สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวธนันนัชดา  ทัสสี
 
1. นางสาวสุภัค  เทพสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ละภิล๊า
 
1. นางประยูร  ขัติยนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 32 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  กุกุดเรือ
 
1. นางเจริญ  พลนาคู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  โคสุวรรณ
 
1. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 49 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 45 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวภัชรินทร์  ชินนะวงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีบุญรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 56 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงภัทรียา  โพธิษา
3. เด็กชายไตรภพ  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายธีรวัฒน์  สายเพ็ชร
2. นายประสิทธิ์  แย้มศรี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  ทองจำรูญ
2. นางสาวภัทรารินทร์  สิทธิศาสตร์
3. นายวรกิจ  ไชยงาม
 
1. นายประสิทธิ์  แย้มศรี
2. นายธีรวัฒน์  สายเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  และเลิศผล
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สารเสวก
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นางอุดมทรัพย์  ไชยขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  ศรีกกโพธิ์
2. นางสาวอาภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางสุภัทรา  สร้อยผา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายสุรชัย  บูรณะอุดม
 
1. นางทัศนีย์  เส็งคุ้มหอม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 34 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธิติพัฒน์  ตั้งมณีมงคล
 
1. นางวนิดา  คามวัลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปานชีวา  สารคาม
2. นางสาวสุกัญญา  จุลบุดดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ประดับพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เอกโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 20 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณพัฒน์
2. นางสาวณิชารีย์  เสริฐสูงเนิน
3. นางสาวเจนจิรา  ชรารัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญชรีย์  กุลสุวรรณ
2. นางสาวณัฐวรรณ  วิมลพล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วิชัยโคตร
2. เด็กหญิงสาธิดา  นามสง่า
3. นายอณาวิน  แขวนโพธิ์
 
1. นายชิตพล  อุลมาร
2. นางสาวอังศุมาลิน  กุลฉวะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 32 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บูรณะพล
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ศรีขาว
3. นายไชยชนะ  อุทิศพันธุ์
 
1. นางกนกศร  พลยุทธ์
2. นางสาวพูลทรัพย์  อาจศัตรู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายสรกฎ  ตาลประเดิม
 
1. นายชัยยันต์  คำนันท์
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนุตตโย  พิมพ์ทอง
2. นางสาวสุธีพร  กุลค้อ
 
1. นางอรวดี  หลักแก้ว
2. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ฤทธิทิตย์
 
1. นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 47 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาววธัญญา  ปิ่นนิวงษ์
 
1. นางธิดารัตน์  กาวี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญประภาศรี
2. เด็กชายหริรักษ์  อ่อนพุทธา
3. เด็กหญิงอณัศยา  บูรพา
 
1. นางสุภาพ  จิตราช
2. นายปัญญา  น่าบัณฑิต
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ใต้
2. นางสาวกัญจนพร  จ้ำสีชา
3. นางสาวปฏินญา  มะอาจเลิศ
 
1. นายพีระศักดิ์  เนติศรี
2. นางสาวนันทนิจ  ทิพยมาศ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  งามดี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพียตจันทร์
3. เด็กหญิงอลิศรา  มาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
2. นางเตือนใจ  งามดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายธิติพงษ์  รัตนมณีรัศมี
2. นางสาวพิจักขณา  เสาะใสย
3. นางสาวเยาวลักษณ์  อนันตภูมิ
 
1. นางเสนาะ  กุลสท้าน
2. นางสาวมาลี  โทแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.7 เงิน 30 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายชยานันท์  มังคะการ
2. เด็กชายพรประทาน  ชาบรรดิษฐ์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เศษบุบผา
 
1. นางสะอาด  พลซื่อ
2. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  มณีแสง
2. นางสาวธิดารัตน์  แก้วบัวดี
3. นางสาวสิริยากร  ศรียางนอก
 
1. นางสมฤทัย  กำหอม
2. นายธีรยุทธ  ดวงมาลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เสรีวุฒิชัย
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมหวัง
3. เด็กชายศิวกร  นาคะชัย
 
1. นางสาวศศินันท์   วงศ์อนันต์
2. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.2 ทอง 7 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายณัฐรม  ไผ่โสภา
2. นายเชิดชัย  เสียงเพราะ
3. นายเลิศศักดิ์  ไชยแสง
 
1. นางสาวศศินันท์  วงศ์อนันต์
2. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 47 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ผลจันทร์
2. เด็กชายวีรภัทร  พรมชาติ
 
1. นางสะอาด  พลซื่อ
2. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 16 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายจรัญ  จันทบ
2. นางสาวดวงสมร  จันทบ
 
1. นางสะอาด  พลซื่อ
2. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สาละอินทร์
2. เด็กชายฤทธิเดช  หวังแห่งบุญ
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โพธิ์บุบผา
2. เด็กชายศุภกรณ์  แวงวรรณ
 
1. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 50 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนัด  กระภูไชย
2. นายรัตนากร  พลคะชา
3. นางสาวศุณัฐฎา  หอมแสง
4. นางสาวสุพัตรา  พลเยี่ยม
5. นายอานนท์  สุนะไตร
 
