สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  พงษ์ดี
 
1. นายชัยวัฒน์  แวงหินกอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ทรัพย์อุดม
 
1. นางสาวสุวีรยา  โสศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงนัชชาริพร  ศรีบุตร
 
1. นางสาวศิริพร  วุทธนู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 48 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายปิติภัทร  ศรีวงษา
 
1. นายไพบูลย์  แสงเดือน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 29 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจิตรกร  พรมเดื่อ
 
1. นายไพบูลย์  แสงเดือน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  โหลทอง
 
1. นางสายทอง  โกษารักษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง 8 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  มุทุกัณฑ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  อนันเต่า
3. นายสมเกียรติ  ศิริบุญโชติ
 
1. นายสมัย  สายลาด
2. นางสาวเณริศา  ประจันตเสน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  นาทัน
2. นางสาวปวีณา  โคงศรีลา
3. นางสาวสุภัทรา  ชัยชนะแสง
 
1. นายนพรินทร์  สุบินรัตน์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีพล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อยู่กรุง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สุดยอด
 
1. นางกิตติยา  สุขปื้อ
2. นางวาสนา  ทองพูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 47 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปาริชาติ  รัตนทิพย์
2. นางสาวพรปวีณ์  ลาตุง
 
1. นางทิพยา  สมัครวงศ์
2. นางสาววิยาพร  อนทะสุระ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  จิตต์ดำรงค์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผาจิระวัฒนชาติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายวีระยุทธ  ศรีอ่างเงิน
 
1. นายอาทิตย์  ภูชุม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงธินัดดา  ชาศรี
2. เด็กหญิงวิชุดา  พรมดี
3. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  บาบุญ
 
1. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
2. นางสาวเกษราภรณ์  เหตุเกษ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 42 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุไรวรรณ  อินาวัง
2. นางสาวสุภาพร   วงษ์ไชยา
3. นางสาวอรยา  ภูตาลุน
 
1. นายสุรชัย  สุชาดา
2. นางสาวสุชาดา  แสงตาปัน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  สิทธิโห
2. เด็กหญิงอมราวดี  แสนรัตน์
3. เด็กชายโชคชัย  สิทธิโส
 
1. นางยุพา  ลิภา
2. นางสาวปาลิดา  บุญชูธัญนพ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวญาฏิมา  ไพยา
2. นางสาวนิรชา  มีจินดา
3. นางสาววงศ์รวี  พลวิเศษ
 
1. นางสาวรัตน์ดา  แสงสว่าง
2. นางยุวเรศ  พิลาแดง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  คำอ่อน
2. เด็กชายเทียนชัย  อะโน
 
1. นางวิไลวรรณ  จันทาคำ
2. นางจรรยา  นาวาเรือน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวนิภาภรณ์  ป้องกัน
2. นายภูฤทธิ์  สอนลา
 
1. นางสาววารุณี  พรหมมาศ
2. นางหรรษมน  มีมะจำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชนินทร์  เงินมา
 
1. นายอานนท์  แสนแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายวิษณุสรรค์  โหลทอง
 
1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุผู
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีโมรด
3. เด็กชายธนวัฒน์  นามวงศ์
 
1. นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
2. นางปาริชาติ  เทพภูเขียว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 25 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทาแว่น
2. นางสาวพัชราพร  สอนเสนา
3. นางสาวยลดา  วงโพย
 
1. นางวรากร  ศรีดัน
2. นางพัชรี  ภูวิเศษ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงนภา  ตาปู่
2. เด็กหญิงอารียา  ไชยคำจันทร์
3. เด็กหญิงแคทรียา  มาลาศรี
 
1. นางวรรณิศา  อารยภัทรวงศ์
2. นางสาวยุภา  กัญญาประสิทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 36 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนัท  บุญสาร
2. นายวชิรวิทย์  ศักดิ์สิงห์
3. นางสาวสุนิตา  วรรณชัย
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 55 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ผลานิสงค์
2. เด็กหญิงตรียานุช  อุตรพรม
3. เด็กหญิงปฏินญา  พิมเขตร
 
1. นายธีรยุทธ  มุงคุณ
2. นายอดุลย์  หมีกุละ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  พลสวัสดิ์
2. นายเทพประทาน  โหล่คำ
3. นายเทพสถิต  โหล่คำ
 
1. นางธัญวลัย  ราชมี
2. นางพัชรี  ฤทธิ์โพธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ศรีจันทรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญประคม
3. เด็กหญิงอรนิช  บัวระภา
 
1. นางสาวรุจิราพร  ยวนหมื่น
2. นายวิทศรุทธิ์  ดาเหล็ก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายชัยพิเชฐ  อยู่ปรางค์
2. นางสาวนุชนาฎ  ก้องสูงเนิน
3. นายสุรนันท์  จันทิหล้า
 
1. นางมะลินา  โคตรวงษา
2. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 22 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เกษทองมา
2. เด็กชายภูวนารถ  ดาศรี
 
1. นางธัญวลัย  ราชมี
2. นางสาวสิรภัทร  พาเสนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 45 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  พิมเขตร
2. นางสาวไพรพนา  ป่าเต็ง
 
1. นายอดุลย์  หมีกุละ
2. นายสิรณัฏฐ์  วงษ์เวียน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเจต  วรยศ
2. นายอนันต์  ทองไสย
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายชาญชัย  อวนสิน
2. เด็กชายวรโชติ  นนทะบุตร
 
1. นางจุฑามาศ  พลซา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงปราณชลี  พันธ์ฉลาบขวา
4. นางสาวพรธิดา  โพธิ์ลาบด้วง
5. นางสาวพรรณนิภา  งอกงาม
 
1. นางมณีรัตน์  จันทรบุปผา
2. นางสาวเอื้องคำ  สัตย์ซื่อ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจรัญยาพร  สมอบ้าน
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีทอง
3. นางสาวธิดารัตน์  นามวงษ์
4. นางสาวมณทิชา  ทองดี
5. นางสาวอุษนีย์  ผันอากาศ
 
1. นางอุทัยเรือง  อธิสุมงคล
2. นางมัลลิกา  แก้วกุลบุตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 22 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สิงห์มณี
2. เด็กหญิงฐิติยา  แสนพรมมา
3. เด็กหญิงทิษฏยา  ลุนภา
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  นามไพร
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แสนมุ่งค้อ
 
1. นายวิมล  จันทิหล้า
2. นางสูติกาล  สิทธิรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 10 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  คำมา
2. นางสาวฑิฆัมพร  คำมา
3. นางสาวธัญญารักษ์  ชัยปัญญา
4. นางสาวนุราภา  สุทธิสอน
5. นางสาวปพิชญา  โสภาหัสดร
 
1. นายชาญศักดิ์  ร่วมสันเทียะ
2. นายลิขิต  ไชยพระอินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.8 เงิน 34 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  วงษ์รินยอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว
3. เด็กชายธีรพงษ์  เขียวดี
4. เด็กชายพงศกร  พิมพล
5. นางสาวอุษณีย์  ชิณกะธรรม
 
1. นายประจวบ  ดานา
2. นางสุบิน  ประชุมวรรณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 45 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ดวงภมร
2. นายณัฐพล  ชุมพงษ์
3. นายนิพล  บัวแพร
4. นายวรายุทธ  สิมมาสุด
5. นางสาวอรอนงค์  ศรีแพงเลิศ
 
1. นางบังอร  มะโนแก้ว
2. นางสาวปิยมาลย์   สุขแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  มูลโต
2. นายกฤษดา  มุงคุณ
3. นางสาวชลธิชา  มาระเทศ
4. นายณัฐพล  ดวงประทุม
5. นายณัฐวุฒิ  ธรรมกุล
6. นางสาวดวงฤทัย  ศรีสะอาด
7. นางสาวทักษพร  สอนแสง
8. นางสาวนฤทัย  สาลีศรี
9. นางสาวปิยธิดา  ศรีสะอาด
10. นางสาวมนัญญา  พลซา
11. นางสาววรนัฐดา  คำมานิตย์
12. นายวัฒนา  พลดร
13. นายวิทวัส  วิจิตรปัญญา
14. นางสาวศศินา  บุปผา
15. นายศุภกร  ใจกล้า
16. นายสิรภพ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
17. นางสาวสุธิมา  แก้วบุตดา
18. นางสาวสุภาพร  วันนา
19. นางสาวอภิสรา  ปัจใจโย
20. นางสาวโสริญา  ภูเซซัง
 
1. นางรัชนีกร  แก้วเขียว
2. นางสาววิไลลักษณ์  แสงสว่าง
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  อาจสุนทร
4. นายวิทศรุทธิ์  ดาเหล็ก
5. นายชัชวาล  เหลืองคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 23 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  แสงดานุช
 
1. นางกัญญา  คำไล้
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายจาตุรงค์  บุญหนัก
 
1. นางลดาวัลย์  โสกัณทัต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 56 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  นามกันยา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โสตวิลัย
 
1. นางณัฏฐ์เณรี  สุรดีวิราพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.98 ทองแดง 60 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นายภานุชาติ  ระนาด
2. นางสาววรรณิศา  แก้วเข้ม
 
1. นายกิตติ  ชายศรี
2. นางยุพิน  เทพา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง 30 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ก้านพลู
2. นางสาวชนนิกานต์  ดีบุรี
3. นางสาวชรินรัตน์  นาสมพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐมล  ศรีแก้ว
5. นางสาวพรรณิภา  จันทิมา
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  ถามูลเลศ
7. นางสาววิราวรรณ  กลางถิ่น
8. นางสาวสุทธิชา  บุผู
9. นางสาวอัจฉรา  ผันผ่อน
10. นางสาวอิสรีย์  ทาคำนาง
 
1. นางบุษบา  วรรณปะเก
2. นางปาลิดา  สุวรรณผู
3. นางวิยดา  มูลสารสิน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 19 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  แทนชัยภูมิ
2. นางสาวชุติกาญจน์  กรสวัสดิ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาสิม
4. นางสาวธนาภรณ์  บำราชเข็ญ
5. เด็กหญิงปภัสสร  ปุราชะกา
6. นางสาวปิยะวรรณ  ยาวยืน
7. เด็กหญิงมินตรา  ยิ่งยังแมน
8. นางสาวยุพิน  พรมเวียง
9. นางสาววิลาสินี  ศิริผล
10. เด็กหญิงศิรดา  บุญตา
11. เด็กชายศุภกาญจน์  สองอุทธา
12. เด็กหญิงหิรัญญา  แก้วมาตร
13. นางสาวอฌิมา  สีตาล
14. เด็กหญิงอารยา  พรมอุทธา
15. นายเกียรติศักดิ์  ซาติ้ว
 
1. นางฌารินี  ทองมี
2. นางพรตวัน  พิมเห็ม
3. นายภณัฐพงศ์  พลมุข
4. นางสาวสุภาพร  ศรีทะโคตร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  อินทร์มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิไลพร  พาลัย
 
1. นายวีระวัฒน์  ชัชวาลย์
2. นางยุวดี  สิงห์สุวรรณ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  ศรีภูมิ
2. นางสาววรารัตน์  พรมโสภา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เปานาเรียง
2. นายกิตติพัฒน์  พิมพ์เขต
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78.5 เงิน 23 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายศราวุธ  จันทีนอก
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ดวงบุปผา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายศิริโรจน์  โคตรวงษา
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พิสุวรรณ
 
1. นางสมพร  น้อมในธรรม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คำลา
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  องอาจ
 
1. นางบัวหลัน  คำประมวล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพิสชา  พ่วงลาภ
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นายจิรพัชน์  ศรีหาบุญมา
 
1. นายณัฐพล  พันธ์จำรูญ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดา  พิลาฤทธิ์
2. เด็กหญิงอัจจิมา  สิมมาสุด
 
1. นางสมพร  น้อมในธรรม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฉัตรสุดา  ต้วนสกุลมี
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายวิจักษณ์  ยางนอก
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 25 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายคมชาญ  แสนแก้ว
2. เด็กชายธีระพัฒน์  เพชรภักดี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยรถ
 
1. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
2. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนากร  ขวัญปาก
2. นายธนโชติ  พิลา
3. นายธราเทพ  นามจริง
 
1. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
2. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.67 ทอง 18 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายกนธี  สีทาดี
2. นายกฤติยศ  ถิ่นถาน
3. นายกฤษณะ  ศรีพวงมาลัย
4. นายณัฐพล  ชัยเนียม
5. นายณัฐพล  ทองล้น
6. นายธนาธิป  สมพมิตร
7. นายปัญญา  โคตรนารินทร์
8. นายพงษ์ศธร  บุญหล้า
9. นายวรพงษ์  ธะราวุฒิ
10. นายวรวุฒิ  แสงศรีแก้ว
11. นางสาววันวิสา  กุลหนองแดง
12. นางสาววิไลพร  ลาดศรี
13. นายวุฒิชัย  เต็มลา
14. นายอาณาจักร  เหลาอ่อน
15. นายเกริกพล  กาวน
 
1. นายวรวัฒน์  สมวงษา
2. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
3. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวจีรนา  แซ่เตี๋ยว
2. นายประเทือง  บัวพุฒ
3. นายพงศกร  เป้าทอง
4. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ท่อ
5. เด็กชายสถาพร  ศรีมหาพรม
6. นายสุชานนท์  สุโขยชัย
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นางนันธิกา  ธรรมวรรณ
3. นางสิริจรรยา  ราชแข็ง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกวิน  พลซา
2. นายธนาธิป  อุบล
3. นายปิญญา  ไชยตาแสง
4. นางสาววริศรา  ภูแต้มใจ
5. นายวัชรพงษ์  แสนพรมมา
6. นายเขมริน  ขุนขัน
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายกุน  พลซา
3. นายวีรเทพ  กองมณี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ทีจันทึก
2. นายกวิน  พลซา
3. นายกิตติพงษ์  กุลสา
4. นางสาวขวัญฤดี  ศักดาพิทักษ์
5. เด็กชายจักรินทร์  ศรีประจง
6. เด็กชายฉัตรชัยวัฒน์  สารวงศ์
7. นางสาวฐิติรัตน์  นาคเสวก
8. เด็กชายณภัทร  นาอุดม
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูท้าว
10. นายติณภพ  บุญสุยา
11. นายทนงศักดิ์  สุริยะมาตร
12. นายธนชาติ  ก้านพลู
13. นายธนาธิป  อุบล
14. นางสาวนันทิกานต์  บุญเกษ
15. เด็กชายนิพัทธ์  รัตนยา
16. นายบุญเกียรติ  โยธาภักดี
17. นายปยุต  พิทักษ์ตติวงษ์
18. นายปริญญา  ไชยตาแสง
19. นายปรเมสวร์  ปรัชญาวิริยะ
20. นางสาวปาริชาติ  เกษทองมา
21. นางสาวพิมพ์พจี  สาวิสัย
22. นางสาวภานุกา  โพธินันท์
23. นายภิรมย์  วงษ์ละคร
24. นางสาวมลฤดี  ศรีสุริยะมาตร
25. นายรุ่งคุณ  พุฒสาย
26. นายฤทธิเกียรติ  พิมที
27. นายฤทธิเกียรติ  พิมที
28. นายวชิราวิชญ์  พรมศรี
29. นายวัชรพงษ์  แสนพรมมา
30. นายวิเชียร  เกษร
31. นายวุฒิพงษ์  ผงสุข
32. นายศุภวิทย์  คุณนา
33. เด็กชายสุทธิภัทร  แก่นมั่น
34. นางสาวสุรัตน์  จันทร์สุข
35. นายอนุพงษ์  ประเสริฐ
36. นายอาทร  สารวงษ์
37. นางสาวอารีรัตน์  พลซา
38. นายเขมริน  ขุนขัน
39. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวมี
40. นายเมธาวี  บุญชื่น
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายกุน  พลซา
3. นายชำนาญ  อิ่มใจ
4. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
5. นางพัชรี  ภูวิเศษ
6. นายภาคภูมิ  พิลาแดง
7. นางสาวธัญญาพัฒน์  คำสีหา
8. นางสาวสุพัตรา   ศรีพันธบุตร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 10 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภักดีวงษ์
 
1. นางปพร  จันทร์ภูมิ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.5 เงิน 50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอรรถพงษ์  คามะดา
 
1. นายกุน  พลซา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวด่อน
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  ศรีเสมอ
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายสถาพร  ศรีมหาพรม
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายเกริกพล  กาวน
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สายแวว
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 51 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  ทะยอม
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  แก่นมั่น
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกวิน  พลซา
 
1. นายกุน  พลซา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. เด็กหญิงปราณชลี  พันธ์ฉลาบขวา
 
1. นางมณีรัตน์   จันทรบุบผา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  พรมทา
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุรุษ
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.25 เงิน 17 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ชัยเนียม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวด่อน
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวปนิดา  สาฆ้อง
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิพายา
2. เด็กหญิงกุลสินี  เทศชารี
3. เด็กหญิงขนิดา  สวัสดิ์สุข
4. เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา  มาลัย
5. เด็กหญิงชนิดา  เชียงกางกุล
6. เด็กหญิงทอฝัน  ตองหว้าน
7. เด็กหญิงธนาเนตร  กุลสิงห์
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวนชัยภูมิ
9. เด็กหญิงนรินรัตน์  ปัญหา
10. เด็กหญิงนริศรา  สิงห์เดช
11. เด็กหญิงนิภาพร  เกษทองมา
12. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกษทองมา
13. เด็กหญิงบุษราคัม  จันทโส
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกษนาค
15. เด็กชายพงษ์เพชร  มุทาพร
16. เด็กหญิงพนิดา  ศรีชมพู
17. เด็กหญิงมาลิกา  ปัญหา
18. เด็กชายรามินทร์  ชินวัง
19. เด็กชายรุ่งโรจน์  สิงทองลา
20. เด็กชายวัชรเกียรติ  ฐานธนทรัพย์
21. เด็กหญิงวิมลศิริ  อรรควงศ์
22. เด็กชายวิศิษฐ์  ชนะนาน
23. เด็กชายวีระสาร  มุทาพร
24. เด็กชายศิวกร  ตะนะสอน
25. เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมบุตร
26. เด็กหญิงศุภสุตา  มโนมัย
27. เด็กชายสมพล  กิ่งโพธิ์
28. เด็กชายสหภาพ  สุพรหม
29. เด็กชายสุธี  คัฒมารศรี
30. เด็กหญิงสุพัตตรา  สอนสุภาพ
31. เด็กชายสุริยา  บัวทิน
32. เด็กชายอภิเดช  อินแถลง
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมดี
34. เด็กหญิงเกศินี  ชามนตรี
35. เด็กหญิงเกษแก้ว  ภักดีวงษ์
36. เด็กหญิงเสาวคนธ์  สิงห์พิลา
37. เด็กชายไตรภพ  พลขันธ์
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.1 ทอง 22 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายกรภัทร  หมอยา
2. นางสาวกาญจนา  โยคบุ
3. นางสาวขนิษฐา  กองศรีเศษ
4. นายจักรกฤต  ศิริธร
5. นางสาวจุฑาทิพ  นามวงศ์
6. นางสาวชนรดี  สอนสุภาพ
7. นางสาวชุติพร  สอนสุภาพ
8. นายณัฐนนท์  ยศพล
9. นางสาวณัฐริญา  กาฬพงษ์
10. นางสาวณัฐวรรณ  วงศ์พันธ์
11. นายทินกร  สิงห์ทอง
12. นายธนากร  นาดี
13. นางสาวธัญญาภรณ์  ภูสีสิทธิ์
14. นางสาวธัญญารัตน์  ปัญญาเฉียบ
15. นางสาวนภาพร  ปัดชากาว
16. นายนิตินัย  แย้มพงษ์
17. นายปิยะณัฐ  ข้อยุ่น
18. นายรัฐพงษ์  สนสุรัตน์
19. นางสาวรำไพพรรณ  สุต้น
20. นางสาวรุ่งทิวา  ขันตี
21. นางสาววนิดา  จันทร์เพ็ง
22. นางสาววรลักษณ์  จันทฤทธิ์
23. นางสาววราพร  สมเหนือ
24. นายศราวุฒิ  อาฤทธิ์
25. นางสาวศศิธร  นิลดา
26. นางสาวศศินาภรณ์  สักกระโทก
27. นางสาวศิรินภา  วิเศษสินธุ์
28. นางสาวสมฤทัย  คอหล้า
29. นางสาวสุนีย์  พรมลา
30. นางสาวสุพัตรา  ภักดีอำนาจ
31. นางสาวสุภาพร  แนบทอง
32. นางสาวสุวนันท์  แก้วภิภพ
33. นางสาวอพินญา  ศรีพารา
34. นางสาวเกษร  วงศ์สำราญ
35. นางสาวเจตนิภา  ภูเดษ
36. นางสาวเบญจพร  แฮตอินทร์ตอง
37. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีเบ้า
38. นางสาวโยธการ์  โคตรนารินทร์
39. นางสาวไพรินทร์  ศรีประเสริฐ
40. นางสาวไพรินทร์  ทองริม
 
1. นายไพบูลย์  แสงเดือน
2. นายรณกร  อนุพันธ์
3. นายกุลเชษฐ์  ศรีพล
4. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
5. นางสาววิไลรัตน์  แก้วคำ
6. นางเสาวลักษณ์  ชูชื่น
7. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
8. นางสาวสุชาดา  แสงตาปัน
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ท้าวนันท์
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บาริศรี
4. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
5. เด็กหญิงญานิศา  สุขบัว
6. เด็กชายธนธร  บึงเจริญ
7. เด็กชายนฤนาท  โพธิ์สายท้อง
8. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจสาลี
9. เด็กชายมงคล  คงภิวัฒนา
10. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวกรวิกา  ทองสุขดี
2. นางสาวกันณิกา  พรมหาลา
3. นายกิตติกร  ลากลาง
4. นางสาวณัฐฐา  จันทร์เทียน
5. นายณัฐพล  สลับแก้ว
6. เด็กชายต้องตา  ธรรมกุล
7. นายบุญชัย  พิมพ์เห็ม
8. นางสาวประนิต  จันทร์สว่าง
9. นางสาวรจนา  สุทธิสี
10. นายเสกศิลป์  อินอุ
 
1. นางภัชรินทร์   อินทร์มณี
2. นายจีรชัย  แก้วผาบ
3. นางเกษสุดา  ศรีหนารถ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 47 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สีละลัย
2. เด็กหญิงกัลยานี  ศรีลาง
3. เด็กหญิงทิพากร  ชินศรี
4. เด็กหญิงวรรณภา  คำโสภา
5. นางสาววรรรณภา  ไชยเทพ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เดี่ยวผา
7. เด็กหญิงอุลัยรัตน์  กุละจันทร์เพ็ง
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
2. นายสามัคคี  ศรีชาติ
3. นางดวงใจ  แก้วก่า
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 25 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐสิณี  บ้งพิมพ์
2. นางสาวตันหยง  ทองวิจิตร
3. นางสาวบังอร  อ่อนพิมพ์
4. นางสาวภณิดา  เทพศิริ
5. นางสาวรัตติญา  เสนา
6. นางสาวสุพัตรา  บุบผามะตะนัง
7. นางสาวสุพัตรา  นามวงศ์
8. นางสาวแคทรียา  มูลกันยา
 
1. นางศิรานีณ์  แก้วปัตตา
2. นางสาววิไลรัตน์  แก้วคำ
3. นายธีระ  แก้วปัตตา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงธิติมา  เดชสิมา
3. เด็กหญิงนิศา  พิมพ์สารี
4. เด็กหญิงนีราพรรณ  แซ่สง
5. เด็กหญิงวิภา  โบขุนทด
6. เด็กชายสักอรุณ  พรมโส
7. เด็กหญิงสุพัตรา  หวังแอบกลาง
8. เด็กหญิงสุภาพร  วนาทวีทรัพย์
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ใจเงิน
10. เด็กหญิงอัญธิดา  ภู่ทอง
11. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ม้า
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นางสาวไพรวณี  จันทะคุณ
3. นางจุฑามาศ  พลซา
4. นางสุพรรัตน์  วิจารณรงค์
5. นางสาวปิยะพร  สีที
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ช่างเกวียน
2. นายธีรวัฒน์  โสดวิลัย
3. นายนุติพงศ์  พิมพ์เหม
4. นายอรรถพล  ลงลา
5. นายเดชา  เดชดี
 
1. นางภัชรินทร์   อินทร์มณี
2. นายจีรชัย  แก้วผาบ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงลิลลี่  เบนยาโคฟ
 
1. นางจิตนิภา  ภูคำตา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  เววิชัยโก
 
1. นางสุนันทา  แก้วพันธ์ช่วง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายชัยยศ  เพียปาน
 
1. นางมนต์นภา  เคนหาญ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 43 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายดำรงวิทย์  แก่นบุดดี
 
1. นางอินทิรา  แถลงกัณฑ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  นาเรียง
 
1. นางรัชนี  จุลวิถี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวนัฏฐารุจา  สร้อยกุดเรือ
 
1. นายศิรวิชญ์  จันทร์เกตุ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  เถื่อนแก้วสิงห์
 
1. นางสาวลมณี  ประเมลัย
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 45 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายณัฐติภูมิ  รัตนภักดี
 
1. นายไพโรจน์  ลิภา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.9 ทองแดง 60 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ป้องนารา
2. เด็กหญิงรัตติกร  เกษทองมา
3. เด็กหญิงวิชุดา  บุญปัน
4. เด็กหญิงวิไลพร  มุงคุณ
5. เด็กชายสถาพร  บุญหลาย
 
1. นางณัฐอร  สุวรรณสิงห์
2. นางสาววชิรา  บัวมี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ประโลมนาม
2. นายจักรีวงศ์  บวชนวก
3. นางสาวจิรวดี  เสนามา
4. นายธนวัฒน์  ศรีจันทา
5. นางสาวเบญจมาศ  สุธรรมา
 
1. นางสาววชิรา  บัวมี
2. นางบุญแนม  ศักดิ์ดี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 18 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวอรุณรัตน์  เมธี
 
1. MissMbua  Ester
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 49 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวัชรากร  นันตา
 
1. นายชัชลาลย์  วันเลิศ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.15 ทอง 22 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวเกษมณี  กองนอก
 
1. MissChen  Rumei
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 17.33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายสหรัฐ  ก้อมมณี
 
1. นางวารุณี  มูลกองศรี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงอธิชา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทันวงษา
 
1. นางพรศิลป์  กองสิงห์
2. นางศศิธร  เดชไทย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 35 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายณพงษ์  อินทะปัดถา
2. นางสาวพิมพ์สร  สารีรัมย์
 
1. นางพรศิลป์  กองสิงห์
2. นางศศิธร  เดชไทย
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง 39 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายธนากร  ศรีสอาด
3. เด็กชายพุฒิเมธ  คำพุฒ
4. เด็กชายวิชัยวัฒน์  ศรีฤทธิ์
5. เด็กชายอนิก  จันนา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายอิทธิพล  ชำนาญกิจ
8. เด็กชายเกียรติพงษ์  ภูอินทร์
 
1. นายไกร  มาลาแสง
2. นายเมธี  ทิพย์รักษ์
3. นายบุญหลาย  รอนศึก
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.25 เงิน 15 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายทัสกร  อำไธสงค์
2. นายธนพนธ์  บางประอินทร์
3. นายปิยวัฒน์  โพธิ์ดก
4. นางสาวพรสุดา  คำขัน
5. นายภัทรวิทย์  เทียมผล
6. นางสาววรรณรัตน์  ใต้ร่มโพธิ์ทอง
7. นางสาววรรณา  จุลพันธ์
8. นางสาววราภรณ์  พิมผุย
9. นางสาวอภัสรา  ภาไสย์
10. นางสาวอาริชา  อ่อนสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  พูนสวัสดิ์
2. นางสาวอาลิษา  มาตา
3. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงปุญญิสา  โยธาภักดี
3. เด็กหญิงวรัญชญา  วิริยะวงษ์วาณิชย์
4. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลพิจิตร
5. เด็กหญิงเมทิตา  แสนอินอำนาจ
 
1. นางสาวจรีพร  อนุศรี
2. นางสายชล  ศรีนาค
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณิชนันทน์  เดชแพง
2. นางสาวตรีทิพย์  ทองปั้น
3. นางสาวธิติญา  คำจันทร์
4. นายวรกฤษ  แก้วพิภพ
5. นางสาวศิริกานดา  ลากุล
 
1. นางสาวสุมณา  เกตุศรี
2. นางประทุมวัน  มาศรี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงจิรญาวรรณ  สิงห์นอก
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ลี
3. เด็กชายศตคุณ  สุขสมศรี
 
1. นางศิรประภา  พานิคม
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิตตานันท์  สุพรมอินทร์
2. นายณรงค์ศักดิ์  พันธ์ทาโฮม
3. นางสาวมลธิรา  สงัดรัมย์
 
1. นางสาววรพักตร  วรชัยพิทักษ์
2. นางวิไลลักษณ์  ดอนอ่อนเบ้า
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 46 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา   บุครวงษ์
2. เด็กหญิงสามินี  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงไพลิน  จุลสาสนะ
 
1. นางสาวณัฏฉรียา  ศรีหนารถ
2. นางสาวหทัยชนก  สิมพลา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ศรีภูมิ
2. นางสาวฐิติพร  ถิ่นคำบง
3. นางสาวภาวิณี  ศรีคูณ
 
1. นางกรรณิการ์  สิงห์สถิตย์
2. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 81.8 ทอง 50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปารมี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86.5 ทอง 37 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายอภิศักดิ์  แก้วพิภพ
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายศักดิ์ชาย  เรืองโภชน์
 
1. นายเมฆ  ศรีคูณ
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 83.2 ทอง 36 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กชายพีระพล  จันทร์มูล
 
1. นายจีรชัย  แก้วผาบ
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เท้านันท์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บาริศรี
3. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ภาใสย
4. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
5. เด็กหญิงญานิศา  สุขบัว
6. นางสาวดารารัตน์  เสลานนท์
7. นางสาวธัญลักษณ์  สารวงษ์
8. เด็กหญิงนภัสสร  น้อยแดง
9. เด็กชายนักรบ  ลื่นภูเขียว
10. เด็กหญิงบรรณารักษ์  นามกันยา
11. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ธนพงศกร
12. นายพรชัย  พรไธสง
13. นายพีรวัฒน์  ประตังเวสา
14. เด็กชายภัทรวุฒิ  คำมา
15. เด็กชายภัทรวุฒิ  คำมา
16. เด็กหญิงรวิสรา  สารวงษ์
17. เด็กหญิงวรรณี  พลซา
18. เด็กหญิงวรีพร  คงเจริญ
19. เด็กชายวุฒิศักดิ์  อุปรีที
20. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เคนยศ
21. นางสาวสุพัชชา  เกษทองมา
22. นางสาวสุวนันท์  พรมเขียว
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปารมี
24. นางสาวอรทัย  ศรีบุรินทร์
25. นางสาวอริษา  คณะแพง
26. เด็กชายอัฐพล  พลฤทธิ์
27. เด็กชายอัษฎา  เผ่าสมบุญ
28. นางสาวอาภัสรา  ก้อมมณี
29. เด็กชายอารักษ์  นาร่วง
30. นายเมธี  อำนาจนิล
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายวิศรุจน์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายอัครเดช  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กชายณนทกฤต  สุขทองสา
2. เด็กชายนุกุล  จันสม
 
1. นายภูเบศ  เพ็งธรรม
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายตะวัน  แก้วราณ
2. นายวนัส  อ่อนแพง
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วรรณชัย
2. เด็กชายวิริยนันต์  ผุยขันธ์
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 44 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายคชากรณ์  ชาติชำนาญ
2. นายชูศักดิ์  ขอชมกลาง
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายอธิวัตน์  ใจดีจริง
2. เด็กชายไอลวิน  ทองวิเศษ
 
1. นางวนิดา  สิมาชัย
2. นางสาวนุจรี  คำภูธร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงภูษณิศา  วันชัยสงค์
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เที่ยงภักดิ์
 
1. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
2. นายกิตติพงษ์  ประทุมทอง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชินรัตน์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พลซา
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 55 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นางสาวประวีณา  แก้วบุญศรี
2. นางสาวรัตน์ติยาภรณ์  จันทะมนตรี
 
1. นายภูเบศ  เพ็งธรรม
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอนุสรณ์  พันธ์พฤกษา
2. นายเจษฎาวุฒิ  บุญหลาย
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอิศเรศ  เหล่าศรีภูมิ
2. นายไกรวิชญ์  ศรีพรม
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 36 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทธบูรณ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เศรษฐ์กุล
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  แสงใส
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวชนินรัตน์  เสงี่ยม
2. นางสาวน้ำทิพย์  ลื่นภูเขียว
3. นางสาวอนุธิดา  ผิวพรรณ์
 
1. นางสาวนุจรี  คำภูธร
2. นางวนิดา  สิมาชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 41 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เกษดา
2. นายประสิทธิ์  ซิวสารี
 
1. นายปริวัตร  มะดาศรี
2. นางนวรรณ์ชนก   ต้นกันยา
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายสรวิศ  ศรีม่วง
2. นายเดชา  ศรีสะอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์  กองสีทา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์   กำแก้ว
2. เด็กชายพีระพงษ์  กมลศาล
3. เด็กชายสถาพร   ทองลา
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นายแสงบุญ  รีพิมพ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชนะชัย  ตุ้มทอง
2. นายธรรมนูญ  พิมพ์คีรี
3. นายสันติ  อาจแพทย์
 
1. นายธนรัฐ  บุตรแสง
2. นายทวิชัย  ผาน้ำคำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายปริวัฒน์  รัตนยา
2. เด็กหญิงพัชรี  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุจิมงคล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.17 ทอง 21 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  ใจกล้า
2. นางสาววนิดา  ทองแบบ
3. นางสาวเบญจมาศ  หอมหวน
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 23 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขสมบรูณ์
2. เด็กหญิงดารุณี  ชาบัญดิษฐ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ดามะดา
4. เด็กหญิงมลทิรา  ภาษี
5. เด็กหญิงละอองดาว  ภูธร
6. เด็กหญิงลักขณา  บัวระภา
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
3. นางสลักจิต  ผลเรือง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัฐศิมา  พันชั่ง
2. นางสาวนภาการ  แสงจันทร์
3. นายภานุวิช  สารวงษ์
4. นางสาวสาวิตรี  แสงหม้อ
5. นายสิริ  เทวิน
6. นายอัษฎาวุธ  บุญกว้าง
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
3. นางสลักจิต  ผลเรือง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.71 ทอง 12 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดา  สท้าน
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปัสสาวะสัง
3. เด็กหญิงสุทาทิพย์  ทองอ้ม
 
1. นางพิมพกานต์  สัตตาคม
2. นางสิริมา  ขันทะสิทธิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 47 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวดิศรินทร์  โพธิ์เตมีย์
2. นางสาวทิพย์ประภา  สอนเรียง
3. นางสาวสุรัตน์ชยากร  สมชาติ
 
1. นายกิตติ  เพชรล้ำ
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  กิ่งเพชร
2. เด็กชายมิตรชัย  ราคาแพง
3. เด็กชายสุริยา  สุติยะวัน
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นางอภิญญา  บุญโท
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  พันสนิท
2. นายจักราวุธ  คุ้มทอง
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินทร์แขวน
 
1. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
2. นางมะลิวรรณ  โยทานันท์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติตา  ศุภกิจธนวัฒน์
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญมีวิเศษ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิมสุวรรณ
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.71 ทอง 29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  คำคง
2. นายชัยรัตน์  ขุนอิน
3. นางสาวสุดารัตน์  ห่อยไธสง
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 22 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญอ่อน
2. เด็กชายธนชัย  อินทะบุญศรี
3. เด็กหญิงสุนิตา  มุลศรี
 
1. นางอภิญญา  บุญโท
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 13 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกิติญา  คูณอาจ
2. นายวีระพล  ธรรมสิมมา
3. นางสาวสุพรรษา  แคนชัยภูมิ
 
1. นางจาลีนิล  คนขยัน
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงรินภา  คำอยู่
3. นางสาวลูกตาล  หงษ์งาม
 
1. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
2. นางจาลีนิล  คนขยัน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ตาปู่
2. นางสาวภัทรวรรณ  มาศวรรณา
3. นางสาวศิริวรรณ  สิงทอง
 
1. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
2. นางจาลีนิล  คนขยัน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงษ์นาวิน  ดินแดง
2. เด็กหญิงรจนากร  จันทร์ดิษฐ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชนะสะแบง
 
1. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
2. นายสุพิน  พระสุนี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ภูมิกระจาย
2. นายศุภกฤษิ์  ต่อฤทธิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  พรมประโคน
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี