สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอิสระพงษ์  สัชนะกุล
 
1. นางประไพ  ผาคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวดี  ไชยโคตร
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงมลวิภา  คำเพราะ
 
1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.7 เงิน 40 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 1. นางสาวรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาลีพวง
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายนนทวัฒน์  สายเคน
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.58 ทอง 35 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกษมา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อบอุ่น
3. เด็กหญิงพรชนก  วันสุดล
 
1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย
2. นางสาวสุกัญญา  ติละบาล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรรณาภพ
2. นางสาวฐาปณี  สิงหาอาจ
3. นางสาวฐิติยา  หนองเหล็ก
 
1. นางศิริวรรณ  มะโรณีย์
2. นางบังอร  บูรณะศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  พงษ์สัจจา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอาทิตย์  นามวงศ์
2. นางสาวเยาวเรศ  เตชะ
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
2. นางสัญติภา  ดวงจิตสิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายภูมิรพี  เสรีขจรจารุ
 
1. นายชัยโย  เสาเวียง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอภิสิทธิ์  อินทรวงษ์โชติ
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  งามวิลัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง 54 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตยา  รมยาคม
2. เด็กหญิงชนยิดา  จุมพิศ
3. เด็กชายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางปิยะวดี  จันปุ่ม
2. นางณัฐหทัย  คูหา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81.1 ทอง 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพิชญานันท์  วิเศษหมื่น
2. นางสาววราภรณ์  สาวงษ์
3. นางสาวเปรมณัฏฐา  ป้องกลาง
 
1. นางเทพา  สระแก้ว
2. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ยาเคน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายชนาลัย  บุญใส
2. เด็กหญิงนิตยา  วิเศษหมื่น
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  บุญนิตย์
 
1. นางสาวศิวัชญา  ศรีทำเลา
2. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นางสาวจุรีพร  ศรีบุตรดี
2. นายชัยนรินทร์  นามวิชา
3. นางสาวน้ำฟ้า  ศิริยา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
2. นางสาววรรณา   เพชรดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.5 เงิน 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิชญาภร  เหล่าโคตร
2. เด็กหญิงวรินทร  คุณเกียรติ
 
1. นางสาวมะติกา  สุธาบุญ
2. นางมยุรี  สาลีวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจณิสตา  ชาติภูธร
2. นายชวัลวิทย์  ชัยสิทธานนท์
 
1. นางดารา  สร้อยเงิน
2. นางยุพาพร  วิเศษสังข์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชนน  ตังตระกูล
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธีมากร  ดีใจ
 
1. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงรมิดา  พงศ์พีรเดช
2. เด็กชายวสุ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายศุภกิจ  บุญส่งดี
 
1. นายสุรชัย  ดอกแก้ว
2. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวธวพร  จุลละนันท์
2. นายปภิณวิช  ปลอดปล่อง
3. นายอานนท์  เจษฎารวมผาสุข
 
1. นางภานุมาศ  ไชยสาร
2. นางสาวเนตรนภา บัวเกษ  และนายอุกฤต ทีงาม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชัยสิทธานนท์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ลาลุน
 
1. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
2. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.2 เงิน 23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพรทิพย์  ประสิทธิกุล
2. นายภานุวิชญ์  คำวงศ์
3. นายวีระยุทธ  สิมลี
 
1. นางถวิล  วรรณวงศ์
2. นายพิทักษ์พงษ์   นามวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 17 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วลา
2. เด็กหญิงจรรยพร  รูปงาม
3. เด็กชายศุภวัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นางชิดชนก  พวงคต
2. นายอาวิรุทธ์  สีดา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวณธรีย์  ยอดพยุง
2. นางสาวนิรมล  สุขนวล
3. นายสิทธิกร  พิทักษา
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  พันธสีมา
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยโอชะ
3. เด็กหญิงภัทรภร  ยาตรา
 
1. นางสาวปฐมาวดี  พละศักดิ์
2. นางสาวปราญชลี  นนทะวัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง 12 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สีหบุตร
2. นางสาวปาริชาต  ศรีผดุง
3. นางสาววิชญาพร  แสงคำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์
2. นางนิออนด์  รอบคอบ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 35 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์
 
1. นายวัชรา  สิงห์ชะฎา
2. นางสุกัญญา  ทีงาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐพร  กุลไธสง
2. นายสุวโรจน์  บุญคำ
 
1. นายคงกะพัน   ชัยพร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมสัน  คันศร
2. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมมาตร
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันแก้ว
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองงาม
2. เด็กหญิงฐิติมา   พัดไธสง
3. เด็กหญิงติยาภรณ์  เงาศรี
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์   นาราษฎร์
5. เด็กหญิงเวธนี  พิมพ์การ
 
1. นาง บุณณ์ญาณัฏฐ์   มุขขันธ์
2. นางสวลี   บุญมูล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.3 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทะเสน
2. นางสาวชลธิชา  ชัยอาสา
3. นางสาวธารารัตน์  บุญภักดี
4. นางสาววัฒนากานต์  อินธิมาศ
5. นางสาวสุปรียา  งามแสง
 
1. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
2. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 41 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายจตุรพร  ดวงตระวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงกิจ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บางใบ
4. เด็กชายรัตตกุล  เทพวงษ์
5. เด็กชายวรปรัชญ์  ตังสกุล
 
1. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย
2. นางขรรพรรษ  สุรนารถ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวธนพรรณ  วิริยะกุล
2. นางสาวธันยากร  พรหนองแสน
3. นางสาวพลอยไพริน  จงรักษ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมทอง
5. นางสาวอาทิตยา  อินทร์แก้ว
 
1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายจอมขวัญ  ผาสุก
2. เด็กชายธนพล  ยืนสุข
3. เด็กชายธนศักดิ์  พรำนัก
4. เด็กชายวีระยุทธ  เรืองใจ
5. เด็กชายสุธินันท์  ไชยสาร
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายชลิต  นิ่มแสง
3. นางสาวทิติยาภรณ์  ลัทธิรมย์
4. นายวงศกร  เชื้อนิล
5. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางสาวฎายิน  ลีลา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายกัมพล  จินาวัลย์
2. นายจิรานุวัฒน์  วรจิตร์
3. นางสาวชลัยรัตน์  วีระกิตติ์ภูเบศ
4. นายณรงค์  จันทร์จรัสจิตต์
5. นางสาวดวงธิดา  ทองเติม
6. นายธนเทพ  แย้มทับทิม
7. นายธวัชชัย  พิมพ์เสนา
8. นายบัญชา  หนองหว้า
9. นางสาวพิชญ์รัตน์  แทนเต
10. นายฟลุ๊ครพีภัทร  มะโนรัตน์
11. นายวศิน  สิงห์ชมพู
12. เด็กชายวัฒนา  ล่องศาลา
13. นายวิษณุ  ผลบุญ
14. นายวีรภัทร  อุตส่าห์
15. นายสหรัถ  งอมสงัด
16. นางสาวสุพัตรา  นาจำปา
17. นางสาวสุพิญาภรณ์  โพธิ์กิ่ง
18. นายอริญชัย  แพงเพชร
19. นายอัครพล  เนาวบุตร
20. นางสาวเยาวลักษณ์  สารพล
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นายบุญทรัพย์  สมใจ
4. นางบุษกรณ์  พรมพิลา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  อัมพรศรี
2. นางสาวกิตติยา  สุรนารถ
3. นางสาวคำวิไลพร  จันทา
4. นางสาวจิรวรรณ  คูณแก้ว
5. นายณัฐวัฒน์  ศรีธนต์
6. นายธนพัฒน์  ติ๊บปะละ
7. นายนันทวัฒน์  สุขศรี
8. นายบุญตา  วงค์แสง
9. นายภาสกร  พลหาร
10. นางสาวรพิพรรณ  มะลิงาม
11. นางสาววรัญญา  นิยม
12. นายวราวุฒิ  คำชำนาญ
13. นางสาววาสนา  กิจอินทรีย์
14. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเสริม
15. นายสรรเพชญ  ทองจีนสังข์
16. นายสุภกิจ  ทิพย์รักษา
17. นายสุรชัย  สงคราม
18. นายสุระชัย  พวงจำปา
19. นางสาวอนงค์นาฏ  สิงห์สาย
20. นายอภิสิทธิ์  ขันทะวี
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายสุธิชัย  ด่านกลาง
3. นายวีระชัย  พละศักดิ์
4. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
5. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณลงกรณ์  งามมาก
 
1. นางไพลี  จันทร์นิยม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญา  เพ็ชรกิ่ง
 
1. นางนิตยา  วิเศษสังข์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายมัทนิน  ศรีจันทรา
2. เด็กหญิงวรรณรดา  สินโพธิ์
 
1. นางอัจฉรา  มณีนิล
2. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.32 เงิน 36 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกานต์  เรืองมณีนพ
2. นายไชยปรัชญา  คำโสภา
 
1. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
2. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.5 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญามล  สุริโย
2. นายกันตชาติ  สมภาร
3. นางสาวธัญญารัตน์  บุญสอน
4. นางสาวพรชิตา  แสงแสน
5. นายสิทธิชัย  ชาญชิตร
6. นายอธิวัฒน์  จันเจือ
7. นางสาวอนงค์นาฎ  สุตาพันธ์
8. นายอนุชิต  นาครินทร์
9. นางสาวอาภัสรา  พิลา
10. นายเอกรัตน์  ห้วยจันทร์
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางศิริบูรณ์  ไชยเทพ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.4 ทอง 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  บุษบงก์
2. นายชัยพฤกษ์  ไพรบึง
3. นายณัฐชนนท์  แสงสุนานนท์
4. นายธรรมนูญ  คูณแก้ว
5. นายธราเทพ  สุจินพรัหม
6. นางสาวนภาดล  โสภาพ
7. นางสาวปภัสสร  จักษุพันธ์
8. นายภานุกร  ภักดีล้น
9. นางสาวมัลลิกา  เหลืองจรัสสุริยา
10. นางสาววชิราภรณ์  วรรณชาติ
11. นางสาววัชรียา   พิมพา
12. นายวิศรุต  ศิริญาณ
13. นายอัฐสิทธิ์  ประจญ
14. นางสาวอินทิรา  ธรรมขันแก้ว
15. นายโภคิน  เถาว์คูณ
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นายทรงวุฒิ   ขจัดมลทิน
3. นายบัญญัติ  ลาลุน
4. นายธนศักดิ์  เชิงชวโน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ์  รองเมือง
2. เด็กหญิงอริศรา  ขันแก้ว
 
1. นายเจริญชัย  กอนินัย
2. นายธีระยุทธ  พึ่งตา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวชนิสรา  อุดร
2. นางสาวธารตะวัน  ไชยช่วย
 
1. นายศักดิ์ชัย  อุไร
2. นายพิเชฐ  อินลี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญโย
 
1. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 20 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจิรายุ  ไชยพันนา
 
1. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยพันนา
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 36 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธวัชชัย  นามอุดทา
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายเดชาวัต  โนนุต
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววราพร  ชิณวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทกาญจน์  กาทอง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  สุทารส
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1. สามเณรพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  นุ่มเจริญ
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายชวนากร  ภูภักดี
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสรณ์  คำมูล
2. นายพงศกร  ชมภูวิเศษ
3. นางสาวแสงระวี  อินทอง
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายพัชรพล   ด้วงลอย
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.75 ทอง 12 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.4 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายวุฒืชัย  พละพรหม
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 15 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76.7 เงิน 12 โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 20 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 11 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายรัชต  พิลาสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 14 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวแก้วใจ  แสนทวีสุข
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
4. เด็กชายรชต  พิลาสุข
5. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
6. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
8. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
9. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นายคำนวณ  คำวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
4. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
5. เด็กหญิงผการัตน์  สุวรรณ
6. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
7. นายพัทธนันท์  แก้วอุดม
8. เด็กชายรชต  พิลาสุข
9. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
10. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
11. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
12. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
14. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
15. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
4. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.75 ทอง 14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกวีรัตน์  น้อยพรหม
2. นายคเชนทร์  ยินดี
3. นายจรัญ  แซ่จึง
4. เด็กชายชนิดา   พรมประดิษฐ์
5. เด็กหญิงญานิศา   ชินพันธ์
6. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
7. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
8. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
9. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
10. เด็กชายสืบศักดิ์  คำแสน
11. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
12. นางสาวอภิชญา  จันทะวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
3. นายวรวุฒิ  พันธ์ธรรม
4. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.9 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกิตติพร  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงกุญธิดา  สาริโย
3. นางสาวจันทรวดี  ศรีคำ
4. เด็กชายชนะวัฒน์  โพนปลัด
5. เด็กหญิงชลธิชา  ลีไธสง
6. นายณัฐดนัย  เกษมณี
7. เด็กหญิงณัฐลาพรณ์  พรมจันทร์
8. เด็กหญิงปวีณา  เอิบทวี
9. นางสาวลักขณา  สวัสดิ์นะที
10. เด็กชายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
11. นายวุฒิชัย  พละพรม
12. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
13. นางสาวษัณสุดา  โนนสูง
14. นางสาวสินีนาฏ  ภักดีโชติ
15. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทะวี
16. นางสาวสุรีพัฒน์  คำภะวา
17. เด็กหญิงสุวิมล  สุระศร
18. นายอภิเดช  อัครชาติ
19. นางสาวอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงทับทิม
 
1. นายสุดใจ   บุญข่าย
2. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
3. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
4. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤฒิชัย
5. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายฐิติภัทร  พรหมคุณ
2. เด็กชายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  หาระวงค์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  กาสูงเนิน
5. เด็กชายภูวนัย  ธรรมวิเศษ
6. เด็กชายวิสา  เกตุวุฒิ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจักรวาล  ศรีภักดี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
3. นายชัยยศ  ชิงชัย
4. นายนัฐปกิจ  ขุนพันธ์
5. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐ์
6. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
3. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.25 ทอง 24 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ทานะ
2. นายกล้าณรงค์  พิทยาทรานุวัฒ
3. นางสาวกัลย์สุดา  สาลีพวง
4. นายกิตติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  พักวัน
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำตะนิตย์
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงศ์
8. เด็กชายชนาธิป  ลุนละบุตร
9. เด็กหญิงชมพู่  สุวรรณดี
10. เด็กชายฐปกรณ์  สิงห์ลา
11. นายทองพิสุทธิ์  ทองทวี
12. นายธนภัทร  ศรีสุธรรม
13. นายนพพร  บุญมา
14. นางสาวนภัสวรรณ  โสชะรา
15. เด็กหญิงนริศรา  สุขอ้วน
16. นางสาวปณิตา  พรมดี
17. นายปัณณวัชร์  อัญเจริญเกียรติ
18. เด็กหญิงป่านชนก  สายเสน
19. เด็กหญิงพรพรรณ  สีสว่น
20. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
21. นายพัชระ   เสียงหวาน
22. นางสาวรัชนีกร  พิมประจิตร
23. เด็กหญิงวิภาดา  แก้ววงศ์ษา
24. เด็กหญิงวิภาสิณี  ทองทวี
25. เด็กหญิงศิรินยา  สังข์วรรณะ
26. นางสาวศิริภา  อ่างเฮ้า
27. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
28. นางสาวสกุลตรา  ดีงูเหลือม
29. นางสาวสรัญญา  มัครมย์
30. เด็กหญิงสุธีธิดา  พื้นพรม
31. นางสาวสุภัสสรา  พละศักดิ์
32. นายสุรศักดิ์  คำเพราะ
33. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
34. เด็กหญิงอภิภาวดี  แสนวงศ์
35. นางสาวอารียา   ผิวนวล
36. นายอิสยาห์   นุกาศรัมย์
37. นายอุกฤษฎ์  จันดาบุตร
38. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
39. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
40. นายโชคศิริ  สมศิริ
 
1. นายดำริห์  ก้อนคำ
2. นายกงจักร  บัวลา
3. นายกำพล  บัวแก้ว
4. นายแสงทอง  บริสาร
5. นายภรภัทร  เจริญธง
6. นายภาคภูมิ  ทวีชัย
7. นายสนธยา  นนทา
8. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.6 ทอง 14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกวีรัตน์  น้อยพรหม
2. นางสาวกาญจนา  บุพผาวงศ์
3. เด็กหญิงกานติมา  เกตุขุนทด
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประนม
5. นางสาวขวัญศิริ  ไชยโยธา
6. นางสาวจุฑาพรณ์  อนันทวรรณ
7. นางสาวจุฑาวรรณ์  อนันทวรรณ
8. นางสาวชรินรัตน์  สายลุน
9. นายชัยยศ  ชิงชัย
10. นายญัตติพงค์  กองแก้ว
11. นางสาวฐานิต  วรศักดิ์มหาศาล
12. นายณรงค์ฤทธิ์  ประมาพันธิ์
13. นายธีรภัทร  ย่อจันทร์
14. นายธีรภัทร์  กันหา
15. นางสาวนัชชามล  แสงสุข
16. นายนัฐปกิจ  ขุนพันธ์
17. เด็กชายนัทธพงษ์  สายแก้ว
18. นายนิธิภัทร  ราศรี
19. นายนิรวิท  บุญเกิด
20. นายปฐกวินฑ์  หมอนทอง
21. เด็กหญิงปรีดาพร  สะอาด
22. นายปัณทัต  ลำเฟือย
23. นางสาวปานรวี  ถิรตานนท์
24. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐิ
25. นายปุณยวีย์  เร็วชัย
26. นางสาวพักต์เพ็ญ  คำโท
27. เด็กชายพัชรภูมินทร์  เพชรสมัย
28. นางสาวพิชชาภา  ทองหลาม
29. นางสาวมณีรัตน์  ธาตุสุวรรณ
30. เด็กชายวราวุฒิ  ศิริผล
31. นางสาววริศรา  แสงไชย
32. นางสาววาศิตา  ชื่นจำปา
33. นางสาวสาลินี  บุญมาปัด
34. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
36. นางสาวสุภาภรณ์  ดำรงมั่น
37. เด็กหญิงอรียา  เจริญสุข
38. นางสาวอาทิตยา  อโนพันธ์
39. นางสาวเมสินี  เกศสกุล
40. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
2. นางสาววราภรณ์  คำเคน
3. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
4. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์
5. นายธีระยุทร  วิเศษสังข์
6. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
7. นายอดุลย์  แก้วภักดี
8. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.1 เงิน 34 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายรังสิมันตุ   ไชยทองศรี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 39 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  การุณย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง 10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายอนันตชัย  สวนดี
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายพงศกร  นัยนิตย์
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง 12 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายอนุชิต  บุญสนอง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 37 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นายอภินันท์  พรทิพย์
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกัณห์ชรี  โคตรสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.66 เงิน 25 โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.25 เงิน 28 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 1. นายตะวัน  ยอดจักร์
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 38 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธนาพร  สิงห์ดง
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกรนันท์  คุ้มรักษ์
2. เด็กหญิงกรรวี  สหัสดี
3. เด็กชายกิตติภัทร์  รจนัย
4. เด็กชายจิรพัฒน์  มีสุข
5. เด็กหญิงญาณิศา  กรรณมณีเลิศ
6. เด็กชายณภัทร  หมดราคี
7. เด็กชายณัฐชนน  สุทาวัน
8. เด็กหญิงณัฐชา  ฐานะ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
10. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีนาม
11. เด็กชายดนุสรณ์  แปงแสง
12. เด็กหญิงดรรชนี  วงษ์แสวง
13. เด็กชายตริมีซี  รัมภูษา
14. เด็กชายธนพงษ์  ไชยชาติ
15. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชพันธ์
16. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พิละ
17. เด็กหญิงธนาภรณ์  ยุระกรณ์
18. เด็กหญิงนรินทร  พลนำ
19. เด็กหญิงนันทพร  ชัยชาญ
20. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
21. เด็กหญิงบัวชมพู  ปีมา
22. เด็กหญิงปณิชา  วัฒนพฤษชาติ
23. เด็กหญิงประกายดารา  พันธ์คำ
24. เด็กหญิงปัทมพรรษ  เสนรัตน์
25. เด็กหญิงปิยะดา  ปิยะสอน
26. เด็กหญิงพรชิตา  คันศร
27. เด็กหญิงพรนภา  วรรณา
28. เด็กหญิงพัทธนันท์  คำเพราะ
29. เด็กหญิงพัทธนันท์  เงาศรี
30. เด็กหญิงภัทรมน  ทะนงค์
31. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดธรรม
32. เด็กชายภูวดล  หินเงิน
33. เด็กหญิงรวินท์นิภา   สงชู
34. เด็กหญิงวรันญา  ผงย้อย
35. เด็กหญิงวสุธา  บุญคง
36. เด็กหญิงศิริพร  ศรบุญทอง
37. เด็กหญิงสิรตา  เปลี่ยนสมัย
38. เด็กหญิงสิรีธร  ค่ำคูณสุขศรี
39. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิโส
40. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางศลัญญา  ขันทอง
4. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
5. นางสาวมีนา  วงศ์วิรัตน์
6. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสาวกฤติยา  จันโท
3. นางสาวจิราวรรณ  สีลาดเลา
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
5. นางสาวชลพรรษ  เวชชบุษกร
6. นายชัยยศ  ชิงชัย
7. นายญัตติพงศ์  กองแก้ว
8. นางสาวฑิตติยา  สามสี
9. นางสาวณัฐชนัน  อาบสันเทียะ
10. นายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
11. นางสาวธัญญารัตน์  บุญส่ง
12. นายธีรภัทร์  กันหา
13. นางสาวธีริศรา  หอมจันทรา
14. นางสาวนริศรา  พระพรหม
15. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตนฺ์
16. นางสาวปรัชญาภรณ์  หนองม่วง
17. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
18. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
19. นางสาวมณปรีญา  ประชาราษฎร์
20. นายมสัน  มณีวงษ์
21. นางสาวมิลตรา  กล่อมปัญญา
22. นางสาวรตนพร  กล้วยนิจ
23. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
24. นายร้อยณัฐ  ชาลี
25. นางสาวลลิตา  ชนะวงศ์
26. นางสาวลักษิณา  อิงคสมภพ
27. นางสาววริศรา  แสงไชย
28. นายวสันต์  ฉัตรรัตนพงศ์
29. นายวัลลภ  กิ่งผา
30. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
31. นายวีระพล  ศรีพูล
32. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
33. นายสถาพร  มณีบุญ
34. นายสิรภพ  สุวรรณวงศ์
35. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
36. นายสุธนัย  จันทร์พราว
37. นายอมรเทพ  วงศ์ทอง
38. นางสาวเกื้อกูล  จิณะแสน
39. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
40. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นางสาวศิรินญา  ต้นสาร
5. นายภูเบศ  จรุงศรี
6. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไชเสนา
3. เด็กชายชินดนัย  ฝังสิมมา
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  เป็นสุข
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน
6. เด็กชายพชร  ถิรโคตร
7. เด็กหญิงรดา  ศิริโสตร์
8. เด็กหญิงวัชราวลี  เวชกามา
9. เด็กชายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
10. เด็กชายเธียรรัตน์  สะโสดา
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานต์ติมา  สมโภชน์
2. นางสาวกุลธิดา  วงศ์ละคร
3. นางสาวจิรารัตน์  พิมพ์น้อย
4. นายฉัตรชัย  กลิ่นจันทร์
5. นายธนกร  บุญสุข
6. นางสาวธันยนิตย์  เหล่าแค
7. นายธีระศักดิ์  ผิวงาม
8. นายประนิพล  วิเศษวงษ์สา
9. นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง
10. นายอภิสิทธิ์  จิตมั่น
 
1. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤติชัย
2. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวีญา  บุญสาลี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ทองสัย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เยรบุตร
4. เด็กหญิงวริศรา  สมาฤกษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  นาเรือง
6. เด็กหญิงสุวีรยา  โทกลาง
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 29 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิรติ  บุญหนัก
2. นางสาวฐิติพร  ทองฤกษ์ฤทธิ์
3. นายนิรวิทย์  บุญเกิด
4. นายปัณณทัต  ลำเฟือย
5. นางสาวลีลาวดี  อินทวี
6. นางสาววรัทยา  ศิละวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง 18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ทางามพรทวีวัฒ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลเหล็ก
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เเสงงาม
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จตุพร
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยศรีษะ
7. เด็กหญิงเพชรมญ  วสุกาญจนานนท์
8. เด็กหญิงไปรยา  พฤกษา
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 29 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกีระติ  ทองเอม
2. นางสาวจันจิรา  ปราการสมุทร
3. นางสาวจิราพร  เเสงโท
4. นางสาวชนาธิป  อุไรวงศ์
5. นางสาววรรธนีย์  สมศรี
6. นางสาวเพชรดา  ธีรพฤกษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน 36 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจิโรจ  คำมานิธิโชติ
2. นางสาวชรินรัตน์  ลาลุน
3. นางสาวณัฐณิชา  สมสอางค์
4. นางสาวดรุณี  โนนทอง
5. นายปุณญวีย์  เร็วชัย
6. นางสาวพรเพชร  พิมพ์ทอง
7. นางสาวพักต์เพ็ญ  คำโท
8. นายภรัณยู  คำอุดม
9. นางสาวมานิตา  นัยเนตร
10. นางสาววัชรินทร์  สายสงค์
11. นายสมเกียรติ  หวังฟังกลาง
12. นางสาวสุยะดา  รัชเสมอ
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
5. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายธงชัย  บุตรชาติ
2. นายประสิทธิ์  หนูแก้ว
3. นายมิถุนา  สาวิลุน
4. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
5. นายสุรศักดิ์  กิ่งจันมล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.67 ทอง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกฤตชลักษณ์  แก้วธานี
2. นายศิลป์ภัสสะ  ตะเคียนศก
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.8 เงิน 10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณฎา   จิตสัมฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  นาจำปา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง 49 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจิรทีปต์  อารีย์
 
1. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วิลาสคัมภีร์
 
1. นางสงวน  ศรีกุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพิมพ์ลักณ์  วงศ์ประสาร
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แสนทวีสุข
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  นวลศิริ
 
1. นางศิริพร  นามจันทรา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 31 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวอัญดาวีร์  ตังตระกูล
 
1. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายอาร์มมี่  อุ่นสิม
 
1. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอัครินทร์  วิลาศคัมภีร์
 
1. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 46 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธนกฤต  ไสยสมบัติ
2. เด็กหญิงธนิยา  ชาลากูลพฤฒิ
3. เด็กหญิงนิธินันท์  ปัญกาญจน์สกุล
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  คะตะวงศ์
5. เด็กหญิงวิรัญญา  ธรรมแสง
 
1. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่
2. Mr.Frans De  Villers
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญเยี่ยมธนะดี
2. นางสาวณัฐกฤตา  จันทะรัตน์
3. นางสาวดวงรัตน์  เกษะ
4. นายนิติศักดิ์  กิจเจริญธนารักษ์
5. นายแอนโทนี่  ซานดุน
 
1. นางเยาวรักษ์ ยลโสภณ  และนางพัชนี จุลมิน
2. นางสาวจีระพร  บุญสว่าง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวธิตยา  ขุขันธิน
 
1. นางอรไท  อิสาน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 54.16 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาผล
 
1. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติมา  ดอนเหลือม
 
1. นายอิสระ  คำนนท์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59.66 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.83 ทอง 10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววิรัลยา  บุญส่ง
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายดนัยพร  โสดา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนจรูญธรรม
 
1. นางอรพินท์  จวงพันธ์
2. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชนนิกานต์  สุวรรณโชติ
2. นางสาวภัทรนันท์  พระอารักษ์
 
1. นางทิพวรรณ  ยศวิจิตร
2. Mr.Julio  Widwidan
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.65 ทอง 44 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายจตุรพร  โกมุทพงษ์
2. เด็กชายปุณยวีร์  เมฆกัลจาย
3. เด็กชายภูริทัต  พงษ์พาณิชย์
4. เด็กชายศิรชัช  คันศร
5. เด็กชายอนวัช  เพ็ชรจอหอ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำโสภา
7. เด็กชายเจษฎากรณ์   ภูมิลำเนา
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
 
1. นายสมหมาย  พิทักษา
2. นายนิพนธ์   อ่วมพันธ์เจริญ
3. นายวีระชัย  มเหศักดิ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 40 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นายภาณุพงษ์  มังษา
2. นางสาวสุภาพร  สมจันทร์
3. นายสุรนันท์  อินทร์คำ
4. นายสุรเชษฐ์  มั่นคง
5. นางสาวสุวรรณี  สุขเกิด
6. นางสาวเรนปวี   คำฉิม
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
3. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.25 เงิน 23 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  สีหาเวช
2. นางสาวนิลุบล  บุริจันทร์
3. นายปริญญ์  แสนปัญญา
4. นางสาวมัทนาวดี  บุติพันดา
5. นางสาววัชรินทร์  บุษบงก์
6. นายวิศรุต  ชาลี
7. นางสาวสุกัญญา  ฝอยทอง
8. นางสาวสุดารัตน์  มะณู
9. นางสาวสุนานันท์  พิมพ์โคตร
10. นางสาวสุนิตรา  นามวงษ์
 
1. นางสาวอินทร์  สีหะวงษ์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์
3. นายเฉลียว  บุษบงก์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แขมคำ
2. เด็กหญิงรัชรินทร์  สารพล
3. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีสมนึก
4. เด็กชายศุภกร  สอดสี
5. เด็กหญิงเกษตรา  แสงเวียน
 
1. นายศักดิ์ชาย  เกษร
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนฤมล  แสงใสแก้ว
2. นายปภิณวิช  สายชนะธนกร
3. นางสาวมณีรัตน์  ปะละกัง
4. นางสาวแนนซี่  มีลส์
5. นางสาวแพรวรินทร์  กันยาสาย
 
1. นางวาสนา  ทิพย์รักษา
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอดพิมาย
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แปงแสง
3. เด็กหญิงนธิมา  สมมะนา
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  สาริพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ไชยโพธิ์
3. นางสาวนภัสราภรณ์  โสภาบุตร
 
1. นางประไพ  ผาคำ
2. นางประกอบศรี  คงสาคร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินตะนัย
3. เด็กหญิงภัคคีมา  ทรัพย์เมือง
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจตุรพรชัย  โพธิ์ขาว
2. นางสาววรรณภา  ธรรมชาติ
3. นายศิรวิทย์   จันทะเสน
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายจักรพงศ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.5 ทอง 19 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 83.2 ทอง 36 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายณปภัช  เหลาศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.8 ทอง 30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคฑาทอง  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงชลิดา  ดอนชัยธนากูล
3. นางสาวณัฏฐาภรณ์  สุริยา
4. นางสาวทิพย์วรรณ  เพ็งจันทร์
5. นางสาวธนวรรณ  พวงเพชร
6. เด็กชายนัฐพล  ศรีพรมมาศ
7. เด็กหญิงนิธิพร  ก้อนทอง
8. นายนิรุติ  จันทนา
9. นางสาวปวีณ์นุช  ชนูดหอม
10. นายพชร  มงคล
11. นายพีระพัฒน์  ทองทึง
12. เด็กหญิงพุฒินันท์  สิริรจน์
13. นางสาวภาวิณี  แก้วสม
14. นางสาวรุ่งทิวา  เฉลิมพล
15. นางสาววชิรญา  แก่นจันทร์
16. เด็กหญิงวริศรา  ทองเพ็ชร
17. นางสาววิภาวี  ศุภเลิศ
18. นางสาววิลัยพร  สีหะวงษ์
19. เด็กชายวีระพงศ์  จันทร์ดี
20. นายวีระพงศ์  แสงสกุล
21. เด็กหญิงศรัญญา  เกาะน้ำใส
22. นายศิวกร  เหล่าคุณธรรม
23. นางสาวสมถวิล  ธรรมนิยม
24. เด็กชายสราวุฒิ  ชาวนา
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะโสดา
26. นางสาวสุภาวดี  มีวงษ์
27. นางสาวสุรีพร  จินดาศร
28. เด็กหญิงหทัยชนก  วงษ์เลิศ
29. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวี
30. นางสาวเจนจิรา  มรรคนา
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
2. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร
3. นางอ้อยทิพย์   แพทยโยธิน
4. นางพรงาม   ชารีนิวัฒน์
5. นายอนุชา  บุญเย็น
6. นายฐานันดร์ตรี  อารยะพงศ์สกุล
7. นายณัฐพร   ทองพูน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันหมุด
2. เด็กหญิงอารียา  สงค์มี
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์พิมพ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 23 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. นางสาวจิตรวี  แสนศรีแก้ว
2. นายสถิต   เพ็ชรโยยิ่ง
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายพลภูมิ  โค้วไพโรจน์
2. เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธีรภัทร์  อันทะชัย
2. นายอดิศร   กันตรี
 
1. นางสาววรัญญา  เสนสม
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีนาม
2. เด็กชายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นายอุดม  ประสาร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงญาดา  พรหมสาลี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายธนวินท์  ผาสุจิตร
2. นายสุประกิต  สารรักษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวศุภนิตา  สระแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ทองทับ
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายกันตพงศ์  ทรงงาม
2. นายศุภกร  กุศลสมบูรณ์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยศอาลัย
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พระพรหม
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. นางสาวจิราพร  บุญมี
2. นางสาวภัทรวดี  นิยมวงษ์
3. นางสาวศิิริยากรณ์  ขุนแก้ว
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  ชิณวงศ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จันเทพา
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายเชาวลิต  เสาเวียง
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 59.4 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนนทกานต์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายพิสิฐ   ปัจชาบุตร
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์  และ นายศตภิษัช ไกรษี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  สืบสิมมา
2. เด็กชายสุเมธา  ศรีบุญ
3. เด็กชายเทวัญวิทย์   นันตโลหิต
 
1. นายสนั่น  ศิริกุล
2. นายพัฒนา  พานจำนงค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายขวัญชัย  ศรีมณี
2. นายณัฐพล   พาวัน
3. นายบุญฤทธิ์  บุญสงค์
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสวงวงค์
2. เด็กชายดนุพล  สายโสม
3. เด็กชายเงิน  สังวาลย์
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องไว
2. นายธวัชชัย  แพงพรม
3. นางสาวรัติยา  นครศรี
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงจุฑาภา   ร่วมใจ
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บัวเกษ
4. เด็กชายธวพล  คูณขุนทด
5. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์ชนะ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหาบุตร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวฐิติมา  นาทองบ่อ
2. นางสาวดรุณี  พื้นพรม
3. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ
4. นางสาวบุษบา  ลาวงศ์
5. นางสาวมณฑิรา  อิ่มอ้วน
6. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.85 ทอง 37 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงศิญากร  สุขวงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แมมขุนทด
 
1. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
2. นางประสพสุข  ระยับศรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวทิพยรัตน์  คำเฮือง
2. นางสาวพิทยารัตน์  มณีสาร
3. นางสาวศุภกร  ศรีเลิศกุลเดชา
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาลา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมปาน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  เลิศวุฒิกุล
2. นางสาวดรุณี  โนนทอง
3. นางสาวศรัณย์พร  คำแปล
 
1. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์
2. นางธนพร  มนึกคา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  นนท์นาท
3. เด็กหญิงไอศิกา  แก่นสาร
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.43 ทอง 19 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวพิทยาภรณ์  พิมพ์โคตร
2. นางสาววิภาดา  มะเดื่อ
3. นางสาวหทัยภัทร  ชาติมนตรี
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายมานิต  ตุ้มคำ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  พิมพา
3. เด็กหญิงสุภัสรา  หวังสุข
 
1. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
2. นางดารุณี  อัมภรัตน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 37 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นายปฏิพล  ทิพศร
2. นางสาวพรสุดา  บัวใหญ่
3. นางสาวศุภัสสร  วังศรีแก้ว
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณสวรรค์
3. เด็กชายสุรกาญจน์  แก้วพินึก
 
1. ดร.ยุวดี  คุณสม
2. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 17 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พิมโคตร
2. นางสาวณัฐริกา  ชาลี
3. นางสาวศศิธร  พิมโคตร
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
2. นางชุดาภา  เงาศรี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายทวีวุฒิ  ศรีไชยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวตติยา  พื้นพรม
2. นางสาววริศรา  ฤกษ์สว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  พิศงาม
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายสุรยุทธ  สะอาด
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 7 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  ไกรรบ
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  พรมมี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงคำ
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
2. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  ชราศรี
2. นายศักดิ์นรินทร์  ชาลี
3. นายสัจจา  วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายนรเศษฐ์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายเกริกชัย  คลทา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายยศวรรธน์  เชิงวโน
 
1. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธนากร  มังสุไร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  นักพรม
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นายทองวรรณ  ยศอาลัย
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.9 ทอง 14 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายนุชิต  แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายสืบสกุล  แก้วหล่อ
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงค์
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นายธนาเกียรติ  วรบุตร
2. เด็กหญิงบุญทิวา  วราพุฒ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤชนนท์  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุราวุธ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง