวิบล
 
1. นางฉวี   สุ่มมาตย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายภาคิน  ถนอม
 
1. นางสาวนิสาชล  กองปัญญา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายวรวิทย์  ไชยพิศ
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพุทธเมตตา 1. เด็กชายนพรัตน์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงนรินทร  ไสสนิท
 
1. นางสาวสุพัตรา  จอมคำสิงห์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  บางวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธีรยุทธ  ศรีสมชัย
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 39 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายธนากร  สงคราม
2. นายพงศกร  โบราณมูล
3. นายวันชัย  คำวันดี
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวรุจิรา  โคตุทา
2. นางสาวสุดารัตน์  จรรยาศรี
3. นายอรรถพล  ศิริเวช
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายธนากร  ทองเกษม
2. เด็กชายพิษณุ  วงศ์พิมล
3. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสนารัตน์
4. เด็กชายสุทธิพร  แดงอินทวัฒน์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เทพสิทธิ์
 
1. นายภัทรนันท์  แก้วกาหลง
2. นางสาววรรณนพร  วรเดช
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายจีรพงษ์  สมมงคล
2. นายนิรันดร์  รึผาคำ
3. นายปติวัฒน์  สิงห์สนั่น
4. นายปริญญา  ศาลาประทีป
5. นายพศิน  สีลาโส
6. นายมงคลชัย  พุทธแก้ว
 
1. นายประมวล  วงษาเวียง
2. นายอานนท์  มงคล
3. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.3 ทอง 26 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ณรัตน์
2. เด็กชายคันธนู  พุทธมอญ
3. นายจตุพล  เลิศวิลัย
4. นางสาวจริยา  เพิ่มพูนอนันต์
5. นางสาวจุุฑารัตน์  โพธิ์พันธุ์
6. เด็กชายชยากร  ติสองเมือง
7. นางสาวชลฐิกาล  แสนสวาท
8. นางสาวชลธิชา  นทะสิทธิ์
9. นางสาวฐิติพร  ศรีสว่าง
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุ่มมาตย์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประดิษฐ์
12. เด็กชายธนกร  เพียรชนะ
13. นายธนากร  ทัศนภักดิ์
14. นายธวัช  ไสยาศรี
15. เด็กชายธัญวิชญ์  รำจวน
16. เด็กชายธีรภัทร์  ไปพบ
17. นายธีรภัทร์  จุลเหลา
18. นายธีรศักดิ์  ธรรมขันธ์
19. นายนริณธณา  สุริยพันธุ์
20. นายปฏิวัติ  แสนอุ่น
21. นางสาวปภัสสร  ปัตถาวะเร
22. เด็กชายประมุข  คามวัลย์
23. เด็กชายพงศธร  สุระเสียง
24. นางสาวพัชรี  สิลาพัฒน์
25. นายพิทยา  ไชยโสภา
26. เด็กชายภัทรชัย  กลายบุรัมย์
27. เด็กชายภัทรวุธ  ธนชัย
28. เด็กชายมงคล  เขียวสนาม
29. นายรักชาติ  ศรีสูงส่ง
30. นางสาววัชราภรณ์  สารทนงค์
31. เด็กชายศุภกิตติ์  ธรรมวิเศษ
32. นางสาวสุนิตา  หอมทอง
33. นางสาวสุภาวดี  เศษสุวรรณ
34. นางสาวสุรัมภา  ยานยิ่ง
35. นางสาวสุูธิดารัตน์  โพธิ์พันธุ์
36. เด็กชายอภิวัฒน์  ไข่หิน
37. นายอรรถพล  แหลมกีก่ำ
38. นางสาวอารยา  ดวงพายัพ
39. นางสาวเพ็ญพิมล  กล้าหาญ
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
2. นางสาวปริยานลิน  เชาว์ประสิทธิ์
3. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
4. นายสุเทพ  สายโสภา
5. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
6. นางสหัทยา  สงฆ์สังวรณ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.9 เงิน 28 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายแสนรุ้ง  จอมคำสิงห์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายประดิษฐ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช  แก้วมงคล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงสุพัชชา  วงค์จันทร์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวดาราภัช  ทวินันท์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเดชาธร  สิทธิชัย
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายนันทชัย  บุญอนัน
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไปพบ
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวผ้าไทย   เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์
 
1. นายวรวิชย์    จันทร์เพ็ง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายธนิตพัฒ   ภูริพันธุ์ภิญโญ
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 21 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปภาวรินทร์  สังฆะมณี
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพิชญานันท์  คำดี
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 18 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเอกชนินทร์  เดชจร
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.25 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายวิทวัฒน์  อุ่นเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช  แก้วมงคล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 33 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สะท้านอาจ
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ  วัฒนวิเศษ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 28 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สมัยบัวสิงห์
 
1. นายมนตรี  นาคพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 16 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. นางสาวกมลวัน  มะณีย์
2. นางสาวกรวิภา  สอนโกษา
3. นายกฤตวัฒน์  วายุพัฒน์
4. นางสาวกฤษณา  กฤษณะกะลัศ
5. นางสาวกาญจนา  แก้วอามาตย์
6. นายกิตติศักดิ์  มะโน
7. นางสาวจันทิมา  พรมสอน
8. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณภัฏ
9. นางสาวชุติกาญจน์  พวงศรี
10. นางสาวฐิติมา  พลอาสา
11. นายณัฐพงษ์  สอนพรม
12. นางสาวดวงตะวัน  ชื่นชม
13. นางสาวดวงนภา  อนุภักดิ์
14. นายธนวัฒน์  แน่งน้อย
15. นางสาวธัญลักษณ์  พันตา
16. นางสาวบุษบา   นิตยาวรรณาภรณ์
17. นางสาวปนัดดา  วาปิโส
18. นายปริญญา  ธงเสนา
19. นางสาวปารถนา  รวดเร็ว
20. นางสาวพรนภา  สุวรรณ
21. นางสาวพรพิมล  แสงมุข
22. นางสาวพิสมัย  บุตรแก่นทราย
23. นางสาวยุภาพร  วินโน
24. นางสาวรุ่งณภา  เชื้อหลง
25. นางสาวรุ้งณภา  สีแสงน้อย
26. นางสาววนิดา  มงคลแก่นทราย
27. นายวสันต์  ภูแช่มชื่น
28. เด็กชายวิไลพักตร์  โพพันทราช
29. นางสาวสถาพร  พละพันธ์
30. นายสมคิด  ภูลามจิต
31. นางสาวสิริมา  พันธ์เกตุ
32. นางสาวสุกัญญา  จอมคำสิงห์
33. นางสาวสุภาวดี  จงจิตร
34. นางสาวอภิญญา  วรนาม
35. นางสาวอมรรัตน์  รัตนตรัยวงศ์
36. นายอลงกรณ์  หงษ์มาลัย
37. นางสาวอัญมณี  วรนาม
38. นายอำพล  ธุรกิจ
39. นายเรณุฤทธิ์  สิทธิศาสตร์
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ปาลิศ
 
1. นายทรงวุฒิ  พรกุณา
2. นางอมรพรรณ  กลางหิน
3. นายมงคล  กลันพล
4. นายนายสมบัติ  จันทะแสน
5. นางนพมาศ  สุวรรณหาร
6. นายธงศักดิ์  จันทร์เสน
7. นายมนูญ  ไชยสีดา
8. นายสุริยา  สิงห์ชา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.7 ทอง 27 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกนกอร  ฤทธิมนตรี
2. เด็กชายกิติพัฒน์  จันทะคัด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นัดทะยาย
4. เด็กหญิงวทัญญา  ธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงศรัญญา  หัดรัตไชย
6. เด็กชายสุชาติ  วรรณพัฒน์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนแถลง
8. เด็กชายสุรพร  กันยารัตน์
9. เด็กชายสุรพรรณ  กันยารัตน์
10. เด็กหญิงอัจฉรา  ฉันวิจิตร
 
1. นางทัศนี  อาวรณ์
2. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.25 ทอง 41 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
2. นายณัฐวุฒิ  พลมะสี
3. นางสาวทิชา  หูตาชัย
4. นายทินกร  คู่กระสังข์
5. นายนันทชัย  ทวินันท์
6. นายปณวัฒน์  คุ้มสระพรม
7. นายภาสกร  บุญภิโย
8. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
9. นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า
10. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
3. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขานบุตร
2. เด็กชายชัยพล  ทาหงษ์
3. เด็กหญิงธัญพิมล  ุอุตศาสตร์
4. เด็กชายนิรันดร  พันธ์พาณิชย์
5. เด็กหญิงปทิตตา  บุตรราช
6. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีละบุตร
7. เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณสิงห์
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  สืบเป่ง
9. เด็กหญิงสุพิชญา  เลิศมัลลิกาพร
10. เด็กชายอลงกรณ์  สีหาบุตร
 
1. นายอรรถการ   ยามโสภา
2. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
3. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกฤษณา  เอื้อการ
2. นางสาวจุรีภรณ์  บุญภิละ
3. นางสาวนพมาศ  คำแสนพันธ์
4. นางสาวบัณฑิตา  ประเสริฐสังข์
5. นางสาววัชราภรณ์  ชนะพันธ์
6. นางสาวสุพรรณภา  แก่นพิมพ์
 
1. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.37 ทอง 23 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขานบุตร
2. เด็กหญิงนิตยา  สีหานาม
3. เด็กหญิงนิศาชล  พันธุ์เกตุ
4. เด็กหญิงปทิตตา  บุตรราช
5. เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณสินธุ์
6. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
7. เด็กหญิงสุพัชชา  จำปาเกตุ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เลิศมัลลิกาพร
9. เด็กหญิงอารียา  พลภูเมือง
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
3. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 49 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกริชนภา  เสียสียา
2. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
3. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
4. นางสาวธิดา  กล้าจิต
5. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสง
6. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
7. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
8. นางสาวสิริรัตน์  เครือแวงมล
9. นางสาวสุธิดา  แตะยา
10. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
11. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายบุดดี  สุริโย
4. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ภูบุญล้น
2. นางสาวขนิษฐา  วาจาเด็ด
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  จงกลรัตน์
4. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
5. นางสาวทิวาวรรณ  ศรีภพ
6. นางสาวนรวีร์  แสงวงค์
7. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
8. เด็กหญิงพักตร์วิไล  เอมพบ
9. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สิงห์ทอง
10. นายภุชงค์  นราพันธ์
11. เด็กหญิงรพีพร  ณ ดาฤทธิ์
12. นางสาวสุจิตรา  น้อยอามาตย์
13. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
14. นางสาวเกสราภรณ์  ปะวันทะกัง
15. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์สาวัง
16. เด็กหญิงแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นางกมลวรรณ  สืบกินร
3. นายบุดดี  สุริโย
4. นางฉวี  สุ่มมาตย์
5. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสียา
3. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
4. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
5. นางสาวจิระภา  ซามงค์
6. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
7. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสง
8. นางสาวปัทมา  บุตรตะเกิง
9. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
10. นางสาวรัชนีภรณ์  บรรจงปรุ
11. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
12. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
13. นางสาวสิริรัตน์  เครือแวงมล
14. นางสาวสุธิดา  แตะยา
15. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
16. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
4. นายอุดม  เวียงสงค์
5. นายฉวี  สุ่มมาตย์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายณัฐพล  บุญสมศรี
2. นายปวีร์  ไกรพรมราช
3. นายวรวิทย์  พลหาญ
4. นางสาววรัญญา  แปงดวงดี
5. นายอัฐรงค์  โรจน์รุ่งฤษณ์
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
2. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฮันน่า เฟอกูสัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์   พงษากิจ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.8 เงิน 23 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปรายฟ้า  จันทร์อ่อน
 
1. นางธารารัตน์  สุวรรณศรี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอารียา   มั่งมีธนอุดม
 
1. นางวนิดา  สูงสันเขต
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายปิยะ    โปมินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา   ด่านวันดี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธานีวรรณ
 
1. นางสาวสามาวดี  ตรีกุล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวพิริยาภรณ์  ประทุมวัน
 
1. นางมัชฌิมา  โรแวน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ตั้งกิจเจริญพงษ์
 
1. นางสาวเกศินี   ปริปุณนะ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพรทิพย์พา  จันทรจตุรภัทร
 
1. นางสุดาภรณ์  ดีศรีแก้ว
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงทิชา  สาตรา
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีเกื้อกลิ่น
3. เด็กหญิงรติมา  บุญจิรโชติ
4. เด็กหญิงเทพารักษ์  ทิพเจริญ
5. เด็กหญิงเธียรลดา  อำพันพิศุทธิ
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางสาวจรรยาพร  พื้นแสน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกอร  วิเชียรศรี
2. นางสาวชนิสรา  ศรแผลง
3. นายธนานนท์  ตะคอนรัมย์
4. นายปฤญ  สกุลวรรณรักษ์
5. นายโสภณัฐ  ชวลิตนิธิกุล
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางสาวจรรยาพร  พื้นแสน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายอภิศักดิ์  อัคพิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.32 ทอง 16 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปณิชา  ไทยสุริโย
 
1. นางสาวกาญจนา   บุญทวี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.01 เงิน 45 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวประกายเพชร   บุตรชน
 
1. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59.83 เข้าร่วม 22 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงนัดดาภรณ์  ภูมิเขต
 
1. นางบุศรินทร์  ปัสสาคร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนิชา  ประวิสุทธิ์
2. นายณัฐภพ   ปีนะกาตาโพธิ์
 
1. นายมงคล  คลังมนตรี
2. นางสุกัญญา   ไชยคิรินทร์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ภูพลผัน
2. เด็กชายธนเดช  เจริญเสม
3. เด็กชายพุฒินันทร์  ไชยเกษร
4. เด็กชายวิษณุ  ปัญจมาตย์
5. เด็กชายอดิศร  พันภูรักษ์
6. เด็กชายอภิชาติ  ละอองศรี
7. เด็กชายอัครพล  ยุบลชิต
8. เด็กชายเจษฎา  นาสินสร้อย
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายคมสรรค์  ประเสริฐศรี
2. นายจักรพันธ์  พลอยสมบูรณ์
3. นายปรีชา  ใจเอื้อ
4. นางสาววนันยา  จำปาเงิน
5. นายวีรวัฒน์  โวหารลึก
6. นางสาวสุภาวิณี  ชมปากท้าง
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.75 เงิน 38 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวนฤมล  ปานสารี
2. นางสาวนิภาพร  ขันธะ
3. นางสาวบุษยพร  เมืองงาม
4. นางสาวรัชฎาพร  ธุระตา
5. นางสาวศิรินันท์   สุวรรณศรี
6. นางสาวศิริพร  กรวิรัตน์
7. นางสาวศิริพร  กันหาจันทร์
8. นางสาวศิริรัตน์  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายนันทยศ  รักไท้
2. เด็กหญิงพชรพร  บิลจรัญ
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สังฆะมณี
4. เด็กชายอรรถวิทย์  ผุดผ่อง
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  ลาโพธิ์
 
1. นางสาวจินตนา  ผาริกา
2. นางจารุวรรณ  อ่อนสองชั้น
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายขจรเกียรติ  มูลชีวะ
2. นางสาวจุฑามณี  ทิมา
3. นางสาวชวัลลักษณ์  สายทอง
4. นายพงศธร  คูณดี
 
1. นางเอื้องฟ้า  สุขประเสริฐ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุดม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผดุงกิจ
 
1. นางกมลภัทร  ประเทพา
2. นางสาวกมลพร  สาศิริ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายจุลจักร  วิสัชนาม
2. นางสาวมณีรัตน์  ไทยกล้า
3. นางสาวสุรางคนา  กลันพล
 
1. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
2. นางจิระภา  ชาไกรยะ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.68 ทอง 58 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพรสุดา  เครือแตง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ข่อยแก้ว
3. เด็กหญิงเมทาวิไล  นรชาญ
 
1. นางขนิษฐา  สิทธิศักดิ์
2. นางพิมพลักษณ์  ไสยสุภีย์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.2 เงิน 57 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายฉัตรมงคล  องอาจเจริญกิจ
2. นางสาวรุจิรัตน์  ถนอมสัตย์
3. นางสาววิภาพร  มูลมณี
 
1. นายพรชัย  ธรรมโร
2. นายธีรพงษ์  จตุรพาณิชย์
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84.6 ทอง 32 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายสมประสงค์  แสงดี
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87.5 ทอง 33 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  สีราเกตุ
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันธ์
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80.8 ทอง 38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธราธิป  มุ่งจูงกลาง
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 77.5 เงิน 47 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88.6 ทอง 26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสียา
3. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
4. เด็กชายกิติพงษ์  พิมพ์เชย
5. นางสาวขนิษฐา  วาจาเด็ด
6. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
7. นางสาวจิระภา  ซามงค์
8. นางสาวจุฑามาศ  เจริญสุข
9. เด็กชายชนะชัย  ราชวัตร
10. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
11. นายธราธิป  มุ่งจูงกลาง
12. นายนัฐพล  สุรีอาจ
13. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
14. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสง
15. นางสาวปัทมา  บุตรตะเกิง
16. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
17. นายพิศิษฐ์  แดนเจริญ
18. นายพีระพล  ขจรชน
19. นางสาวรัชนีภรณ์  บรรจงปรุ
20. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
21. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
22. เด็กชายสมประสงค์  แสงดี
23. นางสาวสิริรัตน์  เครือแวงมล
24. นางสาวสุธิดา  แตะยา
25. นายอภิสิทธิ์  บุรีนอก
26. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
27. นางสาวอาทิตยา  ลีทัพไทย
28. นายเชษฐา  สมพงษ์สวัสดิ์
29. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
30. เด็กชายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายอุดม  เวียงสงค์
3. นายมงคล  นาวัลย์
4. นายบุดดี  สุริโย
5. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
6. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
7. นางฉวี  สุ่มมาตย์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองทอง
2. เด็กหญิงพบพร  อุ้มบุญ
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศุภกร  ขรณี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แฝงยงค์
 
1. นายปริญญา  เกษมสุข
2. นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 33 โรงเรียนธงธานี 1. นายชวลิต  ถามาตรโยธี
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  จอมคำศรี
 
1. นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายฌานาเคนทร์  สาลี
2. เด็กชายธราเทพ  พานอนันต์
 
1. นายปริญญา  เกษมสุข
2. นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายทศพร   ศรีคะภา
2. นางสาวรัชนี  บุญละคร
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนชัยศิลป์
2. เด็กหญิงปัณรส  สอนใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  สุบิน
2. เด็กชายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายกมล  ชุปวา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.5 เงิน 53 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงนภสร   บัวผัน
2. เด็กชายศุภณัฐ  เนตรหาญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ศรีกรม
2. นายเศรษฐา  ไสยาเย็น
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
2. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 36 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นายกฤษณ  ภูพานเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  สาวิศัย
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายสามารถ  ศิริเวช
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพิชญา  ลากูล
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อุสาพรม
 
1. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 21 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงตติยาพร  เทพขาม
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ปาปะเก
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายสามารถ  ศิริเวช
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชลลดา  วงศ์ศิลป์
2. นางสาวรพีพร  พลที
3. นางสาววาริณี  นันสะอาด
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นางสุพรรษา  ทิพย์สิงห์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 58 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกวิสรา  สมภักดี
2. นางสาวนภาลัย  ไพรัตน์
 
1. นายถาวร  ช่อจันทร์
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.76 ทอง 8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชพล  มยุโรวาส
2. เด็กชายธวัชชัย    แสงกุล
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   พุทธมอญ
 
1. นายวิทยะวัฒน์   แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 22 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายปรินทร์  สุทธิประภา
2. นายพรพิศิษฐ์   เดชศักดิ์
3. นายศิวกร  กุลเทน
 
1. นายวิทยะวัฒน์   แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
135 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวระบัติ
2. เด็กชายธนภัทร  ไวยพัฒน์
3. เด็กชายวัชรากร  บุญยวุฒิ
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 49 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุตรจินดา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยิ่งรักศรีศักดิ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  รัตนจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางสาวกรรวี  ณ.เมืองสอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวประภัสรา  มุขสาร
2. นางสาวอัทธยาพร  บาลคำมี
3. นางสาวเยาวภา  นามศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มหาครุฑ
2. เด็กหญิงนฤกานต์  พิมพ์โพชา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ประทัศน์
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีพงษ์
2. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวทัดดาว  อุลมาน
2. นางสาวพนิดา  โคตภักดี
3. นางสาวพัชรี  จัตตุเรศ
 
1. นางสาววรวาส  หาญอาษา
2. นางสุกัญญา  บุณยทัต
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คุปทิน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พระไชยบุญ
3. เด็กหญิงวลัยพร  รัฐราษฎร์
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันทชิต
5. เด็กหญิงอภิญญา  พรมวิเศษ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนธงธานี 1. นายชิดพล  ครุฑขุนทด
2. นางสาวธิดารัตน์  สุทธิประภา
3. นางสาวนุจรี  สิงห์ธวัช
4. นายพรสรวรรค์  ภูศรีฤทธิ์
5. นายมนตรี  แก้วจันทร์
6. นางสาวศุภิสรา  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.14 ทอง 34 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงฐานิดา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยทุม
3. เด็กหญิงพรนภัส  โคตรวงษ์
 
1. นางชนากานต์  อินทะวัน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 45 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. นางสาวมนินญา  แสงแพง
2. นางสาวศตนันท์  กำมา
3. นางสาวสมทรัพย์  สังฆมณี
 
1. นางนริศรา  ปราสาร
2. นางกัญญาภัค  นาอ้อม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงดวงกมล  เขตเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  จิตพรมมา
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ตันติถนอมวงศ์
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วตั้งขึ้น
2. นายนพดล  กาญจนกุล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกชกร  ปานสารี
2. นางสาวจิราภรณ์  บุขุนทด
3. นางสาวปริศนา  แหลมฉลาด
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริกร  ชมภูมี
2. นางสาวเพ็ญนภา   นารถก้านตง
3. นางสาวไอรดา  จันทขันธ์
 
1. นางประภัสสร  รถา
2. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.14 ทอง 22 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวจินตนา  รุ่งรัตน์
2. นางสาวสุจิตรา  กุมผัน
3. นางสาวสุชัญญา  งามแสง
 
1. นางวิชชุดา  เสณีแสนเสนา
2. นางสาวกุลชาติ  หนองพล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กงละวัล
2. เด็กหญิงอัญมณี  กอผจญ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศิริกังวาล
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางกรรฺณิการ์  สุมารินทร์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 43 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกรวิภา  ไชยสงคราม
2. นางสาวธิดารัตน์  เสาว์ศรีริ
3. นางสาววินันทญา  มีสวัสด์
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.08 ทอง 15 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนริศรา  โทนหงส์สา
2. เด็กหญิงศศิธร  อิสระภาพ
3. เด็กหญิงศศิธร  สาพันธ์
 
1. นางทัศนีย์  ศิริอมรพรรณ
2. นางสาวพจนา  โพธิสาร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 17 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนลินกาญจน์  สงเคราะห์สุข
2. นางสาวพนิดา  สุ่มมาตย์
3. นางสาวสุกฤตาพร  ไชยสูง
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางศรีสะอาด  มังคะวัฒน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ตรีทศ
2. เด็กหญิงชุติมาพร  สีจันลา
3. เด็กหญิงอัญมณี  เหลืองวิเศษ
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางสาววรวาส  หาญอาษา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกุลสิรินทร์  บูระพันธ์
2. นางสาวนิรชา  อบเชย
3. นางสาวมัลลิกา  โพธิ์ชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางสุธีรัตน์  แจ่มวิจักษณ์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 32 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  มุ่งชู
 
1. นางสาวหนูพันธ์  บำมิลา
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทหาร
2. เด็กหญิงพัชนิดา  พิบูลย์
3. เด็กหญิงศริญาภา  พุทธลา
 
1. นางสาวหนูพันธ์  บำมิลา
2. นายคนอง  ปาหาวงค์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 12 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวชาริณี  ถิ่นวิจารย์
2. นางสาวณัฐวิกา  สุภะษร
3. นางสาวสุภาวดี  ดีไธสง
 
1. นางศรีสุดา   ใจหาญ
2. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายขรรค์ชัย  สินปักษา
2. เด็กหญิงประนอม  รัตนแสง
 
1. นางศุภรัตน์  บัวหลวง
2. นางดาวเรือง  รัตนพล
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  เวียงนนท์
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  สมควรการ
 
1. นางฐิติกาญจน์  เจริญอาจ
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง 8 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายธนาวุฒิ  แก้วกาหลง
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวอนิตา  ดลเพ็ญ
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73.6 เงิน 18 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายยุทธนา  ปักกาสัง
2. เด็กชายวีรยุทธ  วุฒิกานนท์
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
2. นางสาวทิวาพร  คำลือ