สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  คำแพงตา
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุภารตี  หงษ์เวียง
 
1. นางสุกัญญา  เสาร่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตรีเพชร
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพรรษาศิริ  น้ำใจตรง
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตา  คำแพงศรี
 
1. นางคำตุ่น  มาตุ้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายฐิติศักดิ์  ทองสุขแก้ง
 
1. นางยุพาพิน  บูรณสรรค์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 24 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาวดี  เพชรเทศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จงสมชัย
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  โสภา
 
1. นายวีระยุทธ์  ศิลาศรี
2. นางพิมพ์สินี  ธเนศนิษฐ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวปานตะวัน  ศรีลาลัด
2. นางสาววรรณธิดา  ไพรศรี
3. นายศุภชัย  เบ้าทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ไชยดี
2. นายพัฒนวิชญ์  นามราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กหญิงกุสุมา  ลีคะ
2. เด็กหญิงเทียนสี  วรรณปะเก
 
1. นางสาวนันทิกา  จันทร์เทพย์
2. นางบุญจันทร์  บัวพา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวนริสรา  พรมผิว
2. นางสาวโสรยา  เจริญมี
 
1. นางฉวีวรรณ   แสนวิเศษ
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงณิชากร  ขนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศศิญาฎา  พรมสุบรรณ์
3. เด็กหญิงเพชรณิชา  คนหาญ
 
1. นางสาวอุษณี  ชาติพหล
2. นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.1 ทอง 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปภานัน  เผียงสูงเนิน
2. นายพิชยากรณ์  สุขคำ
3. นายสิรวิชญ์  จวบสมบัติ
 
1. นายพิชต  ทองล้น
2. นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินี  ธำรงวีระชาติ
2. เด็กหญิงศิริกมล  ยอดสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันตะคาม
 
1. นายอธิวัติ  วโรพัฒน์
2. นางสาวเกษร  มโนสัย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  ภูมะลา
2. นายศรัณยู  อภัยสุข
3. นางสาวอมรรัตน์  โม้ทองศรี
 
1. นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ
2. นางสาวจุรีมาศ  จำปาพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทัพซ้าย
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  ทาขันทา
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
2. นายพิชิต  ทองล้น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชนทัช  อรรถาเศรษฐ์
2. นายธนพงศ์  รัตนทิพย์
 
1. นางจตุพร  จิตมาตย์
2. นายพิชิต  ทองล้น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายรังสันต์  แอแดง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชระวุฒิ  ผลกุศล
 
1. นางผ่องพรรณ  อวนศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.75 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนรินธร  พันรังษี
2. เด็กหญิงวงษ์เพชร  โคประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริยากร  กิจโป้
 
1. นางพรโสภิต  กองรัตน์
2. นางสาวพัชราวัณย์  พันโน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายคณิน  เหล่าธรรมยิ่งยง
2. นายภานุุพงศ์  ชาตะมีนา
3. นางสาววณิชา  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นายทศพณ  ทองแย้ม
2. นางชวนชื่น  มลิลา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  รุจิโรจน์อำไพ
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  อนุชน
3. เด็กหญิงพัชรีพร  แสนขันธ์
 
1. นายเกริก  เสโส
2. นางสาววิรังรอง  ทองวิเศษ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  มโนศิลป์
2. นางสาวจันจิรา  หลวงจันทร์
3. นางสาวประภัสสร  ราชพันนา
 
1. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า
2. นางจินตนา  เถาว์เมฆ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  หยาดเกษมศักดิ์
2. นายวันเฉลิม  คำเข้า
3. เด็กหญิงศศิธร  เหมรัตน์หิรัญ
 
1. นายสถิตพงษ์  ศรีจิวังษา
2. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 22 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายวันเฉลิม  เศษศิริ
2. นายวีรยุทธ  เพชรรัตน์
3. นายอดิศักดิ์  เนื่องแก้ว
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางสาวสุวรรณา  ใจกล้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง 13 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เพิดภูเขียว
2. นางสาวชนากานต์  มุมอ่อน
3. นางสาวพรธิดา  พระศรี
 
1. นายกญพัทธ์  ศรีคราม
2. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 37 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายณัฐสิทธิ์  ปัตตาเนย์
2. นางสาวปาริชาติ  ทุยเทศ
3. นางสาวพูนสิริรังสี  ภาคมฤค
 
1. นางสาวเบญญา  แสงสว่าง
2. นางปิม  ศิริมั่งมูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 32 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนันทมน  เหลาเมืองเพีย
2. เด็กชายอาทิตย์  ชาติศรี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทาโบราณ
2. นางอัญชลี  สิมเสน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 28 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนุจรินทร์  เหล่าสมบัติ
2. นางสาวสุวิณี  มะณีเทพ
 
1. นายวุฒิชัย  จำปาหวาย
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายพัทธนันท์  ปลื้มสุด
2. เด็กชายวิษรุธ  ชำนาญพล
 
1. นายภูวนาท  นิสัยตรง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนพัฒน์  รองชัย
2. เด็กชายปรนิม  แสงมี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงประภาพร  ตอชัยภูมิ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  คันเสถียร
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วอ่อนตา
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แน่นสันเทียะ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
2. นางพนมมาศ  ชาแท่น
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวปาริชาติ  อ้อมแก้ว
2. นางสาววรรณิศา  ศิริเวช
3. นางสาวสุกานดา  ช่องเชิญ
4. นางสาวสุภิญญา  ยศเสนา
5. นางสาวอัญชลี  เต็มวงษ์
 
1. นายกฤษณะ  แสงมี
2. นางวนิดา  วัฒนินทร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักษณา  คำเรืืองศรี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สีทน
3. เด็กหญิงสุภาพร  บ้งจ่า
4. เด็กหญิงอนงค์รัก  กุดกัญญา
5. นายอรรถวุฒิ  เยี่ยมลำ
 
1. นางตรียนุช  เกิดมี
2. นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  มั่นคง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ประวิเศษ
3. นางสาวธิดารัตน์  ผามณี
4. นางสาวพิจิตรา  คุณน้อย
5. นางสาวสุดารัตน์  คำเรืองศรี
 
1. นางวิจิตรา  ถุงวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  ชาเคน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกฤษดา  สุกขันต์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ผองบุญธรรม
3. นายธรรมลักษณ์  ภูมี
4. เด็กหญิงศิวะพร  ศรีนาค
5. นางสาวสุภาวดี  มิ่งศิริ
 
1. นางกมลวรรณ  สิมมาคำ
2. นายคุณาธิป  จำปานิล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.8 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกฤติญา  สุพรม
2. นางสาวชลธิชา  คอนสูงเนิน
3. นางสาวณัฐญา  สุนา
4. นายศรคม  สุริยวงศ์
5. นายเมธาพร  เข็มทอง
 
1. นายสุทธิพล  ทองเทียม
2. นางสาวกรกนก  หลอดอาสา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ละลี
2. นางสาวดอกเตย  หูตาชัย
3. นายต้นตระการ  ศรีนามเพ็ง
4. นางสาวทัศนวรรณ  โคตรนรินทร์
5. นายนนทวัฒน์  จันดาเบ้า
6. นางสาวนพมาศ  วงษ์เบาะ
7. นางสาวนฤมล  สุขเหล่า
8. นายฤชากร  นัทธีประเสริฐ
9. นายวีรวิทย์  แสงทอง
10. นางสาวศิริรัตน์  ถามาสา
11. นายสมรักษ์  พลเสนา
12. นางสาวสิรินดา  ณ ศรีโต
13. นางสาวสุนิตา  พลงาม
14. นายสุริยะ  ศรีเทพ
15. นายอนุสรณ์  พลงาม
16. นายอมรศักดิ์  สองเป็ง
17. นางสาวเกศเกล้า  เหล่ามาลา
18. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันดี
19. นายเจษฎา  สิงห์โท
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โลมจันทร์
 
1. นายศิวะ  จวบสมบัติ
2. นายภูวดล  บรรทัดเรียน
3. นางสาวนัฐนภัสสร  โสดา
4. นางสาวเกศรานี  นามลา
5. นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายคมกริช  พิลาคง
2. นางสาวชฎาภรณ์  หาญปรี
3. นายชนาธิป  ตาเร็ว
4. นายธีรพล  อินกอง
5. นายนลธวัช  ขวัญทอง
6. นายปัญญาวุฒิ  ทองกุนา
7. นางสาวปานตะวัน  หาญหนองบัว
8. นายพงศธร  มุงคุณ
9. นายพงษ์พิทักษ์  คณานิตย์
10. นายภูวเดช  ศิลาศรี
11. นางสาวมณฑณา  โสภา
12. นางสาวมินตรา  ดิษฐ์จุ้ย
13. นางสาวรุ่งไพลิน  อาภา
14. นายศตวรรษ  พรมเมืองขวา
15. นายศุภชัย  นามจันดี
16. นายสุชาติ  สุภกรรม
17. นางสาวสุธาสินี  กิ่งดอกไม้
18. นางสาวสุภาพร  ชาเคน
19. นางสาวเจนจิรา  นามนัย
20. นายเอกรัตน์  ร่มเย็น
 
1. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย
2. นายภาสกร  จำปานิล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  การอรุณ
4. นายณรงค์วิทย์  ตรีพงษ์รัตนกุล
5. นางบุษกร  หวานเพราะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  จิตอรุโณทัย
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิรานุวัฒน์  ทองมูล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายนิติธรรม  ศรีทาดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  กล้าหาร
 
1. นางสมปอง  โฆษจันทรา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.32 เงิน 36 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวมินตรา  อินทรวาส
2. นายอรรคชัย  ปราบหลอด
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางวิไลวรรณ  สุวรรณสิงห์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 78.25 เงิน 52 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัลญาณี  เวียงวิเศษ
2. นางสาวจิราวรรณ  อึ่งหนองบัว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีกุล
4. นางสาวธิดาภรณ์  พรมแพง
5. นางสาวปณิดา  จันดีสา
6. เด็กหญิงศุภิสรา  มุขรัตน์
7. นางสาวสายชล  พระภูมี
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  แหวนนิล
9. เด็กหญิงอินทิรา  หลวงกอง
10. นางสาวโศรดา  ฤาชา
 
1. นายวะนิช  อุประชัย
2. นางเยาวนิตย์  อุประชัย
3. นางประทิ่น  ลือชา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  นาใจคง
2. เด็กหญิงจิราพร  บัวระบัติทอง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐธนาภรณ์  สมบัติหล้า
5. นางสาวทานตะวัน  นามพุทธา
6. เด็กหญิงนารินทร์  หาญประชุม
7. เด็กหญิงปทิดตา  ด่างตาดทอง
8. เด็กหญิงมาลิสา  เมืองแสน
9. เด็กหญิงรัตติกร  ทองหนองค้า
10. นางสาววรินทร  ทำสันเทียะ
11. นางสาวศิริวรรณ  หงษ์เวียง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงชีพ
13. เด็กหญิงสุชาดา  อารีเอื้อ
14. เด็กหญิงสุปราณีต  ขาวหนู
15. นายสุพจน์  สืบอนนท์
 
1. นายทนงค์  สีรอด
2. นางนฤมล  มีอำนาจ
3. นางชุติมา  สีรอด
4. นางวิภารัตน์  โยปัดทุม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร   พรมน้อย
2. นางสาวสุฑามาศ   อุ่นเวียง
 
1. นายสมชาย  สระมุณี
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายกิตติกร   รักสอนจิต
2. นายจตุพล   สอนละ
 
1. นายสมชาย  สระมุณี
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กหญิงสกาวจันทร์  รักษาสิทธิ์
 
1. นายเฉลิม  นาใจคง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวอรอุมา  อินไธสง
 
1. นายอลงกรณ์  สุทธิประภา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  วงศ์ฤกษ์งาม
 
1. นายเฉลิม  นาใจคง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววริศพร  แสนอินต๊ะ
 
1. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายพิมลเมธ  ศรีธรรม
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายพงษ์สิทธิ์  อุสาชน
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำงาม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาสุทธิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอภิชัย  พันธ์น้อย
 
1. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงมาริษา  อานแดง
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนใจวุฒิ
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายวรายุทธ  พิมน
 
1. นางวชิรา  กมลผุด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายชนันเทพ  ปู่พันธ์
2. เด็กชายพีรพล  หมื่นอภัย
3. เด็กชายอาทิตย์  กลางแม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน
2. นายณรงค์ฤทธิพงษ์  ยั่งยืน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายพิชัย  แสนนา
2. นายวีระยุทธ  บุดสา
3. นายอนุสรณ์  เทมาลุน
 
1. นายณรงค์ฤทธิพงษ์  ยั่งยืน
2. นายพงษ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายชาคริต  เฟื่องภูเขียว
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายบรรณวัชร  ลันดา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.25 ทอง 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.8 ทอง 14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  มาสิม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 16 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญฮวด
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัสยา  ทาลี
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 21 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มวลทอง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนวเมษฐ์  หาจันดา
 
1. นางสาวสุภัทรา  พันนาเวียงจันทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.3 ทอง 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 16 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ชุยศิริ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ช้างสีทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายจีระพันธ  พักจรุง
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวปาริชาติ  ปัญญาสาร
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอัศราภรณ์   ชาติมนตรี
 
1. นายฐิติพงศ์   ทองศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 8 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายกำธรพล  วิชาชัย
2. นายจิตรกร  สุดาจันทร์
3. นายตะวัน  จันดาเวียง
4. นายธนบดี  วงษ์วิชัย
5. เด็กชายศุภชัย  ศิริธรรมจักร์
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
2. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิตวิสุทธิ์  บุดดาดวง
2. นายธีรวุฒิ  เกสร
3. นายฤทธิพร  สมัครการ
4. นายวงศธร  พุทธาศรี
5. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
 
1. นางสาคร  พันธะลี
2. นายจักรี  อบมา
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาควุฒิ
2. นางสาวกาญจนา  แซงบุญนาง
3. นายจิตวิสุทธิ์  บุดดาดวง
4. นางสาวจุไรทิพย์  บุคคำ
5. เด็กหญิงชไมพร  วงภูธร
6. นายณัฐพงษ์  ปลื้มใจ
7. นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี
8. นายธีรวุฒิ  เกสร
9. นางสาวปนัสยา  อริยเดชกุล
10. นางสาวปัทมาพร  ปัดไทย
11. นางสาวพรไพลิน  พันซ้าย
12. นายพอเจตน์  หลวงซา
13. นายพิเชษฐ์  กุลวงศ์
14. นางสาวภัสสร  แสนภูเขียว
15. นางสาวมินตรา  กองราชา
16. เด็กหญิงยุพารัตน์  นามหล้า
17. นางสาวรสรินทร์  ทุมแก้ว
18. นายฤทธิพร  สมัครการ
19. นางสาวลลิตา  น้อยโนนทอง
20. นายวงศธร  พุทธาศรี
21. นางสาววนารินทร์  เพ็งวงศ์ศา
22. นางสาววรฤทัย  ณ พล
23. เด็กชายวสันต์  เดชครอบ
24. นายวัชรินทร์  โสดอน
25. นายศราวุฒิ  พิมพ์คำไหล
26. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
27. เด็กหญิงศิรินธร  กูดทา
28. นายศิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า
29. เด็กชายสายชล  วินทะไชย
30. นางสาวสุกัญญา  วิรัชวัฒนะ
31. นางสาวสโรชา  ธงพิสิงห์
32. นางสาวสโรชา  ศรีหามาตร
33. นายอนุพงษ์  กำลังทวี
34. นายอภิสิทธิ์  ศิลาพิมพ์
35. นางสาวอารียา  เพียมณี
36. นางสาวเจนนิเฟอร์  กรีนลิ่ง
37. นางสาวโฉมศิลป์  บุญบำรุง
38. นางสาวโสภิดา  แข็งแอ
39. นายไชยนันท์  เจริญเกียรติ
40. เด็กชายไชยวัฒน์  คำแหล้
 
1. นางสาคร  พันธะลี
2. นายจักรี  อบมา
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
4. นายธีรศักดิ์  วิจิตรปัญญา
5. นายอัครวิทย์  ทองใบ
6. นายสรวิท  ธีรรัตน์รักษ์
7. นางสาวอภิญญา  แฮดจ่าง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 36 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  กุลโฮง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.2 เงิน 47 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายเชษฐา  แฝงทา
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีวงศ์
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฬารักษ์  พรมสมบัติ
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 50 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายทวีวุฒิ  มูลตรี
 
1. นายชนุดร  วารีพิทักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  เจียงภูเขียว
 
1. นายชูชาติ  วงศ์กลาง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 26 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขอเอิบกลาง
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฬารักษ์  พรมสมบัติ
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 43 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ย่อมสูงเนิน
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 40 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุนทร
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 18 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  สมศรี
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  ประทุมวัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.25 เงิน 32 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายเพ็ญเพชร  วรรณดี
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 50 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  วงแต้ม
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววราพร  สีกา
 
1. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง 7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  คำปัน
2. เด็กชายนัศรากร  สีกา
3. เด็กชายภูมัย  เหล่าพร
4. เด็กหญิงวราพร  จันสด
5. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีศรีดี
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ชาวลัย
7. เด็กหญิงสุมินตรา  คำหาร
8. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง 12 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
2. เด็กชายนนทกร  คำปัน
3. นางสาวปนัดดา  จันทหา
4. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
6. นายวัชรพล  ดรเสนา
7. นายวีรชัย  น้อยเชียงคูณ
8. นางสาวสุทธิดา  สัยตานุกูล
9. นายอภิสิทธิ์  อาพา
10. นายเจษฎา  จำปานิล
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
2. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
3. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
4. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
5. นางสาววรดา  บุญศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
8. นางสาวเมย์ญาณี  เขตปัญญา
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะไพร
10. เด็กหญิงแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางเอมอร  จันทาตีด
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐรดา  สนธิสุข
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  สีคต
4. นางสาวภัทราภรณ์  อรรถวงษ์
5. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
6. นางสาวอิงฟ้า  ประเสริฐสวัสดิ์
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
8. นางสาวเมทณี  อุดม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางเอมอร  จันทาตีด
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง 7 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
2. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
3. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
5. นางสาววรดา  บุญศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
7. นางสาวเมย์ญาณี  เขตปัญญา
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะไพร
9. เด็กหญิงแพรวพนิต  รัชชามณี
10. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางเอมอร  จันทาตีด
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐรดา  สนธิสุข
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  สีคต
3. นางสาวภัทราภรณ์  อรรถวงษ์
4. นายภูเบศร์  แหไธสง
5. นายรัชชานนท์  ประเสริฐทรัพย์
6. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
7. นายศตวรรษ  ตั๋น
8. นายศาสตรา  ลืนภูเขียว
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางเอมอร  จันทาตีด
3. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
3. นางสาวช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
4. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
5. เด็กหญิงณัฐรดา  สนธิสุข
6. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
7. นางสาววรดา  บุญศรี
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
9. นางสาวเมย์ญาณี  เขตปัญญา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะไพร
11. เด็กหญิงแพรววนิด  รัชชามณี
12. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางเอมอร  จันทาตีด
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
3. นางสาวปนัดดา  จันทหา
4. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
6. เด็กหญิงวราพร  จันสด
7. นางสาวสุทธิดา  สัยตานุกูล
8. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์ชู
9. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จ๊อดมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิมมาพิมพ์
4. นายสิทธิพร  พิมประจบ
5. เด็กชายเสกสันต์  นามจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวเบญจมาศ  สิทธิเลาะ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.7 ทอง 12 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายพงศกร  หนูแสน
2. นายพชรพล  แสนโท
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางอรภาวิน  งามดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตาภา  พิชัย
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายอมรเทพ  น้อยเพ็ง
 
1. นางฉวีวรรณ  ทองแย้ม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นางสาวอัญชลี  ชูชานันท์
 
1. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 57 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  ขุนภักดี
 
1. นางสุภาภรณ์  เลอยุกต์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 43 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวสุธาทิพย์  จันทร์บ้านโต้น
 
1. นายกานต์พงษ์  พงศ์ประภาสรณ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปานชีวา  สมลือแสน
 
1. นางนพวรรณ  นันตา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 26 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  บัวแก้ว
 
1. นางกัณฑิมา  พาลี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกชนันย์  ชมภูมาตย์
2. เด็กชายกฤษฏิ์  กฤตเวทิน
3. เด็กชายชุมแพ  ฤาชา
4. เด็กหญิงพลอยณิชชา  สุพัชรธนาวัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  สีหานาถ
 
1. นางรัชดาพร  จันฤาชา
2. นางณัฏฐิยาภรณ์  นิราศสูงเนิน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 70.25 เงิน 45 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญธิกา  ปัทถาพงษ์
2. นายธนวัฒน์  ป่าลั่นทม
3. นายปิยณัฐ  นามแดง
4. นายวุฒิภูมิ  มวลชัยภูมิ
5. นางสาวเสาวณี  เหลาชุมแพ
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาววรรณพร   ศรีมี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจันทรวิมล  อารยะธรรมโสภณ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.32 ทอง 7 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายสุภัค  นาคทองคำ
 
1. นางสาวมติมนต์  ชาวบ้านใน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.91 ทอง 40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีโสภา
 
1. MissJiang  Lulu
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงจรรยา  เพชรลุน
2. เด็กหญิงนิภา  ศรีแก้วน้ำใส
 
1. นางสาววีรญา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวปัทมา  สุวรรณเทศ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวีรชัย  เจนวิถี
2. นางสาวอารีรัตน์   นันทะปัติ
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางโฉมฉาย  เพชรผล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.65 ทอง 15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกมลเทพ  อักษรนู
2. เด็กชายกรรฐพล  วงษ์หนองแล้ง
3. เด็กชายจิณณวัตร  คำภา
4. เด็กชายธณากร  ขำวุฒิ
5. เด็กชายนิติธร  ทองล้น
6. เด็กชายปริญญา  สัตนาโค
7. เด็กชายปางเทพ  เหล่าประเสริฐ
8. เด็กชายระวิโรจน์  พรทุม
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นายชัยรัตน์  บูรณสรรค์
3. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจักรพงษ์  คณะรัตน์
2. นายธนกร  คำอาจ
3. นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์
4. นายสหรัฐ  ยะโสธร
5. นายอนันตชัย  กรึงพุทธา
6. นายอิทธิพัทธ์  พันธ์ศิลา
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
3. นางปาริชาต  ปาลินทร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.83 เงิน 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ประจำม่วง
2. นางสาวคณิติน  คลังชำนาญ
3. นายจิรวัฒน์  เพชรตาด
4. นางสาวฐิติรัตน์  นพแก้ว
5. นายธนกฤต  พุทสะท้าน
6. นางสาวธัญชนกพร  สุวรรณสิงห์
7. นายพงศกร  กันหาเรียน
8. นางสาวพนิดา  เรืองกิจพิริยกุล
9. นางสาววรันดา  ทองมูล
10. นายสิงหราช  เวียงอินทร์
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  จังพล
2. เด็กหญิงณัฐธิญา  นิระพันธ์
3. เด็กหญิงธีมาพร  ชัยมา
4. เด็กหญิงมุขริน  ใจอารีย์
5. เด็กหญิงอิสราภรณ์  คำภาษี
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ไล่เขีย
2. นางสาวจิราภา  เจริญเกียรติ
3. นางสาวฐิตาภา  สุยะใหญ่
4. นางสาวณัฐฏพร  วงษ์พรม
5. นางสาวธัญญารัตน์  ไพลดำ
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีชาติ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลคำ
3. เด็กหญิงรุจิรา  มีชิน
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  นามศิริ
2. นางสาวสุพรรษา  น้ำใจตรง
3. นายอัครพงษ์  คุณหงษ์
 
1. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา  มาตร์นอก
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.32 ทอง 30 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สารเดช
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงมัทนพร  อุปประชา
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพิกุลทอง  ถ่องตะคุ
2. นางสาวศิวะลักษณ์  เสพรม
3. นางสาวสุธาริณี  กุญชนะรงค์
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87.8 ทอง 13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนุชา  คำวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.7 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนันต์  ชาคาร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์
 
1. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชนะชัย  บุริทัด
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง 11 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุนทรแต
3. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
4. นายชินกร  ยืนสุข
5. เด็กชายนนทกร  คำปัน
6. เด็กชายนัศรากร  สีกา
7. นางสาวปนัดดา  จันทหา
8. เด็กชายปิยะ  ถาวงษ์กลาง
9. นายพงศกร  ครบุรี
10. เด็กชายพนมกร  ดวงดี
11. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
12. เด็กหญิงภาวิกา  หงษ์กา
13. เด็กชายภูมัย  เหล่าพร
14. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
15. เด็กหญิงวราพร  จันสด
16. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีศรดี
17. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
18. เด็กชายศิวกร  สุภาพิชิต
19. นางสาวสุทธิดา  สัตยานุกุล
20. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์ชู
21. เด็กหญิงสุมินตรา  คำหาร
22. นายอนันต์  ชาคาร
23. นายอนุชา  คำวงศ์
24. เด็กชายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
25. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
26. นายอภิสิทธิ์  อาพา
27. นางสาวอรอุมา  ไทยศิลา
28. นายอโนชา  เพียเพ็ง
29. นายเจษฎา  จำปานิล
30. นายเมธา  โนนโม้
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
2. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
3. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
4. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
5. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
6. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
7. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  พรมเมืองขวา
2. เด็กหญิงวัชรากร  เมฆวัน
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  วรเวชกาญนา
2. เด็กชายรวิสุต  คำนา
 
1. นางสาวอุไร  ทองดี
2. นางสาวศศิวิมล  สีโม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 18 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววราพร  ศรีนารถ
2. นายศราวุฒิ  เหล่าจำปา
 
1. นายศรุต  จิตติธำรงเดช
2. นางนิตยาพร  กินบุญ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายภานุกร  ณะวังสา
2. เด็กชายสรวิศ  อุตมูล
 
1. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
2. นายพีรวิชญ์  สมอนา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายธีรพงษ์  สิทธิการ
2. นายภาณุพงศ์  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวมาณวิกา  นาคนอก
2. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อมมังกร
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  ศรีคราม
2. เด็กชายปุณณกิตต์  ทิพย์รักษ์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง 5 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ยืนอ๊อด
2. เด็กชายอนุชิต  ทบประดิษฐ์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ภักดีวัน
2. นางสาวศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวกนกพิชญ์  กองอนันตระกูล
2. นางสาวจันทิมา  น้อยทา
 
1. นางสาวมาณวิกา  นาคนอก
2. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกิตธิศักดิ์  พิมพ์์โนนทอง
2. นายดำรงค์  เครือศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เวชไทยสงค์
2. เด็กชายปองพล  พรหมหลวงศรี
3. เด็กชายพงศธร  ทุมมี
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายธนาศักดิ์  เสี่ยมแหลม
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกิตธิศักดิ์  พิมพ์โนนทอง
2. นายณฐกฤต  เชื้อจีน
3. นางสาวพรพรรณ  ธัญญเจริญ
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.75 เงิน 27 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาววรดา  ศรีทาสังข์
2. นายศุภกิจ  พรมรัตน์
 
1. นายเดชา  ทะมานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94.4 ทอง 12 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายธนากร   เฮ้าแสง
2. เด็กชายอาทิตย์  ภูหลวง
3. เด็กชายอิทธิพล  จันทร์ดี
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 19 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายพัทธนันท์   สมลือแสน
2. นายอรงณ์กฎ   ทินเต
3. นายแสนชัย   ขันเงิน
 
1. นายศิรวัฒน์   ศรีหาคำ
2. นางสาวสุขกัญญา   มูลสัน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ม่วงลาด
2. เด็กชายรังสิมันต์  ผ่องใส
3. เด็กชายเปรมศักดิ์์  หงษ์ทอง
 
1. นายมีรัตน์  ฆ้องคำ
2. นายไพบูลย์  มุมอ่อน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายทสพร  คนสันต์
2. นายพงษ์สันต์  บุญไตร
3. นายพิรุณ  ภาไพฑูรย์
 
1. นายสมพร  รัตนวัตร์
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจรีย์พร  อัตถภูมิ
2. นางสาวรักษา  กองฆ้อง
3. นางสาวอังคณา  หมื่นแก้ว
 
1. นายอิสเรศย์  ไวยวัตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ  วงศ์แสน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 53 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิรวัฒน์  กมล
2. นายพิทยา  เจริญวรรณ
3. นายสุรพล  ถุงวิชา
 
1. นายปาณท  เวียงเหล็ก
2. นางจารุวรรณ  เวียงเหล็ก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายธวัชชัย  กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงนัยนา  พิมพ์สิงห์
3. เด็กหญิงนิตธิพร  เสนเหลา
4. เด็กชายปิติกร  คำเรืองศรี
5. เด็กหญิงรัชนี  คำหา
6. เด็กชายสหรัฐ  อุดเลิศ
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายต้นตระการ  รุณนากัน
2. นายนัันทวัฒน์  รัชวงค์
3. นางสาวพัชราภรณ์  วาโยบุตร
4. นายอดิศร  ถือสยม
5. นายอนุชิต  สระขาม
6. นายโชคชัย  คำจันทา
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
3. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  ถมมา
2. เด็กหญิงปราณปรียา  จันทศิลป์
3. เด็กหญิงวรรณวลี  โททอง
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปัทมาวี  ซุ้ยไกร
2. นางสาวรัชนีกร  โยชารี
3. นางสาวศศิธร  จิตรกล้า
 
1. นางพัชนี  มหาโพธิ์
2. นางศิริกุล  เทศเรียน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 27 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกัลธิมา  คำไสย์
2. นางสาวสิริธร  ธรรมวงษ์
3. นางสาวอรณี  แสนจันทร์ฮาม
 
1. นางสุภาวดี  ชาวดง
2. นายพรสมบัติ  ศาสตร์นอก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  ธนะภูมิชัย
2. นายฤทธิไกร  ธงชัย
3. นายวิธิสรรค์  หมอนวังเทียม
 
1. นางสาวชิดนภา  ศรียา
2. นายอาคม  นิธิรุจโรจน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมวดี  สิทธิ
2. เด็กหญิงยศวดี  หารภูมิ
3. เด็กหญิงอาฐิตยา  มะโรงฤทธิ์
 
1. นางดุษฎี  แสนหล้า
2. นางเอื้องบุษบา  ชำนาญพล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.86 ทอง 44 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  จันทะพจน์
2. นางสาวจิราพร  เหลาเกตุ
3. นางสาวจุฬาลักณ์  ชะหล้า
 
1. นางศิริภรณ์  หมอกชัย
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายจักริน  มาตุ้ม
2. เด็กชายธันยธรณ์  โสภา
3. เด็กชายวิทวัส  ทิพย์สุทธิ์
 
1. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.17 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวคัทรียา  ชัยบุตร
2. นางสาวปิ่นอนงค์  ขันตี
3. นางสาวอุไรรัตน์  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ศรีหาวัตร
3. เด็กหญิงภัทชฎา  เกษจันทร์
 
1. นางมยุรี  ตรึกตรอง
2. นางบุษบง  นิรันต์สุข
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธิราลักษณ์  อุนาศรี
2. นางสาวพนิดา  แก้วพา
3. นางสาววิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย
 
1. นางมยุรี  ตรึกตรอง
2. นางบุษบง  นิรันต์สุข
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยยศ   คำมี
2. เด็กหญิงสโรชา   เครือภักดี
3. เด็กหญิงเบญจพร   ลาสา
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจริยา   ลีทองดี
2. นางสาวบุญยดา   เวียงยูร
3. นางสาวศิริวรรณ   เป้งสะท้าน
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายวรวุฒิ  พลบุญ
 
1. นางสาวสายฝน  มาตสีมา
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงวิราลัย  มูลไพร
2. เด็กหญิงศรุตา  เผยศิริ
3. เด็กหญิงเมธาวี  หนันทุม
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวศรัญญา  ภูมิพิพัฒน์
2. นางสาวศิราวรรณ  ผุยมี
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไข่ทอง
 
1. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
2. นางฉวีวรรณ   แสนวิเศษ
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายพันธนากรณ์  หอมคำ
2. เด็กชายสุเทพ  สมสีแก้ว
 
1. นายฟ้าสาง  คำทองเขียว
2. นางสาวจันทนา  ฉายจรุง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กชายศรพิชัย  นามจันดี
 
1. นางวาสนา  กำกูด
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายเนวิน  ตุ่นทอง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์พงษ์  ยั่งยืน
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กชายสุปัญญา  โกสุมภ์
 
1. นางชุติมา  สีรอด
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายสุทิวัส  กล้าหาญ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายรัฐธรรมนูญ  หล้าดี
 
1. นางวาสนา  กำกูด
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  มณีแฮด
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายธนากร  ลุนลอด
2. นายศรายุทธ  นามไพร
 
1. นางสาวปิยะฉัตร์  ชัยมาลา
2. นางพรนิภา  สุริยันต์
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  อินทรกัญหา
2. นายยุทธภูมิ   นาโพนทัน
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายปัญญา  สีขน
2. นายสิทธิพร  ผ่องใส
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์   บุดดาดวง