สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิดาการ  ตนกลาย
 
1. นางสาวจิราพร  เกษามา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. นางสาววนิดา  การกระสัง
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  พูนเฉลียว
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.1 เงิน 37 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอารียา   วิวาสุข
 
1. นายภัทรพล  บุตรดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 21 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิตรตา  พูนเกิด
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 40 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ลือไทย
 
1. นางนิทราพร  มีเจริญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.23 ทอง 37 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจันทนิภา   ทองขาว
2. เด็กหญิงศิรินธร  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสิรินทรา   นุเสน
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางมะลิ  ศาลางาม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 52 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายธนพล  ศรีเทพ
2. นางสาวนงนุช  ยามดี
3. นางสาวปาริชาติ  ดีรอบ
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นายจำปา  สุขยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงมุกดา   นาดี
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
2. นายบุญยง   สระอิงทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชนานันท์  คำดี
2. นายพลวัฒน์  สมใจ
 
1. นางจารีรัตน์  พลศรี
2. นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายสหวรรษ  โคตรปัญญา
 
1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 24 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายศิรางกูร  ศรสันต์
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 34 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกสิณา  ตินานพ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สายศรีแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญใหญ่
 
1. นางสาวสุภา  คิดนุนาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สุระศร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 38 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายปอวรรณ  พรหมบุตร
2. นายรุ่งเกียรติ  วาโฉม
3. นายวิทยา  นุกาศรัมย์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นายนฤพนธ์  สายเสมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 23 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงดวงธิดา   ศรีสันงาม
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ภาสดา
3. เด็กหญิงมนต์ธิกา   ภูตาเลิศ
 
1. นายกฤษสาคร   รันทร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวขวัญนภา  นามม่วง
2. นายจักรกฤษฏิ์  ตุ้มทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  ไทยปรีชา
 
1. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง
2. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42.3 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายปิติพงศ์  ควรดี
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  ทองคำ
 
1. นายอำนวย  ประไวย์
2. นายนราวุธ  วิยาสิงห์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวรุจจิรา  สุขล้น
2. นายสุรเดช  ขาขุนทด
 
1. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์
2. นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ   เล็งหา
 
1. นายถนัด   มงคลสาร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ดำเนิน
 
1. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 49 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พละหาร
2. เด็กชายวัชระ  ทวีอินทร์
3. เด็กหญิงศุภานัน  ตรงแก้ว
 
1. นางอนัญญา  สุขไกร
2. นางสุพิน  สุมิตรดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกิตติพันธ์  ท่อนแก้ว
2. นายจิตรทิวัส  แก้วดี
3. นายวีรชาติ  ดีมาก
 
1. นายจักรพงศ์  เครือมั่น
2. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลดา  อุตส่าห์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บัวแสน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยพันธ์
 
1. นายชุมพล  ประกอบดี
2. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 57 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  แสงเมือง
2. นางสาวมยุรา  ทาดำ
3. นางสาวเสาวภา  ศรพรม
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  เวือนประโคน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 42 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตินานพ
2. เด็กหญิงศิริญากร  ผุยพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา  รุขะจี
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 38 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรพงศ์   ชัยชาญ
2. นายฐานันด์   เพ็ญไพฑูรย์
3. นายพีระพงศ์   ทาสี
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 32 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายชยุตย์  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองโรจน์
3. เด็กชายสหรัฐ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทูลดี
2. นางสาวสุพิน  สุมิตดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 32 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวธารีรัตน์  คำศรี
2. นายอนุภาพ  ผ่องพูน
3. นางสาวอรญา  อุราฤทธิ์
 
1. นางสสินา  ปี๊บกลาง
2. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วินทะไชย
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  พูนทรัพย์
 
1. นายปกรณ์  บัวแย้ม
2. นายชยุตพงศ์  สามิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนสังขะ 1. นายนนทวัฒน์  อะทะจา
2. นายอภิสิทธิ์  วิชาชัย
 
1. นายปกรณ์  บัวแย้ม
2. นางดวงดาว  ทาระสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายธนาพงษ์   พอกสนิท
2. นายธวัชชัย   พลฤทธิ์
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายธนายุทธ   สืบเพ็ง
2. นายอาทิตย์   บำรุงมี
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 58 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัฐหทัย  เหมือนรัตน์
2. เด็กหญิงประกายดาว   ขันทอง
3. เด็กหญิงรจนา  สังสมานันท์
4. เด็กหญิงสิริการย์  นพคุณชัยกาญจน์
5. เด็กหญิงเอมวิกา  คูณสว่าง
 
1. นางสุจิตรา  เจิมสม
2. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.1 ทอง 57 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์   สารคิด
2. นางสาวธีรดา   อินทรนุช
3. นางสาววราภรณ์   นามวิเศษ
4. นางสาวอรทัย   บุญหนัก
5. นางสาวอินทุอร  โสมี
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์   บุญญะสิริสิทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   อรุณถิน
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงปราณี   ผาลุธรรม
4. เด็กหญิงวาสนา   พรมเวียง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุระการ
 
1. นางกันธิมา    ยวงแก้ว
2. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 18 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวปราถนา  นาคหัสดี
2. นางสาวลำปอ  บุญเกื้อ
3. นางสาววัชรีภรณ์  ปุ่มแก้ว
4. นางสาววาสนา  มีรี
5. นางสาววิว  ชูเตชะ
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
2. นายศาสตราวุธ  มีดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 25 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงตรีนุช  สุวิเศษ
2. เด็กชายต่อลาภ  จันทร์สามารถ
3. เด็กหญิงนุชธิดา  นิลาราช
4. เด็กหญิงพนิดา  มลิวัลย์
5. เด็กชายอภิชาติ  คำภากุล
 
1. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.6 เงิน 33 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัณฑิมา  เปลี่ยนขำ
2. นายณัฐพล  รามณี
3. นางสาวศรัณย์พร  ดอนเหลือม
4. นางสาวอจิตญา  ทวีแสง
5. นางสาวอารีรัตน์  ศิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
2. นายทศพร  จันทรา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.8 เงิน 39 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกนกวรรณ  โถทอง
2. นายกฤษณพล  โถทอง
3. นางสาวจิตลดา  นามวัฒน์
4. นางสาวจิราพร   ศรีเสมอ
5. นางสาวจุฑานุมาศ  แซ่อึ้ง
6. นางสาวฐิติญาพร   สายทองทิพย์
7. นายทศพร  สุขหมั่น
8. นางสาวธีรธิดา   แก้วดี
9. นางสาวนรีกานต์   บัวกิ่ง
10. นางสาวนิชดา  คำดี
11. นางสาวปาจรีย์  ท่อนแก้ว
12. นางสาวพรดารา   พุทธกำเหนิด
13. นายภาคภูมิ   จูกระโทก
14. นางสาววรรณภา  แสนขวา
15. นางสาววิจิตรา  ไชยสา
16. นางสาวศรียุพา  กระแสโสม
17. นางสาวสุกฤตา   เกษรบัว
18. นางสาวสุดารัตน์  ทองอ้ม
19. นางสาวเบญญาภา  จาดคำ
20. นางสาวเวลา   เพลินสุข
 
1. นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์
2. นางสำเรียง  สุขพันธ์
3. นายบรรจง  ถิ่นแถว
4. นายสุทัศน์  ใจศีล
5. นายประภาส  กรวยทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายคมกฤษ ศรีนิล  
2. นายจีรวัฒน์   โสมศรี
3. นายฐากูร บุราคร  
4. นายณัชพล อนุกูล  
5. นายณัฐพงษ์ ค้ำคูณ  
6. นางสาวณัฐพร ร่วมทวี  
7. นายธนชัย ซงราษี  
8. นายธนากร ฝ่ายสัจจา  
9. นายพงษ์ธนิต นาดี  
10. นายภควัฒน์ สวนงาม  
11. นายภาณุวัฒน์ พัฒสิงห์  
12. นายวัชระ   เชียงแรง
13. นายวันชัย เพิ่มแก้ว  
14. นายวิทยา วิเศษวงษา  
15. นางสาวสิรินธิดา   สุขพูน
16. นายอนุรักษ์   ดับชัย
17. นายอภิทักษ์ แอ่งสุข  
18. นางสาวอรพินทร์ สอนแสง  
19. นายอุดมศักดิ์ มุมดี  
20. นางสาวไผ่เงิน เหลี่ยมดี  
 
1. นายดิสทัต   ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์   ปลุกใจหาญ
3. นางสาวชญานี   สาระวิถี
4. นางสาวขนิษฐา   คิดงาม
5. นางสาวอาริด   แข็งแรง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 19 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช   นนต์เต
 
1. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 18 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายราเชนทร์   เสมาชัย
 
1. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 21 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกองทัพ   น้ำคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สีวงออน
 
1. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.65 เงิน 35 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายธีรพันธ์  พลศรี
2. นางสาวอรพิมพ์  ค้ำชู
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายแฉล้ม  ขจัดโรคา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.25 ทอง 20 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกมลชนก  เสนาะเลิศ
2. นางสาวฉันทนา  มิชำนาญ
3. นางสาวชฎาพร  กางหอม
4. นางสาวฐิติญา  อยู่นาน
5. นางสาวณัฐวิภา  กงแก้ว
6. นางสาวทิพย์นภา  วงษ์มี
7. นางสาวธันย์ชนก จันดาเพ็ง   
8. นางสาวปาริชาติ  จังอินทร์
9. นางสาวพรรณี  อินทร์นุช
10. นางสาวพุทธินันท์  พันธ์ชัย
 
1. นายธีรัตม์   ใจกล้า
2. นางสำเรียง  สุขพันธ์
3. นางปะวินา  ใจกล้า
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.6 ทอง 34 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกันตนา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงกัลยา   ผิวละออง
3. เด็กหญิงขวัญดาว  เสาวรส
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศิลา
5. เด็กหญิงประภัสสร  อินทนู
6. เด็กหญิงประภาภรณ์   วงศ์เนตร
7. เด็กหญิงฝนทิพย์   วุฒิยา
8. เด็กหญิงพจณีย์   อินทร์ดี
9. เด็กหญิงพินิจตา  พาเจริญ
10. เด็กหญิงวราลี  เหลาศรี
11. เด็กหญิงวริษฐา  เหลาศรี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาระหงษ์
13. เด็กหญิงสุนิษา  ภาโนมัย
14. เด็กหญิงอรัญญา  สอนงาม
15. เด็กหญิงอลิษา  นิเวศน์
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
3. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
4. นายอุเทน  สมจิต
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงสิญารัตน์  เกตุทอง
 
1. นางสาวอรนุช  สุดแสง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  พันธ์เพ็ง
2. นายบุญญฤทธิ์  กะการดี
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทนาพร  จันทร์ครบ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81.5 ทอง 33 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันทน์  รูปสูง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสมศักดิ์  ดังประสงค์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  เสมอดี
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  เพ่งพิศ
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาววรรณิภา  สืบศรี
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  พงศ์สุข
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  สาระรัมย์
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัตต์ติญา  เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ไชยศรีษะ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางสุพิศ  จันทร์สุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยังคง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนสังขะ 1. นายชัยกาญจน์  บุญตะไนย์
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนโชค  มะลิวรรณ์
2. เด็กชายนาวิน  สรรพบุญ
3. เด็กชายวิโรจน์  จันธิราช
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสังขะ 1. นายธนากร  บุญอุ่น
2. นายปรเมศวร์  บุญละออง
3. นายภาณุวัฒน์  ลำดวนหอม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณษา  จิตงาม
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นางสาวจุรีรัตน์  ปลงใจ
 
1. พระเอกชัย  ชยเมธี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  วันนา
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาววิลาสินี  ทมตระกูล
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สหุนาลุ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เดือนขาว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  สร้างสอบ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 19 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงอทิตยา  พรมท้วม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 24 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีบานเย็น
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวจิฬาภรณ์  ฤาชัย
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.7 ทอง 18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  นวลละออง
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายสรพงษ์  ชัยสุภา
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาววิภารัตน์  เวียงจันทร์
 
1. นางสาววรุณพรรษ  รักษะประโคน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรา  บุญโสดากร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
2. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
3. นางสาวณัฐธยาน์  วิลาวัลย์
4. เด็กหญิงพัชรา  พันสาย
5. นายศุภชัย  แสงเพชร
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สาวนาค
7. นางสาวสุดารัตน์  สุดสวาท
8. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุุตรวิเชียร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายทัตเทพ  เชนุยาว
2. เด็กชายธนศักดิ์  เบิรชสุวรรณ์
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญา
4. เด็กชายนิติพงษ์  เสาะสนธ์
5. เด็กชายปวีร์  บุตรทน
6. เด็กชายอณิศร  แก้วแฉล้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
2. นายจิตติ  เจือจันทร์
3. นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนสังขะ 1. นายณรงค์เดช  รามพัด
2. นายนายชนิน  จันทร์ศิลป์
3. เด็กหญิงภัทรวดี   สุริใหญ่
4. นายภูมินทร์  นามขันธ์
5. นายฤทธิ์เกียรติ   พรมชุลี
6. นายอภิชาติ  บุดดาวงษ์
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นายคีตะ  กระจายศิลป์
3. นางนางนิตยาพร   พิมพ์ศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกวินทรา  ศาลางาม
2. นายกายสิทธิ์   ดียิ่ง
3. นางสาวจุฑามาศ   ล่ำสัน
4. นายชัยวุฒิ  บุตรงาม
5. นายณรงค์เดช  รามพัด
6. เด็กชายณัฐพงศ์  กันนิดา
7. นายธนากร  แก้วหลวง
8. นายธนิน  จันทร์ศิลป์
9. นางสาวธรรณชนก  แสงศรี
10. นายธิคุณ  วงษ์ปลั่ง
11. เด็กหญิงนภาพร   บุญมาก
12. นางสาวนิราพร  สมกุดเรือ
13. นายบุญเกียรติ  ชาวนา
14. นางสาวปานเลขา  มณีนารถ
15. เด็กหญิงพนิตนันท์   แสงศรี
16. เด็กหญิงพรทิพย์  บันลือทรัพย์
17. นางสาวพรปวีร์  ลาล่องคำ
18. นายพัฒนชัย  สายคูณ
19. นายภัคพงษ์  รำจวน
20. เด็กหญิงภัทรวดี  สุริใหญ่
21. นายภูมินทร์  นามขันธ์
22. นางสาวยุภาพร  พลทา
23. นางสาวรัตนาภรณ์   จันทร์เต็ม
24. นายฤทธิเกียรติ  พรมชลี
25. นายวรศักดิ์  บุญธรรม
26. นายวัชระ  คะนุรัมย์
27. นายสมพงษ์  นิ่มซ่อง
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเจริญ
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัสสาโก
30. นางสาวสุทธิดา  อยู่ปูน
31. เด็กหญิงสุทธิดา  แดงชำรัมย์
32. นางสาวสุพัตรา  คำพา
33. เด็กชายสุรเดช  บุญธรรม
34. เด็กชายอนิวัตติ์  แก้มทอง
35. นายอภิชน  โสรัจ
36. นายอภิชาติ   บุดดาวงศ์
37. เด็กหญิงอรนัญฐ์  ขันธ์ที
38. นายอัครเดช  ยิ่งสุด
39. นายอาทิตย์  รัตนธิวัต
40. นางสาวเบญจวรรณ  ทองอ้ม
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
3. นายคีตะ  กระจายศิลป์
4. นางสาวดรุณี   เหมาะหมาย
5. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
6. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
7. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
8. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 47 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พอกผลดี
2. นายจีรยุทธ  เชี่ยวชาญ
3. นายชนะชัย  วิบูลอรรถ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
5. นายณัฐวร  จันทร์เขียว
6. นายณัฐวีร์  วิมลใส
7. นางสาวดวงกมล  สมบัติวงค์
8. นางสาวดาวทิพย์  พวงจิตร
9. นายทศพล  จันทร์ศิริ
10. นายธนพล  สงค์พิมพ์
11. นายธนาสิน  สืบเพ็ง
12. เด็กชายนพดล  พึ่งโพธิ์
13. นางสาวบัวแก้ว  ยาดี
14. นางสาวภิญดา  พรหมวงศ์
15. นางสาวยลดา  ต้นทอง
16. นางสาวรัสมี  หมื่นเเสน
17. นายราชัน  ดวงจันทร์
18. นางสาวรุ่งทิวา  บรรพตเขียว
19. นางสาวลัดดา  วิเศษชาติ
20. นางสาวลัดดารัตน์  บุญเลิศ
21. นางสาววรรณิสา  สวนมี
22. นางสาววาสนา  คำแพง
23. นายวิทวัส  วงค์ละคร
24. นางสาววิภาดา  ดวงอาจ
25. นางสาววิมลรัตน์  ผ้าผิวดี
26. นางสาววิรดา  สาตสิน
27. นายศราวุฒิ  โคนาบาล
28. นางสาวสิริรัตน์  มุสีพันธ์
29. นายสุพรรณพงษ์  ดลจำเริญ
30. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วโภค
31. นายอภิรัตน์  ผมทอง
32. เด็กชายอภิเดช  ศรีใส
33. นางสาวอรยา  วงศ์ษา
34. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แก้ว
35. นางสาวอิสรีย์  ดัชถุยาวัตร
36. นายเกรียงไกร  สมบัติวงศ์
37. นางสาวเจนจิรา  เสมอดี
38. นางสาวเมทินี  พรานแม่น
39. นางสาวไอลดา  แพทย์มด
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
4. นางปวันรัตน์  แดงงาม
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
7. นายวิจิตร  นามเวช
8. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.7 ทอง 17 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายอติชาต  ว่องไว
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 16 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายยุทธการ  สายยศ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ขันทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 55 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงอาภากร  สังเกตกิจ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 26 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวอรอุมา  เทพศรี
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 24 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  บุขุนทด
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 47 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  พันศิริ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 39 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  กำจัดภัย
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 9 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิโรจน์  รุ่งเรืองขวัญ
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.25 เงิน 52 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  สืบเทพ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สิริมั่น
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวสุธีรา  บุญจง
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 22 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กชายวันเฉลิม  แรงจบ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายกรรทร  สียางนอก
 
1. นายสัมพันธ์  สายแสงจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง 20 โรงเรียนตานีวิทยา 1. นางสาวปิยารัตน์   ประไวย์
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำจด
2. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ศรีจักร
4. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ดำ
5. เด็กหญิงกุสุมา  ก้อนทอง
6. เด็กชายชานวิทย์  แปะเขียว
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเพ็ชร
8. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
9. เด็กหญิงณัฐยา  ลี้เจริญ
10. เด็กชายทนงศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
11. เด็กชายธนัญชัย  สิงธุดม
12. เด็กชายธีระพงษ์  หล้าล้ำ
13. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
14. เด็กชายปวีณา  ใยบัว
15. เด็กหญิงปิยธิดา  การินทร์
16. เด็กหญิงปิยพร  เชื้อทอง
17. เด็กหญิงภาวิณี  นะเนตร
18. เด็กหญิงรัตนา  เสือแก้ว
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุ่น
20. เด็กชายวรพล  เพชรงา
21. เด็กชายวัชรพล  วังนุช
22. เด็กชายวายุ  ศาลางาม
23. เด็กหญิงวาสนา  ระยับศรี
24. เด็กชายวีระชัย  สุขคุ้ม
25. เด็กชายวุฒิชัย  วรธงชัย
26. เด็กชายวุฒิชัย  สาละติ
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทโท
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงกุล
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะพันธ์
30. เด็กหญิงสุประภา  กาหลง
31. เด็กชายอภินันท์  บุญแม้น
32. เด็กหญิงอรพินท์  สมใจ
33. เด็กหญิงอุทุมพร  สวัสดี
34. เด็กหญิงเมธิณี  แก้วหลวง
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกษกุล
36. เด็กชายเอกราช  บุญเกิด
37. เด็กชายแจ่มนภา  ทองมาก
38. เด็กชายโชคทวี  พวงจิตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางปวันรัตน์  แดงงาม
4. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายศุภกร  บุญเผย
7. นางสาวปพิชญา  คิดดี
8. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.7 ทอง 8 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ประโลม
2. นางสาวกาญจนา  เครือแก้ว
3. นางสาวกิติยา  พาสวัสดิ์
4. นางสาวกุสุมา  ควรเสก
5. นายจักรพงศ์  ราชรักษ์
6. นายจารึก  สระแก้ว
7. นางสาวจิตประสงค์  อินทรนุช
8. นางสาวชนานันท์  คำดี
9. นางสาวชลธิชา  จำปาทิพย์
10. นางสาวณัฐณิชา  โฉมหาญ
11. นางสาวธนิสร  ใจเพียร
12. นางสาวนฤพร  ภาสวัสดิ์
13. นางสาวบงกช  พันธุ์งาม
14. นายบุญพิทักษ์  เพชรมาก
15. นางสาวบุษราคัม  ทาทอง
16. นางสาวปัทมพร  ลัดดาไสว
17. นายพลวัต  ธรรมมะ
18. นายพัฒนศักดิ์  ผลแม่น
19. นางสาวพัทธีรา  สุขสุวรรณ์
20. นางสาวพิมพ์ฤทัย  เจริญใหญ่
21. นางสาวรัชดาพร  ทองก่ำ
22. นางสาวลักขณา  ละอุ่น
23. นางสาววศินี  งามเปรี่ยม
24. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
25. นางสาวศศิธร  วัดตรง
26. นางสาวสาธิกา  ยิ่งชื่น
27. นางสาวสิริวรรณ  มโนศรี
28. นางสาวอนงนาฎ  ผุยอุธา
29. นางสาวอภัสสรา  ปากประโคน
30. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำหวาย
31. นางสาวอำภา  ชูศรีสุข
32. นางสาวเกตุนภา  คำเภา
33. นางสาวเบญจมาศ  พลศรี
34. นางสาวเปรมิกา  ปัญญางาม
 
1. นางภักษร  มหาเทียนธำรง
2. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง
3. นางปณิดา  แก้วหอม
4. นางสาวสุภีลดา  แต้มทอง
5. นายคีตะ  กระจายศิลป์
6. นางรุ้งนภา  ดวงพร
7. นายอัครวุฒิ  ตนฉลาด
8. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.7 ทอง 40 โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงคันธวรรณ   กาษร
2. เด็กชายฉัตรดนัย   ขันศรี
3. เด็กชายธีรเดช   นันประโคน
4. เด็กชายนราธิป    คิดประโคน
5. เด็กหญิงนีรนุช   แก้วยก
6. เด็กชายบุญฤทธิ์   สาแก้ว
7. เด็กชายปฏิพาน  ไกรทอง
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์   แถบทอง
9. เด็กหญิงวีรยา   งามทวี
10. เด็กหญิงสุภาศิณี  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุทธิโส
3. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.75 ทอง 37 โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  แผ่นทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  เห็นทั่ว
3. นางสาวพัชรี   เพรียวพรม
4. นายภวัต  เจนประโคน
5. นายมานิต  จงพินิจ
6. นายสิทธิศักดิ์   ปรึกทอง
7. นางสาวสุชัญญา   กุนาสา
8. นายอนุชา   ทรงราษี
9. นางสาวอนุสรา   อร่ามเรือง
10. นางสาวอรวรรณ   อนุทูล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
3. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 23 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกรณิลา  ศรพรม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมทอง
3. เด็กหญิงกิมหงส์  ใสแก้ว
4. เด็กหญิงขณัฐดา  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงณัฐวดี  งามล้ำ
6. เด็กหญิงประทุมทอง  อินทร์สุระ
7. เด็กหญิงภัทรียา  ดวงดี
8. เด็กหญิงสินีนาฏ  กิตติขจร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  โชคดี
10. เด็กหญิงหิรัญญา  ไสลสุข
11. เด็กหญิงอธิติมา  บุญมี
12. เด็กหญิงอรสา  ดวงศรี
 
1. นางสาวสายวสันต์  สุขแสง
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
3. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
4. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 25 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชฎาวรรณ  ลาบึง
2. นางสาวพรรณรวี  ศรีระอุดม
3. นางสาวพิมพ์นารา  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวภาวิตา  วันดี
5. นางสาววนิดา  เพชรบันทึก
6. นางสาวอินธิราภรณ์  บำรุง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.37 ทอง 25 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  สำรวมกิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร  บัวหอม
3. เด็กหญิงนัฐฐา  ทองอ้ม
4. เด็กหญิงพนัชกร  กิจชำนาญ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เรือนพรม
6. เด็กหญิงศศิธร  ยานิวงษ์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  สมานทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 22 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มากมั่ง
2. นางสาวณัฐพร  ตันเสถียร
3. นางสาวทิวา  จันที
4. นางสาวนภาภรณ์  ใจมัง
5. นางสาวนางสาวอินธิราภรณ์  บำรุง
6. นางสาวภาวิตา  จันดี
7. นางสาววนิดา  เพชรบันทึก
8. นางสาววราลักษณ์  วรางกูล
9. นางสาวอนัญญา  ชัยสวัสดิ์
10. นางสาวอินธิรา บุญจิตต์   
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กหญิงกนกพร    มีศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา    แสงคำ
3. เด็กหญิงจิตสุภา    ทองแย้ม
4. เด็กชายธวัชชัย    นันติโค
5. เด็กหญิงผกามาศ    ทองแย้ม
6. เด็กหญิงวจี    สารสุข
7. เด็กหญิงวรกมล    สามกุล
8. เด็กหญิงสุพิษ    ศิริชัย
9. เด็กหญิงสุรางคณา    เลียวประโคน
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจารุดา  จิตสะอาด
3. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
4. นางสุวิมล  ประดับประดา
5. นายนรินทร์  ผิวทอง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.75 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นางสาวกรรณิกา  เหล่าเก้า
2. นางสาวจิตสุภา    นิลดำ
3. นางสาวทัดดาว   วงษ์มี
4. นางสาวประภัสสร    แปะปริง
5. นางสาวภาวิดา   คำมุงคุณ
6. นางสาววนิดา    ปุ่มแม่น
7. นางสาววาสนา    ผาสุข
8. นางสาววีราพร    สูญสุข
9. นายศรชัย    ยิ่งหาญ
10. นางสาวสุวรรณา   วิรัตน์
11. นางสาวเบญจวรรณ   เกตวิจิตต
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
3. นางจารุดา  จิตสะอาด
4. นายสายันต์  สัตตะโส
5. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดาทอง
2. นางสาวนภาพร  สิงห์หลาบ
3. นายปรีชา  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวละอองดาว  สังสมานันท์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  สาคเรศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
2. นายคมกฤษ  ยินดี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.07 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นายคุณากร  หวังอยู่
2. นางสาวพรวิไล  บุญสรณ์
 
1. นางประทุม  ทองปัญญา
2. นางปราณี  หวังอยู่
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.8 เงิน 13 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์   เสาวคนธ์
 
1. นางดวงตา   มอนดี้
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 36 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายพีระพล   แสนคำ
 
1. นางดวงตา    มอนดี้
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระคนธ์
 
1. นางสาววรรณวิสา  วงศ์ศักดิ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวรัตติกร  ดวงพร
 
1. นางรุ้งนภา  ดวงพร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 41 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายอานนท์  บุญส่ง
 
1. นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 31 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์   ไชยพิมพา
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์โท
 
1. นางชุติมา  จันทร์สิทธิกร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชิชญา  นามม่วง
 
1. นางสาวอารียา  บุญยงค์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 12 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวบุญฑริกา   เกตขจร
2. เด็กชายวิศรุต  บุญวัฒน์
3. นางสาวศิริวรรณ   กลิ่นฟุ้ง
4. นางสาวเสาวภา   ทองนรินทร์
5. เด็กหญิงไพลิน    เย็นสุข
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
2. นาง-  -
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 27 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนิดา   มั่นยืน
2. นางสาวนัตธิตา   วอแพง
3. นางสาวนาถยา   นามวิเศษ
4. นางสาววิจิตรา   คลังฤทธิ์
5. นางสาวแก้วกัลญา   ชาชม
 
1. นางวีนัสชนันต์    รันทร
2. นาง-  -
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 41 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กระแสบัว
 
1. Mr.yang  Guangbo
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.42 เงิน 54 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวเหมือนแพร  ปีกขุนทด
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 28.99 เข้าร่วม 39 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสิตา  เชิดโฉม
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 29 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวธันชนก  เกิดเหลี่ยม
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 19 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กมล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คงยิ่งหาญ
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
2. นายบุญเพ็ง  สีหาราช
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 54 โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  เสาวลัย
2. นางสาวเอื้อมพร  เมินดี
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี
2. นางสาวสุกานดา  ขันธ์เดช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.55 ทอง 9 โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายคัมภีร์  พอกสนิท
2. เด็กชายพงศภัค  ผลพูน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  บรรเทา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยสิทธิ์
5. เด็กชายวทัญญู  เข็มเอี่ยม
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ซาล่ำ
7. เด็กชายสรศักดิ์  หนองดี
8. เด็กชายไชยพัฒน์  หลงเคน
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
3. นายสิทธิพร  พวงสด
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 46 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายนภดล  ผิวหนองอ่าง
2. นายปฏิญาณ  มณีศรี
3. นายปฐพี  นามมูลตรี
4. นายรณฤทธิ์  หนูสิงห์
5. นายวิวัฒน์  ประเมินชัย
6. นายศุภชัย  บรรจุงาม
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายพงษ์ธร  จันทร์โสภา
3. นายธวัชชัย  มีสะอาด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.33 เงิน 9 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์  จงพินิจ
2. นางสาวจุรีรัตน์  เสาวรส
3. นางสาวนิภาพร  พรมแดน
4. นางสาวนิลดา  จำปาทอง
5. นางสาวบรรพตี  สำราญสุข
6. นางสาวบัวไข  สุขใส
7. นางสาวปนัดดา  เอคนาสิงห์
8. นายพงศกร  สำรวมจิตร
9. นางสาวพรนิภา  ชาภูวิง
10. นางสาวอรพรรณ  เกิดดี
 
1. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม
2. นายสุพจน์  กะการดี
3. นางวรภิญญา  ทองอุดม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัวขาว  หวังให้สุข
2. เด็กหญิงพนาวัน  ยงยิ่งพูน
3. เด็กหญิงวารุณีย์  แสนเมือง
4. เด็กหญิงอนัญญา  สมบูรณ์การณ์
5. เด็กชายเสงี่ยม  ทองกระจาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เรืองฉาย
2. นางธิดารัตน์  พรมดี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวฑติยา  แสนเมือง
2. นางสาวณิชากานต์  หงษา
3. นางสาวพาขวัญ  ชาวเมืองดี
4. นางสาวสุธิดา  สายเล็ก
5. นางสาวสุภัสสร  นิราศภัย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวนุชจิรา  ชาวเมืองดี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนตานีวิทยา 1. นางสาวฆนาลัย   เข็มเอี่ยม
2. นางสาวตวงรัตน์   ทัศน์ศรีสกุล
3. นางสาวมัสยา   สังขเปีย
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมวิเศษ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นางสาวกานดา  โทบุดดี
2. นางสาวขวัญฤดี  จันทร์แสง
3. นางสาวน้ำฝน  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง
2. นางจุฬาวรรณ  พิลาบ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 24 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญประภา  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   เสาชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลณรงค์
 
1. นางนิตยา   เตยอ่อน
2. นางสาวนิตยา   กองทรัพย์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นางสาวปวีณา  สุภนาม
2. นางสาวปวีณา  กระสังข์
3. นายสมพร  บุบผา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วรรณคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเติม
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.2 ทอง 39 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นายเด่นชัย  น้อยโคตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายมนตรี  จงหาญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 67.4 ทองแดง 50 โรงเรียนสังขะ 1. นายวุฒิชัย  ตำทอง
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ตะโย
 
1. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 82.6 ทอง 47 โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาเลิศ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คำแพ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วิบุลอรรถ
4. นายณัฐพล  สุขแต้ม
5. เด็กชายตะวัน  หาญยิ่ง
6. นางสาวธิตยา  ทองอ้ม
7. เด็กชายธีรภัทร์  สระแก้ว
8. นางสาวนันทยา  ศรีบุญ
9. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสี
10. เด็กหญิงปิยนันท์  ปกชื่อ
11. นางสาวพรณภา  มีแก้ว
12. นางสาวพรรณี  เกตุสีทอง
13. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทา
14. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์กาโม้
15. นางสาววาสนา  กรงทอง
16. นางสาววิภาพร  ปัญญาฉลาด
17. นางสาวสมพร  พันพม่า
18. นางสาวสมใจ  พันพม่า
19. เด็กชายสรวิศ  ประภาสัย
20. นางสาวสุพัตรา  ให้คำ
21. เด็กชายสุภัทร์  งามสวัสดิ์
22. เด็กหญิงสุภัสสร  สารสุข
23. นางสาวสุรางคณา  ยาจิตร
24. นางสาวหทัยรัตน์  ธรรมเจริญ
25. เด็กชายอภิชัย  จันทา
26. เด็กชายอัครพล  ลดกระโทก
27. เด็กชายอุดมเดช  โลวะลุน
28. นางสาวเพชรา  นิลทัย
29. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  บุญเพ็ง
30. เด็กชายเสกสรรค์  ดำนาน
 
1. นายธนากร  จันดาดี
2. นายประทีป  คงวัน
3. นายเกรียงศักดิ์  วงมณี
4. นางสาววิยะดา  จันทร์นวล
5. นางรัชนีวรรณ   เรือนพรม
6. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
7. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทมณี  ภูมิภา
2. เด็กชายศุภสัณห์  สาขะยัง
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายดุลยวัต    อินหล้า
2. เด็กชายภูตะวัน   ขุนพรรคดี
 
1. นางสาวชาภา    จันทเขต
2. นายสมภพ  ประดับสุข
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 15 โรงเรียนสังขะ 1. นายสิทธิชัย  สกุลแก้ว
2. นายเนติพงศ์  ทองอ้ม
 
1. นางอิงอร  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉันทนา  ยืนยาว
2. เด็กหญิงรัชฎา  พรมมา
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 51 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายจักรินทร์   เสริมจันทร์
2. นายอัครเดช   เหลี่ยมดี
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวชาภา    จันทเขต
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 52 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิริน  สารี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  วิลัยเลิศ
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดินดำ
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์   แดงงาม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  แดงงาม
 
1. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
2. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสังขะ 1. นายธีระพงษ์  ทาทอง
2. นายปราโมทย์  วิถี
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวภัทรนิษฐ์   พรพัฒน์พิชญะ
2. นางสาวอภิชญา  พิศวง
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  สามพิมพ์
2. นายสันติสุข  ตุ้มทอง
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 33 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เสกงาม
2. เด็กหญิงวาสนา  ที่ดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพียซุย
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  มาลาศรี
2. นายวีรวัฒน์  โสมทอง
3. นางสาวอรพรรณ  บุญตาน้อย
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายฤทธิชัย  ประจวบสุข
2. นางสาวอังษิญา  รักษาอินทร์
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.2 ทอง 9 โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  เชิดดอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
3. เด็กชายสุวรรณ  คลายโศก
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายกลยุทธ  สมยิ่ง
2. นายถาวร  ละม้ายวัน
3. นายอภิสิทธิ์  บุญทูน
 
1. นางสุวิมล  ประดับประดา
2. นายมนตรี  อกอุ่น
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 28 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กุลนาจันทร์
2. เด็กชายสมพงษ์  เยิงรัมย์
3. เด็กชายสินทนา  จันทะคาม
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นายพิษณุ  คำภู
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายตฤณ  ผิวหนองอ่าง
2. นายศักดิ์ศิพงษ์  ศรีบุญเรือง
3. นายศุภลักษณ์  ยิ่งเชิดงาม
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายทิวานนท์  ปานทอง
3. เด็กชายพลวัต  แหวนทอง
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นายจักรพงศ์  พรมสิทธิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายมาวิน  ไชยรบ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  วรรณชูชิด
3. นายอนุวัฒน์  รักคำมูล
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 10 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงพวงผกา  ผูกดวง
3. เด็กหญิงภีรดา  ครบส่วน
4. เด็กชายวราเทพ  อยู่สบาย
5. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วฉาย
6. เด็กหญิงอรหทัย  สมนิยาม
 
1. นางอำภร  สุทธิมูล
2. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
3. นายสุขสันต์  ชุ่มชื่นดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นางสาววัชรินทร์  เป็นตามวา
2. นายสมรักษ์  บุญเสร็จ
3. นางสาวสุนันทา  ดีพาชู
4. นางสาวอลิษา  จำนงมี
5. นายอำนาจ  บุญเสร็จ
6. นางสาวแพรวพรรณ  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
3. นายพรรณธกฤษณ์  สรกฤช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.57 ทอง 50 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สมใจเรา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพงพรมมา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ล้อมนาค
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 34 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นางสาวปิยภรณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวยุพิน  บุญมา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ไม่น้อย
 
1. นางสำราญ  สร้อยจิตร
2. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พรมแดน
2. เด็กหญิงชุติมา   แก้วก่อง
3. เด็กชายธนากร   สิทธิ์ศักดิ์
 
1. นายจำรูญ  สุขอุ้ม
2. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นางสาวจันนิภา  จันทา
2. นางสาวบัวหลวง  เสาใย
3. นายสมชาย  สุขแสวง
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.5 ทอง 44 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กหญิงฐิติพร    ซ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงภานุมาศ    มากแสน
3. เด็กหญิงสรัญญา    เนียมงาม
 
1. นางจุฑาภัณฑ์   บุญพร้อม
2. นายนรินทร์  ผิวทอง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  สายยศ
2. นางสาวกัญญารัตน์  โยงรัมย์
3. นางสาวกันยา  คำนึงเป็น
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
2. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สีลาวงษ์
3. เด็กหญิงไข่มุก  หอมดวงศรี
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.17 ทอง 9 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวธารีรัตน์  บุญยอ
2. นางสาวรุ่งทิวา  ผลเจริญ
3. นางสาวสุจิตรา  นานอก
 
1. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.83 ทอง 7 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงมุกดารัตน์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงวาสศิณา  สงวนนาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าแข็ง
 
1. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาววิภาวี  สีทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปิยะไพร
3. นางสาวเจนจิรา  เจริญสกุล
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงนิโลบล  สมใจ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันทยุง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศาลางาม
 
1. นางนิตยา  ทองสระคู
2. นางปัทยาวดี   ขวัญรัมย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวสายสุนีย์  สาระ
2. นางสาวสุภาพร  สุขเกษม
3. นางสาวโยธิกา  เกษรบัว
 
1. นางสาวสสินันท์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สะเก็บมะวา
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 11 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายสุริยะ   มะลิแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  ซองเซา
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายนรินทร์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองลาย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มุมทอง
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
2. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายพรชัย  โพธิสาร
2. นางสาวภัสรา  ลิพันธ์
3. นายภานุมาศ  นวลเปีย
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจงาม
2. เด็กชายสถาพร  ฟองวารินทร์
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
2. นางสุดารัตน์  แซ่ฉั่ว
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พรมศร
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ทองเบื้อง
 
1. นายธีระพล  อุ่นศิลป์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายทัตพล  เล็งตามดี
 
1. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 25 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นางสาวสมพร  อุลิตประโคน
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. เด็กชายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นายณัฐพล  สารปรัง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 64.8 ทองแดง 33 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายณัฐวุติ  ทิพย์โสภณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สำรวมจิตร
 
1. นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว