สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 57 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ใจสามารถ
 
1. นางชรินรัตน์  จันทบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวไอรดา  นากาจิม่า
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 15 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันป้อง
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.3 เงิน 53 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 44 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เตชะแก้ว
 
1. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายวิทยา  อารีสนิท
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 48 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  พลทิพย์
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีหอม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูคารัตน์
 
1. นางสาวเบญจพร  ขำภูเขียว
2. นางสาวรจนา  ปัตถา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวขวัญกมล  บุญประจันทร์
2. นางสาวพิศสนี  ชาอินผุย
3. นายรามิน  นามศิริ
 
1. นางหนึ่งนุช  แทนค้ำ
2. นายวิชิต  เสนาราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 52 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวดี  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
2. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจิรายุทธ  เมาะราศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรดง
 
1. นายวิเชียร  สิรินาคสัณฑิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  โอนทอง
 
1. นายธนพร  น้อยบุ่งค้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวลลิตา  มานะลี
 
1. นางพรรณพิลาส  พลเสน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง 54 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุณิสา  ฐานะ
2. เด็กหญิงสุนันทา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงสุนันทา  พรพุทธรัตน์
 
1. นางปัญจพร  จิตรกลาง
2. นางสาวโสภาพร  มงคลเคหา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73.9 เงิน 54 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายศราวุฒิ  ยอดกูล
2. นางสาวอรพรรณ  เลืองเทศ
3. นางสาวโฉมธยา  สาวิสัย
 
1. นางสาวจินดา  เพ็งวงษ์
2. นายคงเดช  นาใต้
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ้วนแพง
2. เด็กหญิงพิกุล  หนันคำจร
3. เด็กชายสิทธิพร  นาคโนนหัน
 
1. นางสาวมาวดี  วิชัย
2. นางทัศพร  ยุระศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณกัณฑ์  ศรีโนนยาง
2. นางสาวธิดารัตน์  นาสงวน
3. นายสัญญา  พนมกุล
 
1. นายกฤษฎา  เมืองมัจฉา
2. นายวิทยา  โสหา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยศกร  ศรีพันลม
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร
 
1. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
2. นางสาวภูษณิศา  เผ่าวณิช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจีระนันท์  พิมพ์ดี
2. นางสาวศริญญา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวศิริชนก  จุลนาง
2. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 48 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาติลำ
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกิตติยา  สมเสนาะ
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณธานี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เคนรั้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มะลิวงษ์
 
1. นางอรุณี  บุญเเสนแผน
2. นางช่อทิพย์  คาสเตลีน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวัชรพงษ์  เวชกามา
2. นางสาววิรากร  นนทะนำ
3. นางสาวสิรินนา  มงคลเคหา
 
1. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
2. นางสุดารัตน์  พิสิทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธุจรุง
2. เด็กชายปุณณภพ  สายบุตร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรหมพิทักษ์
 
1. นายนนทวัช  วรรณชัย
2. นางสาวสุวิสา  ยศพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวจริยา  คุณประเสริฐ
2. นางสาวสุพัตรา  สาริยา
3. นางสาวอาริสา  แก้วอาจ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 42 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวจิราพร  เงียงด้วง
2. เด็กชายธนากร  สวัสดิ์ผล
3. เด็กหญิงน้ำมนต์  วรเดช
 
1. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
2. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.7 ทอง 51 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมินตรา  ปัญญา
2. นางสาวศิริลักษณ์  กรงทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  นารั่ง
 
1. นายวรายุทธ  จันทร์ศรีชา
2. นางสาวอรนุช  สอนสุภาพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 51 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมะชัย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เสมอใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำอาจ
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 57 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดาริกา  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวศุภิกา  มาตรวังแสง
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 53 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายธีรภัทร  ตองหว้าน
2. เด็กชายบดินเดช  ชัยสงค์
 
1. นางสาวนิลเนตร  ปัจฉิมบุตร
2. นางราตรี  โสภากุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 16 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายพงศกร  ศรีหอม
2. นายสิทธิโชค  ตรีแสง
 
1. นายอำนาจ  โสภากุล
2. นายสุทิบ  เหล่าอุด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  มวลคำลา
2. เด็กชายเดชา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ทุมแสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธเนศวร  สวยงาม
2. เด็กชายพัสกร  จันทร์ชื่น
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 53 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  พิชอาดูลย์
3. เด็กหญิงพิมพิลาลัย  นามวงศ์ษา
4. เด็กหญิงศุภิสรา  สาจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เทพศิริ
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวตันหยง  ทองผา
2. นางสาวพลอยพชพร  มูลถวิลย์
3. นางสาวสุดาพร  พรมโส
4. นางสาวสุภาพร  นิลนามะ
5. นางสาวอรสา  นนทะคุณ
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญเต็ม
2. นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง 13 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงชลิดา  ทองภูธรณ์
2. เด็กหญิงชัญญา  สบายใจ
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริพล
4. เด็กหญิงวิภาพร  ราชสีเมือง
5. เด็กหญิงศรินลักษณ์  ลีสิงห์
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  สุทธิปัญโญ
2. นางสุภาพร  แก้วสำราญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 31 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพรวิภา  คำโมง
2. นางสาวศศิณา  ปัดทุม
3. นางสาวสุภัสสร  นิลนามะ
4. นางสาวสุวรรณา  เนื่องแก้ว
5. นางสาวเจนจิรา  สาระรัตน์
 
1. นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
2. นายนิคม  บุญเรืองศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 28 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนัฐฎา  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายพัธรากรณ์  ดงเจริญ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สาครขันธ์
4. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขันติโก
5. เด็กหญิงศุภิกา  ทารถ
 
1. นายอานนท์  อาสาสอน
2. นายพงศ์พิช  คูสูงเนิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.25 ทอง 19 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  ภักดี
2. นายนายธนพงษ์  ภูมิสถิตย์
3. นางสาวนุจรีย์  จรัสวงษ์
4. นายบารมี  อุ่นเที่ยว
5. นางสาวศิริรัตน์  สมนาค
 
1. นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์
2. นายอนัน  ต้นสวรรค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะ  ไชยศรี
2. นายจักรพันธ์  ฟ้าฝน
3. นายณัฐนนท์  ผลนา
4. นายณัฐพล  โคตรมี
5. นางสาวตรีสุคนธ์  โคตรจรรยา
6. นายธีระยุทธ์  ดวงศาลา
7. นางสาวบุสษลี  เข็มลา
8. นางสาวปริศนา  หล้าฤทธิ์
9. นายพงศกร  ดาดวง
10. นายพิชิตพล  กำจัดภัย
11. นายรัตนโชค  ราชสุวอ
12. นางสาววงศ์ชนก  ขุนสันเที๊ยะ
13. นายวิทวัส  อังคสี
14. นางสาวสุกัญญา  ศรีแก่นกูด
15. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
16. นายอนันต์  ขุนเกลี้ยง
17. นายอภิสิทธิ์  สุทธิ
18. นายอัครชัยรัตน์  เนียมทา
19. นางสาวเจนจิรา  บุปทุม
20. นางสาวเบญจรัตน์  ช่องวารินทร์
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นายอภิชาต  วิลัยลาน
3. นางศุภลักษณ์  ใหม่วงษ์
4. นางสาวสุภาภรณ์   มงคลเคหา
5. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายกฤตเมธ  ประทุมรัตน์
2. นายคมกริช  หล้าโนนตุ่น
3. นายจักรชัย  นามรัดศรี
4. นายณัฐกมล  วงษ์จูม
5. นายณัฐพล  แดนชัย
6. นายทศพล  ชฎาวงศ์
7. นายธัชพล  ติวสร้อย
8. นางสาวนัฐวัฒน์  สีหอม
9. นางสาวนิริพร  จันทร์เพชร
10. นายปิยะพงษ์  เบ้าบัวเงิน
11. นางสาวพาขวัญ  สระสม
12. นายภากร  ศรีบุรินทร์
13. นางสาวรจนา  กระสี
14. นายสมเกียรติ  สายวัน
15. นายสุทธิพงษ์  สีอ่อน
16. นายสุเมธ  สุพรมมา
17. นายอารินทร์  นุชเจริญ
18. นายอำพล  แก้วพล
19. นางสาวเพชรรัตน์  ไวคำ
20. นายไชยวัฒน์  แก้วเหล่ายูง
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นางดารารายณ์  พรหมพื้น
3. นางสาวนงคราญ  จันทราษี
4. นายสุุวิทย์  ธรรมรัง
5. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือแก้ว
 
1. นางอมร  นนทะนำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 55 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิ์คล้าย
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  อัณฑะปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรละคร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญเต็ม
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.98 เงิน 34 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  โยที
2. นายโฆษิต  ตอแก้ว
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.5 ทอง 34 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ใจแก้ว
2. นางสาวทิพย์กมล  ชาติแพงตา
3. นายปฏิภาน  ประเชิญเชื้อ
4. นางสาวปนัดดา  หอมพรมมา
5. นางสาวปัทมวรรณ  คชรักษ์
6. นางสาวศิรินยา  ฉิมนิล
7. นางสาวสุนันทา  ดวงสุวรรณ
8. นางสาวสุพัตรา  สมภิทักษ์
9. นางสาวอรยา  สีหงอก
10. นางสาวอรุณี  บุญมี
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางจิรนันต์  เกตุแก้ว
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.8 ทอง 48 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิกา  เพ็ชรนก
2. นางสาวกานดา  ชมภูทอง
3. นางสาวจารุวรรณ  ติดสุข
4. นางสาวชลธิชา  ตาเมือง
5. นางสาวนัฐนิดา  พลกำลัง
6. นายนิธิศ  จิตรจักร์
7. เด็กหญิงประกายกรานต์  ประทุม
8. นางสาวประภัสรา  เวียงแก้ว
9. นางสาวปิยธิดา   ประทุม
10. นางสาวพิไลพร  ทองบัว
11. เด็กหญิงมะลิ  นันทะทอง
12. นางสาววาสนา   รูปสูง
13. นางสาวสิริกานต์  ศักดาวรกุล
14. เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์น้อย
15. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์ชา
 
1. นายกฤติกร  อินทะกิจ
2. นายสราวุธ  ผกากาฬ
3. นายชโรทัย  เลนีย์
4. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 47 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชมนพรรณ  กิ่งพา
2. เด็กหญิงพัชริดา  บุตรเรือง
 
1. นางสาวอรุณนิัรัตน์  ขานนาม
2. นายพฤหัส  สอนสะอาด
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 46 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิกานต์  ชัยพุทธา
2. นางสาวสาธิมา  ภูกองชัย
 
1. นายกฤติกร  อินทะกิจ
2. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาริยา
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวรุ่งทิวา  คอนสิงห์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นามท้าว
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวนงเยาว์  ศรีทอง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายคมสันต์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวปภัสสร  เจริญยศ
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงทักษณา  บุญพร้อม
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพรพิมล  มหาหิงสุ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงมาริสา  ทุมชนะ
2. เด็กชายวรยุทธ  พิมพันธ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล  อินทะสร้อย
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายสุทธิชาติ  พิมพ์โคตร
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนารินทร์  เพียรราช
2. นางสาวยศวดี  กองปาน
3. เด็กหญิงอาริสา  บุญสิน
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
2. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  ฉิมณี
2. นายปณิธาน  ศรีอ่อนน้อย
3. นายสาธิต  ดาวสว่าง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  ไทยวังชัย
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายโชคทวี  ศรีชมภู
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 42 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจุฬานนท์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายนพดล  บุญช่วย
3. เด็กชายปุณยวีร์  ภูพันนา
4. เด็กชายพลากร  ไชยแสง
5. เด็กชายศราวุฒิ  สุขเต็ม
6. เด็กชายสิริสมบัติ  ขอนโพธิ์
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายชิดณรงค์  สาวิสัย
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วกันหา
3. นายนันทวัฒน์  แซ่หลิ่ว
4. นายพงศ์ธร  ไชยแสง
5. นายภูวนัย  พิมพ์ยำกา
6. นายเกียรติตระการ  พลค้อ
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นายสุรสิทธิ์  พันตรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 74.25 เงิน 30 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  กัปโก
2. เด็กชายคุณวุฒิ  อุตมารัตน์
3. นายจตุรงค์  พลเสนา
4. นายจักรพันธ์  เสมอใจ
5. เด็กหญิงจันทิมา  ยอดตา
6. นายจิรายุ  ตุนานัน
7. เด็กชายจิรเดช  เรือนนา
8. เด็กหญิงชรินรัตน์  พลบูรณ์
9. นายณรงค์  โสภาวรรณ
10. นายณัฐพงษ์  วาระสิทธิ์
11. นางสาวนัยนา  โง่นหงษ์
12. เด็กหญิงนิรมล  ศรีสุรักษ์
13. นางสาวประภาศิริ  ศรีโยธา
14. เด็กหญิงภควดี  สาริยา
15. เด็กหญิงมัลลิกา  กลิ่นถือศีล
16. นางสาวมุธิตรา  วอหล้า
17. นางสาวรจนา  นาสิงขันธ์
18. นายฤทธิ์ชัย  นามมูล
19. เด็กหญิงวรรณิภา  ดอกเป็ง
20. นายศรัญญู  นามโฮม
21. นางสาวศศิธร  บุญเร่ง
22. เด็กหญิงสุกัญญา  มีศิลป์
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดตาสอน
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโยธา
25. เด็กหญิงสุภาพร  โคตชาดา
26. เด็กหญิงสุภิญญา  ยอดตา
27. นางสาวอรพรรณ  คำเพียวงศ์
28. นางสาวอาริยา  เอี่ยมมา
29. นายเวียงเทพ   เวียงไกร
30. นายโชคชัย  โทคะ
31. นายโชคชัย  มีศิลป์
32. นางสาวไพจิตร  ไชยแสนท้าว
 
1. นายจำเนียร  มัตกิต
2. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
3. นายบุญล้วน  มารศรี
4. นายขัติยพงศ์  อรสูญ
5. นางสาวจุฑามาศ  สมภาร
6. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง 40 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกรรณิการ์  มงคลเคหา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์ลำโส
3. นายจักรพรรดิ  จันเส
4. นางสาวชนิดา  แพทย์สูงเนิน
5. นายณัฐพล  โยทุม
6. เด็กชายธนจิรภัทร  เรืองศรี
7. เด็กชายธนชัย  ใหปาโท
8. นางสาวนิภาพร  อุทธากิจ
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เดินเมือง
10. นายพงศกร  ประเสริฐศรี
11. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สโมรินทร์
12. นางสาวภรทิพย์  เต้จั้น
13. นายภานุพันธ์  มาเร็ว
14. นายมงคล  ศิลประเสริฐ
15. นางสาวมัณฑนา  วรยศ
16. นางสาวยุวธิดา  เสียงล้ำ
17. นางสาวรุจิรา  จันทร์ปาน
18. นายวงค์ตะวัน  สบเหมาะ
19. เด็กหญิงวณิชยา  จันทวงษ์
20. นายวรวัฒน์  สมีใหญ่
21. นางสาววิภาดา  จินดา
22. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโส
23. นางสาวศิญาดา  ชาวเกษตร
24. นางสาวศิริขวัญ  เกษกุล
25. นายศุภชัย  มาโสภา
26. เด็กชายสุนันท์ชัย  ชุอุ่ม
27. นางสาวสุรัญชนา  ประเสริฐศรี
28. นายอดิศักดิ์  โงนชารี
29. นายอนุชา  ฆ้องคำ
30. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
31. นายอรรถพล  ศรีบุญเรือง
32. เด็กชายอรรถพล  แพทย์สูงเนิน
33. นางสาวอาทิตยา  ภูผาแนบ
34. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์นอก
35. นายเจษฎา  โฮมนา
36. นางสาวเพชรมณี  ศรีสำรวม
37. นางสาวเพลินจิต  มูลมัง
38. นายเอกรัตน์  คำภา
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายพนม  ถาปัน
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
4. นายศรุต  จงอบกลาง
5. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
6. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
7. นายอาดิชัย  ผุยผาย
8. นางสาววิมลณัฐ  เนาว์โพธิ์ทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 33 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยงยุทธ  หนองผือ
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 53 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายหัทยา  ขันตีกรม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโสภา
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 53 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  สุทธิโสม
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 13 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายจิรพันธ์  สวัสดิ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนวัฒน์  ตนพรหมรัมย์
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงวรนุช  หงษ์คำ
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจัตุรถาภรณ์  พลเสนา
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายพงษ์ฤทธิ์  โยธาภักดี
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 27 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงปาจารีย์  เพ็ชรประดิษฐ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 20 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจีรดา  สมพร
 
1. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  วิลาวัลย์
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายวรวิทย์  ลมพัด
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงปิยะวดี  พรมทอง
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 46 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเจนจิรา  ดาลาด
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมทองดี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทวิลา
3. เด็กหญิงกฤษณา  นนนาภา
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พรมมงคล
5. เด็กหญิงจิตติพร  กองปาน
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  พิมดี
7. นายจีรพันธ์  สวัสดิ์ทา
8. เด็กหญิงชไมพร  พลเขต
9. เด็กชายฐากร  สีหา
10. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญแสน
11. เด็กชายธนพล  แก้วสุวรรณ
12. เด็กชายธนาวุฒิ  ชินบุตร
13. เด็กหญิงธันยพร  โยธาภักดี
14. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพันมา
15. เด็กหญิงบุษบา  ไปล่สุวรรณ
16. เด็กชายปฏิภาณ  ฮาดชมพู
17. เด็กหญิงปิยวดี  พรมทอง
18. เด็กชายพงษ์ประกรณ์  บุญกว้าง
19. เด็กหญิงพิกุล  สมณะ
20. เด็กหญิงพิมพ์ภิศา  พิกากัณฑ์
21. เด็กชายพีรพงษ์  กุหลาบ
22. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดอนทันเมิือง
23. เด็กชายวรินทร  ราชสีเมือง
24. เด็กชายวรเดช  จันทะพันธ์
25. เด็กชายวัชรพงษ์  สุดาชัย
26. เด็กหญิงวิยดา  ยาผา
27. เด็กชายวีระพงษ์  บุญยะศาสตร์
28. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนเวฬุ
29. เด็กชายสาโรจ  อดใจ
30. เด็กหญิงสิริลักษ์  ช้างดี
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเลิศ
32. เด็กชายสุริยา  ชารีทอง
33. เด็กชายอนุชา  ปัญญาสิทธิ์
34. เด็กชายอนุวัฒน์  เขียววงษ์
35. เด็กหญิงอภิญญาสร  รามศิริ
36. เด็กชายอภินันท์  กองสิงห์
37. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
38. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูเงิน
39. เด็กหญิงเกศนี  วงศรีจันทร์
40. เด็กหญิงแวววรรณ  เทพพันธุ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายศรุต  จงอบกลาง
4. นายธนายุทธ  ศิริ
5. นายฉัตรชัย  ไชยเดช
6. นางสาวภัทรวดี  ทัพสมบัติ
7. นายชัยวิชิต  พรมแพง
8. นางสาวการะเกษ  คำนัน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤษติยา  ศรีวงษ์
2. นางสาวกัญญามาศ  แสงศักดิ์
3. นางสาวจิราวรรณ  หาระสาร
4. นายชยานันท์  ตาละบูรณ์
5. นายชินวัตร  ศรีจันทร์
6. นางสาวชุติกานต์  แก้วมุงคุณ
7. นางสาวฐิติอร  ลาแสง
8. นางสาวณัฐธิดา  ทับอาสา
9. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่มปา
10. นายธวัชชัย   ชาวเหนือ
11. นางสาวนภัทร  สืบสิริ
12. นายบดินทร์  มิ่งชัย
13. นางสาวพรพิมล  สุนทรวงษ์
14. นางสาวมณีรัตน์  แสงคำ
15. นางสาวมาลิสา  โสมาบุตร
16. นายยชัตร   จันทบูรณ์
17. นางสาวรักชนก  ฤกพิจิตร
18. นายวิชานาถ  สมีดี
19. นายศราวุฒิ  วงศ์ใหญ่
20. นายศราวุธ  กิมฮวย
21. นางสาวศศิวิมล  ชนไชสง
22. นายศักดิ์สิทธิ์  วงษ์มา
23. นางสาวสมฤดี  วรรณไกร
24. นางสาวสุทธิดา  เหล่าคนทา
25. นางสาวสุพรรณี  ชัยสา
26. นางสาวสุภารัตน์  ฐานะ
27. นางสาวอรทัย  จันดา
28. นายอาทร  จันดาโคตร
29. นางสาวอาทิตยา  อามาตรเสนา
30. นายอาทิตย์  ศร๊ธรรมจักร
31. นางสาวเขมรินทร์  ดวงคำ
32. นางสาวเจนจิรา  มหาวงษ์
33. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสะอาด
34. นางสาวเพ็ญนภาพร  ชนะทุม
35. นายโชคชัย  สมสนุก
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  สะตะ
2. เด็กหญิงณภาพร  บุตรดี
3. เด็กชายปฏิภาณ  สีทาถุ่ง
4. เด็กชายปรีดี  เสาศิริ
5. เด็กชายภาคิณ  พลสุข
6. เด็กหญิงวรรณดารัตน์  แก้วชัยยา
7. เด็กหญิงวรรณภา  ทองแดง
8. เด็กหญิงศศิธร  ปริวัง
9. เด็กชายอัศนัย  บุดดีกุล
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลเดช
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ประวันเตา
2. นายณัฐพงษ์  ปิ่นจรัล
3. นางสาวนลินี  น้อยบุญมา
4. นางสาวพัชรา  สืบเทพ
5. นายพูนทรัพย์  อินทิรักษา
6. นายภิรมย์  คะนองมาก
7. นายภิษณุ  เนื่องคันที
8. นายสยาม  ขอมีกลาง
9. นางสาวสุภาภรณ์  พาโนราช
10. นางสาวอาทิตยา  แสนโบราณ
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 14 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีเที่ยง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงชโลธร  เสมอใจ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  พั้วทอง
5. เด็กหญิงนิราวรรณ  จารุจิตร
6. เด็กหญิงนิศานาถ  มะโนลัย
7. เด็กหญิงพรรณทิภา  ปางชาติ
8. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ทอง
9. เด็กหญิงอรทัย  อาจกล้า
10. เด็กหญิงเกวลิน  ภิรมชัย
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 56 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วกาญจน์
2. นางสาวจีรภา  ป่าครอง
3. นางสาวณัฐวราภรณ์  พามี
4. นางสาวปัทมพร  บุญตา
5. นางสาวรัตนา  จันทร์บุญ
6. นางสาววรพรรณ  สิทธิเลาะ
7. นางสาวสุธิสา  พาซุย
8. นางสาวเกศราภรณ์  ด้วงพรหม
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายกฤษดา  คำโคกศรี
2. นายทรงสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์
3. นายปิยะ  ลำโกน
4. นายปิยะพงษ์  แก้วโยธา
5. นายวีระพล  ชัยสิงห์
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายศรุต  จงอบกลาง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอภัสสรา  ทิพย์สอน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญใบ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 42 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรรณิภา  ยอดชาญ
 
1. นางสาวพัชรียา  มุมสำ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วคำ
 
1. นายปารมี   เชื้อวังคำ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สิงห์คง
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แพงวาปี
 
1. นางสาวไพจิตร  เจริญสุข
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 59 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาววิศรุตา  คูณแสง
 
1. นางสมพรพรรณ  อุ่นจิต
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  แสนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพิมพ์ประภา  โพธิ์จารย์
 
1. นางปาณิสรา  ครบอยู่
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 46 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  วงษ์โท
3. เด็กหญิงพิชชาพร  สีมะโฮงนาม
4. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เกิดศรี
5. เด็กหญิงเกษวริน  จันทะรัตน์
 
1. นางสมสมัย  คาร์ลสัน
2. นางสาวนุสรา  พิมพิศาล
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 16 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวพิณธุอร  บุญมี
2. นางสาวรมชะลี  แดงนา
3. นางสาววรรณพร  มีหิริ
4. นางสาววรางคณา  อยู่สุข
5. นายอนันทวุธ  ดีมา
 
1. นางสาวนาโมง  เรืองทิพย์
2. นางสาวเกษร  ชัยประทุม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.65 เงิน 20 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐวัลย์  วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวณัชชา  อนันต์เตชะกุล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.09 ทอง 33 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนันทยา  ลุนชัยภา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 41 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายขัตติยะ  จรรยาศรี
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วโสภา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาววัลลภา  เสี้ยวทอง
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วโสภา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจณิฐตา  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงปภัสสร  โคตรชุม
 
1. นางสุจาวัลย์  เทิดตระกูล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภชลัน  ลีลาพัฒนาพาณิชย์
2. นางสาวมลดา  เมืองสีมาตร์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สร้อยจันดา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง 23 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจตุรงค์  จันทะชา
2. เด็กชายปกรณ์  แก้วบุรี
3. เด็กชายพิบูล  มานะศรี
4. เด็กชายภานุพงษ์  ใสยะวงษา
5. เด็กชายวรวุฒน์  วิชาราช
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  สาบัว
7. เด็กชายอดิศร  ปางชาติ
8. เด็กชายอภิชาติ  คำเลิศ
 
1. นายวัณชัย  วศินวัฒนา
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
3. นายสาคร  เห็มพรมมา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77 เงิน 48 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นายทักษิณ  ประกังเว
2. นายธนวัฒน์  เรือนนา
3. นายธนวัฒน์  เสริมจันทร์
4. นายธนาวิน  ชำมะลี
5. นายสมเกียรติ  ราศรี
6. นายสิทธิชัย  พะชะ
 
1. นายแสวง  เอกทัศน์
2. นายชมภู  มูลวงศ์
3. นายวิทาญ  แดงสีบัว
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 29 เข้าร่วม 51 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยาภรณ์  วงษาศิลป์ชัย
2. นายพงศธร  เจริญลอย
3. นางสาวพรศิริวิมล  เมืองจันทร์
4. นางสาวภควดี  จิตพานิช
5. นายวิทวัส  ปิ่นคำ
6. นายศุภชัย  ดิลกลาภ
7. นางสาวสวิชญา  โคตรลุน
8. นางสาวสุปริญา  สมณา
9. นางสาวอรดา  มีฮุง
10. นางสาวเจนจิรา  ถาวงกลาง
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายอนุชิต  ทุมแสง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกองปราบ  จันทเขต
2. เด็กชายกิตติชัช  พรมนอก
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมภาร
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มวิชัย
5. เด็กหญิงวริศรา  ระภักดี
 
1. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์คำภา
2. นางสาวนภัสร  กุลบุญ
3. นางสาวยุภาพร  บุญอาจ
4. นางสาวศิริกันยา  วงษ์ราช
5. นางสาวเนตรธิดา  วิเศษยา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
2. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบังอร  ศรีสุพรม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรมใจรักษ์
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันขวา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนรมล  โพธิ์ทอง
2. นางสาวมาริสา  มณีรัตน์
3. นายอนุชา  หอมน้อย
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันขวา
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 37 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยลี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุวพร  อุคำพันธ์
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชัชฌา  ภูเงิน
2. นายธัญเทพ  วงษ์จวง
3. นางสาวเพชรรัตน์  คัวอักเถิง
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
2. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.2 ทอง 39 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 81.25 ทอง 52 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  โสคำแก้ว
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจักรพันธ์  ธารีภูมิ
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวรัญชิต  ชุมมุง
2. เด็กชายสุพัฒน์  ไชยเบ้า
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  มณีฉาย
2. เด็กชายเสกสรรค์  ชุ่มนา
 
1. นางพราวนภา  ชาติภูธร
2. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปราณี  แก้วสาลี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ฝ่ายสงค์
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณภัทร  เสาโกศล
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมโคตร
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 53 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายสถาพร  ชัยสุวรรณ
2. นายอรรถพล  แก้วไข่สอน
 
1. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
2. นายสุรินทร์  เลพล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  รัตนเสมอ
2. เด็กชายณภัทร  ชิณศรี
 
1. นายเจียมพล  บุญประคม
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวสันต์  เชื้ออุ่น
2. เด็กชายศิระ  ศรีรัตน์
 
1. นายมงคล  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทอแสง  เนาวบุตร
2. เด็กชายวิศิษฎ์  แก้วดวงดี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวขวัญชนก  ภูบุญปลูก
2. นางสาวณัฐมน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 36 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายปิติพัฒน์  วันวิเศษ
2. นางสาวอคิรา  นามบุรี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารีรัตน์  รักษาภักดี
2. นายภานุวัฒน์  ดอนหงษา
 
1. นายมงคล  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 18 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับทะมาตย์
2. เด็กหญิงนฤชา  จันทะโคตร
3. เด็กหญิงพนมรักษ์  นามท้าว
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวบุษกร  บุญอาจ
2. นางสาวศุภกานต์  มะโนสิน
3. นางสาวศุภษร  สารีแก้ว
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นายเจียมพล  บุญประคม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 18 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  ธนะเนตร
2. นางสาวณัฐกานต์  คงศรี
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 24 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนรัฐ  ชฎาวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์  จันทะเทพ
3. เด็กชายอานนท์  พันสนิท
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  ดีสี
2. นายบุรินทร์  นิคมศิลป์
3. นายเอกพันธ์  เข็มจันทร์
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
134 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายบุรินทร์  นิคมศิลป์
2. นางสาวพิมพ์อักษร  เรืองอยู่
3. นางสาวสโรชา  ใหทอง
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายกันตเมศฐ์  สุขะ
2. เด็กชายบรรเจิด  ศรศิริ
3. เด็กชายอนันต์  คำมูล
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธีรวัฒน์  บริบูรณ์
2. นายมานิตย์  แก้วอิ่ม
3. นายเทียนชัย  พลวันดี
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายอาคม  คลังชำนาญ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 56 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นางสาวกีรพร  วิเศษทรัพย์
2. เด็กชายพิษณุ  แก้วหลอย
3. เด็กชายภราดล  คำไล่
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 40 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เรืองเทศ
2. นายนัฐพล  ดวงโสภา
3. นางสาวมลิดา  นาคเสน
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 50 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไทยโคกสี
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  นามสี
3. เด็กหญิงศรีสุนทร  แสงทวี
4. เด็กหญิงศศิธร  สิทธิวงษ์
5. เด็กหญิงสายสมร  แสงทวี
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงเพ็ญมาตร
 
1. นางนันท์นภัส  คำจำปา
2. นางเอมอร  ชันติโก
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  สมบูรณ์
2. นายภานุพล  แดงนา
3. นางสาวภาวินี  คำแสงดี
4. นายมนุเชษ  พันกำ
5. นายศุภชัย  ทองแสน
6. นางสาวศุภัคศร  ทองแสน
 
1. นางสาวสุภาพร   ประทุมรัตน์
2. นางราตรี  โสภากุล
3. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิธัญ  สายทอง
2. เด็กหญิงอัญญิชา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงอัญริตา  บุญปัน
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  คำสวัสดิ์
2. นางสาวจันทิมา  บุญบำรุง
3. นางสาวศิริวรรณ  เฉลิมหมู่
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทพวงษ์ษา
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยยอด
 
1. นางสาวสุภาพร  ประทุมรัตน์
2. นางสาวสุภาภรณ์   มงคลเคหา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมใจ
2. นางสาวสุภาพร  แสนธรรมพล
3. นางสาวอุไรพร  รัตนพลที
 
1. นายทิวากร  มาเบ้า
2. นายศิริธรรม  สอนจันทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.5 ทอง 29 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวทิพยาภรณ์  ฉัตรเงิน
2. นางสาวนภาพร  อาจแก้ว
3. นางสาวอรนุช  สำพะโว
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.71 ทอง 45 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวธนิดา  คำเหมือน
2. นางสาวยลดา  สาริยา
3. นางสาวรุ่งทิวา  ค้อสกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
2. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.17 ทอง 32 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายธีรพัท  อุ่นวิจิตร
2. นางสาวมาลาวรรณ  โพธิ์ชัย
3. นางสาวอรจิรา  ผาวิชัย
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวมยุรี  บุญปัน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.91 เงิน 41 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ดอนแป๊ะ
2. เด็กหญิงยุพิน  สีปา
3. เด็กหญิงสุปราณี  ผันผ่อน
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  ศรีหามาตย์
2. นางสาวปริยา  บ้านเป้า
3. นางสาวศิริพร   แวงคำ
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวมยุรี  บุญปัน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดวงคำจันทร์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มงคลเคหา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญโส
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรทัย  เสริฐเจิม
2. นางสาวเนตรนภา  บัวพันธ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  พรมวงค์
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์