สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  ชำนาญไพร
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวรนัฐชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจริยา   ใยปางแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 53 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสมรัชนี  สูงแข็ง
 
1. นายประคอง  กองเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 50 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวธาราวดี  พิมพ์สิงห์
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กาภูคำ
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 54 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาววารุณี  น้อยเสนา
 
1. นางสาวกัณญา  ภูมิสุวรรณ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจารุวรรณ  วรรณโพธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ธิธรรม
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  คางคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
2. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายธนโชติ  บัวหลวง
2. นางสาวสุชานันท์  พิศิษฐ์
3. นางสาวโฉมพิลาศ  โม้วงษ์
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 15 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายทักษ์ดนัย  เนาะสิงหา
2. นางสาวหทัยชนก  ยินดี
 
1. นางสุมาลา  ดำเนตร
2. นางปนัดดา  นามวิจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวปิยรัตน์  แทนแสง
2. นางสาวสมใจ  สมอหอม
 
1. นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
2. นางวิมลวรรณ  สร้อยทิพย์เจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพรภวิทย์  สันดี
 
1. นางเนตร์นภา  มูลสาร
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  พิลาดา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ดิเรกผล
3. เด็กหญิงอารยา  สีสิทธิ์
 
1. นายมนูญศักดิ์  รัชโพธิ์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  สีน้ำคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.7 เงิน 35 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวปิติญา  สังคะโชติ
2. นางสาวฟาริดา  โม้คำ
3. นางสาวรวิวรรณ  ธีระพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
2. นางสาวเริงนภา  อำทะวงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุรัตน์
2. เด็กหญิงศศธร  วงค์กระต่าย
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ยุวิช
 
1. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 41 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวมาริษา  อุสาย
2. นางสาวศิริญญา  พลชามาตร์
3. นางสาวอรัญญา  ชูปาน
 
1. นางอรวรรณ  ตรีนอก
2. นางประยูร  สันดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง 22 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์   อัตนา
2. เด็กหญิงสุรัชดาภรณ์  พิทักษ์
 
1. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
2. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปัญญารัตน์  บุสทิพย์
2. นางสาวปิยาพร  วิลาศวชิรโสภณ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  คำพิลา
2. นายบพิธ  แสงสว่าง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงคณัญณภา  คำเมือง
 
1. นางรัญจวน  แคนติ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิตตกาญจน์  ถิรชุดา
2. เด็กหญิงสุธิณี  แก้วทอง
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ไสยกิจ
 
1. นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
2. นางลักขณา  ไสยกิจ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 45 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกฤษฎา  นักทำนา
2. นายอนุชา  อวยพรตระกูล
3. นายเจตน์ดำรงค์  ทองหลา
 
1. นางสาวศศิธร  ฤทธิ์รักษา
2. นางวรรณภา  ปานเนาว์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 55 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  สิงห์ศรี
2. เด็กหญิงภัสธิราพร  ชัยภูมูล
3. เด็กหญิงอภิญญา   สุดเพราะ
 
1. นางทิพย์วัลย์  ปัดลี
2. นางสาวมลิวัลย์  เย็นเสนาะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกิตยาพร  กองกะมุด
2. นายขวัญ  ปานด้วง
3. นางสาวจุฑามาศ  สมศรี
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.9 เงิน 50 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีไชยา
2. เด็กหญิงสุปรียา  อุ่นชัย
3. เด็กชายไชยภัทร  มอญขาม
 
1. นางสาวชุติมา  นันตื้อ
2. นางสาวสกาวเดือน  มืดแคน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 53 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ป่าไผ่
2. นางสาวนิชดา  ศรีพลกรัง
3. นางสาวประกายวรรณ  เชื้อกุล
 
1. นายบุญเทียน  สุนารี
2. นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  พรมดง
2. เด็กหญิงวาสนา  เรียงพร
3. เด็กหญิงอัยลัดดา  คำภักดี
 
1. นางสาวอุดม  ศรีสวัสดิ์
2. นางวราณี  วงคุย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวดารัตน์  โคกคำ
2. นางสาวฟ้าสวย  ริศรี
3. นายเสรี  ปากศรี
 
1. นางสาวแคทรียา  คุ้มคง
2. นางประยูร  ศรีเสน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายธนาดล  จ่าบาล
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุนนท์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ไสยกิจ
2. นายชาญยุทธิ์  วงคุย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 61 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  กะวิวังสกุล
2. นายณัฐพงศ์  รัฐเมือง
 
1. นางสาวกฤษณ์รัชชา  สุทธะมา
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายรุ่งเพชร  อ่อนทึกภูมิ
2. เด็กชายวรรัตน์  ภักดีธา
 
1. นางสาวอุดม  ศรีสวัสดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 53 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายชยุตติ  ตาลชัยภูมิ
2. นายอนุชา  พิมชาติ
 
1. นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 31 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สากาลี
2. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนละออ
3. เด็กหญิงปนัดดา  เทพเรียน
4. เด็กหญิงสิมิลัน  เป้งทอง
5. เด็กหญิงอนัดดา  แก้วมาลา
 
1. นางสวลี  ปุญญา
2. นายชูชาติ  สุทธิบุตร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง 12 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ซื่อตรง
2. นายยศพล  หมู่มูลตุ่น
3. นางสาวสลินดา  กิ่งโรชา
4. นางสาวอังสุดา  ชาวนาฮี
5. นางสาวเจษฎาพร  พรเฉลิมเกียรติ
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 41 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำงาม
2. นางสาวภัทราวดี  ดวงหอม
3. นางสาววรรณิภา  ปานด้วง
4. นางสาวสุทธิดา  วงศรีแก้ว
5. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยมิ่ง
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
2. นางจิราพร  แฝงดาหาร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 49 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวธณิกานต์  แทนวัน
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ปะละกัง
3. นางสาวสลินทิพย์  ธุระพันธ์
4. นางสาวอมรรัตน์  มะลิโฆ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ปัสสาวะภา
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
2. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.6 เงิน 30 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงธนาพร  ศรีโชติ
2. เด็กหญิงพิมพา  เชิดเขว้า
3. เด็กหญิงภานุชนาถ  บัวจันทร์
4. เด็กหญิงศุภลักษณา  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองพิชิตกุล
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวทิพย์สุดา  รินไธสง
2. นางสาวปานชีวา  ซื่อตรง
3. นายศุภวิชญ์  แก้วเฮียง
4. นายสิทธิโชค  โจทย์ครบุรี
5. นายอนุสรณ์  แปลกจังหรีด
 
1. นางศีตลา  สนิทโกศัย
2. นายประมวลพจน์  สนิทโกศัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกวินชนา  หมุดผา
2. นายณัฐวุฒิ  บุญโกฏิ
3. นายธนพล  อ่อนหล้า
4. นายธนิต  บัวแดง
5. นางสาวธิดานาฏ  คำสิงห์วงษ์
6. นายธีรพงษ์  สีสันต์
7. นายนิติพงษ์  มิลไธสง
8. นายปฐมพร  มั่งมา
9. นางสาวภัสสร  ใจแน่น
10. นางสาววชิราภรณ์  เงียบกิ่ง
11. นางสาววิภาวีณี  นาเหล็ก
12. นายวีรยุทธ  เทพาขันธ์
13. นางสาวศราวดี  ผือลองชัย
14. นายสหรัฐ  ชาภักดี
15. นางสาวสุนิตษา  บุญเพ็ง
16. นางสาวอรพรรณ  ผิวขม
17. นางสาวอินทิรา  ทองพูน
18. นางสาวเฉิดโฉม  คำงาม
19. นางสาวเบญจวรรณ  มูลคำ
20. นายไวยาวิทย์  ปลูกชาลี
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
3. นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม
4. ว่าที่ร้อยเอกภาคภูมิ  มุพิลา
5. นางวรรณศรี  คมขำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  เหล่าพรม
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 53 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวกนิษฐา  พลล้ำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง 14 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายชัยวัตน์  ชัยภูมูล
2. เด็กหญิงวิมลมาส  หล้ากันหา
 
1. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
2. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.99 ทอง 4 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายพิชินาถ  ดิลกลาภ
2. นางสาวรัชนีกร  นิลคุณ
 
1. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
2. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.25 ทอง 35 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายณัฐกาล  ทองอาจ
2. นางสาวดาวเรือง  ลีตานา
3. นายนวมินทร์  แสงทอง
4. นางสาวนิตยา  เสนาจ
5. นายปิยะพงษ์  โพธิ์อุดม
6. นายพลาธร  โสมงาม
7. นางสาวมนัญญา  ศรีคาม
8. นางสาวอัจฉรา  จารี
9. นายเด่นชัย  จันทจร
10. นางสาวเยาวภา  กาสี
 
1. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
2. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
3. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายจักรกฤษณ์  ลำเลียว
2. นายชัชวาณย์  กองน้ำ
3. นายณัฐวุฒิ  ราษฎร์สงขลา
4. นางสาวทิพาพร  สะดู่
5. นายนนทชัย  แสงจำปา
6. นางสาวประรัตน์ฎา  ประชากูล
7. เด็กหญิงพรรณนารา  ทะวะระ
8. นางสาววิรัญญา  วังคาม
9. เด็กหญิงศกลรัตน์  ประกลาง
10. นายศรัญ  ประกลาง
11. นางสาวสุพัตรา  ประชาโชติ
12. เด็กชายอรชุน  ทองรักษ์
13. นางสาวอรนัฐ  งามชัด
14. นางสาวอังคณา  พลครบุรี
15. เด็กชายเอกพงศ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางอุบล  ทองถม
2. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
3. นางนุชนาถ  มาตยภูธร
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนครินทร์  เปล้ากระโทก
2. นางสาวปภาวี  สิงห์ทองอนันต์
 
1. นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐวัฒน์  โฮมวงศ์
2. นายภควัฒน์  เปล้ากระโทก
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายบรรณวิทย์  สุขเกษม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 56 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายภูวดล  อันธิแสน
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายฉัตรมงคล  ไตรธิเลน
 
1. นางสาวกาญจนาพา  ดอนประถม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายเกียรติศักดิ์  ดอนประจง
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจริยาพร  นนทะคำจันทร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวอาทิตยา  หอมโคกค้อ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายอัษฎาวุธ  ภูยาทิพย์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมมนต์
 
1. นางสาวกันยากร  ชื่นชม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายเจตพล  พลศรี
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ขุมดินพิทักษ์
 
1. นางนิตยา  วรรณไชย
2. นายสุนันท์  คำภูมี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายสุเมธ  น้อยหา
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 50 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายสอน  ศรีโชติ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายทรงกรต  ใสวารี
2. เด็กชายพงษ์ภิภัก  ศรีสุธรรม
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายกิตติชนม์  ทองสุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายนิพิฐพนธ์  มูลผาลา
2. นายพงษ์ธวัช  โคตรแป
3. นายอรรถวิท  อำทะวงษ์
 
1. นางสาวเริงนภา  อำทะวงษ์
2. นายไกรวุฒิ  เกรียรัมย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวารินทร์  มหาวัน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายชินวัตร  เรียงความ
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.1 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กชายเมษา  สีโม้
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหล่าวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
3. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
4. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
5. นางสาวศราวดี  ขวาลา
6. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
7. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
8. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
3. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
4. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
5. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
6. นางสาวจุราณี  เพียชัย
7. นายจุลจักร  สอนจันทร์
8. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
9. นายนิกร  แสงโทโพ
10. นางสาวนิภาพร  มูลอามาตย์
11. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
12. นางสาวพิมลวรรณ  ตะริสุน
13. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
14. เด็กหญิงศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
15. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายจรัล  รัตนบุญทา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
3. นายจุลจักร  สอนจันทร์
4. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
5. นายนิกร  แสงโทโพ
6. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
7. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
8. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
9. นางสาวศรวณีย์  จิตแสง
10. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
11. นางสาวสุมิตตรา  เอี่ยมสะอาด
12. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. นางสาวจุราณี  เพียชัย
3. นายจุลจักร  สอนจันทร์
4. นางสาวนันทิกานต์  ปลัดกอง
5. นายนิกร  แสงโทโพ
6. นางสาวนิภาพร  มูลอามาตย์
7. นางสาวพรวิสา  วิรุณพันธ์
8. นางสาวพรศิรา  ปาระณิต
9. นางสาวพิมลพรรณ  สมน้อย
10. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
11. เด็กหญิงศิรนันท์  มาลาสาย
12. นางสาวศิริณภา  สีถิน
13. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
14. นางสาวสุนิสา  ศรีภูมิ
15. นางสาวสุนิสา  วงษาจันทร์
16. นางสาวสุลิษา  ยอดสง่า
17. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
18. นางสาวอภิญญา  คุณราช
19. นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ
20. นางสาวอัญชลี  ใสจูง
21. นางสาวเปรมฤดี  คำมา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
4. นายมนตรี  เบ้าศรี
5. นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี
6. นายจรัล  รัตนบุญทา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 26 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทวีรัตน์  กองกะมุด
2. เด็กชายนวมินทร์  ชอบประดิษฐ์
3. เด็กชายปกรสิน  จันเรืองศรี
4. เด็กชายพันชัย  สีสมพาน
5. เด็กชายอภิราบ  นูวบุตร
6. เด็กหญิงอ้อนนภา  พรมมาสิต
 
1. นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
2. นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
3. นายวิเชียร  กันยานะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน 50 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายจักกริช  นันตื้อ
2. นายธีระพงษ์  นนทะเสน
3. นายมังกร  ศรีจันทร์
4. นายวัชระพล  สุขเกษม
5. นายหัตฐชัย  บัวแพร์
6. นางสาวอรอนงค์  คงเจริญ
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
2. นายทวี  โพธิกุดไสย
3. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกกร  งาทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  หนูกลาง
3. นางสาวกฤษณา  พันธ์ทอง
4. นางสาวกฤษณา  ชินแสง
5. นางสาวกิ่งแก้ว  พรมสิงห์
6. นายคงกระพัน  อนุเวช
7. เด็กหญิงจิตสุดา  แน่นอุดร
8. นางสาวจิราพร  พิมพ์ทอง
9. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งดี
10. นางสาวชญานุช  จำปาบุญ
11. นายชัยวัฒน์  กาภูคำ
12. นางสาวณัฐนันท์  ลีละพัฒน์
13. นางสาวธณิสร  ใจร้อน
14. นางสาวนิภาพรรณ  สันที
15. นายบดินทร์  รัตนกนกสิน
16. นางสาวปรียานุช  จันทุม
17. นางสาวปัญชลี  ศรีตาล
18. นายปัญญา  พิลาโท
19. นายพงศธร  พิมพาภรณ์
20. นางสาวพจนีย์  มาลาสาย
21. นายภัทรพงษ์พันธ์  สัตยวาที
22. นางสาวมัณฑิกา  ไก่ดำ
23. นางสาวรวิวรรณ  ผาสกุล
24. นางสาวรัตนาภรณ์  แย้มสุข
25. นายวิชญา  สุวรรณชมภู
26. นางสาวสิรินธร  สว่าง
27. นายสุทธิศักดิ์  พูคำ
28. นางสาวสุนิสา  ป้องอาสา
29. นางสาวสุวิภา  แก้งคำ
30. นางสาวสโรชา  อันแสน
31. นายอนุกูล  ชาวโพธิ์
32. นายเจริญชัย  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง 38 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกนกกานต์  อายุวัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุนทอง
3. นายคฑาเทพ  คำสอน
4. นายจตุรพร  เจือจุน
5. เด็กหญิงจุฑาธิป  เนตรวิลา
6. นายฐาปกรณ์  ชื่นชม
7. นายฐิติพงศ์  อ่อนละมุล
8. นางสาวณัฐริกา  จันทร์รัตนวงศ์
9. เด็กหญิงณิติยา  แคนใหญ่
10. เด็กหญิงณิลณา  ใจแน่น
11. นางสาวธนัดดา  ยันทูล
12. นางสาวธิดารัตน์  เม่นคล้าย
13. นายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
14. เด็กชายธีรเดช  บุญมี
15. เด็กชายนรินทร  ศรีนาง
16. เด็กหญิงปทุมวดี  แสงลี
17. เด็กหญิงปรปริญญ์  สุขโข
18. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
19. นายปราโมทย์  ซาบุ
20. นางสาวพัชดาพร  หอมตา
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์ชิน
22. เด็กชายมงคล  อิ่มละมัย
23. เด็กชายรณฤทธิ์  บัวชน
24. นางสาวรัตนาภรณ์  หัสดี
25. นางสาวรัศมี  พันธุ์เพ็ง
26. นางสาววรรณภา  สีสา
27. เด็กหญิงวรรณิศา  บุตรี
28. นายวรวิช  ช่างคำ
29. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
30. นายศราวุธ  สุขสุวรรณ
31. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
32. นายศิลป์ศุภกร  สีลาดเลา
33. นางสาวสิริวิมล  การรัมย์
34. นายหาญณรงค์  สามารถ
35. นายอภิสิทธิ์  เลบ้านแท่น
36. เด็กหญิงอลิสา  ซอลี
37. นายอวิรุทธิ์  บุตรี
38. นางสาวอาทิตยา  ผุยคำพิ
39. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำใส
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทียบเพีย
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
4. นางประดับศรี  พิศพล
5. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
6. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
7. นายณัฐธณิศวร์  สุขรี่
8. นางอรสา  สุุไกรธิ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 33 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายภูมิสิทธิ์  แขวงด่านกลาง
 
1. นางสาวบุณยานุช  จันทะขึ้น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 43 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายชานนท์  สัมมา
 
1. นางรุจิรา  ถิรดิษสกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  พรมเวียง
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิภาพรรณ  สันที
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 19 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายนนทพัฒน์  แก้วโวหาร
 
1. นางสาวณัฐมน  วันสืบ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายเชิดชนะชัย  โพธิ์ชัย
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนมี
 
1. นางสาวณฐมน  วันสืบ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 56 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุดธิดา  ปัญจนะ
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.25 ทอง 29 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  มัญจาวงษ์
 
1. นางอรพินท์  พันธ์ุรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวอภิชญา  พงอุดทา
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธนภัทร  เเซ่อุง
 
1. นางสาวกาญจนาพา  ดอนประถม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายประวุฒิ  ศรีวงษ์
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวบุษราคัม  คงทวี
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ทร
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์สา
3. นางสาวคณิถา  ยุบัว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิมเสน
5. เด็กชายชัยยศ  สีวังแก
6. เด็กหญิงชาลิณี  หอมทอง
7. เด็กหญิงธารธิดา  อดทน
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเดช
9. เด็กหญิงนันทพร  แก้ววิเศษ
10. เด็กหญิงนิภาพร  ชาติพรรณจันทร์
11. เด็กหญิงนิรชา  ชัยศรี
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชุ่มฉ่ำใจ
13. เด็กชายปกาศิต  อรัญสอน
14. นายปรัชญา   อุปชิตกุล
15. เด็กชายปิยะฉัตร  พรรณา
16. เด็กหญิงพรทิพย์  ใสวารี
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  อ้วนศิริ
18. เด็กหญิงพัสดาพร  กุลมา
19. เด็กหญิงภานุมาศ  โพนสูง
20. เด็กหญิงมลธิรา  แซ่ท้าว
21. เด็กหญิงรวีวรรณ  โสภาษิต
22. เด็กหญิงรัชดา  แสงดี
23. เด็กชายรัตนโชติ  วงษ์จูม
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
25. เด็กหญิงลาวัลย์  ขันตี
26. เด็กหญิงวลัยพรรณ   ปัญาเรียก
27. เด็กหญิงศิริวลี  ศิริธรรม
28. เด็กหญิงสาระญา  ประสิทธิ์พันธ์
29. เด็กหญิงสาลิณี  ขุนราญ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุสน
31. นายสุภทิน  ดอนดู่
32. เด็กชายสุริยา  ราชรินทร์
33. เด็กหญิงอังคณา   เชื้อมาก
34. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีแพง
35. เด็กชายโชติวัฒน์  ตรุษดี
36. เด็กหญิงโสภาวรรณ  ทุ่งแดง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
2. นายดนุพนธ์  เขตคาม
3. นายภักดี  วิชาราช
4. นายธีรวัฒน์  อุดม
5. นางสาวสุธาสินี  ถีระพันธ์
6. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
7. นางอภิชา  ถีระพันธ์
8. นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  สมอคำ
2. นายขจรศักดิ์  โคตรแก้ว
3. นางสาวชไมพร  โมคศิริ
4. นางสาวณัธิญา  เติมตัวรัมย์
5. นางสาวทัศศินา  สมอหมอบ
6. นายธีระ  ตะกิมนอก
7. นายนพพร  เสนาสุธรรม
8. นายปฎิพาน  บรรดาศักดิ์
9. นางสาวปฐมาวดี  สมีดี
10. นางสาวปรียาภรณ์  นามจำปา
11. นางสาวปาริฉัตร  ฤทธิ์คำ
12. นางสาวปิยวรรณ  คำแย้ม
13. นางสาวปิยะธิดา  จันโทแพง
14. นางสาวปิยะวรรณ  คำแย้ม
15. นายมงคล  นามแสงผา
16. นางสาวรุ่งนภา  มีมาก
17. นางสาววรรณภา  นาดา
18. นางสาววรรณิภา  ประนัดโส
19. นางสาววริศรา  มะสิกา
20. นางสาววัชราภรณ์  ศรีแก้ว
21. นางสาววิลาวัลย์  สันเพชร
22. นายวีรยุทธ  ยงประดิษฐ์
23. นายศรานนท์  โคตรแก้ว
24. นายศาสตราวุฒิ  เพชรน้อย
25. นางสาวศิริรักษ์  อาป้อง
26. นางสาวศิริรักษ์  อาป้อง
27. นายสมัย  อาดี
28. นางสาวสุนิสา  โทนุย
29. นางสาวสุนิสา  โทนุย
30. นางสาวสุพัตรา  ลุนรักษา
31. นายสุรนันท์  หวานจิตร์
32. นางสาวสุวนันท์  อภัย
33. นางสาวอัญชนา  นิทัศน์
34. นางสาวอัญชลี  มหาชานนท์
35. นางสาวอัญชลี  มหาชานนท์
36. นายอานนท์  กมลรัตน์
37. นายเกริกเกียรติ์  แก้วภักดี
38. นางสาวเรืองลัดดา  มุ่งเรืองกลาง
39. นางสาวเรืองลัดดา  มุ่งเรืองกลาง
40. นายเอกพงษ์  นิลสมบูรณ์
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
2. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
3. นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
4. นางวาสนา  ราชปัญญา
5. นายเดชา  วรดี
6. นายทวี  โพธิกุดไสย
7. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
8. นางอุมาพร  ภูสุดสูง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.1 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ภาระพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
3. เด็กชายธนพล  จันทร์โบราญ
4. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
5. เด็กชายราเมณร์  จีนฉาย
6. เด็กหญิงศศิธร  โคตรรักษา
7. เด็กหญิงสกุลพร  เอนเกสร
8. เด็กชายสมชาย  ปาปะตัง
9. เด็กหญิงสโรชา  มลตรี
10. เด็กชายไพรัตน์  แสงคำ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.25 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายจตุพร  เจริญคุณ
2. นายจักรี  สว่างใจ
3. นางสาวชฎาพร  หวังสุขเจริญ
4. นายธนพล  จันทร์โบราญ
5. นายปฏิพล  สีสูนนท์
6. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
7. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
8. นางสาวอริสา  พงษ์จันทร์
9. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
10. เด็กชายไพรัตน์  แสงคำ
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายสันติ  สกุลเดช
3. นายกติกา  บัวผา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูกลาง
2. เด็กหญิงกฤษณา  พันธ์ทอง
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  เหล่าสุนา
4. เด็กชายทศพร  วงศ์ศินีรัตนา
5. เด็กหญิงปาจรีย์  ขันภักดี
6. เด็กหญิงศิริประภา  แวงยางนอก
7. เด็กหญิงศุดาวรรณ  ราชมะโรง
8. เด็กหญิงสิริมาพร  เจริญไชย
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 32 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกพิชญ์  งามรูป
2. นายชิตพล  ชิดหนู
3. นายต่อวิทย์  ลมมูลตรี
4. นางสาวปิยะธิดา  อนุวรรณ์
5. นางสาวภาวิณี  แสนแมน
6. นายวิชญา  สุวรรณชมภู
7. นางสาวสุพัตรา  กางแม
8. นางสาวอธิศรี  ยศวิไล
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
2. เด็กหญิงชโรชา  มลตรี
3. เด็กหญิงณัฐมล  มหาจันทร์
4. เด็กหญิงปภัสรา  จันทร
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร
6. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
7. เด็กหญิงศศิธร  โคตรรักษา
8. เด็กหญิงสกุลพร  เอนเกสร
9. เด็กหญิงสาลินี  ขุนชาญ
 
1. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัลยกร  พรมเสาร์
2. นางสาวจิตรลดา  บุญสา
3. นางสาวชฎาภรณ์  หวังสุขเจริญ
4. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
5. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
6. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
7. นางสาวเกตวิลัย  ศรีวรรณะ
8. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายสันติ  สกุลเดช
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ภาระพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
3. เด็กชายธนพล  จันทร์โบราญ
4. เด็กหญิงปภัสรา  จันทร
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร
6. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
7. เด็กชายราเมณร์  จีนฉาย
8. เด็กหญิงศศิธร  โคตรรักษา
9. เด็กหญิงสกุลพร  เอนเกสร
10. เด็กชายสมชาย  ปาปะตัง
11. เด็กหญิงสาลินี  ขุนชาญ
12. เด็กหญิงสโรชา  มลตรี
13. เด็กชายอรรคพล  สุทธิแพทย์
14. เด็กชายไพรัตน์  แสงคำ
 
1. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัลยกร  พรมเสาร์
2. นายจตุพร  เจริญคุณ
3. นายจักรี  สว่างใจ
4. นายธนพล  จันทร์โบราญ
5. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
6. นายปฏิพล  สีสูนนท์
7. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
8. นายสถาปัตย์  ศิริทองสุข
9. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
10. นายอัคพล  สุทธิแพทย์
11. นางสาวเสาวลักษณ์  จำนวน
12. นางสาวเสาวลักษณ์  จำนวน
13. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
14. เด็กชายไพรัตน์  แสนคำ
 
1. นายสันติ  สกุลเดช
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายชาตรี  ศรีโชติ
2. นายวัชรภูมิ  มั่นบ่แก
3. นายสุรชัย  โพชะกะ
4. นางสาวอริสรา  มีคำ
5. นายเจษฎาวุฒิ  รักษากุล
 
1. นายชูศักดิ์  สีปากนา
2. นายวัชรา  เจริญวิภารัตน์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปวีณา  จำปาศักดิ์
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 42 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสาริณี  อ้วนทอง
 
1. นางพิมพ์พร  แสงจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวลักษุภา  สิริธนธีรบดี
 
1. นางสมวาสนา  ธนเมธีกุล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 46 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  แป้นทอง
 
1. นางกาญจนา  เจริญศรี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 55 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวสิริยากร  นนท์เสนา
 
1. นายถนอม  กองเสนา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธัญยพร  เต
 
1. นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายพันธวิศ  กิตติสุวรรณ
 
1. นางสาวพิกุล  สุขสงคราม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.9 ทอง 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจินตนา  สีตาล
2. นายณัฐวุฒิ  สุวะศรี
3. นายพีรพัฒน์  โสภา
4. นายวโรดม  รัตนบุญทา
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ลำน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวสุนิสา  จันหัวนา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนันทิชา  ลำนำ
2. นางสาวปาจรีย์  ว่องเชิงยุทธ
3. นางสาววราภรณ์  ทุมพา
4. นางสาวอมิศรา  ปังประเสริฐ
5. นางสาวเบญญทิพย์  สมบูรณ์
 
1. นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
2. Mr.Ian  Andrew Bowker
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.32 เงิน 40 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงผไทมาศ  โชคกิจ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ศรีภิรมย์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.91 ทอง 17 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกานดาภร  ประชากูล
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 55.16 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวิรงรอง  คงคารักษ์
 
1. นางสาววรรษมน  พืชผักหวาน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนัฐวัฒน์  หารฟ้า
 
1. นางสาวอุไร  จันทิมา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  หวานขม
2. เด็กหญิงเปมิกา  พรมพิมพ์
 
1. นางนิตยา  ขันทะวงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวภัทจิรา  มุสิกบุญเลิศ
2. นางสาวสุรางคนา  ไร่ขาม
 
1. นางชมพูนุท  ประทุมมา
2. นางนงลักษณ์  ศรีนาง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ภาคพรม
2. เด็กหญิงฐิติพร  สระพล
3. เด็กชายทรงพล  ฉลาดพันธ์
4. เด็กชายธนพล  จันทม่วง
5. เด็กหญิงพนิดา  บุราณรัตน์
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ซาซิโย
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปัสสาวะภา
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยภูมูล
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายอภิสิทธิ์  แพไธสง
3. นายบุญชิต  ดอนแสง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สีภาพล
2. เด็กหญิงสิริมา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
2. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 46 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายทรงวุฒิ  อาสนาชัย
2. นางสาวธีรนาฏ  โพธิพรม
3. นางสาวอังคณา  พุทธิคุณ
 
1. นางคนึงนิจ  หมื่นแก้ว
2. นางมัณฑนา  โพธิสัย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.66 ทอง 59 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงนัทมล  จันทมาศ
2. เด็กชายนิติธาดา  สุภา
3. เด็กหญิงปราณี  สมศรี
 
1. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
2. นางสาววรัญญาภรณ์  สมเด็จ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายพิชัยยุทธ  โยธาทูน
2. นางสาวสุนิทรา  กันพล
3. นางสาวสุภาพร  นาเจริญ
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางสาวลำดวน  ภาวะโคตร
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวรวิช  ช่างคำ
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายคฑาเทพ  คำสอน
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอวิรุทธิ์  บุตรี
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86.2 ทอง 23 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกนกกานต์  อายุวัฒน์
2. นายคฑาเทพ  คำสอน
3. เด็กหญิงจุฑาธิป  เนตรวิลา
4. นายฐาปกรณ์  ชมชื่น
5. นายฐิติพงศ์  อ่อนละมุล
6. นางสาวณัฐธิดา  มิสา
7. เด็กหญิงณิติยา  แคนใหญ่
8. เด็กหญิงณิลณา  ใจแน่น
9. นายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
10. เด็กชายธีรภัทร  มาศยะ
11. เด็กชายนรินทร  ศรีนาง
12. เด็กหญิงปรปริญญ์  สุขโข
13. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
14. นายปราโมทย์  ซาบุ
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์ุชิน
16. เด็กชายมงคล  อิ่มละมัย
17. นางสาวรัตนาภรณ์  หัสดี
18. นางสาวรัศมี  พันธุ์เพ็ง
19. เด็กหญิงวรรณิศา  บุตรี
20. นายวรวิช  ช่างคำ
21. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
22. นายศราวุธ  สุขสุวรรณ
23. เด็กหญิงศศิลาวัลย์  จันทร
24. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
25. นายศิลป์ศุภกร  สีลาดเลา
26. เด็กชายสรวัตร  จรรยา
27. นางสาวสิริวิมล  การรัมย์
28. เด็กหญิงอลิสา  ชอลี
29. นายอวิรุทธิ์  บุตรี
30. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำใส
 
1. นางอรสา  สุไกรธิ
2. นายวิญญู  ผิวรัตน์
3. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
4. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
5. นางประดับศรี  พิศพล
6. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
7. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสตางค์  ไสวงาม
2. เด็กชายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายภานุพันธ์  แสงสุข
2. เด็กชายเพชร  ภาคะ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางภัทรภรณ์  แสงเวณี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายภานุพงษ์  หาปัชชา
2. นายไชยณรงณ์  ศรีพุทธ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสุรีรัตน์  ศรีบุตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนพศุตฆ์  ปลัดขวา
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  บุตรชารี
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรักสิทธิ์  ดวงท้าวเศษ
2. นางสาวแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางสาวชลธิชา  แก้วหย่อง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวรรณพร  อุตตะมะ
2. เด็กชายสุทธิราช  ศิริบาล
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวฐิติยา  หาญสระคู
2. เด็กหญิงนริศรา  นูสีหา
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง 28 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ครัวกลาง
2. เด็กชายวสันต์  พรมเวียง
 
1. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายสวัสดิ์  เทศารินทร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุรีพร  ตาหล้า
2. นายเจตะศิลป์  ดอกไม้
 
1. นายชัยพฤกษ์  แก้วหย่อง
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกาญจนาพร  คืดนอก
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ช้างสาน
 
1. นางวาสนา  ปัจจุฐาเน
2. นางศิวาพร  สุภา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายขวัญชัย  แร่อรุณ
2. นายวัชรพงษ์  โสภณพัฒนา
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางสาวณัฐธิดา  สุทธิสัย
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 50 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธนภัทร   สารวงษ์
2. นายนครินทร์  ขุนศิริภิรมย์
3. เด็กหญิงศิริมลภัคน์  สุรมาตร
 
1. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
2. นายวีระชน  เเสงศรีเรือง
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 57 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  พิกุล
2. นางสาววรดา  วิราหา
3. นายอิทธิพล  ปากเมย
 
1. นายวีระชน  เเสงศรีเรือง
2. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวถิราพร  น้อยศรี
2. นายศุภกิจ  สีมาวัน
 
1. นายสมประสงค์  มูลมณี
2. นายจตุรพร  มณีโนนโพธิ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 15 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายพิสุทธิ์  สืบสะบก
2. เด็กชายวชิรญาณ์  ใจไว
3. เด็กชายศรายุทธ  ยักขลา
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายรักษพงศ์  สุรพล
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายจตุพล  โสภาจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  กำไรทอง
3. นายปรีดา  บัวแสง
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 43 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรชัย  งอยภูธร
2. เด็กชายปิยะ  แฝงดาหาร
3. เด็กชายภานุพงษ์  แถมภูเขียว
 
1. นายพิทักษ์  เชียงนางาม
2. นายวิทยา  วงษ์ภูเย็น
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐพงษ์  เวียงอินทร์
2. นายธีระชาติ  อาษานอก
3. นายสหรัฐ  ทองรักษ์
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายธัญวุฒิ  โสดาวัน
2. เด็กชายนวพล  กองกะมุด
3. เด็กชายวัชรกร  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
2. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 51 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นายกฤษดา  เกิดตรวจ
2. นายภานุวัฒน์  มุงคุณ
3. นายอภินันท์  อุปลา
 
1. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
2. นางสังวาลย์  สงค์จันทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขแท้
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำพิทูล
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  หาญโคกกรวด
4. เด็กชายวีระพล  แสนสี
5. นางสาวศศิธร  เขี่ยงถุ่ง
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
3. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐกานต์  สารสุข
2. นายประเสริฐวิทย์  เฉียวกลาง
3. นางสาวพลอยไพลิน  พุทธสอน
4. นายวีระชัย  ขุมดินพิทักษ์
5. นางสาวสุภัทรา  นะลาคุณ
6. นางสาวแพรวนภา  ชำนาญ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
3. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.85 ทอง 11 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกนกพร  เหมะเทวัน
2. นางสาวนิรมล  รอดฉัยยา
3. นายอภิชัย  มิ่งแสง
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวธนภรณ์  ยอดไม้
2. นางสาวพัชราภรณ์  ละเหลา
3. นายยงศิลป์  เย็นใจ
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงปราณี  ปานโรจน์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปานเรือนแสน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชอบสอาด
 
1. นายประพิทย์  ผิวแดง
2. นางสงัด  ผิวแดง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายชรินทร์  มูลวารี
2. นางสาวภัทราภรณ์  งามเชื้อ
3. นางสาววิมลรัตน์  ชินอาจ
 
1. นายประพิทย์  ผิวแดง
2. นางสงัด  ผิวแดง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.16 ทอง 42 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วอาษา
2. เด็กหญิงศศิภา  เชื้อวังคำ
3. เด็กหญิงอภิชญา   แก้วอาษา
 
1. นางสาวธัญญารักษ์  เอี่ยมศรี
2. นางรัตนาพร  น้อยลำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.16 ทอง 32 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์มณี  นามรัตน์
2. นางสาวภารดี  คำภูษา
3. นางสาวสุภาพร  ประจวบแท่น
 
1. นางมาลี  ร้อยดา
2. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชมัยภรณ์  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมไสย
 
1. นางอมรรักษ์  มะลาด
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวพิจิตรา  อัคคะ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทองสุทธิ
3. นางสาวอรัญใจ  งามคุณ
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 73.41 เงิน 52 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวจันจิรา  ปินมณี
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ขันธ์สาลี
3. นายอนุชา  ดังก้อง
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวจันทร์เทวี  พิมพ์ศิริ
2. นางสาวน้ำฝน  จิตรธรรม
3. นางสาวศิริพร  ชาญชำนิ
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 55 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  นวลโสภา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  นาสังข์
3. เด็กชายแซม  แสนสงค์
 
1. นางสาวนุจนาฏ  ประทุมจร
2. นางอรุณี  งวงช้าง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวณัฐมล  สีหาวงษ์
2. นายนัฐวุฒิ  จำปาสี
3. นางสาวมินตรา  พุทธวงษ์
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. ว่าที่ร้อยโทสุนทร  บุญเยี่ยม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอังสุฎา  ภูมิมะนาว
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  เยือกเย็น
2. นางสาวปิยะฉัตร  เรียนทิพย์
3. นางสาวสโรชา  ทำบุญ
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
2. นางเฟื่องลดา  บุญศิริไพศาล
 
168 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมสะอาด
2. นายสุพศิน  แน่นอุดร
 
1. นายวิเชียร  กันยานะ
2. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  ศิริวรรณา
 
1. นางกนกวรรณ  แนวคำดี
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายชิตณรงค์  ธานี
 
1. นางพิสมัย  อ่อนตา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  นิยม
 
1. นางวรัญญา  พลไธสงค์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทึกทา
 
1. นายสุลักษณ์  บุญนา
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิริสุดา  คงสี
2. เด็กหญิงธันยพร  คุ้มดอน
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73.8 เงิน 16 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทักษิณา  ชำนาญ
2. นางสาวลภัสรดา  ชรารัตน์
 
1. นายประโมทย์  นันนิล
2. นายวิเชียร  กันยานะ