สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากนวล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 47 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ได้สงวน
2. เด็กหญิงเพชรอำพัน  บุญพบ
 
1. นางทัศนีย์  ประจำ
2. นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 52 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจิราพร  จันมณี
2. นางสาวสุพิชชา  ทองคำ
3. นายอธิคม  คำสวรรค์
 
1. นางพัชรี  หอมจิต
2. นางสาวอมลวรรณ  นาคพันธุ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 54 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียนขาว
2. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
3. นางสาวศรีสุดา  ไชยภา
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญตา
2. นายธีรวัฒน์  ระหาร
 
1. นางธัญณ์ญสิตา  ธนโชติเดชากาญจน์
2. นายรัชภูมิ  แพงมา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงผุสดี  จานดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตะเคียน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงสอน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
2. นางสาวพิมพ์ณรดา  จิินดาธรานันท์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.1 เงิน 30 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  สะอาด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 38 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวสุดารัตน์  บัวจันทร์
 
1. นายศรัณย์กร  พิศร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  จันครา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สมพงษ์
4. เด็กชายอดิศร  สมสนิท
5. เด็กชายอนันทวัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 50 โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นายธวัชชัย  อุตมะ
2. นางสาวปวีณา  สะอาด
3. นางสาวพรวิไล  ในทอง
4. นางสาววรรณิดา  แสงเพ็ง
5. นายวรากรณ์  หมู่มาก
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายโอภาส  กุลัพบุรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.4 เงิน 33 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายกฤษชัย  แหวนเงิน
2. นายคณิศร  บุญช่วย
3. นายจิรพงศ์  ผาธรรม
4. นางสาวดารารัตน์  มูลจัด
5. นางสาวนันทิยา  แหวนเงิน
6. นางสาวปริชญา  สำราญใจ
7. นายปรีดี  สีตะวัน
8. นางสาวปัญญาพัฒน์  เดือนขาว
9. นางสาวพริม  เพชรเอี่ยม
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ใจแข็ง
11. นางสาววนิดา  พิละ
12. นายวรยุทธ  บึงไกร
13. นายวรุตน์  แสงมาศ
14. นายวันชัย  ประมวล
15. นางสาวสิริลักษณ์  ปิ่นหอม
16. นางสาวสิริลักษณ์  แหวนวงษ์
17. นางสาวสุขริตา  อัครชาติ
18. นายอภิศักดิ์  ผาสุข
19. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
20. นายโสมนัส  แก้วเกตุ
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
3. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
4. นายณรงค์  ศรไชย
5. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวยุพดี  คงชำนาญ
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายยศนนท์   มุ่งเคียงกลาง
2. เด็กชายรุ่งทวี  บริบูรณ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายสุเมธ  ใจมนต์
2. นายอติเทพ  จันทร์เทศ
3. นายเดชา  ทามล
 
1. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
2. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76.7 เงิน 12 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 19 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จุงกระโทก
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 20 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.3 เงิน 50 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กชายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายวิจิต  นนเทศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทิยา  ประสารทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.25 เงิน 43 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นายจิรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 57 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  จันทร์ชมภู
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  มอญคำ
3. เด็กชายฑิฆัมพร  สิงค์ดำ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  จันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงทัศนัย์  พงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายธนพล  เพ็งพันธ์
7. เด็กหญิงธัญพร  ใจดี
8. เด็กหญิงมะลิดาวรรณ  พุ่มแก้ว
9. เด็กชายวรวิช  ทันเกตุ
10. เด็กชายอภิรักษ์  พลทา
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
3. นางสาวพรกมล  สมพงษ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 51 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤติคุณ  คำภา
2. นายชัยพงษ์  จินดาวงษ์
3. นายธีระพงษ์  ใบแสง
4. นายปฏิมา  ปรารถนา
5. นางสาวสาธิยา  พรหมมัญ
6. นายสาโรจน์  สุกใส
7. นางสาวสุธิดา  สว่างภพ
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุญตา
9. นางสาวเกศินี  บุญขาว
10. นางสาวเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
2. นางสาวบังอร  อุปมัย
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 36 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำเสียง
2. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์   สุภาทิพย์
5. เด็กหญิงณัฐติยา  มั่งมา
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คำทา
7. เด็กหญิงรัตติกาล   คำเพ็ง
8. เด็กหญิงราณี   นรดี
9. เด็กหญิงสมพร  อินทร์ตา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   อินทร์ตา
11. เด็กหญิงสุธิณี   แว่นจง
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แหวนเงิน
13. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญทัน
14. เด็กหญิงอินธิรา  จันอุษา
15. เด็กหญิงอุไรพร  คำเสียง
16. เด็กหญิงเกษสุดา   พวงจำปี
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
4. นายดนัย  ภูฉายา
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายก้องเกียรติ  ตาลเพลิง
2. นางสาวจิราพร  คำเสียง
3. นางสาวจุฑามาศ  พวงจำปี
4. นายชินวัตร  ทองกำ
5. นางสาวธิดารัตน์  นรดี
6. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
7. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
8. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
9. นางสาวศศิกานต์  เพชรมี
10. นางสาวสายสุดา  คำเสียง
11. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
12. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
13. นางสาวสุวิมล  วิบุญอัด
14. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
15. นางสาวอินธุอร  อินทร์ตา
16. นางสาวเจษฎาพร  คำเสียง
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
2. นายดนัย  ภูฉายา
3. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
4. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
5. นางเนตรนภา  ชินกฤต
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินยาพงษ์
 
1. นางสาวลักขณา  นิยมทอง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 38 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกฤตญาณี  เหรียญทอง
2. นายจักพันธ์  สุดดี
3. นางสาวธารารัตน์  ตะเคียนศก
4. นายอภิชัย  คงคูณ
5. นางสาวอัญมณี  บุญสมยา
 
1. นายเอกวัชร  ทองศรี
2. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.66 เงิน 43 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวสุภาพร  เข็มทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกมลรัตน์  อัครชาติ
2. นายนคร  เตชะ
3. นางสาวปภาวรินท์  แซ่โค้ว
4. นางสาววราภรณ์  พยุงศิลป์
5. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์ศิริ
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนภัสกร   สิงขรณ์
2. นางสาวพิมพ์วิภา   ดำริสม
3. นางสาวรจนา   แก้วละมุล
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 50 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  แหวนเงิน
2. นายพีระพล  สิงขรณ์
3. นายฤทธิชัย  แก้วละมุล
 
1. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางสาวพวงทิพย์  แหวนวงษ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจีรภัทร  สิงขรณ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำภีระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 48 โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวุฒิชัย  งามนัก
2. นายอรรถชัย  รัตนวัน
 
1. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 18 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชนินทร์  แสงนวน
2. นายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิตติพงศ์  สุวชาติ
2. เด็กชายเอิ้ออังกูรณ์  สาลิวงษ์
 
1. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
2. นายนัฐกร  เจริญศรี
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประจำ
2. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์เทพา
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวศิริรัตน์  อินทหอม
2. นายอรรถพล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 44 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชินวัตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
2. นางสาวอนงนาฏ  แคมรำ
3. นางสาวอิสราภรณ์  ทุมพา
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายธนากร  มณีวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  แสงอุ่น
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์