สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายคามิน  สีหะวงษ์
2. เด็กชายปริญญา  ปัญญาคำ
3. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  บุญพรหม
 
1. นายปริญญา  วงษ์นอก
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนรดี  จันทร์อัมพร
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายชนะศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. นายณัฐพงษ์  สินสวัสดิ์
3. นายรุ่งโรจน์  นิรติศัย
4. นายสนธยา  เนธิบุตร
5. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณชาติ
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  นวลจันทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  ผดุงโกเม็ด
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  พรมมาวัน
2. นายชาญณรงค์  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวพัชรี  สารมะโน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  สิงห์คะ
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงวชรภรณ์  เผือกชาวนา
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  คำยี่
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทะโคตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววิรันธร  ตรงดี
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อู่อรุณ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววรดา  สิทธิมงคล
2. นางสาวอักษรสวรรค์  ศรีธรรมมา
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชฎาพร  จันดาหาร
2. นางสาวชไมพร  โทจำปา
3. นายวัฒนา  จันทะคุณ
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แถวอุทุม
2. เด็กชายพงศักดิ์  ศรีกุม
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ผัดเหวิ้น
 
1. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
2. นางสาวรัชดา  อุประ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายนภัส  บุญเกิด
2. เด็กชายเมธี  ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นายอัทธถสิทธิ์  ศรีฉลวย
2. นางดาวใจ  ทำทิพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  พันทวี
3. เด็กหญิงสายป่าน  สารมะโน
 
1. นางชลรส  ไหลภาภรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  คุณโพธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวรัตถ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 9 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแปลง
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 9 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวบัวบูชา  มหารักษิต
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง 9 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
2. นางสาวจันทิวา  ศรีคำ
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนศัพท์
4. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
5. นางสาวบุษยากรณ์  แก้วกัณหา
6. เด็กหญิงพณัชวรี   พรหมรักษา
7. นางสาวรุ้งตะวัน   อรุณแสงศิลป์
8. เด็กหญิงศิริยากร   บุดดาหาร
9. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นางจิราพรรณ  แสวงผล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.23 ทอง 10 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพงศ์นริศร์  นนทะโคตร
2. นายพัชรพล  พันธวิทย์
3. นายวิชิตชัย  สิงห์สถิตย์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวอัญมณี  วังคีรี
 
1. นางเสาวรี   เที่ยงตรง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทะศรี
2. นางสาววรรณวิภา  จำปาจวบ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักษณพร  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายสุรัตน์  บุราณ
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
2. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  พันติมิตร
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 15 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. นายกฤษฎากร  เชื้อบุญมี
3. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
4. นางสาวจันทิมา   จันทศร
5. นางสาวจันทิวา   ศรีคำ
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนศัพท์
7. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
8. เด็กชายณัฐพล   คำแก้ว
9. นางสาวบุษยากรณ์  แก้วกัณหา
10. เด็กหญิงพณัชวรี  พรหมรักษา
11. นายภานุวัฒน์   กิ่งขจร
12. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
13. นางสาวรุ้งตะวัน   อรุณแสงศิลป์
14. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
15. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
16. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นายนายพีระพงษ์   กองสิงห์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.57 ทอง 15 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โม้หิน
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เขื่อนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ตันตุลา
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปรัชญาพร  สุทธิ
2. นางสาวเพชรลดา  มหารักษิต
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพียยศ
2. เด็กหญิงลลิกา  เชื้อบุญมี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีชามก
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73.6 เงิน 18 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  เขาลาด
2. เด็กชายสมบูรณ์  แนวบุตร
 
1. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
2. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชูลิขสิทธิ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 19 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  วันทองสุข
2. เด็กหญิงทิพากร  จันทะแสน
3. เด็กหญิงวรรณพา  กันหาอาจ
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงเกสรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
2. นางกนกพร  ดาบสุวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 20 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพรวิมล  สารพันธ์
2. เด็กหญิงรวิภา  สุกางโฮง
3. เด็กหญิงสุดาพร  พอค้ำ
 
1. นายวัชรินทร์  อาจสมบาล
2. นางสาคร  มูลอามาตย์
 
34 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  พรหมมาวัน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วันทองสุข
3. นางสาวเบญจพร  พรหมมาวัน
 
1. นางสาวอรอุมา  อินปลัด
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 20 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชนาทิป  หอมทรัพย์
2. นายเจษฏาพร  สิงห์สถิตย์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวณัชนี  ตาสาย
2. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยขุน
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญภรณ์  สนิทสตรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดั้นชัยภูมิ
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายศรายุทธ  เสนานุช
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวฐายินี  พรมดี
2. นางสาวพรนภา  เชื้อบุญมี
3. นางสาวศยามล  แก้วมูล
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.8 ทอง 23 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายบัญญวัตร  จุตตะโน
2. นายสิทธินนท์  จันทร์สีมาวรรณ
3. นายอิงครัต  เพียคำลือ
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายพลวัต  วงศ์ดี
 
1. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.34 เงิน 25 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  มูลหล้า
2. นายประกิต  อรรคสูรย์
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐปกรณ์   จันโทมา
2. เด็กชายยุทธิชัย  คลังนาค
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 26 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  นาบรรดิฐ
2. นางสาวสุจิตรา  ผดุงโกเม็ด
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายสัตยา  ยศพิมพ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงนาฎิยาพร  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนุชราพร  พรมรักษา
3. เด็กหญิงสุทธิษา  นนทะโคตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  เครือชัยสุ
2. นางสาวรัชฎา  อุประ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนศัพท์
3. เด็กหญิงณัฏฐิดา   กุลศิริ
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์   นนทะโคตร
5. เด็กหญิงพณัชวรี  พรหมรักษา
6. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
7. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
8. เด็กหญิงสนธยา  ตันตุลา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นางจิราพรรณ  แสวงผล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวรักชนก  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวศศิประภา  สมสนุก
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายประทีป  ศรีวารี
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกัมปนาท  เพียรวิทยา
2. นายนัสธนันท์  วังคำ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรศิริ  ไอ๊ซิม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  วังคีรี
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปฎิภาณ  สุวรรณชาติ
2. นายอธิคม  ดีสุทธิ
3. นายอนุรักษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอติชาด  แสงรัตน์
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  แถวอุทุม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  พรมดี
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.32 ทอง 32 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวศศิพร  ศรีบุรินทร์
 
1. MissWu  Ling Ping
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 32 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  แก้วทองรักษ์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายสุภัชชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.98 ทอง 33 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงงามศิริ  โยทะพล
2. เด็กหญิงวรากร  แสนคำสอ
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวนิภา  วันทองสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงณัฐมล  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงมัทนา  แสนคำ
5. เด็กหญิงวรากร  กันธุ
6. เด็กชายเจนจิรา  จันอุตสาห์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
3. นางสาวสุมาลี  กันธุ
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 35 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ประสมทรัพย์
2. นางสาวพิมพิลัย  สีบุตรา
3. นางสาวภัสรา  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 35 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเริงรัก  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางจิราภรณ์  มูลทรา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอรรพล  คำแก้ว
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.65 เงิน 36 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  โสประดิษฐ
 
1. MissWu Ling  Ping
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 36 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวชลนภา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวอรวรรณ  ทุมมาลา
3. นางสาวเบญจพร  วันทองสังข์
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันธ์  ยางคำ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยนอก
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายประทีป  ศรีวารี
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวศรฤทัย  วันลีลา
2. นางสาวสโรชา  อาจสมบาล
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
2. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีแสด
2. เด็กหญิงชลลดา  เชื้อบุญมี
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 39 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  สารมะโน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สารมะโน
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ศรีบุตรตา
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพงศกร  พลวัน
2. นายวัชรพงษ์  เนตรแสงศรี
3. นายอภิวัช  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายรุจโรจน์  สนธิวัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุธงษา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหล็กกลมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงทิวาวรรณ  สารมะโน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  วังคีรี
6. เด็กหญิงสุนิตา  สุขใจ
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันหาธรรม
8. เด็กหญิงอริสา  อุ่นแก้ว
9. เด็กหญิงอัญชิสา  โสประดิษฐ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ทางดี
11. เด็กหญิงแพนนาวิน  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปัญจกร  โสประดิษฐ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
73 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สุธงษา
2. นางสาวนุชนาฎ  โสประดิษฐ์
3. นางสาวพรลดา  อินทะบุญศรี
 
1. นางสาวสมจิตร  ทิพรส
2. นางสาวปริญธิดา  ป้องคำแสน
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.33 ทอง 41 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัทรินทร์  จันทะรี
2. เด็กหญิงมัณทณา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  นามปัญญา
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางขวัญหทัย  อินมา
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 42 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจิรัฏฐ์   ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางบุษกร  ใจมั่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 43 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอติชาด  แสงรัตน์
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 44 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคิรากร  บุญกล่ำ
2. นายจิรัฏฐ์   ยิ่งยงวัฒนกิจ
3. นางสาวชนิสรา  บูรณะศักดิ์
4. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
5. นางสาววลัยลักษณ์  วังคีรี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สิมลีย์
2. MissAnael S.  Gilonga
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 44 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ทูลพุทธา
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะคุณ
3. นางสาวณัฐริยา  บุญยิ่ง
4. นายพรรณเทพ  สอนลา
5. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
2. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 45 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  พรมภักดิ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ร่องจิก
 
1. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
2. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 45 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  ธรรมวงษ์
2. นางสาวฤดีนารถ  วังคีรี
3. นางสาวสิรินยา  โสประดิษฐ
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายโชคชัย  สุขผล
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 45 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายบุญทวี  อรรคสูรย์
2. นางสาวพิมพิศา  เนตรแสงศรี
3. นางสาวอารยา  เครือหงษ์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายนิกร  วงษพันธ์
2. นางสาวระนิดา  รักจิตร์
3. นางสาวศศิวรรณ  นวลเลิศ
 
1. นางสาวนิภา  วันทองสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  วังคีรี
2. นางสาวละอองดาว  แสงเสนา
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายธีรวัฒน์  หลวงวงค์
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายธนายุติ  เนธิบุตร
 
1. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอรกานต์  ยศปัญญา
 
1. นางกชพร  พาลีวัน
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์จิตตะ
2. นางสาวช่อทิพย์  พรหมรักษา
3. นายณรงค์ยศ  เหลาพรหม
 
1. นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคุณ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายปิยะ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โสประดิษฐ์
2. นางสาววัชรีภรณ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
91 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 83.75 ทอง 48 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชัยรัตน์  จันทรี
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 48 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อบุญมี
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 49 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายขุนพล  เนตรแสงศรี
2. นายพลวัต  บุญนะ
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 82.2 ทอง 49 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์เดชะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 49 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กัลยาลักษณ์
2. นางสาวฐิติพร  รักประสงค์
3. นางสาวประภาศิริ  สุขเสริม
4. นางสาวปวีณา  อาจคำชัย
5. นางสาวเกศราภรณ์  ก้อนพันธ์
6. นางสาวเบญจวรรณ  ราชอินตา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  แสวงผล
2. นางศรีวิไล  ประทุม
3. นางกฤติมา  แรมลี
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวุฒิไกร  สารมะโน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิ
 
1. นายเดชา  ป่ารั่นทม
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติยา  สุคงเจริญ
 
1. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายภาสกร  สุทธิพรรณกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเกรียงไกร  โพธิ์รอด
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.3 เงิน 51 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธนพล  วงศรีลา
2. นายธีรศักดิ์  วังคีรี
3. นายนัทธพงศ์  มุลทากุล
4. นายวรากร  จันทร์แต่งผล
5. นายวิษณุ  เขาลาด
6. นายสถาพร  พรหมรักษา
 
1. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
2. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
3. นางสาวพรศิริ  ไอ๊ซิม
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 52 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกิตติมา  แก้วนาค
2. นางสาวจิตรดาวัลย์  นนทะโคตร
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 52 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวปรางค์วลัย  สีบุ
2. นางสาวปิญาพร  ปัสล้าง
3. นางสาวสุพัตรา  เหล่าฮ้อ
 
1. นางศิริพร  กุวัง
2. นางสาวพัตราภรณ์  กันธุ
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 78.25 เงิน 52 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวณิชนันท์  แก้วกุดเลาะ
3. นางสาวนฤมล  สุขคะโรค
4. นางสาวนุชประวีณ์  สีหะวงษ์
5. นายปัดทวี  จันทร์กวด
6. นายวารินทร์  แถวอุทุม
7. นางสาววิภาพรรณ  อินทร์ธรรม
8. นายวีรชน  พิมพ์สารี
9. นางสาวศิรินยา  แก้วทองรักษ์
10. นายสรวิศ  บุญวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
3. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 52 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  มณีศรี
2. เด็กชายชนาธิป  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  คำแก้ว
4. เด็กชายศุภร  วังคีรี
5. เด็กชายสมัตถ์  เพชรสีโชติ
6. เด็กชายสันติภาพ  สัตยธรรมรังษี
7. เด็กชายสุวรรณพงษ์  บุตรพรม
8. เด็กชายอดิศร  สีทาสังข์
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
3. นายธีรพงศ์  บัวละคร
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 52 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สายกุลทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 52 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีบุตรตา
 
1. นางเสาวรี   เที่ยงตรง
 
107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวดวงเดือน  ขำวิไล
2. นางสาววราภรณ์  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสุธิดา  ลือชา
 
1. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 53 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  หินเธาว์
2. นายธีรรักษ์  นามปัญญา
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 53 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ศรีดวงจันทร์
 
1. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 53 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกันจนพร  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 53 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายสุรพัฒน์  จุลวิถี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนากร  โบราณมูล
2. เด็กชายวินัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนิศรา  สุวรรณสิงห์
2. นางสาวศรวณีย์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูสถาน
 
1. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
2. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ธรรมสาร
3. เด็กหญิงสุมินฌา  อินปลัด
4. เด็กหญิงอโนชา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญศรีภูมิ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สิมลีย์
2. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายอนันตรัฐ  วังคำ
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญสุข
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
 
1. นายกฤษฎากร  อ่อนตาแสง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.1 เงิน 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ดงเย็น
2. เด็กชายธนดล  สิงห์เดชะ
3. เด็กหญิงรักษิกา  สอนสุภาพ
4. นางสาวลลิดา  แซ่โค้ว
5. นายวรากร  สุทธิประภา
6. นายวัชรกิตติ  มีเล่ห์
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  เดชเสน
8. นางสาวอมรรัตน์  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.8 เงิน 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงจิลาพร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธนกร  จงใจกลาง
5. เด็กหญิงภาวิณี  เขียวสิงห์
6. เด็กชายราศี  สงครามมา
7. เด็กชายวิศรุตน์  แปะโส
8. เด็กหญิงเมธิกา  จันศรีอ่อน
 
1. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 55 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกิริยา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายพงศกร  อันทะปัญญา
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.28 เงิน 56 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  ยศปัญญา
2. นางสาวอรณี  จันทะคุณ
3. นางสาวอรทัย  จันทะคุณ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเทวฤทธิ์  แถวอุทุม
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 57 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจักร์กฤษ  รองชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ทองปั้น
3. นายณัฐวุฒิ  สิงห์ศักดา
4. นายพัชรพล  อินทร์อักษร
5. นายมนัสชนม์  ยืนวงษ์
6. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
2. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 57 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวทิพยา  วันทองสุข
3. นางสาววิจิตรา   อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสันทนี  จอดนอก
2. นางสาวนุจรินทร์  บุตรดี
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 58 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิณจุฑา  จันทะคุณ
2. เด็กชายชนายุส  จันทะคุณ
3. เด็กชายชัยชาญ  ราชเพียแก้ว
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 59 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ศาลางาม
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 61 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  จันดาหาร
2. นางสาวณัฐธิดา  กันธุ
3. นางสาวพัชราภรณ์  วันหากิจ
4. นางสาวภารดา  สิงหารักษ์
5. นายสุวิทย์  นามปัญญา
 
1. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
2. นายวุฒิชัย  พรมใจ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 61 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกนิดา  ทุมนาหาด
2. นางสาวกันยารัตน์  จันดาหาร
3. นางสาวมัทนา  เสวิสิทธิ์
4. นางสาวศศินิภา  เชื้อบุญไทย
5. นายสุทัศน์  สุขเสริม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
2. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมลธิดา  โสประดิษฐ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ยมดำ
2. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม 61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เชื้อบุญมี
 
1. นางพัชรา  พิทักษ์สฤษดิ์