1. นายณรงค์  ชุมแวงวาปี
2. นางพุทธา  มรรคนันท์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวธิดารัตน์  ตันภูมี
2. นางสาวพัชรพร  เดชเจริญ
3. นางสาวพัชรี  พลมนตรี
4. นางสาวรุจิรา  ทาปลัด
5. นางสาววิภาดา  หอมพนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
2. นางสาวเพลินจิต  สุวรรณวงษ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 24 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ดลกุล
2. นางสาวจาสุมิน  กัลยาสาย
3. นายนิเวศ  ตรีจันทร์
4. นางสาววรรณิกา  ทองมี
5. นางสาวอมรรัตน์  โฮมแพน
 
1. นายบุรี  บุรวัฒน์
2. นางชมัยพร  บัวขาว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 55 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนิรบล  เมืองชุมพล
2. นางสาวมะลิวรรณ์  ประจันศรี
3. นางสาวรุ่งนภา  โฮมจุมจัง
4. นางสาวศศิกานต์  บุตรศาสตร์
5. นางสาวศุภนุช  อัศวภูมิ
 
1. นายบุรี  บุรวัฒน์
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวฉัตรกมล  ลาพานิชย์
2. นายนนทวัฒน์  ถาวรสุข
3. นางสาวพัฒนาวดี  ภูมิภาค
4. นางสาวพิยะดา  ศรีเคนขันธ์
5. นายวรวุฒิ  สีแดงก่ำ
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางสาวชณุตพร  ยอดยิ่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.6 ทอง 13 โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวขนิษฐา  ทิวาพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แสงวุธ
3. นายชัชวาล  ปิ่นทอง
4. เด็กชายณัฒพงษ์  เคนหาญ
5. นางสาวบุญฑิตา  ทาสีลา
6. เด็กหญิงบุษกร  อ่อนพุทธา
7. เด็กชายประณต  แก้วดี
8. นายปริญญา  ปัตตาทานัง
9. นางสาวปิยธิดา  ศิลารัตน์
10. นางสาวปิยะรัตน์  จันทร์ศรีละมัย
11. นางสาวปุญญิศา  จันทสิทธิ์
12. นายพงศธร  สีกาสี
13. นางสาวพรชิตา  ติ๊บจ๊ะ
14. เด็กหญิงมินตรา  ครองสุนทร
15. นางสาวศรันย์พร  จันทรมหา
16. นายศักดิ์ดา  ทะระมา
17. เด็กชายสมชาย  สุวรรณ์
18. นางสาวสุดารัตน์  เสาร์วงศ์
19. นายอมรเทพ  สอนสวัสดิ์
20. นางสาวเนตรนภา  ทองไทย
 
1. นางสาวชญานิศา  ภูมาศ
2. นางสาวนงลักษณ์  เลื่อมใส
3. นางทิพาพร  ซาเหลา
4. นางสาววลัยการ  สุริวาลย์
5. นายประภาส  มณีกัญญ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กอบุตร
2. นายจิรัฐติวัฒน์  สุรธนาฤทธิ์
3. เด็กชายจิรายุ  บัวเลิศ
4. นายณัฐพงษ์  สร้างนานอก
5. นายตะวัน  เกษเพชร
6. นายธนวุฒิ  กำหอม
7. เด็กหญิงนุชนาฎ  วรวงศ์
8. นายพัสฎา  แก้วศรีลา
9. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รสมณี
10. นายภานุพงษ์  พรรษา
11. นายภูมิวัฒน์  พิมพ์วงศ์
12. นายวุฒิชัย  ศรีเพียชัย
13. เด็กหญิงศิรินภา  ชฎามนต์
14. นายสมประสงค์  โพธิ์ล่าม
15. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมโยธา
16. นางสาวสุภาพร  เพ็งพันธ์
17. นายอภิวัฒน์  นิรวุธ
18. นายเกียรติศักดิ์  บุตมะ
19. นายเทพสถิตย์  เพียรเจริญ
20. นายเอกชัย  พิกุลทอง
 
1. นางสาวชญานิศา  ภูมาศ
2. นางกนกพร  จันทรา
3. นางพรทิพย์  โก้ชัยภูมิ
4. นางบังอร  ปิติสิวะพัฒน์
5. นางฉวีวรรณ  สุวรรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐชาติ  จิตนะ
 
1. นางสาวจงเพียร  พลเยี่ยม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 50 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  วิลัยลักษณ์
 
1. นางมลิวรรณ  ศรีสุพรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 61 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรพิมล  ขันธวุฒิ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.65 ทอง 19 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธัญพิชชา  ไชยแสง
2. นายโชคชัย  โพธิ์ศรีลา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.75 ทอง 46 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤษฏา  บุญพินิจ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พูลเพิ่ม
3. นางสาวณัฐกานต์  อัตภูมิ
4. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์อนุ
5. นางสาวธัญลักษณ์  ข่าขันมะลี
6. นายพงศกร  มาตวงษ์
7. นางสาววิไลพร  เวียงนนท์
8. นายสรกฤษ  วงษา
9. นางสาวสิรินยา  สุทธิประภา
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พุทธจันทร์
 
1. นางสุดใจ  ดวงผุยทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 38 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนทอง
2. เด็กหญิงจรินญา  ศกุนะสิงห์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรสาร
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัตทุม
5. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วพินิจ
6. เด็กหญิงนันธิพร  จันดาหัวดง
7. เด็กหญิงบุณยวีย์  พันวิไล
8. เด็กหญิงปาหนัน  มูลสุวรรณ
9. เด็กหญิงพรมณี  แสงทอง
10. เด็กหญิงพรวดี  คำชาลี
11. เด็กหญิงวิรดา  ศรีสุภา
12. เด็กหญิงศวิตา  นิยมธรรม
13. เด็กหญิงสุพัชชา  วงค์สุวรรณ
14. เด็กหญิงอรัญญา  สลางสิงห์
15. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ประหุน
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นายศุภชัย  พวงในเมือง
3. นายชำนาญพงษ์  โชติรัตน์
4. นายอภิรักษ์  จันทระ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 54 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หกพันนา
2. เด็กหญิงศันย์สนีย์  เพียไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
2. นายคมกริช  วินทะไชย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 43 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  คุ้มโพน
2. นางสาววนาริน  ใคร่นุ่นภา
 
1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นายปิยมิตร  หงษ์อุดร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89.5 ทอง 11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวผกามาศ  พลเยี่ยม
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 54 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  โพธิจักร์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิภา   พิมพ์บูลย์
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวประกายพร  กองทา
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  คานบุตตะ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวอารยา  กันทะเสน
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงไพรินทร์  อ่อนพุทธา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวธัญรดา  มงคลอุทก
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงธิญากร  ขุดโพธิ์
2. เด็กหญิงปรียะดา  โพธิ์สูงเหลา
 
1. นายประดิษฐ  อินทร์งาม
2. นายศราวุธ  แวงวรรณ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์วัง
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภาคภูมิ  สิมาฉายา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนพล  อัศวภูมิ
2. นายวีระพงษ์  วรรณสัมผัส
3. นายเทศพร  ลักขะเสน
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร  สูตรขวัญ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนวัฒน์  คุ้มสีวัย
2. นายธนวุฒิ  คุ้มสีวัย
3. นางสาวอัฉราวรรณ  ศรีวะวงศ์
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร  สูตรขวัญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 10 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.83 ทอง 15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงมรกต  ยางศิลา
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.3 ทอง 14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
2. นายจักรพรรดิ์  ปัณจะมาตย์
3. นายชาญณรงค์  พลเยี่ยม
4. นายดุลยวัตร  ไชยธงรัตน์
5. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
6. นายภูริพันธ์ุ  โพธิ์ชัยแก้ว
7. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
8. นายวัฒนา  สุทธิประภา
9. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล   ศรีไพรวรรณ
2. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
3. นางสาวนิตยา  กุสุมาลย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤตยศ  แก้วสะอาด
2. นายกฤษณ์บดินทร์  วรวงศ์
3. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
4. นางสาวณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
5. นางสาวปิยธิดา  ทอดภักดี
6. เด็กหญิงมรกต  ยางศิลา
7. นางสาวมานิตา  ศิริสาการต์
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จอมคำสิงห์
9. เด็กหญิงศรัณยา  แสนสีลา
10. เด็กชายสิทธิภัทร  สุทธิผุย
11. นางสาวสิรินภา  ไชยศรี
12. เด็กหญิงสุณิสา  ทอดภักดี
13. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
14. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
15. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกมล  ก่อวงค์พาณิชย์
2. เด็กหญิงกันต์ธิญา  สุริโย
3. เด็กหญิงกุลธารา  มากศรี
4. นางสาวณิชกานต์  โคตรพงษ์
5. นายดุลยวัตร   ไชยธงรัตน์
6. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
7. เด็กหญิงธนัชชา  พลเยี่ยม
8. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีพลไพร
9. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
10. เด็กหญิงพรพิมล  พลเยี่ยม
11. เด็กหญิงมะลิสา  เทียบเพชร
12. เด็กหญิงวันวิสา  ศรียาวงศ์
13. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทับจะบก
14. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  แสงจันทร์
15. เด็กชายศศิวงษ์  ทองพูล
16. เด็กหญิงศุภกร  สรบุรมย์
17. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
18. เด็กหญิงหงษ์ลดา  สุทธิประภา
19. นางสาวอติพร  เพ็ชรสุวรรณ
20. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
21. นางสาวเกวลิน  เพชรจัตุรัส
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นางสาวนิตยา  กุสุมาลย์
4. นายสุทธิพงษ์   วรรณพัฒน์
5. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
6. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 17 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายญาณศรณ์  หินทอง
2. เด็กชายธีระพัฒน์  รัตนวงศ์
3. เด็กชายศตวรรษ  จักรเครือ
4. เด็กชายศิริเทพ  เกื้อหนองขุ่น
 
1. นายพูนสิทธิ์  บุญสินพร้อม
2. นางพนิดา  บุญสินพร้อม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  นามศักดิ์
2. นายพงศกร  ขันธวุฒิ
3. นายพชร  แก่นแก้ว
4. นายวุฒิพร  ชาววัง
5. นายศักดา  คำบุ่ง
6. นายสัญญา  คงนุช
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  อุตมะ
2. นายกฤษฎา  สุทธิมล
3. นายกฤษนัย  วงศ์ธนเดช
4. นางสาวจารุวรรณ  รัตนภักดี
5. นายชนะภัย  แก่นวิชา
6. นายชาตรี  นากะโทก
7. นางสาวณัฐธิดา  สุขสวัสดิ์
8. นางสาวณัฐธิดา  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายธนพล  บุญเข็ม
10. เด็กชายธนากร  กลางพรม
11. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีจุลฮาต
12. เด็กหญิงนงค์นภา  ขัดทรายขาว
13. นางสาวนัฐกานต์  เมืองแก้ว
14. นางสาวบัวพันธ์  ไชยตรี
15. นางสาวประกายหยก  เกาะอำไพ
16. นางสาวประกายหยก  เกาะอำไพ
17. นายพงศกร  กงเกษ
18. นายพิสุทธิ์  กัสนุกา
19. เด็กชายพูนทรัพย์  ศรีไชยวาน
20. เด็กชายภควัต  เวียงชนก
21. เด็กชายภัทรพล  กุลบุตร
22. เด็กชายภาณุพงษ์  บุญภิละ
23. เด็กชายวสินธุ์  แก้วสุวรรณ
24. เด็กชายวัชชิระ  สุทธิประภา
25. เด็กชายวุฒิพงษ์  อัสดร
26. นางสาวศศิธร  รังศรีศักดิ์
27. นายศุภกิตติ์  ประเสริฐสังข์
28. เด็กหญิงสิริรัตน์  ยานยนต์
29. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกล้า
30. นางสาวสุกัญญา  สวัสดิ์นที
31. นางสาวสุภนิดา  อุบลจร
32. นางสาวสุภาพร  บุญส่ง
33. นางสาวสุภาวดี  แสกะโทก
34. เด็กชายอนันตกร  สวัสดิ์นที
35. นางสาวอภิญญา  ล้ำเหลือ
36. เด็กหญิงอภิรดี  โคคาวี
37. เด็กชายเจษฎา  สังฆวรรณดี
38. นายเจษฎากร  เมฆวี
39. นางสาวเฉิดโฉม  ปราบภัย
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
2. นายวิโรจน์  อาป้อง
3. นางทฤฒมน  บุญล้อม
4. นายวีระพงษ์  ดอกรักกลาง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 40 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 35 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายรํฐพล  ศรีลาวงศ์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตารัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายยิ่งยง  ประดับกรณ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 33 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจินตนา  ล้ำจุมจัง
 
1. นางนพดล  จิตรเหิม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายอาทิตย์  แสงปาก
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายอิสระ  เย็นทรัพย์
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 50 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อิทธิพรม
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 50 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอรยา  ชาลีนิวัตร
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายเสกสรรค์  พันธ์เพชร
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  โพธิจักร
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นาแขง
 
1. นางสาวนันทนา  ภานุเมศ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 40 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววิภาวี  ดวงจำ
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิจ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 7 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายเกรียงไกร  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.25 เงิน 28 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายนันทวี  อาจวิชัย
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ธรรมราช
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 41 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวรัตติยา  บุตรพรม
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิจ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณญาภัสร์   โสภาบุตร
2. เด็กหญิงกัลยา  ไวมา
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ไชยกุฉิน
4. เด็กหญิงกุลจิรา  ป้องศรีดา
5. เด็กหญิงกุลยา  ชาววัง
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชุมภูแสง
7. เด็กหญิงจีระกัญจนี  ศรีสุลัย
8. เด็กหญิงชลดา  ประการะนัง
9. เด็กหญิงชลนิษา  ฤทธาพร
10. เด็กหญิงฐานิตา  ไชยกุฉิน
11. เด็กหญิงณัฐชา  พันสีมา
12. เด็กชายณัฐพงศ์  ปุณฑริกกุล
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตา
14. เด็กหญิงนริศรา   ปุญญบาล
15. เด็กหญิงปนิดา  สุรพรม
16. เด็กหญิงปนิดา  ชอบบุญ
17. เด็กชายปรียวัฒน์  ภูตีกา
18. เด็กชายปุณณวิช  บุญช่วยเหลือ
19. เด็กชายพงศธร  สินภักดี
20. เด็กหญิงพรชนัน  จงใจสิทธิ์
21. เด็กหญิงพรรษชล  ชมภูแสง
22. เด็กหญิงพัชรพร  พงษ์วันนา
23. เด็กหญิงพัชรพร  บุญประเสริฐ
24. เด็กหญิงพินัดดา  พรมมะลิ
25. เด็กชายภาสชัย  จันทร์ชม
26. เด็กชายรชต  ขามช่วง
27. เด็กหญิงรัตชฤาพร  สมเพชร
28. เด็กหญิงรินรดา  ปิ่นอำคา
29. เด็กชายวงศกร  ชุมพล
30. เด็กชายวิชยุตม์  โพธิ์แก้ว
31. เด็กชายวิศรุต  ทานจะโปง
32. เด็กหญิงสมฤทัย  ภู่ทอง
33. เด็กชายสาระวิน  วังวงศ์
34. เด็กหญิงสุกัญญา  ทริชาติ
35. เด็กหญิงสุทธิสา  สุจารี
36. เด็กหญิงสุพัตรา  บวรโมทย์
37. เด็กหญิงออนนิดา  สาระรัตน์
38. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จงใจสิทธิ์
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตสิน
40. นางสาวโยทิตา  บุญสินชัย
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายสุรชัย  พิมพา
5. นางนริศรา  ไชยกันยา
6. นายเฉลิมพล  ประเสริฐสังข์
7. นางสาวประทุมนารี  อาจญาทา
8. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกลักษณ์  พรรคพล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
3. นางสาวกิ่งแก้ว  จันทร์สว่าง
4. นายฆรวัณณ์  ชาอุ่น
5. นางสาวจารวี  ร่วมธรรม
6. นางสาวชมพูนุช  ทวีเลิศ
7. นางสาวชุติมน  ศักดิวงศ์
8. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีมงคล
9. นายณัฐดนัย  ฟักทอง
10. นายณัฐพล  นามศักดิ์
11. นายธนพล  พฤกษาสนิท
12. นายธีระภัทร์  นามศักดิ์
13. นายธเนศพล  หลักคำ
14. นายนที  เต็กจินดา
15. นางสาวนันทิกานต์  สารสิริ
16. นางสาวนันธิดา  พันสีมา
17. นายนุติ  นวนภูมิวัน
18. นางสาวปนัดดา  โอ้อารี
19. นางสาวปนิดา  ปาระวงศ์
20. นางสาวปนิธิ  แม่นสถิต
21. นางสาวพัชรินทร์  สามาอาพัฒน์
22. นายพัชร์รพี  ประทุมสินธุ์
23. นางสาวพิมพ์นิภา  พงษ์วันนา
24. นางสาวภัสสราภรณ์  จันทร์งาม
25. นางสาวมนทรัตน์  ชูเกษม
26. นางสาววรัญญา  ชอบบุญ
27. นางสาววรางคณา  ปากวิเศษ
28. นางสาววันทกานต์  กิตติลาภ
29. นางสาววิราพร  อาสาคุณ
30. นางสาววิลาสินี  พลเยี่ยม
31. นายวุฒิพร  ชาววัง
32. นางสาวศศินา  สถาพร
33. นายศักดา  คำบุ่ง
34. นายสัญญา  คงนุช
35. นางสาวสุทธิดา  ลาดสุด
36. นางสาวอนุธิดา  มาโยธา
37. นายอภิสร  โคตรพรม
38. นางสาวอรนิภา  ทิพย์อรัญ
39. นางสาวเจนจิรา  ปรื้มใจ
40. นายไพศาล  หลวงนันท์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
2. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
3. นายสุรชัย  พิมพา
4. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
5. นางนริศรา  ไชยกันยา
6. นายอำนวย  หกพันนา
7. นายไพโรจน์  รจพจ
8. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 24 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. นายถิระนัย  จันทะเก
3. เด็กชายธนโชติ  มนตรีชน
4. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
5. เด็กหญิงพันธฤดี  โพธิสิงห์
6. เด็กหญิงมยุรี  เทศสิงห์
7. เด็กหญิงมรกต  เขียวสุวรรณ์
8. เด็กชายวุฒิชัย  พันธศรี
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วารีหลั่ง
10. เด็กชายอิสระเซ็น  วรฉัตร
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
3. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.75 ทอง 29 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  รูปเหลี่ยม
2. นายณัฐวัตร  สุวิมล
3. นางสาวพรนภา  ลามัน
4. นางสาวมะลิวัลย์  พลเยี่ยม
5. นางสาววรรณพร  คชลน
6. นายศักดิ์สิทธิ์  พงษ์จำนง
7. นายสุรักษ์  ศรีไชย
8. นายอนุชา  วงศ์อนุ
9. นางสาวอมรรัตน์  อินทรวิชัย
10. นายเอกลักษณ์  จงรัมย์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวณัฐนิชา  หกพันนา
3. นายทศพร  ศรีหนองพอก
4. นายพัชระ  ชูคำ
5. นางสาวมัทธนัญญา  ฤทธิหงส์
6. นายศุภกฤษ  ศรีษะผา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางวีระวรรณ  นาควัน
3. นายวันที  บุญพรม
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายนิษฐเนตร์  พันธ์สีมา
2. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
3. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
4. นายสรวิศ  เนตรมณี
5. นางสาวสรามล  เสขุนทด
6. นางสาวสุทธิดา  ประทุมสินธุ์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นายสุรชัย  พิมพา
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 30 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ  คำแสน
3. เด็กหญิงกุลนิภา  แสนสีมล
4. นางสาวฐาปนี  คูณสว่าง
5. นางสาวดวงฤทัย  เยาวนิช
6. นางสาวนัฐนิชา  หกพันนา
7. นางสาวมัทธนัญญา  ฤทธิหงส์
8. เด็กหญิงรินศินี  โยชนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์อุมา  โพธิจักร
2. นางสาวภานุสรณ์  พลไชย
3. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ์
4. นางสาวมลฤดี  สุรังการณจน์
5. นางสาวรัชนีกร  ไชยธงรัตน์
6. นางสาวรัตติยากร  ทานะเวช
7. นางสาววิสา  มากเหลือ
8. นางสาวเนตรนภา  ชอบประดิษฐ์
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
3. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 38 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แพนกุดเรือ
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  เก่งธัญกิจ
4. เด็กชายธนโชติ  มนตรีชน
5. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สุข
6. เด็กหญิงบุษยากร  เวดสันเทียะ
7. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
8. เด็กหญิงพันธฤดี  โพธิสิงห์
9. เด็กหญิงมยุรี  เทศสิงห์
10. เด็กชายรันชวัฒน์  มาโยธา
11. เด็กชายวุฒิชัย  พันธศรี
12. เด็กหญิงศรีภิญโญ  โพนสุวรรณ
13. เด็กชายสัตยา  ป้องปัชชา
14. เด็กหญิงสุกัญญา  วารีหลั่ง
15. เด็กหญิงสุชาดา  เอกวุธ
16. เด็กหญิงเพชรา  อรรถาเมฆ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
3. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 17 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกพร  สุขโนนจารย์
2. นางสาวกรรยา  ดวงแก้ว
3. นางสาวจิรัดติยา  พรมเกตุ
4. นางสาวธนาการต์  แวงวรรณ
5. นายนันทกร  เกิดศิลป์
6. นางสาวปนิดา  เมฆกกตาล
7. นางสาวปิยะธิดา  ชนะอรรถ
8. นางสาววชิรญาณ์  ชิณวงศ์
9. นางสาววรางคณา  สีนาหอม
10. นายศุภวัฒน์  ทองไพร
11. นางสาวศุภิสรา  แก่นนาคำ
12. นางสาวสุวนันต์  พลเยี่ยม
13. นางสาวอมิตตา  ทาเภา
14. นางสาวอรวรรณ   โสภารักษ์
15. นางสาวอลิตา  นาดี
16. นางสาวเอมมิกา  จันทรวิชัย
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
4. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
5. นายสุตพงศ์   ศรีดาฮด
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฑีฆะพล  คชพันธ์
2. นายพลวัฒน์  ไชยศิรินทร์
3. นายพิสิษฐ์  แก้วแสนไชย์
4. นายสมประสงค์  บุญวิเศษ
5. นายอรรถชัย  พลเยี่ยม
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮต
2. นางนฤมล   ศรีไพรวรรณ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.07 ทอง 23 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวลัลนา  ทิพประมวล
2. นายเฉลิมชัย  สุรังกาญจน์
 
1. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
2. นางชณิตา  พันทิวา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงิัอัมพุชินี   อนุตรเศรษฐ์
 
1. Mr.Djam  Remigus
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปรัชญาณ์ภรณ์  กิตติกุสุริย์
 
1. นางประจีนดา  อิสระ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  วรบุตร
 
1. นางสาวอินท์อร  สาราโรจ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปราชญ์บัณฑิต  สุริโย
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  สมมาตย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 52 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยดำ
 
1. นายสำเริง  สุตระ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 56 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นางสาวชายิกาพร  สุวรรณปิ่นฑะ
 
1. นางสาวสมปอง  อัศวภูมิ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ฉ่ำมณี
 
1. นางอัจฉริยา  โอ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศิตางค์  โคตพันธ์
 
1. นางสุมัจฉา  ปวงสุข
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.7 เงิน 57 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  เลี้ยงวนิชย์
2. นางสาววริศรา  ศรีโยธี
3. นางสาววันวิสาข์  ปัชชามูล
4. นางสาวอาทิตยา  พระสว่าง
5. เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุษบงค์
 
1. MissTRACY  LALHMINGHLUI
2. MissROSY   ROTHLENGLIANI
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 36 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกฤตยา  โสภาพงษ์
2. นางสาวชลดา  ศรีดี
3. นางสาวบัณฑิตา  ศึกขยาด
4. นายพงศ์ภัค  บุตรวัง
5. นายวิทูร  พันธ์บุบผา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  นาอุดม
2. นางสาวรตินันท์  พันธ์ครู
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวเพ็ญนภา  ขันธ์โยธา
 
1. Mr.Djam  Remigus
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.32 เงิน 46 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผงบุญตา
 
1. นางสาวอรอุมา  ไพรพฤกษ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ไชยวงค์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59.17 เข้าร่วม 25 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พรมชาติ
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52.67 เข้าร่วม 34 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวมธุริน  ทองย้อย
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พูลประเสริฐ
 
1. นางกิ่งแก้ว  เกื้อหนองขุ่น
2. นางวัลภา   บุตรพรม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีษา
2. นางสาวรวีวรรณ  เศษวงศ์
 
1. นางสาวสุมารี  นนท์นภา
2. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.7 ทอง 43 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจรัญ  ทิวาพัฒน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิตติธีรนันท์
4. เด็กชายทิวา  เจริญอาจ
5. เด็กชายธิติวุติ  เลไธสง
6. เด็กชายพีรพงศ์  แก้ววรรณา
7. เด็กชายภูมิรินทร์  น่าบรรดิษ
8. เด็กชายมานะชัย  มงคลเมือง
 
1. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
2. นายรักชาติ  อาวรณ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 33 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายชนนันท์  ชนะภาษี
2. นายชินกฤต  จันทรมหา
3. นายนพรัตน์  คำเวบุญ
4. นายพงษ์ดนัย  สีทานัง
5. นายวิทยา  นันทวงค์
6. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ศรีโว
 
1. นายวรรณชัย  สงข์ไชย
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.42 เงิน 8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกรดา  ตาลทรัพย์
2. นายนิติศักดิ์  พรรคพล
3. นางสาวปณิตา  สายศรี
4. นางสาวปรียาภรณ์  วรรณจรูญ
5. นางสาวพรรณิภา   ศรีลารักษ์
6. นางสาวภาวิณี  บุตรจำรวญ
7. นายศราวุฒิ  พลมีศักดิ์
8. นางสาวสุภาพร  พินยะพง
9. นางสาวสุวนันต์  พลเยี่ยม
10. นายเดโชชัย  พลเยี่ยม
 
1. นายมาโนช  ศรีไพรวรรณ
2. นางจิระดา  เดชโยธิน
3. นางดลยา  หลงสอน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำศรีเมือง
2. เด็กชายณานุวัฒน์  ทรหาร
3. เด็กหญิงนริศรา  แสงดี
4. เด็กชายศุภณัฐ  ภูมิภาค
5. เด็กชายอานนท์  กล้าหาญ
 
1. นางสดศรี  จันทรโคตร
2. นางจิระดา  เดชโยธิน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนวิชญ์  หนองขุ่นสาร
2. นางสาวธฤดี  อุดมหอม
3. นางสาวธิดารัตน์  อัศวภูมิ
4. นายพงศกร  สีโสดา
5. นางสาวสุภัทรตรา  อนันตภูมิ
 
1. นายมาโนช  ศรีไพรวรรณ
2. นางสุภานัน  เดชโยธิน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติโชค  มะโนนึก
2. เด็กชายธนโชติ  พรรคพล
3. เด็กหญิงปนัดดา  อามาตมนตรี
 
1. นางสุภัทรา  สร้อยผา
2. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. นางสาวชนิตา  แสงภักดี
3. นางสาวปิยะนุช  เที่ยงตรง
 
1. นางสุภัทรา  สร้อยผา
2. นางอุทัย  วิลัยหอม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.01 ทอง 40 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใต้เมืองปาก
2. เด็กหญิงฤชุกร  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงศิริพรรณ   ภูแม่นเขียน
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
2. นางสาวประภัสสร  ปัญจพงศ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวคัชรินทร์  นามราช
2. นายพรสวรรค์  ปัจจุโส
3. นางสาวสรัลนุช  แสนอิ
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางดาราวรรณ  อรัญมิ่ง
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.8 ทอง 34 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88.5 ทอง 27 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเกียรติพันธ์  ศรีจันทร์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.7 ทอง 9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
 
1. นางนฤมล   ศรีไพรวรรณ
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91.2 ทอง 5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายโชคชัย  ไพรพฤกษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88.8 ทอง 25 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิิตติศักดิ์  ชูศรีทอง
2. เด็กชายขัติยะเมธี  แดนประกรณ์
3. นางสาวชลดา  แดนนาวาส
4. เด็กหญิงญาณิศา  ดุจประสงค์
5. เด็กหญิงนภารัตน์  นิละดาห์
6. เด็กชายนราธิป  บุญแสน
7. เด็กชายบุญมา  โพธิ์ชัยโคตร
8. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ชัยโถ
9. นางสาวปนัดดา  ชูศรีทอง
10. นายปัญญา  พลประสิทธิ์
11. เด็กชายพงศา  ศรีภักดี
12. เด็กชายพนัญชัย  ชูศรีทอง
13. เด็กชายพล  ตากใบ
14. นางสาวพัชรินทร์  มุลเมืองแสน
15. เด็กชายภานุ  จรเข้
16. นายภานุพงษ์  ชำนาญยง
17. นายมงคล  ยุบลไสย
18. นางสาวมลธิชา  จันสะอาด
19. เด็กหญิงรัชธร  สุวศรี
20. เด็กหญิงรัชนี  โพธิกมล
21. เด็กชายวันจักรี  เกื้อกุดลิง
22. เด็กชายวิทวัส  แสนโบราณ
23. เด็กหญิงวิภาดา  ภักดีหาร
24. เด็กชายวิษณุ  นิละดาห์
25. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ชัยเหลา
26. นายสมศักดิ์  ไชยลุม
27. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์
28. นางสาวอริศรา  ภูสองชั้น
29. เด็กหญิงอินทิรา  พลประสิทธิ์
30. เด็กหญิงเกตุมณี  บัวขาว
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
2. นายกมล  บุญสินชัย
3. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
4. นางสาวสาธกา  ตาลชัย
5. นางนิรมล  ทิพชัย
6. นางมนูรัตน์  ผดุงสัตย์
7. นายสมปอง  ยุบลศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธนาดล  ตั้งใจมงคล
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายสุขุม  สีไว
2. เด็กชายเกรียงไกร  วรรณวุฒิ
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายวิษณุ  นามเดช
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 50 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววริศรา  พันธมา
2. นางสาวสายสุรีย์  จิตรจำนงค์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทิฆัมพร  สุวรรณไตร
2. นายอนุรักษ์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 16 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายปริญญา  ไชยแสง
2. นายวสุพล  พันธุระ
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
2. นายศิริศักดิ์  เนินภู
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เบ็ญจรูญ
2. เด็กหญิงภัทราพร  พรมเกตุ
 
1. นายพยงค์  นาก้อนทอง
2. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  โฮมแพน
2. เด็กชายยศพงษ์  เกาะกิ่งกุลพงษ์
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐจักร  เขตประทุม
2. เด็กชายโยธิน  บุตรพรม
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นางสาวสิริยากร  แพงแก้ว
2. นายอภิสิทธิ์  หล้าบุญมา
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 36 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนรินทร  สุทธิประภา
2. นายสิทธิศักดิ์  ภูมิสาขา
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกรกช  กระอาจ
2. นายณัฎฐพงค์  รัตนศิริพรหม
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายคงฤทธิ์  สังศักดิ์
2. นายธนาวุธ  พยุงวงศ์
3. นายธีรยุทธ  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวสุรดา  พันธ์ุพงศ์
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกวินนา  นาทศรีทา
2. นางสาวพัชริดา  นิลารัตน์
3. นางสาวภัทรจาริน  โสสุด
 
1. นางสุคนธ์  มีเนียม
2. นายฉลอง  มีเนียม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวประภาศิริ  แม่นสถิตย์
2. นางสาวอริสรา  กนกแก้ว
 
1. นายวิษณุ  นามเดช
2. นายสุพร  มูลศรี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายปฏิหารย์  โคตรจัตุรัส
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วหนองตอ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ล่อเฮง
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
2. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 55.8 เข้าร่วม 35 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายทักษิณ  บุราวัฒน์
2. นายธีรวัฒน์  ศรีไชยยา
3. นายวีรวัฒน์  แสงปาก
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
2. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 43 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา   สุทธิประภา
2. เด็กชายจงรักษ์  สุทธิประภา
3. เด็กชายนนทพัทธ์  สวัสดิ์นาที
 
1. นายศิวพงษ์  สาระรัตน์
2. นางจารุวรรณ  สุทธิประภา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  บูรณะกิติ
2. นายพีระศักดิ์  ใคร่นุ่นสิงห์
3. นายศิริพงศ์  นามเพ็ง
 
1. นางสุภาภร  ศิริเกษ
2. นายบุญประกอบ  กัสนุกา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  อาจวิชัย
2. นายทัตพล  วิชัยพรม
3. นายธนพล  วิเศษศรี
 
1. นายสุรารักษ์  วันทานี
2. นางสุรีลักษณ์  วันทานี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 35 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายชัชวาลย์  ดีพร้อม
2. นายชัดชน  ไพโสภา
3. นายณัฐพล  โอ้อารี
 
1. นายสุรารักษ์  วันทานี
2. นางสุรีลักษณ์  วันทานี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
2. นางสาวจังคนิดา  ศิริดล
3. นางสาวฐาปณี  โคตรสุโพธิ์
4. เด็กหญิงฐิติกา  น้อยจันมา
5. นางสาวสุนันทา  อัศวภูมิ
6. เด็กหญิงอักษราภัตร  สิงหรารักษ์
 
1. นางเพียงเพ็ญ   เพ็งประพัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
3. นายธวัชชัย  อินทเสวก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เจริญสุข
2. นายกิติศักดิ์  มะณี
3. นางสาวจิราพร  พลเยี่ยม
4. นางสาวพรชิตา  เนาวงศ์
5. นายสุทิวัช  นารีโภชน์
6. นายอัครพนธ์  ไสยรส
 
1. นายสุมิตร  ฉลวยศรีเมือง
2. นางจีระพรรณ  ฉลวยศรีเมือง
3. นายจำนงค์  ดงเทียมสี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.14 ทอง 22 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริญา  แสงลา
2. เด็กชายศุภชัย  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  พรมโยธา
 
1. นายระดมพล  พลซื่อ
2. นางอรชร  ศรีขาวรส
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวจันทร์ญาภร  มะโนนึก
2. นายธนพัฒน์  แสนเสนา
3. นายพีระพัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
2. นางประยงค์  ขันเงิน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติกา  โพธิจักร์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ไพรออ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วารสิทธิ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สุนทรารักษ์
2. นายกุลดิลก  พลสาเดช
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายณัฐศักดิ์  รู้แจน
2. นางสาวบุษยา  สาสุนันท์
3. นางสาวพัชรีพร  คชมิตร
 
1. นางพิมพ์พัฒนรี  เรืองโสภา
2. นายศุภชาติ  ทอดภักดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.83 ทอง 20 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงประภัสสร   งามเปรี่ยม
2. เด็กหญิงสุนิสา   ทิพประมวล
3. นางสาวอภิญญา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.14 ทอง 27 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายปราโมทย์  สายศร
2. นางสาวพรกฤษณ  พลเยี่ยม
3. นางสาวสุวิดา  จุลฤทธิ์
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิ  มาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  ทิพจรูญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อารีเอื้อ
 
1. นายวิเชียร  พันธ์ภูมิ
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 51 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวจุรีพร  สุดชาดา
2. นายนฤดล  ละอองศรี
3. นางสาวอรัญญา  สีดาฮด
 
1. นายวิเชียร  พันธ์ภูมิ
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.41 เงิน 35 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงนริศรา  นันทรักษา
2. เด็กหญิงปิยานุช  ชูตระกูลทรัพย์
3. เด็กหญิงโสภิตา  สุทธิประภา
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 33 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายทินกร  มลาชู
2. นายพีระพัฒน์  ระดาไสย์
3. นายอมรเทพ  บุญชัยมาตย์
 
1. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายภาณุพล  รุ่งเรือง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตาซาว
3. เด็กชายสุรขัย  ยุบลภาค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายจักรทวี  อ่อนชั่ง
2. นางสาววรรณภา  นาเมืองรักษ์
3. นางสาวสุมลทิพย์  หอมใส
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.98 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ทมาตกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 25 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงทัศชรินทร์ญา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  สุวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทวีชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา   แวงวรรณ
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ไชยฮะนิจ
2. นายภาณุเดช  พลเยี่ยม
3. นายอนันต์  นามล้ำ
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 10 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  พินแก้ว
2. เด็กชายวัชรพล  สาระชร
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
2. นางสาวจิราภรณ์  ทรายทอง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1. เด็กชายเลิศชาย  คำขวา
 
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  พิมภา
 
1. นางสาวสมปอง  สืบสร้อย
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ทมาตกลาง
 
1. นายศุภฤกษ์  นวนเจริญ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.7 ทอง 23 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  จันลา
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นางสาวสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 13 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายธนาคม  พันศรี
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์ปรีชา  ระดาพัฒน์
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายอนุชิต  เพ็ชรโรจน์
2. เด็กชายเกษฏา   ปิ่นโสภา
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์   ผดุงเวียง
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายกฤษณ  พินิจพล
2. นายโชคชัย  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม