สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายอานนท์  เขื่อนสันเทียะ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตราทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวมณีรัตน์  แสนสุริวงค์
 
1. นางสาวทวีศิลป์  ฮ่มป่า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุทิตา  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางศุภมิตรา  ปริญญาพล ปริญญาพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจิรัชญา  ผลาจันทร์
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  ปรีชาญาณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 51 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนัทตชา  สุดสน
 
1. นางน้อมจิต  ศรีอาจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 21 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวเกศมณี  ผาใต้
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงดารารัตน์  เพลิดพราว
2. เด็กหญิงบุษบง  วงค์สีดา
3. เด็กชายพิษณุวัชร์  คำเมือง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เทียมราช
2. นางศรีวัฒนา  สมพงษ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวธิดาพร  ศรีทัศน์
2. นางสาววรรณลยา   จันทร์เพ็งเพ็ญ
3. นางสาวอินทิรา  โคตรพรม
 
1. นายมานัส  ทอนฮามแก้ว
2. นางประภาพรรณ  ปาพรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงมรรชมณ  หลาบเหมทุม
2. เด็กหญิงอันวา  กัลยาพงษ์
 
1. ดร.นันทนา  ลีลาชัย
2. นางพรทิพย์  พลไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาววนิดา  โถชัยคำ
2. นายเนติพงษ์  ถึงคำภู
 
1. นางสาวกริกา  งามแสง
2. นางสาวศิริพร  แก้วคำสอน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายสุวพัชร  เชี่ยวชาญวัฒนา
 
1. นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายสุวพิชญ์  ภูริเศรษฐศักดิ์
 
1. นางสาววาสนา  สุพัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑิญา  รักษาภักดี
2. เด็กชายภูสกล  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงฤชุกร  แก้วเสถียร
 
1. นางวรินฐ์ญา  พิลาวรรณ
2. นางกรกนก  คำเพชร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกฤษณนนท์  รีทอง
2. นางสาวพิมพ์อร  อุดมเดช
3. นางสาวศศินา  กายราช
 
1. นางอรุณรัตน์  กิ่งโก้
2. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 29 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  อุ่มภูธร
2. เด็กหญิงมานิตา  ธรรมภัทรปัญโญ
3. เด็กหญิงศศิวัณย์  ทองสุวรรณ์
 
1. นางเยาวเรศ  ใจอ่อน
2. นางสาวกรรณิการ์  อุปพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายกิตติศักดิ์  อุปพงษ์
2. นางสาวนาตยา  นนท์ไพวัลย์
3. นางสาวเมธิญา  มีเลือกใหญ่
 
1. นางเยาวเรศ  ใจอ่อน
2. นางสาวณัฐฌา  ไกยะฝ่าย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ตันวาณิชกุล
2. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ยังแสนภู
 
1. นายสถาพร  เดชโฮม
2. นางกิตติพร  อาจวิชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  จันทะลุน
2. นายอานันท์  อ่อนก้อน
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางสาววิจิตรา  ชาปากดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  พรมวันดี
 
1. นายอนุรักษ์  พรหมแสง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวมลธิกา  ยานะสาร
 
1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง 7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนาคม  พันธ์สีเลา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แพงจ่าย
3. เด็กหญิงสุชาดา  ปกครอง
 
1. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
2. นางนันทิชา  ธาตุระหัน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธนากร  พิมพ์เกาะ
2. นายธเนศ  พรศิลปกุล
3. นางสาวนิธิตา  ต้นโพธิ์
 
1. นางสาวนิศากร  แก้วกิ่ง
2. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรดา  จิตรดาภา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พุฒศรี
3. เด็กหญิงเจษณี  ดาบสีพาย
 
1. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
2. นายเมฆา  ดีสงคราม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 44 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  อุ่มจันทร์สา
2. นายธนภัทร  เคี่ยงคำผง
3. นายนิติภูมิ  ออวิสัย
 
1. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร่
2. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.7 เงิน 45 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนุชจิรา  อุดมจิตร
2. นางสาวมยุรฉัตร  นันตะสุข
3. เด็กหญิงอนุสรณ์  บุระเนตร
 
1. นางธิดารัตน์  ศักดิ์สุจริต
2. นางเนาวรัตน์  รู้บุญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นางสาวมัชฌิมา  อุดมเดช
2. นางสาวรัตติกร  บุญพินิจ
3. นางสาววรินดา  อุปละ
 
1. นายประครอง  เปลี่ยนเอก
2. นางวารุณี  บุรีมาต
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกุลปรียา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงวิรัญญา  พิกุลทิพย์สาคร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ก่อกิจเจริญกุล
 
1. นางเบญญาภา  ขาวไป๋
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชลิตา  วรรณขาว
2. นายปิยังกูร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นางสาวอารียา  วงศ์สาพาน
 
1. นายพงศธร  ศรีอาจ
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 21 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุริบุตร
2. เด็กชายปรเมศวร์  ขันธ์แก้ว
 
1. นายเชาวนนท์  ชาทิพฮด
2. นายศุภชัย  ยศตะโคตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.75 ทองแดง 50 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวปิยะฉัตร  คำภูษา
2. นางสาวลลิตา  คุณปัญญา
 
1. นายสัญชัย  คำสงค์
2. นางสาวกนกนารถ  ศรีอาจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนพล  พลราชม
2. เด็กชายโยธิน  โพธิ์ศรี
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนโพนแพง 1. เด็กชายทัตเทพ  โพติยะ
2. เด็กชายเจริญ  วงศ์สกล
 
1. นายยุทธชัย  จริตน้อม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ถวิลรักษ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงศรี
3. เด็กหญิงณัฎธิดา  แป้นจันทร์
4. เด็กหญิงธนิดา   วรฤทธิ์
5. เด็กหญิงวรัชฉรา  พองพรหม
 
1. นางผ่องนภา  เครือกนก
2. นางสาวกริกา  งามแสง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.12 ทอง 19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  เรืองฤาชัย
2. นายธีระพงศ์  จันณรงค์
3. นางสาวนุชจรีย์  ดีรักษา
4. นางสาววรรณภา  กัลปพฤกษ์
5. นางสาวเจนจิรา  สิงห์ทุม
 
1. นางสาวเอี่ยมจิต  พจมานโสดม
2. นางบุญยงค์  สายบุตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 36 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนดล  คำภูษา
2. เด็กหญิงปนัสยา  แก้วมะ
3. นางสาววัลภา  พรมสุพันธ์
4. เด็กชายวิวัฒน์  ตังวิวัฒนาธร
5. นางสาวอารยา  วิดีสา
 
1. นางสาวิตรี  บำรุงรส
2. นางสาวพรรณทิพย์  ศิริจันทพันธ์ุ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวขวัญทิพย์  รักษานาม
2. นายชาคริต  หาญมนตรี
3. นางสาวสุพัตรา  โชติ
4. นางสาวอมรรัตน์  อยู่ยิ่ง
5. นางสาวเกวลี  วงษ์ศรีชู
 
1. นางวรรณพร  ภูมี
2. นางประภากร  พรหมโสภา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณรงค์  โสนันทะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ปวงสุข
3. นายสราวุธ  ศิริชัยพรศักดิ์
4. เด็กหญิงเปมิกา  พิมพ์กลาง
5. นายไชยเชษฐ  ข่วงทิพย์
 
1. นางตติญา  กาญจะนะกันโห
2. ดร.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองปลิว
2. นางสาวนำ้เงิน  พลภูเมือง
3. นางสาววัชรพงษ์  ข่วงทิพย์
4. นางสาววิภารัตน์  ริกำแง
5. นางสาวสุพรรษา  ร่มเกษ
 
1. นายกงวิทย์  ศิริขันธ์
2. นางอำภา  ศิริขันธ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจริยาวดี  พลพิทักษ์
2. นางสาวจิรประภา  ทิพย์เสนา
3. นายจิระเดช  ม่อมพะเนาว์
4. เด็กหญิงณมิตตา  โยธานัก
5. นายตระกูล  ฆารพล
6. นายทศพล  พานเชียงศรี
7. นายธนพล  บุญมาศ
8. นางสาวธัญญารัตน์  โคตรผาย
9. นางสาวนภาพร  พรหมพินิจ
10. นางสาวนิชนันท์  สิงห์โสด
11. นางสาวน้ำทิพย์  บัวแยง
12. เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญทอน
13. นางสาวภัณฑิดา  เจริญผล
14. นางสาววลัยลักษณ์  ลีทนทา
15. นางสาววัชฌิราพรรณ  พาลอิ่มมะเริง
16. เด็กหญิงสุปรินญา  โคตรธรรม
17. นายอานนท์  ม่อมพะเนาว์
18. เด็กหญิงอินทิมา  แสนมี
19. นายเจษฎา  บุตรชาติ
20. นายเชิดศักดิ์  จันทร์ท้าว
 
1. นางลักขณา  ศรีมามาศ
2. นายพจนวราภรณ์  เขจรเนตร
3. นางประภาภรณ์  สมบูรณ์ธนากร
4. นางประภากร  พรหมโสภา
5. นางวรรณพร  ภูมี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายขจรศักดิ์  ศูนย์ศร
2. นายขจรเกียรติ  เพชรใต้
3. นายจักรพงษ์  นนธิบุตร
4. นายชาญธวัช  เพ็งอินทร์
5. นายชาตรี  โถแพงจันทร์
6. นายณัฐชนน  โล่ห์คำ
7. นายนนทวัฒน์  พิมพ์มีลาย
8. นายนันทวัฒน์  อุทัยวัฒน์
9. นายนันทวัฒน์  อุปถานา
10. นายภูวภัทร  คำสงค์
11. นายภูวเดช  พลราชม
12. นางสาวมาริษา  พลธิราช
13. นายวิชิตชัย  เทเสนา
14. นายสุเทพ  ยะไชยศรี
15. นายอดิศร  แก้วชุมภู
16. นายอนุพงษ์  พรมลา
17. นายอรรคเดช  แสนเมือง
18. นายอรรถวุฒิ   เมฆโสภณ
19. นายเนติพงษ์  วงศ์เครือศร
20. นายไวทยา  วงศ์สายตา
 
1. นายณรงค์  โคตรศรี
2. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
3. นางสาววนิดา  ศิริขันธ์
4. นายวิศิษฏ์  วงศ์ษาพาน
5. นายบดินทร์  นารถโคษา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 14 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงศ์อินทร์อยู่
 
1. นางสาวไพฑูรย์  บุญเรืองจักร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวอินทอร  ปัญหาชัย
 
1. นางวราภรณ์  หอมจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายจักรี  พาเสน่ห์
2. เด็กหญิงศิริวิภา  อินอาราม
 
1. นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง
2. นางญาจิตต์  เมตุลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 20 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  ชุมปัญญา
2. นายธนายุทธ  ชุมปัญญา
 
1. นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์
2. นางจรีพร  ราชพิลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีวังไสย
2. นางสาวนพศร  นิยมกุล
3. นางสาวนารา  กลยนีย์
4. นางสาวปิญาดา  เพชรหมู่
5. นางสาวพฤฒามาตย์  เทียนถนอม
6. นางสาวพวงผกา  สุราราช
7. นางสาวพัชราภรณ์  แสนภูวา
8. นางสาวรัตติยากร  เบียนชัย
9. นางสาวศิโรรัตน์  ศิริสร้อย
10. นางสาวอนัญญา   พันธ์ไชย
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา
3. นางวาศนา  อัคราช
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.4 ทอง 30 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  ปิทะราช
2. นางสาวจิรวี  ต้นจาน
3. นายชวลิต  มอญปาก
4. นายณัฐพงษ์  วันคำ
5. นางสาวปริศนา  สายอุราช
6. นายมนัสชัย  ฮาดปากดี
7. นางสาวรุจิพัชร  เที่ยงสันเที๊ยะ
8. นางสาวรุ่งรัตน์  มะราชพันธ์
9. นางสาวศศิธร  หาดกุวัน
10. นางสาวศิรินญา  อามาตรมนตรี
11. นางสาวศิริพร  จันทาน
12. นางสาวสายใจ  รูวิชิตร
13. นางสาวสุพิตา  พลาดอินทร์
14. นางสาวเจนจิรา  อินธิสาร
15. นางสาวเบญญาทิพย์  พรหมคุณ
 
1. นายทรงธรรม  วัฒนอมรเกียรติ
2. นายวีระชัย  บุตรดี
3. นายธีรวุฒิ  กิณเรศ
4. นายวีระชน  ศุภวิทยะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปรารถนา  สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายอรรถวิทย์  แดนรักษ์
 
1. นางนันทิยา  จุลพงษ์
2. นายจิโรจน์  อณาชัย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 41 โรงเรียนโพนแพง 1. นางสาวกวินา  ผึ้งศรี
2. นางสาวนารีรัตน์  วรบัตร
 
1. นายพันธ์เลิศ  เสาวโค
2. นายยุทธศักดิ์  จริตน้อม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84.5 ทอง 21 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กชายธนาวุฒิ   วงค์มีแก้ว
 
1. นางพรนิษา  ศิริบุรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 8 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  ปั้นบำรุงสุข
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายจิรายุทธ  ประชาตรี
 
1. นางอาพร  ศรีประทุมวงศ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวมลฤดี  กงสะกาง
 
1. นางสาวสุชีลา  เพชรแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงภวิกา  เฉลิมสุข
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวอาทิตยา  หงษ์ต้น
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัตขนก  พรมรัตน์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวนุชนาฏ  กันยา
 
1. นายธานินทร์  โล่อุทัย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายฐิติภูมิ  ประสานงาม
2. เด็กหญิงธินันตา  กาญบุตร
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวแสงเทียน  นามละคร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 55 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทนงศิลป์
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวญาตาวี  โชครักษ์เมธี
 
1. นายธานินทร์  โล่อุทัย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง 19 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายนที  วรชินา
2. เด็กชายยุทธพล  วีระศรี
3. นายรัตนศักดิ์  กล้าหาญ
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ทะวงศ์นา
2. นายสมบูรณ์  ฮ่มป่า
3. นายอานุภาพ  โคตรบรม
 
1. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
2. นายไพฑูรย์  สุริยะศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีฤทธิ์
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายศรัญย์  แย้มขะมัง
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ขันบรรจง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายบุญฤทธ์  วงค์นรินทร์
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงนภากานต์  ทาพารักษ์
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายอัษฎาวุธ  โสมศรี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.25 ทอง 17 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรณา  อุ่มภูธร
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พิมพ์ครซ้าย
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสาริศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79.7 เงิน 9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายชนาธิป  หงส์คงคา
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนาชัย
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนลธวัฒน์  เศษมาก
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ผาสีดา
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 8 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวอทิตยา  ขวาธิจักร
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  ประกิ่ง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายทักษิณ  ประกิ่ง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำเงิน  อ่อนอำพันธ์
 
1. นายวิทยา   บุตรดาวงษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.25 ทอง 19 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวลักษมี  ผาพองยุน
 
1. นางสังวาลย์  สิทธิวงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.25 ทอง 10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาทองบ่อ
3. เด็กหญิงนภาพร  คำสงค์
4. เด็กชายบุญญรัตน์  ศูนย์ศร
5. เด็กชายปฏิภาร  เภาโพธิ์
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นางพิไลวรรณ  สีหามาตย์
3. ดร.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวชัชฎาพรรณ  พรมไพสน
2. นายนพรัตน์  ม่อมพะเนาว์
3. นายศุภชัย  เชื้อคำจันทร์
4. นายเอกนรินทร์  ทิพมนต์
5. นายเอกสิทธิ์  จินดา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นายยรรยง  คนสมบูรณ์
3. นายเชวงศักดิ์  เมืองรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑามาศ  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงฉัตรฑณีย์  คำเมือง
4. นายชยุฒิพงษ์  ดอนจันดา
5. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์แจ่ม
6. นางสาวณัชชา  ฉัตรทอง
7. นายณัฐกิตต์  นาโสก
8. นางสาวตันติมา  นนท์ศิริ
9. นางสาวทรรศิกา  เจริญศรี
10. นางสาวธิดาพร  บุญลี
11. เด็กหญิงนันท์ภัส  ภูแพง
12. นางสาวนิรชา  นันตะสุข
13. นายบุณยกร  พรหมจันทร์
14. นายปรมินทร์  ชยโสถิ
15. นางสาวปรียาวรรณ  ภูนาเหนือ
16. เด็กหญิงปาริดา  วงศ์ษาสิทธิ์
17. นายพัฒนเกียรติ  ธนะสีลังกูร
18. นายภควัจ  ขันติยู
19. นายภัทรพงษ์  คนเพียร
20. นางสาวภัทรวรินทร์  วรโชติ
21. นางสาวภัทราวรรณ  แก้วอุดร
22. นายภาณุพงศ์  นะคะวัด
23. นางสาวมัลลิกา  ห่อหุ้มดี
24. นางสาวรติรัตน์  เกื่อทาน
25. นางสาวรุจิรา  อุปพงษ์
26. นายวรายุทธ  สังกฤษ
27. นายวัฒนา  ทองโต
28. นายวาทิต  บุญใบ
29. นายวีระพงษ์  ไตรธิเลน
30. นางสาวศิรินทิพย์  จันทพรม
31. นางสาวสุนิษา  พิมพ์มีลาย
32. นายสุรวิทย์  อินทรสิทธิ์
33. นายอภิวัฒน์  ฝ่ายเทศ
34. นางสาวอรนภา  เทียนลี
35. เด็กหญิงอัญชิสา  จันกันทะ
36. นางสาวอาทินาถ  สลางสิงห์
37. เด็กหญิงอาริษา  พรมราช
38. เด็กชายเจษฎา  ขันทอง
39. นายเศรษฐวัฒน์  งามมั่ง
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
3. นายเกษมเพชร  จูมสีสิงห์
4. นายกิตติศักดิ์  กันเสนา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรมคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  ชุมปัญญา
3. นายจักรพงษ์  ชุมปัญญา
4. นายจักรพล  วภักดิ์เพชร
5. เด็กหญิงจีรารัตน์  ผ่านสุวรรณ
6. นางสาวชลธิชา  แสนภูวา
7. นางสาวชลิดา  แสนภูวา
8. นางสาวชลิดา  คุ้มผล
9. นางสาวชวนมอง  ผ่านสุวรรณ
10. เด็กหญิงณิชกานต์  พิทักษ์กุล
11. เด็กหญิงดรุณี  พรมโพธิ์
12. นายธนธร  ทองสิริ
13. นางสาวธิดารัตน์  อ้วนอินทร์
14. นายนันทวัฒน์  ไกยพาย
15. นางสาวบุตรธิชา  ถาปาบุตร
16. เด็กหญิงปราณี  พลไชย
17. เด็กหญิงปริษา  บุญพา
18. นางสาวปิยนุช  นารินรักษ์
19. นายพัฒนายุ  ชายสิงห์
20. เด็กหญิงพิชญา  แสนภูวา
21. นายภูวดล  ขันติยู
22. นายรณชัย  พิทักษ์กุล
23. นายระวีวัฒน์  ไกยพาย
24. นางสาววรณัฐ  ลีลาอวน
25. เด็กหญิงวรรณภา  วงศ์จีน
26. เด็กหญิงวรารัตน์  แก้วดี
27. นายวราวุธ  ศรีเทียน
28. นายวิทวัส  เมฆวัน
29. เด็กหญิงศิริพร  ศิริเวช
30. นางสาวศิริรัตน์  ชุมปัญญา
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญราษฎร์
32. นางสาวศิริลักษณ์  แสนภูวา
33. เด็กหญิงสริตา  พรมคำ
34. นางสาวอาภาพร  แสนหูม
35. นางสาวอารยา  พรมดวง
36. เด็กหญิงเกศดา  บุญพันธ์
37. นายเปรมปรีด์  ยืนนาน
38. นายเมธ  กลยนี
39. เด็กหญิงเอ็นดู  กัลยาณี
40. เด็กหญิงโชติกา  ชุมปัญญา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พารา
2. นายณัฐพล  เถิงนำมา
3. นายบุญนำ  ศรีประดิษฐ์
4. นางเทพปราณี  พินไธสงค์
5. นางรัชนีวรรณ  พารา
6. นางนิรมล  มาซา
7. นางรัชนี  เกิดทวี
8. นางสาวสดใส  ชุมปัญญา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 35 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงค์บุราณ
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 38 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายศราวุฒิ  คำศัยอินทร์
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลือโสภา
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 10 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ลือโสภา
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายเอกพันธ์  บาลวงค์ษา
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายณัฐพล  ดาบโสมศรี
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ธนะโท
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ลือโสภา
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 11 โรงเรียนสกลทวาปี 1. เด็กชายถิรพงษ์  คำปิตะ
 
1. นางสาวพรนภัส  แก้วบุดดา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง 5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนพรัตน์  ม่อมพะเนาว์
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  ทิพเลิศ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณิชกานต์  แก้วอินธิ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.25 เงิน 36 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายวรรณชนะ  วงค์ทอง
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  ทิพย์เลิศ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณิชกานต์  แก้วอินธิ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  ฐานทนดี
2. เด็กหญิงกรชนก  นนทวงษ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลอาษา
4. เด็กหญิงกุลจิรา  คำผิว
5. เด็กชายกุสิวัฒน์  ขาวขันธ์
6. เด็กหญิงจีรนันท์  ปิดรัมย์
7. เด็กหญิงชลธิชา  งามกุดตุ้ม
8. เด็กหญิงชิดชนก  แก้วคำแจ้ง
9. เด็กหญิงชุติภา  สกนธวัฒน์
10. เด็กชายฐานทัพ  เศียรกระโทก
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  นกพรมพะเนา
12. เด็กหญิงณัฐริกานต์  พรมเมือง
13. เด็กหญิงณีรนุช  ตราพระ
14. เด็กหญิงธนาภรณ์   ภูลายยาว
15. เด็กชายธราวุธ  ขาวยะบุตร
16. เด็กหญิงธาริณี  นนตะแสน
17. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เหลาแตว
18. เด็กหญิงนรีกานต์  เฒ่าอุดม
19. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชุมปัญญา
20. เด็กหญิงปิยะนารถ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
21. เด็กหญิงพนมพร  บุตรเพ็ง
22. เด็กหญิงพิชญาภา  หนาดคำ
23. เด็กหญิงมิถุนา  ฝอยทอง
24. เด็กหญิงมุกดา  กิจดี
25. เด็กหญิงรัตติยา  ทองชัย
26. เด็กหญิงรินรดา  วงศ์พาณิชยกุล
27. เด็กหญิงวราทิพย์  ดอนเสนา
28. เด็กหญิงวริศรา  สุนารี
29. เด็กชายวัชพล  ทิพกุล
30. เด็กชายวัชรินทร์  เวชกามา
31. เด็กชายวานิช  พาพิทักษ์
32. เด็กหญิงศุภสุดา  กองพันธ์
33. เด็กชายสหสวรรษ  ขันธ์พัฒน์
34. เด็กหญิงสโรชา  ผานะวงศ์
35. เด็กหญิงอรจิรา  รัตนพจน์
36. เด็กหญิงอรญา  สูงพิไลย์
37. เด็กหญิงอัญชุลี  อนันตภูมิ
38. เด็กชายอันดรูว์  ศรีมุกดา
39. เด็กชายเกื้อวรกุล  จันทราสา
40. เด็กชายเขตต์ไท  ปรีชาฤทธิรงค์
 
1. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
2. นางสาวอนัญพร  แสงสิริวิชโย
3. นางสาวอชิรญา  แสงสิริวิชโย
4. นางสาววัชราภรณ์  ชวนาพิทักษ์
5. นายวรัญญู  พลาชีวะ
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  สงกุล
2. เด็กชายธนพล  กุลวงค์
3. เด็กชายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลี
4. เด็กชายพชร  แก้วดี
5. เด็กหญิงพนิดา  ระลึกชอบ
6. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาวหะสี
7. เด็กชายวิทวัส  แพงสาร
8. เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์กุล
9. เด็กชายสุวิทย์  อุปรีย์
10. เด็กหญิงเกวลิน  พิษสุวรรณ
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสุดใจ  สุนทรส
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.75 ทอง 20 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจิรภิญญา  ผลมะม่วง
2. นายชาญธนา  คุณชัย
3. นางสาวธวัลลักษณ์  นามโยธา
4. นายนิธิกร  ฐานทนดี
5. นางสาวนิรชา  สีทอง
6. นางสาวรุจิรดา  หนูจันทร์
7. นายวัชรพล  งอนลาด
8. นายอรรถชัย  ทองอันตัง
9. นางสาวอาริยา  โกษาแสง
10. นายเอกภพ  เกลี้ยงกลิ่น
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางสาวนภสร  อึ้งเจริญสุกานต์
3. นางพัชรี  เทศประสิทธิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 26 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกกร  ศิริรัตน์
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ต้นเชื้อ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สูตรชัย
4. เด็กหญิงชนิสรา  สีนวลแล
5. เด็กหญิงฐิติชญา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ้มพัฒน์
7. เด็กชายดิศรณ์  นามละคร
8. เด็กหญิงธารีรัตน์  เภาโพธิ์
9. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
10. เด็กหญิงพรรณ  กัลยา
11. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สมบูรณ์คุณากร
12. เด็กชายวุฒิกร  พูนปริญญา
 
1. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
2. นางสิริพรรณ  นามละคร
3. นางธนตพร  พูนปริญญา
4. นางสาวกิติมา  ศรีนัครินทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 33 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  หนูภักดิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  นามคง
3. นางสาวฐานภา  วงศ์เพชร
4. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา
5. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
6. นายเกียรติชัย  สาระพรหม
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางสาวนภสร  อึ้งเจริญสุกานต์
3. นางสุดใจ  สุนทรส
4. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 43 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  สงกุล
2. เด็กหญิงพนิดา  ระลึกชอบ
3. เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์กุล
4. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีวงศ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวงค์
6. เด็กหญิงเกวลิน  พิษสุวรรณ
7. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงเพ็ญวิสา  อุ่นพิมพ์
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางยุพาพร  บุญใบ
4. นางสุดใจ  สุนทรส
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 47 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจตุรพร  พิมพ์ไชย
2. นางสาวชยาภรณ์  กล่อมดี
3. นางสาวณัฐชานันท์  สุรินทะ
4. นางสาวธัญรัตน์  โคตรแสง
5. นางสาวธิยดา  จรบุรี
6. นางสาวพณิตา  ชายทวีป
7. นางสาวศิริลักษณ์  พงษ์ด้วง
 
1. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกิติมา  ศรีนัครินทร์
2. นางสาวชฎาพร  พบสมัย
3. นางสาวชนม์นิภา  วงศ์อนันสุนทรี
4. นางสาวชนิกานต์  บัวชุม
5. นางสาวชลธิชา  พรหมดวง
6. นายณัฐวุฒิ  พวงเงิน
7. นางสาวดุจฤทัย  มุขศรี
8. นางสาวต้องรุ่ง  วิชัยศร
9. นางสาวบูรณิมา  ยาทองไชย
10. นายยุทธพิชัย  นิยมสัตย์
11. นายวรรษชนม์  พีระธรรม
12. นางสาวศิรินทิพย์  จันทพรม
13. นางสาวอรอมล  สมเพชร
14. นางสาวอัญธิญา  เปลี่ยนเอก
15. นายเกียรติพงษ์  เพชรพรรณ
16. นางสาวไอริณ  รวีโภชน์ศิริ
 
1. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
2. นางสิริพรรณ  นามละคร
3. นางธนตพร  พูนปริญญา
4. นางน้อมจิต  ศรีอาจ
5. นางอรพิน  พานพินิจ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.07 ทอง 14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ไพลไหล
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ปูนเข็ม
 
1. นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม
2. นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กวีวรญาณ
 
1. นางสาวเรวดี  ระภาเพศ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.4 ทอง 20 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายธนัท  จันไตรรัตน์
 
1. นางสุทธิวรรณ  มั่นพลศรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายฐิฏิกร  สิงห์คาม
 
1. นางศศิธร  หลิมเจริญ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวพนัชกร  ลี้ประเสริฐ
 
1. นางทัศนาภรณ์  เหิรเมฆ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายปริวัตร  โสมแผ้ว
 
1. นางวชิรา  ชาติชำนิ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวปานวาด  จันทรมหา
 
1. นางนิตยา  บุญรักษา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวิชญาดา  โยตะสี
 
1. นางธณัณวพัสส์  ดอนโคตรจันทร์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวพีรยา   ชำนาญกิจ
 
1. นางวลาสินี  บุตรแสนคม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจตุพล  ลาคำ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนามนตรี
3. เด็กหญิงนวพรรณ  สรรพโชติ
4. เด็กชายปฎิพล  วิโย
5. เด็กหญิงเปมิกา  พิมพ์กลาง
 
1. นางคตินันท์  วิทยาขาว
2. นางวาสนา  โทษาธรรม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกษิดิษ  ป้อมไชยา
2. นายชัยชาญ  นวลมณี
3. นางสาวณัชชา  แซ่เซียว
4. นางสาวณัฐนันท์  สุตะโคตร
5. นางสาวอริยา  รัชตะวิไล
 
1. นางพรทิพย์  พงษ์พันนา
2. นางนิตยา  บุญรักษา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทินมณี  ทรัพย์ธนพงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  พลไชย
 
1. นางสาวลลิดา   งิ้วสุภา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.88 ทอง 10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัลยาลักษณ์  สังข์วงษ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา   อ่อนศรีคะ
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 17 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวยุภาพร  คำทะเนตร
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายสุภวัฒน์  ปัญจะ
2. เด็กชายอธิพชร์  นิธิศักดิ์พรกุล
 
1. นางสาวดารากุล  ชุมปัญญา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวศรินรัตน์  พรรัชดาทิพย์
2. นายไกรวิชญ์  โถบำรุง
 
1. นางอัจฉรา  จามน้อยพรหม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.21 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. เด็กชายกมลชัย  วงศ์มะแสน
2. เด็กชายกฤษนันท์  จิปอมจา
3. เด็กชายธนโชติ  ยะคำศรี
4. เด็กชายภาณุพรรษ์  มะวงค์งอย
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีษาวรรณ
6. เด็กชายวรพงษ์  ทิพจร
7. เด็กชายอนุลักษณ์  ใยพันธ์
8. เด็กชายเกรียงไกร  นาโควงค์
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  นำสุย
2. นายชโลมสิทธื์  ม่อมพะเนาว์
3. นายไพโรจน์  โคตรกำกับ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.3 ทอง 4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพรนภา  แฮนเกตุ
3. นางสาวพรพรรณ  บุญเรืองจักร
4. นายสมพร  ซีแพง
5. นายสิทธิชัย  พรมนิกร
6. นางสาวอินทิรา  โปตินัง
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
3. นายพันทิพย์  เหล่าหาโคตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.58 เงิน 17 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกิติพงษ์  ศรีลารักษ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชีแพง
3. นางสาวชนิภรณ์  สมวงค์
4. นายพัชรพล  ดีพาชู
5. นางสาวมาลีวรรณ  อ่อนภูเขา
6. นายรัฐการ  สมัครการ
7. นายสุริยะ  เม็ดอำมาตย์
8. นางสาวอรอุมา  เชิดชู
9. นายอัฐพล  พรมพลัด
10. นางสาวเบญจวรรณ  เซ็นกลาง
 
1. นายศุภชัย  ยศตะโคตร
2. นายอดิศักดิ์  สิงห์ทองไชย
3. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงณฐิกา   โถแก้วเขียว
2. นางสาวตวิษา   พลภูเมือง
3. นางสาวภัทรวดี  สุวรรณศรี
4. เด็กชายรัชชานนท์  พาลำโกน
5. นางสาวรัตนาภรณ์  คำชมภู
 
1. นางชิดพนม  คูวนิชชัย
2. นางวชิราภรณ์  ศิริบูรณ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายนาวิน  ไกรษรวงค์
2. นางสาวปนัดดา  ผาบแก้ว
3. นายมานัส  ลามคำ
4. นายอดิศักดิ์   นันทะสิงห์
5. นางสาวอรยา  ศรีมุกดา
 
1. นางสาวนันทนา  เทพิน
2. นางอรวรรณ  ไชยสุระ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  วังหอม
2. เด็กชายพัชรพล  สุวรรณเขต
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวประภากร  นีละวงศ์
2. นางพูนสวัสดิ์  วะสาร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายก้องเกียรติ  เทศาริน
2. นางสาวผกากาญจน์  คงสมบูรณ์
3. นางสาวศิริพร  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
1. นางสุทธิรัตน์  พองพรหม
2. นางสาวคนึงนิตย์  กุดวงศ์แแก้ว
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.35 ทอง 19 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติมา  อุทัยแสน
2. เด็กหญิงภัครมัย  บุปผชาติ
3. เด็กหญิงวิริษฐา  แกมวิรัตน์
 
1. นางสาวอัญจนา  ดาบลาอำ
2. นางพิจิตร์ตา  ศรีเสน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายนนทวัฒน์  แก้วดี
2. นางสาวปิยะดา  พยุงวงศ์
3. นางสาวสุนันตา  คำฤาเดชา
 
1. นางสาวธารสุธา  กุศลเฉลิมวิทย์
2. นางวนิดา  บิดร
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88.4 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายเอกพันธ์  บาลวงค์ษา
 
1. นายสุรศักดิ์   ดรชัย
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.5 ทอง 19 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายชาญชัย  วันนาพ่อ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84.25 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายนันทวัฒน์  เนตรวงค์
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 77.6 เงิน 46 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายศุภวิชญ์  ฉะโน
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง 44 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  หนูภักดิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  นามคง
3. เด็กชายขจรศักดิ์  ผงสินสุ
4. นางสาวจุฑารัตน์  ฤาเทพ
5. นางสาวฐานภา  วงศ์เพชร
6. นายดนุสรณ์  บุพโต
7. นายทิวากร  สายลี
8. เด็กชายธนพร  สอนสมนึก
9. เด็กชายธนพล  เงินภักดี
10. เด็กชายธนศักดิ์  เทพเสนา
11. เด็กชายธนาเทพ  วงศ์พันธ์
12. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา
13. เด็กชายปฏิภาณ  ไชเสนา
14. นางสาวผกามาศ  นันทะพรหม
15. นางสาวรัตติยากร  เบียนชัย
16. เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์กุล
17. นางสาววิสสุตา  คำผอง
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  ประพันธ์
19. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
20. นางสาวสรชา  แผ่นคำ
21. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีวงศ์
22. เด็กหญิงสุนันทินี  ธุระเทศ
23. นางสาวสุนิษา  เนาว์ศรีสอน
24. นายอดิเทพ  เสน่ห์ดี
25. นางสาวอนินทิตา  แผ่นคำ
26. นางสาวอริยา  โกษาแสง
27. เด็กหญิงอารียา  ธรรมชัยเดชา
28. นางสาวอุทุมพร  เบียนชัย
29. เด็กหญิงเกวลิน  พิษสุวรรณ
30. นายเกียรติชัย  สาระพรม
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นายวิทยา  บุตรดาวงษ์
3. นางยุพาพร  บุญใบ
4. นางสุดใจ  สุนทรส
5. นายมนตรี  ไชยบุปผา
6. นางสาวนภสร  อึ้งเจริญสุกานต์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนาคาร  หล่อนสิ่ว
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  โต๊ะชาลี
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพุทธชาติ  สมศรีแพง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำสิงห์
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวธราทิพย์  แม้นชัยภูมิ
2. นายเดชาธร  พลราชม
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนกร   ญาติโสม
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กรพันธุ์
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางรัชดาพร   สดใส
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 22 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายชัชติวุฒิ  คุณปัญญา
2. นายพงษ์พัฒน์  อุปพงษ์
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. เด็กชายวรินธร  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เจริญชัย
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุดมเดช
2. นายเอมพล  บุรเนตร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายภัทรกรณ์  ขอรัตน์
2. เด็กชายศิรพงศ์  ติลกกุล
 
1. ดร.ประยูร  สิริโชควัฒนานนท์
2. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 57 โรงเรียนสกลทวาปี 1. เด็กชายตะวัน  มีไกรราช
2. เด็กชายรัฐธรรม  มั่นคง
 
1. นายมุนี  กุลชาติ
2. นางวิกานดา  ทอนฮามแก้ว
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  งามนุช
2. นางสาวสุทธิตา  วัดแผ่นลำ
 
1. นายภาสกร  ยะไชยศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ  ไชยะอ้วน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. นางสาวจุไรพร  อ้วนอินทร์
2. นายอภิปราย  อภิวัฒน์ชัชวาลย์
 
1. นายนรเชษฐ์  วันวัฒน์สันติกุล
2. นายประจวบ  ชัยมุงคุณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายดำรงค์  ตงศิริ
2. นายธนธรณ์  ด่างเกษี
 
1. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 47 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายธนาเกียรติ  สิงหาคร
2. เด็กชายนรากร  กออำไพ
3. นางสาวนุชนาฎ  ศรีมุกดา
 
1. นางอรวรรณ  ไชยสุระ
2. นางสาวทิพพานุช  ลีนาลาด
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกอบบุญ  ทัศวงษา
2. นายธีรพล  นามปากดี
3. นางสาวพิมพ์สุภัค  ติงมหาอินทร์
 
1. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกรพัฒน์  มาตรา
2. นายณัฐวุฒิ  ศรศักดา
 
1. นายเมฆินทร์  พรมประศรี
2. นางนภาพร  พรมประศรี
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  มหาชัย
2. เด็กชายภูธเนศ  คึมยะราช
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  โคต่อเนตร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร
2. นายปกรณ์  โคตรธรรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางลำไพ  โชคศรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  สีเด
2. เด็กชายพิรภพ  ศรีเนตร
3. เด็กชายยศพัฒน์  คุณศรีเมฆ
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวชมพูนุช  อุปติ
3. นางสาววิลาวัลย์  อุปติ
 
1. นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ผาอิดดี
2. เด็กหญิงพิยดา  เพียรคำ
3. เด็กหญิงศมิตรา  สาระคร
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงศ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวมลฤดี  ชาสงวน
2. นายรังสิมันต์  บุตรจันทร์
3. นางสาวศุภนิดา  สาระคร
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงศ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจักรพันธ์ุ  งอยจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  งอยภูธร
3. นางสาวพิชญา  เภาโพธิ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ลือหาร
5. เด็กหญิงสุริวรรณ์  บุดหวัด
6. เด็กหญิงอุษาพร  งอยภูธร
 
1. นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
2. นางสาวอินทิมา  โยคิกานนท์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชุติมา  ฤทธิธรรม
2. นายภานุเดช  พ่อสียา
3. นางสาวรวีนิภา  รัตนะชัย
4. นางสาวราชาวดี  ราชเล
5. นายสิทธิชาติ  หงสาชุม
6. นางสาวอุบลวรรณ  โคต่อเนตร
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  ยะไชยศรี
2. นางเยาวลักษณ์  ชัยทัด
3. นางสาวทองใบ  ยางงาม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฏฐณิช  ราชบุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คณานันท์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  กงลีมา
 
1. นางอัญญานี  ทิพย์เสนา
2. นายประภาส  วงศ์กาฬสินธุ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 25 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  ใยปางแก้ว
2. นางสาวสุนิตา  พ่อมี
3. นางสาวสุนิสา  พาระแพง
 
1. นางกุศลวรรณ  ศุภวิทยะ
2. นางทัศนีย์  สิงห์สุพรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  นาขามป้อม
2. เด็กหญิงสุกานดา  พลวงศ์ษา
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  แสนดวง
 
1. นางสาวถนอม  ถิ่นตองโขบ
2. นายชุมพล  อินธิแสน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนิจนันท์  ภาวินิจ
2. นางสาวจิรัชยา  ชาญรอบรู้
3. นางสาวอรนุช  ทรงวิชา
 
1. นางธิยารัตน์  แก้วคล้ายขจรศิริ
2. นางอัญญานี  ทิพย์เสนา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง 31 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  วงสีดา
2. เด็กหญิงอภิฤดี  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันโทนวน
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
2. นางกัลยา  เพชรพรรณ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.72 ทอง 38 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นางสาวพลอยธิดา  พลอยมุกดา
2. นางสาวรัชนีพร  นีอำมาตย์
3. นางสาวแสนแก้ว  เวยสาร
 
1. นางสาวฐิตินันท์  อนุวรรณ
2. นางสาวชัชฐนันท์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชยะดา  คำธิศรี
2. เด็กหญิงมรกต  คำธิศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  รมศรีภู
 
1. นางสำลี  คำเมือง
2. นางกุศลวรรณ  ศุภวิทยะ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนัฐพงศ์  ผลมะลี
2. นางสาวปัชญนาฏ  เหล่าหาโคตร
3. นางสาวปัชญนี  เหล่าหาโคตร
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
2. นางวิไล  ชมภูราษฏร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.58 ทอง 11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจรรญานิล  กรพันธุ์
2. เด็กหญิงชนิดา  สุทธิสนธิ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สอนไชยา
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
2. นางกัลยา  เพชรพรรณ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวกุญชร  ยงบรรทม
2. นางสาวธิติมา  ปัจจุมลี
3. นางสาวบัวตอง  ยูระอินทร์
 
1. นางประภาพร  ทองชัย
2. นางกุศลวรรณ  ศุภวิทยะ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนโพนแพง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  นาตา
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ธรรมโชติ
 
1. นายวรสิทธิ์  นาพงษ์
2. นางสาวสาทอง  ฮาดปากดี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนโพนแพง 1. นางสาววรรณพร  โพติยะ
2. นายศุภสิทธ์  เจ้านาม
3. นางสาวเกษร  แสนมหาชัย
 
1. นายวรสิทธิ์  นาพงษ์
2. นางสาวสาทอง  ฮาดปากดี
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ผาสีกาย
 
1. นายเทพณรงค์  บุตราช
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพจณิชา  โล้ช้างสาร
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอภิลาภ  งันลาโสม
2. เด็กชายอาทิตย์  งอยแพง
 
1. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
2. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายทวีโชค  ศรีจันทร์
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  ผาลคำ
 
1. นางปาริจฉัตร  เมษา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงยอแสง  ผาสีดา
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายวรชิต  งอยแพง
 
1. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73.2 เงิน 20 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พังแสงสุ
2. เด็กชายธนพนธ์  งอยภูธร
 
1. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี
2. นายพีรพัฒน์  แสนนาม