สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวบุศรินทร์  ศรีเลิศ
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 33 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสุจินต์  ใจมนต์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 34 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชิษณุพงศ์  ศิริสุธวัฒน์
 
1. นางเย็นจิต  กุฎีรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33.3 เข้าร่วม 60 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. เด็กชายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 45 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววิจิตรา  ขันตี
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายณฐกฤษณ์  ศรีสงค์
2. เด็กหญิงนัทชา  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงปิยดา  บุญประกอบ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 42 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณิชกุล  บุญจูง
2. นายศุภณัฐ  รักพงษ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  อินยาพงษ์
 
1. นางเจนจบ  ศรีเลิศ
2. นางเกศรา  เสริมศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกัมพล  สมทอง
2. เด็กหญิงอิสรา  คำดี
 
1. นายบุญเย็น  สารชาติ
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  ไพรบึง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสัณห์สินี  บาตรโพธินันท์
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวนภัสสร  ป้องนาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  สมาธิ
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 47.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษดา  จำปาสี
2. นายธวัชชัย  แก้วขุนทด
3. นายเดชา  อินแพง
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายสังเวียน  ไสว