สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงขจีนุช  โพธิ์่อ่อน
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  สมสิทธิ์
 
1. นางวารุณี  หมายสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 41 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสินีนาฎ  จุลรังสี
 
1. นางจิราพร  ดาบุตรดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลีพร  แสนดี
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 42 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำนึงสุข
 
1. นางกุลธนันท์  คุณมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายวิษณุ  กองคำ
 
1. นางสาวจินตนา  พิกุลแก้ว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.7 ทอง 34 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กองประมูล
2. เด็กหญิงมาลิวรรณ  ลักขษร
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เพ็งน้ำคำ
 
1. นางวิภาพร  สิริสุนทรานนท์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 58 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายคำจันทร์  แปลงศูนย์
2. นางสาวชไมพร  จันทะนันต์
3. นางสาวอนัญญา  พรบุญ
 
1. นางสาวจินตนา   พิกุลแก้ว
2. นางสาวสอนสวรรค์  ถวิลรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 15 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงอรทัย  แข็งกล้า
 
1. นางนงลักษณ์  พสุนนท์
2. นางมยุรี  วงศ์วาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายรัชพล  น้อยถนอม
2. นางสาวศิริรัตน์  สุทธิรัมย์
 
1. นายโกศล  วงษ์สุนทร
2. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ดีสนิท
 
1. นางณัฐณิชา  สุมาลุย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 44 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพุธิตา  คงมั่น
 
1. นายอุทัย  อุดทุม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ   หลวงนา
2. เด็กหญิงศศิธร   ยิ่งใหญ่
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ   จันทร์เขียวเวียง
 
1. นายชัชวาล  มั่นคง
2. นายชัชวาลย์  มณีวัตร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 45 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา   สามชัยรัตน์
2. นางสาวดวงฤมล  สิงห์ทอง
3. นางสาวศิริรัตน์   สิงห์คำ
 
1. นางณาตยา  ผสมวงศ์
2. นางเกษร  ศรีจำปา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 22 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ครุฑทอง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญลอย
3. เด็กหญิงสุชาดา  สันวัง
 
1. นางอุมาพร  สุดาปัน
2. นายอรรณพ  วงศ์คำมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 47 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกันติยา  ศรีนิล
2. นางสาวนิตยา  อาจเชื้อ
3. นางสาวสุกัญญา  สีงาม
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทร์งาม
2. นางสาวสุพัตรา  ทองแม้น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.9 ทองแดง 19 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธนากร  แก้วพลอย
2. เด็กชายไตรรัตน์  ระดมงาม
 
1. นายพิทักษ์  ทวีแสง
2. นางนภัสกรณ์  นามโสม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิตต์ตรีนุช  จันทอุดร
2. นายชาคริต  ยุกตานนท์
 
1. นางจินตนา  ชัยทอง
2. นางกุหลาบ  วงศ์วาน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายพีรกร   บุญสูง
 
1. นายชัชวาล  มั่นคง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 22 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายพิเชษฐ์  ศรีษะแก้ว
 
1. นายวิมลพันธ์  พรมพิไสย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐลินี  ขวัญดี
3. เด็กหญิงปวีณา  เสียมทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์เจริญ
2. นางภัคจิรา  วงศ์เจริญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 27 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายณัฐพล  รัตนมาลี
2. นายพัชราวุฒิ  คันโทเงิน
3. นางสาววรัญญา  วันนา
 
1. นางสาวพรนภา  พุทธานุ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ระดมสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ   ศรีละออง
2. เด็กหญิงนภาภรณ์   เหม็งทะเหล็ก
3. เด็กหญิงบุญญิสา  คุณพาที
 
1. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
2. นางนิภาพร  ปรึกษาดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 17 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤชยาภรณ์   นาเมือง
2. นายบรรจบ   จิรัมย์
3. นางสาวศิรินทรา   นิมารัมย์
 
1. นายปฏิพล  จำลอง
2. นางวิชญาภรณ์  รัตนศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.1 เงิน 15 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยินดี
2. เด็กชายชนัตถ์  สุขเพิ่ม
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สุขสุด
 
1. นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข
2. นางสาวชญพร  นธีนาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐกานต์  บุญแต่ง
2. นายธวัชชัย  โสมุล
3. นางสาวพัชรี  อินทหอม
 
1. นายจิรศักดิ์  พูนวิเชียร
2. นายศุภรณ์  ประทุมทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 27 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ฤทธิโสม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไชยภา
 
1. นายบุญประเสริฐ  วันดี
2. นางรุ่งทิวา  หล่าแสนเมือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 47 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชัยธานี
2. นายณัฐกร  หลุมทอง
3. นางสาวลิตา  หนูพลาย
 
1. นางณัฏฐิยา  ชิดนอก
2. นางรัตนา  เนื่องขันตรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชัยทวี  แก้วหอม
2. เด็กชายภูติปัญนปวีณ   ศึกชาญยุทธ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาษา
2. นางสาวรัตภูมิ  แจทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกวิน  สิงหลสาย
2. นายสุรชาติ  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุดหอม
2. นางสายรุ้ง  สุวรรณไตรย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายราชัน  อำนวย
2. เด็กชายวัฒนานนท์  วงแก้ว
 
1. นายกัมปนาท  ผลไม้
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  หาญนพ
2. เด็กชายอนุชา  สิมมา
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 27 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา   ลาล้ำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะเดื่อ
3. เด็กหญิงสุธิตา  ขันชัย
4. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคสาทา
5. เด็กหญิงอัมพิกา  ขุมทรัพย์ฺ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ชาวนา
2. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐมล  เข็มสันเทียะ
2. นายประทิน  สวาศรี
3. นางสาวพัชราภรณ์  อาจสังข์
4. นางสาวสุนิญา  พูตะคุ
5. นายเจนวัฒนา  คำนึงสุข
 
1. นางสาวณภัทร  เนื่องมี
2. นางสุมาลี  เครือผือ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 29 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขาวงาม
2. เด็กชายตุลากานต์  ยอดพรหม
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บองเพชร
4. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญครอง
5. เด็กหญิงอาภัสรา  กระแสโท
 
1. นายสันติ  นามสว่าง
2. นางปราณี  นามสว่าง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์   จันทร์หง่อม
2. นางสาวชฎาภรณ์  ลีรัตน์
3. นางสาวนุชรี  เพิ่มทอง
4. นางสาวปรียาวรรณ  เพิ่มทอง
5. นางสาวรัตติมา  สุทธินา
 
1. นางสุจินดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางปัญจพร  ธรรมนิยม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์    สัทธานุ
2. เด็กชายธนวิชญ์    ปิตรักษา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซมทอง
4. เด็กหญิงสุดาภรณ์   สืบวงค์
5. เด็กหญิงอารียา  สิงห์โสดา
 
1. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
2. นายสิทธิชัย  ประคองใจ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ชัยพิพัฒน์
2. นางสาวจันทกานต์  โกศล
3. นายณัฐชา  ชื่นบาล
4. นางสาวบุษรารัตน์  หลวงชม
5. นางสาวยุภาวรรณ  ศรัทธาคลัง
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นางสาวอธิตญา  ประดาสุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขหอม
2. นายกฤษฎา   สุขหอม
3. นางสาวชลดา   สุวรรณชาติ
4. นายชัยสิทธิ์   ทองบุตร
5. นายนราศักดิ์   ชูชื่น
6. นายบัณฑิต  สะสีสังข์
7. นายพงษ์ดนัย  เกิดไทย
8. นางสาวพลอยไพลิน  นิลสมัย
9. นายพัชรพงษ์   จันทะแพน
10. นางสาววนิดา   พาที
11. นายวรัฐกาญจน์  โลนุช
12. นางสาววิภาพร   ภูนุพา
13. นายสถิต   สีสุข
14. นายสราวุฒิ  เมฆสว่าง
15. นางสาวสัตตกมล   ล้อมวงษ์
16. นายสิทธิพงษ์   เหลาเลิศ
17. นายสุริยา   น้อยหลอด
18. นางสาวหัทยา   แจ้งอรุณ
19. นางสาวอารียา  จำปาสี
20. นายเจริญชัย   จันทเกตุ
 
1. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
2. นายพชธกร  นันทพันธ์
3. นางสาวมยุรี  คุณเถื่อน
4. นางทัศนา  สีบาน
5. นายวิจิตร  โพธิ์ทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงศิรประภา  สาลีทอง
 
1. นางสมหวัง  สุดโสม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 8 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายทรงสิทธิ์  ธรรมนาม
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 37 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกันตพล  กระจ่าง
2. เด็กหญิงบรมลักษณ์  บัวทอง
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวปุณณพร  เชื้อบัณฑิต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.32 ทอง 21 โรงเรียนโนนเทพ 1. นายภัทรพงศ์  เขื่อนคำ
2. นางสาวสิรินาถ  แขมคำ
 
1. นายพีระ  พลรักษ์
2. นางรัตน์์จินันท์  พลรักษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.25 เงิน 51 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจันทิราภรณ์  วรวัฒน์
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทองราช
3. นางสาวณัฐติยากรณ์  ภางาม
4. นางสาวธนินี  เพิ่มพูน
5. นางสาวธิดา  โลระลุน
6. นางสาวปิยฉัตร  กลิ่นมาก
7. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งบุรี
8. นางสาววรรณิภา  เที่ยงตรง
9. นางสาวศุภลักษณ์  พวงผกา
10. นางสาวสิริกุล  แนวทอง
 
1. นายเชิดชัย  มนต์ดี
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
3. นายพงษ์พิทักษ์  แป้นประโคน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.8 ทอง 23 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกัมพล  ชูยิ่ง
2. นางสาวจันทร์จิรา  เสนานันท์
3. นางสาวชฎาพร  บุญราช
4. นางสาวดาวนภา  เขียวอ่อน
5. นางสาวนันทิยาพร  จอมเกาะ
6. นางสาวนันนภา  โสพิศ
7. นางสาวประภาวดี  สีระสาร
8. นางสาวพิมพ์ลดา  หินอ่อน
9. นางสาวรัตนากร  กิ่งมาลา
10. นางสาวรัตนาวดี  กิ่งมาลา
11. นางสาววรลักษณ์  แสงอ่อน
12. นายศาสตราวุธ  หนุนทรัพย์
13. นางสาวสุพัฒตรา  โสนนอก
14. นางสาวอรพรรณ  แซ่ลี
15. นางสาวเบญจวรรณ  สิงหาโคต
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นางพัชรี  สาแก้ว
4. นายอุดมศักดิ์  แสงใส
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 48 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ขุนพรม
2. เด็กหญิงอรทัย   ยารังษี
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุนะ
2. นางสาวศดานันท์  ศรีศรยุทธ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดหนุนชาติ
2. นายวิทยา  เอลาวัน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  สุนทรา
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกิตติพงษ์  เดชหนองหว้า
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  คงนุรัตน์
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายเกียรติกุล  พรมชาติ
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอรปรียา  ผาแดง
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 52 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  สายทะเล
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายโกเมนทร์  เชื้อเจริญ
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายภูมิฐานนท์  กิ่งมาลา
 
1. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจริยา  สมภักดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สมภักดี
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
2. นายวันชัย  นิลหุต
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธวัชชย  สุดดี
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกิติธัญ  กมล
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อินทร์ทอง
2. เด็กชายสุพจน์  จันทร์แดง
3. เด็กชายเสาวรส  ผลเจริญ
 
1. นายยอดชาย  เสาทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  พรมบุตร
2. เด็กชายสุรกานต์  เหลืองวัฒนา
3. เด็กชายโชคทวี  พาสนิท
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
2. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศราวุธ  แจ้งสว่าง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ปรินทา
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายปราโมทย์  ยามดี
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศุภฤกษ์  เมชบุตร
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 18 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายมงคล   ศรีมหาพรม
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายทวีป  แก้วขวัญ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.25 ทอง 20 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายยุทธสิทธิ์  เมชบุตร
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  บุญครอง
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายครองวิชช์  แพงเจริญ
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 14 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอภืสิทธิ์  มิตรตะขบ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 13 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายเริงชัย  เทศธรรม
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีมาก
 
1. นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิซ้อน
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายการันตี  ใจจริม
 
1. นายสุทธิรักษเขตร์  สังข์สาลี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายพิศาล  แจ่มใส
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงสรารักษ์  จุลกองฮ้อ
 
1. นางนฤมลวรรณ  จำปาทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายภานุพงศ์  หล่าบรรเทา
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธีรพงษ์  ทองคำ
2. นายนนธวัช  กำลังกล้า
3. นายภูวดล  งามแฉล้ม
4. นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร
5. นายศุภากร  ทองมาก
6. นายอดิศร  ใจกล้า
7. นายเกียรติศักดิ์  เสาทอง
8. นายแสงสุรีย์  เกตุโสระ
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
2. นายสุเทศ  กาบทอง
3. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 36 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกุลธัช  คงนุรัตน์
2. เด็กชายคมกฤษ  กล่อมสุข
3. เด็กชายดนุพล  กิ่งกุล
4. นายพิทยา  นิลสูงเนิน
5. เด็กชายมงคลชัย  นิลพฤกษ์
6. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณโท
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายมานะชัย  ไชยกุมาร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกริชนันท์  เจริญพันธ์
2. นางสาวจิตนาการ  มาตหวัง
3. นายภานุพัฒน์  คงเจริญ
4. นายวชิร  ฝอยสุวรรณ์
5. นายศุภชัย  สมัครสมาน
6. นายเลิศณรงค์  ธรรมเที่ยง
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายมานะชัย  ไชยกุมาร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกษณชัย  กะการดี
2. เด็กชายก่อเกียรติ  ุมุงคุณ
3. นายจักรภัทร  ลามจันทึก
4. นายจัตตุพร  คงมั่น
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถังนอก
6. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  กองแก้ววรศิษฐ์
7. นายณัฐวุฒิ  ใจสัตย์
8. นายตะวัน  สะสม
9. เด็กหญิงทอฝัน  บุญสงค์
10. นายทัศนัย  ทวนทอง
11. เด็กหญิงธัญญาศิริ  สมหวัง
12. เด็กหญิงนภาพร  ขยูง
13. นางสาวนลณีย์  ภิลาลึก
14. นายนัฏพงศ์  เขียวอ่อน
15. นางสาวนารีรัตน์  หงษ์จันทร์
16. นายนิติพงษ์  เขียวอ่อน
17. นางสาวพัชนิดา  วงศ์วัน
18. นายภานุพงศ์  ทองสะโคม
19. นายภิญโญ  มาลาศิลป์
20. นายมงคลศักดิ์  ธนูศิลป์
21. นายฤทธิชัย  โนนคำ
22. นายวัฒนชัย  ดัตถุยาวัตร
23. นางสาววาสนา  ผิวอ่อน
24. นายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
25. นายสนมชัย  ยานุทัย
26. นางสาวสุดารัตน์  ดีพร้อม
27. นายสุทธิศักดิ์  สุขพอ
28. นายสุนทร  ไชยยิ่ง
29. นางสาวสุปราณี  โพธิ์เงิน
30. นางสาวสุภาพร  ศรีงาม
31. นายสุรเชษฐ์  อัศวมโนธรรม
32. นายอนุสรณ์  คำสุนี
33. นายอรรถชัย  วงศ์ฉลาด
34. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
35. เด็กหญิงเขมมิกา  พวงลำภู
36. นางสาวเจนจิรา  วรรณศรี
37. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิซ้อน
38. นางสาวเบญจวรรณ  ชมพู
39. นางสาวเยาวเรศ  บัวบาน
40. นางสาวเอกปวีร์  แซ่คู
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นายบุญจันทร์  ผิวสร้อย
3. นางโฉมศรี  มะลิงาม
4. นางสาวณัฎฐวี  ทองดา
5. นางศุจิตราภรณ์  สมหวัง
6. นางรมีนตา  เขียวอ่อน
7. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
8. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.3 ทอง 32 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อดทน
2. นายกฤษฎา  แก้วหอม
3. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิสา
4. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วดวงตา
5. นายกิตติศักดิ์  โยงรัมย์
6. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปุกาทาเน
7. นายขจรศักดิ์  อาปัดชิง
8. นางสาวจุฑามณี  มะลิทอง
9. นางสาวชลิตา  สิทธิคุณาพันธุ์
10. นายชานนท์  สระแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐนภัสชนก   ณุวงศ์ศรี
12. เด็กหญิงณัฐริกา  อินทหอม
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพียราช
14. นายธนาพงศ์  ภาษิต
15. นายธวัชชัย  จ่าพุลี
16. นายนพรัตน์  ตระกูลรัมย์
17. นายนเรศ  ปิ่นเพชร
18. เด็กชายปกรณ์  โคตวงศ์
19. นายปัณฑ์นวัธ  แจ่มใส
20. เด็กชายพงษ์ดนัย  สิมมา
21. นายรุ่งเรือง  ดาทอง
22. เด็กชายวัชรพงษ์  ระหงษ์ทอง
23. นายวิชัยยุทธ  ภูมิ่งศรี
24. นายวินัต  สุขเสมอ
25. นายวีรนุ  แนบสุข
26. นายศิริวัฒน์  ดวงแข
27. นายศุภชัย  ลุณนู
28. เด็กชายศุภชัย  สุรถาวร
29. นางสาวสกาวใจ  ยินดีรัมย์
30. นางสาวสาวิตรี   ศรีบูรณ์
31. นายสิทธินนท์  ธนศรี
32. นายสิวะพงษ์  สมบัติวงษ์
33. นางสาวสุจิตรา   สังข์น้อย
34. นางสาวสุพรรษา  ภาคทิพย์
35. นายอนุสรณ์  เลี่ยมสูงเนิน
36. เด็กหญิงอภิสชญา  สุขดาษ
37. นางสาวอรอนงค์  คงเสมอ
38. นางสาวอังคณางค์  มะณีล้ำ
39. เด็กชายเจริญพงษ์  สุขจิตร์
40. นายไชยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเจษฎา  สอนโกษา
2. นางกุลธนันท์   คุณมาศ
3. นายสุริยาพร  เทพา
4. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
5. นางสุมาลี  เครือผือ
6. นางสาวณภัทร  เนื่องมี
7. นางนภาพร  เอติยัติ
8. นางธนพร  พัตราภักดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายศุภวัฒน์  บุญปก
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.9 เงิน 57 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายวีรวัฒน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  เหง่าพันธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 58 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มนุพันธ์
 
1. นายพชธกร  นันทพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 43 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 47 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายรัตนพล  เจริญเมือง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 47 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณณธร  ปิ่นทอง
 
1. นายพรศักดิ์  ไพรสินธุ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 42 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกมลรัตน์  ชุมจันทร์
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 25 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 49 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายวันเฉลิม  ศรีภาร์
 
1. นายนภา  ปุญยะสาร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ   เดชศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุปรียา  หุ่นไธสงค์
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.66 เงิน 25 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายเดชา  ร่วมเกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 47 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายรัตนพล  เจริญเมือง
 
1. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 18 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ   เดชศิริ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 31 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุปรียา   หุ่นไธสงค์
 
1. นายวชิระ   เดชศิริ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 33 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  นะรินนอก
2. เด็กชายคเณศร์  ปิดรัมย์
3. เด็กชายจตุพล  บุบผามาลา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กสิประกอบ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เที่ยงคูณ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  แข็งฉลาด
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  สังข์ศรีศักดิ์
8. เด็กชายณัฐพล  บุปผามาลา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  นราหนองแวง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังโสมา
11. เด็กหญิงทิภาพร  ไชยรส
12. เด็กชายธนาทิพย์  เอกสันติ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไผสูงเนิน
14. เด็กชายนวมินทร์  บุญเชิด
15. เด็กหญิงปลิตา  กุลวิเศษ
16. เด็กหญิงปวีณา  อาสานอก
17. เด็กหญิงปิยนุช  อ้นภู่
18. เด็กชายปิยะ  เสาสิงห์
19. เด็กหญิงปีใหม่  กล้าหาญ
20. เด็กชายพงพัฒน์  ลอดสุโข
21. เด็กหญิงพรทิวา  ไผ่เรือง
22. เด็กชายภาคิน  เสาร์คำ
23. เด็กชายมนัสนัน  มนัสศิลา
24. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุญศิริ
25. เด็กชายรุ่งรดิศ  ใหญ่รัมย์
26. เด็กหญิงวริศรา  เศษรัตนา
27. เด็กชายวสันต์  สอนกลาง
28. เด็กชายวัชระ  ยอดพล
29. เด็กชายวิศรุต  กันยายน
30. เด็กชายศรนรินทร์  สุวรรณสังโส
31. เด็กชายศราวุฒิ   ชื่นจำปา
32. เด็กหญิงศิริกัญญา  สีดา
33. เด็กหญิงสิรภัทร  พานเหล็ก
34. เด็กหญิงสิรินทรา  เทพเดช
35. เด็กหญิงสุกัญญา  ปาสาใน
36. เด็กหญิงสุชาดา  แจพันดุง
37. เด็กหญิงสุภัทตรา  ทะเลิงรัมย์
38. เด็กหญิงสุรารักษ์  ทาบัณดิษฐ์
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันอุไร
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสามั่น
 
1. นางพูนทรัพย์  สิงห์สนั่น
2. นายกิตติพิชญ์  ภูวงษ์
3. นายสุรศักดิ์  ป้อมจตุรัส
4. นายประยุทธ  สารศรี
5. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
6. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
7. นางพัชนี  สารศรี
8. นางสาวกาญจนา  เหง่าพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกันยามาศ  ผิวสร้อย
2. นางสาวกิตติพร  ลาล้ำ
3. นายฉัตรชัย  สิงห์ทอง
4. นางสาวณัฎฐนิดา   สะไบพิมพ์
5. นางสาวดวงกมล  สีเป้ง
6. นายทิวากร  วังสาวดี
7. นายธรรศ  พุตโมต
8. นายธีระพงษ์  ศรีจันทร์
9. นางสาวนัฐมล  แถวเถื่อนทอง
10. นางสาวนัทติกานต์  สมร่าง
11. นางสาวปนัดดา  วิชาดี
12. นายปิยนนท์  เพิ่มทรัพย์
13. นายปิยะพงษ์  พางาม
14. นางสาวพรทิวา  ประชา
15. นางสาวพัชราภรณ์  ขันขวา
16. นางสาวพัชรินทร์  มีเพ็ชร
17. นายพีระพนธ์  จันทร์โท
18. นายพุทธการ  ก้อนทอง
19. นายภานุวัฒน์  ยินดี
20. นายภูริส  พิศพิรมย์
21. นางสาวมัลลิกา  ปรินทา
22. นางสาวรัตติยา  แสนกล้า
23. นางสาวรัตนาพร  สืบโสดา
24. นางสาวรัตน์ประภา  เหมทอง
25. นางสาวรุ่งรุจี  บัวไขย
26. นายศุภชัย  สีตะมา
27. นายสมศักดิ์  ลิ้มโกเมธกุล
28. นายสรยุทธ  ละม่อม
29. นายสรายุทธ  พุฒเกตุ
30. นายสราวุธ  เสพสุข
31. นางสาวสุกันยา  เพ็งพงษ์
32. นางสาวสุดาทิพย์  คำเก่ง
33. นายอภินันท์  ประเจริญ
34. นายอรรถชัย  วงศ์ฉลาด
35. นางสาวอารยา  หลักบุญ
36. นางสาวอุดมทรัพย์  ทองสะโคม
37. นายัศักดา  ปลุกไธสง
38. นายเอกวัฒน์  ปักษี
39. นายเอกวิทย์  สังข์เสาวภาคย์
40. นางสาวแก่นวจี  กอสาลี
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นางโฉมศรี  มะลิงาม
3. นางสาวฐานิตตา  สวยสะาด
4. นางกิมาภรณ์  เติมสุข
5. นางปติมา   เชาวน์สุจริต
6. นางมยุรี  วงศ์วาน
7. นางพิไลวรรณ  ผิวสร้อย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 58 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  บุญปก
2. เด็กชายพรพิทักษ์  สนิท
3. เด็กชายรัตนพงษ์  พุกพูน
4. เด็กหญิงวนิดา  สาพันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  ยอดลี
6. เด็กชายสุริยธารา  จันสมุด
7. เด็กชายอนงค์พร  ทีทอง
8. เด็กชายอภิวันท์  ไกรสูรย์
 
1. นางสาวกรวิกา  ศรีพลี
2. นางกัญญาณัฐ  เมืองศรี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกรรัฐ  โคตรพันธ์
2. นายชายชาญ  แก้วเกลียว
3. นางสาวนัดดา  สุโท
4. นางสาวนิรมล  กำจร
5. นางสาวนุชนาฏ  แสงจันทร์
6. นางสาวพนิดา  สุขพลัม
7. นายภาณุพงศ์  หล่าบรรเทา
8. นายวรฤทธิ์  สืบทอง
9. นายอนุพงษ์  สิมมา
10. นางสาวอุษณีย์  มูลเหล็ก
 
1. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
2. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
3. นายสุเทศ  กาบทอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงณัติการ์  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  หอมขจร
4. เด็กหญิงบุญยาพร  สมหวัง
5. เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์แก้ว
6. เด็กหญิงศศิธร  เหล่าสกุล
7. เด็กชายสุรชัย  มณีบุตร
8. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วังสะอาด
 
1. นายประครอง  วงศ์ฉลาด
2. นางศุจิตราภรณ์  สมหวัง
3. นายยรรยง  สุบินดี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวนุชนาถ  อาจวิชัย
2. นางสาวมานี  สร้อยแสง
3. นายสุพจน์  โปยทอง
4. นางสาวสุพัตรา  สวาสวงศ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  จิตรมั่น
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุญสรรค์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
2. นางสาวเบญจมาพร  แก้วอินธิ
3. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 45 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  บรรทุมพร
2. เด็กชายภูชิชย์  ช่อสูงเนิน
3. นางสาวศศิมาภรณ์  ชะตาถนอม
4. นางสาวสกาวใจ  ไชยเสน
5. นางสาวสุภัสสร  เรืองธุรกิจ
6. เด็กชายอภิชาต  พวงเกตุ
7. เด็กชายเจษฏา  ลาพวัน
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 43 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกำพล  สืบศรี
2. นายจักรภพ  ช่วยบุดดา
3. นางสาวจารุวรรณ  พุดจีบ
4. นางสาวธารารัตน์  ทองแม้น
5. นายสุพิศ  ลาพวัน
6. นางสาวอรวรรณ  ก้านเพชร
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 12 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  บรรทุมพร
2. นางสาวพิมพ์ระภัทร  พจน์โยธิน
3. เด็กชายภูชิชย์  ช่อสูงเนิน
4. นางสาวศศิมาภรณ์  ชะตาถนอม
5. นางสาวสกาวใจ  ไชยเสน
6. นางสาวสุภัสสร  เรืองธุรกิจ
7. เด็กชายอภิชาต  พวงเกตุ
8. เด็กชายเจษฏา  ลาพวัน
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกำพล  สืบศรี
2. นายจักรภพ  ช่วยบุดดา
3. นางสาวจันจิรา  จันดี
4. นางสาวจารุวรรณ  พุดจีบ
5. นายจีระพงศ์  มุขมนตรี
6. นายชินวัตร  บุญหนุน
7. นายธรรมนูญ  ถนอมเมือง
8. นางสาวธารารัตน์  ทองแม้น
9. นางสาววนิดา  ชาตินุช
10. นายวุฒิชัย  แสงยอด
11. นายศรศักดิ์  อุตโร
12. นางสาวศริลักษณ์  จันทร์วร
13. นายอภิรักษ์  กองทอง
14. นางสาวอรทัย  เมืองกล้า
15. นางสาวอรวรรณ  ก้านเพชร
16. นางสาวอิศราภรณ์  พวงจันทร์
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นายธวัธชัย  มีสุข
2. นายรัตนกร  ขุนศิริ
3. นางสาวสายรุ้ง  เหลาหมวด
4. นายเต๋า  มีสุข
5. เด็กชายโยธิน  เรียงสนาม
 
1. นายบุญแจน  ละอองศรี
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายปรีชา  ร่วมกล้า
2. นายสหรัฐ  ทีภูงา
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายมานะชัย  ไชยกุมาร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชิษณุชา  ช่วยวัฒนะ
 
1. นางอุษา  เดชศิริ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 39 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวยุวธิดา  ใจดี
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุตรา
 
1. นางรัชนีย์  สุธรรม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. นางสาวศิริวรรณ   สำโรงแสง
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ยอดสิงห์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 32 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  สงนวน
 
1. นางมนทกานต์  จันทร์ปิ่น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 46 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายทวีศักดิ์  อ่อนศรี
 
1. นายทวีชัย  กลีบบัว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 41 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายไรวินทร์  ภิรมย์ตระกูล
 
1. นางรัตติกร  ภิรมย์ตระกูล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 44 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวนิตยา  สาระบุตร
 
1. นางยุพาพิน  ช่วยวัฒนะ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงพัณชิตา  บุญปก
2. เด็กหญิงภาคิณี   พรหมเขียว
3. เด็กหญิงวรรณภา   ก้งทอง
4. เด็กชายศุภชัย  เสียงสมบัติดี
5. เด็กหญิงอรอุมา   เกิดไทย
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสุภาพ  พลภักดี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายชัยมงคล   หงษ์ยนต์
2. นางสาวพัชชุรินทร์  เพชรคงแก้ว
3. นางสาวรสสุคนธ์  ก้านเพชร
4. นางสาววธูศิริ   ชื่นตา
5. นางสาววาสนา   พันธ์สีนาม
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.3 เงิน 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกชกร  ดวงจันทร์
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.99 เงิน 35 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  เจริญวัย
 
1. นางสาวนีรบล  อนุกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.42 ทอง 31 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวระพีพร  ยอดจันทร์
 
1. MissShi  Qian
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 25.67 เข้าร่วม 40 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  หอมหวล
 
1. นางบานเย็น  ผายสุวรรณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววชิราภรณ์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 50 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ธนูแก้ว
2. เด็กหญิงอภิชญา  ลาดี
 
1. นางศิริภัสสร  อุดมรัตน์
2. นายประพนธ์  ศรีวัฒนางกูล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวบุษกร   นิสัยเลิศ
2. นางสาวศิริพร   จิตรชื่น
 
1. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
2. นางปาลิตา  พันบุดดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 40 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  ระบือนาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระแก้ว
3. เด็กชายทัศดนัย  มั่งมี
4. เด็กชายบุญนำ  สุกใส
5. เด็กชายวิวัฒน์  วงษ์วาสน์
6. เด็กชายศตายุ  บุญปก
7. เด็กชายสิปนนท์  จำลอง
8. เด็กชายสุภาพงศ์  หอมเนียม
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.9 ทอง 19 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  เมชบุตร
2. นายมนเทียร  จาบทอง
3. นายรัฐพงศ์  วงค์วาท
4. นายศุภชัย  ดีสุข
5. นายสิทธิศักดิ์  คงทรัพย์
6. นายเมธา  กล้าหาญ
 
1. นางอรุณีย์  มนต์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  สีสันงาม
2. นางสาวธรัญญา  ดาทอง
3. นายธีรศักดิ์  พิมพิสาร
4. นางสาวน้ำฝน  แสวงทรัพย์
5. นายปกรณ์  สืบเทพ
6. นายรณกร  กล้าแข็ง
7. นายฤทธิ์คาถา  ฉิมงาม
8. นางสาวสุพรรษา  ตามบุญ
9. นายอภิศักดิ์  สีสันงาม
10. นางสาวอิสราภรณ์  รัศมีเอกลักษณ์
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายนายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 43 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พีเกาะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  หมื่นขีนี
3. เด็กชายวรวีย์  บุญสนอง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงอรัญญา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวมยุรี  คุณเถื่อน
2. นายณัฐพล  แสงทวี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  ทรงหอม
2. นางสาวนิลาวรรณ  หล่าจันดี
3. นางสาวรักษิณา  ปัดทุม
4. นางสาวศดานันท์  บุญภา
5. นางสาวศิรินทรา  สืบเพ็ง
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิธิกร  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำแพงศรี
3. เด็กหญิงอโรชา  พุดซา
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวดุษฎี  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวประคองทรัพย์  แสงศิลป์
3. นางสาวแพรวพลอย  แสงเดช
 
1. นางอุมาพร  สุดาปัน
2. นางสาวอรทัย  พุทธานุ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  หอมหวล
2. เด็กหญิงปัทมพร  ทุมทอง
3. เด็กชายมนตรี  งามนวล
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 36 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวปทุมรัตน์  เพิ่มทอง
2. นายศิวเมธ  แสงลา
3. นางสาวอัจฉราพร  โสพัง
 
1. นางสาวศิวรินทร์  ตาละชีพ
2. นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 82.4 ทอง 48 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายปิยพงษ์  คุณเลิศ
 
1. นายธีรพันธุ์  เยาวสัย
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87.75 ทอง 31 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  เสนวัง
 
1. นายวิชิต  โจมสติ
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  หาสุข
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายเฉลิมพล  มากมูล
 
1. นายไชยวัฒน์  สิงห์ทอง
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง 42 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภร  จันดี
2. นางสาวกุลณัฐ  ประจบจันทร์
3. เด็กหญิงจินดามณี  อุนานุยา
4. เด็กหญิงจิรวดี  ไชยมูล
5. เด็กหญิงชนิดา  บุญทะรา
6. นางสาวฑริกา  ศรีโกตะเพชร
7. นางสาวดวงสุรีย์  คำสุมาลี
8. เด็กชายทรงเกียรติ  สุขสกุล
9. นางสาวธัญรัตน์  วิศาลศาสตร์บำรุง
10. นายนราธร  จันทร์หนองสรวง
11. นายนัฐพล  สีโนนยาง
12. นายนิรันดร์  คันโทเงิน
13. เด็กหญิงน้ำฝน  ชอบกล้า
14. นางสาวบุษบา  ศิลาทอง
15. นายประดิษฐ์  สืบโสดา
16. นายปิยพงษ์  คุณเลิศ
17. นางสาวพัณณิตา  เมาะราษี
18. เด็กชายพิทยาธร  สีมาทอง
19. นายพีรศักดิ์  วงค์สัน
20. เด็กหญิงมณฑิรา  สังข์โสม
21. นางสาวรดาภรณ์  ทรัพย์ประชัย
22. นายวุฒิพงษ์  บุญเพ็ง
23. นายศุภชัย  สมสามาลย์
24. เด็กชายสิทธิชัย  สมสามาลย์
25. นายสิทธิชัย  สังข์โสม
26. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโกตะเพชร
27. นายสุรดิษ  สุตาลังกา
28. นางสาวอรัญญา  ขันสิงหา
29. นางสาวอาริญญา  ศรีจันทร์
30. นางสาวเจนจิรา  อุนานุยา
 
1. นายธีรพันธุ์  เยาวสัย
2. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล
3. นางสาวกลอยใจ  มณทาหอม
4. นายปรเมศร  พุ่มจันทร์
5. นางวิไลแก้ว  พุ่มจันทร์
6. นางสาววิไล  เบิกบาล
7. นางสาวกรกนก  นนท์ศิลา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิริบูรณ์  ศิริสุนทรานนท์
2. เด็กหญิงเรือนแก้ว  แก้วคำไสย์
 
1. นายธนาวัฒน์  อนุกูล
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภัทรภานุกูล
2. เด็กชายสุรินทร์รัก  อุดม
 
1. นางดารา  ปุยะติ
2. นายธนาวัฒน์  อนุกูล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 43 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  สังข์สาลี
2. นายศิริวัฒน์  สุขเพีย
 
1. นางสาวนิ่มอนงค์  เดชภูงา
2. นายชัยธิวัฒน์  ทาทอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  วิชัย
2. เด็กหญิงสุรีพร  ฤาชา
 
1. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 31 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายกิตติพร   แสงตะวัน
2. นายอำนาจ   เจริญราช
 
1. นายเจษฎาภรณ์   มะลิหอม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายศินรินทร์  ศรีสุข
2. นายอลงกรณ์  ชินกะธรรม
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวยุวดี  สุวรรณ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรนภา  วันลักษณ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงล้ำ
 
1. นายวิทยา  ปรากฎมาก
2. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 46 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญอนันต์
2. เด็กหญิงสุธิดา  คนงาม
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายชวมัย  นามวงษา
2. นางสาวปานวาส  ยืนสุข
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายฉัตรดนัย  ผากาเกตุ
2. นางสาวนริศรา  ล้อมวงศ์
 
1. นางดารา  ปุยะติ
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  ธรรมวงศ์
2. นายอุกฤษฏ์  บัวพันธ์
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 11 โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงดุษฎี  บุดศรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มูลศรี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พุดจีบ
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 15 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัทพร   ภูนุภา
2. นางสาวสุลินดา   จันทร์น้อย
3. นางสาวอิศราภรณ์   พวงจักร
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 38 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายรัชชานนท์  สุขุมพันธ์พิพัฒนา
2. นายอนุสรณ์  สระแก้ว
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายชิดณรงค์  ชุมสุข
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นรสาร
3. เด็กชายผ่านคม  ศรีสมศักดิ์
 
1. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
2. นายรักดาว  มะลิงาม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายลิขิต  แยงรัมย์
2. นายสราวุธ  เสพสุข
3. นายเอกวิทย์  สังข์เสาวภาคย์
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นายสมบูรณ์  ศรีสมศักดิ์
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายจตุรพร  นิ่มนวล
2. นายชาญชัย   ศรีสุข
3. นางสาวสุชาดา  โลนุช
 
1. นายเจษฎาภรณ์  มะลิหอม
2. นางสาวกันตินันท์  สำนักนิตษ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายธนศักดิ์   จิตเย็น
2. เด็กชายนันทิพัฒน์   คงสุข
3. เด็กชายศิริชัย   เกิดดี
 
1. นายประเทียร  แก้วชนะ
2. นายชำนาญ  เกตุโสระ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายชนภัทร  วงษ์ด้วง
2. นายพรชัย  ธิธรรมมา
3. นายพิชัย  กะการดี
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นางจุฬาลัย  เวชสถล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สีทา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ปัญญาเอก
3. เด็กชายรุ่งเพชร  อินเทร์เพ็ง
 
1. นางสุภาภรณ์  โสมสุข
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.17 ทอง 32 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุวรรณา  ดาทอง
3. นายอภิชาติ  ชาสระคู
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นางจุฬาลัย  เวชสถล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  หอมหวล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสันงาม
3. เด็กหญิงนิตยา  ศาลางาม
4. นางสาวพวงประกา  สุขบรรเทิง
5. เด็กหญิงวาสนา  สำรวมสุข
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนโพนงาม
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางวันดี  นิตยวัน
3. นายวรพงษ์  ลักขษร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ไพรสุวรรณ
2. นางสาวณัฐธิดา  นะราช
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  สะพานหล้า
4. นายประสิทธิ์  งามละม่อม
5. นายวีรวุธ  แสงอรุณ
6. นางสาวศุภาวรรณ  อุตส่าห์
 
1. นางพัชนี  สารศรี
2. นางพูนทรัพย์  สิงห์สนั่น
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 45 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกันธิฬา  สุริยงคต
2. เด็กหญิงนิตยา  สุดใจ
3. เด็กหญิงนิตยา  สืบโสดา
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นายศราวุธ  คำสอน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 12 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวจันทร์ญา   คุณะนาม
2. นางสาวสิริกานดา   สืบวงค์
3. นางสาวสุลิตา    สีกลาง
 
1. นางสุทัศนี   ใจกล้า
2. นายมานพ  คงนุรัตน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายทินกร  สุภาพ
2. เด็กชายศิวะ  สุขพราม
3. เด็กชายอภิรักษ์    มอไธสง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู
2. นายประเทียร  แก้วชนะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวปรีชญา  นิติชัยสิทธิ์
2. นางสาววัชราภรณ์  ทองงาม
3. นางสาวศิราณี  แก้วบุดดี
 
1. นายสนั่น  ศรีคราม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.2 ทอง 13 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ขัติยวงษ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงเมทินี  เวชกามา
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นางสาวมุกดา  กมล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.58 ทอง 39 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวจิรายุ   โพธิ์ศรี
2. นางสาวอรทัย   นันบุดดี
3. นางสาวอัมพิกา   สุนุรัตน์
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี   ใจกล้า
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองเฉลิม
2. เด็กหญิงนัฏฐา  ทับทิมไสย์
3. เด็กหญิงนุุสบา  บุญมา
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
2. นางอรสา  สุขเหลือง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.17 ทอง 16 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศิลาขาว
2. นางสาวนภาพร  พระชนะสงคราม
3. นางสาวนิตยา  ไชยนาเวียง
 
1. นายถาวร  สังข์เงิน
2. นางยุไร  สังข์เงิน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 43 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดกล้า
 
1. นางชัชพร  แนวทอง
2. นางสาววีรักษ์  เอิบผักแว่น
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77 เงิน 51 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวมานี  แก้วสุรีย์
2. นางสาววรรณิศา  สุขยา
3. นายศุภชัย  อันเนตร
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางสาวรุจิรา  ผลโพธิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร   พิมภานิล
2. เด็กชายสุรศักดิ์   มีศรี
3. เด็กหญิงเอมฤดี   จำปาสี
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี   ใจกล้า
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. นางสาวน้ำอ้อย  ชัยดี
2. นายภควัติ  จันทร์เหลือง
3. นายศรัณยู  แสงรุ้ง
 
1. นางพรสวรรค์  พนัส
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสมพร  สะพานทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  บรรลัง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  สิงจานุสงค์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ทองทา
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางสาววิลาสินี  กนกแก้ว
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายบุญเสริม  วงศ์ษา
2. นางสาวปัญญเวช  สิงโตทอง
3. นายสุริยา  ศรีษะแก้ว
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  ดวงดี
2. เด็กชายอานุภาพ  ถึงสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผิวจันทร์
2. นางสาวกนกวรรณ  เหลาคำ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา   นิมิต
 
1. นายมานะ  เงางาม
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พูลภิรมย์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงแววดาว  ยอดลี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 19 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยอดจักร
 
1. นางมัญชพร  ทองสรรค์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวบุปผา  ฉิมงาม
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงศ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. นายสุวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางกนกอร  ชายกลาง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาววิมาดา  ผาดนอก
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งวงษา
 
1. นางชนิดาภา  บุญยะรัตน์
2. นางมัญชพร  ทองสรรค์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยมงคล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันสาย
 
1. นายสุรวุฒิ  พันคลัง
2. นายศราวุธ  คำสอน
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุราณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกิมานิล
 
1. นางหวานใจ  วงษ์มณี
2. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล