สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงวิสสุตา  วาพัดไทย
 
1. นางอนัญญา  สุนทรารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  อินทอง
 
1. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 31 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฏฐเอก  ดียิ่ง
 
1. นางเพ็ญทรัพย์  วงศ์นรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 41 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นางสาวภรณ์กนก  วงเวียน
 
1. นางอรพินท์  สมาธิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 45 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายศิริคุปต์  สายสุข
 
1. นางชณิตา  ฉัตรทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 34 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวศศิรักษ์  พนมพงษ์
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงขวัญสุธา  โสฬส
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดีพูน
3. เด็กชายวิทวัส  จารัตน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลาภจิตร
2. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวทินัดดา  เข็มรัมย์
2. นางสาวปภาวี  สุวิชา
3. นายพัศชัย  อินทรกำแหง
 
1. นางอนงค์นาฏ  จันทา
2. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐนันท์  ฉัตรทอง
2. เด็กชายปัณณธร  ข้องนอก
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โสมทิพยนุกุล
2. นางสาโรช  มงคล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภร  ทองพันธ์
2. นางสาวลัดดา  สันทาลุนัย
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางอนงค์รัตน์  ศรีนอ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายวศิน  มีเสนา
 
1. นายขวัญชัย  แก้วเขียว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายอภิเษก  น้อยศิลา
 
1. นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 43 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุปศร  เยาะเย้ย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยงคง
2. นางรติมา  จิตรแม้น
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวสาริกุล  เกิดสวัสดิ์
2. นายสิรภพ  ยืนยง
3. นางสาวหทัยชนก  สมสร้าง
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นายสมพงศ์  วงศ์นุริน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิธิรตา  ณรงค์พันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร  เจนขบวน
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สมงาม
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
2. นายฐปนวัฒน์  มรกต
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายชัยวัฒน์  คำแหง
2. นางสาวนัฐธิยา  ศรีอนุตร
3. นางสาวยุวธิดา  นันทวีรกุล
 
1. ว่าที่ร้อยโทพิสิษฐ์  แวงสันเทียะ
2. นายสุพรรณ  ก้านอินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 21 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีสุข
2. เด็กชายธนกฤษ  กะการดี
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายจีราวัฒน์  บุญเปล่ง
2. นายวัชรพงศ์  พุฒิดำรง
 
1. นายครรชิต  วงศ์เหิม
2. นางภัทรา  ประดับศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินวัตร  ดาศรี
 
1. นายณัฏฐวี  สุขแสวง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวแพรพลอย  ฉิมกูล
 
1. นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.49 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนัทพร  สุรินทร์ศิริรัฐ
2. เด็กหญิงพันวัสสา  พัวพันธุ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางกาญจนา  พุ่มไหม
2. นางปตินุช  พรหมบุตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐพร  พูนศิริ
2. นายธีรพันธุ์  ติยวรนันท์
3. นายวสภณ  โอฬารวรวุฒิ
 
1. นางรัตนา  ชิดชอบ
2. นางสาวดรรชนี  ใจดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสุทศ  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งสุข
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   ฉายแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นางอรอุมา  สำรวมจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐณิชา  ธรรมโสภณ
2. นางสาวธนิฏฐา  เพียรเวชสุนทร
3. นางสาวพรทิพย์  แสนศรี
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 53 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายคำภีร์  เมินดี
2. เด็กหญิงศิรดา  แสนเพื่อน
3. เด็กหญิงสรินยา  เรียงรัมย์
 
1. นายสฤษดิ์  สุขยานุดิษฐ
2. นายพฤษภา  กลีบแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 40 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปาลิตา  เพ็ญพาส
2. นางสาวหทัยชนก  จินดาแก้ว
3. นางสาวเกษราภรณ์  เกษศรีรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นางสาวอัชญา  อนุเคราะห์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 27 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชนัญญา  พิลาศรี
2. เด็กหญิงฟากฟ้าหนึ่ง  นครศรี
3. เด็กหญิงสุธัญยุดา  อคีเว่น
 
1. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์
2. นางสิริกร  คงกล้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายฉัตรกมล  สนทอง
2. นางสาวชุติมา  มะลัยทอง
3. นางสาวพิมนิภา  พานเพชร
 
1. นางรฐา  แหวนวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  อินทนู
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 19 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายปาณัสม์  จันทร์กลาง
2. เด็กชายรัฐนันท์  จันทน์หอม
 
1. นางยุพาจิตรา  บุญจรัส
2. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 47 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายชลธา  ชายเขียว
2. นายภานุกานติ์  นพตลุง
 
1. นายณัฎฐชัย  ลับโกษา
2. นายเก่งกานต์  แก่นดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดารา
2. เด็กชายอนุรุจน์  ช่วยศรี
 
1. นายสมศักดิ์  บุญโต
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 53 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  กรวยทอง
2. เด็กชายศราวุธ  เสนาะเสียง
 
1. นางพยอม  วิชุมา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภาคพรม
3. เด็กหญิงมาตินา  สาธร
4. เด็กหญิงมุทิตา  ตรีเพชร
5. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ภางาม
 
1. นางชวัลพัชร์  สุทธิชินธรรม
2. นางสาวสุกัญญา  อิ่มใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกันติชา  ภูลี
2. นางสาวกัลยา  พลอยกระโทก
3. นางสาวศุภมาศ  ลอยลม
4. นางสาวเกวลี  อินทยูง
5. นางสาวเบญจมาศ  วิชาเฟื่อง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เสาสูง
2. นายจิรภาส  ภูลี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 50 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงฉัตรตะวัน  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงนนทิยา  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงนพเกตุ  สืบเพ็ง
5. เด็กหญิงพลอยฤทัย  ปันจา
 
1. นางกนกวรรณ  สมสุระ
2. นายประจวบ  คำใจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เครือวัลย์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจือจันทร์
3. นางสาวสุนทรียา  เพ่งพิศ
4. นางสาวสุวรรณี  บำรุงผล
5. นางสาวสุวิมล  บัวเคล้า
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นายภูษิต  ผาสุก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.4 เงิน 21 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายฐานทัพ  เจือจันทร์
2. นางสาวปรียานุช  เจือจันทร์
3. นางสาวปลายฟ้า  รวิสรากุล
4. นายพงศ์ศิริ  ศรีวิเศษ
5. เด็กชายภูริ  จังอินทร์
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นางสุภาวดี  เมธาศิริ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชานนท์  อร่ามเรือง
2. นายธริษตรี  โสมกุล
3. นางสาวราเอล  ถาพรพาท
4. นายศรากร  กงจักร์
5. นายอำพลชัย  คงสุข
 
1. นางอิสราภรณ์  โพธิ์สุวรรณ
2. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกิตติยา  ไกรเพ็ชร
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ขจร
3. นางสาวณัฐริกา  ภูวงศ์
4. นางสาวปิยะรัตน์  สมพร
5. นางสาวพรทิพย์  พุ่งพวง
6. นางสาวพัชรินทร์  พรหมบุตร
7. นางสาวมณฑิชา  แก้วมาตย์
8. นายรุ่งโรจน์  ตติยวงศ์วิวัฒน์
9. นางสาววรรณวิภา  แสนกล้า
10. นายวีรศักดิ์  ยอดรัก
11. นางสาวศิริกานดา  พร้อมดี
12. นายสันติ  วรรณสิงห์
13. นางสาวสุกัญญา  ยศศิริ
14. นางสาวสุชาดา  จงใจงาม
15. นางสาวสุภาวรรณ  สืบเทพ
16. นางสาวอุไรพร  เนื่องโพธิ์
17. นายเกียรติศักดิ์  ศรีพรหม
18. นางสาวเบญจวรรณ  สายกระสุน
19. นายโกวิทย์  ดวงศรี
20. นางสาวโอพัตรา  สายวัน
 
1. นายนันทพล  ใจกล้า
2. นางยุพิน  บรรเทพ
3. นายประเสริฐ  ทองอุดม
4. นางนางเยาวรัตน์  พรหมสา
5. นางสาววานิจ  ตาทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกร  หาสุข
2. นายกิตติศักดิ์  ทองนำ
3. นางสาวจุฑามาศ  มีรส
4. นางสาวจุฑารัตน์  ก้านอินทร์
5. นายชัยพร  แสนกล้า
6. นางสาวฐนิชา  วรรณคำ
7. นายธนานนท์  แสนกล้า
8. นายปัญญา  ตระการจันทร์
9. นางสาวปิลันทกานต์  บุญโสดากร
10. นายพงศกร  ศรีเพชร
11. นางสาวพลอย  นามเวช
12. นางสาวพิมพร  ไชยชนะ
13. นางสาวพิมพ์สุดา  ศรีบุญเพชร
14. นายภัทรศักดิ์  สีทน
15. นางสาวมยุรี  ตรีวิเศษ
16. เด็กชายรัตนพล  ปานทอง
17. นางสาววิภาวี  บุญบำรุง
18. นายวีรพงษ์  มะลิงาม
19. นางสาวศรัญญา  มาดี
20. นายศักดิ์สิทธิ์  ไกรสุข
 
1. นายเกียรติภูมิ  ทองลาง
2. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
3. นางสาวฉัตรแก้ว  เดชใจทัศน์
4. นางกันยา   หลวงยี
5. นางสาวสายสุวรรณ  ชูทรงเดช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 47 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายปารเมศ  วรรณศิริ
 
1. นางสารภี  ทองเลิศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 21 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทา
 
1. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชนาภัทร  แสงจันทร์ฉาย
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงงาม
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นายมนตรี  จิตต์หาญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.99 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววชิราภรณ์  แก้วเกิด
2. นายเตชะ  บุญทรง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
2. นางสาวถนอมจิตร  อวงพิพัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.25 ทอง 11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญดาว  เหมือนหมาย
2. นางสาวจริยาภรณ์  ตระกูลอุดมพร
3. นายชนาธิป  ถือชาติ
4. นางสาวพัชริดา  ห่อทรัพย์
5. นายวรรณรัตน์  พรวิวัฒน์
6. นายสิรภพ  จันทขัมมา
7. นางสาวสุทธิกานต์  พันธ์ภูงา
8. นายสุริยา  ภุูมิสูง
9. นางสาวอทิตตยา  บรรดาดี
10. นายไพศาล  สามิภัตย์
 
1. นางสาวฉัตรการ  ฉัตรทอง
2. นางสำราญ  พิศโฉม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทนทาน
2. เด็กหญิงกาญจนา  บรรณาการณ์
3. นางสาวจันจิรา  มาลัย
4. เด็กหญิงชลดา  ทั่วดี
5. เด็กหญิงดวงกมล  บูรณ์เจริญ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประดุจชนม์
7. นางสาวนลินพรรณ  ผ่องใส่
8. เด็กหญิงนันทกา  สุขแสวง
9. นางสาวฤทัย  สาสังข์
10. เด็กหญิงสายพิน  จันทร์ชื่น
11. เด็กหญิงสิริวรรณ  สติพลัน
12. เด็กหญิงสุพัชรี  บุตรงาม
13. เด็กหญิงอทิตยา  เกิดมงคล
14. เด็กหญิงอนันตยา  สืบสันต์
15. เด็กหญิงอรณี  บุญเจริญ
 
1. นายสุรชัย  กุลรัตน์
2. นายสุวชัย  ศรีบุญเรือง
3. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
4. นายอภิศักดฺิ์  อุดหนุน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายภาวี  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวเกื้อกูล  สมัครสมาน
 
1. นายชนะศึก  จินดาศรี
2. นางสาวจันทิมา  ผู้สมเก่า
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นายนัทพงษ์  กองแก้ว
2. นางสาวลัคนา  ปู่พุก
 
1. นายสุวชัย  ศรีบุญเรือง
2. นายกิตตินันท์  ปัญญาเอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสถาพร  เกสรนวล
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพิริยา  ศรีมันตะ
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงทัศพร  เทศแก้ว
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวเกศกนก  โกยสวัสดิ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวันชนะ  ยอดรัก
 
1. นายณัฐภณ  เต็งสกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายอนันต์  งามนัก
 
1. นายพุทธวรรษ  พันชนะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1. เด็กหญิงพัชรพร  เหมาะหมาย
 
1. นางบุญถึง  สุขวาสนะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายเจตนิพัทธ์  วินิจฉัย
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันทองดี
2. เด็กหญิงวิยดา  เทียมลม
 
1. นายไพจิตร  ทองพันธ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นายชุมพร  เพ่งเล็งดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวอนันตญา  อินทรกำแหง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เจนจบ
2. เด็กชายพลพล  พูนสวัสดิ์
3. เด็กชายพัฒนชัย  สวนงาม
 
1. นายณัฐภณ  เต็งสกุล
2. นายอภิชิฏฐ์  ศศิสุทธินานนท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  ธรรมนุส
2. นายทักษิณ  พางาม
3. นายอรรถกร  แก้วล้ำ
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นางสาวถิรนันท์  จงใจงาม
 
1. นายศิริชัย  แก้วเขียวงาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพิจักษศ์  แก้วตา
 
1. นางสาวชฎาพร  ภุชงค์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววิภา  แสงม่วง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.96 ทอง 9 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายทศพล  เอติยัติ
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.75 ทอง 11 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายณัฐศิษย์  ประเมินชัย
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 79.6 เงิน 16 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายวัชรพงษ์  เหง่าเลียบลับ
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นายสยาม  ดลเสมอ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายธัชพล  แว่นไทยสง
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เกิดสบาย
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 12 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายพีรศักดิ์  ร่าเริง
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงเทพสุดา  แรงรอบ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีระทัศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 24 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงวิยะดา  ประสงค์สุข
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธิยาภรณ์  ระดมงาม
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายชุติพนธ์  น้ำใจเลี้ยง
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. นางสาวอรอุทัย  ทองสอาด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายวิธู  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจตุพร  เลิศอนันต์สิทธิ์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.3 ทอง 18 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกมล  บุญชูงาม
2. นางสาวกุลธิดา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงทักษพร  ดีรุณ
4. เด็กหญิงนริศรา  หมายกล้า
5. เด็กชายยศกร  กันยา
6. เด็กชายวงศธร  สถิตสุข
7. เด็กชายสันติ  ทองประดับ
8. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีระทัศน์
9. เด็กชายอัจฉริยะ  หอมขจร
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปิ่นเพชร
2. นางสาวกรรณิกา  สิงจานิสงค์
3. เด็กหญิงกุลชิตา  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงจิตรา  บูรณ์เจริญ
5. เด็กชายทิพัฒชัย  สิงจานิสงค์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ดอกไม้ทอง
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  คำดี
8. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใจงาม
9. นายศรรัก  มุมทอง
10. นางสาวศรัญญา  แก้วกาหนัน
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โกศล
12. นางสาวสกาวเดือน  ผัดบัว
13. เด็กชายสหัสวรรษ  มีอำนาจ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาลีทอง
15. เด็กชายอรรถชัย  ทะวาระคาม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสาววันวิสาข์  ภาษี
3. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
4. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 52 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายฌานิตย์  พูนสวัสดิ์
2. นายณัฐพล  มูลพร้อม
3. นายธนากร  ฟองทราย
4. นายวัชรินทร์  สินยา
5. นายวีรเทพ  น้ำย้อย
6. นายเกษมศาสตร์  ทองละเอียด
 
1. นางสาวอ้อมใจ  สาระติ
2. นายเดชา  วุฒิยา
3. นางมัลลิกา  พรมมา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญธริกาณ์  พูลเฉลียว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไวสาลี
3. นายคมกฤช  เนื้อนิล
4. เด็กหญิงจตุพร  เพ่งพิศ
5. นางสาวจารุวรรณ  กัณหริ
6. นางสาวจิดาภา  กองศิริ
7. นายณรงค์ฤทธิ์   แว่นเนตร
8. เด็กชายธราเทพ  นิลดา
9. นางสาวธิดาทิพย์  ยืนยง
10. นางสาวนวพร  พิมพาศรี
11. นางสาวปิยดา  สาคร
12. เด็กหญิงพรทิพย์  ประดุจชนม์
13. นางสาวพรรณวดี  ตุ่นแก้ว
14. นายพรอนันต์  อุ่นทวี
15. เด็กชายพันแสนศักดิ์  อุ่นทวี
16. เด็กชายภัคธีมากรณ์  บุญมาก
17. นางสาวภาวิณี   แก้วทอง
18. นางสาวมลธิยา  กะทิศาสตร์
19. นางสาวรจนา  อินทร์ทอง
20. นายฤทธิชัย  สิริดี
21. นายลิขิต  จารัตน์
22. นายวัชรินทร์  พรหมวัฒน์
23. เด็กหญิงวิชุดา  ราชทอง
24. เด็กชายวิศิน  กุลรัตน์
25. นางสาวศรัณย์พร  จันทเขต
26. เด็กหญิงศศินา  สุภิษะ
27. นางสาวศิริลักษณ์  กทิศาสตร์
28. นายสิทธิ์ศักดิ์  เพราะทอง
29. นางสาวสุนันตรา  ธนชัย
30. เด็กหญิงสุพรรณี  ถาวรศักดิ์
31. นายสุริยัน  สีหะมาตร
32. นายสุรเกียรติ  ไกรสุข
33. นายอนุสรณ์  อัดใจ
34. นางสาวอภิชญา  สกุลดี
35. นางสาวอมิตา  โภคพิพัฒน์
36. นางสาวอริสรา  สุขตัน
37. นางสาวอารียา  ชาญวิชา
38. นายเจษฎาภรณ์  สินมาก
39. นางสาวเบญจวรรณ  บุญธรรม
40. นางสาวเอื้องฟ้า  จันทะภักดิ์
 
1. นายองอาจ  สุจินพรัหม
2. นายธงสี  วรฉัตร
3. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
4. นายเชิดชัย  เจริญยิ่ง
5. นางสาวเพ็ญศรี  ยอดอินทร์
6. นายสนชัย  ทวีอินทร์
7. นางสาวธฺิติมา  ทองคำ
8. นายประณต  ชุบสุวรรณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.1 ทอง 21 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสันติ  ทองประดับ
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1. นายสมคิด  เจนถูกใจ
 
1. นางอิศราพร  อินทะกนก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ชมเหิม
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวสุวนันท์  จันทเขต
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 20 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายสุริยะ  ยอดสิงห์
 
1. นางอรพินท์  ดาศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายภาสกร  มุ่งมี
 
1. นายกิตติพงษ์  มณฑา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงปรัศนี  บุญมาก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวแทนวรรณ  ป้องกัน
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.25 เงิน 54 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สร้อยดอก
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 20 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  ดำเนินงาม
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 12 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายฐิติกร  เพลินสุข
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธร 1. นายอัครพล  แวงเลิศ
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 39 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  การบรรจง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 31 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวมนัสวี  ชาวนา
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 28 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกฏ  มีกุศล
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ใจองอาจ
3. เด็กชายยศพลธ์  กิตติพรเจริญศิลป์
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  วานิชย์
5. เด็กหญิงลมลวรรณ  ธิใจ
6. เด็กหญิงวทณีย์  วงศ์สกุล
7. เด็กหญิงวนัสนันทน์  อยู่ดี
8. เด็กชายวิจารณ์  แสนศิริ
9. เด็กชายอัจฉระ  โอษฐงาม
10. เด็กหญิงเกวลิน  มุขมนตรี
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายณัชพล  เปรียบนาม
3. นางสาวมินทร์ลดา  ศาลางาม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติกานต์  อินทร์หอม
2. นายกิตติธัช  เทศแก้ว
3. นางสาวจันทกานต์  พยุงดี
4. นายจิระพงค์  สุขร่วม
5. นายธนพล  สุดตลอด
6. นางสาวปริยา  ศิลปสิทธิ์
7. นางสาวภัทรียา  อินทยุง
8. นายวัชระพงษ์  บุญมี
9. นางสาวสุภิศา  วราคำ
10. นายไตรภพ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายมงคล  มามาตย์
3. นางสาวสุรางคนา  เหมาะทอง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกมลเนตร  โต้เคีย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เกิดเหมาะ
3. เด็กหญิงตรงศร  ศรีสุริยงค์
4. เด็กหญิงนันธินี  นัยวุฒิ
5. เด็กหญิงศศิกานต์  พิศลืม
6. เด็กหญิงศศิธร  คำจันทร์
7. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรมาก
8. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสิทธิ์
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวนิศารัตน์  นิลศักดิ์
3. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
4. นายชนาวุธ  คงดี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. นางสาวกฤษณา  โสรถาวร
2. นางสาวจรรยพร  คุตรัมย์
3. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
4. นางสาวบุญศิริ  สมบัติ
5. นางสาวประภาพร  เหลาทอง
6. นางสาวปัญญาพร  ชมบ้านแพ้ว
7. นางสาวพิมพ์  นครจุ่น
8. นายศุภโชค  ชุมไธสงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
2. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
3. นายชนาวุธ  คงดี
4. นางสาวนิศารัตน์  นิลศักดิ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 48 โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษาเสน
2. เด็กหญิงธนัชญา  บุญบุตตะ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พ่อค้า
4. เด็กหญิงปวีณา  สำรวมจิต
5. เด็กหญิงภัสรา  ประประโคน
6. เด็กหญิงศิริพร  เทวิรัมย์
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พะนิรัมย์
8. เด็กหญิงอุษณีย์  สำรวมจิต
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 39 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  มานุจำ
2. นางสาวกาญจนา  พินิตธรรมนาถ
3. นางสาวชญานินทร์  ต้นทด
4. นางสาวธนาภรณ์  เสริมศิริ
5. นางสาวพิริยา  ลักขษร
6. นางสาวมณีวรรณ์  สาคะนิล
7. นางสาวมนธินี  เหมาะทอง
8. นางสาวยอแสง  พิทักษ์นันท์
 
1. นางสุนทรี  เกตุชาติ
2. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 14 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทีงาม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงธนพร  เพิ่มเติมสิน
4. นางสาวธนภรณ์  คำพันธ์
5. เด็กหญิงธัญธรณ์  กสินธุ์มานะวาท
6. เด็กหญิงบุษยาพร  ขันทอง
7. เด็กหญิงปริยาภัทร  ดัชถุยาวัตร
8. เด็กหญิงพรภัสสร  ถนัดรอบ
9. เด็กหญิงมัชฌิมา  นาทรัพย์
10. เด็กหญิงรวิฎา  บุญสุข
11. เด็กหญิงลินจง  เสียงกิม
12. เด็กหญิงวริสรา  อสิพงษ์
13. เด็กหญิงศิรกาญจน์  แก้วผสม
14. เด็กหญิงสุมินตรา  ประกอบดี
15. เด็กหญิงอาทิตญา  วงษาเทียม
 
1. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
2. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกฤษฎา  เหลืองเดชานุรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  หอมกลิ่น
3. นางสาวฉัตรอนุธิดา  แหลมทอง
4. นางสาวชุติมา  งามเนตร
5. นายณัฐวุฒิ  ยิ่งยงยุทธ
6. นางสาวดารุณี  ไชยสีดา
7. นายธีระพงศ์  แก่นสน
8. นางสาวนารินทร์  รวดเร็ว
9. นางสาวนิศา  เนตรแก้ว
10. นางสาวนุชชนา  ยิ่งได้ชม
11. นางสาววันวิสา  อาภาประสิทธิ์
12. นางสาวศิริลักษณ์  คำสิงห์นอก
13. นางสาวอรปรียา  อ่านไทสง
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
3. นางพจนีย์  มีมาก
4. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
5. นางสุวิมล  บุญโต
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายรัชตะ  วิเศษ
2. นายวรากร  ขุมทอง
3. นายอนุพงษ์  แสนดี
4. นายอรรถพล  บุตรทุมพันธ์
5. นายอำนวย  ศรีเทพ
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กิจอานันต์
 
1. นายไพรัตน์  ธรรมวิสุทธิ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. นายจิระนันท์  ปัลณติยารักษ์
 
1. นางพรเพ็ญ  อินทร์ทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญชนก  มุมทอง
 
1. นางสาวสุทธนี  แก้วงามสอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวแพรวา  กุลัตถ์นาม
 
1. นางสายสุนีย์  สมทรัพย์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 33 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชญาณี  คีรีวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  สมควรทัด
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตอารี  เรืองเกษม
 
1. นางรัตนา  รัตนกาญจน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายอุกฤษ  ปะบุญเรือง
 
1. นางสุภาพร  โชติกาญจนวัฒน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายอภิวัฒน์  แซ่เต็ง
 
1. นางสาวสุทธินี  แก้วงามสอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายจิรายุ  โอธินทรยุทธ
2. เด็กชายธนภัทร  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ผงทวี
4. เด็กหญิงปิ่นระยา  เสียงเพราะ
5. เด็กหญิงพรประภา  สิริฤทธิ์วัฒนา
 
1. นางเย็นฤทัย  สามาลย์
2. นางสาวปภาวี  พุ่มไหม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 28 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกุลรินทร์  จันทร์หอม
2. นางสาวทิภาภรณ์  ยิ่งมีมา
3. นางสาวปติญา  เขตบุญพร้อม
4. นางสาวอตินุช  พัฒนไทย
5. นางสาวอภิชยา  มีพร้อม
 
1. นางสาววันทนีย์  สร้อยนาก
2. นางสาวนฤทัย  เนินทอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.33 เงิน 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาววันทนีย์  ประดับศิริพรหม
 
1. นางสาวขนิษฐา  สมานสวน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.98 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันติธีระธรรม
 
1. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.59 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธร 1. นายธัชชน  กุลธานี
 
1. Mrs.Wei  Xiaolin
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายอดิเทพ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสมปอง  ประทุมปี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกุลชา  ภัทรพานี
 
1. นายคาซูฮิโกะ  มัทซึโอะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจะ  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงอนุสรา  ชอบนา
 
1. นางวริษฐา  นิ้วทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสิรินธร 1. นายคุณัชญ์  เนื่องนิยม
2. นางสาวญาสุมินทร์  ชนะมะเริง
 
1. นางสุพรรษา  สกุลพิทักษ์ผล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.7 ทอง 30 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชื่นบุญเกิด
3. เด็กชายชานนท์  ยินดี
4. เด็กชายธวัชชัย  ยอดพรหม
5. เด็กชายธีรพงษ์  วังคำ
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไกรวงษ์
7. เด็กชายพงศพัศ  เชียงสา
8. เด็กชายสถาพร  รัตนาพูนเพิ่ม
 
1. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 50 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายคมปราชญ์  สมเป็น
2. นายภูมินทร์  ฟังสุวรรณรักษ์
3. นายวัชรพงศ์  หงษ์สูง
4. นายวัชระ  ฉิมเสือ
5. นายวิทวัส  นิลแก้ว
6. นายสิริศักดิ์  ไชยกลมโรจน์
 
1. นายเกริกวิทย์   จันทเขต
2. นายไผ่  พรมเพชร
3. นายทรงชัย  บุญสุยา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.92 เงิน 20 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายกษิดิศ  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  เด็ดขาด
3. นายพงศภัค  โก๊ะรัมย์
4. นางสาวพรภินันท์  สร้างดี
5. นางสาวรัตนา  อุดมครบ
6. นางสาวลภัสรดากาญจน์  รุ่งงเรือง
7. นางสาวศศิพร  ห้องขวาง
8. นายสันติราษฎร์  นามวัฒน์
9. นางสาวอรัญญา  บรรลือทรัพย์
10. นางสาวแขนภา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสายใจ  บูรณ์เจริญ
2. นางนงเยาว์  กลั่นกำเนิด
3. นายสมเกียรติ  กลั่นกำเนิด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  คงมั่น
2. เด็กหญิงชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
3. เด็กชายวิชิต  อ่อนสมัย
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงเบญจพร  คุชิตา
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นางสาวทิฆัมพร  อำนวยสวัสดิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกรองแก้ว  สินสุพรรณ
2. นางสาวชนาพร  ภูสูง
3. นางสาวฐปนีย์  ชูสกุล
4. นางสาวพรรณรัศมิ์  บุญเต็ม
5. นายสุุรศักดิ์  สวัสดี
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชานิดา  พูนมั่น
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  แหวนวิเศษ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉัตรทัน
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
2. นางเกวลิน  ศรีหิรัณย์สกุล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  สุลินทาบูรณ์
2. นางสาวสกุณา  เชื้อมาก
3. นางสาวเกศรินทร์  บุญมานนท์
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
2. นางเกวลิน  ศรีหิรัณย์สกุล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 28 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจินตนา  ผ่องใส
2. เด็กหญิงทักษิณา  คลายทุกข์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ยองทอง
 
1. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
2. นางสาวอำไพ  มุลาลินน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ประมูลศรี
2. นางสาวนัทธมน  สีทำมี
3. นางสาวพรรณราย  บรรเทากุล
 
1. นางเพ็ญทรัพย์  วงศ์นรา
2. นางรุ้งดาว  กลิ่นหอม
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายสุภัค  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 83.5 ทอง 50 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายทินกร  พนารินทร์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 72.8 เงิน 49 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายเกรียงไกร  บุญสอน
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84.8 ทอง 31 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายวันชัย  วุฒิยา
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.6 ทอง 38 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เหง่าพันธ์
2. นายกวินโมทย์  ทองละเอียด
3. เด็กหญิงกาญจนา  ใสยิ่ง
4. นางสาวกานติมา  บุญสุข
5. นายจิรภัทร  สมรูป
6. เด็กหญิงจิรัญชา  เล็ดมะ
7. นายชัยชนะ  พรหมอินแก้ว
8. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทะนัย
9. นายทินกร  พนารินทร์
10. นางสาวธิดาภา  รุ่งสันเทียะ
11. เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วโซน
12. เด็กหญิงปณิตา  วงษา
13. นายปรเมศร์  ศิริปัญญา
14. เด็กหญิงมลธิดา  วิชัยวงศ์
15. เด็กหญิงยุวดี  พากเพียร
16. เด็กหญิงรัตนา  พัดพรม
17. นายวันชัย  วุฒิยา
18. นายศราวุฒิ  กอสาลี
19. นายศิลาชัย  นรโคตร
20. นายสนธยา  บุญครอง
21. นายสันติภาพ  มีแก้ว
22. นายสิทธิศักดิ์  สาระสิทธิ์
23. นางสาวสุกัญญา  บุญโต
24. นายสุทธิพร  ขวัญทอง
25. นายสุภัค  พูลสวัสดิ์
26. นายสุริยา  แก้วศรี
27. นายอนุชิต  พรหมทา
28. นางสาวอมราพร  จันทร์ปัญญา
29. เด็กหญิงเพชรไพริน  คำผาย
30. นายเสกสรร  เพ็งไฮสง
 
1. นางสาวอ้อมใจ  สาระติ
2. นายเดชา  วุฒิยา
3. นางสาวศิริวรรณ  หางสลัด
4. นางพิยดากรณ์  สำรวมจิตร
5. นางสาวเอมอร  หลวงสนาม
6. นายพีระ  จันเหลือง
7. นายครองสุข  หารไชย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  นิลวรรณ
2. เด็กชายศิวกร  ยอดอินทร์
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นายชัยพร  สืบนุการณ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายดิชพงศ์ภูมิ  รัตนพูนเพิ่ม
2. เด็กชายอนิรุธ  คงยิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
2. นายนิวัติ  โสแก้ว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 20 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายจีรพล  ระดมบุญ
2. นางสาววรรณิดา  ศรีวะรมย์
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. นางดวงตา  บุติมาลย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนาวุธ  ทิมเมือง
2. เด็กหญิงสิรินญา  จำปา
 
1. นายเลข  ทิวคู่
2. นายบูรณ  ผักไหม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายฤกษ์อนันท์  วิเรขรัตน์
2. นายสิทธิชัย  จรัณยานนท์
 
1. นางสาวรุจิรา  ปรางค์ชัยกุล
2. นายเลข  ทิวคู่
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตพงศ์  ทับมะเริง
2. เด็กชายฐนกร  เบญจกรณี
 
1. นางดลนภา  พุ่มพุฒ
2. นายส่งเสริม  สุทัศนะพานนท์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วละมุล
2. เด็กชายพงศธร  เพชรสุวรรณ
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. นางดวงตา  บุุติมาลย์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายวริทนันท์  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  เห็นสุข
 
1. นางสาวอัมพร  คนึงเพียร
2. นางปานชนก  ขันอ่อน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายปฐวี  ทองโปรด
2. นายอัสกรณ์  คำผม
 
1. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
2. นางรุ่งนภา  กลิ่นกลาง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายชินวัฒน์  บุญเสริม
2. นายวัชรพล  นิลทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
2. นางดวงตา  บุุติมาลย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนสิรินธร 1. นายจัตุควัฒน์  สาแก้ว
2. นายรัฐธนินท์  แสงทอง
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพรหมมินทร์  ลิ้มกมลทิพย์
2. นายอภิวัฒน์  พยุงเกษม
 
1. นายศุภชัย  ราชนู
2. นางวราพร  เจียมเมืองปัก
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 14 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ดาศรี
2. เด็กชายภราดร  โสปันหริ
3. เด็กชายสุริยา  ศรีสอน
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นายบรรพต  นนธิจันทร์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95.4 ทอง 7 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายคงเดช  เงางาม
2. นายพงศกร  ศรีทัย
3. นายพงศธร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นายบรรพต  นนธิจันทร์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 36 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายภูริณัฐ  แหวนวิเศษ
2. เด็กชายสุดเขต  สวายทอง
3. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งเจริญ
 
1. นางพิมพ์พจี  คีตภิรมย์
2. นางอัญชลี  สุทธิธรรม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  ปะนา
2. นายสุธเนศ  สำเรือง
3. นายสุรัตน์  บุญรับ
 
1. นายประเสริฐ  บุญคล้อย
2. นางทาริณีย์  บุญคล้อย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 48 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สร้างดี
2. เด็กหญิงญานิน  สายยศ
3. เด็กชายเกริกพล  ปะทะรัมย์
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 26 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  แจ่มจันทร์
2. นายพิสิทธิ์  พานพินิจ
3. นายสุทธิภัทร  กระสันดี
 
1. นายสิทธิพล  นามสว่าง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 50 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรกล้า
2. เด็กหญิงจันทิมา  จ้อยหล่วย
3. เด็กชายธีรเดช  เชิดดอก
4. เด็กหญิงปวีณา  แนบทางดี
5. เด็กหญิงผกามาศ  ไม้อ่อนดี
6. เด็กหญิงรวิภา  บุญมี
 
1. นายไผ่  พรมเพชร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนสิรินธร 1. นายกัณต์ณภัท  ผิวเหลือง
2. นายชัยชาญ  เจริญศิริ
3. นางสาวประภัสสร  กล่อมจิต
4. นางสาวผกามาศ  ถือเหมาะ
5. นางสาวลำดวน  สุขศรี
6. นางสาวเกษรา  ทองใบ
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.42 ทอง 19 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  คงมงคล
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทาตะวงศ์
3. เด็กหญิงเรวิกา  บุญทูล
 
1. นายศุภชัย  บุุติมาลย์
2. นางดวงตา  บุุติมาลย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 51 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  อาจยิ่ง
2. นางสาวบุญสิตา  จับไวดี
3. นายสุระชัย  เขียวงาม
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัญญาพร  โสบันหริ
2. เด็กชายพีรันธร  ดียิ่ง
3. เด็กหญิงมรรษกร  นาคโทน
 
1. นายสุนทร  คงทน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  สุขแน่น
2. นางสาวสมศรี  ศรีวิคาร
3. นายเอกราช  อาญาจงสวัสดิ์
 
1. นางสาวละเอียด  มีแก้ว
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ดาศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปุณรดา  บัวใหญ่รักษา
2. เด็กชายศิวกร  พินิจ
3. เด็กชายศิวกานต์  ศรีมารักษ์
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.14 ทอง 27 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวนงนภัส  อึงชื่น
2. นางสาวรัตตวรรณ  โคตะมี
3. นางสาววรรณิดา  ประวาสุข
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงยุภาดา  มะลิลา
2. เด็กหญิงรติกานต์  ชโลธร
3. เด็กหญิงวศินี  ภูกองพลอย
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 45 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธารารัตน์  บุญเลิศ
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  สุขนิตย์
3. นางสาวพิยดา  บุญหอม
 
1. นางสมคิด  จารัตน์
2. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.91 เงิน 24 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมวัน
2. เด็กหญิงธีรพร  ไชโย
3. เด็กหญิงอรทัย  อุปถัมภ์
 
1. นายอดิเทพ  เข็มทอง
2. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวพัชรี  โสปัญหริ
2. นางสาวศิริญญา  หินกล้า
3. นางสาวอัจฉราพร  เจริญยิ่ง
 
1. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
2. นางสาวศัลย์ทนีย์  กัญญาพันธ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สืบสุก
2. เด็กหญิงชนัด  สรสิน
3. เด็กหญิงสุชาดา  สืบสุก
 
1. นายจตุรานนท์  ถือชาติ
2. นางธัญสรณ์  ไหมทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนฤมล  ราษีทอง
2. นายวิทวัส  เรียบร้อย
3. นางสาวสุภศรี  จำปาจันทร์
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 1. เด็กชายจันทรัตน์  ยิ่งเชิดสุข
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 20 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริมา  โสรเนตร
 
1. นายรติพัทร  มาดอนกลาง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กหญิงน้อยหน่า  เป็นพร้อม
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ยงกุล
3. เด็กชายเบญจพล  โพธิปัสสา
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตวลี  สายส่อ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. นายประพจน์  แท่นดี
2. นายยศ  เขมรัฐ
3. นางสาววราภรณ์  นามวัน
 
1. นางสาวศศิการณ์  โฮจีน
2. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักษาแลง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อาจกล้า
 
1. นายรติพัทร  มาดอนกลาง
2. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  โทบุตร
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายมนัญชัย  ทองเกลี้ยง
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กชายอธิปัตย์  กอปรกิจงาม
 
1. นางสาวอรทัย  ยืนยง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายสงบ  อุส่าห์ดี
 
1. นางเสาวณีย์  หยิบล้ำ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวภานุมาศ  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางประภาวดี  บุญเยี่ยม
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คงราษี
2. เด็กชายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นายเชาว์  ทอนโพธิ์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1. นายนวพล  ใสสูงเนิน
2. นางสาวบุษยารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวทิพย์วรา  ใจดี
2. นางกานต์ทิวา  สาแก้ว
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73.8 เงิน 16 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายกนกศักดิ์  สีดา
2. เด็กหญิงนภาสุข  ขันทอง
 
1. นายรติพัทร  มาดอนกลาง
2. นางวิชชนี  มีปะทัง