สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงศิวนาถ  สิทธิพร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ศรีหาบุตร
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  วงศ์บุดดี
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 20 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวธันยธร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศุภรดา  มุ่งหมาย
 
1. นางสุจิตรา  สุพรม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  สีตะริสุ
2. เด็กหญิงภาวิณี  พิทักษ์
3. เด็กหญิงเหมรัตน์  สิมลิ
 
1. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
2. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกิ่งดาว  กันภักดี
2. นางสาวธัญญารัตน์  เติบโต
3. นางสาวปภาวี  ศรีดาพรหม
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
2. นางสาวเพียงตะวัน  มณีกุล
 
1. นางสุนันท์  มีศิริ
2. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวถิระนันท์  จันทร์โสภา
2. นางสาวเกษมณี  ประทุมวงศ์
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  เหรียญรักวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แขมคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลวรางค์  ปรีเปรม
 
1. นางสาวจันทร์สุมาลี  วันทะวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 44 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงสำราญ  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายสุรเดช  สวัสดี
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 16 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  รัตนา
2. นางสาวลลิตา  จันทร์เติบ
3. นางสาวลัดดาวรรณ  จันทร์เติบ
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พากเพียร
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 56 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   เห็มภูมิ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมภักดี
3. เด็กชายอัครเดช  สีเหลือง
 
1. นายนรินทร์  วงศ์บา
2. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวมุกดาการ  จิรมหาศาล
2. นางสาวศิริลักษ์  สุรชาติ
3. นางสาวอรอุมา  ชมคำ
 
1. นายอัทธ์  คำอุดม
2. นางศรินทิพย์  นามศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 55 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายดลสิทธิ์  แทนคำ
2. เด็กชายเอกราช  ศาสตรสิน
 
1. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
2. นางสาววิภาวดี  คำแดง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิรวดี  บุราณรมย์
2. นางสาวนันทกา  ขุพันธ์
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ูธาตุทอง
2. นางนัยนา  กิ่งผา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายทัพไท  ไชยะเดชะ
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  สุนันท์
 
1. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชิดฤทัย  ดวงใจ
2. เด็กชายพิริยากร  พื้นผา
3. เด็กหญิงวิมลลักษ์  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนพวรรณ  พิเศษสุนทร
2. นางสาวพักตร์เพ็ญ  เมืองจันทร์
3. นางสาวพิมลพร  เทศราช
 
1. นางนิดาพร  สุธัญญรัตน์
2. นางสาวสัญติ์ญา  แก้วกัณหา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงสุณัฐตา  ปราบภัย
3. เด็กหญิงอรัญญา   ลาคำ
 
1. นางสาวไสว  อุ่นแก้ว
2. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 35 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายธิติพันธ์  สัตพันธ์
2. นางสาวสุณิสา  สินทองประเสริฐ
3. นางสาวสุนิตา  ปาระมัติ
 
1. นายอรรถวุฒิ  บริบูรณ์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ละเลิศ
2. เด็กหญิงรักษิตา  คำขาว
3. เด็กหญิงสุวิภา  แก้วมงคล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชนะปลอด
2. นางสาวชญาพร  วิชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สีแดด
2. นางสาวชนิดาภา  พิมพ์หมื่น
3. นายสุริยันห์  บุตรมั่น
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อาษา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
3. เด็กหญิงวิมลเรขา  ประทีปเสน
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนันทิชา  นิติเศรษฐ์
2. นางสาวรัตน์ติพร   พลแสน
3. นางสาวล้ำค่า  จินาวัลย์
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองศรี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีโพนทอง
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายกิตติ  กาสา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 42 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นายปริญญา  ปุราชะทำโม
2. นางสาวเอ็นดู  เภาดี
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
2. นายวิชัย  ทองมาก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายวชิราวุธ  สมศรี
2. เด็กชายสุริยา  จิตตะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สำลี
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  แพงกิ่ง
 
1. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราดา   ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จารุการ
3. เด็กหญิงธิดาลักษณ์   ดาวไสย์
4. เด็กหญิงพิณธารทอง  วันยุมา
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์   เบิกบาน
 
1. นางสาวบุษบา   เขียวดี
2. นางสาวศิริณลักษณ์    มีบุญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 49 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจันทร์นภา   จิตร์กำแหง
2. นายจิรายุส  สืบสิมมา
3. นางสาวพิชญะนิตา  ศรีสุระ
4. นางสาวสุกัญญา  คารงาม
5. นางสาวอภิชญานันท์   วรรณจู
 
1. นายเกษมสันต์   แพงมา
2. นายสุประวัติ   ขันทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริตา  บุญสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นพิกุล
3. เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์ทราย
4. เด็กหญิงวลัยรัตน์  กงแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ธุมา
 
1. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
2. นายโกวิท  วันศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกรกนก   ผ่องราษี
2. นางสาวขวัญใจ  รสชาติ
3. นางสาวพรอนงค์   ส่องศรี
4. นายวรรธนัย   บุญศักดิ์
5. นางสาวอนันทภรณ์   เบิดสูง
 
1. นางสาวสิรังยานุกูล   บุญค้ำมา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.8 เงิน 34 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงรัศมี  ปัดถา
3. เด็กหญิงสุธิดา  จันพูล
4. เด็กหญิงอมรทิพย์  จุลเหลา
5. เด็กหญิงเพชรทวี  สีสาลี
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.8 เงิน 58 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายฐนพงศ์   รักษาพล
2. นายธนกฤต   โอสถศรี
3. นายพัทธดนย์   จัยสิน
4. นายอิทธิฤทธิ์   เนียมจิตร
5. นายเนติวุฒิ   แก้วเคน
 
1. นางสาวทีฆรภัค   ดวงสา
2. นายบัญชา   สุขกาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสุรัก   เมาหวล
 
1. นางเสาวนีย์   หอมหวล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายอภิลักษ์  เชื้อไชย
 
1. นางสิรินุช   สุขกาย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก   พันรอบ
2. เด็กชายลาภิศ   ถิระเลิศพานิชย์
 
1. นางสาวนภามาศ   ธานี
2. นางอรวรรณ   หลอมทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 45 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายพิศาล  เที่ยงธรรม
2. นางสาวอุรสา  นามวิชา
 
1. นางสาวไพริน  คำศรี
2. นางวรัญญา  คำภาบุตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.25 ทอง 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ    อินชื่น
2. นางสาวกฤษณา    สุตานา
3. นางสาวกัลยาณี   จันทราช
4. นางสาวกายกาญจน์   บุญเพ็ง
5. นางสาวธมลวรรณ   แย้มรุ่งเรือง
6. นางสาวประภาภรณ์    โคตรแสงอ่อน
7. นางสาววิจิตรา   ครองใจ
8. นางสาววิภาทิม   ทาทอง
9. นางสาวสุนทรี   จันทะคำแพง
10. นางสาวอริสา   คะหาวงศ์
 
1. นายคำภา   ดำพะธิก
2. นางสาวบุญสม   ทองวิลัย
3. นางชลัญธร   ดำพะธิก
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวฐาปณี  สุดไสย์
2. นางสาวดรุณี  ลิลัน
3. นายตรีภพ  ผิวอ่อน
4. นางสาวนภาพร  วาชัย
5. นางสาวนุสรา  สายบุญ
6. นายพีรพัฒน์  กุลศิริ
7. นางสาววิภา  ศิริชนะ
8. นางสาววิไลจิต  สุดไสย์
9. นายสมชาย  โสดาดวง
10. นางสาวสายบัว  สาธร
11. นางสาวสุนิสา  ดิษฐคล้าย
12. นางสาวสุพรรณิกา  โพธิ์หลง
13. นางสาวอารียา  ขึ้นผล
14. นางสาวอิสยาห์  สาธรณ์
15. นายเทพรักษ์ษา  บุญจำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
3. นางสาวกัลยา  พรำนัก
4. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  จุลแดง
2. เด็กหญิงนิชานาถ  กองแก้ว
 
1. นางอนงค์   ศรีนวล
2. นางกัลยา  วรรณวงศ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจักรพงศ์  โทนะพันธ์
2. นางสาวสุณิสา  รูปน้อย
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87.5 ทอง 15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อินทะชาติ
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนวัฒน์  มาตรผล
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพิทวัช  จำบัวขาว
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนิโลบล  สัมทาน
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธงไชย  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวภัทรศยา  คำจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  พรทิพย์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  คำพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  บุดสดี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เชื้อพันธุ์
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปณาลี  ยีรัมย์
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 19 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวศิริยากรณ์  ทาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  พานพบ
2. เด็กชายมารุต  จันทร
3. เด็กชายศักรินทร์  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นางสาวธัญญาวดี  ตาลพันธุ์
2. นายมทินา  โตสนั่น
3. นางสาวอริสา  ศรีหนอง
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  มิตรสนิท
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.21 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.7 ทอง 9 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 12 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายปิยะพนธ์  ดอกแขมกลาง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 8 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.83 ทอง 12 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ประสานตรี
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายนนทชา  นพพันธ์
 
1. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อัมภรัตน์
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศุทธินี  อินโบราณ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงษ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงภิญญา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
5. เด็กชายศักดา  เกิดกล้า
6. เด็กหญิงอรสา  นพพันธ์
7. เด็กหญิงอังคนา  พิญญาณ
8. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
9. เด็กหญิงไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นางวิไลรัตน์  ทองลอย
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
3. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
4. เด็กหญิงนันทิตา  ไชยสุวรรณ
5. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์นา
7. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
8. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
10. เด็กหญิงวรดา  มาโพนทอง
11. เด็กชายศักดา  เกิดกล้า
12. นางสาวศุทธินี  อินโบราณ
13. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
14. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
15. เด็กหญิงไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
2. นายธวชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
4. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามแสง
4. เด็กชายปุณภณิศ  เมธีปัญญากุล
5. เด็กชายภัทรพงษ์  สะอาด
6. เด็กชายสุธิพงษ์  สุดสังข์
7. เด็กหญิงอรดา  ฝาใต้
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ประวัน
9. เด็กหญิงอิทธิกร  บาทชารี
10. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
11. เด็กชายเอกรัตน์  วันศรี
12. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
2. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
3. นายพีระพงศ์  สอนทอง
4. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  การะเกษ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
3. เด็กชายณัฐชนนท์  อาจณรงค์
4. เด็กชายวีระวัฒน์  ดาวจันทร์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองสวัสดิ์
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 60 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญอุ่น
2. นายปิยวุฒิ  ประจบ
3. นายพงษ์สิทธิ์  ไพศูนย์
4. นางสาวพรสวรรค์  ศรีโสภา
5. นายวสันต์  ร่ำรื่น
6. นายวุฒิไกร  หงษ์กลาง
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
2. นายกวี  ซุยทอง
3. นายรังศรี  ใจมั่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกชกร  ศรีชุม
2. นายกรวิชญ์  รัตนศรี
3. นางสาวกฤษฎาพร  อ่างแก้ว
4. นายกิตติวุติ  ภักนิกร
5. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อ่ำประเสริฐ
6. เด็กหญิงฉัตรทริกา  บุสะวะ
7. นางสาวชฎาพร  สลักศิลป์
8. นางสาวชนม์นิภา  ชนะปลอด
9. เด็กหญิงชลธิชา  แดงดี
10. เด็กหญิงชิดชนก  แสงกล้า
11. นายญาณวิทย์  โคตรศรี
12. นายตุลาการ  ปิยะวงษ์
13. นายธนากร  พระอารักษ์
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระเสน
15. นายนวพรรษ  เนียมจันทร์
16. นายบุรินทร์  จันทรทวี
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วไพฑูร
18. นางสาวประไพพรรณ  วันทอง
19. นางสาวปารนา  ทองสลับ
20. นายปุณยวัจน์  เพชรรักษ์
21. นายพงศกรณ์  วุฒิธา
22. เด็กหญิงพรรณกร  อุตตะมัง
23. นางสาวพัชชิราพรรณ  ปราบภัย
24. นางสาวมลฤดี  ยอดสิงห์
25. นางสาวรัตนาภรณ์  อุทชา
26. นางสาวรื่นฤดี  สมคณะ
27. นางสาววนิดา  พูลทวี
28. เด็กหญิงวรรณวิษา  วสุกรรณ์
29. นางสาววรรณิภา  เวียงคำ
30. นางสาววรรณิภา  หงส์คำ
31. นางสาววิภา  ศรีวินัย
32. นางสาวศิรประภา  โคตรวงศ์
33. นางสาวสายธาร  อุโลก
34. นางสาวสุกัญญา  ไพศาล
35. นางสาวอนัญญา  อินตะนัย
36. นางสาวอภิชยา  ทาเสนาะ
37. นายอาณาเขต  สุระเสน
38. เด็กชายเขตนิติ  คำลีมัด
39. เด็กหญิงเพชรรัตน์   แจ๊กกี้โรส เบลน
40. นางสาวํธัญลักษณ์  สุระเสน
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
4. นายคำดี  ภักพวง
5. นางกมลวรรณ  ชูกลิ่น
6. นางนิภาภรณ์  จันทร์สว่าง
7. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
8. นางราตรี  ชาติดร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.6 ทอง 44 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายจามร  ศรีคำ
2. นางสาวชไมพร  ละครศรี
3. เด็กชายฐิติกร  สอพอง
4. เด็กชายณัฐชา  ไวสาลี
5. นางสาวณัฐธินันท์  ลาวเมือง
6. นางสาวณัฐธินันท์  ลาวเมือง
7. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
8. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ป้อง
9. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ป้อง
10. นายธีรพงค์  ใจเรือง
11. นายนนทวัฒน์  แดงบาง
12. เด็กชายปฏิพล  บุญให้
13. เด็กชายปฏิพล  บุญให้
14. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
15. เด็กชายปัฐวิกรณ์  ชันชาติ
16. นางสาวพิศมัย  สิมศรี
17. นางสาวพิศมัย  สินศรี
18. นางสาวมินตรา  แนบเนียน
19. นายยอดจตุพงศ์  แผ่นทอง
20. เด็กหญิงลลิตา  สารคาม
21. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
22. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
23. นายวีระวัฒน์  บุญทอง
24. นางสาวศิริฟ้า  กันศัตรู
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลสาร
26. นางสาวสุภาสร  ละครศรี
27. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
28. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
29. นางสาวอภิรดี  ศรีลาวัน
30. นางสาวอภิรดี  ศรีลาวัน
31. นางสาวอรพิน  บุตรดาษ
32. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
33. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
34. เด็กชายเอกชัย  ทองปาน
35. เด็กชายแสงอรุณ  ยอดจักร
36. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
2. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
3. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
4. นางสาวภัทรา  ตาอุด
5. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 26 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวิชิต  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 49 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายสุธิชาติ  กันตรง
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริวิภา  อาการ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิภาดา  คำกรอง
 
1. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  จำเริญสุข
 
1. นายศรัล  จำเริญสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทาจิตร
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  สุขเกษม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายอนุศร  ชื่นจำปา
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมแพรว  ศรีแจ่มใส
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวรวินท์นิภา  สาระวรรณ
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
 
1. นายวัขรินทร์  หอมคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพนมวรรณ  โอชารส
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 34 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดพูล
 
1. นายสวาท  ศักดิ์วิจารณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  แผ่นแก้ว
4. เด็กหญิงกุลวดี  พรหมมานนท์
5. เด็กชายคำใส  ซวงไซ
6. เด็กชายจิรวัฒน์  รักษาพล
7. เด็กชายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามเกษ
9. เด็กชายดุลยุตฆ์  วสุอังกูร
10. นายธนาวุฒ  บุดดาลี
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญประสิทธิ์
12. เด็กหญิงธารารัตน์  สมพร
13. เด็กชายบุญชัย   สายสิงห์
14. เด็กชายพงศธร  สายทอง
15. เด็กหญิงพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประสารพันธ์
17. เด็กชายมนัสวี  เอ้โทบุตร
18. เด็กชายรังสรรค์  คำจันทร์
19. เด็กหญิงรัตนสุดา   เทพอาษา
20. เด็กหญิงวลีรัตน์  คำศรี
21. เด็กหญิงวิจิตรา  อุ่นพันธ์
22. เด็กชายวิศิษฎ์  หอมคำ
23. เด็กหญิงวิษา  เวฬุวนารักษ์
24. เด็กชายศุภกร  คำศรีสุข
25. เด็กชายศุภกิตติ์  ถาวร
26. เด็กชายศุภสัณห์  สารพล
27. เด็กชายสิรวิชญ์  แสงแปลง
28. เด็กหญิงสิราวรรณ  วะรงค์
29. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์อ่อน
30. เด็กชายอภิชาต  อรจันทร์
31. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์หอม
32. เด็กหญิงเกวลิน  ปัญญาบุตร
33. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
34. เด็กหญิงเจนนิสา  สมสุข
35. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใสดี
36. เด็กหญิงไอลดา  ธาดาวงษา
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ   ไกรยา
2. นายวัชรินทร์  หอมคำ
3. นางสุดารัตน์   ดาทอง
4. นายพีระพงศ์  สอนทอง
5. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
6. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
7. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
8. นางสาวนภามาศ  ธานี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ประดิษฐ์นอก
2. นางสาวกมลพรรณ  ดาวสี
3. นางสาวกุลธิดา  ทองขาว
4. นางสาวจิตรลดา  ครองเชื้อ
5. นางสาวชนิกาญจน์  ดีสัน
6. นายชัชวาล  อุททา
7. นายชัยการ  ราษี
8. นายชาคริต  เหล่าสมบูรณ์
9. นายณัฐนนท์  รองสุพรรณ์
10. นายณัฐพัฒน์  สายสิงห์
11. นางสาวดรุณี  โอภาพ
12. นายธนโชติ  โกศล
13. นางสาวธัญญารักษ์  สังโขบล
14. นายธีรศักดิ์  พลโยธา
15. นางสาวนัฐธิชา  คำปรีดา
16. นายนัทธพงศ์  สมศรี
17. นางสาวนิภาพร  แก้วลา
18. นางสาวนุชนาฏ  ขันซ้าย
19. นายบุญอ้อม  บุษภาค
20. นางสาวปณิดา  จันทราศักดิ์
21. นางสาวประกายทิพย์  แสงชาย
22. นางสาวปัณณพร  บุตรเทศ
23. นางสาวปัทมาวดี  พิมพ์ศรี
24. นายปิยพงษ์  มีศรี
25. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
26. นางสาวพรรอุษา  ทองลือ
27. นางสาวพรสว่าง  วงษาบุตร
28. นางสาวพรสว่าง  วงษาบุตร
29. นางสาวพัดชา  สุขพอดี
30. นางสาวพิมพ์ชนก  อาษา
31. นางสาวลันณา  แสงเพ็ง
32. นางสาววัชรินทร์  แก่นหอม
33. นายสรวิชญ์  อ่อนพั้ว
34. นางสาวสุณัฐดา  ขันโท
35. นางสาวสุปรียา  จุลสมบัติ
36. นางสาวสุภัทรา  มาโนชญ์จิต
37. นายสุรพงษ์  บุญเพิ่ม
38. นางสาวอริศรา  ไทรสงค์
39. นางสาวอาริฏา  หงษ์คำ
40. นายโชคชัย  ชูกลิ่น
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
4. นายพีระพงศ์  สอนทอง
5. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
6. นางนิภาพร  ทาวงษ์
7. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
8. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 45 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เครือแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์  นัยเนตร
3. เด็กหญิงจินดามณี  โกศล
4. เด็กชายณัฐกร  เกษมณี
5. เด็กหญิงณัฐรุจา  ดวนใหญ่
6. เด็กหญิงธนาวดี  ทะนงค์
7. เด็กชายพรภิวัฒน์  พิมอุทา
8. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์เหลือง
9. เด็กชายสุพัฒน์  บุญเรือง
10. เด็กชายเบญจพล  สุจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี
3. นางราตรี  ชาติดร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 43 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวณัฐธินันท์  ลาวเมือง
2. นายธีรพงศ์  ใจเรือง
3. นายนนทวัฒน์  แดงบาง
4. นางสาวพิศสมัย  สิมศรี
5. นางสาวมินตรา  แนบเนียม
6. นางสาวศิริฟ้า  กันศัตรู
7. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
8. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นายปิยพงษ์   โสมาลีย์
3. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 44 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวพานิดา   สีดา
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาววริศรา   อำภะรัต
4. นางสาววิชิตา  เครือบุตร
5. นางสาวสุนันทา  แสงเดช
6. นางสาวอริยา  รักษาเชื้อ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางสาวจุไรรัตน์   แก้วอาษา
4. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจริยา  ไชวิจิต
2. นางสาวชมพูนุช  ขวัญอ่อน
3. นางสาวณิชาภา  ขำศรีบุศ
4. นางสาวธัญพิชชา  กันหาบุตร
5. นางสาวนุสรา  ลีเลิศ
6. นางสาวศิริยากร  ดาวใส
7. นางสาวหทัยชนก  เวชสุวรรณกิจ
8. นางสาวเกษสริน  ทองสุข
9. นางสาวแพรวา  กันหาบุตร
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางวันเพ็ญ  สีแดด
3. นางสาวเกียรติยาพร  แก้วปักษา
4. นางราตรี  ชาติดร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นอำไพ
2. เด็กชายกัมปนาท  เทศมาตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
4. เด็กชายชวัลวิทย์  พานจันทร์
5. เด็กหญิงปาริตา  หอมหวาน
6. เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งคำ
7. เด็กชายมงคล  อาจเอี่ยม
8. เด็กชายมงคล  บุญเฟรือง
9. เด็กหญิงวินิทรา  บุญศรี
10. เด็กหญิงสุภัสสร  หอมล้น
11. เด็กหญิงอาทิตยา  จารัตน์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
3. นายศิรวิทย์  บริบูรณ์
4. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
5. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์
2. นางสาวจิราวรรณ  อ่วมดี
3. นางสาวตุลาพร  ทวีวัฒนสมบูรณ์
4. นายทิวากร  เหลาทอง
5. นายธนภัทร  ช้างสาร
6. นางสาวนภาภรณ์  ไชยปัญญา
7. นางสาวปิยธิดา  ธนะนู
8. นางสาวรัชดา  ถนอมศรี
9. นางสาววิลาวัณย์  เหล็กกล้า
10. นางสาวศิราณี  เหล่างาม
11. นางสาวอัญชลี  สีดา
12. นายอัษฎาวุฒิ  ศรีโกศล
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา   พรมอ่อน
2. นายพงศธร  นามโคตร
3. นายรัฐพงษ์   ร่มโพธิ์ศรี
4. นายสำราญ  ดำริห์
5. เด็กชายสุรศักดิ์   เวฬุวนารักษ์
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
2. นางสาวปนัดดา  ุคำลีมัด
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายภูบดินทร์  บุญรักษา
 
1. นายณัฏฐ์  ณฐภัทร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวดลฤทัย  กรมพะไมย
 
1. นางสาวพุฒพร  รัตนวัน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายมารุต  ชัยชาญ
 
1. นางอัมพร  รุจิรารังสรรค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 47 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาววัลยา  ทองดี
 
1. นางสาวปริญญา  นิลมาลี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุจันทร์
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศิรประภา  ยอดโพธิ์
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายวชิระ  สุริยวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวบัณทิตา  ยางนอก
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.7 เงิน 41 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  นนวงษา
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์โสภา
3. เด็กหญิงนิโลบล  แก้วบุญคำ
4. เด็กหญิงพฤกษา  ยวนชื่น
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
2. Mr.Brian Peter  Smith
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญฐมาศ  ใจหาญ
2. นางสาวปานชีวา  ยงทวี
3. นายวรานนท์  วะรงค์
4. นางสาวศุภลักษ์  เจริญศรี
5. นายเฉลิมเกียรติ  ยะประโคน
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
2. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจักรกริช  แก้วศรี
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.14 เงิน 22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  อาสนรัตนจินดา
 
1. นางสาวปุณณดา  บัวทุม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.03 ทอง 35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณชนก  หงษ์ชื่น
 
1. MissWen Hui  Jiang
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวปานตะวัน  สิงห์เสน
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมมาดา  ปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสรา   สถิตพิพัฒน์
 
1. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
2. นางสาวพรพรรณ  วรรณวงศ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวตรีลดา  คมใส
2. นายอลงกรณ์  ปัตตาละคะ
 
1. นางจันทิมา  โกมลศรี
2. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ไชยพิบูล
2. เด็กชายจิณณวัตร  จันทะแสง
3. เด็กชายฐากูร  อนันต์
4. เด็กชายณัฐพล  อินทรสุขศรี
5. เด็กชายวงศ์วริศ  พณิชเศรษฐพล
6. เด็กชายอัจฉริยะ  บุญมา
7. เด็กชายอิทธิชัย  วงษ์แก้ว
8. เด็กชายเกริกเกียรติ  โยธี
 
1. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
2. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
3. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง 36 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายกิตติวุฒิ  ปลื้มใจ
2. นายธนพงษ์  ตุ้มทรัพย์
3. นายธีรพงศ์  ดวงศรี
4. นายเจนณรงค์  ละมูล
5. นายแสงสุรีย์  พิมพ์เพชร
6. นายไตรภาค  วันเพ็ง
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
3. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.92 เงิน 37 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  รัตนศรี
2. นางสาวชลธิชา  ขันตรี
3. นายณัฐพงษ์  เลิศวรศิริกุล
4. นางสาวณัฐรีพร  พวงยอด
5. นายธวัชชัย  สิทธิพันธ์
6. นางสาวธาวิณี  บุญคงมาก
7. นางสาวปาลิตา  อายุยืน
8. นางสาววิจิตรา  ใสแก้ว
9. นางสาวเกศินี  พรมแสง
10. นายแทนคุณ  บึงแก้ว
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  คุณมาศ
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
3. นางสิรินุช  สุขกาย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายทิวากร  บุตรโท
2. เด็กหญิงนิรชา  บุญบู่
3. เด็กหญิงปรีญาภัทร  ยูที
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สทอนเมือง
5. เด็กหญิงอารีญา  ภูมิสองชั้น
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สุทธิวรรค
2. นายทองชัย  กอแก้ว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวพนิดา  ภาระ
3. นายวิสุทธิ์  สิงห์กลาง
4. นายศักดิ์สิทธิ์  รัตนโสภา
5. นางสาวอภิวรรณ  ยงเจริญ
 
1. นางสาวรัตติยา  สนิท
2. นางภัสราภรณ์  พินิจ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชุษณะ  แก้วมูล
2. เด็กหญิงดารณีรัตน์   คำจุ่น
3. เด็กหญิงพิชญา  โพธิวัฒน์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชัยนรินทร์  เจตินัย
2. นายปวริศ  เรืองศรี
3. นางสาววิราศิณี  ไค่นุ่นกา
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐรินทร์  สุทธิชา
2. เด็กหญิงธนพร  พลตรี
3. เด็กหญิงอิงกมล  เป็นสุข
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
2. นายคำดี  ภักพวง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิภาดา  ป้องสิงห์
2. นางสาวศรวงสุดา  โถทอง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  นนยะโน
 
1. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86.6 ทอง 21 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 79.8 เงิน 40 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีหาโคตร์
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 75.4 เงิน 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80.8 ทอง 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  วันศรี
 
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.2 ทอง 41 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  เสาร์แพง
2. นางสาวจิรัชยา  สาเกษ
3. นางสาวจุฑารัตน์  สำราญล้ำ
4. นางสาวชลิดาภรณ์  พิมาทัย
5. เด็กชายณัฐกานต์  อ่อนตา
6. นางสาวนิตยา  สิงห์ที
7. นางสาวนุชนาฏ  อุนะบุตร
8. เด็กชายปิติ  สาลี
9. นายพัสกร  โกฏหอม
10. เด็กหญิงภาวิณี  สุชาติ
11. นายยุทธินันท์  สุดไสย์
12. เด็กชายวรดา  พิมาทัย
13. นางสาววรรณนิดา  ไชยชาติ
14. นายวรัญญู  บัวทอง
15. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
16. นางสาววิมลวรรณ  บัวงาม
17. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์โสภา
18. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรดี
19. นางสาวสุดารัตน์  จามะรีย์
20. เด็กหญิงสุภาลักษ์  ศรีธาตุ
21. นางสาวสุริฉาย  จันทร์อบ
22. นายอภิรักษ์  ทุมสิงห์
23. เด็กหญิงอรปรียา  นางวงษ์
24. เด็กหญิงอรพรรณ  นิยมชาติ
25. นางสาวอัยลดา  โพธิ์ชัย
26. นางสาวอาภัสรา  จันทร์วิโรจน์
27. เด็กหญิงอารียา  จันทร
28. เด็กหญิงเจนจิรา  กรุณา
29. นายเดชา  สาธรณ์
30. เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
2. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
3. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
4. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
5. นายศักรินทร์  ดวงใจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  พื้นพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  แก้ววิฑูรย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วฤาษี
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปนัสยา  คมศรี
2. นางสาวเวธนี  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงปณัฐฐา  สารทอง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวชิดชนก  ปานหทัย
2. นายธนวัฒน์  ชื่นศรีวิโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยวนจิตร
2. เด็กหญิงพิชญา  เบ็ญมาศ
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธัดเดช  มณีรัตน์
2. เด็กชายปริญ  อุ่นวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.5 เงิน 53 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
2. เด็กชายเจษฎา  สารี
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายสาทิพย์  สุทาศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนดงรักวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. นายอนุพันธ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประมูลทรัพย์
2. นางสาวอาริยา  วงษ์สุธา
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายวชิรวิทย์  วงค์ภักดี
2. นายศุภกร  ไชยศรีษะ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลม
2. เด็กชายพิชชากร  พรคนึง
3. เด็กหญิงมินตรา  ท้าวคำวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1. นายคธา  ทองสุรี
2. นายธนวัฒน์  ธรรมวัฒน์
3. นางสาววาเลน  ทำคำทอง
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 56 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายสหรัถ  ดาวประสงค์
2. นายเชิดชัย  แก้วมูล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 40 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   เรืองจรัส
2. เด็กชายณัฐพล  อินทมาศ
3. เด็กชายภิรมย์พร  สุริพล
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐชนน  จันทร์ถา
2. นายทรงกต  ราษี
3. นายธันยบูรณ์  อาษา
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  มุขขันธุ์
2. เด็กชายอาทิชาติ  แก้วไพรวัลย์
3. เด็กชายอินทราทิตย์  โสพันธ์
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายปานตะวัน  ดวงจันทร์
2. นายศรชัย  มะลิวงค์
3. นายไชยวัฒน์  สุทธิสน
 
1. นายทศพล  แก้วอาษา
2. นายจักรกฤษณ์  โพธิวัฒน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทกานต์  พาหา
2. เด็กหญิงวฐินีกรณ์  โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.83 ทอง 11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวดาวเรือง  อ้อมชมพู
2. นางสาวนภาพร  คำดี
3. นางสาวรัตนาภรณ์  อ้อมชมภู
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 23 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ดาเชิงเขา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
4. เด็กชายพิพัฒน์  ทองกล่ำ
5. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีโวหะ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจเรือง
 
1. นายบุญเลิศ  พลชลี
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายจรัญชัย  วันนา
2. นายฐิติพงศ์  วรรณทอง
3. นายณฐกร  สืบสังข์
4. นายวรจักร   ชูกลิ่น
5. นายศิริวัฒน์  เทียนเพ็ชร
6. นายสมใจ   ศรีถาน
 
1. นายภาคิน   โนนสูง
2. นางมลิวรรณ  กล้าหาญ
3. นางรัตนา  วงศ์สุวรรณ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.42 ทอง 40 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาญจนพัฒน์
2. เด็กหญิงสิริมา  ตัดพุดชา
3. เด็กชายอดิศร  ศรีพินทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวยุวธิดา  ทายะคา
2. นางสาวสุพัฒตรา  ประวาฬ
3. นางสาวสุภาสิทธิ์  แก้วยงค์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  หอมคำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คมศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาดทอง
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายวรัญญู  พุดช่อ
2. นายวุฒิศักดิ์  ภูนุพา
3. นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณคำ
 
1. นายสิริวัฒก์   แสงกล้า
2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  นาคนวล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สนิทสนม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงค์งาม
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.15 ทอง 48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวบุญจิรา  บุญเชิญ
2. นางสาวสุกานดา  นาคชาติ
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาพ
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายธีรนนท์  วิไล
2. เด็กชายภูวนาท  ประทุมวงษ์
3. เด็กชายภูวเดช  สิงห์ไกร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.17 ทอง 16 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวธนาพร  ละเลิศ
2. นางสาวพรสวรรค์  จิบจันทร์
3. นางสาวสุนิตา  ตามแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 13 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  โคศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เครือบุดดา
3. เด็กหญิงวิลาลัยย์  เมตมาตร
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจเรศักดิ์  คุณสุข
2. นางสาวปณัสยา  ลาลุน
3. นางสาวสุภัทรา  แถมศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  อินทร์ชื่น
2. เด็กหญิงธุสาวดี  จันทสี
3. เด็กหญิงปาณิศา  ยอดสิงห์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทิพย์เกสร  แทนกุดเรือ
2. นางสาวศิรินาฎ  ครองพันธ์
3. นางสาวสุนิตา  ประมูล
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  สีเหลือง
 
1. นางสาวนาถยา  ไชยคุณ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 17 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พุทธระสุ
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือบุตร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำนาโฮม
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 14 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  กินนารี
2. นางสาวสุพัฒศร  ศรีคำทา
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  ดุมกลาง
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  รุ่งคำ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายกิจติชัย  ลิลาชาติ
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.3 ทอง 18 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงปุนณิศา  พิทักษ์เกียรติ
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โจมสติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 10 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจียระเนีย
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เคนสิน
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กชายธนพงศ์  ระงับภัย
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลหงษ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์