สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากนวล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวบุศรินทร์  ศรีเลิศ
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 58 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงศรันยา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวสุวิกานต์   แก้วบริบัติ
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 42 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงทวินันท์  ผิวอ่อน
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายวรากร  วงษ์ขันธ์
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 24 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  บุญมี
2. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
3. เด็กหญิงเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นายเรวัตร  อสิพงษ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนา  เตชะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันภักดี
3. นายอินทรวชิราห์  พันธ์จันทร์
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นายเฉลิมพงษ์  จันทรเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 47 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ได้สงวน
2. เด็กหญิงเพชรอำพัน  บุญพบ
 
1. นางทัศนีย์  ประจำ
2. นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจุธาทิพย์  เข็มทอง
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นายสถิตย์  รชตธำมรงค์
2. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 33 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสุจินต์  ใจมนต์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 34 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชิษณุพงศ์  ศิริสุธวัฒน์
 
1. นางเย็นจิต  กุฎีรักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  โนนคำ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงอารียา  จานชิน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มะโน
2. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 52 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจิราพร  จันมณี
2. นางสาวสุพิชชา  ทองคำ
3. นายอธิคม  คำสวรรค์
 
1. นางพัชรี  หอมจิต
2. นางสาวอมลวรรณ  นาคพันธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกรัมย์
3. เด็กหญิงเพชรี  ศรชัย
 
1. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
2. นายเอกพงษ์  สายสินธุ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 54 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียนขาว
2. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
3. นางสาวศรีสุดา  ไชยภา
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33.3 เข้าร่วม 60 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. เด็กชายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญตา
2. นายธีรวัฒน์  ระหาร
 
1. นางธัญณ์ญสิตา  ธนโชติเดชากาญจน์
2. นายรัชภูมิ  แพงมา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 45 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววิจิตรา  ขันตี
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายณฐกฤษณ์  ศรีสงค์
2. เด็กหญิงนัทชา  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงปิยดา  บุญประกอบ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 42 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณิชกุล  บุญจูง
2. นายศุภณัฐ  รักพงษ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  อินยาพงษ์
 
1. นางเจนจบ  ศรีเลิศ
2. นางเกศรา  เสริมศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตองอบ
2. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จิตรภักดี
2. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์
2. นายศตนันทน์  สีหะวงษ์
3. นางสาวสุภินันท์  วงษ์ขันธ์
 
1. นายวีระพล  ภาระเวช
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงผุสดี  จานดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตะเคียน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงสอน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
2. นางสาวพิมพ์ณรดา  จิินดาธรานันท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชนะศักดิ์  แสงสอน
2. นายทนงศักดิ์  บุญเลิศ
3. นางสาวธนัชพร  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นายวรโชติ  วงศ์นิล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 51 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  แรงเริง
2. เด็กหญิงปนัดดา  อัจนา
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีสิงห์
 
1. นางจิรารัตน์  คำผง
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 37 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจิตติญา  ตาเมือง
2. นางสาวปรียาภรณ์  วงษ์รักษ์
3. นางสาวปวีณ์นุช  บุญเลิศ
 
1. นายจำเนียร  ใจนวน
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.1 เงิน 30 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  สะอาด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 38 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวสุดารัตน์  บัวจันทร์
 
1. นายศรัณย์กร  พิศร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เสดา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชำนาญ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายสุริยฉัตร  สุทธิพันธ์
2. เด็กชายอนุวัติ  นิวันติ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 22 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจารินี  ดีไว
2. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ยุระชัย
3. เด็กหญิงณริสา  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ฉิมพินิจ
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นางปภัสรา  ปัญญาบุญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 38 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ยอดงาม
2. นางสาวจินจุฑา  หงษ์ทอง
3. นางสาวดาริกา  ปรือปรัง
4. นางสาววฤญา  ปรีดาชัย
5. นางสาวเมษา  สุขเสน
 
