สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 58 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงศรันยา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายอภิรเดช  วาที
2. นางสาวอัครา  ชัยพงษ์
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายชาติชัย  ธานี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงสุภัทชา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญญาริน  มงคลนำ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 24 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
 
1. นายสุทิน  คำบาง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรกุล  ทูลประโคน
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกกร  จิตร์ไทย
 
1. นางสาวศรัญญา   รัตนทวีชัยพร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 68.08 ทองแดง 43 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกุลจิรา  ปรึกษาดี
2. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
3. นางสาวทักษิณา  ปิ่นหอม
4. นายธรรมวรากร  จันดำ
5. นางสาวพัชรา  สร้อยเพชร
6. นายอนุวัตร  ทองก่ำ
7. นางสาวเจนจิรา  เลาเลิศ
8. นางสาวเพ็ญวิไลพร  สีสัน
9. นางสาวแสงเดือน  บุดดาวงศ์
 
1. นายบุญถึง  ต้นงาม
2. นางณัฐนภา  ต้นงาม
3. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงทินมณี  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุดตานนท์
3. เด็กหญิงนิตยา  สมาน
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 53 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อุตมะ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สาธุการ
3. เด็กหญิงสุธิษา  พรมสุภะ
 
1. นางวราภรณ์  โสมาสุข
2. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญมณี  กลางมณี
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 31 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  รัตโน
2. เด็กชายพงษ์พณิช  เสนาภักดิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จินดาวงษ์
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี