สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงใจงาม  ปิยะวัฒนกูล
 
1. นางยุพารัตน์  คำใสสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปริษา  ศิริอาภากุล
 
1. นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 29 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  เชิญชัย
 
1. นางวิไลพร  ทัพซ้าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธีรธร  รังสีปัญญา
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนะพิทักษ์สกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 37 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายนิรวัฒน์  สมนาม
 
1. นางเพียงพิมล  กองวารี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 19 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายธนพล  มหามาตร
 
1. นางพูลสุข  พรหมโว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงณฐินี  โวหาร
3. เด็กชายปิยากร  วงษ์มั่น
 
1. นางเนาวรัตน์  วิลาวรรณ์
2. นางสาคร  บริหาร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนากร  อินอาจ
2. นางสาวอัญอร  อุทัยยศ
3. นางสาวโชษิตา  หันชะนา
 
1. นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
2. นางสาวญาตา  กรุณากร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญใบ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่จัง
 
1. นางรุ่งทิพย์  อิ่มพูล
2. นางสาวพรสวรรค์  นิติเกตุโกศล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพีรณัฐ  ดรปัญญา
2. นายเจษฎากร  เถื่อนแอ้น
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  จรทะผา
 
1. นางทิวาพร  เศรษฐโสภณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายทัชชนก  คำพิทักษ์
 
1. นายวรเทพ  ฉิมทิม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีปัญหา
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ปาใจประเสริฐ
3. เด็กหญิงเจนนิสา  ศรีพลแสน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  สาระคาญ
2. นายรุ่งโรจน์  สุวรรณบุตร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.9 เงิน 23 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายนิรวิทย์  สุโคตร
2. นางสาวศุภาพิชญ์  แสนราษฎร์
3. นางสาวอุทุมพร   โคตรทุม
 
1. นางสาววิลาวัณย์  คำมูล
2. นางนงค์รัก  ไทธานี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ตะวงค์
2. นางสาวอนิลธิตา  จุลโนนยาง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ทะสังขา
 
1. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง
2. นางกัลยา  เรืองจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวดุสิตา  ไชยธรรม
2. นายทวีศักดิ์  แซ่เอียว
3. นางสาวศศินา  ใจสู้ศึก
 
1. นางเอมอร  แก้วบ่อ
2. นายสุนทร  สมบัติธีระ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศิลปกรณ์
2. เด็กชายสหรัฐ  วรรณโท
 
1. นายชัยณรงค์  คำภูมิหา
2. นางสาวกนกนันท์  วรรณภาส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายชานนท์  อึ้งปัญสัตวงศ์
2. นายรุจิกร  ชรากร
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอริศรา  แบ่งสันเทียะ
 
1. นางสาวนัสนิศา  ตันมิ่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายจักรพันธุ์  อนุตรอังกูร
2. เด็กหญิงจังคนิภา  แก้วกุลชัย
3. เด็กหญิงธัญ  ปักเข็ม
 
1. นายพงศธร  ทิพรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  นุชิต
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายนรินทร์  ชูตระกูล
2. นายปฏิภาณ  ศิวกุล
3. นายร่มฉัตร  ทองไทย
 
1. นางศิริพร  กาทอง
2. นางนัฏฐพร  ทิพรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงสรัลพร  เผือกผ่อง
2. นายสุทธิรักษา  ฉะกระโทก
3. เด็กหญิงอุษา  จารย์โพธิ์
 
1. นางปิยวรรณ  อุณาศรี
2. นางละเอียด  กองสมบัติ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปรัชญาภรณ์  ดีรักษา
2. นางสาวพิมพิกา  อุไรวรรณ
3. นางสาวมณฑิตา  ช่างยันต์
 
1. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
2. นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงธัญญา  จันทร์ถอด
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ
3. เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นายนฤพงษ์  วุฒิพันธุ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลนัฐ   ไชยหงษ์
2. นางสาวจริยา  ถะยอด
3. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวรรณสม
 
1. นายดำรงค์  ชาแท่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 43 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายขวัญชัย  สีทองนาค
2. เด็กหญิงอิสฎาภรณ์  ชูคันหอม
3. เด็กหญิงเพลินสุดา  สมสวนจิตร
 
1. นางปิยวรรณ  อุณาศรี
2. นางยุพาพักตร์  คล่องดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 46 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ชนก  ศรีถนัด
2. นางสาวจิดาภา  วัชรกิตติ
3. นางสาวนันทพร  พันธุ์คุ้มเก่า
 
1. นางไพรินทร์  เจริญศิริ
2. นางจิราวดี  กองกะมุด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.14 เงิน 7 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายศราวุธ  ดำมินเศก
2. นายเจษฎา  สาตุ่น
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นายองอาจ  ประจันตเสน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววริศรา  ศิริพลไพบูลย์
2. นายเอกวรรธน์  วรารัศมี
 
1. นายยศวัฒน์  พาผล
2. นางสาวภัทรวดี  นามวงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญศรี
2. เด็กชายเจตริน  เชื้อพรมมา
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 53 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   สุภาพ
2. เด็กชายบุญส่ง  พันธ์นาง
 
1. นางณัฐพัชร์  งานไว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 16 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วริยา  สมัครเขตรการ
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  โชคชัย
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีหามงคล
4. เด็กหญิงมุฑิตา  กันเม็ด
5. เด็กหญิงลลิตา  พิมพ์จำปา
 
1. นายสุพล  พรหมกูล
2. นายปัญญา  พราหมณ์ไธสง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.9 ทอง 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกวินนาถ  ศรีสำราญ
2. นางสาวทักษินาภรณ์  แหวนนิล
3. นางสาวปาริชาต  คุณศรีรักษา
4. นางสาวสตรีรัตน์  ทองจันทร์
5. นางสาวสิริญากร  สิมผิว
 
1. นางสาวบรรจง  มุกดา
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีษา
2. เด็กหญิงกัลยา  บุบผา
3. เด็กหญิงจุฑาศิริ  เนี้ยวสุภาพ
4. นางสาวชนากานต์  เสนามนตรี
5. เด็กชายวีระพล  ศรีหลัก
 
1. นางสุวิมล  พรอินทร์
2. นางอัมพร  โภคา ฮาเดน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกนกนาฏ  กาพย์มณี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ราชสีห์
3. นางสาวจิตรทิวา  บุญยะโพธิ์
4. นายจิรโชติ  สุทธิโชติ
5. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แก้วมหานิล
 
1. นางมารยาท  ครเจริญ
2. นางพจนา  สานุสัตย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กชายจิระเกรียงไกร  แสนยาโต
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วธานี
3. เด็กชายธนสาร  อิทธิสัมพันธ์
4. เด็กชายนิธิพงษ์  พรมตา
5. เด็กชายเอกรินทร์  เลิศอัศวพล
 
1. นางสาวพรพิมล  เจียพงษ์
2. นางสาวพรรณราย  เจียพงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 30 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกันตพงศ์  ศรีจันทา
2. นายจักรพันธ์  พงษ์ธีรมิตร
3. นายณัฐนันท์  ไทยพุทรา
4. นางสาวภัศรา  เสนามนตรี
5. นายเตชินท์  เตชะวณิช
 
1. นายกิตติพล  ตางจงราช
2. นางณภาพร  พัฒนจักร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.4 เงิน 44 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ประดับชาติ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หารจิตร
3. เด็กหญิงจริญญา  นราพินิจ
4. เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พรมพิมพ์
5. เด็กหญิงทานตะวัน  เพ็งพันธ์
6. เด็กหญิงปทิตตา  อื้อศรีวงศ์
7. เด็กหญิงปนิตา  แก้วสิมมา
8. เด็กหญิงพรรพษา  ก๋าแก้ว
9. เด็กหญิงมิเชลล์  เฟอร์รี่
10. เด็กหญิงสกุลธิดา  ไชยธงรัตน์
11. เด็กหญิงอรอนงค์  บุตรแสนโคตร
12. เด็กหญิงอารฎา  ทองสงคราม
13. เด็กหญิงเจนณิสตาร์  กลิ่นกมล
14. เด็กหญิงแพรนวล  นำสินชัย
15. เด็กหญิงโชติกา  ศรีจันทร์ฮด
 
1. นางหทัยชนก  ถาวร
2. นางสาวนัยน์ปพร  สุวรรณไชยรบ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐรัชน์  ศิริภัคกุลวัฒน์
 
1. นางสาวบุษบากร  บงแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวขวัญชญา  นิลชำนาญ
 
1. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภูเบศวร์  เลิศรุจีศยานนท์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็งทะเล
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภคิน  ไชยคำ
2. นางสาวสุพัตรา  ศุภลักษณ์
 
1. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.5 ทอง 25 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทร์สะอาด
2. นางสาวจารุพร  สำราญ
3. เด็กชายชัยพล  อุไรล้ำ
4. นางสาวณริศรา  มีสวรรค์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยหา
6. เด็กชายนัทวัฒน์  คำมูล
7. เด็กชายปพน  แสนนาใต้
8. นางสาวภาวิณี  เสนาสิงห์
9. เด็กชายสุมงคล  เครือสิงห์
10. นางสาวอรทัย  ชัยอินศูนย์
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางรัชนีย์  เชิดสูงเนิน
3. นางยุพิน  ขุนทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.4 ทอง 30 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญนันท์  ปัญญาภักดี
2. เด็กหญิงนริศรา  โทรัตน์
3. เด็กชายบดินทร์  นาชัย
4. เด็กชายปฏิภาณ  วงษ์คำ
5. นายปริญญา  ด่านซ้าย
6. เด็กชายภานุพงษ์  พยัคมะเริง
7. นางสาวมาติกา  สอนพร
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยี่ขิง
9. นางสาววรัญญา  เครางาม
10. นางสาวสาวิตรี  สิงห์เสนา
11. นางสาวอนงค์นาฎ  พลเยี่ยม
12. นายอัษฎาวุธ  คุณเสน
13. เด็กชายอาทิตย์  เบ้ามูลตรี
14. นางสาวอาธิมา  นรินทร์
15. นางสาวเจนจิรา  โกสุมสัย
 
1. นางทองทิพย์  ทองแขก
2. นางวิภาวดี  แก่นโสม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กหญิงสุนันทา  ยางวัน
2. เด็กหญิงอาริยา  กองสันเทียะ
 
1. นายสุนันท์  เพ็ชฤาชัย
2. นางวัชรกร  สุรพงษ์รัตน์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.5 เงิน 16 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวธนัญญา  ทัันหา
2. นางสาวหทัยพร  โนนศรี
 
1. นายชูเกียรติ  วิเศษกุลพรหม
2. นายอุทัย  แท่นแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70.5 เงิน 39 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายหัสดี  ตรีเมฆ
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงศ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80.5 ทอง 35 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวธัญญารัตน์   คณะวาปี
 
1. นางธนภรณ์   เหล่าคนค้า
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. นางสาวศุภิสรา   พินิจการ
 
1. นายเอกพล   เขียวปาน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปัญจรัศม์  อุตรนคร
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. นายพงษ์สิทธิ์  ก้านภูเขียว
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุดดีเหมือน
 
1. นางมยุรี  จันทรา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายอดิเทพ   ศรีโนนม่วง
 
1. นางธนภรณ์   เหล่าคนค้า
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวนันธิดา  เสาร์สิงห์
2. นางสาวเนตรนภา  โยหาเคน
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงษ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายดลชัย  ศรีอภัย
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปวรวรรณ  ไทยงามศิลป์
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรฉัตรชัย  นาเมืองรักษ์
2. สามเณรปรัษฐา  นันทะแสง
3. สามเณรพงษ์พัฒน์  ย่อยไธสง
 
1. พระสมคิด  สนฺตจิตฺโต
2. นายบุญมี  ละคร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจักรกฤษณ์  วรจักร
2. นายภรวิทย์  ตาสาย
3. นายวีระศักดิ์  ซอลี
 
1. นายทินกร  สดสุชาติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายวชิราวุธ  เสโส
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนาธิป  พงศ์ด้วง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 14 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธิดารัตน์  นาคอุดม
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
2. นายณัฐพล  สันวิจิตร
3. เด็กชายทัตดนัย  ผิวรัตน์
4. นางสาวธนัญญา  เจริญผล
5. นายธนาธิป  พงศ์ด้วง
6. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  สุดจริง
8. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  ศรีหลัก
9. เด็กชายรักษ์เกียรติ  กลีบจำปา
10. นายวชิราวุธ  เสโส
11. เด็กชายสถิตย์พงษ์  อันทพิระ
12. นางสาวอังศุมาลิน  ลี่แตง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 41 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กชายนนทนันท์  อนันต์กิติคุณ
2. เด็กชายนิธิกร  วงษ์นาม
3. เด็กชายพงศกร  มหิสนันท์
4. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ยามี
5. เด็กชายภัทร  วงศ์โพธิสาร
6. เด็กชายสิรภพ  นากกระแสร์
 
1. นายอมรชัย  แสงดี
2. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์  สังฆธรรม
3. นายบุญรอด  ศรีขวัญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชานนท์  จงจินากูล
2. นายนิรัตติศัย  ไชยปาน
3. นายปกรณ์  ราชม
4. นายปฏิพัทธ์  จำนงค์กิจ
5. นายวีระวุฒิ  รอดมาลัย
6. นายสุภโชค  โพธิเศษ
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
2. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
3. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวจิรัชยา  ปันสาย
2. เด็กชายชาญชล  ลามุล
3. นายชานนท์  จงจินากูล
4. เด็กหญิงชุติมาพร  สีโท
5. เด็กหญิงญานิกา  ผิวแดง
6. เด็กหญิงดลยา  สารพัน
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อุปฮาต
8. เด็กชายธันย์ชนก  จักรเสน
9. นางสาวธิภาดา  ผุยพัฒน์
10. เด็กชายธีรเทพ  เล็บขาว
11. เด็กชายนิรัตติศัย  ไชยปาน
12. เด็กหญิงนุจรี   โพธิ์ศรี
13. นางสาวบุษรินทร์  ปู่คาน
14. นายปกรณ์  ราชม
15. นายปฏิพัทธ์  จำนงค์กิจ
16. เด็กหญิงปริยาดา  อากามะ
17. นายปัทรมย์   พรมผา
18. นางสาวพรรรณชนก  ดวงจำปา
19. นายพสิษฐ์  บุญกว้าง
20. นางสาวภัทรวิจิตรา  วีระศักดิ์
21. นายภูวนาท  พลโยธา
22. เด็กชายรัตนพงศ์  จันทรังศรี
23. นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร์
24. นายวรพล  อัคคะ
25. เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข
26. นางสาววิชยา  ธุระนนท์
27. เด็กหญิงศิรินทร  ดอนหลาบคำ
28. นางสาวศุภลักษณ์  คำสวนมอญ
29. เด็กหญิงสายสุดา  เหลากัน
30. เด็กชายสิรภพ  บุญยรัชนิกร
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ส่วยนนท์
32. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
33. นางสาวสุธิดา  อัมมะพะ
34. เด็กหญิงสุธิดา  นาชัยภูมิ
35. นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์
36. นางสาวอุบลรัตน์  ข้อยุ่น
37. เด็กชายเจษฎาพร  จิตติเคนา
38. นางสาวเนตรชนก   วงษ์ชัยเพ็ง
39. นางสาวเนติยา  คำภักดี
40. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองฝ่าย
 
1. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
4. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
5. นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช
6. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
7. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
8. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกนกพร  ตาสีมูล
2. นายกิตติพล  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงกุลนิษฐุ์  ม่วงนิล
4. นางสาวขวัญฤทัย  ไกรยะวงศ์
5. นายจตุพล  สมภาร
6. นายจักรกฤษณ์  เกิดบัณฑิตย์
7. นายจิรวัฒน์  วงศ์อุดม
8. นางสาวจุฑามาศ  จินจิว
9. นายชินกร  โคตรหนองปิง
10. เด็กชายธนากร  สมบัติ
11. นายธนเทศ  ด่อนศรี
12. เด็กชายธนโชติ  สีบ้านบาก
13. นางสาวบงกช  สุวรรณวงศ์
14. เด็กหญิงปิณฑิรา  คามะนา
15. นายพงศกร  พรมบุญเรือง
16. นายพงษ์สิทธิ์  เย้ยกระโทก
17. นางสาวพงษ์อัมพร  นุบาล
18. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
19. เด็กหญิงพรสินี  ธิสานนท์
20. นางสาวพัชราภรณ์  วันทอง
21. นายภานุพงศ์  ข้อยุ่น
22. นายภานุพงศ์  พลเยี่ยม
23. เด็กหญิงมุตธิตา  วังสีดี
24. เด็กชายยุทธศาสตร์  บุญจวง
25. นายยุทธศิลป์  ดอนเชียงใหม่
26. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
27. เด็กชายศุภกฤต  สมปวง
28. นายสันติภาพ  ชมภูเวียง
29. นายสิทธิยา  เรืองหา
30. เด็กหญิงสุกัญญา  โหยงโสภา
31. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีกลชาญ
32. นายสุรพงศ์  ภูมินำ
33. นางสาวอนงค์นาถ  ปัตริยะ
34. เด็กชายอนุชาติ  แสงสุวรรณ
35. นางสาวอภิญญา  พาป้อ
36. นางสาวอรกนก  นุบาล
37. นางสาวอินทิรา  นาใต้
38. นางสาวเกศราภรณ์  บุดดาน้อย
39. นางสาวเจลวรินทร์  แจ้งคำ
40. เด็กหญิงเพชรชฎา  แคว้นเขาเม็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
2. นายนพชัย  เผ่าหัวสระ
3. นายนรินทร์  สมบูรณ์
4. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
5. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 38 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนพล  ยืนยิ่ง
 
1. นายพรศักดิ์  ภูมิสวาสดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายปัทรมย์  พรมผา
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงโอบขวัญ   กิ่งหลักเมือง
 
1. นายขวัญอ้อม   กิ่งหลักเมือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 43 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชลิดา  พิมศรี
 
1. นางดวงรัตน์  ดียา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนิธิศ  ยารังษี
 
1. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงโอบขวัญ  กิ่งหลักเมือง
 
1. นายขวัญอ้อม  กิ่งหลักเมือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายโชคชัย  วาโรเย
 
1. นางดวงรัตน์  ดียา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงโอบขวัญ   กิ่งหลักเมือง
 
1. นายขวัญอ้อม   กิ่งหลักเมือง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 53 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวปัญญ์ศศิธร  วงค์ชัย
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายภัทรภณ  น้อยเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐุ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.7 ทอง 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. นายกฤษณะ  ชาสุด
2. นายจตุพงศ์  มูลเหลา
3. นายจักนรินทร์  นามป้อง
4. นายชยากร  สิงห์โต
5. นางสาวชลมาศ  โคตตาแสง
6. นายณัฐวุฒิ  มะกา
7. นายทรงวุฒิ  บัวอิ่น
8. นายทศพล  คำทุ่น
9. นายธนากร  สีแก่นกูด
10. นายธีระศักดิ์  วีระพันธ์
11. นายธีรโชติ  สินธุบัว
12. นางสาวผกาแก้ว  ศิริขันธ์แสง
13. นางสาวพรรณฑามาศ  โนจา
14. นางสาวพรสุดา  แก้วโบราณ
15. นายพัสกร  อุพลเถียร
16. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศิริรัตน์
17. นางสาวพิรัญญา  ข้อยุ่น
18. นายพิสิทธิ์  หิรัญยศเลิศกุล
19. นายรัฐศาสตร์  สิทธิโชค
20. นางสาววรรณภร  แสนนาม
21. นายวิทวัส  แสงประกาย
22. นายศักรินทร์  สิงห์เทพ
23. นางสาวศิริญาพร  ใจกว้าง
24. นางสาวศิวิมล  ถ้ำกลาง
25. นางสาวศุภรัตน์  อารีเอื้อ
26. นางสาวสกาวเดือน  ลิ้มสวัสดิ์ธารา
27. นายสันติภาพ  ศรีกันหา
28. นางสาวสาธิฐา  แอมโคก
29. นายสุกฤษฎ์  ศรีหนองโคตร
30. นางสาวสุทธิดา  หวังดี
31. นางสาวสุพรรษา  พรมดวงศรี
32. นางสาวสุภาภรณ์  เทียบมา
33. นางสาวสุภาวดี  ศรีแสง
34. นางสาวหทัยรัตน์  สีพิมพา
35. นายอดิศร  บุญพา
36. นายอดิเทพ  บุญพา
37. นางสาวอินทุอร  วงษาเวียง
38. นางสาวอุสรา  แปชล
39. นายเจริญชัย  สุภิรมณ์
40. นายไตรวุฒิ  คำภักดี
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  รัตนานนท์
2. นายคำพันธ์  วรหาญ
3. นายทองเพชร  รัตนธรรม
4. นายพีระเพชร  ศรีมงคล
5. นางศยมน  พันธ์ุนายม
6. นางไพรวรรณ  แก้วโบราณ
7. นางวัชรินทร์  ค้อวัง
8. นางรมย์วสุ  สินสวัสดิ์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.3 ทอง 29 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  สอนอ้น
2. เด็กหญิงจันทริยา  ป้องคำสิงห์
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  พานแก้ว
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
5. เด็กหญิงฐิติพร  นามบุรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วานนท์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขอาษา
8. เด็กชายภูวดล  โสทอง
9. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรีบุญมี
10. เด็กชายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
3. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.25 ทอง 34 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกชพร  พิมพ์สิม
2. นางสาวกฤษณา  เจตนากลาง
3. นายณัฐพล  ชัยเดช
4. นายนพพล  พระชัยอม
5. นายปัญญวัต  โยธาภักดี
6. นายภูวดล  คำภูเวียง
7. นางสาวยุพารัตน์  ตุ้มจันดี
8. นางสาวสถิรพร  กล้าหาญ
9. นางสาวอัจฉราภรณ์  เอี่ยมสะอาด
10. นายเชาวรัตน์  แก้วลาน
 
1. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางวนิดา  ทองศรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์ุชาติ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อุปสรรค
3. เด็กหญิงมนตรา  ชัยมหา
4. เด็กหญิงวันวิสา  บัวผิว
5. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีหอมชัย
6. เด็กหญิงเจตนรินทร์  ขวัญปาก
 
1. นายวีระชัย  ผาสุข
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชญาภรณ์  ภูงามเงิน
2. นางสาวชฎารัตน์  พิมล
3. นางสาวธีราพร  เพชรดง
4. นางสาวบุษบา  สีดา
5. นางสาวปรีชญา  ภัทรจิตติกุล
6. นางสาวมนัชชา  เฮียงสอน
7. นางสาวศุภิสรา  ปนตะคุ
8. นางสาวสุธาสินี  น้อยโนนงิ้ว
9. นางสาวสุธาสินี  ฉลูทอง
10. นางสาวอภิญญา  ซื่อตรง
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
2. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
3. นางรมณี  รำเพยพล
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 11 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สัตวุธ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
3. เด็กหญิงฐิติมา  วันเพ็ชร
4. เด็กหญิงประทุมภรณ์  จวบจาบศิลป์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชาโชค
6. เด็กหญิงวิชุตา  ประเสริฐศรี
7. เด็กหญิงสมัญญา  บุรีนอก
8. เด็กหญิงอิสศิริญา  แอมนนท์
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม
2. นางสาวบุษรินทร์   ปู่คาน
3. นางสาวพัชรา   ภูโท
4. เด็กหญิงพินา  ลี้ทวีสุข
5. นางสาวลักขณา  ผาสุข
6. เด็กหญิงศรันณ์พร  จักรนารายณ์
7. นางศุภิสรา  ราชรี
 
1. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศสนนท์
4. นางชโลทร  โชติกีรติเวช
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลย์อนันณภัส  มงคลภัคณ์
2. เด็กหญิงชนันพร   ลิ้มธรรมรส
3. เด็กหญิงณัฐริกา   ศรีพลาย
4. เด็กหญิงธาดารัตน์   เขียววิเศษ
5. เด็กหญิงนนทิชา   ศรีอ่อน
6. เด็กหญิงปลายฝน   ณะรงค์
7. เด็กหญิงพรพิชญานิน   ช่างเรือนกลาง
8. เด็กหญิงเนตรชนก  เหง้าวิชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์   สีทาแก
2. นางมยุรี  จันทรา
3. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
4. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
5. นางสาวธิติมา  ผาริโน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  วิเศษทุม
2. เด็กชายวทัญญู  ศรีหลัก
3. เด็กชายวรวุฒิ  คำจุลลา
4. นางสาวศิริพร  คำพิลา
5. เด็กชายสุริยา  พิสาลา
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
2. นางอพชนี  เย็นสวัสดิ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงคาริน  ยามาดะ
 
1. Mr.Jason  Edwards
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณแพง
 
1. นางพรพิมล  บุบผาโสภา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงนภวฤณ  สุภธีระ
 
1. นางสาวปรารถนา  สมหนองบัว
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐนันท์  สำราญวงษ์
 
1. นายวิรัช  พิมพา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวรำไทย  มาคะเซ็น
 
1. นางนพมาศ  ประภา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชมพูนุช  ชำกรม
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บุญพิคำ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายเดชไชยนันท์  สอนโกษา
 
1. นางอังคณา  รัตนเพชร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกัญญาวีร์  จันทภูมิ
 
1. นางศิริยา  ตระกูลสุ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เกตุวงษ์
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  บุศรีคำ
3. เด็กหญิงปานชีวา  ไชยสาน
4. เด็กชายอธิกศิษฏ์  มหาดิลก
5. เด็กชายอินทนนท์  ติยะจามร
 
1. นางวาริษา  ประเสริฐทรง
2. นางสาวสุวัลยา  นิราศสูงเนิน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 28 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจตุพรชัย  ครึ้มค้างพลู
2. นางสาวณภักดิ์สุดา  ภูผาลา
3. นางสาวณัฐกานต์  สิทธิจันทร์
4. นายนวพล  เพิ่มพูนผล
5. นางสาวสุชานาถ  เผือดนอก
 
1. นางกัญษิญาภัทร์  ไชยเดช
2. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธนวิทย์  นะวะกาศ
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. นางสาวสิริกร  ชลภาค
 
1. นางสาวฐณัฐา  ลาภเลิศ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติยา  คำแดง
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธ์ินอก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  นาศพัฒน์
 
1. Mr.Mutsumi  Kaneda
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 13 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณไพบูลย์
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกันยกานต์  วิทยา
2. เด็กชายธีรพงษ์  พลตื้อ
 
1. นางธันยกร  พิมพ์ดีด
2. นางศิริยา  ตระกูลสุ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรรวี  เจริญโชคมณี
2. นางสาวนรีกานต์  นิธิกาญจนธาร
 
1. นางสถาวรัตน์  เจริญสว่าง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายธราธร  ธีรฐิติธรรม
2. นายพิชิตชัย  อมรพันธ์
3. นายภัทรพงษ์  สว่างศรี
4. นายภัทรศักดิ์  สว่างศรี
5. นายภาณุวัฒน์  บัณฑิตกุล
6. นายศิรินิวัฒน์  พุทธศร
7. นายสรวิศ  สังฆมณี
8. นายอภิสิทธิ์  แซ่เล้า
 
1. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
2. นางรพิธร  เสนาไชย
3. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายธนกฤต  สิมมา
2. นายธนาคาร  ปิตตาระพา
3. นายวรพล  คุณสิงห์
4. นายสุขุม  ไกยวงศ์
5. นายหนึ่งนที  สุริรักษ์
6. นายอภิวัฒน์  ปะบุญเรือง
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
3. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.92 เงิน 26 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกุลสตรี  สังเสวี
2. นายชินวัฒน์  เมืองมัจฉา
3. นางสาวณัฐนันทร์  แก้วลาน
4. นางสาวถนอมลักษณ์  ติวเรือง
5. นางสาวธนภรณ์  วรรณวิจิตร
6. นางสาวปิติยา  ทองบุญมา
7. นายภาคภูมิ  เจริญวิภาส
8. นายเกษมสันต์  เดินชาบัน
9. นางสาวเพชรรัตน์  กองจันทร์ดี
10. นายเอกวิทย์  มุ่งงาม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วงศ์ศิริรักษ์
2. นายปรีดา  มุขพรหม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายชยุทธนาท  นันท์ดี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุษราคัม
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บุญมานาง
4. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นจันที
5. เด็กหญิงอุมาพร  พุทธบุตร
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสมพิศ  แก้วบุดดา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายนัฐพงษ์  ศรีภาชัย
2. นางสาวภัชชา  ชนะภักดี
3. นางสาวศศิวิมล  จันทมาตย์
4. นางสาวสิมิลัน  ไชยชุม
5. นางสาวสุภาพร  มะลาศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา
2. นางสาวภาวดี  แสงศร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 53 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองศรีมะดัน
2. เด็กหญิงมนัญญา  กัลยาสนธิ์
3. เด็กชายสพลพชร  อุ่นทะยา
 
1. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
2. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวฐานนันท์  แสงแก้ว
2. นางสาวอารียา  ทะสา
3. นางสาวอินทิรา  จันทร์โสดา
 
1. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
2. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.34 ทอง 27 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐานิดา  วงษางาม
2. นางสาวปนัดดา  ศาลางาม
3. นางสาวสโรชา  บาลอุบล
 
1. นายสุขุมาลย์ชาติ  วาทวิจารณ์
2. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวคณิตตา  มานาดี
2. นางสาวชเนตตี  ศรีมาน
3. นางสาวนาตชา  โดยเคน
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโมง
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายธนาธร  ยุทธศิลป์เสวี
 
1. นายธนาวุฒิ  โคตรลุน
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นายวสันต์  สอนศักดา
 
1. นางเกศแก้ว  บุตรโส
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชินเขต  ศรีนภาดร
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 82.4 ทอง 40 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายวีระยุทธ  งามจิตร
 
1. นายประกฤติ  เยาวพันธุ์
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.6 ทอง 12 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สัตวุธ
2. นายจตุพล  สมภาร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
4. เด็กชายธนโชติ  สรรสมบัติ
5. เด็กชายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
6. เด็กชายประทีป  หักขุนทด
7. เด็กหญิงประทุมภรณ์  จวบจาบศิลป์
8. เด็กหญิงปิณฑิรา  คามะนา
9. เด็กชายพงศกร  พรมบุญเรือง
10. เด็กชายพรชัย  ทวีกุล
11. นางสาวพรชิตา  ตุ้ยแป้
12. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
13. เด็กหญิงพรสินี  ธิสานนท์
14. นางสาวพัชราภรณ์  วันทอง
15. เด็กชายภานุพงษ์  ผ่องแผ้ว
16. นายภานุพงษ์  พลเยี่ยม
17. นายรัชภูมิ  แสงสิงห์
18. เด็กชายรัฐกาล  พานพันธ์
19. นางสาวลดาวัลย์  โสเส
20. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
21. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชาโชค
22. เด็กหญิงวิชุตา  ประเสริฐศรี
23. เด็กหญิงสมัญญา  บุรีนอก
24. เด็กหญิงสุกัญญา  โหยงโสภา
25. นายสุรเกียรติ์  หนูนวลจันทร์
26. นางสาวอภิญญา  พาป้อ
27. นางสาวอินทิรา  นาใต้
28. เด็กหญิงอิสศิริญา  แอมนนท์
29. นางสาวเกศราภรณ์  บุดดาน้อย
30. นางสาวเจลวรินทร์  แจ้งคำ
 
1. นายนพชัย  เผ่าหัวสระ
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เทียบเพชร
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเสถียรวงศ์
 
1. นายไชยยศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายภัทรธร  ดีสุรกุล
2. เด็กชายเอกัคตา  อ่อนตา
 
1. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ
2. นางปริยากร  ศรีวงษา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐวรา  พรพิรุณโรจน์
2. นางสาวอุรชา  ภูดิฐวัฒนโชค
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายวิทวัส  สีทัดยศ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ดรซุย
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 33 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายนนทลักษณ์  วงศ์กัลยา
2. นายวิทวิน  โสนายะ
 
1. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงลิลลทิพย์  จันทปัญญา
2. เด็กหญิงอารดา  สร้อยหิน
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพริมวดี  บุญทรง
2. เด็กหญิงพัชราภา  คำแท่ง
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
2. นางชฎากาญจน์  เจริญชนม์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พระลับรักษา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เวียงผดุง
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุรัมภา  ศรีวงษา
2. นางสาวอันดามัน  พงษ์เทพิน
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายปณชัย  โชว์ใหม่
2. นายอนุวัต  แสงเงินรอด
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณศักดิ์
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายปรีติ   ญวนกระโทก
2. นายพสิษฐ์  ติวาวงศ์รุจน์
 
1. นายณัฐกานต์  เมยเค้า
2. นายนนท์  จรุงศิรวัฒน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงขวัญกมล  กมลตรี
2. นายชยุตม์  สะท้านบัว
3. นายภควัต  สิทธิไกรพงษ์
 
1. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
2. นายนิพนธ์  เพียรทอง
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 54 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกีรติพงษ์  เบ้าบัวเงิน
2. นายคุณากร  จันทร์สง่า
3. นายเฉลิมพล  โภคยะสุพัสตร์
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณศักดิ์
2. นางอนงค์รัตน์  วิริยสถิตย์กุล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 32 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกฤษณพงษ์  วงษ์ยิ้มใย
2. นางสาวนภัสวรรณ  ขาวสร้อย
 
1. นายภูมรินทร์  แสนไชยสุริยา
2. นางสาววรางคณา  พระลับรักษา
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93.6 ทอง 13 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สมณะ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เหล่าแก้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  รสโสดา
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นายจีรวัชร์  หลานวงศ์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 31 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชนาธิป  นีสร้อย
2. นายนัฐพงษ์  สุวรรณชัยรบ
3. นายพุฒพงศ์  กรมรัตน์
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.8 ทอง 23 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายการิน  นาคทวง
2. เด็กชายปิยราช  หนองน้ำ
3. เด็กชายวิชานนท์  คำมูลแสน
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นางสำราญ  ใจเที่่ยง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายฤทธิกาตน์  ผ่องคำพันธ์
2. นายสมรัฐ  นาคทวง
3. นายอิศเรศ  สุดสา
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาต  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายพงศธร  บุญจวง
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ศรีกัน
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  แสนบุราณ
2. นางสาวชมภูนุช  ภูพิมสัน
3. นางสาวอรญา  กันหา
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 20 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลดา  โสบุญมา
2. เด็กชายนัทธพงศ์  กุดภูเขียว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทำมาก้อม
4. เด็กชายภาณุพงศ์  อุดม
5. เด็กหญิงสุมาพร  เสนจัน
6. เด็กหญิงเกษธิดา  ปะติตัง
 
1. นางงามพิศ   ศรีเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษดา  โฮมทุมมา
2. นายธราธร  ถานะ
3. นางสาวพัชราพร  ดวงคำน้อย
4. นายวีรชน  ดวงชาญ
5. นางสาวอรัญญา  เดชอุทัย
6. นางสาวเจนจิรา  เมืองเก่า
 
1. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
2. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.71 ทอง 12 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สีลาบัว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  กันภักดี
3. เด็กหญิงรัตนา  กลิ่นละออ
 
1. นางปินอนงค์  ชัชวัชวิมล
2. นางรัชนีภรณ์  นันทะแสง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกชกร  มูลทิพย์
2. นายพีรพล  จ่าเคน
3. นางสาววนิชยา  หวันลา
 
1. นายวีระศักดิ์  วัฒนราช
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกันตนา  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักดี
3. เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 10 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐกรณ์  สุภาพกุล
2. นางสาวพรรษชล  สมัย
3. นางสาวพรรษชา  สมัย
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.6 ทอง 21 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจดี
2. เด็กหญิงวรารัตน์  แสนอาจ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทยอ่อน
 
1. นางสายสุณี  จิตเอื้อ
2. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.15 ทอง 21 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิราพร  คำป้อม
2. นางสาวชนิษฏา  แทนนิกร
3. นางสาวณัฐฉรียา  อภินาคพงษ์
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 22 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงญาตาวี  ยอดพุทธ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สำนักโนน
3. เด็กหญิงลักษิกา  กรณีสุข
 
1. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 13 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิตติยาพร  จังหวะ
2. นางสาวปติญญา  เชื้อสาวะถี
3. นายเอกพงษ์  จันทร์ทองสุข
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พาผล
2. เด็กหญิงนัฐสิตา  จำปาจิต
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ผาจันทร์
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณชนก  สุวรรณคร
2. นางสาวนฤมล  บัวศรี
3. นางสาวโชติรส  ตาทอง
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางเจริญศรี  ชูิถิ่น
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 55 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงมณีรุ่ง  สุขสมพร้อม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์วิชัย
3. เด็กหญิงเปรมิกา  เจริญไชย
 
1. นางสาวพวงพยอม  บุราณ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศรินณา  โยทาธี
2. นางสาวศิรินยา  นาชัยเวท
3. นางสาวสิรินยา  อันทะสี
 
1. นางอัมรา  อุ่นมีศรี
2. นางจรัญญา  อ่อนเบ้า
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐินันท์  ด่านกระโทก
 
1. นางวัชรี  ชื่นใจ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วเงา
 
1. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสุมิสา  ทองบ่อ
 
1. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายธนากร  เสาร์ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิดตา  บุญชิด
3. เด็กชายเดชณรงค์  พันธุ์อำมาตย์
 
1. นายสายชล  ชัยสิทธิ์
2. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
165 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายณัชพล  วงษ์มณี
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีโยจาน
 
1. นายประเสริฐ  ขวาคำ
2. นายกฤตพล   อินทร์เสนลา
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบพระ
 
1. นายสงวนศักดิ์  วรบุตร
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มีศิลป์
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายสุพัฒพัต  กาพย์แก้ว
 
1. นางกาญจณา  พัดเพ็ง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินเทพ
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.25 ทอง 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายอนุสรณ์  เพียคำลือ
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐชา  ไตรรัตน์
 
1. นายสมชาย  คำหล้า
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวสรญา  ตาลวันนา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายพรเทพ  จันทร์เวช
2. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นายองอาจ  ประจันตเสน
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายดาวอังคาร  บำรุงลาด
2. เด็กชายพลรัฐ  จันทร์ร้อยเอ็ด
 
1. นางจินตนา  บริหาร
2. นายระวี  เผ่าภูธร