1. นางนิพาพร  ตังสุข
2. นางทิพย์วรรณ  บุญสม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำวงค์
2. เด็กหญิงธนกร  ขอบบัวคลี่
3. เด็กหญิงวาสิตา  ประจญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจหวัง
5. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 31 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกาญจนา  คำเสียง
2. นางสาวนิตยาภรณ์  พรมหลวงศรี
3. นางสาวนิภาพร  เทียนสันเทียะ
4. นางสาวภารดี  แถบหอม
5. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริพูล
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  จันครา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สมพงษ์
4. เด็กชายอดิศร  สมสนิท
5. เด็กชายอนันทวัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 50 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นายธวัชชัย  อุตมะ
2. นางสาวปวีณา  สะอาด
3. นางสาวพรวิไล  ในทอง
4. นางสาววรรณิดา  แสงเพ็ง
5. นายวรากรณ์  หมู่มาก
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายโอภาส  กุลัพบุรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.4 เงิน 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายกฤษชัย  แหวนเงิน
2. นายคณิศร  บุญช่วย
3. นายจิรพงศ์  ผาธรรม
4. นางสาวดารารัตน์  มูลจัด
5. นางสาวนันทิยา  แหวนเงิน
6. นางสาวปริชญา  สำราญใจ
7. นายปรีดี  สีตะวัน
8. นางสาวปัญญาพัฒน์  เดือนขาว
9. นางสาวพริม  เพชรเอี่ยม
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ใจแข็ง
11. นางสาววนิดา  พิละ
12. นายวรยุทธ  บึงไกร
13. นายวรุตน์  แสงมาศ
14. นายวันชัย  ประมวล
15. นางสาวสิริลักษณ์  ปิ่นหอม
16. นางสาวสิริลักษณ์  แหวนวงษ์
17. นางสาวสุขริตา  อัครชาติ
18. นายอภิศักดิ์  ผาสุข
19. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
20. นายโสมนัส  แก้วเกตุ
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
3. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
4. นายณรงค์  ศรไชย
5. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 60 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีหอมชัย
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวรุ่งฤดี  ในทอง
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.99 ทอง 14 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธรรมวรากร  จันดำ
2. นางสาวศิริิวิภา  ยอดไฟอินทร์
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.5 ทอง 41 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  สุมังคะเศษ
2. เด็กหญิงนุชจรี  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ใจอ่อน
4. เด็กหญิงปวีณา  สุริยมะณี
5. เด็กหญิงปานชนก  สุภากุล
6. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศรีเลิศ
7. เด็กหญิงภาวิณี  ชุมพล
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรหมลา
9. เด็กหญิงศศิธร  ชายทอง
10. เด็กหญิงสโรชา  จันทรชาติ
 
1. นายโกสัลล์  จุลเหลา
2. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
3. นายเสถียร  วันดี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.6 ทอง 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพร  อุปมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  กิติราช
3. เด็กหญิงนฤมล  สุระ
4. นางสาวพศิกา  สุภารัตน์
5. เด็กหญิงพุฒตาล  สดใส
6. นางสาวศศิธร  อาจนะรา
7. นางสาวสิริยากร  สุภาผล
8. นางสาวสุชาดา  บานชื่น
9. นางสาวสุธิดา  บุญขาว
10. นางสาวสุปราณี  บุญขวาง
11. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีแก้ว
12. นางสาวสุภาวดี  ศรีสิงห์
13. นายอดิศักดิ์  บุญเมือง
14. เด็กหญิงอภิรดี  จันครา
15. นางสาวเทียนทอง  ใจเพ็ง
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายนายบุญเย็น  สารชาติ
3. นายธนัท  รัตนพันธ์
4. นางสาววริศรา  ใจมนต์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกัมพล  สมทอง
2. เด็กหญิงอิสรา  คำดี
 
1. นายบุญเย็น  สารชาติ
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายอภิรเดช  วาที
2. นางสาวอัครา  ชัยพงษ์
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายชาติชัย  ธานี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงสุภัทชา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวยุพดี  คงชำนาญ
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญญาริน  มงคลนำ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวดรัลพร  โสดาจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิณิดา   อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมร
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายคมเพชร  ใสแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายยศนนท์   มุ่งเคียงกลาง
2. เด็กชายรุ่งทวี  บริบูรณ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายสุเมธ  ใจมนต์
2. นายอติเทพ  จันทร์เทศ
3. นายเดชา  ทามล
 
1. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
2. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายโกเมน  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายโสภณ  บุตะเคียน
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายบุญวัทน์  จันทอง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 24 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
 
1. นายสุทิน  คำบาง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76.7 เงิน 12 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 19 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จุงกระโทก
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 20 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 23 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววสุนทรา  จำปาเเดง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.33 ทอง 17 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
2. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
3. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
4. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
5. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  จิตรโสม
6. นางสาวปวีณา  สะอาด
7. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
8. นางสาวลินดา  เรืองคำ
9. นายวสันต์  สุดสังข์
10. นายศรคีรี  จันทสนธ์
11. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
12. นายสัมฤทธิ  เรืองคำ
13. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
14. นายสุขสม   มูลมาตร
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
2. นายอมร  ทองเลิศ
3. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 17 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกำพล   อาจนรา
2. เด็กชายจตุรงค์  มานะรถ
3. เด็กชายบรรจง   เย็นสุข
4. เด็กชายประดิษฐ์   สมรัตน์
5. เด็กชายมงคล   ยศวิปาน
6. เด็กชายเชษฐา   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายอุดมกานต์  แพงอก
3. นายกิติยะกรณ์  อุระวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิตติธีร์   ไชยา
2. นายชัยยันต์   ทองมนต์
3. นายวัชราวุฒิ   ไพฑูรย์
4. นายศตวรรษ   ไชยพัฒน์
5. นางสาวสุเทวเรขา   วิชัย
6. นายเกียรติศักดิ์   ไชยมาศ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายอุดมกานต์  แพงอก
3. นายธีระเดช  โสริยาท
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยศรีษะ
2. นายกิตติศักดิ์  ทองจันทร์
3. นายจักรเพชร  รดทะยงค์
4. เด็กชายจินกร  ฤหาร
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไกรราม
6. นายธนกฤต  บุตรงาม
7. นางสาวธัญญลักษณ์  สิงหะ
8. นางสาวธัญญารัตน์  บานชื่น
9. นางสาวนิสา  ย่อทอง
10. นางสาวน้ำเพชร  กองทรัพย์
11. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม
12. นายพงศธร  อินธิสุทธิ์
13. เด็กหญิงพิณนดา  ยิ่งยง
14. นายมณศักดิ์  ประดี
15. เด็กหญิงวนาลี  คำเสียง
16. นางสาววิชุดา  ผิวขาว
17. นายวิทยา  อินหอม
18. นายวุฒิศักดิ์  แก้วอาสา
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุระ
20. เด็กหญิงสมนึก  มากมูล
21. นายสมาพล  สุพรรณ์
22. นางสาวสลิตา  บุญเครือ
23. นายสันติภาพ  ยางงาม
24. เด็กหญิงสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
25. นางสาวสุดารัตน์  สุภานิจ
26. นางสาวสุนีรัตน์  สุระ
27. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
28. นายสุริยา  สายสิน
29. นายสุริยา  กอกหวาน
30. นางสาวสุลิตา  ใสสาร
31. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีดา
32. นายอนิวัฒน์  อินทนู
33. นายอนุวัฒน์  ขวัญทวี
34. นายอภิชาติ  เทียมจิต
35. นายอรรถพล  พงษ์สุวรรณ
36. นายเจตน์ชานน  ไชยศรีษะ
37. นางสาวเพียงขวัญ  พงษ์ธนู
38. นางสาวเสาวคนธ์  สุทธิศิริ
39. นางสาวเสาวลักษณ์  สุทธิศิริ
 
1. นายทำนุ  ไพศาลสุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  ทองสุข
3. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
4. นางรุ่งลาวัลย์  กลิ่นหอม
5. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
6. นายสุนทร  ประมวล
7. นางสาวรัชนีกรณ์  การะเกษ
8. นางวิไลรัตน์  ชิณสอน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.3 เงิน 50 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กชายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายสรวิศ  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มนทอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 13 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  พรหมโลกา
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายพรเจริญ  นันทะศรี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.1 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 13 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุนันทินี  จะรินรัมย์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายวิจิต  นนเทศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทิยา  ประสารทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 13 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญรัมย์
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.25 เงิน 43 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นายจิรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
2. นางสาวกฤษติยา  ใบแสง
3. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
4. เด็กชายกำพล  อาจนรา
5. เด็กหญิงกิตติยาพร  สนิทรัมย์
6. เด็กหญิงดลนภา  ศรีบริบูรณ์
7. เด็กชายธนาคาร  ใจเต็ม
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
9. เด็กชายนธีธร  ญาติมาก
10. เด็กหญิงนนทิชา  ดวงสิน
11. เด็กหญิงนรากร  หลวงสนิท
12. เด็กหญิงนฤพร  สีสัจจา
13. เด็กหญิงนัฐกานต์  สมาธิ
14. เด็กหญิงนิภาพร  ศิริชาติ
15. เด็กหญิงน้ำฝน  หมู่มาก
16. เด็กชายบรรจง  เย็นสุข
17. เด็กหญิงปนัดดา  สีสัจจา
18. เด็กหญิงปภัสรา  ทองมนต์
19. เด็กชายประดิษฐ์  สมรัตน์
20. เด็กหญิงพรนิภา  จันดำ
21. เด็กหญิงพัณณิตา  พลคำ
22. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
23. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
24. เด็กหญิงวนิดา  ดวงตา
25. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิสนธ์
26. เด็กชายวสันต์  พันธ์ภักดี
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  จินดาวงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  บัวบุญ
29. เด็กหญิงสริญดา  เสียงอ่อน
30. เด็กชายสหชัย  หนูเต็บ
31. เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนคำ
32. เด็กชายอนุสรณ์  โนวงค์
33. นางสาวอภิชญา  มะลิพันธ์
34. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
35. เด็กหญิงอารียา  มะโรงรัตน์
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
37. เด็กชายเชษฐา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายอุดมกานต์  แพงวิเศษ
3. นายอุดมกานต์   แพงอก
4. นายกิติยะกรณ์  อุระวงศ์
5. นายธีระเดช  โสริยาท
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกรดา  พรหมลิ
2. นางสาวกมลวรรณ  แหวนวงษ์
3. นายกิตติพงษ์  หงษ์ทอง
4. นายกิตติศักดิ์  กางหอม
5. นางสาวจารุณี  ศรีบริบูรณ์
6. นางสาวชลธิชา  พงษ์สุวรรณ
7. นายชัชดนัย  ไพลธุรี
8. นายชัยมงคล  ถาพันธ์
9. นายชานนท์  บุญเชิด
10. นางสาวฐิติมา  โนนสูง
11. นางสาวณัฐริกา  หงษ์สนิท
12. นายณัฐวุฒิ  เตชะ
13. นางสาวดวงชีวรรณ  รื่นรวย
14. นางสาวธนชมล  จูมแก้ว
15. นายธราธร  พงษ์สุวรรณ์
16. นางสาวนิดธิดา  เข็มพงษ์
17. นายนิพล  ปิ่นหอม
18. นางสาวบุษบา  ใจแก้ว
19. นายประวิทย์  นะเนตร์
20. นางสาวผ่องอำไพ  ทวีชาติ
21. นางสาวพรประภา  พงษ์ธนู
22. นางสาวพรพิมล  พันชนะ
23. นางสาวพัชรีภรณ์  ทีฆา
24. นางสาวพัณณิตา  บุญเสริม
25. นางสาวยุวธิดา  เดือนขาว
26. นางสาวรุ่งทิวา  วันทา
27. นายวรากร  นรดี
28. นางสาวศุภาพิชย์  นันทะ
29. นางสาวสงกรานต์  พลรักษ์
30. นายสิทธิชัย  สงเหล่า
31. นางสาวสิรินา  โฆษา
32. นางสาวสุกัญญา  บุตรดาวงษ์
33. นางสาวสุกัญญา  คำเสียง
34. นางสาวสุมาลี  ยอดอาจ
35. นายอมร  บุญประกอบ
36. นางสาวอารีรัตน์  นรดี
37. นางสาวอารีรัตน์  ศรีลาชัย
38. นางสาวอุไรรัตน์  อ่อนขาว
39. นางสาวอ้อมพร  นะคะสอน
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 57 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  จันทร์ชมภู
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  มอญคำ
3. เด็กชายฑิฆัมพร  สิงค์ดำ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  จันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงทัศนัย์  พงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายธนพล  เพ็งพันธ์
7. เด็กหญิงธัญพร  ใจดี
8. เด็กหญิงมะลิดาวรรณ  พุ่มแก้ว
9. เด็กชายวรวิช  ทันเกตุ
10. เด็กชายอภิรักษ์  พลทา
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
3. นางสาวพรกมล  สมพงษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 51 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤติคุณ  คำภา
2. นายชัยพงษ์  จินดาวงษ์
3. นายธีระพงษ์  ใบแสง
4. นายปฏิมา  ปรารถนา
5. นางสาวสาธิยา  พรหมมัญ
6. นายสาโรจน์  สุกใส
7. นางสาวสุธิดา  สว่างภพ
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุญตา
9. นางสาวเกศินี  บุญขาว
10. นางสาวเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
2. นางสาวบังอร  อุปมัย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นายบุรวัช  โสดา
3. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
4. นายสุทัศน์  คำเสียง
5. นางสาวสุนิสา  รักไทย
6. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
 
1. นายสุคนธ์  อำไพ
2. นายคุณาพจน์  คลธา
3. นางพัชรินทร์   เทียบคุณ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 33 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
4. เด็กหญิงภัทราวดี  แหวนเงิน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ดวงใจ
7. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
3. นางธราธร   บุญเสริม
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
3. นางสาวธิดารัตน์  ชื่นชม
4. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
5. นางสาวปณิดา  เทียนขาว
6. นางสาวปัทมาวรรณ์  แหวนวงษ์
7. นางสาวพลอยสุดา  วิเศษชาติ
8. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
9. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางธราธร  บุญเสริม
3. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 36 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำเสียง
2. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์   สุภาทิพย์
5. เด็กหญิงณัฐติยา  มั่งมา
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คำทา
7. เด็กหญิงรัตติกาล   คำเพ็ง
8. เด็กหญิงราณี   นรดี
9. เด็กหญิงสมพร  อินทร์ตา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   อินทร์ตา
11. เด็กหญิงสุธิณี   แว่นจง
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แหวนเงิน
13. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญทัน
14. เด็กหญิงอินธิรา  จันอุษา
15. เด็กหญิงอุไรพร  คำเสียง
16. เด็กหญิงเกษสุดา   พวงจำปี
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
4. นายดนัย  ภูฉายา
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายก้องเกียรติ  ตาลเพลิง
2. นางสาวจิราพร  คำเสียง
3. นางสาวจุฑามาศ  พวงจำปี
4. นายชินวัตร  ทองกำ
5. นางสาวธิดารัตน์  นรดี
6. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
7. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
8. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
9. นางสาวศศิกานต์  เพชรมี
10. นางสาวสายสุดา  คำเสียง
11. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
12. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
13. นางสาวสุวิมล  วิบุญอัด
14. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
15. นางสาวอินธุอร  อินทร์ตา
16. นางสาวเจษฎาพร  คำเสียง
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
2. นายดนัย  ภูฉายา
3. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
4. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
5. นางเนตรนภา  ชินกฤต
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
2. เด็กชายภูริศักดิ์  ศรีลาชัย
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
4. เด็กชายอภิเดช  สุดสังข์
5. เด็กหญิงเดือนตรา  ทองเหลื่อม
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรกุล  ทูลประโคน
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  ไพรบึง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงเมธิรา  เกษมงคล
 
1. นางสาวสุนิษา  แก้วเล็ก
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวประภาสิริ  ทองแม้น
 
1. นางอัมพร  แพงมา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินยาพงษ์
 
1. นางสาวลักขณา  นิยมทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสัณห์สินี  บาตรโพธินันท์
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกวิภา   หนองสูง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญสมยา
3. เด็กหญิงปวริศร  โนนคำ
4. เด็กชายรุจดนัย  ใจมนต์
5. เด็กหญิงศรัญญา  กรุณา
 
1. นางวิไลลักษณ์  พฤกษา
2. นางสาวนันทนี  ขุขันธิน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 38 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกฤตญาณี  เหรียญทอง
2. นายจักพันธ์  สุดดี
3. นางสาวธารารัตน์  ตะเคียนศก
4. นายอภิชัย  คงคูณ
5. นางสาวอัญมณี  บุญสมยา
 
1. นายเอกวัชร  ทองศรี
2. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.66 เงิน 43 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.15 ทอง 11 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวคณิตา  สินธุ์วัตร
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกกร  จิตร์ไทย
 
1. นางสาวศรัญญา   รัตนทวีชัยพร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวสุภาพร  เข็มทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 14 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1. เด็กชายจีรภัทร  ธนะชัยภาส
2. เด็กชายชัยยันต์  วงค์ขันธ์
3. เด็กชายนนทกานต์  วงศ์ขันธ์
4. เด็กชายปริญาญา  ปรือปรัก
5. เด็กชายอภิชาติ  จันวงษา
6. เด็กชายอรรถพล  ยาศรี
7. เด็กชายอริญชัย  นรินทร์
8. เด็กชายโฆษิต  ปรือปรัก
 
1. นายศุภรัตน์  ทรงกลด
2. นายสมศักดิ์  สมอ
3. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 11 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติวัฒน์   แสงมาท
2. นายบรรพต  ขุมกระโทก
3. นายวงศกร  แก้วละมุล
4. นายอนุวัฒน์  สวัสดี
5. นายอำนาจ   สิงขรณ์
6. นายแสงชัย   สิงขรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
3. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 68.08 ทองแดง 43 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกุลจิรา  ปรึกษาดี
2. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
3. นางสาวทักษิณา  ปิ่นหอม
4. นายธรรมวรากร  จันดำ
5. นางสาวพัชรา  สร้อยเพชร
6. นายอนุวัตร  ทองก่ำ
7. นางสาวเจนจิรา  เลาเลิศ
8. นางสาวเพ็ญวิไลพร  สีสัน
9. นางสาวแสงเดือน  บุดดาวงศ์
 
1. นายบุญถึง  ต้นงาม
2. นางณัฐนภา  ต้นงาม
3. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงทินมณี  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุดตานนท์
3. เด็กหญิงนิตยา  สมาน
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกมลรัตน์  อัครชาติ
2. นายนคร  เตชะ
3. นางสาวปภาวรินท์  แซ่โค้ว
4. นางสาววราภรณ์  พยุงศิลป์
5. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์ศิริ
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 53 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อุตมะ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สาธุการ
3. เด็กหญิงสุธิษา  พรมสุภะ
 
1. นางวราภรณ์  โสมาสุข
2. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนภัสกร   สิงขรณ์
2. นางสาวพิมพ์วิภา   ดำริสม
3. นางสาวรจนา   แก้วละมุล
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.69 ทอง 23 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ประมวล
3. เด็กชายสมบัติ  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
2. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 50 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  แหวนเงิน
2. นายพีระพล  สิงขรณ์
3. นายฤทธิชัย  แก้วละมุล
 
1. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางสาวพวงทิพย์  แหวนวงษ์
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84.8 ทอง 30 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฎวิภา  ไกรวิเศษ
 
1. นาย กู้เกียรติ   ละอองดี
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยณรงค์  ประมวล
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84.2 ทอง 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศุภษร  ธนะชาติ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นางสาวกาญจนา  พงษ์สุระ
3. นางสาวกิตติมา   สมพงษ์
4. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจกล้า
5. เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน
6. นายจิรกิตติ์  เทียบคุณ
7. นายชัยณรงค์  ประมวล
8. เด็กหญิงทัศนาวลัย  เติมใจ
9. นางสาวทิพภิรมยา  ชัยชนะ
10. เด็กชายธนิต  กิ่งแก้ววัฒนา
11. เด็กหญิงนันทิพร  จันทอง
12. นางสาวนาตยา  ดอนเหลือม
13. นายบุรวัช   โสดา
14. เด็กชายปรัชญา  ราษี
15. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
16. นายพีรพงษ์  เกษกุล
17. เด็กชายมงคลชัย  แหวนวงษ์
18. นายรุ่งโรจน์  เนตรกาศ
19. นางสาวลดารัตน์  พูนทอง
20. เด็กชายวัชระชัย  ท่าหาร
21. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
22. นายศุภษร  ธนะชาติ
23. นายสุทัศน์  คำเสียง
24. นางสาวสุนิสา  รักไทย
25. นายสุริยา  คำพินิจ
26. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
27. นางสาวหทัยชนก  ชายผา
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทา
29. นางสาวอรสา   เงินจันตา
30. นางสาวโฟริตา  ร่วมทอง
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
2. นายสุคนธ์  อำไพ
3. นายประเสริฐ  เติมใจ
4. นางพัชรินทร์  เทียบคุณ
5. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
6. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ
7. นางบุญเรือน   คูณทวี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญมณี  กลางมณี
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจีรภัทร  สิงขรณ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำภีระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 48 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวุฒิชัย  งามนัก
2. นายอรรถชัย  รัตนวัน
 
1. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชนินทร์  แสงนวน
2. นายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิตติพงศ์  สุวชาติ
2. เด็กชายเอิ้ออังกูรณ์  สาลิวงษ์
 
1. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
2. นายนัฐกร  เจริญศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงมนธิรา  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประจำ
2. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์เทพา
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวศิริรัตน์  อินทหอม
2. นายอรรถพล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวยุวกานต์  พงษ์เพศ
2. นายอัมรินทร์  คำบุญ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวนภัสสร  ป้องนาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  สมาธิ
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ถนอม
2. เด็กหญิงจตุพร  ช้างขนุน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุภาพ
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์ชาติ
2. นายพุฒิพงศ์  วงษ์ปลั่ง
3. นายเสกสิทธิ์  ราชวงค์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางวิลาสิณี  คิ้วสุวรรณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชินวัตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 31 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  รัตโน
2. เด็กชายพงษ์พณิช  เสนาภักดิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จินดาวงษ์
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 47.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษดา  จำปาสี
2. นายธวัชชัย  แก้วขุนทด
3. นายเดชา  อินแพง
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวรุฒน์  ครบพร
2. เด็กชายอนุชา  แสงมาศ
3. เด็กชายเชษฐา  สง่างาม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยญา  ลูไธสง
2. นายวิวัฒน์  นิตยวรรณ
3. นายเจษฎา  มาลุน
 
1. นางสาวกนกพร  จันตะ
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงศิริวนันท์  คำแสน
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 44 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวนุชจรินทร์  ศรีแกวิน
2. นางสาวพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพุทธิตา  หอมขจร
2. เด็กหญิงวนุชษรา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  นรดี
4. เด็กชายศุภลักษณ์  บุญเสริม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมลิ
6. เด็กหญิงโสรญา  พิมพะ
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายมณศักดิ์  ประดี
2. นายสมาพล  สุพรรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสุคนธ์
4. นางสาวอรพรรณ  จันเลิศ
5. นางสาวอัมรินทร์  นำสว่าง
6. นางสาวอารญา  สำเริง
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
3. นายไสย  ปราศัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.42 ทอง 40 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญวดี  สุทธะโส
2. เด็กหญิงนิธินารถ  พวงไพร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลา
 
1. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 9 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายณวภัทร  แก้วนิมิตร
2. นางสาววรรณวิศา  สาลาจารย์
3. นางสาวสุกัญญา  จันชาย
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เศตรศิลป์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ใจดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วิทยา
 
1. นางรักชนก  สิงห์คำ
2. นายอนรรฆศักดิ์   ยศวิจิตร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธมาศ
2. นางสาววันดี  ชื่นตา
3. นางสาววิลัยวรรณ  บุญทูล
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงการะเกด  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไชยชาญ
3. เด็กหญิงอรยา  หนองฮี
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.72 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชนาภา  พรมมะลิ
2. นางสาวพูนทรัพย์  มัฐผา
3. นางสาวรัตติญา  แสงมาศ
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงนิติยา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงพรนิฌา  พรมจักร์
3. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทิพศร
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 23 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวมยุรา  นกยูงทอง
2. นางสาวลดาวรรณ์  แหวนวงษ์
3. นายอัครพล  ศรีเลิศ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.58 ทอง 18 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  โภคา
2. เด็กหญิงนงณัฐชาญ์  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังษะชาติ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวปริตตา  สมีราย
2. นางสาวสิรินยา  พงษ์วิเศษ
3. นางสาวอาภาพร  อินนาราษฎร์
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระหาร
2. เด็กหญิงจินดาพร  จันทะสุข
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีระษา
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษณะ  ประโลม
2. นางสาวมนฤดี  วงษ์วัง
3. นางสาวสิริยากร  ปรือปรัง
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. เด็กชายพนาศัพท์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  มูลดับ
 
1. นางกฤติมา  สว่างภพ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
2. นางสาวอนงนาฏ  แคมรำ
3. นางสาวอิสราภรณ์  ทุมพา
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ผาธรรม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร   บุญเสริม
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมลิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายสันติสุข  ประดิษฐ์
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายชลทิศ  ผิวจันทา
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายธนากร  มณีวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  แสงอุ่น
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์