สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 43 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  สิงห์ศิริ
 
1. นายสุวิทย์  สารเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวสุดารัตน์  เหล่าประเสริฐ
 
1. นายสุธะนะ  พามนตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 12 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  อดุลย์ดิศร
 
1. นางธวัลรัตน์  สิงห์เทพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาววริสรา  ศรีสาคร
 
1. นางนารี  พามนตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 31 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เชื้อเมืองแสน
 
1. นางถนอมจิตร  แสงสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาวดี  ไชยสงค์
 
1. นางวัชรี  ชินชัยพงษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 51 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงพรวลัย  ราชเฉลิม
2. เด็กหญิงมติมนต์  ภาดี
3. เด็กหญิงศิริโสภา  ศิริโสม
 
1. นางสาวสุชาดา  นาหัวนิน
2. นายคุ้มครอง  บุญช่วย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวกนกพิชญ์  อักษรนู
2. นางสาวณัฎฐนิชา  สอนสุภาพ
3. นางสาววณิชยา  ศรียงยศ
 
1. นายคุ้มครอง  บุญช่วย
2. นางสาวสุชาดา  นาหัวนิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกนกวรรณ  สารมะโน
2. นางสาวจินดารัตน์  สกุลวงษ์
 
1. นางสุนิสา  ยายืน
2. นางกมลชน  กรวยทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 47 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ไชยแสง
2. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศรี
 
1. นางอรทัย  แก้วมณีวัฒน์
2. นางทรงศรี  พรหมทองดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  วงษ์มีนา
 
1. นางอัญญารัตน์  พุทธิมา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกวิสรา  ศรีไชย
 
1. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายธัชพล  วรุณศิริ
2. เด็กหญิงบงกชกร  ช่วยวัน
3. เด็กหญิงมุกธิดา  สิงห์
 
1. นางนาถนรินทร์  บุญธิมา
2. ดร.ทนงเกียรติ  พลไชยา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกษมา  ผานะวงค์
2. นางสาวธิดารัตน์  ติงมหาอินทร์
3. นายศิวพรชัย  กาญจนพันธุ์
 
1. นางนาถนรินทร์  บุญธิมา
2. ดร.ทนงเกียรติ  พลไชยา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  จันทะไชยา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประเศรษฐสุต
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ปราชญาวิริยะ
 
1. นางสุทธิดา  วัชราคม
2. นางสาวรัชฎาพร  เชียงทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกัลย์สุดา  จันมา
2. นางสาวรสา  คุณทาบุตร
3. นางสาวสุทธิดา  ละตา
 
1. นายพิเชษฐ์  โพนสิม
2. นางวราภรณ์  ชัยวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  นนทะปะ
2. เด็กชายวรกาญจน์  กมลรัตน์
 
1. นายเจษฎา  อินพินิจ
2. นางฉันทนา  ชาวนาแปน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายนนทวัฒน์  สุพรมอินทร์
2. นางสาวสุนิตา  ดวงวิไล
 
1. นายพิเชษฐ์  โพนสิม
2. นางเกษราภรณ์  อุ่นท้าว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เดชแสง
 
1. นางสาวชลันดา  ปาระมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายกิตติศักดิ์  ผางศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  โพนสิม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ศรีภักดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ภูมิเทศ
3. เด็กหญิงอรวรรณยา  สารวงษ์
 
1. นางสาวสุรจิตา  เศรษฐภักดี
2. นางสาวณัฐภัสสร  ทิพย์เมืองเก่า
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  สิงห์อร
2. นางสาวชีต้า  มโยทัน
3. นางสาวศุภาวรรณ  ท้าวฤทธิ์
 
1. นางสาวรจนา  ไชยศรีฮาด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจุฑาวรรณ  จีนาวงศ์
2. นางสาวธิวารัตน์  พวงไพวัน
3. นางสาวเสาวภา  สารวงศ์
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
2. นางอรุณี  ปานชาลี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายกสิน  เรือนทอง
2. นางสาวปนัดดา  ผาทา
3. นางสาวพิศไพลิน  อัศวภูมิ
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
2. นางวรัญญา  ทองหาญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฐณิชา  พงศ์พิทยาธร
2. นางสาววริสรา  จิตเจริญ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  คำประมวล
 
1. นายศิริสวัสดิ์  ราชมา
2. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจิรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ศรีดวงจันทร์
3. นายพงศ์ปณต  คล่องจรูญวิทย์
 
1. นายสงกรานต์  บุตตะวงค์
2. นางน้ำผึ้ง  สุพรมอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โม้หิน
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ศรีจำพลัง
3. เด็กหญิงพิมฤดี  แพงวงษ์
 
1. นางสาวดารณี  ไชยเวช
2. นางสาวปัฐมาพร  สุราสา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฏฐา  นรบุตร
2. นางสาวปิยธิดา   ศิริพัฒนานันทกูร
3. นายวีรากร   ประสมศรี
 
1. นางสาวสุรียาวรรณ  จันสด
2. นายศรสนั่น  นนที
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 44 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายกิตติศักดิ์  พรหมรักษา
2. เด็กชายธนานันต์  อัมรานนท์
 
1. นายศิริสวัสดิ์  ราชมา
2. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวปพิชญา  เล็กประชา
2. นายวรัต  ราชเพ็ง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 54 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  บรเพ็ชร
2. เด็กชายอิสราลักษ์  มูลหา
 
1. นายวิฑูรย์  สุระอุดร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกัญญาสุดา  ทำประดิษฐ์
2. เด็กชายชลชาติ  แซ่จู
 
1. นายปฏิณญา  โคตรวงศ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กุดทิม
2. เด็กหญิงชลธิดา  ดีบัว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ศรีวิชา
4. เด็กหญิงสา  อินทิมา
5. เด็กหญิงสุนิตา  พรมมาอินทร์
 
1. นางสุทธิวรรณ  นาสินส่ง
2. นายสุวรรณ  ไชยคีนี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกาญจนา  ผาลี
2. นางสาวนภาเพ็ญ  สีสกุล
3. นางสาวมาลิรินทร์  พรมบุตร
4. นางสาววรดา  บินจรัญ
5. นางสาววารุณี  ผาดีอุ่น
 
1. นางมิตธิดา  ปางชาติ
2. นายพีรภาส  อามาตมุลตรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราษี
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุญสายัง
3. เด็กชายปภังกร  บัวเรียน
4. เด็กหญิงอัจฉริยา  สุขสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอิสริยา  พุ่มไพจิตร
 
1. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
2. นางสาวขนิษฐา  แก้วมูลมุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 55 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวพรไพลิน  ศรีประเสริฐ์
2. นางสาวศันสนีย์  สืบสาย
3. นางสาวสมฤทัย   ดีตะขบ
4. นายอาชัญ   กรมทอง
5. นางสาวอาริยา  มูลหล้า
 
1. นายมนตรี  ผ่านสุข
2. นางประภารัตน์  สิงห์สถิตย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  หาที
2. เด็กชายชิราวุธ  หลักคำ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีประเสริฐ
4. เด็กชายวังณรงค์  วงศ์รักษ์
5. เด็กชายสิทธินันท์  จันทมล
 
1. นายวรจิตร  บาลลา
2. นางสมร  ตาระพันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.4 เงิน 47 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจรัสรวี  สุวรรณไตร
2. นางสาวจิตโสภิณ  สารทอง
3. นายปณิธาน  สะตะ
4. นางสาวพรพิมล  บุญครอง
5. นางสาววิไลลักษณ์  ลือหาญ
 
1. นายอุไทย  โกยชัย
2. นายรุจ  พิมพิสณฑ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวจนุศิริ  ประเสริฐ
2. นางสาวจิดาภา  ลิ้มมณี
3. นางสาวจิราวรรณ  ลาภปรากฎ
4. นางสาวช่อฟ้า  พิลาคุณ
5. นางสาวญาณิศา  พึ่งรอด
6. นายภานุเดช  ทาระกันยา
7. นางสาววรัญญา  วรรณสาร
8. นายวิทยา  ศรียาลัย
9. นายวีรพล  ศรีกระบุตร
10. นางสาวสุมินตรา  ผางสี
11. นางสาวสุวดี  ประสมทรัพย์
12. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองอ้ม
13. นางสาวอภิญญา  เป็งกันทา
14. นางสาวอัจฉรา  กาวน
15. นางสาวอานิตยา  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
2. นางรมิตา  อินหันต์
3. นางบุญสืบ  วางอภัย
4. นางนพวรรณ  โคตรมหา
5. นางภัททิรา  บุญงาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกัณนิภา  น้อยฮิ
2. นายชัยณรงค์   จันทุม
3. นายณัฐวุฒิ  มาลา
4. นายทวีรักษ์  สุพรหมอินทร์
5. นายธวัธชัย  สากองสี
6. นายนริศรา  แสงขาว
7. นายนัฐพงษ์  ศิริวิเศษ
8. นายประเสริฐศิลป์  ลิ่มปิ่นทอง
9. นายพีรณัฐ  หล้าพันธ์
10. นายพีระพล  สัมมาขันธ์
11. นายภานุเดช  อัครชาติ
12. นางสาววรันญา  สายจันทร์
13. นายวิชิต  กุลศิริ
14. นายศักดินา   พรมมาอ้วน
15. นายสมพร  ศรีชมพู
16. นางสาวสาริกา  สุริ
17. นายสุทธิเกียรติ  เสนาวงศ์
18. นายอภิชา  หอมสมบัติ
19. นายอัสนี  สุขะ
20. นายอำนวย  ศรีทอง
 
1. นางลำดวน  พิลากุล
2. นางรจนา  โพธิสมพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กองพอด
 
1. นายจีราวิชช์  บุญนัยน์รัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวสุวิชา  โพธิ์ป้อม
 
1. นายผดุงพงศ์  ทองปลิว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 33 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แก้วก่า
2. เด็กหญิงระลินทิพย์  วงษ์ลา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  จันทิหล้า
2. นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.99 ทอง 14 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  บาบุญ
2. นายเพชราวุธ  รามศิริ
 
1. นางณราพร  โรจนกุศล
2. นางสาวนิราวัลย์  เชื้อบุญมี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.75 ทอง 12 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายจักรภัทร  วิบูลกัลยาณกิจ
2. นายฉันทนัฎฐ  โยวะ
3. นายทีปกร  ศรีบุรินทร์
4. นายนัฐณ์  ตู้จินดา
5. นางสาวปียะพร  เนธิบุตร
6. นางสาวรัตติยาภรณ์  จำนงค์นิจ
7. นางสาวลักษณา  สาสิงห์
8. นางสาวสมปรารถนา  สมัยคำ
9. นายสิทธิพลฐ์  คำมงคุณ
10. นางสาวอินทิรา  มนตรี
 
1. นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
2. นางกฤศนรัตน์  พุทธเสน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 40 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานแสวง
2. นางสาวจริยา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐริณี  ก้อนคำ
4. นางสาวนันทนา  แสนศรีมล
5. นายประวิท  สีหะสุทธิ์
6. นางสาวปริศนา  สุวรรณชัย
7. นางสาวมาริษา  มาแดง
8. นายวายุ  ศรจันทร์
9. นางสาววารุณี  แสนดี
10. นางสาววิลาวัณย์  วิจิตรปัญญา
11. เด็กหญิงสิรินญา  ก้อมมณี
12. นางสาวสุกัญญา  จันทาศรี
13. นางสาวสุนิตา  ธรรมรังสี
14. เด็กหญิงอัมพร  พันธิมา
15. นางสาวเฟื่องฟ้า  ศรีวิวัฒน์
 
1. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
2. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์วิชัย
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สิทธิเสนา
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นามกอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  สิทธิธรรม
2. นางสาวเบ็ญญาพร  ชัยโสดา
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นามกอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 59 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กชายเจษดา  ปาวี
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 12 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  รัตนะ
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กหญิงแสงสุวรรณ  พิลาใหม่
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยวัณณ์
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายพิเชฐ  พิชาย
 
1. นายมนตรี  ประกอบกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายเทอดศักดิ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงพัทธสีมา  พิลาคุณ
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายปิยนัส  คงประติทานน
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ก้อมมณี
2. เด็กชายพิษณุ  ศรีทอง
 
1. นางสาวณัฐชา  บูรณเวช
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  พลฤทธิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทาคีรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. นายกิตติพงษ์  คำสิงห์
 
1. นายเอก  นิสยะมาตร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 41 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายคฑายุทธ  มีเบ้า
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินศรีทะ
3. เด็กชายอัษฎายุธ  อดทน
 
1. นายพลชัย  แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 60 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพงศ์พนิช  อัญชุลี
2. นายพัชรพล  เลขวิสุทธิ์
3. นายวุฒิพงษ์  จักสี
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายเอกรินทร์   อินทบุญศรี
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  โลไธสงค์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.35 ทอง 16 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
 
1. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงดาปนีย์  คำไล้
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวสุภาวินี  บุญรักษา
 
1. นายวิชิต  สีมี่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายสหรัฐ  จุตโน
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.3 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ภูธรศรี
2. นายคณิศร  ผิวพันธมิตร
3. นางสาวฐิติพร  พลซา
4. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
6. นางสาวภัสธิตา  กันทะวงศ์
7. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
8. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
9. นางสาวอริยาภรณ์  นามผา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรนะลา
3. เด็กหญิงกิรนา  เสวะนา
4. เด็กชายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำเจียก
6. เด็กหญิงญาณศรณ์  ไชโสดา
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคเสน
8. นางสาวปภาวี  ประชาโชติ
9. เด็กหญิงพรรณาภรณ์  สัตตะโส
10. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
11. เด็กหญิงวริศรา  จันทนา
12. เด็กหญิงศิรประภา  เกื้อทาน
13. เด็กหญิงศิวพร  พิมพ์ศิริ
14. เด็กหญิงสุนิสา  คงทะเล
15. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นายสถิต  วิเศษสัตย์
3. นายประวิตร  บุญประคอง
4. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.67 ทอง 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ภูธรศรี
2. นายกฤตเมธ  บุตรเต
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรนะลา
4. เด็กชายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
5. นางสาวจิตลัดดา  ไชยโสดา
6. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
7. เด็กชายนิติภูมิ  หมีกุละ
8. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
9. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
10. เด็กชายศุภชัย  โลไธสงค์
11. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
12. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
4. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายกรณพัฒน์  พรมฮุ่ง
2. เด็กชายจรัญศักดิ์  โสคำ
3. นายชัยวุธ  หนุนกลาง
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตันแพง
5. นายณัฐนันท์  สุรันนา
6. เด็กชายณัฐพล  ผลคำ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัดถาแก้ว
8. เด็กชายธนพัฒน์  ดีบัว
9. เด็กชายธีรศักดิ์  โคตรคำหาญ
10. เด็กชายปัณณวิชญ์  โสคำ
11. เด็กชายพงศกร  แสนแอ
12. นายพิทักษ์พงษ์  วงค์ธานี
13. เด็กชายพุทธรักษ์  ตันหลำบุตร
14. เด็กชายภานุพงศ์  มาดา
15. เด็กชายมนัสนันท์  หล้าพันธ์
16. เด็กชายศัตรูพ่าย  เทียนเจริญผล
17. นายศิริวัฒน์  กุญชรเพชร
18. เด็กชายศุภกิตติ์  หล้าพันธ์
19. นายสิทธิพันธ์  เกิดเกรียงบุญ
20. นายสิทธิศักดิ์  ไชยบุตร
21. เด็กชายสุขุมพันธ์  พูลกลาง
 
1. นายนันทวัตร  ชัยวร
2. นายสมโภช  มั่งสาคร
3. นายปรีชา  ชูศรี
4. นายล้อมพงษ์  สารีพิมพ์
5. นายสง่า  พิลาทา
6. นางสุมามาลย์  รัตนโกสุม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 15 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร์  น้อยดี
2. เด็กชายวรากร  เตชะจารุวิทย์
3. เด็กชายวศิน  แสนใจวุฒิ
4. นายวารุต  ภู่เกตุ
5. นายสิบปกร  ม้าวพรม
6. เด็กชายเขมพิชญ์  ปัญญานะ
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
2. นายประวิตร  บุญประคอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ถาวรวัฒน์
2. นายธนากร  ฉิ่งสระน้อย
3. นางสาวปริยฉัตร  เตชะธนสารสมบัติ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  มาละบุตร
5. นายรติวรรธน์  สะเดา
6. นายวรินทร  มุมเรือนทอง
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นายประวิตร  บุญประคอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.3 ทอง 32 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกรดล  จำปานิล
2. นายกรวิชญ์  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงกระษัตรี  แก้วยาศรี
4. นางสาวกัสศินา  อินทร์เพชร์
5. นางสาวกาญจนา  ช่างเรือง
6. นางสาวจุฑามณี  ศรีพันธบุตร
7. เด็กหญิงชลธิชา  หองทองคัด
8. เด็กหญิงชัญญานุช  วงษ์ลา
9. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชพรหมมา
10. เด็กหญิงณัฐชา  อธิวาสนขันติ
11. นางสาวดาราวรรณ  พากระจ่าง
12. เด็กหญิงตรงศรณ์  เรืองโอชา
13. นายธนากร  ฉิ่งสระปอย
14. เด็กชายธวัชชัย  โสภากุล
15. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองปั้น
16. นายนฤเบศร์  โชติมารัตน์
17. นายปัญญา  ศรีสุธรรม
18. นางสาวปาริฉัตร  คำสุพรหม
19. เด็กหญิงปิมนภา  บุษบา
20. เด็กหญิงพรทิพย์  พุ่มวัสนา
21. เด็กหญิงพรวิภา  ภักดิ์มี
22. นางสาวพัชราภรณ์  สังข์แก้ว
23. นางสาวพัทธ์ธีรา  มาละบุตร
24. นางสาวฟ้าใส  แซ่ตั้ง
25. นางสาวมณิมินตรา  เอกตาแสง
26. เด็กหญิงรุจิตรา  วิราช
27. นายวรินทร  มุมเรือนทอง
28. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  ปงคำลือ
29. นางสาววิจิตรา  สิทธิ
30. เด็กหญิงศุทธินี  ผดุงกิจ
31. นางสาวศุภาพิชย์  สีหาพรหม
32. นายสหรัฐ  วาทะนรพันธ์
33. เด็กชายสิบปกร  ม้าวพรม
34. นางสาวสุชานรี  วงษ์ไพรเวศ
35. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทวงค์
36. นางสาวสุภาว์  สร้อยคำ
37. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
38. นางสาวอังค์วรา  กุลพัฒน์พงศ์
39. เด็กหญิงอารยา  จันทสาน
40. นางสาวอารีรัตน์ภรณ์รักษา  อุทานนท์
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นายประวิตร  บุญประคอง
3. นายวิทยา  ศรีภูธร
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
5. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
6. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
7. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
8. นายวีระพงษ์  ดีการกล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 51 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายปิยะ  ไชยแสง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.8 ทอง 25 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  ชัชวาลย์
 
1. นายเฉลิมชัย  สวัสดิ์ธรรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  พลทอง
 
1. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวจีระวัฒน์  การถ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี  ไชยคีนี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กชายสมหวัง  พานทอง
 
1. นางศิริเพ็ญ  กลั่นสมจิตต์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพลกฤษณ์  แก้วเกษศรี
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงธิณัฐดา  บุรันต์
 
1. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  ประชาโชติ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายณัฐนนท์  บรรเทาญาติ
 
1. นางสาววรรณภา  แก้วยาศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 25 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายกชรณมล  ทิพโพธิ์
 
1. นางสาวกังสดาล  รามศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 17 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุทธินี  ผดุงกิจ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวอรปรียา  แก้วกัญญา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอากร  โคตรนาวัง
 
1. นางอลิศรา  ปุรัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.75 เงิน 27 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพลกฤษณ์  แก้วเกษศรี
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 28 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงธิณัฐดา  บุรันต์
 
1. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวอรปรียา  แก้วกัญญา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกรดล  จำปานิล
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ธีญญะอุดม
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธรรมรังสีธาดา
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีรักษาพล
5. เด็กหญิงจารวี  ต้นก่อหลวง
6. เด็กหญิงณัฐชา  อะวาสนขันติ
7. เด็กชายณัฐดนัย  โคตรโสภา
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษทองมา
9. เด็กหญิงณัฐพร  แสงบุ่งค้อ
10. เด็กชายทศวรรษ  เอี้ยงประเสริฐ
11. เด็กชายธนชาติ  ชาวน้ำปาด
12. เด็กหญิงธนพร  เกตุพงษ์
13. เด็กชายธนากร  หองทองคาน
14. เด็กชายธนโชติ  สุวรรณสิงค์
15. เด็กหญิงธันย์นิชา  มงคลวีรเกียรติ
16. เด็กหญิงนภัสสร  สายลาด
17. เด็กหญิงปานหทัย  แสนดา
18. เด็กชายพงศกร  อินทะผิว
19. เด็กหญิงพณิชา  ฉะพรรณรังสี
20. เด็กชายภูมิมินทร์  พรมลารักษ์
21. เด็กหญิงมิรา  เวทย์จรัญ
22. เด็กหญิงมุฑิตา  สีทาสังข์
23. เด็กหญิงรชนา  ประสงค์
24. เด็กหญิงรัตติยากร  คุณาเมือง
25. เด็กหญิงวณิชยา  ลีลาพาณิชย์ชัย
26. เด็กหญิงวารุณี  ธรรมมาพา
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  ลัดเหลา
28. เด็กหญิงสิรภัทร  ถวิลไพร
29. เด็กหญิงสิรภัทร  แสงอรุณ
30. เด็กหญิงสุชาณิการ์  สาวก
31. เด็กหญิงอรปรียา  สีมหานาม
32. เด็กหญิงอาพิตญา  สุจิมงคล
33. เด็กหญิงอารญา  ถิ่นคำบง
34. เด็กหญิงเพลงพร  พะกะยะ
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กุดเขียวอาจ
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
2. นายประวิตร  บุญประคอง
3. นายวิทยา  ศรีภูธร
4. นางสาวปานขวัญ  บุญประคอง
5. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
6. นายสถิต  วิเศษสัตย์
7. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
8. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์โสม
2. นางสาวกนกวรรณ  เสริฐศรี
3. นางสาวกมลวัณย์  ตุลยวัฒน์
4. นางสาวกาญจนา   รัตนสุนทร
5. นางสาวกาญจนา   ช่างเรือง
6. นายกีรติ  ราชพัฒน์
7. นางสาวจารุชา  คณะศิริวงศ์
8. นางสาวจุธารัตน์  วิชาศรี
9. นายชัชชัย  คลังชำนา
10. นางสาวชันกกานต์  ถวิลไพร
11. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชพรหมมา
12. นายณัฐกิตติ์  กองสุวรรณ์
13. นางสาวณัฐมล  จิรัฐติศักดิ์
14. นางสาวณาทราย  บานชื่น
15. นางสาวณิชกานต์  สิทธิ
16. นายดนัยภัทร  น้อยคำมูล
17. นางสาวธัญรดา  แสงชมพู
18. นางสาวนฤมล  ศิริมา
19. นางสาวปริยฉัตร  เตชะธนสารสมบัติ
20. นายพลกฤษณ์  แก้วเกษศรี
21. นางสาวพัชราภรณ์  สังข์แก้ว
22. นางสาวพัทธ์ธีรา  มาละบุตร
23. นางสาวพินนุภา  สารมะโน
24. นางสาวพิมพ์จันทร์  ศรีลา
25. นางสาวมณิมินตรา  เอกตาแสง
26. นางสาววริศรา  แสงวิมาน
27. นายวิฑูรย์  แสงขาว
28. นางสาวศุภดา  ไชยรัตน์
29. นางสาวสุพิชญา  ธรรมสถิตนิเวศ
30. นายอธิวัฒน์  เนตรแสงสี
31. นางสาวอนันตญา  โทมนัส
32. นายอนุวัฒน์  พรมมาวัน
33. นางสาวอรปรียา  แก้วกัญญา
34. นางสาวอริยา  ดานิตย์
35. นางสาวอัญญมณี   ต่างใจ
36. นางสาวอัยรารัตน์  โกศล
37. นายเมธานี  ประสงค์
38. นายเอกมล  จวนมาศ
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายวิทยา  ศรีภูธร
3. นายสถิต  วิเศษสัตย์
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
5. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
6. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
7. นางสาวปานขวัญ  บุญประคอง
8. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 52 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกษมา  สอนสี
2. เด็กหญิงกิตติยาพร  ยามดี
3. เด็กชายชินวัตร  สั้นจันดา
4. เด็กชายฐิติกรณ์  เสือขำ
5. เด็กหญิงทัศน์สุวรรณ  ลีทัน
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงดี
7. เด็กหญิงศันสนีย์  ครองตรี
8. เด็กหญิงสุจิตตรา  อุทานิตย์
9. เด็กชายอลงกรณ์  พลดี
10. เด็กชายโอม  พลดี
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นายปรีชา  ชูศรี
3. นายภานุกานต์  บุดดาเหลา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวจิตรา  ศรีเสมอ
2. นายนาวา  นุขัน
3. นายนิพนธ์  รุจิตร
4. นางสาวมัสยา  เจริญสุข
5. นายฤทธิเกียรติ  มะรังศรี
6. นางสาววราภรณ์  จันละคร
7. นายวสันต์  เอมโอษฐ์
8. นางสาววารุณี  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวญาณิศา  ผิวฝาด
2. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
3. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ใจเรา
2. เด็กหญิงจิระนันท์  มิ่งมั่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งพิทักษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วุฒิวงศ์
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ดิเรกศรี
6. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งกล้า
 
1. นายวิระชัย  แก้วมาตย์
2. นางเรี่ยมศรี  ดอนนอก
3. นางศุภมาส  โสวรรณา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกมลชนก  ต้นโลห์
2. นายณัฐพล  พงษ์อุทธา
3. นางสาวพัณณิตตา  สายกัน
4. นายวัชรกร  ระวิโรจน์
5. นางสาวอังคณา  พุฒสาย
6. นายอาทิตย์  โสภาพิมพ์
 
1. นางสาวสุมิยาภรณ์  คามะดา
2. นางสาวปรมาภรณ์  สาระภักดี
3. นายวิชิต  สีมี่
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 52 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ใจเรา
2. เด็กหญิงจิระนันท์  มิ่งมั่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งพิทักษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วุฒิวงศ์
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ดิเรกศรี
6. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งกล้า
 
1. นายวิระชัย  แก้วมาตย์
2. นางเรี่ยมศรี  ดอนนอก
3. นางศุภมาส  โสวรรณา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายจตุพร  จันทร์ดี
2. นางสาวนุสบา  คุณเมือง
3. นางสาวภัทราภา  จำปานิล
4. นางสาวรุจีรัตน์  รามศิริ
5. นางสาววิภาพร  มนตรี
6. นางสาวศิรินภา  สารสิทธิ์
7. นายศิริราช  นันตะลิ
8. นางสาวศุภกาญจน์  บัวระภา
9. นางสาวอัญชลี  ลีกระจ่าง
 
1. นางวราภรณ์  แสนกลาง
2. นายฤทธิพร  สอดโสม
3. นายศรัญ  คนมุม
4. นางวิไลพร  วิรัตติยา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวมลธิดา  นันท์คำ
2. นางสาวสุปริญญา  คำผลึก
3. นางสาวสุวณี  วันทองสุข
4. นางสาวอัชรียา  เรือขวาเพชร
5. นางสาวเจนจิรา  กองฝั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี  ไชยคีนี
2. นายวสันต์  นาคทัศน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  เข็มทอง
2. เด็กชายสิมโรจน์  ลีตน
 
1. นายศรายุทธ  พาโนมัย
2. นายเฉลิมชัย  สวัสดิ์ธรรม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเพ็ชร
 
1. Mr.Ralph  Decapia
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.6 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายคมชาญ  มาตรา
 
1. นางเรณู  ตระกูลทองเสน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ก้านลำภู
 
1. นางรัศมี  กามล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายภูมัย  เทพกรม
 
1. นางศกุนตลา  เอื้อประเสริฐ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อุนา
 
1. MissJocelyn  Decapia
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 21 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวสุวิษา  ราชมนตรี
 
1. นางกรรณิการ์  นามนนท์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรษิกา  ภูมิภูเขียว
 
1. Mr.Fernando P.  Causapin
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายจตุพงค์  ริมเมอร์
 
1. นางเพ็ญแข  จันทนา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.7 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แพทย์เจริญ
2. เด็กชายจิรโชติ  แก้วอาสา
3. เด็กชายพันธวัช  ดีรักษา
4. เด็กหญิงวริศรา  นันที
5. เด็กหญิงเทย่า มารี  เรโนส์
 
1. Mr.Hilda  Bisona
2. นางจิตรลดา  รามศิริ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวจิดาภา  ภูแซมโชติ
2. นางสาวชญานี  ชัยสงค์
3. นางสาวพรนภา  จันทร์เทาว์
4. นางสาวภิรมย์ยา  เฮ้ากอก
5. นายสมาพล  กุลบุตร
 
1. นางกรรณิการ์  นามนนท์
2. นางขวัญหล้า  ผาหอมสุข
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64.66 ทองแดง 13 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวธาวัลย์  ไตรฟื้น
 
1. นางสาวสุรีย์มาศ   บุญลือ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงอารียา  ยิ่งยง
 
1. MissYu  Meiran
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.83 ทอง 30 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  เพ็ญกลาง
 
1. นางพนิดา  กุลเทียนประดิษฐ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายอธิบดี  วสันต์
 
1. นางสาวกาญจนา  สาคร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวธิติมา  ศิริขันธ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงศิรดา  แสงขาว
2. เด็กหญิงอรพรรณ  จันสด
 
1. นางจันสุดา  บุตรมาตย์
2. Mr.Edward  Antonie S.Mazo
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 35 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกันยาพร  เวชสวัสดิ์
2. นายธนวัฒน์  สมวัน
 
1. นางจันสุดา  บุตรมาตย์
2. นางขวัญหล้า  ผาหอมสุข
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง 19 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายธนกฤต  ตั้งตรง
2. นายปิยะทัศน์  ไสวดี
3. นายรัฐติพงษ์  สุโขยชัย
4. เด็กชายลิขิต  อัตถพร
5. เด็กชายวิศวัฒน์  ปะหุสี
6. นายสุรศักดิ์  เจดีย์
7. นายอรรถพล  แก้วมา
8. นายอิทธิชัยรัตน์  กันแพงศรี
 
1. นายสมศักดิ์  งามสวัสดิ์
2. นางพูลสิน  คัมภ์บุญยอ
3. นายสามารถ  สีขว้าง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.1 ทอง 15 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ทองอรุณ
2. นายชนกันต์  ศรีดัน
3. นายณัฐพงษ์  ทุมสวัสดิ์
4. นายวันฉลอง  แสงชมภู
5. นายอนุรักษ์  แก้วยาศรี
6. นายเทเวทย์  กุณพันธ์
 
1. นายศักดา  สุขผุย
2. นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
3. นายปนิก  สิทธิ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.67 เงิน 10 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บรรณารักษ์
2. นายคเชนทร์  คำพิมพ์
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  อ่อนตามา
4. นางสาวณัฐริกา   โสภาค
5. นางสาวดลญา   บัวทา
6. นางสาวน้ำฝน  สอนพล
7. เด็กหญิงพนารัตน์  อาสาขันธ์
8. นายพิชิตชัย  ละตา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงสว่าง
10. นายเขตตะวัน  ฟ้าห่วน
 
1. นายทวีป  วิชาราช
2. นางรัชฎาภรณ์  วิชาราช
3. นางสาวเกวิกา  ภูมิดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงผกาวัลย์  ฐานสมบัติ
2. เด็กหญิงวารุณี  ตะฮึง
3. เด็กหญิงสิรภัทร  นามกิ่ง
4. เด็กหญิงสิริกัลยา  จันทร์สุกรี
5. เด็กชายอธิวัฒน์  คนเพียร
 
1. นางนัยนา  ยิ้มชื่น
2. นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 17 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวปวีณา  ท้าวสูญ
2. นางสาวรุจิรา  ชัยชนะ
3. นางสาวลักษ์ขณา  ป้องภัย
4. นางสาวสุทธิดา  ดีตะนะ
5. นางสาวสุภัตตรา  ชัยหา
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
2. นางสาวพรพรรณ  คลังกลาง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เตปินตา
2. เด็กหญิงนรารัตน์  สว่างใหญ่
3. เด็กหญิงวราณี   ราชพัฒน์
 
1. นางณัฐปภัสร์  สายจันทร์
2. นางกฤษณา  จารุรักษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นามกอง
2. นางสาวทัศรีย์  พรมพิมพ์
3. นางสาววิชุดา  แก้วสา
 
1. นางพรรณิภา  น้อยตา
2. นางกฤษณา  จารุรักษ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.66 ทอง 16 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  จำปาวัฒ
2. นางสาวพัชรินทร์  ลีกระจ่าง
3. นางสาวสมพร  หอมเกษร
 
1. นางสาวสุเมษา  จำรูญศิริ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฐธยาน์  สวนเจริญ
2. นางสาวนงลักษ์  ประขันธ์
3. นางสาววรรณวิภา  ต้นพนม
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นายธนิสร  อินตะนัย
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  แซ่สิม
 
1. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85.75 ทอง 40 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายศิรวุฒิ  คุณาธิป
 
1. นายล้อมพงษ์  สารีพิมพ์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.8 ทอง 13 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  นุตทะบัตร
 
1. นายธนศักดิ์  สารศรี
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80.2 ทอง 43 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  โสภากุล
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.2 ทอง 34 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกระษัตรี  แก้วยาศร
2. นางสาวกัสศินา  อินทร์เพชร์
3. นายกุลธร  กว้างขวาง
4. นายคนธ์พงษ์  คำมาธีรโรจน์
5. นายณัฐพิสิษฐ์  ศรีทนนาง
6. นางสาวดาราวรรณ  พากระจ่าง
7. เด็กชายดำรงศักดิ์  ชาเหลา
8. นายธวัชชัย  โสภากุล
9. เด็กชายธีระวัฒน์  ยามา
10. เด็กหญิงนริศรา  โฮมประเสริฐ
11. นางสาวปาริฉัตร  คำสุพรหม
12. นางสาวพิมพ์มาดา  เสติ
13. นางสาวฟ้าใส  แซ่ตั้ง
14. เด็กหญิงวัชรีภรณ์   ปงคำลือ
15. นางสาววิจิตรา  สิทธิ
16. เด็กหญิงศุทธินี  ผดุงกิจ
17. นางสาวศุภาพิชย์  ศรีหาพรหม
18. นายสหรัฐ  วาทะนรพันธ์
19. นายสุทธิมน  วิไลลักษณ์
20. นายสุทธิราช  พรหมแสนสุข
21. นางสาวสุภาวดี  จันทวงศ์
22. นางสาวสุภาว์  สร้อยคำ
23. เด็กชายอัครพล  สำแดงเดช
24. นางสาวอังค์วรา  กุลพัฒน์พงศ์
25. เด็กหญิงอารยา  จันทสาน
26. นางสาวอารีรัตน์ภรณรักษา  อุทานนท์
27. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  บัวระภา
28. นายเชาว์วรรธน์  วรพล
29. นายเทพบุตร  จุตะโน
30. นางสาวแสงมณี  ศรีมาจันทร์
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายสถิต  วิเศษสัตย์
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
4. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
5. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
6. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
7. นายวีระพงษ์  ดีการกล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายพงศธร  ฉาไธสง
2. เด็กชายเกรียงไกร  แซ่ตั้น
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. นายไพรัตน  ภักมี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายณัฐวิทย์  กุลภา
2. เด็กชายธีรภาพ  ทองปั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา  มาตรา
2. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 59 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฐชลิตา  อามาตมูลตรี
2. นางสาวปภัสสร  จำปาแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแก้วกัลยา  มาตรา
2. นางสาวศิริพร  ศรีบุรินทร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายบัญญวัต   สร้างช้าง
2. เด็กชายรัฐพงษ์   บุตรตะยา
 
1. นางกชพร   มณีพงษ์
2. นางสาวนรารัตน์   แสงจันทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 28 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายธวัชชัย    อุทัยวรรณ
2. นายภูรินทร์   ทองสุข
 
1. นายธรรมรัตน์   จิตรประเสริฐ
2. นายอุทัย   ไชยโชค
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนานาม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สารีคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีบุรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา  มาตรา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายมังกร   ไชยเสนา
2. เด็กชายสิรวิชญ์   วงศ์อนุ
 
1. นายธรรมรัตน์   จิตรประเสริฐ
2. นายกีรติ   มูลเมือง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายกฤตยชญ์   ทั้วสุภาพ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สอนพรม
 
1. นายสุวิจักขณ์   วอหา
2. นางกชพร   มณีพงษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายสิทธิพงษ์  ทองปั้น
2. นายอริญชย์  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ศรีสร้อย
2. นายองอาจ  เกตะวันดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจิรัฏฐ์  นาคฤทธิ์
2. นายอัฑฒณัฏฐ์  หารเขมร
 
1. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพชรกฤต  วาณิชชาสถิต
2. นายอริญชย์  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางสาววิภาวี  วีระสุโข
2. นายองอาจ  เกตะวันดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 50 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายทักษิณ  พลหอม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ไชยโยแสง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรภิรมย์
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายกีรติ   มูลเมือง
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวพรนภา  ชาตะรักษ์
2. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ภักดี
3. นายศุภณัฐ  อุบาลี
 
1. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 34 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายภูรินทร์   มาแก้ว
2. นายสวิส  กุลชัย
 
1. นายอุทัย   ไชยโชค
2. นางกชพร   มณีพงษ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายกฤษฎา   พาริสพันธ์
2. เด็กชายถนอม   ชัชวาลย์
3. เด็กชายไตรภพ   สุริจันโท
 
1. นายธรรมรัตน์   จิตรประเสริฐ
2. นายกีรติ   มูลเมือง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายจักรพันธ์   ทองยา
2. นายธีรวุฒิ   คำแสน
3. นายนาคินทร์   หล้าพันธ์
 
1. นายสุวิจักขณ์   วอหา
2. นายธรรมรัตน์   จิตรประเสริฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 37 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายจีระพันธ์  แก้วอินตะ
2. เด็กชายวรายุทธ  ลอยจันทึก
3. เด็กชายศตวรรษ  สิงห์คำกุล
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายธีระพล  สืบสาย
2. นายภัทรพงศ์  จันทะเนตร
3. นายวัฒนา  ดาหอม
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  เขาลาด
2. เด็กชายวุฒิชัย  จำปาอ่วม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาพรม
 
1. นายดิศพล   นาคเสน
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วพินิจ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 47 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวทิพรส  เสนานุช
2. นางสาวสุชาดา  ยะถาคาร
3. นางสาวอรพรรณ  กัณหาทิพย์
 
1. นางบงกฏ  ตัณฑะกูล
2. นายสุวรรณ  ธนะบุตร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 50 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ราชสิงโห
2. เด็กชายวิศณุ  สอนสี
3. นางสาวสุดารัตน์  ไชยศรี
4. นางสาวเขมณรินทร์  คำเงาะ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยศรี
6. เด็กหญิงโสภา  ทักทาย
 
1. นายวีระพล  ไป่ทาฟอง
2. นางจันทร์ฐิศาภรณ์  ไป่ทาฟอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวขนิษฐา  วงษาเนา
2. นายณัฐวัตร  เทียนเงิน
3. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วเกษร
4. นางสาวสาริรีย์  พัฒนไสย
5. นายสิทธิพงษ์  มหามณี
6. นางสาวสุวิทตา  แก้วสา
 
1. นายวีระพล  ไป่ทาฟอง
2. นางจันทร์ฐิศาภรณ์  ไป่ทาฟอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 56 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  ราชพัฒน์
2. นางสาวดาราวรรณ  พุทธมาตย์
3. นางสาวมะลิวรรณ  พลยามา
 
1. นางลัดดา  วงษ์เวช
2. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษนันฐกรณ์  มูลผง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พ่อลา
3. เด็กหญิงพิชญา  คุณมี
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางเฉลิมพร  ราศรีชัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวมลฤดี  ประสมทรัพย์
2. นางสาววิภาวดี  ขรรศร
3. นางสาวอรนภา  ราชวงษา
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางเฉลิมพร  ราศรีชัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.28 ทอง 26 โรงเรียนเชียงคาน 1. นายชาญณรงค์  แซ่จู
2. นางสาวปัทมาวดี  ไชยะเดชะ
3. นางสาวพัชนี  สิงห์หล้า
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  กลับกลาง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สอนชาติ
3. เด็กหญิงอำภรณ์  แสงขาว
 
1. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
2. นางลัดดา  วงษ์เวช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 40 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวธนิดาภรณ์  อ้วนสิมมา
2. นางสาวอรุณมณี  ยาที
3. นางสาวอุมาพร  คำหวาน
 
1. นายยอด  กามล
2. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.91 เงิน 30 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  รันระนา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วพิลารมณ์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สมันคำ
 
1. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
2. นางลัดดา  วงษ์เวช
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 43 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  โพธิ์ดี
2. นางสาวลลิตา  จันทราช
3. นายศราวุธ  สอนพรหม
 
1. นางจินดาภา  ชัยโยแสง
2. นายสิริไพบูลย์  ชัยโยแสง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกุลสตรี  กงนรินทร์
2. นายนนทกิจ  ศิริชัย
3. เด็กหญิงภิญญดา  สมภาร
 
1. นายวีระพล  ไป่ทาฟอง
2. นางจันทร์ฐิศาภรณ์  ไป่ทาฟอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวปิยะธิดา  คุณบุราณ
2. นางสาววนิศรา  ผิวศิริ
3. นางสาวอรญา  แสงดี
 
1. นายวีระพล  ไป่ทาฟอง
2. นางจันทร์ฐิศาภรณ์  ไป่ทาฟอง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายศุภเศรษฐ์  วิรุณกิจ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สุวรรณนัง
3. เด็กชายอิทธิกร  เสมอภาค
 
1. นางสาวนงค์ใย  จันทาชนะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีสะละ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายดิว  วิจิตรปัญญา
 
1. นางดุจฤดี  อ้วนคำ