สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 55 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ดงบังสถาน
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  อาษาสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายภาสกร  อ่อนช้าง
 
1. นางอภิรดี  นิราศสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 57 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉันทสวัสดิ์
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 47 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  เฉื่อยไธสง
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายโชคทวี  ทับทิมแสน
 
1. นางสาวนภาพร  ตาดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิรายุทธ  โฮ้หนู
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.62 ทอง 29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิฬาภรณ์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวมณีรัตน์  แก้วคำ
3. นายศิรสิทธิ์  เนื่องมัจฉา
 
1. นางธนพรรษ์  ไกรทอง
2. นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชาลิสา  ดะนัย
2. นางสาวปรัชญา  คงโนนกอก
3. นางสาวภคพร  สงวนพงศ์
 
1. นางปุญญา  ดงใหญ่
2. นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญธิชา   พลเสนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางผาณิต  นามวงษ์
2. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  โงนชารี
2. นางสาวสุรีย์พร  โยวผุย
 
1. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง
2. นางมลศรี  คำแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ภาษิต
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูคำวงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์  ประทุมชาติ
 
1. นายมัณฑนกร  พูนขุนทศ
2. นางสาวพัชรินทร์  บูชาอินทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุพัตรา  จงใจหาญ
2. นางสาวสุภาวดี  บุญสุภา
3. นางสาวสุรีย์พร  โคตรชุม
 
1. นางรัญชิดา  แสงวงศ์
2. นางพีรภาว์  ภูมิช่วง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สอาดจันดี
2. เด็กหญิงอาภาพร  ฤทธิลือชัย
3. เด็กหญิงเกสรา  กันยาบัญดิษฐ์
 
1. นายสมเดช  ปริตรวดี
2. นางสาวนิตยา  อุดมผล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  พัดเพ็ง
2. นายวุฒิชัย   มุริจันทร์
3. นางสาวสุพัตรา  ผลถวิล
 
1. นายศศิวัฒน์  สุริยะแก่นทราย
2. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.9 เข้าร่วม 36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณ.ณรรฐชนน  กุลดา
2. เด็กชายสุริเยนต์  คำโมง
 
1. นางสาวศุภมาศย์  ประจวบมอญ
2. นายบุญธรรม  บึงมุม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  วันตา
2. นางสาวสุกัญญา  หลักฐาน
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวนันท์นภัส  สารพินิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอรรถชัย   ดีรักษา
 
1. นายจักรพงษ์  แผ่นทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิรวงศ์  ภูมิบุตร
 
1. นางวิไลวรรณ  โพธิจารย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  แก้วกัลยา
2. นางสาวภัทรวดี  กลางหล้า
3. นายเกริกกรวิชญ์  อินทะสร้อย
 
1. นางไสว  ภักดิ์ศรีแพง
2. นางไขศรีวิไล  ยอดเสนีย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปฏิญญา  เสริมเหลา
2. นายพัฒรพงษ์  วงค์แสนชุม
3. นายอธิสันต์  พร้อมพาณิชย์
 
1. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
2. นางวราฤทธิ์์  ขวัญพรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีรดนธ์  ภูคัสมาส
2. เด็กหญิงสิรินยา  สังคะพันธ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มนต์กล้า
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงดาว  ศรีชมภูพาน
2. นางสาวอนุชิดา  ศรีพุทธา
3. นางสาวอรพรรณ  ศรีหาทัพ
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 33 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องปาน
2. นางสาวปวันรัตน์  ปัญญาสาร
3. นางสาวรัตนาวดี  วิชัยธรรม
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปรากรณ์กิจ  วิชาทา
2. นายมนัสนันท์  ชูศรีพัฒน์
3. นายเมธัส  ชูศรีพัฒน์
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปริมประภา  นาสมวาส
2. เด็กหญิงพรสุภัค  หงอประดิษฐ์
3. นางสาวสุภิดา  ขันทะม่วง
 
1. นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
2. นางสาวปิยรส  ลาภารัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรทิภา  ไชยศรีหา
2. นางสาววิภา  ไชยสาร
3. นายอาทิตย์  คำนกคุ้ม
 
1. นางละมุล  สายสุดตา
2. นางสาวศิรินทรัตน์  ประไพเพชร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 11 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายธนดล  คำบ้ง
2. นายอภิศักดิ์  แมนละกิจ
 
1. นายเขตต์  เขตวิจารย์
2. นายเบญจพล  บรรพตะธิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 56 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  สมภาร
2. นายยอดมนู  สเตศรี
 
1. นายสันติ  พันธุ์ชัย
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศรัญญู  ปาลสาร
2. เด็กชายสุภากรณ์  ต้นคำ
 
1. นางสาวกัญญา  ราชหุ่น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  เสาสำราญ
2. เด็กชายภานุ  ไชยจอเกี้ย
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวพัชราภา  อาจจำปา
3. นางสาวศลิษา  บูรณพิสุทธิ์
4. นายสหัศวรรษ  นามรินทร์
5. นางสาวอลิชา  นิลหล้า
 
1. นางปพัชญา  ฤทธิชัย
2. นางสาวอัจฉรี  นามรินทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 59 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ยอดอ่อน
2. นางสาวจันทิรา  พันเทศ
3. นางสาวบุศยาพร  พลแรง
4. นางสาวปิยะดา  ไทยสงค์
5. นางสาวสุนิศา  ทองถิน
 
1. นายเดชอนันต์  ไชยเดช
2. นายจิตติศักดิ์  แก้วปัญญา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุมเป้า
2. เด็กหญิงปิยะดา  เงางาม
3. เด็กหญิงวิยาดา  นาคมาตย์
4. เด็กหญิงสิริกาญจน์  อาศัย
5. เด็กหญิงอาทิตติญา  มะลิวัลย์
 
1. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
2. นายฐปนวัฒน์  เอกศิริ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชนันท์  ไชยรา
2. นางสาวทักษิณา  มาแสง
3. นางสาวนิราพร  พาลี
4. นางสาวศศินันท์  ดีพลงาม
5. นางสาวสุกรี  ศรีสว่างปัญญากุล
 
1. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
2. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.6 เงิน 18 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คงเจริญ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะลิ
3. เด็กหญิงภัสสร  อาจพงษ์สา
4. เด็กหญิงรุจิรา  อาจจำปา
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ชุมแวงวาปี
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.8 เงิน 38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายคณศวร  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงคมกริช  สุเพ็งคำภา
3. นางสาวชญานิษฐ์  วงษ์ชารี
4. นายชลวัฒน์  เตโพธิ์
5. นายธนพงศ์  ไชยแพน
 
1. นางสาวนรงค์  เติมอินทร์
2. นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เถาทิพย์
2. นายกมลศักดิ์  วงษ์แท้
3. นายกฤษฏา  หีบแก้ว
4. นางสาวจิรัตติยา  บัวเมือง
5. นายชนกชนม์  ถนอมเลี้ยง
6. นายณัฐดนัย  จันทฤทธิ์
7. นายณัฐพล  นามวิเศษ
8. นายนครินทร์  นามวงษา
9. นางสาวนริสรา  รัตนพลที
10. นายนวพงษ์  ผุยพงษ์
11. นายประดิษฐ์  ทรัพย์พงษ์
12. นายพงศกร  แซ่ตั้ง
13. เด็กชายภาสกร  พรรณรื่น
14. นายภาสกร  งามไข่น้ำ
15. นางสาวศิริลักษณ์  อัตเสน
16. นางสาวศิริวรรณ  อัตเสน
17. นางสาวอาทิตยา  บุตตะ
18. นายอุเทน  ไชยคำ
19. นางสาวเกวลิน   วันพิมาย
20. นายเจษฎา  วงค์มณี
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นายวศิน  หีบแก้ว
3. นายวัฒนพงษ์  ผุยพงษ์
4. นายอิทธิพล  ภูผิวผา
5. นางสาวสุภาวดี  แข็งขัน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สีอาษา
2. นายจักรินทร์  ถาวรสวัสดิ์
3. นางสาวชฎากานต์  ดีวันรอง
4. นายชาญณรงค์  พละลด
5. นายชินกร  แสนพันธ์
6. นายณัฐวุฒิ  เดชพละ
7. นางสาวธัญลักษณ์  ธนยศเมธี
8. นายปฏิวัติ  พันธ์สว่าง
9. นางสาวปวีณา  ภูมิ่งศรี
10. นางสาวพัชริดา  พลหมอ
11. นายภูริภัทร  สืบสารคาม
12. นางสาวรุจิรา  นวนทา
13. นางสาววราภรณ์  ชาญฉลาด
14. นางสาววิลาสินี  สุวิวรรณ
15. นายศิริพงษ์  คำแหงพล
16. นายสมภพ  ศรีไชย
17. นางสาวอภิญญา  วงษ์ชารี
18. นางสาวอาทิตยา  สุดจาชารี
19. นายอานนท์  ช่วงชิต
20. นางสาวแพรวา  นาแพงสอน
 
1. นายประจักษ์   ศักดิ์คันธภิญโญ
2. นางสาววิรากร  เจริญเชื้อ
3. นางภัสดา  วงศ์ชารี
4. นายสมัย  บัวพัฒน์
5. นายฐนธัช  วินทะไชย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายไชยวุฒิ  จันทร์โนนแซง
 
1. นางสาวศิลายุ   ชาบัณฑิตพุฒ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ภูครองจิตร
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงษ์ฉลาด
2. เด็กหญิงสิริธรรม  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
2. นางสาวทิพากร  วอแพง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชัชโชติ  กาเจริญ
2. นางสาวปดิวรัดา  เงินขาว
 
1. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
2. นางสาวทิพากร  วอแพง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.75 ทอง 39 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร    วงษ์มนตร์
2. นางสาวจิราภรณ์   คำสา
3. นางสาวช่อฟ้า   คาดสนิท
4. นางสาวฑิฆัมพร   แสนจันทร์
5. นางสาวณัฐธิยา   สิงหาปัด
6. นางสาวนิตติยา   ไชยพิเดช
7. นางสาวพรธิดา    สาทิพย์จันทร์
8. นางสาวมัทนา   ชัยโยราช
9. นางสาวอรทัย    สุรินันท์
10. นางสาวเพชรมณี    โพธิ์ศรี
 
1. นางจิรนันท์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
3. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 40 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  หมูสี
2. เด็กชายกิตติธัช  แถมกลาง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จุ้ย
4. นางสาวจิตติมา  ตู้เงิน
5. นางสาวชลธิชา  เศรษฐิณิช
6. นางสาวนวลอนงค์  กงบัว
7. นางสาวพรรพิน  สรรพอาษา
8. นางสาวมธุรส   ลาจันทร์
9. นางสาวยุภา  พรมแพง
10. นางสาววรรณวิภา  แย้มพราย
11. นางสาววัชราภรณ์  สิทยา
12. นางสาววันทะนา  บัวป้อม
13. นางสาววิไลรัตน์  คำบ้ง
14. นางสาวอุทุมพร  มิ่งศรี
15. นางสาวอุไรพร  สืบสิงห์
 
1. นายุยุทธศาสตร์  สีหาบง
2. นายสวัสดิ์  ดีสร้อย
3. นายประพจน์  กองสมบัติ
4. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจักรรินทร์  มะชะรา
2. นางสาวสุทธิดา  แมนระจิตร
 
1. นางดวงกมล  ชุมแวงวาปี
2. นางสุวิมล  ทรงอาจ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 50 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เกตุสิทธิ์
2. นายวรเชษฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายจำลอง  ไชยภาฤทธิ์
2. นายเฉลิมพล  สิมลี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผิวดำ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 40 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเมธิกานต์  กันทะเนตร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐาปณี  เหง่าสี
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  ชาญบุพ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สนทาธร
 
1. นางสาวปารฉัตร  ป้องเรือ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวขวัญภิรมย์  แทบแสน
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสุณัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวบุษยมาศ  สังทอง
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจรรยา  สีพุทธา
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ยามี
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
2. นางสาวธีมาพร  วันละคำ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพัชรีวรรณ  พันธะไหล
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายเฉลิมพร  ภาษีภักดี
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 33 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนพงษ์  รามหริ่ง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  หิรัญรัตน์
3. เด็กชายอำนาจ  อาจศิริ
 
1. นายโรมรัน  วันที
2. นางสาวสุจิตรา  น้อยศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายฉัตรชัย  แสนศรี
2. นายวัชรินทร์  แสนโคตร
3. นายอลงกต  วงษ์ชาลี
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
2. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภวัฒน์   บุญชัยวงศ์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันชุลี  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.25 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทนะ
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.3 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กุระกัน
2. นายภาคภูมิ  ละครขวา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
4. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
5. นายวชิรวิญช์  พละกล้า
6. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
7. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
8. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
9. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายสุระศักดิ์  จันพิทักษ์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.67 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กุระกัน
2. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
3. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
4. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนะ
5. นายภาคภูมิ  ละครขวา
6. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
7. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
8. เด็กหญิงวันชุลี  พิมพ์แก้ว
9. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
10. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
11. นายศุภวัฒน์  บุญชัยวงค์
12. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
13. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
14. เด็กชายอภินันท์  จันทะเจียง
15. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายสุระศักดิ์  จันพิทักษ์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.5 ทอง 8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กรุะกัน
2. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
3. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
4. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
6. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
7. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
8. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
9. เด็กชายศุภวัฒน์   บุญชัยวงศ์
10. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
11. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายสุระศักดิ์  จันพิทักษ์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 45 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  มหาบัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำมูลมาตย์
3. เด็กชายภานุวัตร  ศรีมูลลาด
4. เด็กชายวสุ  เดชสันเที๊ยะ
5. เด็กชายเอกราช  สุขโข
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
2. นายไกรษร  พรมทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 48 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติศักดิ์  สุรภักดิ์
2. นายณัฏฐิกร  ศรีโคตร
3. นายวรากรณ์  วรลักษณ์
4. นายสหรัฐ  หมีแสง
5. นายเสกสรร  นาหัวนิล
6. นายเอกสิทธิ์  ทองกลัด
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
2. นางวิภาวดี  นวลพัด
3. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.75 ทอง 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาพร  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
3. นางสาวจิราภา   จันทร์เทา
4. นายจิรายุทธ   สิงห์อ่อน
5. นางสาวจุฑามาศ  ถมพลกรัง
6. เด็กชายจุลจักร  บูรณถาวรสม
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัดไพร
8. นางสาวณัฐธิดา  อันละคร
9. นายทนงศักดิ์  ยนต์พันธ์
10. นายธนชัย  ไชยปัญญา
11. เด็กชายธิติวัฒน์  วงษ์ชารี
12. เด็กชายธีรพงษ์  กล่อมกำเหนิด
13. เด็กชายธีรพัฒน์  กล่อมกำเหนิด
14. นายนครินทร์   เขตบุรี
15. นายนริศร  กองปัญญา
16. เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบเสน
17. นายพงศกร  แสนบุตร
18. นายพันธกาฬ  สีหาราช
19. นางสาวพิมพิลัย  สุนประสพ
20. นายภาคภูมิ  โคตรก่ำ
21. นายภาคิน  ทุ่นทอง
22. นายภาณุกรณ์  สุจันทร์
23. นายภานุวัฒน์  สิงห์ลี
24. นายภานุเดช  สิงห์อ่อน
25. นายภาสกร  สิงห์ลี
26. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
27. นางสาววิยะดา  สีบุญฮุง
28. นายวีระยุทธ   ยอดจันทร์
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยตอกเกี้ย
30. นางสาวศิริขวัญ  หาจันดาห์
31. นางสาวศิริพรรณวดี  มูลนิคม
32. นายศิลปกร  พันสวัสดิ์
33. นายศุภศิลป์  น้อยแวงพิมพ์
34. นางสาวสุนิศา   อาสาสนา
35. เด็กหญิงสุปรานี  ภูคำวงค์
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทบแก่น
37. เด็กหญิงอรยา  พละพันธ์
38. เด็กชายอัครเดช  หมอแพทย์
39. นางสาวอัญชลี  เพียรไม่คลาย
40. นางสาวเบญจวรรณ  ภูวงษ์ผา
 
1. นายเชาวลิต  หาจันดาห์
2. นายสุนันท์   บุญหล้า
3. นางสาวศิริเพ็ญผกา   อินทรปัญญา
4. นางสมควร  หาจันดาห์
5. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
6. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
7. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
8. นายรำไพ  แสงนาค
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ประวรรณกี
2. นางสาวกัญญารักษ์  โยควัตร์
3. นางสาวกันต์กมล  แสงสุรินทร์
4. นางสาวชลธิชา  เนื่องโพนงาม
5. นางสาวชลิตา  ธิสานนท์
6. นายชาคริต  วีระพงษ์
7. เด็กชายญาณภัทร  ทินจันทร์
8. เด็กชายธนากร  ภิญโญ
9. เด็กหญิงธนาภรณ์  ส่งเสริฐ
10. นายธีรศักดิ์  ร้อยพรมมา
11. นางสาวนฤมล  ถนอมสัมบัติ
12. เด็กหญิงนาฎลดา  อิ่มนาง
13. นางสาวนิศาชล  บุญช่วย
14. นางสาวปนัดดา  สิงเหิน
15. นางสาวปนัดดา  เหลาลาภะ
16. นางสาวปภัสรา  ดอนแสง
17. เด็กหญิงปริชาติ  พวงสด
18. นายปารวัตร  ไทยะลา
19. นายพงศ์พีระ  ชนะชัย
20. นางสาวพัชรี  นามแสง
21. นายภาณุพงศ์  โพธิ์อัน
22. นายภาณุวิชช์  โคตรแปร
23. นางสาวมณีมณฑ์  วงหาจัก
24. นางสาวมนทกานต์  บัวใหญ่รักษา
25. นางสาวยุไพรินทร์  โยสูงเนิน
26. นางสาวรัชนี  พันธ์พัฒน์
27. เด็กหญิงรุ่งทิมา  สอดโคกสูง
28. นางสาววนิดา  พิมสา
29. นางสาววานิชา  แข็งขัน
30. เด็กหญิงวิชุดา  ฮ้อเถาว์
31. นางสาววิศราภรณ์  คำอ้อ
32. นางสาวศลิษา  แสนศรี
33. นางสาวศิริลักษณ์  เจนชัย
34. นางสาวสิรินยา  ชนะบัว
35. นางสาวสุพรรณิภา  ภูชมศรี
36. นายสุรพิชญ์  วิชาชัย
37. นางสาวอรอนงค์  ชาวเหนือ
38. นายอัษฎาวุธ  โชติบ้านขาม
39. นายอินทนน  ดงเจริญ
40. เด็กหญิงเบญจสิริ  เหล็กยัง
 
1. นายภูวดล   พิทยาวัฒนชัย
2. นายสมพล  สมภักดี
3. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
4. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
5. นางฐิตาภรณ์  พิทยาวัฒนชัย
6. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายนันทชัย  โนนทิง
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.9 เงิน 44 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  มีผล
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา   อินทรปัญญา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  หาจันดาห์
 
1. นางสมควร  หาจันดาห์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจีระภัทร  พลเยี่ยม
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปฐวี  วิเศษวุฒิ
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวรุจธิดา  คนขยัน
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 35 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปรวรรณ  คำวงศ์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 19 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายเกียรติชัย  สินสิงห์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกฤติเดช  แวะศรีภา
 
1. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวขติยา  ชัยนิตย์
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวสุนิชา  นามศรี
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 44 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มลวัง
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ทิพยเนตร
 
1. นายสุนันท์   บุญหล้า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 28 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  มุ่งเครือกลาง
 
1. นางอารีรัช  ผิวดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายกมล  เพชรพลอย
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองดี
3. นางสาวกัญญารัตน์  คำทุ่น
4. นางสาวกาญจนา  พลขวา
5. นางสาวกุลธิดา  ทองหมื่น
6. นายฉัตรชัย  บัตรเสนา
7. นางสาวชญาน์นันท์  บูรพันธ์
8. นางสาวชลนิชา  มาตรา
9. นายชวกรณ์  ใจบุญ
10. นายชัยชนะ  พิลาศรี
11. นายธนานันท์  ภูคำวงษ์
12. นายธีระวัฒน์  สะตะ
13. นางสาวนงนุช  ละครพล
14. นางสาวนิตยา  พุทธสังข์
15. นางสาวนิศาชล  คำผิว
16. นายประเสริฐ  แสงบุตรดา
17. นางสาวปรารถนา  ซุยกระเดื่อง
18. นางสาวพรรณธร  สมานจิต
19. นางสาวมัทนี  ดาบไธสง
20. นางสาวลัดดาวัลย์  เหมกุล
21. นายวุฒิชัย  ภูมิโยชน์
22. นางสาวศศธร  พิมพบุตร
23. นางสาวศศิธร  สาระบูรณ์
24. นางสาวสมหญิง  ชนะริน
25. นายสัญญา  คำแก้ว
26. นายสุพรรษา  วงษาหาราช
27. นางสาวสุพัตรา  ไกสาลี
28. นายอดิศักดิ์  สาคำนะ
29. นายอธิศ  ภูศรีฤทธิ์
30. นางสาวอนงค์นาฏ  โครตสา
31. นางสาวอนุสรา  สามารถ
32. นางสาวอรทัย  พบสมัย
33. นางสาวอรสา  ณเรียนไธสง
34. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วเหลายูง
35. นางสาวเสาวลักษณ์  เหลือล้น
36. นายเอกชัย  กันสีชา
37. นางสาวโสรญา  หงษ์ทอง
 
1. นายจิรเวช  แสนศรี
2. นายธัญญา  สามารถ
3. นายธนเดช  ศิริสุนทร
4. นายจักรพงษ์  อามาตย์สมบัติ
5. นางสาวลัดดา  อาจภักดิ์ดี
6. นางศิริกุล  ชิณช้าง
7. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
8. นายวีรยุทธ  ภูพาที
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.9 ทอง 43 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกฤษณวงศ์  โสคำแก้ว
2. นางสาวชฎาพร  จอมทอง
3. เด็กหญิงชุลีพร  นักธรรม
4. เด็กหญิงฐิติวรรณ  วัดเวียงคำ
5. นายดอกรัก  มีผล
6. เด็กชายตะวัน  เทพบุญวิทย์
7. นายธนกร  มังคะตา
8. เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพิมูล
9. นางสาววรดา  วงษา
10. เด็กชายวรายุทธ  โคตรโสภา
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
3. นางสาวสุพาสน์  แสงสุรินทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 30 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาว อัญชิษฐา   หลงจำปา
2. นางสาวณัฎฐากร  ภูกัน
3. นายภูวนัย   ปะวะเค
4. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
5. นายวัชรพล   สำนัก
6. นายศราวุธ  พรมเทพ
7. นายศุภศิลป์   น้อยแวงพิม
8. นางสาวอัจฉรา    สีโรย
9. นางสาวอัณลิตา   พิลาหา
10. นางสาวอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
 
1. นางฉวีวรรณ   พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐากร   ภูกัน
2. นายธวัชชัย   ศรีสุโข
3. เด็กหญิงปนัดดา   นาประทุม
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    ภูคำวงค์
5. เด็กหญิงรจนา   ศรีวิลัย
6. เด็กหญิงอรอุมา   แสนฤดี
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐากร    ภูกัน
2. นางสาวประภาศิริ   รัตนทิพย์
3. นางสาวอัจฉรา   สีโรย
4. นางสาวอัญชิษฐา   หลงจำปา
5. นางสาวอัณลิตา   พิลาหา
6. นางสาวอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
2. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 22 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  พรมวงษา
2. นางสาวณัฐริกา  จำปาบุญ
3. นายธนพล  นาคศิลา
4. นางสาวนิภาวรรณ  ผาภู
5. นางสาวนุสรา  ศรีชมพู
6. นางสาวประภาพร  ปราบเพ็ชร
7. นางสาวพรรณวรส  นามจันดา
8. นางสาวพิไลวรรณ  จันทร์ขาว
9. นางสาวรุ้งลาวรรณ  ลายเมฆ
10. นายศักดิ์สิทธิ์  มุสตาฟา
11. นางสาวสุนิตา  แสนสะอาด
12. นางสาวอนุรักษ์  สีเชียงสา
13. นายอภิวัฒน์  ศรีสมบัติ
14. นางสาวอมีนา  คงน้อย
15. นางสาวอรัญญา  เนตรแสงสี
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
2. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
3. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายขัติยะ  จันทะวงษ์
2. เด็กชายนัยพินิจ  หลานวงค์
3. เด็กชายปริญญา  ศรีพุทธา
4. เด็กชายภควัต  ปานประไพ
5. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงสีมา
 
1. นายชัชชัย  โชมขุนทด
2. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.37 ทอง 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาพร  ขันแข็ง
2. นางสาวสุนิศา  อาสาสนา
 
1. นายนายสุนันท์  บุญหล้า
2. นางสาวศิริเพ็ญผกา   อินทรปัญญา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุบลครุฑ
 
1. นางสุกฤตา  อุบลครุฑ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71.6 เงิน 30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวญานิศา   นนทโมลี
 
1. Mr.Njingang  Ntingwa Aloysius
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวอังควิภา  วาลมูลตรี
 
1. นางนภารัตน์  จันทร์ไพรินทร์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสุนารี  ชาจันทึก
 
1. นางสุพิน  ภูพานเพชร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 60 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานนี้
 
1. นางจริญญา  บุญเสริม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 57 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายธุวานนท์  โมฆรัตน์
 
1. นายตระกูล   เสนานอก
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชุมฝาง
 
1. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.35 เงิน 39 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  มุริจันทร์
2. นายณัฐชนนท์  โคตรบรรเทา
3. นายนิติกรณ์  ลากุล
4. นางสาวสุทธิดา  คำภูเวียง
5. นางสาวเหมือนแพร  สนทอง
 
1. นางอภิรดี  ศักดิ์คันธภิญโญ
2. นางสาวสุธารัตน์  ระวินู
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธนกฤต  กุลดา
2. นายวิวรรธน์  บุษราคัม
3. นางสาวสงกรานต์  พันทัง
4. นางสาวสุวิมล  มองเพ็ชร
5. นางสาวอรญา  มะโน
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์
2. นายเอกภพ  พันธุ์จันทร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 47.99 เข้าร่วม 55 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรนิภา  อุ่นทองดี
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.98 เงิน 47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชฎาพร  วรรณทัต
 
1. นางสาวปวีณา  สมัครการ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฟ้าใหม่  รัตนะโช
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวประภาวดี  ผาลา
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  วิชาเรือง
2. นายชุติพนธ์  ทรัพย์สำราญ
 
1. นายธิติ  แสงเขียว
2. นางปิยะฉัตร  แสงอินทร์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวุฒิชัย  คุณเนตร
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  พรมแม้น
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประดาพล
2. นางสาวพิชณัฐ  สมภักดี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.35 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  นากอก
2. เด็กชายยอดมนู  เจริญชัยเปรมปรีดิ์
3. นายวรมันต์  บุญปลอด
4. นายวีระเดช  พิมูลขันธ์
5. เด็กชายศิวกรณ์  กออำไพร
6. นายอดิศร  ศรีจักร
7. นายอมรเทพ  นามบัวลือ
8. เด็กชายเศรษฐโชค  ศรีคำมูล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธรรมรงค์  สมนึก
2. นายมานพ  วรรณทอง
3. นายฤทธิรงค์  จันทะสาร
4. นายวรพจน์  อุ่นพรพันธุ์
5. นายวุฒิพงษทร  บรรเทา
6. นายโสภณ  นันตะนัย
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 23.83 เข้าร่วม 57 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  พิมพุฒ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ผ่องแผ้ว
3. นายธาดา  รัตนติวสร้อย
4. นายธีรศักดิ์  ภูผาลา
5. นางสาวนฤมล  กาทา
6. นางสาวนิรมล  ศรีพุทธา
7. นายปฏิพัทธ์  ขานหยู
8. นางสาวรัตติยากร  ชินหัวดง
9. นางสาวศิริรัตน์  เกตุเนียม
10. นางสาวอริยากร  ภูฮอน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เคนทรภักดิ์
2. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
3. นางสาวิตรี  ทัดพินิจ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  แสงผา
2. เด็กหญิงณริษา  รินต๊ะ
3. เด็กหญิงศศินุช  สายบัณฑิต
4. เด็กหญิงสุมาลี  โตเล็ก
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พานทอง
 
1. นายกัมปนาท  อ่อนพร้อม
2. นางลำดวน  รินทะไชย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญยาณี  ทองอ้ม
2. นางสาวคิ้วนาง  พลวงษา
3. นางสาวจุฑาทิพย์  เสมานู
4. นางสาวณัฐชยา  แฝงเมืองคุก
5. นายเจษฎา  หวานพร้อม
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
2. นางลิขิตรา  พลเยี่ยม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติญา  โคตรอาษา
2. เด็กชายณัฐนันท์  เยี่ยนทรง
3. เด็กหญิงศศิธร  พรมพฤกษ์
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นายฉัตรบดินทร์  มะลัย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพา
2. นายศรายุท  วิไลปาน
3. นางสาวศศิธร  คำชัยภูมิ
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นางจรรยา  แสวงธรรม
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85.8 ทอง 28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำแก้ว
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.62 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์    อาจเจริญ
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84.5 ทอง 24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรณสรณ์   พลบำรุง
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภูมิศักดิ์เสรี   สาสีดา
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นาย วัชรพล   สำนัก
2. นาย สหรัฐ   มาป้อง
3. นางสาวกฤติยาภรณ์   นิตยารส
4. นางสาวขวัญฤทัย   พาเหลื่อม
5. เด็กชายชัยธวัช   ภักดีวรรณ
6. นายชัยวัฒน์   บุญประคม
7. นางสาวณัฏฐากร   ภูกัน
8. นางสาวธวัชชัย  ศรีสุโข
9. นายนาวิน   มีธรรม
10. นายนิติพงษ์   อาจเจริญ
11. นายบรรณสรณ์   พลบำรุง
12. นางสาวบุษบากร  อาจเอี่ยม
13. เด็กหญิงปนัดดา   นาประทุม
14. นางสาวประภาสิริ   รัตนทิพย์
15. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   ภูคำวงค์
16. นายพุทธลักษณ์   แสนโคก
17. นายภูมิศักดิ์เสรี    สาสีดา
18. เด็กหญิงรจนา   ศรีวิลัย
19. นายวชิรวิชฌ์  มิ้งแม้น
20. นายวัชระ   แพนไธสง
21. นางสาวอภิญญา   ภูงามนิล
22. เด็กหญิงอรอุมา   แสนฤดี
23. นางสาวอัจฉรา   สีโรย
24. นางสาวอัจฉราพร   โพธิ์ศรี
25. นางสาวอัญชิษฐา   หลงจำปา
26. นางสาวอัณลิตา   พิลาหา
27. นางสาวอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำแก้ว
29. เด็กชายเอกรัตน์   ภูนิคม
30. เด็กชายไกรสิทธิ์   ครองวงค์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
2. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พิมพ์ชายน้อย
2. เด็กชายสรายุทธ  โปร่งฟ้า
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกิตติชัย  สมมาตย์
2. เด็กชายจักรพงษ์  ขันอาษา
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  ทาศิริ
2. นางสาวเกศินี  สะตะ
 
1. นายสุระ  น้อยสิม
2. นางสาววาทินี  บัวพัฒน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกีรดิต  สุขญาติ
2. เด็กชายนัทพร  ดอนเทพ
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายอาทิตย์  วงษ์ธานี
2. นางสาวอินทิราพร  เกลี้ยงกลม
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร   ทองคุณ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์   ค้าโค
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
2. นางรุ่งอรุณ  อุทัยนา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชาคริต  ทาพอลา
2. เด็กชายธวัชชัย  สินธพ
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.5 เงิน 50 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  อินทิรักษ์
2. เด็กชายวิชัย  วิชัยวงษ์
 
1. นายไพโรจน์  ผมงาม
2. นางนิตยา  ปานมีศรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายคมเพชร  มีทรัพย์
2. นางสาววรลดา  แสนแก้ว
 
1. นางปาริฉัตต์  ไวคำ
2. นายปริญญา  ศรีโบราณ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพิทวัส  ตรีศาสตร์
2. นายอัคคพล  งอสอน
 
1. นายชัยนันท์   คำหลาย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายสหรัฐ  ประดาพล
2. นายสิทธิกร  หงษ์วันนา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 57 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญตา  บุตรกุล
2. เด็กชายชาญชล  ชมภูราช
3. เด็กหญิงรักษณาลี  สารพันธ์
 
1. นายอนุ  แก้วสาธร
2. นางศิริพร  วันสาสืบ
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  สีหาบง
2. นางสาวปฐิมา  บุพผา
3. นายศิขรินทร์  จันทร์ดาอ่อน
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
2. นายวัชรพล  เที่ยงปา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายตะวัน   อุยหล้า
2. นางสาวศิวัชญา  โพธิ์นา
 
1. นายชัยนันท์   คำหลาย
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชาสิงห์แก้ว
2. เด็กชายธนพงษ์  ป้องขวาพล
3. เด็กชายพงศกร  ทองกอง
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎาวุธ  หงษ์สา
2. นายชัยยุุทธ  เฮียนคำ
3. นายศักดิ์บรรลือ  ศรีจันท้าว
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 11 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  ทานะผล
2. นายสุรพัศ  โทแสง
3. นายเกียรติศักดิ์  เทพแดง
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย
2. นางสาวศศิกานต์  ยามสุข
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายต้นตระการ  ชิณศรี
2. นายภาณุวัตน์  โคตรเพชร
3. นายเจษฎา  เขตปัญญา
 
1. นายสมบูรณ์  วงวิลาศ
2. นางสาวปิยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติยา  อุปฮาด
2. เด็กชายมนูญ  จันทรพิทักษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูคันหอม
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 35 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายปัญญาวุธ  แข็งขัน
2. นางสาวอิ่มฤทัย  ชุมพล
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  เนืองใต้
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจินตหรา  จำปาทอง
2. เด็กชายธัณกรณ์  เข็มลา
3. เด็กหญิงปนัดดา  เบนนาเยีย
4. เด็กชายวัชระชัย  ศรีชาทุม
5. เด็กหญิงวิราวรรณ  วงษ์วอ
6. เด็กหญิงอรทัย  อุทัยสะวัง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  คาระโส
2. นายจิตติพงษ์  สุขษาเกษ
3. นางสาวธิดารัตน์  ฐานะ
4. นายภานุวัฒน์  จำนงค์
5. นายศักดิ์ชัย  โนนทิง
6. นางสาวไพลิน  เกตุหอม
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
3. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.42 ทอง 52 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิดา  สีโยแก้ว
2. เด็กหญิงศศินา  สีบัวฮาม
3. นายสุชาติ  พิลามา
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นายปิยะชัย  ไกรทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 32 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธิดาชนก   จุ้ยหมื่นไวย
2. นางสาวปาริชาติ  สามเมือง
3. นางสาวสุภาพร  ทองกรณ์
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชลพอง
2. เด็กหญิงวารีรัตน์   อ่องกลิ่น
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พิเรศรัมย์
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภาพร   บุตรลาเพ็ง
2. นางสาวสุชาวดี  โคตรหล่อน
3. นางสาวเจนจิรา  จันปา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นายวินิตย์  นาสถิตย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.2 เงิน 48 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เรพล
2. นางสาวมุกดา  มหามูลตรี
3. นางสาววราพร  ปิ่นศรี
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
2. นางสาวศศิธร  วิชัยวงค์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.34 ทอง 41 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  ปัจจุโส
2. นางสาวจุฑามาศ  สารสมัคร
3. นางสาวนงคราญ   แสนสุข
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นายประดิษฐ์  บุญสุวรรณ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 48 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติพร  บุญประคม
2. เด็กหญิงบุษกร  โนนหว่านไฟ
3. เด็กชายพิทยา  ตรีเหลา
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาจใจ
2. นางสาวจิราพร  พวงประดิษฐ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  หนูพวก
2. นายสุทธิพงษ์  ตอนทอง
3. นางสาวสุนันท์ญา  แก้วบังสัน
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สุนสุข
2. นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.58 เงิน 44 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไฟแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลบำรุง
3. เด็กหญิงประทุมวรรณ  แก้วมูลมุข
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
2. นางสาวศศิธร  วิชัยวงค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายทรงพล  วรพงษ์
2. นางสาวมลิษา  คำชนะ
3. นางสาวเหมือนฝัน  สีม่วง
 
1. นางมณีรัตน์  บริบูรณ์วัฒน์
2. นางรัชนี  หล้าจาด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันทิมา  กองอ้น
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชมพุฒ
3. เด็กหญิงไอรดา  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางปาริฉัตต์  ไวคำ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงห้าว
2. นางสาวมัลลิกา  พลศรีชา
3. นายสมเจตน์  ดวงจันทร์แดง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายไชยันต์  มะโฮงคำ
 
1. นางสาวโพยมรัตน์  จันโทริ
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายภราดร  วันที
2. เด็กชายศิวพงษ์  แสนสีมนต์
 
1. นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุนิสา  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วอแพง
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
2. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณรงค์  คนซื่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดาสมกุล
 
1. นางวิภาวี  สร้อยคำ
2. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์