สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  จันทวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายเนติพงษ์  น้อยตาแสง
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนภัสสร  ชุมศรี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.7 เงิน 34 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชนิดา  ดวงสุภา
 
1. นางรัญจวน  กุลอัก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนาภา  นามจันโท
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร  เหล่า
 
1. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 44 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจักรินทร์  โอระนันท์
2. นางสาวชนิกานต์  บุตรพันธ์
3. นางสาวศลิษา  อินรีย์
 
1. นายวิชิต  ประทัยเทพ
2. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายทัดดนัย  โหระสิงห์
2. นายนันทวัฒน์  สวัสดิผล
3. นายนเรนทร์  นวลลม
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
2. นางปาลิตา  พลเยี่ยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิรัชยา  ไชยแสงราช
2. นางสาวรัตติกาล  พันธ์เสนา
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
2. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวพิฆเนตร  ดอนดง
2. นางสาวเจนจิรา  วันป้าน
 
1. นางอนุรี  โฉมยา
2. นางภัทรกันย์  บรรเทา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ลีลา
 
1. นางศิริรัก  รุ่งเรือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยวิสุทธิ์  ไชยขันธุ์
 
1. นายไพรศาล  ดวงผุย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกริษฐา  คุณคำสุข
2. เด็กหญิงสายสุดา  กองวงค์
3. เด็กหญิงสิริณัฐฏ  ธรรมมา
 
1. นางวรัญชยา  หงษ์อ่อน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ศรีเชียงขวาง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.3 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกพร  อุ่นมะดี
2. นายธนพล  ชาวไทย
3. นางสาวศิริวรรณ  แขกวันวงค์
 
1. นายฉัตรชัย  อินธิราช
2. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มีอำนาจ
2. เด็กหญิงปณิดา  ปองใน
3. เด็กหญิงวรารัตน์  พ่อศรียา
 
1. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
2. นางสาวปรัชญาพร  ต้นภูบาล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 51 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีพรมษา
2. นางสาววิภาภรณ์  เวียงจันทร์
3. นางสาวสายธาร  บับพาน
 
1. นางอุมรินทร์  โปทาหลี
2. นางสาวดารณี  ชมโสม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชาคริต  ไกรษร
2. เด็กชายพชรพล  ไชยแสนท้าว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
2. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวนันทิยาพร  จุลลนันท์
2. นางสาวอรสุดา  นาสมใจ
 
1. นายวรวุฒิ  เทียนแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  พลพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชัยอนงค์  วันทอง
 
1. นายยศธร  ฝาระมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พรมอินทร์
 
1. นายจรัญชัย  อนุศาสน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ธรรมรังศรี
2. เด็กชายพลวิทย์  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แพงศรีทา
 
1. นางวนัชพร  วงศ์ประชา
2. นางพรพิศ   แสนมนตรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนพรัตน์  สุดตะมา
2. นายพัชระ  แสนอุบล
3. นางสาวอนัญญา  อโนมา
 
1. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
2. นางสาววาสนา  อโนมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนิดาภา   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงธันยาพร  กำบัง
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสงนนท์
 
1. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
2. นางสาวอภิญญา  จันเพ็ญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 36 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีหนองฮ้าง
2. นางสาววรีวรรณ  ต้นจ่า
3. นางสาวอรสา  วรสาร
 
1. นายธนศักดิ์  ชุณห์ประไพ
2. นางนันท์นภัส  ใยพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.9 เงิน 35 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  เพริศแก้ว
2. เด็กหญิงนิรมล  ใครบุตร
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  คำหอม
 
1. นางศศิธร  ใครบุตร
2. นางประโรม  แสงแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 42 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายตรีภพ  เหล่าคนค้า
2. นายธนิต  เก่งคำใบ
3. นางสาวสุดารัตน์  บุตตะ
 
1. นางสาวนันทนา  ทัพทะมาตย์
2. นางจารุณี  คำวันดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 49 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มงคลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  อุ่นแก้ว
3. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุราช
 
1. นางสาวนันธิดา  ใจรัก
2. นางสาวพิศมัย  เครือจันพา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 24 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชุติมา  ไชยญาติ
2. นางสาวพรรณกาญจน์  โพธิวัฒน์
3. นางสาวศิริรัตน์  คำชนะ
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางกัลยา  ป้องทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 47 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลดี
2. เด็กหญิงอาทิยา  อุดารักษ์
 
1. นางอุษาพรรณ  ติงมหาอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  ลุนจักร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายตะวัน  เชียงขวาง
2. นายสุวัจน์  ธรรมมา
 
1. นายอภิรัฐ  แสงลี
2. นายราตรี  วารีย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ใจฉะวะ
2. เด็กชายวรัญญู  กองวงค์
 
1. นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายศิริพงษ์  เกตพรม
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  สุพร
 
1. นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกณิการ์  ปัญจันทร์สิงห์
2. เด็กชายธีระยุทธ   เนื่องชมภู
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทิพย์สุริย์
4. เด็กหญิงภาวดี  ไชยเทพ
5. เด็กหญิงเฑวิกา  ขอร่วมกลาง
 
1. นายอนุชา  ตินอาษา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บุตรแสนคม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวปกาวิณา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวรัชนี  ตากลม
3. นางสาวอรปรียา   สีขุมเหล็ก
4. นางสาวอาริษา  วรสาร
5. นางสาวอำภาวรรณ  ยั่งยืน
 
1. นายธงชัย  จันบา
2. นางสาวมานิตา   เสนมา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 30 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจบุญ
2. เด็กชายภานุนิธิ  ทุมโย
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุทธิอาจ
4. เด็กชายอมรเทพ  โคตรชมพู
5. เด็กหญิงอลิตตา  จารึก
 
1. นายพาที  จอมคำ
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 34 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายจีระวัฒน์  สีน้ำเงิน
2. นางสาวชริตา  ประโพชะนัง
3. นางสาวพัชราภรณ์  แสนโคตร
4. นางสาววราภรณ์  สารพัฒน์
5. นางสาวอุมาภรณ์  สีสมัย
 
1. นายพาที  จอมคำ
2. นายอำพร  อุ่นสัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายก่อโชค  ทองปาน
2. เด็กชายธีรภัทร   กุลวงศ์
3. นางสาวสิรินันท์  ศรีอักเศษ
4. นางสาวสโรชา  พิมพา
5. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยโคตร
 
1. นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข
2. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 10 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกฤษฎา  ไตรวงค์ย้อย
2. นายกฤษฎา  จันทะราช
3. นายฉันทัช  บุญชาญ
4. นายวรุฒ  กุลภา
5. นางสาวศุภิสรา  สาริศรี
 
1. นางนพพร  ศรีสุพงศ์
2. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  คุณบุราณ
2. นางสาวกันญาภรณ์  อุ่นสัย
3. นายกิตติพงษ์  จูมจันดา
4. นายฉัตรเพชร  แก้วจันทึก
5. นายดนัยพร  แก้วฝ่าย
6. นายธวัฒชัย  บุงบุตร
7. นายนฤพล  แก่นท้าว
8. นายประชา  ใขคำ
9. นางสาวปิยะมาศ  ภูนากรม
10. นางสาวมาลิษา  คุณบุราณ
11. นายรัฐพงษ์  ช่วยรักษา
12. นายวิชัย  คิดโสดา
13. เด็กหญิงวิราพร  พิลาชัย
14. นางสาวศิริพร  ปริตแจ่ม
15. นายศิริราช  สุกสัตย์
16. นางสาวศุภษร  ปุนหาวงค์
17. นายสิทธิศักดิ์  แก้วฝ่าย
18. นางสาวสุวนันท์  พรหมแสง
19. นายอภิสิทธิ์  บุตรสุวรรณ์
20. นายเกรียงไกร  ศรีสมัย
 
1. นางนพพร  ศรีสุพงศ์
2. นายจงจิตร  คิดโสดา
3. นายสมานมิตร  คิดโสดา
4. นายสันทัด  วงศ์ภาคำ
5. นางสาววารุณี  ธงไพร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 23 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  เถาตาจันทร์
 
1. นางรัชพร   เคนพิทักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง 23 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวลิปิการ์  ชัยประโคน
 
1. นางรินนา  ชาไมล์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายพัทธกานต์  นาสพัส
2. เด็กหญิงยุวดี  รูปงาม
 
1. นางมารศรี  อินทรสิทธิ์
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.32 เงิน 31 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวมณฑาทิทย์  สุวรรณมาโจ
2. นายสิรภพ  อนันต์วัฒนาศิริ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทาเทพ
2. นางธนารมย์  วรรณบุรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐฐา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาวนุสรา  อาจชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงหาญ
4. เด็กหญิงสุชาดา  หมื่นพรมไพร
5. นางสาวสุดารัตน์  โพธิยา
6. เด็กหญิงสุทธิดา  แย้มยวน
7. นางสาวสุวิมล  ลีรักษ์
8. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  มะลิรส
9. เด็กหญิงอุษณิษา  แสนโคตร
10. นางสาวเจนจิรา  สุพร
 
1. นายธงชัย  จันบา
2. นางอุไรวรรณ  แสงหาญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีพันลม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วงคำพระ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีหนองฮ้าง
4. นางสาวบุษบา  ถวิลรักษ์
5. นางสาวรัชดาภรณ์  เนาวราช
6. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีเสริม
7. เด็กหญิงวิราภรณ์  ชินบุตร
8. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีมูลผา
9. นางสาวศศิประภา  สุขเขียว
10. เด็กหญิงสาธิตา  วิชา
11. นางสาวสุพรรษา  อ่อนจงไกล
12. เด็กหญิงสุภาพร  มองทัง
13. นางสาวสุภาพร  ไปปอด
14. นางสาวสุภารัตน์  ศรีวรขันธ์
15. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ทิพย์สิงห์
 
1. นางวาสินี  อุดมแสน
2. นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน
3. นายสราวุธ  อินธิโคตร
4. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายนที  พ่อไชยราช
2. เด็กชายปัญจพล  เชื้อวังคำ
 
1. นายพนาสรรค์  ยงพรหม
2. นายวีระพงษ์  นีไลย์นาค
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  ตรงธิ
2. นางสาววริษฐา  ไพสีขาว
 
1. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายศุภกรณ์  อุดมชัย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74.5 เงิน 46 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวสุดา  ยุบลวัฒน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวเมวดี  สร้อยจิต
 
1. นายสำรอง  ลายทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวสุนันทา  ปะสามนัง
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 57 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายอภิวัฒน์  หล้าหิบ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 52 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  โสภา
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพัชฎา  ลาวช้าง
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ประยูรเพชร
 
1. นายเรืองเดช  พร้อมวงศ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  บุญชาญ
2. เด็กหญิงเพชรฤดี  ถวิลคำ
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
2. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 55 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  เกษสะอาด
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 55 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายอนันท์  ช่วยสุข
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายสรศักดิ์  จากจอน
2. เด็กชายอัฐชัย  สุไชย
3. เด็กชายเจนสัน  ขันเลบ
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นายสุริยนต์  นิวาสประกฤติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนันทวัฒน์  กว้างขวาง
2. นางสาวมุทิตา  แสนพันนา
3. นายวีระยุทธ  พรมแสงใส
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
2. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวมยุริญย์  สีทาเผือก
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 22 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวริยากร  อินธิเสน
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนาภา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร  เหล่า
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สิมมา
2. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
3. นางสาวฑิมพิกา  ขำอินทร์
4. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรมวัง
5. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
6. เด็กหญิงศรัณย์รัช  อุ่นเสนีย์
7. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ศรีนารัตน์
8. เด็กหญิงเจนิสา  อุ่นเบ้า
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สิมมา
2. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจินตภรณ์  โกสงห์
4. นางสาวฑิมพิกา  ขำอินทร์
5. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรมวัง
7. นางสาวรุจิรา  วงศ์คำจันทร์
8. นางสาววิลัยพร  พอนิคม
9. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
10. เด็กหญิงศรัณย์รัช  อุ่นเสนีย์
11. นางสาวสาวิตรี  เหรวรรณ
12. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ศรีนารัตน์
13. นางสาวสุดารัตน์  พะตะเพ็ง
14. นางสาวอรอุมา  เพชรฤทธิ์
15. เด็กหญิงเจนิสา  อุ่นเบ้า
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
4. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 37 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนัตธ์  ฤทธินวล
2. นายธวัชชัย   เคนทวาย
3. นายนันธวัตร   แป้นไชยวงศ์
4. นายพิริยพงษ์  ปัญจันทร์สิงห์
5. นายสหรัฐ  จันมีแก้ว
6. นายเกษม  แสวงพรม
 
1. นายกิติพงศ์   เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายคชรัตน์   เหิมขุนทด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์  ศรีประทุมวงศ์
2. นายณรัณ  ถาบุตร
3. นายพัชระ  แสนโสม
4. นายพีรวัฒน์   พละศักดิ์
5. นายวัชรพล  บุตรบุรี
6. นายสุวัจน์  ธรรมมา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.25 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกฤติยา  ยืนสุข
2. เด็กชายกฤษดา  อนุยัน
3. เด็กหญิงกัลยา  พรมผัน
4. นายกิตติชัย   ไฝทาคำ
5. นางสาวกิ่งนภา  เกตุพันธุ์
6. เด็กชายจิรายุ   นักผล
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาลัย
8. นางสาวชนิดา   ศรีเทพ
9. นางสาวทาริกา  ไชยสุรินทร์
10. นางสาวทิพยรัตน์   จันทร์โพธิ์
11. นายธวัชชัย  เคนทวาย
12. เด็กหญิงธัญมน   คำขนาน
13. เด็กชายธีรดร  กบิลพัฒน์
14. เด็กชายนพรัตน์  วงค์ธรรม
15. เด็กหญิงนริศรา   อุ่นเบ้า
16. เด็กหญิงนัฐสุดา  จันตะเภา
17. นายนันธวัตร  แป้นไชยวงศ์
18. เด็กหญิงบุณยานุช   โพธิ์ศรี
19. เด็กหญิงปณิตา   เฒ่าอุดม
20. เด็กหญิงปนัดดา  มาละอินทร์
21. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรปัญญา
22. นางสาวปรัศนีย์  สุนารักษ์
23. เด็กชายปิลัน  พันธุกาง
24. เด็กหญิงพรชิตา   สุพร
25. นายพิริยพงษ์  ปัญจันทร์สิงห์
26. นายภาณุวัฒน์  ไชยเทพ
27. นายยศธรรม   สาริศรี
28. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  ดวงจันทร์
29. เด็กชายวรพงษ์   ษาชุมวงศ์
30. นายวิวัฒน์  กุคำไส
31. นางสาวศิริลักษณ์  เฟื่องน้อย
32. นายสหรัฐ  จันมีแก้ว
33. นางสาวสุวารี   เมฆสันเทียะ
34. นางสาวอัจฉราพรรณ  อินทรสิทธิ์
35. นางสาวอัญชลี  แก่นท้าว
36. เด็กหญิงอารียา   แดงงาม
37. นางสาวอุบลวรรณ  ชินรี
38. นายเกษม  แสวงพรม
39. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
 
1. นายกิติพงศ์   เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นางดอกไม้  เจริญชัย
4. นางสาวอภิญญา  จันทร์เพ็ญ
5. นายวิพุทธวัฒน์   บรรดาตั้ง
6. นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรีดิ์
7. นายอภินันท์  สารเนตร
8. นางสาวเจนจิรา   จารสีเพ็ง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.6 ทอง 14 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. เด็กชายกฤตินัย  ต้นงอ
3. นายกฤษฎา  พันธ์เลิศ
4. นายกายสิทธิ์  ประวัง
5. นายกิตติศักดิ์  แนนไชย
6. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
7. นางสาวจิราพร  มาลาสาย
8. นายชนะชัย  แก้วกัญญา
9. เด็กชายชาญชล  บุตรสุวรรณ์
10. นายชาลี  คุณบุราณ
11. นายชินกร  คุณบุราณ
12. นายณัฐพล  วงค์วันดี
13. นางสาวณิรชา  ชินวงค์
14. นางสาวดารารัตน์  เตียงไชย
15. นางสาวทิพย์สุดา  ภูมิลี
16. นางสาวธนพร  คุณบุราณ
17. เด็กชายธนพัฒน์  พันธ์สวัสดิ์
18. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
19. นายธีระยุทธ  ชัยบูรณ์
20. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
21. นางสาวปวีณา  แก่นท้าว
22. นายพงษ์ศธร  สุรพันธ์
23. เด็กชายพินนคร  รัตนวงค์
24. นายภัทรพงษ์  ทองภาส
25. นางสาวภัสวัลย์  ศรีนวลจันทร์
26. นายภูริพัฒน์  โสมศรี
27. นายภูวนาท  ช่วยรักษา
28. นางสาวมินตรา  นารี
29. นายยุทธพงษ์  รอดคำทอง
30. นายรุ่งโรจน์  แก้วฝ่าย
31. นางสาววราภรณ์  วงษา
32. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
33. นายวุฒินันท์  บุญชาญ
34. เด็กชายศรัณย์  ช่วยรักษา
35. นายศุภชัย  ขวาวงษา
36. เด็กชายสหัสวรรษ  ตรีศรี
37. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
38. นางสาวสุมิตรา  ปัฎฐา
39. เด็กชายสุวิชัย  แก้วฝ่าย
40. นายอดิศร  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายเกษม  แก้วบัวสา
2. นายจักรพล  ตรีศรี
3. นายยอดธง  ริยะบุตร
4. นายชาญณรงค์  ใสงาม
5. นายไสว  หงษ์ภูมี
6. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
7. นายสันทัด  วงศ์ภาคำ
8. นางสาวกรนรินทร์  อ่อนสุระทุม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.7 ทอง 12 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุประ
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.1 ทอง 23 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  แนนไชย
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 40 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  โม่งโอชา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายมนูญ  ไชยวาน
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศรศิริ  ธรรมแสง
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤติยา  ผลาโชติ
 
1. นางจินดาพร  สีสถาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พิสัยสวัสดิ์
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นาที
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์  ศรีประทุมวงศ์
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายสันติสุข  แสงโยธี
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  มุงธิราช
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤติยา  ผลาโชติ
 
1. นางจินดาพร  สีสถาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกรกนก   ศรีระวงศ์
2. นายกฤตยศ  คบทองหลาง
3. นางสาวกาญจนา  ขันแข็ง
4. นายกิตติศักดิ์   ไชยไธสงค์
5. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นหอม
6. นายคณาวุฒิ   ท่อนจันทร์
7. นางสาวทิพยรัตน์   จันทร์โพธิ์
8. นายธนาสิทธิ์   ฤทธิวานนท์
9. นางสาวธนิดา   ใยรีอ่าง
10. นายนพรัตน์   วงค์ธรรม
11. นางสาวนวลอนงค์   พลน้อย
12. นางสาวประสบพร   วะมะพุทรา
13. นายภาณุวัฒน์  ไชยเทพ
14. นายมงคลศักดิ์   รูปสะอาด
15. นางสาวมุฑิตา   ต้นโพธิ์
16. นางสาววนิชญา  อุดแก้ว
17. นายวรวิช  ทอนฮามแก้ว
18. นายวีระศักดิ์   สมบัติดี
19. นางสาวศรุตา   หอมจันทร์
20. นางสาวศศิธร  กุลพันธ์
21. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์มีบุญ
22. นายศิธรินทร์   จันทร์ตื้อ
23. นายสหรัฐ  ไชยสีหา
24. นางสาวสุดารัตน์   ปางชาติ
25. นายสุภัทร   หวังดี
26. นางสาวอรทัย  พลรัตน์
27. นางสาวอรสา   ศรีสุราช
28. นางสาวอริศรา  พิมพะบุตร
29. นางสาวอริสสา  ต้นโพธิ์
30. นางสาวเกศิญานนท์   ศรีกุลวงศ์
31. นายเจษฎา  สมวงค์
32. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
 
1. นายกิติพงศ์   เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายวีระวัฒน์   รสานนท์
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
6. นางอุไรวรรณ   สมใจ
7. นายวิพุทธวัฒน์   บรรดาตั้ง
8. นายไกรยวุฒิ   ฝอยลามโลก
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.1 ทอง 35 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วิโรพรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนินปัญญา
3. เด็กหญิงดุจฤทัย  หมื่นสุข
4. เด็กชายทัศน์มล  พรมศิริ
5. เด็กชายธีระพล  ต้นเตย
6. เด็กหญิงพรชิตา  มาตรา
7. เด็กหญิงพรนภา  มาตรา
8. เด็กชายรักชาติ  ถามะพันธ์
9. เด็กชายวราวุฒิ  แสนเสน
10. นายโชคชัย  แซ่เล้ง
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 46 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกันตนา  สกุลซ่ง
2. นายธนะรัชต์  ทึนหาญ
3. นางสาวนรินทร์รัตน์  ชาติมนตรี
4. นายพรพรหม  หมื่นพรมไพร
5. นายรณวิทย์  เฮียงราช
6. นางสาววัชราพร  กองติ๊บ
7. นายวิชิตชัย  ทองวันดี
8. นางสาวสุนิสา  สกุลซ่ง
9. นายสุเทพ  คำภูแสน
10. นางสาวอารีรัตน์  ศรีธร
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง 5 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  แจ้งไชยศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ใครบุตร
5. เด็กหญิงนิษฐิดา  พรมบุตร
6. เด็กหญิงวิริยา  พนุมรัมย์
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โสมสุพิน
8. เด็กหญิงสิรินญา  ถนอมกุล
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 20 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวณัฎฐริยา  นันชะนะ
2. นางสาวทนันท์ยา  พรหมแสง
3. นางสาวทิพย์วิมล  เดชขันธ์
4. นางสาวนัธมน  ไพสีขาว
5. นางสาวสุดาพร  วงศ์คำแพง
6. นายอภินันท์  ใยแก้ว
7. นางสาวแพรพรรณ  ห้วยไชย
8. นายไชยา  คำมุลตรี
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 30 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วิโรพรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนินปัญญา
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญทา
4. เด็กหญิงดุจฤทัย  หมื่นสุข
5. เด็กหญิงพรชิตา  มาตรา
6. เด็กหญิงพรนภา  มาตรา
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 21 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. นางสาวทิพสุดา  ภูมิลี
3. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
4. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
5. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
6. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนินปัญญา
2. เด็กหญิงทาริกา  พลลาชม
3. เด็กหญิงธวัลพร  วะสัตย์
4. เด็กชายธีระพล  ต้นเตย
5. เด็กหญิงนุจรีย์  โนโชติ
6. เด็กชายปณชัย  ศรีวงศ์ษา
7. เด็กหญิงประกายรัตน์  เชื้อวังคำ
8. เด็กหญิงพรสรวง  สร้อยสิน
9. เด็กหญิงฟ้าสวย  มารมย์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชนพิทักษ์
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นวิเศษ
12. เด็กหญิงศุศราภรณ์  คำทอง
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญทอน
14. เด็กหญิงอัญชลี  แสนอุบล
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เถ้าแก้ว
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวขวัญกมล  นาแว่น
2. เด็กหญิงจีรภิญญา  เวียงครุฑ
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินภูมี
4. นางสาวดวงพร  บุญโหม๊ะ
5. นางสาวธนาภรณ์  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงนันทิยา  คอมแพงจันทร์
7. นางสาวนิชาภัทร  อุ่นมั่น
8. นางสาวพวงผกา  จำปาแดง
9. เด็กหญิงพิชญาพร  ธรรมวงศา
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูริษี
11. นางสาวมินตรา  จาบบุญมา
12. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
13. นายวุฒิไกร  วงค์ธรรม
14. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วอุดร
15. เด็กหญิงเกษฎาพร  สุพร
16. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
2. นายวิพุทธวัฒน์  บรรดาตั้ง
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรรณา
4. นางสาวเจนจิรา  จารสีเพ็ง
5. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธีรนพ  อินทประเสริฐ
2. นายพีระพงษ์  พันธ์มุง
3. นายศุภวัฒน์  เดชขันธ์
4. นายสุรวุฒิ  ป้องคู่
5. เด็กชายอัษฏาวุธ  แจ้งไชยศรี
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงเจริญ
2. นางสาวหทัยทิพย์  ทองเปี้ย
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายฉัตรชัย  อินธิราช
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.6 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำอุดม
 
1. นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.6 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวบุษยมาศ  เฟือยงาราช
 
1. Mr.Andrew  Gorton
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายศรีนาคร  พิมพิสาร
 
1. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภานุพงษ์  หนูทองหลาง
 
1. นางมาณวิกา  ทิพย์ศรี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 37 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญชาญ
 
1. นางเครือวัน  นาอุดม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 38 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายศราวุฒิ  ทิตสวาท
 
1. นายศิริโชค  นำสงฆ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  ส่งศรีโรจน์
 
1. นางพนิดา  เทพคนดี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวเขมิกา  ชื่นสกุล
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิต  ชินแข
2. เด็กชายคริสเตียน  อันซานดรี
3. นางสาวทิวาพร  พลศาลา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  พิสัยสวัสดิ์
5. เด็กชายนาวิน  โต๊ะชาลี
 
1. นางจารุวรรณ  สาระด่วน
2. นางแสงเดือน  ยิ่งยง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยกวี  อำทะวงษ์
2. นางสาวฐิตาพร  บุตรละคร
3. นายธิติวุฒิ   ปานโพธิ์
4. นายพงศ์วิจักษณ์  บุตรละคร
5. นางสาววรรณภัทริศา  หมื่นพรมไพร
 
1. นางพนิดา  สาขามุละ
2. นางสิรกุล  เตโช
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.66 เงิน 45 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายสมพงษ์  บุญชาญ
 
1. นางสาวธนัฐฏา  เหมมี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.12 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิณณพัต  แก้วประเสริฐ
 
1. MissZhang  Qian
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 48.66 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภคนันท์  ธิพันธ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวรัชศิมาภรณ์  เทพคำดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายวายุ  ฤกษ์ใหญ่
2. เด็กชายไตรภูมิ   สารผล
 
1. นางสุนันทา  พรหมดา
2. นางสุฐิดา  สาระนันท์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายพงศธร  ไชยภูมิ
2. นางสาวอรัญญา  ศรีชะนะ
 
1. MissMichelle  Aragon
2. นางสุฐิดา  สาระนันท์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.35 ทอง 16 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วอัคฮาด
2. เด็กชายนรากรณ์  สุสดา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์ขัน
4. เด็กชายภูวนาถ  พรมวัง
5. เด็กชายวัชรพล  ไฉนรัตน์
6. เด็กชายศราวุฒิ  นามเสนา
7. เด็กชายส่งคุณ  แหลมแก้ว
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุระวิชัย
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายเดชศรี  ใครบุตร
3. นายวรการ  รุจาคม
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  ฤทธิ์มงคล
2. นายบุญมา  ขันตี
3. นายปกรณ์  ปองใน
4. นายสุรศักดิ์  คำสะใบ
5. นายอติพงษ์  บุตรแสนคม
6. นายไกรสร  สายสินธิ์
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายเกียรติกมล  นาจาน
3. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.08 ทอง 6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายกฤตฎิ์พงศ์  พวงพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ขันทะชา
3. นายชนะศักดิ์  จุงอินทะ
4. นางสาวชนิตา  มุงธิราช
5. นางสาวนวรัตน์  ประเสริฐสังข์
6. นายวงศ์ธวัช  ตุ่ยไชย
7. นายศักดิ์นรินทร์  แม้วจ๋า
8. นางสาวศุภาภรณ์  งิ้วไชยราช
9. นางสาวสุทธิดา  อินทรักษ์
10. นางสาวโสรยา  นาเมืองรัก
 
1. นางสาวสมันญา  บัวศรี
2. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วฝ่าย
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นามเสาร์
3. เด็กหญิงวาสนา  อินธิราช
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใหญ่คุณ
5. เด็กหญิงสุุดารัตน์  แก้วฝ่าย
 
1. นายนีรภัย  คิดโสดา
2. นางสาววารุณี  ธงไพร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวฉัตรพร  คุณบุราณ
2. นางสาวนฤมล  พลศรี
3. นางสาวมะลิวรรณ์  กุลภา
4. นางสาววิมาลัย  อินธิราช
5. นางสาวสุชาดา  คุณอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร  คิดโสดา
2. นางลภัสรดา  นาโควงค์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 55 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. เด็กหญิงพัชริดา   คงกระเรียน
3. เด็กหญิงวรรณพร  โกสาพันธ์
 
1. นางวรงค์นุช  ก้อนตาล
2. นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ศรีวระสาน
2. นางสาวมัทนิกา  ศรีหาสมบัติ
3. นายอิทธิกร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
2. นางสาวขวัญจิรา  ศรีวะสุทธิ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.69 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์ธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิษา  ปูคะธรรม
3. เด็กหญิงพิยะดา  ดีพร้อม
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  กาบแก้ว
2. นางสาวชุติมา  แก้วฝ่าย
3. นางสาวอรทิรา  คิดโสดา
 
1. นายไสว  หงษ์ภูมี
2. นางสาวพรทิพย์  คิดโสดา
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายส่งศักดิ์  ทวีงาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัชวีร์  ขอมเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณกร
2. นายจักรี  ลีดอกไม้
3. นางสาวจินตนา  จำปาหอม
4. นายชัชวีร์  ขอมเดช
5. นางสาวฐิตาพร  แก่นจัด
6. นางสาวณัฐสุดา  โวชัย
7. นางสาวดวงมณี  ยังสีชาติ
8. นางสาวนิภาพร  เชียงล้ำ
9. นางสาวบวรลักษณ์  นาคประนิน
10. นางสาวปวีณา  พรหมหมอก
11. เด็กชายปิยะราช  ดีโท
12. นางสาวพิมประกาย  คะพรมมา
13. นางสาวฟ้าภิรมย์  หลักคำ
14. เด็กชายภาณุพงษ์  แก้วดี
15. เด็กชายมนูญ  ไชยวาน
16. นายวรรธนัย  พงษ์พานิช
17. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยะ
18. นายวุฒิชัย  โคตะบิน
19. นายศราวุธ  พรหมหมอก
20. เด็กชายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
21. นางสาวสมใจ  ระวังภัย
22. นางสาวสมใจ  คำทอง
23. เด็กชายสิทธิชัย  หล่าศรี
24. นางสาวสิริวิมล  พญาธรรม
25. นางสาวสุดารัตน์  โม่งโอชา
26. เด็กชายสุริยา  รูปคม
27. นายส่งศักดิ์  ทวีงาม
28. นางสาวอรปรียา   เดี่ยวสูงเนิน
29. นายเจยวัฒน์  ขุนพรม
30. เด็กชายโชคอนันต์  สิงห์น้อย
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
3. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
4. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
5. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายศิริศักดิ์  วังทะพันธ์
2. นายองอาจ  วงค์แดง
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 51 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชินวัตร  คอมแพงจันทร์
2. นางสาวณัฏฐนิช  ฤทธิธรรม
 
1. นายวุฒิไกร  ธงศรี
2. นายวิสุทธิ์  โสมสิทธิ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนพล  เสนารักษ์
2. นายพลวัฒน์  บุญค้ำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
2. นายวิสุทธิ์  โสมสิทธิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกิตตินันท์  เฒ่าอุดม
2. นายนฤเบศธ์  วงศ์สามารถ
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นายวุฒิไกร  ธงศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 56 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายวัชรพล  ฤทธิวงศ์
2. นายสหวัชร์  สายสมอน
 
1. นางสาวพัชณีย์  สุวรรณไตร
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายวิศวกร  แพงศรีทา
2. เด็กชายสุวิชัย  ช่างเหล็ก
 
1. นางศรัณยา  แสนบุญศิริ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  รัตนพล
2. นายวรวัฒน์  ละออง
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นายวีระชัย  พรหมแสง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติชัย  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายธนกิตต์  ไกรธิราช
 
1. นางพัณณ์วรา  นารี
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิมพ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 60 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายปวินท์  โคตรชมภู
2. นายสุทธิพงษ์  อรัญเสน
 
1. นายชูชาติ  สาลีเพ็ง
2. นางพัณณ์วรา  นารี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายนันทวัฒน์  แฟมไธสง
2. นางสาวพชรพร  คำภูแสน
 
1. นางพัณณ์วรา  นารี
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิมพ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายฐานิชกร  บุตรละคร
2. นายศุภอรุณ  เหลาสิทธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจิตรภาณุ  บุตรภูธร
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ขันตรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลลาชม
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาวชนัญชิดา  มูลพรม
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 43 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาววันรัชดา  แก้วดี
3. นางสาวสุกานดา  จำปาเหลือง
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 46 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  สิงห์แม้ง
2. นางสาวเนตรนภา  ใบธรรม
 
1. นางสาววันวิสาข์  สุวะศรี
2. นางภิลัยลักษณ์  ิอาจศิลป์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.85 ทอง 4 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แขนธิราช
2. เด็กชายวรากร  หอมจำปา
3. เด็กชายอดิศร  แสนหมื่น
 
1. นายทวีชัย  ไกรดวง
2. นางกุลกนก  จั้นวันดี
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96.6 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชัยฤทธิ์  บุญชื่น
2. นายภาณุพงษ์  สุริยะเดช
3. นายอภิลักษณ์  เสนีชัย
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายเดชา  ศิริดล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงประภาศรี  ริยะบุตร
2. นายพงษ์พานิชย์  ธุอินทร์
3. นายอนันตชัย  คีนุภาพ
 
1. นายสุนทร  บุพศิริ
2. นายไมตรี  เจริญชัย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 54 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายทิวากร  เดชทองทิพย์
2. นายธีระพัฒน์  น้อยนิยม
3. นายวีระศักดิ์  บุญกาญจน์
 
1. นายเดชา  ศิริดล
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นายสุธิราช  ใสงาม
2. นางสาวอรพรรณ  แก้วสีลา
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  พิลัย
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางสาวกนกรัตน์  ดกเอียร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 35 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  สารสินธุ์
2. นางสาวนิภาวัณย์  พิลัย
3. นางสาวสุภาพรรณ  กาญจนะกัญโห
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางสาวกนกรัตน์  ดกเอียร์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภาวงค์
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีสอน
3. นางสาวชนกนันท์  แก้วน้อย
4. นางสาวช่อแก้ว  คชเคลื่อน
5. นางสาวเกวรินทร์  แก้วบัวสา
6. นางสาวไพลิน  พิมพการ
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
3. นางอินถวา  หัสดร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายณัฐพล   พรหมดี
2. นายธวัชชัย  อุตรี
3. นายพิชิตชัย  ไชยเทศ
4. นายวัชรพงษ์  บุตรสุวรรณ
5. นายอภิวัฒน์  ไมสุพรรณ
6. นายไกรษร  นามเสาร์
 
1. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
2. นางรัตติกา  เขื่อนขันธ์
3. นางรพีพรรณ  วงศ์ประทุม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.42 ทอง 52 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 1. เด็กหญิงจิตตรา  สีใส
2. เด็กชายนิมิตร  โพธิ
3. เด็กหญิงอริศรา  มุลดวง
 
1. นายณวัตรธินันธ์  มูลอาษา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกาญติมา  จำรักษา
2. นายกิตติพันธ์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวณัฐริกา  นาขะมิ้น
 
1. นายสุนทร  บุพศิริ
2. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์ธิสาร
2. เด็กหญิงรำไพ  จันดา
3. เด็กหญิงสุธิดา  คำทะสูน
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
2. นางประกาย  พรหมจันทรา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์ธัญญา  มณีชาติ
2. นางสาวรัตนา  ฤทธิมนตรี
3. นางสาววรรณวิสา  พ่อสาร
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
2. นางเย็นฤดี  ศรีสร้อย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวจิตรโสภา  มณีกัญย์
2. นางสาววิกานดา  สุพรรณ
3. นางสาวศิริยากร  พิมล
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  เสนาทิพย์
2. นางสาวสโรชา  บุตรที
3. นางสาวอารียา  นิติธรรม
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สุขรักษ์
2. เด็กหญิงตูมรินทร์  บุญโชติ
3. เด็กหญิงอริสรา  เสนาทิพย์
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายทรงยศ  กุคำใส
2. นางสาววิชุดา  ใชยเทพ
3. นางสาวโสรยา  ใชยเทพ
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.41 เงิน 27 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เหลาแตว
2. เด็กหญิงธัญสุดา  จำรองพันธ์
3. เด็กชายอนุพงษ์  แสดง
 
1. นางกัลยา  พิมพ์สมแดง
2. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 49 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณิชกุล  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนลินทิพย์  อุดมญาติ
3. นางสาววิมลศิริ  แก้วลอดหล้า
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  มิ่งคำ
2. เด็กหญิงมนทกานต์  แสนพันนา
3. นายวิทยา  แก้วอินทร์ตา
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายมงคล  ภูดี
2. นายวรรณกร  ภูยืด
3. นายอัธฎาวุธ  สิมสินธ์
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางปาริฉัตร  แสนณรงค์