สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวสุวิกานต์   แก้วบริบัติ
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 42 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงทวินันท์  ผิวอ่อน
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายวรากร  วงษ์ขันธ์
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 24 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  บุญมี
2. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
3. เด็กหญิงเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นายเรวัตร  อสิพงษ์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนา  เตชะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันภักดี
3. นายอินทรวชิราห์  พันธ์จันทร์
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นายเฉลิมพงษ์  จันทรเสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจุธาทิพย์  เข็มทอง
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นายสถิตย์  รชตธำมรงค์
2. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  โนนคำ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงอารียา  จานชิน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มะโน
2. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกรัมย์
3. เด็กหญิงเพชรี  ศรชัย
 
1. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
2. นายเอกพงษ์  สายสินธุ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตองอบ
2. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จิตรภักดี
2. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์
2. นายศตนันทน์  สีหะวงษ์
3. นางสาวสุภินันท์  วงษ์ขันธ์
 
1. นายวีระพล  ภาระเวช
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชนะศักดิ์  แสงสอน
2. นายทนงศักดิ์  บุญเลิศ
3. นางสาวธนัชพร  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นายวรโชติ  วงศ์นิล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 51 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  แรงเริง
2. เด็กหญิงปนัดดา  อัจนา
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีสิงห์
 
1. นางจิรารัตน์  คำผง
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 37 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจิตติญา  ตาเมือง
2. นางสาวปรียาภรณ์  วงษ์รักษ์
3. นางสาวปวีณ์นุช  บุญเลิศ
 
1. นายจำเนียร  ใจนวน
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เสดา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชำนาญ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายสุริยฉัตร  สุทธิพันธ์
2. เด็กชายอนุวัติ  นิวันติ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 22 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจารินี  ดีไว
2. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ยุระชัย
3. เด็กหญิงณริสา  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ฉิมพินิจ
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นางปภัสรา  ปัญญาบุญ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 38 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ยอดงาม
2. นางสาวจินจุฑา  หงษ์ทอง
3. นางสาวดาริกา  ปรือปรัง
4. นางสาววฤญา  ปรีดาชัย
5. นางสาวเมษา  สุขเสน
 
1. นางนิพาพร  ตังสุข
2. นางทิพย์วรรณ  บุญสม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำวงค์
2. เด็กหญิงธนกร  ขอบบัวคลี่
3. เด็กหญิงวาสิตา  ประจญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจหวัง
5. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 31 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกาญจนา  คำเสียง
2. นางสาวนิตยาภรณ์  พรมหลวงศรี
3. นางสาวนิภาพร  เทียนสันเทียะ
4. นางสาวภารดี  แถบหอม
5. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริพูล
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 60 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีหอมชัย
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวรุ่งฤดี  ในทอง
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.99 ทอง 14 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธรรมวรากร  จันดำ
2. นางสาวศิริิวิภา  ยอดไฟอินทร์
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.5 ทอง 41 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  สุมังคะเศษ
2. เด็กหญิงนุชจรี  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ใจอ่อน
4. เด็กหญิงปวีณา  สุริยมะณี
5. เด็กหญิงปานชนก  สุภากุล
6. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศรีเลิศ
7. เด็กหญิงภาวิณี  ชุมพล
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรหมลา
9. เด็กหญิงศศิธร  ชายทอง
10. เด็กหญิงสโรชา  จันทรชาติ
 
1. นายโกสัลล์  จุลเหลา
2. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
3. นายเสถียร  วันดี
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.6 ทอง 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพร  อุปมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  กิติราช
3. เด็กหญิงนฤมล  สุระ
4. นางสาวพศิกา  สุภารัตน์
5. เด็กหญิงพุฒตาล  สดใส
6. นางสาวศศิธร  อาจนะรา
7. นางสาวสิริยากร  สุภาผล
8. นางสาวสุชาดา  บานชื่น
9. นางสาวสุธิดา  บุญขาว
10. นางสาวสุปราณี  บุญขวาง
11. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีแก้ว
12. นางสาวสุภาวดี  ศรีสิงห์
13. นายอดิศักดิ์  บุญเมือง
14. เด็กหญิงอภิรดี  จันครา
15. นางสาวเทียนทอง  ใจเพ็ง
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายนายบุญเย็น  สารชาติ
3. นายธนัท  รัตนพันธ์
4. นางสาววริศรา  ใจมนต์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวดรัลพร  โสดาจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิณิดา   อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมร
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายคมเพชร  ใสแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายโกเมน  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายโสภณ  บุตะเคียน
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 23 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววสุนทรา  จำปาเเดง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.33 ทอง 17 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
2. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
3. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
4. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
5. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  จิตรโสม
6. นางสาวปวีณา  สะอาด
7. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
8. นางสาวลินดา  เรืองคำ
9. นายวสันต์  สุดสังข์
10. นายศรคีรี  จันทสนธ์
11. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
12. นายสัมฤทธิ  เรืองคำ
13. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
14. นายสุขสม   มูลมาตร
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
2. นายอมร  ทองเลิศ
3. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 17 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกำพล   อาจนรา
2. เด็กชายจตุรงค์  มานะรถ
3. เด็กชายบรรจง   เย็นสุข
4. เด็กชายประดิษฐ์   สมรัตน์
5. เด็กชายมงคล   ยศวิปาน
6. เด็กชายเชษฐา   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายอุดมกานต์  แพงอก
3. นายกิติยะกรณ์  อุระวงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิตติธีร์   ไชยา
2. นายชัยยันต์   ทองมนต์
3. นายวัชราวุฒิ   ไพฑูรย์
4. นายศตวรรษ   ไชยพัฒน์
5. นางสาวสุเทวเรขา   วิชัย
6. นายเกียรติศักดิ์   ไชยมาศ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายอุดมกานต์  แพงอก
3. นายธีระเดช  โสริยาท
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยศรีษะ
2. นายกิตติศักดิ์  ทองจันทร์
3. นายจักรเพชร  รดทะยงค์
4. เด็กชายจินกร  ฤหาร
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไกรราม
6. นายธนกฤต  บุตรงาม
7. นางสาวธัญญลักษณ์  สิงหะ
8. นางสาวธัญญารัตน์  บานชื่น
9. นางสาวนิสา  ย่อทอง
10. นางสาวน้ำเพชร  กองทรัพย์
11. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม
12. นายพงศธร  อินธิสุทธิ์
13. เด็กหญิงพิณนดา  ยิ่งยง
14. นายมณศักดิ์  ประดี
15. เด็กหญิงวนาลี  คำเสียง
16. นางสาววิชุดา  ผิวขาว
17. นายวิทยา  อินหอม
18. นายวุฒิศักดิ์  แก้วอาสา
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุระ
20. เด็กหญิงสมนึก  มากมูล
21. นายสมาพล  สุพรรณ์
22. นางสาวสลิตา  บุญเครือ
23. นายสันติภาพ  ยางงาม
24. เด็กหญิงสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
25. นางสาวสุดารัตน์  สุภานิจ
26. นางสาวสุนีรัตน์  สุระ
27. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
28. นายสุริยา  สายสิน
29. นายสุริยา  กอกหวาน
30. นางสาวสุลิตา  ใสสาร
31. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีดา
32. นายอนิวัฒน์  อินทนู
33. นายอนุวัฒน์  ขวัญทวี
34. นายอภิชาติ  เทียมจิต
35. นายอรรถพล  พงษ์สุวรรณ
36. นายเจตน์ชานน  ไชยศรีษะ
37. นางสาวเพียงขวัญ  พงษ์ธนู
38. นางสาวเสาวคนธ์  สุทธิศิริ
39. นางสาวเสาวลักษณ์  สุทธิศิริ
 
1. นายทำนุ  ไพศาลสุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  ทองสุข
3. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
4. นางรุ่งลาวัลย์  กลิ่นหอม
5. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
6. นายสุนทร  ประมวล
7. นางสาวรัชนีกรณ์  การะเกษ
8. นางวิไลรัตน์  ชิณสอน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายสรวิศ  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มนทอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 13 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  พรหมโลกา
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายพรเจริญ  นันทะศรี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.1 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 13 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุนันทินี  จะรินรัมย์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 13 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
2. นางสาวกฤษติยา  ใบแสง
3. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
4. เด็กชายกำพล  อาจนรา
5. เด็กหญิงกิตติยาพร  สนิทรัมย์
6. เด็กหญิงดลนภา  ศรีบริบูรณ์
7. เด็กชายธนาคาร  ใจเต็ม
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
9. เด็กชายนธีธร  ญาติมาก
10. เด็กหญิงนนทิชา  ดวงสิน
11. เด็กหญิงนรากร  หลวงสนิท
12. เด็กหญิงนฤพร  สีสัจจา
13. เด็กหญิงนัฐกานต์  สมาธิ
14. เด็กหญิงนิภาพร  ศิริชาติ
15. เด็กหญิงน้ำฝน  หมู่มาก
16. เด็กชายบรรจง  เย็นสุข
17. เด็กหญิงปนัดดา  สีสัจจา
18. เด็กหญิงปภัสรา  ทองมนต์
19. เด็กชายประดิษฐ์  สมรัตน์
20. เด็กหญิงพรนิภา  จันดำ
21. เด็กหญิงพัณณิตา  พลคำ
22. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
23. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
24. เด็กหญิงวนิดา  ดวงตา
25. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิสนธ์
26. เด็กชายวสันต์  พันธ์ภักดี
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  จินดาวงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  บัวบุญ
29. เด็กหญิงสริญดา  เสียงอ่อน
30. เด็กชายสหชัย  หนูเต็บ
31. เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนคำ
32. เด็กชายอนุสรณ์  โนวงค์
33. นางสาวอภิชญา  มะลิพันธ์
34. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
35. เด็กหญิงอารียา  มะโรงรัตน์
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
37. เด็กชายเชษฐา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายอุดมกานต์  แพงวิเศษ
3. นายอุดมกานต์   แพงอก
4. นายกิติยะกรณ์  อุระวงศ์
5. นายธีระเดช  โสริยาท
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกรดา  พรหมลิ
2. นางสาวกมลวรรณ  แหวนวงษ์
3. นายกิตติพงษ์  หงษ์ทอง
4. นายกิตติศักดิ์  กางหอม
5. นางสาวจารุณี  ศรีบริบูรณ์
6. นางสาวชลธิชา  พงษ์สุวรรณ
7. นายชัชดนัย  ไพลธุรี
8. นายชัยมงคล  ถาพันธ์
9. นายชานนท์  บุญเชิด
10. นางสาวฐิติมา  โนนสูง
11. นางสาวณัฐริกา  หงษ์สนิท
12. นายณัฐวุฒิ  เตชะ
13. นางสาวดวงชีวรรณ  รื่นรวย
14. นางสาวธนชมล  จูมแก้ว
15. นายธราธร  พงษ์สุวรรณ์
16. นางสาวนิดธิดา  เข็มพงษ์
17. นายนิพล  ปิ่นหอม
18. นางสาวบุษบา  ใจแก้ว
19. นายประวิทย์  นะเนตร์
20. นางสาวผ่องอำไพ  ทวีชาติ
21. นางสาวพรประภา  พงษ์ธนู
22. นางสาวพรพิมล  พันชนะ
23. นางสาวพัชรีภรณ์  ทีฆา
24. นางสาวพัณณิตา  บุญเสริม
25. นางสาวยุวธิดา  เดือนขาว
26. นางสาวรุ่งทิวา  วันทา
27. นายวรากร  นรดี
28. นางสาวศุภาพิชย์  นันทะ
29. นางสาวสงกรานต์  พลรักษ์
30. นายสิทธิชัย  สงเหล่า
31. นางสาวสิรินา  โฆษา
32. นางสาวสุกัญญา  บุตรดาวงษ์
33. นางสาวสุกัญญา  คำเสียง
34. นางสาวสุมาลี  ยอดอาจ
35. นายอมร  บุญประกอบ
36. นางสาวอารีรัตน์  นรดี
37. นางสาวอารีรัตน์  ศรีลาชัย
38. นางสาวอุไรรัตน์  อ่อนขาว
39. นางสาวอ้อมพร  นะคะสอน
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นายบุรวัช  โสดา
3. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
4. นายสุทัศน์  คำเสียง
5. นางสาวสุนิสา  รักไทย
6. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
 
1. นายสุคนธ์  อำไพ
2. นายคุณาพจน์  คลธา
3. นางพัชรินทร์   เทียบคุณ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 33 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
4. เด็กหญิงภัทราวดี  แหวนเงิน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ดวงใจ
7. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
3. นางธราธร   บุญเสริม
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
3. นางสาวธิดารัตน์  ชื่นชม
4. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
5. นางสาวปณิดา  เทียนขาว
6. นางสาวปัทมาวรรณ์  แหวนวงษ์
7. นางสาวพลอยสุดา  วิเศษชาติ
8. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
9. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางธราธร  บุญเสริม
3. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
2. เด็กชายภูริศักดิ์  ศรีลาชัย
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
4. เด็กชายอภิเดช  สุดสังข์
5. เด็กหญิงเดือนตรา  ทองเหลื่อม
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงเมธิรา  เกษมงคล
 
1. นางสาวสุนิษา  แก้วเล็ก
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวประภาสิริ  ทองแม้น
 
1. นางอัมพร  แพงมา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกวิภา   หนองสูง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญสมยา
3. เด็กหญิงปวริศร  โนนคำ
4. เด็กชายรุจดนัย  ใจมนต์
5. เด็กหญิงศรัญญา  กรุณา
 
1. นางวิไลลักษณ์  พฤกษา
2. นางสาวนันทนี  ขุขันธิน
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.15 ทอง 11 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวคณิตา  สินธุ์วัตร
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 14 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1. เด็กชายจีรภัทร  ธนะชัยภาส
2. เด็กชายชัยยันต์  วงค์ขันธ์
3. เด็กชายนนทกานต์  วงศ์ขันธ์
4. เด็กชายปริญาญา  ปรือปรัก
5. เด็กชายอภิชาติ  จันวงษา
6. เด็กชายอรรถพล  ยาศรี
7. เด็กชายอริญชัย  นรินทร์
8. เด็กชายโฆษิต  ปรือปรัก
 
1. นายศุภรัตน์  ทรงกลด
2. นายสมศักดิ์  สมอ
3. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 11 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติวัฒน์   แสงมาท
2. นายบรรพต  ขุมกระโทก
3. นายวงศกร  แก้วละมุล
4. นายอนุวัฒน์  สวัสดี
5. นายอำนาจ   สิงขรณ์
6. นายแสงชัย   สิงขรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
3. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.69 ทอง 23 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ประมวล
3. เด็กชายสมบัติ  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
2. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
72 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84.8 ทอง 30 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
73 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฎวิภา  ไกรวิเศษ
 
1. นาย กู้เกียรติ   ละอองดี
 
74 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยณรงค์  ประมวล
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
75 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84.2 ทอง 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศุภษร  ธนะชาติ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
76 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นางสาวกาญจนา  พงษ์สุระ
3. นางสาวกิตติมา   สมพงษ์
4. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจกล้า
5. เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน
6. นายจิรกิตติ์  เทียบคุณ
7. นายชัยณรงค์  ประมวล
8. เด็กหญิงทัศนาวลัย  เติมใจ
9. นางสาวทิพภิรมยา  ชัยชนะ
10. เด็กชายธนิต  กิ่งแก้ววัฒนา
11. เด็กหญิงนันทิพร  จันทอง
12. นางสาวนาตยา  ดอนเหลือม
13. นายบุรวัช   โสดา
14. เด็กชายปรัชญา  ราษี
15. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
16. นายพีรพงษ์  เกษกุล
17. เด็กชายมงคลชัย  แหวนวงษ์
18. นายรุ่งโรจน์  เนตรกาศ
19. นางสาวลดารัตน์  พูนทอง
20. เด็กชายวัชระชัย  ท่าหาร
21. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
22. นายศุภษร  ธนะชาติ
23. นายสุทัศน์  คำเสียง
24. นางสาวสุนิสา  รักไทย
25. นายสุริยา  คำพินิจ
26. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
27. นางสาวหทัยชนก  ชายผา
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทา
29. นางสาวอรสา   เงินจันตา
30. นางสาวโฟริตา  ร่วมทอง
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
2. นายสุคนธ์  อำไพ
3. นายประเสริฐ  เติมใจ
4. นางพัชรินทร์  เทียบคุณ
5. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
6. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ
7. นางบุญเรือน   คูณทวี
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงมนธิรา  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวยุวกานต์  พงษ์เพศ
2. นายอัมรินทร์  คำบุญ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ถนอม
2. เด็กหญิงจตุพร  ช้างขนุน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุภาพ
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์ชาติ
2. นายพุฒิพงศ์  วงษ์ปลั่ง
3. นายเสกสิทธิ์  ราชวงค์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางวิลาสิณี  คิ้วสุวรรณ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวรุฒน์  ครบพร
2. เด็กชายอนุชา  แสงมาศ
3. เด็กชายเชษฐา  สง่างาม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยญา  ลูไธสง
2. นายวิวัฒน์  นิตยวรรณ
3. นายเจษฎา  มาลุน
 
1. นางสาวกนกพร  จันตะ
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงศิริวนันท์  คำแสน
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 44 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวนุชจรินทร์  ศรีแกวิน
2. นางสาวพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพุทธิตา  หอมขจร
2. เด็กหญิงวนุชษรา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  นรดี
4. เด็กชายศุภลักษณ์  บุญเสริม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมลิ
6. เด็กหญิงโสรญา  พิมพะ
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายมณศักดิ์  ประดี
2. นายสมาพล  สุพรรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสุคนธ์
4. นางสาวอรพรรณ  จันเลิศ
5. นางสาวอัมรินทร์  นำสว่าง
6. นางสาวอารญา  สำเริง
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
3. นายไสย  ปราศัย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.42 ทอง 40 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญวดี  สุทธะโส
2. เด็กหญิงนิธินารถ  พวงไพร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลา
 
1. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 9 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายณวภัทร  แก้วนิมิตร
2. นางสาววรรณวิศา  สาลาจารย์
3. นางสาวสุกัญญา  จันชาย
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เศตรศิลป์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ใจดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วิทยา
 
1. นางรักชนก  สิงห์คำ
2. นายอนรรฆศักดิ์   ยศวิจิตร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธมาศ
2. นางสาววันดี  ชื่นตา
3. นางสาววิลัยวรรณ  บุญทูล
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงการะเกด  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไชยชาญ
3. เด็กหญิงอรยา  หนองฮี
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.72 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชนาภา  พรมมะลิ
2. นางสาวพูนทรัพย์  มัฐผา
3. นางสาวรัตติญา  แสงมาศ
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงนิติยา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงพรนิฌา  พรมจักร์
3. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทิพศร
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 23 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวมยุรา  นกยูงทอง
2. นางสาวลดาวรรณ์  แหวนวงษ์
3. นายอัครพล  ศรีเลิศ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.58 ทอง 18 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  โภคา
2. เด็กหญิงนงณัฐชาญ์  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังษะชาติ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวปริตตา  สมีราย
2. นางสาวสิรินยา  พงษ์วิเศษ
3. นางสาวอาภาพร  อินนาราษฎร์
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระหาร
2. เด็กหญิงจินดาพร  จันทะสุข
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีระษา
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษณะ  ประโลม
2. นางสาวมนฤดี  วงษ์วัง
3. นางสาวสิริยากร  ปรือปรัง
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. เด็กชายพนาศัพท์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  มูลดับ
 
1. นางกฤติมา  สว่างภพ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
102 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ผาธรรม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร   บุญเสริม
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมลิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายสันติสุข  ประดิษฐ์
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายชลทิศ  ผิวจันทา
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม