สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  อามาตย์มนตร์
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนันทพร  สมจิตต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา  กาหลง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวรรณภา  ทัสคลัง
 
1. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสุจิตรา  กาบบัว
 
1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 57 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 44 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวภัทรวดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางศรีฉลวย  กัตติยบุตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  พรหมจอม
2. เด็กชายวิทยากร  ศรีวิลัย
3. นายอนุชา  นามกิจ
 
1. นางยุพาพร  ประจันติ
2. นางสาวสุพัตราภรณ์  สุวรรณบุตร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกุลณัฐ  กองกุล
2. นางสาวสุพัตรา  คำจินดา
3. นายเกริกพล  ขันทะศรี
 
1. นางสาวศรีฉลวย  กัตติยบุตร
2. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐทีการย์  เวียงคำ
2. นางสาวดมิสา  มีศรี
 
1. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
2. นางยุพาพร  ประจันติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกฤษณา  ประจิมทิศ
2. นางสาวไอรดา  ไชยเชษฐ
 
1. นายวิจิตร  ชาธิรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ริดกิ่ง
 
1. นางประนุตร  วรรณสา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายเอกบุรุษ  กองทิพย์
 
1. นายธวัชชัย  โคตรสุโน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้องามล้วน
2. เด็กหญิงกาญจนา  กุลสอน
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีตระกูล
 
1. นายณัฐพล  หวานเหย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.9 เงิน 44 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายบุญเลิศ  ขันตี
2. นายพัทธดนย์  นาชิน
3. นายเนรมิตร  ซุยสโก
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรวิทย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  เดชนุ่น
2. เด็กหญิงพิชญรดา  เห็มสังหาร
3. เด็กหญิงหฤทัย  ผางดี
 
1. นางวรรณภา  ต่อติด
2. นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 39 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  แสนจันทร์
2. นางสาวจิตรา  วันสวัสดิ์
3. นางสาวปภาพินท์  อ่างมณี
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
2. นายอิทธิพล  หันมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49.7 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายศตวรรษ  แก้วกระจ่าง
2. เด็กชายสุชาติ  พรพิรุณโรจน์
 
1. นางสาวพเยาว์  โอภาส
2. นางสาวอภิญญา  มะธุผา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายนิมิตร  รัตนธรรม
2. นางสาวสุธาทิพย์  อุ่นคำ
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
2. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 52 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวัฒนธรรม  ชนูนันท์
 
1. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายเมธิชัย  บุบผา
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนัชญา  เนตรโกศล
2. เด็กหญิงนัทกานต์  มาสุข
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตาดี
 
1. นางขวัญใจ  พลอยงาม
2. นางไพบูลย์  เสมอสมัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนลินี  เวียงคำ
2. นายปิยะพงษ์  หงษ์กังวาล
3. นายสฤษฎ์  บริรักษ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  โอตาคาร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลไธสงค์
2. เด็กหญิงบุชาดา  พุทธคุณ
3. เด็กหญิงปฐมรัตน์  รุ่งเรืองนฤมิต
 
1. นางอรัญญา  บริจาค
2. นางบุญธรรม  อนุญาหงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐวัตร  รัตนมงคล
2. นายธวัชชัย  หมื่นสาย
3. นางสาวธันยากร  วุฒิชาติ
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.7 เงิน 45 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายธนากรณ์  รูปเหมาะ
2. นางสาววรรณ์นิภา   จันทร์มาลี
3. นางสาววราภรณ์   โสหัสถ์
 
1. นางกาญจนา  ทะแยง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  วังทะพันธ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 59 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายนิธิพันธ์  รัตนมงคล
2. นางสาวปานชีวา  เคหฐาน
3. นายพงศธร  โคตะวงษ์
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางกาญจนา  ทองจบ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกิติวิรินธร  เวียงคำ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เลิศอุฬาร
3. เด็กหญิงณหทัย  ศรีเชียงสา
 
1. นางจินตนา  โนนวงศ์
2. นางสาวจิราภา  ศิลาคม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธีราพร  วุฒิชาติ
2. นางสาวศุภนรี  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวสุกัญญา  กุบัณฑิต
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงนริศรา  ชาวดง
 
1. นางสาวนันทิยาวรรณ  สรสิทธิ์
2. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวประณิตา  มีเพียร
2. นายสุนันต์  คำซาว
 
1. นางนัฐนันท์  มาลา
2. นายประหยัด  กาศักดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 54 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  บัวเสริฐ
2. เด็กชายสุรชัย  สาอุด
 
1. นางสาวยุวดี  ทุมมนตรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรทีปต์  ต่างโอฐ
2. เด็กชายพิเชฐ  ศรีจันทร์
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจตุพร  รังศิริรักษ์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  กมล
3. เด็กหญิงปนัดดา  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงมนธิรา  พลเสน
5. เด็กหญิงอัญมณี  นิวงศ์วาส
 
1. นางไตรรัตน์   พลทะมัย
2. นายพิชิต  สิงหศิริ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจินตนา  ไกรคำ
2. นางสาวมณิสรา  กาลีรัตน์
3. นางสาวมัชฌิมา  โคตรศรี
4. นางสาวศศิภาพร  พลพิทักษ์
5. นางสาวแคทลียา  ดวงไกรแฝง
 
1. นางวรรณรัตน์   อินพินิจ
2. นางนำนภา   บุญสอน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรวิภา  ตีระศรี
2. เด็กหญิงบุษยา  สิงห์ขอนอาจ
3. เด็กหญิงศิริประภา  แสงสุวรรณ
4. เด็กหญิงสตรีวิทย์  กมลคราม
5. เด็กหญิงอริสา  ละว้า
 
1. นายวิชชา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 31 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวนารีวัลย์  เนตรทิพย์
2. นางสาวประกายพฤกษ์  เลิศประเสริฐ
3. นางสาวพรประภา   กองชัย
4. นางสาวสุวนันท์  แสงสุวรรณ
5. นางสาวสุวิภา  ผลเศษ
 
1. นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
2. นางสาวนรินทรา  มีคำแสน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยธวัช  บุญคำ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีวรษา
3. เด็กหญิงนันทิพร  สายสี
4. เด็กชายวรวิทย์  บุญคำ
5. เด็กชายวราวุฒิ  ดวงคำจันทร์
 
1. นายสมร  มาลา
2. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกอบชัย  สีหาราช
2. นายจิรภัทร  ลาภอุดมศักดา
3. นายณัฐพงศ์  พิสัยพันธ์
4. นายศุภชัย  ประโพธิ์ศรี
5. นายสหรัฐ  ชัยจันทร์
 
1. นางทัศนาพร   ผาณิบุศย์
2. นายรชานนท์   ลีเพ็ญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.8 เงิน 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวณัฐชา  ดุมา
2. นางสาวณัฐริกา  คุณธรรม
3. นางสาวดวงประภา  พันธ์ดง
4. นางสาวธนัชพร  ชุมภูยศ
5. นางสาวปนิธิ  ศรีอ่อน
6. นายประสิทธิกานต์  กันหาจร
7. นางสาวปัญธิตา  แดนเขต
8. นางสาวปัทมวรรณ  โพยนอก
9. นางสาวปิยธิดา  ชาภิรมย์
10. นายพงษธร  ประจวบสุจ
11. นางสาววัชรีย์  รุ่งเรือง
12. นายวินัย  ใจซื่อ
13. นางสาววิภารัตน์  โยธี
14. นายวุฒิไกร  พิมวัน
15. นางสาวศุจินทรา  กุลวิลัย
16. นายสมยศ  แซ่เถา
17. นางสาวสุจิตรา  ปีกลม
18. เด็กชายสุพัตรา  ชมพูทิพย์
19. นายอนุวัฒน์  โคตรประทุม
20. นางสาวอาทิตยา  โปตินัง
 
1. นายเดชา  ภูหลักด่าน
2. นายสัญนิตย์  ผลภิญโญ
3. นายจิรศักดิ์  เรืองชัย
4. นางสาววัญลักษณ์  หัสดร
5. นางสาวอรสุดา  ทองมูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายจุลเดช  อ่อนโก้ก
2. นายชัยยา  พิมพเสน
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
4. เด็กชายธนดล  อุไร
5. นายธนดล  ต่างโอษฐ
6. เด็กหญิงนราพร  ศรีจันทร์
7. นายนันทิพัฒน์  สีตาล
8. เด็กหญิงนิภารัตน์  กิตตะพัฒน์
9. เด็กชายปริญญา  ศรีจันทร์
10. นายภานุพงษ์  พันดง
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  สินที
12. เด็กชายรัฐพล  สารคำ
13. นางสาวรัตวรรณ  บรรณารักษ์
14. นางสาววนิดา  แท่นหิน
15. นายวิศิษฎ์  ต่างสี
16. นางสาววิไล  ต่างโอษฐ
17. นายสารัมภ์จวญ  เทศเรียน
18. นางสาวสุชัญญา  ชัยเนตร
19. นางสาวอนงรักษ์  ศรีแก้วต่างวงษ์
20. นายเกริกฤทธิ์  ศรีทองดี
 
1. นางนิ่มนวล  นิรมล
2. นางสาวณัฐภัค  สีสวยหูต
3. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
4. นางพรรณา  พรมมา
5. นายอนันต์  สำราญจิตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 47 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  ศรีหานนท์
 
1. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  วงษ์สงคราม
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายวัชรชัย  พรนิติพล
2. เด็กหญิงศราวิณี  ประจันติ
 
1. นายณัฐพงษ์   ภูชมศรี
2. นางนงเยาว์   อันทรง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.65 ทอง 12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจริญญา  เวทชสิทธิ์
2. นายอรรถพล  ศิริรักษ์
 
1. นางพวงผกา   ชาบุตรบุณฑริก
2. นายชินพัฒน์  สมบัติดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขนิษฐา  ภานุรัตน์
2. นายชาติชาย  ชาวสวย
3. นางสาวนุชจิรา  อิวสกุล
4. นายรัชต์พงษ์   แท่นหิน
5. นายสหกานต์  ชาภิรมย์
6. นายสุทัศน์  สิงหาวะราช
7. นางสาวสุวิมล  ผาตะนนท์
8. นายอธิวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
9. นางสาวอริยา  ชมภูวง
10. นางสาวอาทิยา   ชาวสวย
 
1. นางพรทิพย์  จันทร์สุรินทร์
2. นางกาญจนสุดา   ไชยเพ็ชร
3. นายวิชชา  ไชยเพ็ชร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.2 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายนครินทร์  สาแก้ว
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  มีโสภา
3. เด็กชายพนมกร  จงจิตร
4. นายพัฒนา  ทีหอคำ
5. เด็กชายรณภพ  วงศ์ตระกูล
6. เด็กชายศรายุทธ  ประดับศิลป์
7. เด็กชายสนทยา  ทบแก้ว
8. นายสมรักษ์  กองจินดา
9. นายสิทธิพงษ์   ประเสริฐสังข์
10. นายสุรเชษฐ์  โสดา
11. นายอนุชา  พลเสน
12. เด็กชายอมรเทพ  จันทรขันตี
13. นายอรรถพล  มโนชัย
14. เด็กชายเดชติกูร  ผ่องแผ้ว
15. นายเพิ่มพล  เจนสาคู
 
1. นายชฎากร  สิงหศิริ
2. นายใหม่  ชัยยะ
3. นายอภิสิทธิ์  มหาอุป
4. นางพวงชมภู  สิงหศิริ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวบวรลักษณ์  สีสันงาม
2. นางสาวอัฉราวรรณ  เหมืองทอง
 
1. นายอนิรุทธิ์  มุงเพีย
2. นายสมศักดิ์  บัวคอม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 39 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  บุญราศรี
2. นายฐาปกร  แทนคำ
 
1. นายประเสริฐ  โลหิต
2. นายณัฐพงศ์  กลัดณรงค์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 51 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายวิศรุต  ธรรมนัติ
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86.5 ทอง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพอย  วะดวงดี
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  รมย์งาม
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวเหมวดี  เครือแสง
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 57 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หุ่นทอง
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพิมภา  แก้วบุดดา
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอภัสรา  อัปการัตน์
 
1. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววนิดา  ผาอาจ
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  คูจินดา
2. เด็กหญิงพรทิวา  หาบุญมี
 
1. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
2. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 55 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วยอด
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 59 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายอินทนนท์  จิตร์จักร์
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 21 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพรชัย  สอนสำโรง
2. เด็กชายวรวิช  ราภิยะ
3. เด็กชายวรเมธ  ราภิยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายฤทธิเกียรติ  เหล่าทองสาร
2. นายศักดิ์พล  สาผุยทำ
3. นายสุทัศน์  ไชยคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ประจันต์
 
1. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเนตรนภา  คำสิงห์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวประภาพร  แก้วใจ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกฤษมวัชร์  แสวงสุข
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม
3. นางสาวณัฐวดี  สุปัญญา
4. เด็กหญิงพัชรีพร  โยธิกุล
5. เด็กชายวัฒนชัย  ภัคดี
6. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองทวี
 
1. นายจีรวัฒน์  วงษ์ไชยา
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นายวรวุฒิ  วงษ์ไชยา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชินกฤต  แลนเชย
2. นายธีรยุทธ  สุริยวงศ์
3. นายพัชรพงษ์  โยธิกุล
4. นายพันธกานต์  มังคละแสน
5. นายภานุมาศ  ศรีชัยชนะ
6. เด็กชายอรรถกร  ปุญญา
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นายวรวุฒิ  วงษ์ไชยา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.6 ทอง 6 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายกรกฏ  ว.ศิริ
2. นางสาวกรรณิกา  ใยเผือก
3. เด็กชายจักรพันธ์  ปักคะมา
4. นายณัฐพงษ์  มีพรม
5. นายธีระพล  สายสิงห์
6. นายนพเก้า  หาฝ่ายเหนือ
7. นางสาวนราทิพย์  ววรชินา
8. นางสาวนินท์ธิดา  โพธิ์เลิง
9. นางสาวนิศาลักษณ์  เจริญสุข
10. นางสาวน้ำฝน  โยธากุล
11. นางสาวปูเปรี้ยว  เกษสิมมา
12. นางสาวพรพิมล  นิลวัน
13. นายพลวัตร  ศรีคำ
14. นางสาวพัชรีภรณ์  ตรีบุญเมือง
15. นางสาวพิมผกา  นาคศรี
16. นางสาวพิศประภา  เกิดไทย
17. นางสาวมุทิตา  วรนาม
18. นายยุทธศาสตร์  บุญกว้าง
19. นางสาวรุ่งนภา  ป้องสีดา
20. นางสาววรรณภา  สิทธิมาตย์
21. นายวัฒนา  ชารีวงศ์
22. นางสาววิภาพร  ปักคะมา
23. นางสาววิภาวดี  พลเบ้า
24. นางสาวศิริธร  ธรรมโรจน์
25. เด็กชายสุขสันต์  สุทธิสาร
26. นางสาวสุดารัตน์  ทุมโคตร
27. นางสาวสุดารัตน์  พลเบ้า
28. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีพละธรรม
29. นางสาวสุภัทรา  กาลจักร
30. เด็กชายสุริยกุล  ชัยมงคล
31. นายอดิสร  เหล่าธรรม
32. นางสาวอรจิรา  ฐานะ
33. นางสาวอรวี  วาลมนตรี
34. นางสาวอรัญญา  ขามรัฐ
35. นางสาวอารียา  คนไว
36. นายเกรียงศักดิ์  สร้อยกลางเมือง
37. นายเกรียงไกร  สร้อยกลางเมือง
38. นางสาวเมวิลัย  ศรีหะวงษ์
39. นางสาวแพรเพชร  พระเกษเมือง
40. นางสาวโสรยา  คำภาชัย
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
2. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
3. นายอุดม  วิเศษวิสัย
4. นายเอกชัย  ฤทธิธรรม
5. นางสาววาสนา  ศรียอด
6. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
7. นางสาวภิญยา  มุงธิราช
8. นางสาวยุภาพร  พลเตชะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 31 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอนิรุธ  ภูผาสูง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 46 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายพรหมลิขิต  เมยศรี
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 55 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  ประนามเก
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  วรนาม
 
1. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพลกฤษ  หยวกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายอนุพงษ์  ฝอยกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 38 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พุฒทอง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศุภลักษณ์  แสนสายเนตร
 
1. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 21 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายจิระวุธ  ชมพูวง
 
1. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 41 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  ผงอ้วน
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โยธิกุล
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวพรศิตา  เคณาภูมิ
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 41 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนัฏฐนัย  วรจักร
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 24 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายดนุพล  เทศศรีเมือง
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดาพร  เนืองแน่น
 
1. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 49 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  สาระคุณ
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายคธาวุฒิ  พิสัยพันธ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมมากุล
4. เด็กชายธนากร  ไชยแสง
5. เด็กหญิงบุญยพร  พุดซ้อน
6. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
7. เด็กชายปิยะพงษ์  วรรณยิ่ง
8. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาปะขำ
10. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกวินทิพย์  มีผึ้ง
2. นายณัฐพล  พลชนะ
3. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
4. นายธวัชชัย  แสนขวา
5. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
6. นางสาวพัสวี  กาญจนลักษณ์
7. นายศศิประภา  คำธิ
8. นายสนธยา  พันธ์พิมพ์
9. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธ์
10. นางสาวเยาวลักษณ์  เมืองไชย
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวแพรวชมพู  สุระพล
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 16 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกวินทิพย์  มีผึ้ง
2. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
3. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
4. นางสาวพัชราภรณ์  โคตะสงษ์
5. นางสาวพัสวี  กาญจนลักษณ์
6. นายสนธยา  พันธ์พิมพ์
7. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
8. นางสาวเยาวลักษณ์  เมืองไชย
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
4. นางสาวแพรวชมภู  สุระพล
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสนชัยยา
2. เด็กหญิงบุญยพร  พุดซ้อน
3. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
4. เด็กหญิงรัญชิดา  สาวิสัย
5. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
6. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาปะขำ
8. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
9. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมภู
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  พลาเหิม
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
4. นางสาวแพรวชมพู  สุระพล
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา  แก่นวงศ์คำ
2. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณภา
3. นางสาวดวงรัตน์  หัตถะสาน
4. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
5. นางสาวลำไย  ชินภา
6. นางสาวสมิตานันท์  โยทะวงศ์
7. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
8. นางสาวเวธนี  สีริธรรม
9. นางสาวเอมมิกา  ประภัคปัญญา
10. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จักรแก้ว
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กากแก้ว
3. เด็กชายชาราธิป  ทวาภพ
4. เด็กหญิงดาราวดี  ชาวสุรินทร์
5. เด็กชายนัฐกานต์  สุทธิบุตร
6. เด็กชายปฏิภาร  พิกุลทอง
7. เด็กหญิงปรียากร  ภูกองชัย
8. เด็กชายปิยะ  ยืนยั้ง
9. เด็กหญิงพิมภสร  พรรณา
10. เด็กชายภาณุ  โยวาศรี
11. เด็กหญิงรัตนา  เครือเนตร
12. เด็กหญิงศศิชา  ยิ่งแก้ว
13. เด็กหญิงศิริพร  ศิริสมบัติ
14. เด็กหญิงสกลรัตน์  จันทะโคตร
15. เด็กชายเจษฐา  ดาลม
16. เด็กหญิงเพชรรัดดา  จินากลึง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา  แก่นวงศ์คำ
2. นางสาวขวัญนภา  แซ่ลี้
3. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณภา
4. นางสาวดวงรัตน์  หัตถะสาน
5. นายธนายุทธ  กล้าหาญ
6. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
7. นางสาวลำไย  ชินภา
8. นางสาวสมิตานันท์  โยทะวงศ์
9. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
10. นายอนุวัฒน์  เดขุนทด
11. นายอรรถพล  ศรีรัตนาม
12. นางสาวเวธนี  สิริธรรม
13. นางสาวเอมมิกา  ประภัคปัญญา
14. นายแสงตะวัน  ทิพชัย
15. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนากานต์  ไขแสงจันทร์
2. นายณัฐพงษ์  นนสุรัตน์
3. เด็กชายสมพงษ์  ทิพันธ์
4. นายสุรสิทธิ์  โคตรชารี
5. เด็กชายอนุชิต  สีสุรีย์
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
2. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมารัตน์  ไชยสลี
 
1. นางนวลปรางค์  หลักมี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.2 เงิน 28 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวสุพิชญา  ตาลมูล
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนันทิพร  เรืองเดช
 
1. นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสาลินี  แสนสุข
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ชาวสวย
 
1. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชนภัทร  คำผาลา
 
1. นางวิไลศักดิ์  ชาธิรัตน์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกวลิน  ช่างบุ
 
1. นางลำพูน  เบอร์นาร์ด
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชมพูนุช  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นางสกาวรัตน์  หริมเทพาธิป
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชนูนันท์
2. เด็กหญิงรุจินันท์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงศศิธร  บูชากุล
4. เด็กชายสหรัฐ  ชารีราษฎร์
5. เด็กหญิงเฌอเอม  บูชากุล
 
1. นางลักษณา  ทองแสน
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญตา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวคณาพร  วันงามวิเศษ
2. นางสาวชลธิชา   ชนะสิงห์
3. นางสาวถิรดา  เตโช
4. นายธานินทร์  ศรีวงค์สุข
5. นางสาวอทิตยา  วันงามวิเศษ
 
1. นางสาวยุภาพร  แวดล้อมธนบุญ
2. นายวีรชัย  เนาว์แก้งใหม่
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 51.31 เข้าร่วม 52 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมกลั้น
 
1. นางสาวพิชญ์ชาญ์  สุดทุม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67.65 ทองแดง 56 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวญาณี  ลีแก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์คำ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59.67 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  ประสาวะโท
 
1. นางสาวรัชณีย์  อุบลรัตน์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง 11 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  สาริยา
 
1. นางสาวรัชณีย์  อุบลรัตน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชาญสมร
2. เด็กชายบวรศักดิ์  ลาธุลี
 
1. นายนิติคุณ  พลแสน
2. นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนลพรรณ  อุดมการเกษตร
2. นายวุฒิไกร  สามนต์
 
1. นายนิติคุณ  พลแสน
2. นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.55 ทอง 46 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจักกฤษ  ศรีต่างคำ
2. เด็กหญิงมารดาวาท  ศิริทอน
3. เด็กหญิงยอแสง  กิตมาตย์
4. เด็กชายยุทธนากร  พันพิมพ์
5. เด็กหญิงวิมาลา  ศรีจันทร์
6. เด็กชายศรายุทธ  ทุ่งสาร
7. เด็กชายสมจิตร  เขตเขว้า
8. เด็กหญิงสุคนธมาศ  ศิริทอน
 
1. นายสิทธิกร  คำอ้อ
2. นายโกสินทร์  วิสุทธิ์ศรี
3. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 49 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  ศรีวรรณ
2. นายยุทธนา  ศิลาคม
3. นายวรวุฒิ  พันนาขา
4. นายศราวุฒ  จันโท
5. นายสมาธิ  โยธะวงษ์
6. นายอภิศักดิ์  มะธุผา
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นายส่วน  ทองประเทือง
3. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกอร์กุล  เทศสนั่น
2. นายธนัช  โฆษิต
3. นางสาวนฤมล  เคหฐาน
4. นายนันทวัฒน์  แสนทรัพย์
5. นายพงศธร  มหิพันธ์
6. นางสาวยุพา  มหาโยธี
7. นางสาวสุกานดา  แก่นวงศ์
8. นางสาวสุภาวดี  ไตรทิพย์
9. นางสาวเจนจิรา  ชุมพล
10. นางสาวเพียงตะวัน  พรชัย
 
1. นางพวงผกา  ชาบุตรบุญฑริก
2. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
3. นายสราวุธ  ตร๊โรจน์พร
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิระดา  เสนาอาจ
2. เด็กชายธันวา  จันวิชิต
3. เด็กชายนราธิป  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายศักดิ์ดา  พรมตื้อ
5. เด็กหญิงอริศรา  วิสารัตน์
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางนำนภา  บุญสอน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ  จันสาลี
2. นายทศพร  ศรีลาวงษ์
3. นายนันทภูมิ  ปุตุธรรม
4. นายสรยุทธ  ปลั่งกลาง
5. นางสาวแอนน่า  กลึกส์
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางนำนภา  บุญสอน
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธีรเทพ  แลนเชย
2. เด็กหญิงปริญญา  โฆสิต
3. เด็กหญิงเมศิญา  ศิริษา
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
2. นางอรุณศรี  ฉัตรกิตติชัย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชลธิชา  สิงหศิริ
2. นางสาวอภิญญา  อาจอักษร
3. นางสาวเจนจิรา  จันทะโร
 
1. นางอรุณศรี  ฉัตรกิตติชัย
2. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.65 ทอง 45 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบางรัก  กล้าเด็ด
2. เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณรอด
3. เด็กหญิงเสาวภา  เกศาพันธ์
 
1. นายปริญญา  ดวงสิมมา
2. นางกุหลาบ  คำดีบุญ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 54 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนพรัตน์  พรมมา
2. นางสาวพินิตนันท์  งอกศรี
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ฝายชำนาญ
 
1. นายปริญญา  ดวงสิมมา
2. นางกุหลาบ  คำดีบุญ
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.4 ทอง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวปิยะธิดา  เพชรล้ำ
 
1. นายอาทร  อุดตรา
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85.75 ทอง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายวัชรวี  พังคลี
 
1. นายอาทร  อุดตรา
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกรวิทย์  ตาลน้อย
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90.4 ทอง 8 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  แก่นวงษา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชกร  วรรณศรี
2. นายกรวิทย์  ตาลน้อย
3. เด็กชายกฤษมวัฒน์  พฤคณา
4. นายกิตชนะ  วันจันทร์
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม
6. นายจีระศักดิ์  ศรีรัตนาม
7. เด็กชายชีวะ  สมบัติบุญส่วน
8. เด็กหญิงชุลีพร  เชยไชย
9. นายทัศพล  ชัยสวรรค์
10. นายธนวัฒน์  ทิพราช
11. เด็กหญิงนุชจวรรณ  สมหวาน
12. เด็กหญิงบุญยพร  พุดซ้อน
13. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
14. เด็กหญิงบุษกร  คำยอด
15. นางสาวปรารถนา  ศรีสมบรูณ์
16. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ธิวาศรี
17. นางสาวพัชราภรณ์  โคตะวงษ์
18. นายมนตรี  ธรรมขันธ์
19. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
20. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาปะขำ
21. นายศุภวิชญ์  จำวงค์
22. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญศิริกร
23. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมพู
24. เด็กหญิงสุนันทา  วันนะศร
25. เด็กหญิงหงส์ภา  ไชยมล
26. นายอนุวัฒน์  พฤคณา
27. นางสาวอนุสรา  นัติพันธ์
28. เด็กหญิงอริสสา  ค่อมพันธ์
29. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผลาเหิม
30. นางสาวอารีรัตน์  หนูกลาง
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
3. นายธิวา  ทุมชะ
4. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
5. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
6. นางสาวแพรวชมพู  สุระพล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โมดำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  มาตณาคุณ
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายทศพร  ผุยฝัน
2. เด็กชายวงศธร  อินทพาด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  มาตรา
2. นางจินตนา  ดีนาง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจีรพล  มุสิกบุญเลิศ
2. นายวัชระพล  พลนอก
 
1. นายสุริชัย  โคดเมือง
2. นางสาวกัญญา  ตาลชัยภูมิ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  พลอยสมบูรณ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  บุญคำ
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 32 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  สูฝน
2. นายอุทร  พรมสีหา
 
1. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
2. นายดนัย  เฉิดฉาย
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 52 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายศุภเสกข์  ศรีกมล
2. เด็กหญิงสิริประภา  กุดทะรัก
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีหาบุตร
2. เด็กชายเอกชัย  วัชระเอนกกูล
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 48 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทุ่งจันทร์
2. เด็กชายอัครพล  ดวงตา
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายนุกูล  บุญหาญ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 61 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายศราวุธ  พูนพันธ์
2. นายสุริยา  ฤทธิธรรม
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 36 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ประสาร
2. นางสาวจันทร์จิรา  แกมจินดา
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายวิทวัส  ฐานวัฒนกิจ
2. นายสุรสิทธิ์  สุวรรณระ
 
1. นายวินัย  โนนวงศ์
2. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 39 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฮุ่งเมือง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงเกษมณี  พิสัยพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญทัน
2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวลดาวัลย์  สิงห์เงา
2. นางสาวสุนารี  ฝ้ายขาว
3. นางสาวแพรวพรรณ  นามเสาว์
 
1. นายดนัย  เฉิดฉาย
2. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 47 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ถิ่นกมุท
2. นางสาวสกุณา  เชาว์โคกสูง
 
1. นายสุธาทร  เมฆทวี
2. นายสมร  มาลา
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายวีระชัย  สินที
2. นางสาวศิริพร  ฉิมสวัสดิ์
3. นางสาวอรอนงค์  ต่างโอฐ
 
1. นางประรารี  คำเมืองแพน
2. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายปรีดา  เสนานิกรณ์
2. นายภัทรพงศ์  เวชพรหมมินทร์
3. นายวรุฒ  บุตรโคตร
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 46 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยเมือง
2. เด็กหญิงสายธาร  เพียรทาหนอง
3. เด็กหญิงสุวานิช  แสนประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุวดี  ทุมมนตรี
2. นางสาวประพาภรณ์  อำนาจเจริญ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายณัฐวัฒน์  นุราช
2. นายประจักษ์  อินทภาค
3. นายอิสระ  คำทอง
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
2. นายประมวล  บุญพา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 48 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทับแสง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เหล็กกล้า
3. เด็กชายโชติกูล  เมยดง
 
1. นางประรารี  คำเมืองแพน
2. นางพรรณา  พรมมา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.17 ทอง 43 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวพิกุล  ตรีโอด
2. นางสาววราภรณ์  เมยดง
3. นางสาวสุทธิดา  ภูมิโพธิ์ตาก
 
1. นางประรารี  คำเมืองแพน
2. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงนรมน  มาศภูมิ
2. เด็กหญิงพนิตา  พลภักดี
3. เด็กหญิงวดีรัตน์  ใจเอื้อ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ลีสมโภชน์
5. เด็กหญิงอาภัฐสนันท์  สระแสน
6. เด็กหญิงอารียา   คะสุวรรณ์
 
1. นางวริศรา  จุลปาน
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
3. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วตา
2. นายกิตตินันท์  ยาวะโร
3. นางสาวภิรัญญา  พุ่มทอง
4. นายสถิต  สีธงชัย
5. นางสาวอรวรรณ  ทองนำ
6. นายไพฑูรย์  โนนแก้ว
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.28 ทอง 57 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  พังขัน
2. เด็กหญิงจิตรลดา  พันลำ
3. เด็กหญิงจิรประภา  วงค์หาแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  อินทรโชติ
2. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายธนากร  ภูฉายา
2. นายนครินทร์  สิทธิโชติ
3. นางสาวศิริวรรณ  เจ๊กมั่งนอก
 
1. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
2. นางทวีพร  ปัญสวัสดิ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ภาษาเวส
2. เด็กชายสถาพร  หาญคำ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  มณีรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม  พุ่มพฤกษา
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  โยธะวงค์
2. นายกษมา  ทาศรีเพชร
3. นายรัฐพงษ์  คำทูลศรี
 
1. นางสมพร  ผมไผ
2. นายลิขิต  กองแก้ว
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.2 ทอง 35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกีรติกา  โปตะวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สมมี
3. เด็กหญิงนริศรา  ทองผล
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.72 เงิน 55 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกชพร  บัวแพง
2. นางสาวสุชาดา  ราศรีใส
3. นางสาวสุภาดา  ปราบพาล
 
1. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
2. นางทวีพร  ปัญสวัสดิ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 50 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญมาตุ่น
2. เด็กหญิงศริษา  ขุนแก้ว
3. เด็กหญิงสุวนี  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวยาจิตร์  แสนชัยยา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.17 ทอง 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกาตน์ธิดา  อ่อนทะ
2. นายฐาปกรณ์  โคตรมูล
3. นางสาวสุุวนันต์  บุญนาค
 
1. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธันย์ชนก  คำพวง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ขวรศักดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชนะสะแบง
 
1. นางอรพินท์  อึ้งวัฒนศิริกุล
2. นายศักดิ์ชัย  อึ้งวัฒนศิริกุล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงปวริศา  ผาวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ร่างสม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางวริศรา  จุลปาน
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจันทิมา  ภูหัดสวน
2. เด็กชายจิตชัยฌาญ  หมื่นไธสง
3. เด็กหญิงปิยะดา  สุภักดี
 
1. นายอานุ  พลทะรักษา
2. นางสาวสุภาพร  คำแก้ว
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่กิม
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  พิสัยสุข
2. เด็กหญิงพรพิมล  ดอนชวนชม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผ่านคำ
 
1. นางปทุมมา   แสนทวีสุข
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  สุ่ยสน
2. นางสาวแพรพร  แก้ววิเศษ
3. นายไตรภพ  อินทรทิราช
 
1. นางปทุมมา   แสนทวีสุข
2. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะเสนา
2. เด็กหญิงอรยา  สีสาย
 
1. นางกานต์พิชชา   ฤทธิไชย
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายสมพร  ประพันธมิตร
 
1. นางแก่นคำ  จำวัน
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงรักษิณา  เถารักตระกูล
 
1. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชินกร  สีสว่าง
2. เด็กชายเจน  เพ็งจาง
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นายกฤษณะ  ทุมซ้าย