สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพัชรี   แพทย์กลาง
 
1. นางสาวนันทิยา   จิตตะโคตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกรรทิมา  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพัชรีญา  สุทธสน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 33 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกาญจนา  งามแสง
 
1. นายสุรพงษ์  ก้อนจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 40 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายทวีศิลป์  สมพร
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปฏิวัติ  มาพบ
 
1. นายนพพร  ศรปัญญา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.78 ทอง 28 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สลีสองสม
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยพันนา
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
2. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  พุทธกุล
2. นายนทีธร  คงชื่นจิตต์
3. นางสาวสุุวนันต์  บัวพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  กันหา
2. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายปัฎฐกรณ์  สามะณี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยประโคม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พรหมพิลา
2. นางสาวพรนิภา  คำสุข
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจำ
 
1. นางอรพิน  ไชยสินธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 26 โรงเรียนกำแพง 1. นายไพรวัลย์  ถะนัด
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยางโสม
2. เด็กหญิงฐานมาศ  สิงห์โท
3. เด็กหญิงภัทราพร  ทองสุทธิ์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 40 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  เท่าสิงห์
3. นางสาวสุภาวดี  บุดดาวงศ์
 
1. นางปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 59 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ผูกพันธ์
2. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
3. นางสาวสุปรียา  จิตตำนาน
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีวิศร
2. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายธนพล  สุพิมพ์
2. นายวรัญชัย  ปราณี
3. นางสาววารุณี  ต้นโสภา
 
1. นายนริศ  พรหมทา
2. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จังอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวภานุชนาถ  ขันคำ
2. นายวรพล  เจียงวงศ์
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนกำแพง 1. นายปริญญา  มูลเกษ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 49 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แหวนหล่อ
2. เด็กชายศตวรรษ  ศรีนุเคราะห์
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีคำ
 
1. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
2. นางสาวระวีวรรณ  ธนาเพ็งจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 37 โรงเรียนราษีไศล 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีนอก
2. นางสาวศศิธร  กระมล
3. นายไกรวิชญ์  พลพงษ์
 
1. นายรังสรรค์  พลอาจ
2. นายบุญมาก  ทีฆา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
2. นางสาวพรรณธิชา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขาวสะอาด
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  จำปี
2. นางสาวมาวารี  อิ่มน้อย
3. นางสาวสุปราณี  คำดี
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.1 เงิน 26 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายพงษ์ทวี  แก่นวงศ์
2. เด็กชายวีรพล  หนองยาง
3. เด็กชายศิริพิชญ์  โตมาก
 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร
2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 13 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนากร  ผลจันทร์
2. นายธัญญะ  นามโคตร
3. นางสาวเบญจพร  คิดถูก
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตราช
 
1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.8 ทอง 5 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจรรยรัตน์  อุยประเสริฐกุล
2. นายจีระวัฒน์  บรรเทิงไพบูลย์
3. นางสาวเพชรชิรวา  แสงแก้ว
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 16 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติญาพร   สัมโรง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถระพันธ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 60 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวพรธวัล  สารเสวก
2. นายอนุชิต  สิทธิโคตร
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  จันทร์โท
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กชายกันตชาติ  จำเริญ
2. เด็กชายสมเกียรติ  เพียงตา
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 32 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  นุยเมิน
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  มุราษี
4. เด็กหญิงอรพรรณ  กำแพงใหญ่
5. เด็กหญิงอารียา  อินทร์เจริญ
 
1. นางสาวจับจิต  พิมพร
2. นางสาวสุพัตรา  บุญยิ่ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.3 ทอง 52 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวจินตนา  โพธิบุตร
2. นางสาวพิไลพร  ยอดเพชร
3. นางสาวศุภมาศ  ทองใบ
4. นางสาวสุมาลี  วิรุณพันธ์
5. นางสาวอรัญญา  อาสาคติ
 
1. นางสาวศุภกาจน์  ศรีโสดาพล
2. นายทวี  แพงเพชร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชูขวัญ   บุญเถาว์
2. เด็กหญิงภิตพร  วงบุญ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาดา
4. เด็กหญิงอรพิมพ์  อุทัย
5. เด็กหญิงเอื้องคำ  พอใจ
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 54 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจิระภาภรณ์  ดาวัลย์
2. นายนัฎฐวุฒิ  อ่อนทุม
3. นางสาววาสนา  สาคร
4. นางสาวสุดาัรัตน์  เพ็งแจ่ม
5. นายเนติพงษ์  ธรรมนิยม
 
1. นายนิติศาสตร์  สำราญ
2. นางสาวปณิตา  พันธสีมา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
2. เด็กชายพิชญา  สิริโภคาสาธุกิจ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สายลาม
4. เด็กชายอรรถวิทย์  สุขสบาย
5. เด็กชายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนราษีไศล 1. นายธนกร  รัตนวัน
2. นางสาวมัลลิกา  ปีริมา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์เพ็ง
4. นายอัครพล  นันทะเสน
5. นายเกรียงไกร  ดำรงค์สกุลชัย
 
1. นายชัยพิพัฒน์  แหวนหล่อ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.8 เงิน 39 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกรพิณ  มะยม
2. เด็กชายกฤษติศักดิ์  ทองแดง
3. เด็กชายคมกริช  แปลงศรี
4. เด็กชายชัชนันท์  ดวงใจ
5. เด็กชายชัยชนะ  ประคองชัย
6. เด็กชายชัยวัฒน์  บุดดาวงศ์
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงวนแก้ว
8. เด็กชายธนากร  สัญจร
9. เด็กหญิงธันชนก  กันตรง
10. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเชื้อ
11. เด็กหญิงนิจจารีย์  ฉายลักษณ์
12. เด็กชายภัสกรณ์  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง
14. เด็กหญิงวชิราพรรณ  บุญชู
15. เด็กชายวัชรินทร์  ขันติวงค์
16. เด็กหญิงสายฝน  ชัยศุภรัตมกุล
17. เด็กหญิงสุพัตรา  เกิดผล
18. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำแหง
19. เด็กชายอนันยศ  กิ่งนนท์
20. เด็กหญิงเพชรมณี  ไชยะเลิศ
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 29 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงภารดี  มีแสง
 
1. นายทวี  แพงเพชร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. นายสมชาย  ใจหาญ
 
1. นายสกุลพล  แสงโคตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 33 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลญา  อุดที
2. เด็กชายบัญชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.63 เงิน 30 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายวัฒนพงษ์  โปร่งจิตร
2. นางสาววาธิณี  ศรีแย้ม
 
1. นางดวงเดือน  สามไชย
2. นางลออ  ไชยโยธา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 77 เงิน 55 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุดดา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปุญญา
3. นางสาวดาริกา  ภาเภา
4. นางสาวนิตยา  นิลารัตน์
5. นางสาววิยดารัตน์  วงษ์ภักดี
6. นางสาวศศิโกมล  ยอดอาจ
7. นางสาวสมฤทัย  ทองหล่อ
8. เด็กหญิงสุพัฒย์ตรา  ลือตะนา
9. นางสาวอังศณา  สวยรูป
10. นางสาวเกศมณี  แก้วจันทร์
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
3. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกฤติยาณี  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงกัญญาีรัตน์  ศิริเลิศ
4. นางสาวจิตรานุช  เกษแก้ว
5. เด็กหญิงจีญาภรณ์  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขจิตร
7. เด็กหญิงฐิติมา  โปร่งจิต
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเติม
9. นายธนาพงศ์  เพ็งพันธ์
10. เด็กหญิงพรวิมล  อุทัย
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
12. นางสาวยุวเรศ  จันทำ
13. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวสะอาด
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงอรปรียา  จันทำ
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายสิทธิชัย  วรรณา
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
4. นายธวัชชัย  ด้งทอง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  สะมาร์
2. เด็กชายวรินทร  ศรียงยศ
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวลดาวัลย์  พิมาลัย
2. นางสาวสุภารัตน์  ภู่ดำรงค์
 
1. นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล
2. นางสาวณัฐรดา   ศิลาชัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76.5 เงิน 27 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงศุภากร  กตะศิลา
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78.5 เงิน 37 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวอุไรพร  ล้อมค้อม
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวละมัย  ไชยเสนา
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 52 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวเบญจรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 48 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิราพร  อรัญทม
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 1. นายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวกนิษฐา   เกียรติเจริญเสรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงลลิดา  พนาลัย
2. นางสาวศิริประภา  รัตนะโสภา
 
1. นางลาวัลย์  สังวรณ์
2. นางสาวยุรี  บรรจบพุดชา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจสาลี
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 50 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวสุธิตา  สันโสภา
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 31 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนากร  ศรีภักดี
2. เด็กชายวุฒินันท์  หินอ่อน
3. เด็กชายศุภกิจ  สนิทชน
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวภาวิณี  สุระ
2. นายสมคิด  สาบุตร
3. นายเอกรินทร์  สายศิลป์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 25 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวาริพินธ์ุ  ทุมปะหิรัญ
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสิริวิภาวรรณ  พากุล
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา  สายลาม
2. นายกิตติศักดิ์  มะลิซ้อน
3. เด็กชายจิรายุ  สุปัตติ
4. นายธนดล  วงศ์คำจันทร์
5. เด็กชายธัญเทพ  โลหิตนาวี
6. เด็กชายศุภชัย  มีพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
3. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  สร้อยสน
2. นายวงศกร  ศรีสัญ
3. นายสิทธิชัย  อินทร์แก้ว
4. นายสิทธิพร  จังอินทร์
5. นายเนติพงษ์  จังอินทร์
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายธงชัย  ใจมนต์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง 36 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  โลนุช
2. นายกฤษดา  กุ๊กศรี
3. นางสาวกาญจนาพร  อินทะพันธ์
4. นางสาวขนิษฐา  สมศรี
5. นายจิตรกร  วุฒิยา
6. เด็กชายชาตรี  ฉายาวรรณ
7. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
8. นางสาวฐิติพร  พันไผ่
9. นายณัฐวุฒิ  สัมโย
10. นางสาวดวงพร  สนมะเริง
11. เด็กชายทศพร  ดิษฐ์ประสพ
12. เด็กชายธิคำพล  สีนายกอง
13. นายธีรเดช  พรรณา
14. นางสาวนัฐนภา  นามวงษา
15. นางสาวนิตยา  สุระ
16. เด็กหญิงนิศากร  แก้วฤทธิ์
17. นางสาวพิชชา  บุญยิ่ง
18. เด็กชายพีระพงศ์  อุดม
19. นางสาวพุทธาภรณ์  ตามบุญ
20. นางสาวภาวรินทร์  สาทร
21. นางสาวรัตนแก้ว  ไชยชนะ
22. เด็กหญิงวราภรณ์  คำไทย
23. นางสาววิลาภรณ์  อุตะพันธ์
24. นายวีระชัย  จึงตระกูล
25. นายศรันยู  งาหอม
26. นางสาวศิรินภา  เพ็งแจ่ม
27. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
28. นางสาวศุภิสรา  ชิตภักดิ์
29. เด็กชายสันติสุข  พรหมศิริ
30. นางสาวสิณีนาถ  วงค์ราช
31. นายสุพิศ  กรกรรณ์
32. นางสาวสุภวรรณ  โลนุช
33. นางสาวอนุชิดา  เมืองจันทร์
34. นางสาวอมรทิพย์  อันศึกษา
35. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
36. นางสาวอรสา  คำศรี
37. นายอิทธิพล  มะโนรัตน์
38. นางสาวอุไรวรรณ  มงคล
39. นางสาวเนตรนภา  ผ่องขำ
40. นายเอกสิทธิ์  บัวไข
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
2. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
3. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
4. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
5. นายสีลา  มะเค็ง
6. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
7. นางอำมาลา  เกตษา
8. นายอรพินทร์  สิงห์วิชา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.1 เงิน 37 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.2 ทอง 27 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 40 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 20 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรสุดา  หนองบัว
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 30 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจิรพงศ์  พุทธิยะ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 44 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศิริภัทร  บุญมาก
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายวงศกร  ศรีสัญ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 7 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เหง้าโพธิ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 31 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง 8 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์งาม
2. เด็กชายกฤษณะ  สมัญ
3. เด็กหญิงจารุพร  อินทร์แก้ว
4. เด็กชายชนะภัย  เทียมวงษ์
5. เด็กชายชินภัทร  สาลีพันธ์
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองลาด
7. เด็กหญิงณัฎฐิกา  บุริทัศน์
8. เด็กหญิงณัฐกมล  สมบัติ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญโย
10. นางสาวณิชากร  วงภักดี
11. เด็กหญิงทัศนีย์  ภูสีนวน
12. เด็กหญิงทิยานันท์  เมืองจันทร์
13. เด็กหญิงทิวาพร  พันธ์ทอง
14. เด็กชายธนพล  สุขจันทร์
15. เด็กชายธนวัฒน์  รอบคอบ
16. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์เพขร
17. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
18. เด็กหญิงธัญมน  แก่นสาร
19. เด็กหญิงธันยพร  พุ่มปาน
20. เด็กชายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
21. นางสาวน้ำฝน  มาลาชัย
22. เด็กหญิงภัทราพร  วิเศษชาติ
23. เด็กหญิงราตรีชล  ทำมา
24. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
25. เด็กหญิงวรนาจ  พันธ์ไชย
26. เด็กหญิงสายฝน  ไชยบำรุง
27. เด็กชายสุกฤต  ทองสุทธิ์
28. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องวงษา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรราช
30. เด็กชายสุทัศน์  เหลาสี
31. นางสาวสุธิตา  จันทะเสน
32. เด็กหญิงสุนิตรา  ภาเภา
33. เด็กหญิงอทิตย์ติยา  หน่อปาล์ม
34. เด็กหญิงอรวรรยา  บุญมาก
35. เด็กหญิงอรสา  สุรินทร์
36. เด็กหญิงอาฑิตยา  มาลา
37. เด็กหญิงอาภาภรณ์  รำไทสงค์
38. เด็กหญิงอารียา  บัวบาล
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาลีพันธ์
40. นายไพรทูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นางสาวอมรัตน์  พิเลิศ
4. นายธงชัย  ใจมนต์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.7 ทอง 20 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกั้ง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
3. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
4. เด็กหญิงปิยดา  คุโณ
5. นายพรชัย  สมพงษ์
6. เด็กหญิงพรปรียา  สายลาม
7. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
8. เด็กชายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
9. เด็กหญิงสิริมาศ  โตมาก
10. เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง 12 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุบผาวาส
2. นายจิรเดช  ยานิวงศ์
3. นายธันวศิลป์  อินทรศิริ
4. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงพวง
5. นางสาวนนทิยา  สอนพินิจ
6. นางสาวปรียาพร  อ่ำทุ่ง
7. นายปิยะณัฐ  ไชยสาร
8. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
9. นางสาวศุภานันท์  มาพลาย
10. นายอภิวัฒน์  ชิณพันธ์
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลยา  ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คงแจ่ม
3. เด็กหญิงธนพิมพ์  พิมบุตร
4. เด็กหญิงธนภัทร  พิมบุตร
5. เด็กหญิงนธิภรณ์  มณีด่านจาก
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวทอง
7. เด็กหญิงพัชราภา  งามแสง
8. เด็กชายวีระพงษ์  พุธิยะ
9. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
10. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณพันธ์
12. นางสาวเบญจลักษณ์  นุศรีจันทร์
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
4. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.8 เงิน 42 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยา  ติระพงษ์
2. นางสาวกิตติพร  ทัดแก้ว
3. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงพวง
4. นางสาวนัฐชา  โยธิคาร์
5. นางสาวปานประดับ  เจียงวง
6. นายปิยะณัฐ  ไชยสาร
7. นางสาวรัตนพร  สำโรง
8. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
9. นางสาวศุภานันท์  มาพลาย
10. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
11. นางสาวอักษรวดี  ทองดี
12. นายเสกสรร  ขอจงสุข
 
1. นายเมธาวี  สิงห์นาค
2. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
3. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
4. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 14 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   หนองบัว
2. นางสาวช่อผกา  อาดมนตรี
3. นางสาวณัฐกานต์   ลายงาม
4. นางสาวทัดดาว   บุญเลิศ
5. นางสาวประภาภรณ์   ธรรมชาติ
6. นางสาวพัชริดา   พรหมจันทร์
7. นางสาวสุภาพร   จันทะเหลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นก่ำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงชฎาพิมพ์  ศรีไชย
4. เด็กหญิงนฤมล  สีสลับ
5. เด็กหญิงบุษราภรณ์  พรมวงษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วมงคล
7. เด็กหญิงพิลัยวรรณ  รัตนะวัน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงไสย์
9. เด็กหญิงมานิตา  มั่งคั่ง
10. เด็กชายวัฒนา  นามปัญญา
11. เด็กหญิงศิริภรณ์  พวงราษฎร์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทะกรณ์
13. เด็กหญิงสิริยุภา  ประสาร
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โรจน์ไธสง
15. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วภักดี
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
2. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
3. นางสาวอัมภาพร  พรมประดิษฐ
4. นางลำใย  พินิจกิจ
5. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายธนวัฒน์  ทองสุทธิ์
2. นายศุภชัย  ศรีคำ
3. นายอติชาติ  กมล
4. นายเอกลักษณ์  คำมั่น
5. นายไกรสร  ผ่องสันเที่ยะ
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดี  กลัดบุปผา
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 34 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสุทธินันท์  แหวนทอง
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
 
1. นางประภาพร  เกษศิริ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายพันลพ  บุญปัญญา
 
1. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 25 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ปลื้มสุด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 27 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวน้ำฝน  สว่างตา
 
1. นางจินตนา   วรเลิศ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 52 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  วรครุธ
 
1. นางอรทัย  จันทา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปาริฉัตร  สมศรี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.15 เงิน 34 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประหยัด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โยธิคาร์
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  ศรีรักษา
4. เด็กหญิงสร้อยธิดา  สำแดงภัย
5. เด็กชายโฆษิต  ศิริจันทร์
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 43 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวชนากานต์  ใสงาม
2. นางสาวปาจรีย์  พรมภักดิ์
3. นางสาวภัทรภรณ์  จันทร
4. นายภาสกร  บุญส่ง
5. นางสาววรัญญา  ผุยอุทา
 
1. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
2. นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 20 โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวนริศรา  ชามนตรี
 
1. นางเฉลิมพร   เอิกเกริก
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.82 ทอง 6 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีสะออน
 
1. Mrs.LEI  GUANG TIAN
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.16 ทอง 16 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววราภรณ์  สำแดงภัย
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  พิมพาสวัสดิ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวนิออน  ช่างดี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สิมนาม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 52 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสันศนีย์  สุรวิทย์
 
1. นางวาสนา  คำมา
2. นางสุวรรณี  ไชยปัญญา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 29 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวศุภร  สุริพล
2. นางสาวสุุภาวรรณ  จันทะพันธ์
 
1. นายคุณาวุฒิ  ร้านจันทร์
2. นางอัจฉราวรรณ  คงคูณ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 47 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชื่นตา
2. เด็กชายพรประสิทธิ์  ศรีละพรม
3. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีภิบาล
4. เด็กชายวุฒิพงษ์   อ่อนน้อม
5. เด็กชายอนนต์  พันธ์งาม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสะแก้ว
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงใส
8. เด็กชายเสรี  ฉายาวรรณ
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
3. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 44 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายขวัญชัย  รันทร
2. นายถนอมศักดิ์  งาหอม
3. นายสุรพงษ์  บริยัง
4. นายอัษฎาวุธ  สมศรี
5. นายอัษฎาวุธ  จันทวงศ์
6. นายอำนวย  มีศรี
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
3. นายไชยา  แหนงวงษ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.92 เงิน 41 โรงเรียนกำแพง 1. นายธนาพงษ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงนุชจิรา  เคาเลิศ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  อินทอง
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ลมเชย
5. นางสาววัลภา  งามแสง
6. นายวุฒิชัย  ธรรมธวัชชัย
7. นางสาวศรมณี  แวงคำ
8. เด็กชายสุรพล  เครือแสง
9. นางสาวอรญา  งามศิริ
10. นางสาวอินทิรา  ดาสันทัด
 
1. นายสมคิด  แสงอรุณ
2. นายชวลิต  ไชยสินธ์
3. นายเอกมันต์  ศุภสาร
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีทำ
2. เด็กหญิงนงนุช  แสงหาชัย
3. เด็กหญิงมาลินี  เฉลียวฉลาด
4. เด็กหญิงรุจิรา  แหวนหล่อ
5. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 34 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายกู้เกียรติ  โครตศิริ
2. นางสาวชื่นฤทัย  ธรรมนุช
3. นายศิวกร  ภูถนอม
4. นายสุรเชษฐ์  ทุมพัฒน์
5. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงฐิรกานดา  ศรีสุข
2. เด็กชายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนกำแพง 1. นายยุทธศักดิ์  ผมพันธ์
2. นายศิริศักดิ์  ธรรมชาติ
3. นางสาวสิริยากร  เสาศิริ
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.01 ทอง 21 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนานันท์  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ไมตรีแพน
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  วิเศษพันธ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงมิตร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 41 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นนิดา  สามะคะผล
2. นายวีระชาติ  อินคำแหง
3. นางสาวสุริชยา  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวเบญจมาพร   บานชื่น
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87.4 ทอง 18 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพรประภา  โคตรหานาม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.5 ทอง 19 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84.8 ทอง 31 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
 
1. นายจตุรพร  น้อยดำ
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.6 ทอง 12 โรงเรียนราษีไศล 1. นายกรรชัย  ศรีดี
2. นายกวินวรกานต์  พรหมคช
3. นางสาวจารุวรรณ  ทองมุข
4. นายฐาปกรณ์  รัตนวัน
5. นายณัฐพล  ลาลุน
6. เด็กหญิงณัฐิยา  ทองสุทธิ์
7. นางสาวดารารัตน์  บุญชิต
8. เด็กชายทัศนัย  ฉายสวัสดิ์
9. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
10. นายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. เด็กหญิงนันทนา  เครือแสง
12. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
13. เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณวงษ์
14. นางสาวปวิรดา  ค้ำคูณดี
15. นางสาวปานรวี  ยางงาม
16. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภาคภูมิ
17. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แหวนหล่อ
18. นางสาวลัดดา  ยินดี
19. นางสาววรรณิภา  หินกอง
20. นายวรวุธ  ห่อคำ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาวร
22. เด็กชายศรันย์ธรรม  พุนมาก
23. นายสิทธิโชค  งามวิไล
24. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
25. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิบุตร
26. เด็กหญิงอภิญญา  สีดา
27. นางสาวอรัญญา  หินกอง
28. นายเชาว์เลิศ  แหวนหล่อ
29. นายเดชฤทธิ์  ติละบาล
30. เด็กหญิงเอมฤทัย  ขาววิเศษ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
2. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
3. นางทิพวรรณ  จันทร์หอม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ผมพันธ์
2. เด็กชายสันติภาพ  บัวไขย
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. เด็กชายธนภัทร  สิงห์โท
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 34 โรงเรียนกำแพง 1. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
2. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยประสิทธิ์  คำศรี
2. เด็กชายพายุพัฒน์  ตรีเหลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 โรงเรียนกำแพง 1. นายทีปกร  ดีเลิศ
2. นายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชรินทร์  นิยมวงศ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมมุ่ง
 
1. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนพล  ไชยนิตย์
2. เด็กชายศุภวิชย์  สิมมา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 57 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทา
2. เด็กหญิงอารีญา  งามศิริ
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกาญจนา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาววิมลสิริ  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นายวรชน   อุทุม
2. นายศุภชัย  พวงยอด
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายวิชัย  สีสัน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนกำแพง 1. นายชีวีวัฒน์  สายสิน
2. นายปัญญา  แคนนอก
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
2. เด็กหญิงมัทนา  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ผึ้งหลวง
 
1. นางนันทิยา  พรหมคุณ
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 11 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
2. นางสาวปิยพร  วงค์ละคร
3. นางสาวยุภา  พรชัย
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 49 โรงเรียนกำแพง 1. นายมงคล  คำวิเศษ
2. นายศิริวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 28 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายภัทรเดช  โนนกลาง
3. เด็กชายศุภกิจ   ชนะพล
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายเพ็ง  แซ่กัง
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 15 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายภูมินทร์  พรหมคุณ
2. นายภูริภัทร  พรหมคุณ
3. นายสิทธิเดช  ศรีดา
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 11 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงอาจ
2. เด็กชายธนพล  คำแหง
3. เด็กชายพยุงศักดิ์  อู่ป่า
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงษ์  ภาเภา
2. นายสุริยา  วงษ์เจริญ
3. นายเทิดศักดิ์  ศรียันต์
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สมคะเน
2. เด็กหญิงศิริพร  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงสุนารัตน์  ออน่หวาน
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววิมลสิริ  ปิยะกาโน
2. นางสาวอังคณา  พิมพิเศษ
3. นางสาวอารียา  สิมแสง
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกฤษณา  งามแสง
2. เด็กชายกิตติ  คุณมาศ
3. เด็กหญิงณัฐญา  วรครุฑ
4. เด็กหญิงประำไพศรี  บุตรศรี
5. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
6. เด็กหญิงอทิตยา  สุขเสริม
 
1. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
3. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกวิลธิดา  ดาวเรือง
2. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์งาม
3. นางสาวพรรณพัชร   หงษ์อินทร์
4. นายพิทยา  สุดสาร
5. นางสาวสิราวรรณ  พิลารัตน์
6. นายเจตนิพิฐ  โกษาผล
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.57 ทอง 39 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนา  อุทัย
2. เด็กชายณัฐพล  เกษกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุดทอง
 
1. นายวิชัย  สีสัน
2. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวกาญจนา  นราวงศ์
2. นายธีรภัทร  นนท์ศิลา
3. นายวรัญชัย  ปราณี
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปวีณนุช  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงรวิภา  สระสิงห์
3. เด็กหญิงอมลรดา  สอนเจริญ
 
1. นายเอกมันต์  ศุภสาร
2. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวศิริขวัญ  ฝั่งซ้าย
2. นางสาวสุกัญญา  บุญชู
3. นางสาวอรปวีณา  พันธ์นา
 
1. นายเอกมันต์  ศุภสาร
2. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง 31 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุทธิโพธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ไสย
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
2. นางสากอน  พุทธคี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.86 เงิน 53 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวจิรารัตน์  พรหมทา
2. นางสาวณัฐมนต์  เจริญรัตน์
3. นางสาวมณีรัตน์  พรหมทา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำนัน
2. เด็กหญิงนาตยา  รัตนวัน
3. เด็กหญิงสุนิสา  เสนาพันธ์
 
1. นางอนัญญา  หลาวทอง
2. นางกษมณฑ์   แสงสิทธิกุลชัย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายวิเชียร  พมพ์ศรี
2. นายศักรินทร์  เขียวไกร
3. นายเกียรติวัฒน์  อินทปัญญา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางนฤมล  แก่นท้าว
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.83 เงิน 25 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงรัตติกาณน์  เยี่ยงไธสงค์
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  บุตรศรี
3. เด็กหญิงอรยา  เกตุศิริ
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.25 ทอง 20 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวนงนุช  นามดี
2. นางสาวพัชรี  จินาวัลย์
3. นางสาวมาริสา  รู้พูด
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผึ่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงวัลลภา  เกตุพร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สอดศรี
 
1. นายธนวัฒน์  บัวแย้ม
2. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวนวพร  บุญมานัส
2. นางสาวหทัยชนก  กองแก้ว
3. นางสาวอรปรียา  เทพชื่น
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 16 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดโชค
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  สาระบุตร
2. เด็กหญิงปัฐมวรรณ   ทาวัน
3. เด็กหญิงอัญชลี  นามวงษ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกันย์จิรา  โทนะพันธ์
2. นางสาวปฏิมากร  นามปัญญา
3. นางสาวสุดาลาวรรณ  โกกะพันธ์
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
156 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชมภูนุช   บุญจันทร์
2. เด็กหญิงมาลิษา   มะโนรัตน
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาวิภา   อินดา
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ตั้งพิมาย
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  เจียงวงศ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง 8 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัชชา  หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  กระสังข์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   พรหมศร
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายสุรชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพัชริดา  วงศ์พุฒิ
 
1. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจีระพงษ์  กระฉอดนอก
2. นายพงษ์ศักดิ์   พวงพันธ์
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง