สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวนิจฉรา  แก้วมงคล
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพุทธพร   ทองแดง
 
1. นางละเอียด  อึ้งตระกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 51 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวสุปราณี  บุญปก
 
1. นางสาวสุวรรณี  สมสืบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สมภพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 30 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิรวรรณ  หันจางสิทธิ์
 
1. นางสมจิตร  แก้วมีศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 57 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพนิดา  สีเขียว
2. เด็กหญิงพิชญา  พิมเพ็ง
3. เด็กหญิงสุภัชศร  ผานัด
 
1. นางสาวประไพศรี  ธรรมสัตย์
2. นางเบญญาภา  บุญมาศ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 60 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา   ต้นโพธิ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  อาศัยนา
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เจริญบุญ
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองกลม
2. นางพิสมัย  บุญยงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาสุมิน  เสวะมาตย์
2. เด็กหญิงวัชรินธรณ์  สีสด
 
1. นางนวนิตย์  เชาวนะกิจ
2. นางสาวศิริอาภา  เหล่างาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวนภาภรณ์  อ่อนตา
2. นางสาวนิตยา  บุญเรือง
 
1. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
2. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  บัวทอง
 
1. นางกนิษฐา  พรมทา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธราธิป  จันทร์โสภณพงษ์
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สนธิหา
2. เด็กหญิงภรัณธิตา  รักพรม
3. นางสาวสิริยากร  พนมเขตต์
 
1. นางสิริพร  วงศ์ว่องไว
2. นางอำพันธ์  บรรลือ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดาพร  สายสุด
2. นางสาวพุธิตา  จันลาภา
3. นายอิสระ  ผิวทอง
 
1. นางรัตนา  รักจันทร์
2. นางอมรศรี  แฝงเพ็ชร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงทวินันท์  จูมศิลป์
2. เด็กชายนิติภูมิ  ชมเชย
3. เด็กหญิงสุภัสสร   วิระศักดิ์
 
1. นายพงศภัค  สายสุด
2. นางสาวรุ่งฤดี  เกื้อทาน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 19 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทับทิมหิน
2. นางสาวศรีสุดา  ดวงสี
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมาศ
 
1. นางสาวพาณิภัค   บ่อแก้ว
2. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.6 เงิน 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายทีปกร  เเพงเนตร
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์กัณหา
 
1. นายวิทยา  มีทองแสน
2. นางธัญญาภรณ์   มีทองเเสน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกิตติเดช  ลอยหา
2. นายธนกฤต  โชคพิพัฒน์ทวี
 
1. นางภัทรจันทร์  อุปัญญ์
2. นางธัญญาภรณ์  มีทองแสน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นางชมพูนุช  เกื้อทาน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายพีระพงษ์  โพธารินทร์
 
1. นางสาววริญญา  ไชโยธา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงชัญญา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนารี  ศรีประดู่
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก
 
1. นางอารีย์  สิถิระบุตร
2. นายอนุชา  ชาติวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวปารวัณ  สิงห์ทอง
2. นางสาวศิรินาฏ  ละพรมมา
3. นางสาวเกศกนก  โสภณ
 
1. นายณัชธฤต  เกื้อทาน
2. นายอนุชา  ชาติวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติทัช  เปียงใจ
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  กนกหงษ์
3. เด็กชายสุเมธ  คำเพียร
 
1. นายมีชัย  สุทธิชื่น
2. นางสาวมนรัตน์  บุญมี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 50 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกุล  ปฏิโชติ
2. นายณัฑวัฒน์  ม่วงทำ
3. นางสาวพรกนก  มั่งมี
 
1. นางเอื้อนทิพย์   สุกุ
2. นายอมต  รบกล้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.7 เงิน 52 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่วยคูณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ละพรมมา
3. เด็กชายวิธวินท์  จุละกะ
 
1. นางสาวอัจฉรียา  นารีวงศ์
2. นางสาวยุภาวัลย์  ลุกลาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายบุญชัย  สุขแดง
2. นางสาวอภิญญา  พวกดีโรจนกุล
3. นางสาวเกวลิน  ดำนิล
 
1. นางสาวนุชนาฎ  แสงกล้า
2. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 57 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พรมสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐศิมา  พลเลิศ
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  อรุณพงษ์
 
1. นางวิไล  กระบวนศรี
2. นางสาวสุดาวรรณ  สุทธิอาจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 59 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  เพียรกล้า
2. นางสาวภัทรวดี  ศิริวาลย์
3. นางสาววนิชญา  เพียรกล้า
 
1. นางสาวเกศินี  โกมล
2. นางวราภรณ์  แสงบุญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายพนมพร  ก้อนสอน
2. นายศุภกิตติ์  เหรียญทอง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แดงอาจ
2. นายสิทธิพล  ใจตรง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 28 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเขมรัฐ  เทศไทย
2. นายเอกภพ  โทนุการ
 
1. นายจีระ  บุญเสริม
2. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจักรพันธ์  โทบุดดี
2. นายธีระพัฒน์  ถุระพัฒน์
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายชนาธิป  หาญโก่ย
2. เด็กชายพิเชฐ  แสงนวน
 
1. นายกัลยา  มั่นใจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิตราภา  กาฬจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญหลง
3. เด็กหญิงพัชริดา  บุญยะมูล
4. เด็กหญิงวิภาวดา  ถามะพันธ์
5. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  อาริจิตร
 
1. นางสาวศศิธร  พลหาญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 38 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกุลนันทน์  บุญมูล
2. นางสาวขวัญกมล  มีธรรม
3. นางสาวชรินทร์  จันทวี
4. นางสาวรัตนาวลี  หาดี
5. นางสาวเวฬุรีย์  บัณฑุพาณิชย์
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางสุชาวดี  ลาวิลาศ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภวรัญญา  ไชยแสง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทะยา
3. เด็กชายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
4. เด็กหญิงอรปรียา  จารุจิตร
5. เด็กหญิงเดือนฉาย  คัชรินทร์
 
1. นางจำปา  ประทุมถิ่น
2. นางธิรัตฏิกานต์   สุวะพันธ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวชฎารัตน์  ทองเหลือง
2. นางสาวสลิลดา  ศรีถาการ
3. นางสาวอัญชุลี  ศรียา
4. นางสาวเพชรรัตน์  ป่วนครบุรี
5. นางสาวเยาวลักษณ์  สิงหาวงค์
 
1. นายอมรศักดิ์  พลหาญ
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงขนิฐา  ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงฐิติยา  นารีสุข
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
4. เด็กหญิงศราวัณ  ศิริโพธิ์
5. เด็กชายเจตริน  สีสมยา
 
1. นายอมรศักดิ์  พลหาญ
2. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวพรนภา  ต้นงอ
2. นายพัชรพล  อยู่สุข
3. นางสาวรชพร  สมคะเนย์
4. นายอธิเบศร์  อุทธา
5. นางสาวอภิสรา  บุญนูน
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นางศศิธร  พยัคฆพล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกฤษณะ  ไชยโท
2. นายณรงค์  สารคณา
3. นายณัฐรักษ์  โสมรักษ์
4. นายณัฐวุฒิ  บัวลา
5. นายพชร  อักษรศักดิ์
6. นายยุทธภูมิ  เสภูมี
7. นายรณยุทธ  ศรีบุญ
8. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นวงศ์
9. นายวริทธิ์ธร  ผาใหญ่
10. นายวรเทพ  เทพกิจ
11. นายวิรส  ฉลูสี
12. นางสาวศศิประภา  แก้วพิลา
13. นางสาวสายธาร  หาญจิตร
14. นายสายันต์  นามโสภา
15. เด็กหญิงสุวนัน  เสือสา
16. นายอนุชา  คำนันตา
17. นายอภิชาติ  อินลี
18. นางสาวอรุณกมล  บุตรมาตร
19. นายเจษฎา  สอนพง
20. นายเอกพล  โทบุตร
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางเยาวภา  ชินคำ
3. นางสาวเกสร  ลาภสาร
4. นายเอกพันธ์  ลาเลิศ
5. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวปนิดา  ประสมศรี
 
1. นางอนุวัลย์  ศิริอำนาจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวสุกัญญา  ขันติกุล
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 44 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ทัศบุตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  เบ้าทอง
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นางนิตยา  บัวทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 17 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพัชรี  บัวเขียว
2. นายสุรเกียรติ  นวลยานัส
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นางนิตยา  บัวทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.75 ทอง 28 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกิ่งกัญญา  อุทธา
2. นางสาวปภาดา  ศรีสมภาร
3. นางสาวปิญญา  วิสุทธยา
4. นางสาวมนทิราลัย  ภาพสิงห์
5. นางสาวมาลีรัตน์  ลือนาม
6. นางสาววทันยา  อนันตภักดิ์
7. นางสาววราภรณ์  โคตรหลักคำ
8. นางสาวศิวพร  ผดาวงศ์
9. นางสาวอินทิราภรณ์  ผาดี
10. นางสาวเมธาวี  โสวะภาสน์
 
1. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
2. นางเพ็ญศรี  ผาริวงศ์
3. นางสาวอุมาพร  ปกครอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 51 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โล่ห์คำ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มุทาพร
3. เด็กหญิงณัฐธิรา   ต้นโพธิ์
4. เด็กหญิงดามทอง  มณเฑียร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์จันทร์
6. เด็กหญิงนฤมล  โสระเวช
7. เด็กหญิงประภาษิต  สตะจิตร
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  มุทาพร
9. เด็กหญิงพิมประพัฒน์  ประสมสุข
10. เด็กหญิงวรรณวิษา  แสนโท
11. เด็กหญิงวรัญญา  อ้วนดี
12. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชินโคตร
13. เด็กหญิงอมรศรี  วรลี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เรืองธรรม
15. เด็กหญิงอารียา  โสภาภาค
 
1. นายธนัติ  มีชัย
2. นางมาลัยทิพย์  มีชัย
3. นายชนินทร์  วงศ์แก้ว
4. นางประไพศรี  โล่ห์คำ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กหญิงนิรมล  บุญน้อม
2. เด็กหญิงศรีวะดล  สุวะศรี
 
1. นายสมศักดิ์  โสพลสุข
2. นางสาวสุภาพร  ชินโพธิ์คลัง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาววิษณีย์  เสาะแสวง
2. นางสาวศิริรัตน์  ดาพันธ์
 
1. นางสุภี  โสดาภักดิ์
2. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุภนิดา  อร่ามรักษ์
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูรินท์  กัลยารัตน์
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมือนเหลา
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจันทรัตน์  ไชยราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริก  คำเสนา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดล  อยู่สุข
 
1. นายนพพร  สมศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริศ  คำเสนา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงประภาศรี  สิมุฒิ
2. เด็กหญิงศิราพร  เสาะแสวง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงเกตมณี  ไตยวงค์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลาภทวี
2. เด็กชายอนุชา  พระทาเพชร
3. เด็กชายเอกพล  มีหวัง
 
1. นายวันชัย  สมพงพัด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกิตติภัทร์  อินทะสมบัติ
2. นายตรีทศ  บุญจริง
3. นายวิวัฒน์  เหล็งทอง
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
2. นายสุเมธ  นพเคราะห์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 24 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ประสานสุข
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คำนะ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจตพล  สดีวงษ์
 
1. นางรสสุคนธ์  เศรษฐ์วิชัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพุทธิดา  บุญมาลี
 
1. นางรสสุคนธ์  เศรษฐ์วิชัย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 20 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์แดง
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.83 ทอง 21 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ภัทราวิวัฒน์
 
1. นางรสสุคนธ์  เศรษฐ์วิชัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายสาคร  อุนาภาค
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงปภัสรา  มานะพิมพ์
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 73.3 เงิน 11 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นายกฤษดา  กงนะ
2. นางสาวจันทร์จิรา  มงคลกุล
3. นางสาวจินดารัตน์  การันต์
4. นางสาวจินตนา  ใจแน่น
5. นายชาญชัย  พงศ์ธนาดุล
6. นายชิราวุธ  ใหม่ผึ้ง
7. นายธีระพงษ์  หินอ่อน
8. นางสาวนิภาวรรณ  ขันตรีจิตร
9. นายบวร  ป้องปก
10. นางสาวปวีณา  เพ็งพา
11. นายปิยวัฒน์  ปิ่นทอง
12. นางสาวปิยะธิดา  ทวีพันธ์
13. นายปิยะวุฒ  ระดาพงษ์
14. นางสาวพัชรี  โกมลวรรค
15. นายพิชัย  ศรีชะตา
16. นายมลสิทธิ์  แพงจ่าย
17. นายวุฒิพงษ์  สาระบัว
18. นายสิรวิชญ์  สุดาชม
19. นางสาวอรพิน  ไชยสาร
20. นางสาวเจระภา  ประทุม
21. นายโรจน์ศักดิ์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
2. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
4. นายรัฐพงษ์  ศิริวิริยานันท์
5. นางสาวฐิติมา  นนทิจันทร์
6. นางสาวพัชรนันท์  วงศ์สิริภัทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  แสงเพชร
2. เด็กชายบารมี  ศรีธัญรัตน์
3. เด็กหญิงพิชญา  พรมรัตน์
4. เด็กหญิงรินรดา  กสิผล
5. เด็กชายวรโชติ  มีลา
6. เด็กชายอธินันท์  ต้นวงษ์
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชัยวิชญ์  ปาวรีย์
2. นายพีรยุทธ  บุญสงค์
3. นายภานุวัฒน์  จันทร์เขียว
4. นายศักดิ์ชัย  ชุมรัตน์
5. นายเกียรติศักดิ์  คำโกน
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายชูศักดิ์  แสนมี
3. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.75 ทอง 25 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกษิดิศ  ต้นงอ
2. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
3. นางสาวกัญญารัตน์  หินกอง
4. นางสาวจิรา  สุดาชม
5. นางสาวจุฑารัตน์  โล่ห์คำ
6. นางสาวจุฑารัตน์  นาแพง
7. เด็กหญิงชนิดา  ศรีคะเณย์
8. นางสาวชุติมา  จันทร์โสดา
9. นายธงธวัช  อุทิตสาร
10. นายธนพล  ชูพันธ์
11. นายธนพัฒน์  จันทะหงส์
12. นายธนากรณ์  บุญเรือง
13. นางสาวนงลักษณ์  เผ่าผม
14. นางสาวนภัสวรรณ  กีฬา
15. นางสาวนิธิมา  เทียมทัศน์
16. นายปฐมพร  ผ่านโพธิ์คำ
17. นางสาวพัชรมัย  ชาดา
18. นายพิชิต  สิงห์นาค
19. นางสาวพิมพ์วิภา  ลีลา
20. นายพีระพัฒน์พงษ์ศิริ  สุวพันธ์
21. นางสาวลออรัตน์  เจียมจังหรีด
22. นายวุฒิชัย  มุทาพร
23. นายศรชัย  ศุภเสถียร
24. นายสงกรานต์  ป้อมหิน
25. นางสาวสุพัตรา  สาระคำ
26. นางสาวสุเมธา  พลชัย
27. นางสาวอัจฉราภร  กาญจนารี
28. นายเจนภพ  โสมรักษ์
29. นางสาวเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ศรี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
2. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
3. นางสาวพิรญาณ์  สมบุตร
4. นางสาวชลิตตา  เผ่าผา
5. นางสาวจันทร์สุดา  ธิมาทาน
6. นางสาววิมลวรรณ  พันธุ์อยู่
7. นายภาณุพงศ์  บุตรภักดิ์
8. นายจักรพันธ์  รักษาภา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง 38 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีมนตรี
2. นางสาวจิราภรณ์  จำปาหอม
3. นายจีระวัฒน์  ตราษี
4. นางสาวจุฑารัตน์  หมื่นพรม
5. นางสาวชลธิชา  สายโน
6. เด็กหญิงญานิศา  พละศูนย์
7. นางสาวณัฎฐริษา  วงสกุล
8. นางสาวดวงฤทัย  ตะนุมาตย์
9. นางสาวทิพวรรณ  โวหาร
10. เด็กชายธนากร  หินอ่อน
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  กานะ
12. เด็กหญิงนภาพร  เพชรขัน
13. นางสาวนัสนิชา  สายดี
14. นางสาวนิภารัตน์  ตะนุมาตย์
15. นางสาวปฏิมากร  อ้วนออ
16. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตะนุมาตย์
17. นางสาวพรศิริ  กล่อมพรมราช
18. นางสาวพิจิตรา  นิลศิริ
19. นางสาวมลวิภา  สุริวงค์
20. นายวชิทยา  รักษาคุณ
21. นายวชิรกรณ์  เดชเสน
22. นายวรพล  อัตรวิชา
23. นางสาววรรณภา  แผงงาม
24. เด็กหญิงวราภรณ์  รัตนศรี
25. เด็กชายวัฒนา  จันทไชย
26. นายวายุ  ตะนุมาตย์
27. นางสาววิมลสิริ  อุทโท
28. เด็กชายศตวรรษ  ดอกคำ
29. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญกิจ
30. นางสาวศิริพร  วงษ์โสภา
31. นางสาวสายฤทัย  ปรือทอง
32. นางสาวสุจิตรา  สุระวงศ์
33. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีภิรมย์
34. นางสาวอรอนงค์  มิ่งไชย
35. นางสาวอริสรา  แสงกล้า
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  อุ่นอ่อน
37. เด็กหญิงอำภา  นิลศิริ
38. นางสาวเกศรินทร์  กันภัย
39. นางสาวเจนจิรา  นันทรัตน์
40. นางสาวเมวดี  นีระวงษ์
 
1. นายเลอสรรค์  สายสมบัติ
2. นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา
3. นางสาวปรียานุช  จำละคร
4. นางสาวสุอารีย์  นครพันธุ์
5. นายศุภชัย  คำกุณา
6. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
7. นางสาวสุจิตรา  สิงห์แก้ว
8. นายวิญญู   คณาเสน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.7 ทอง 6 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายสนธยา  อุ่นเวียง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นางบุญญรัตน์  มุทุกันต์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวจิตรตินันท์  บุญโสม
 
1. นายประภาพร  พรมกสิกร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุรี  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวลดารัตน์  ทนงแผลง
 
1. นายนรภัทร  ปลัดสุวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 27 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายอภิสิทธิ์  สีสด
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงอิษฎาอร  บุญเหลื่อม
 
1. นายโสวัช  ลำพุทธา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 46 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอัญมณี  วงศ์ดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 18 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สวัสดี
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 25 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 44 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  ราชเจริญ
 
1. นายนรภัทร  ปลัดสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสิมมา
2. เด็กหญิงกริษฐา  พวงพันธ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทานุมา
4. เด็กหญิงจริญา  มลสิน
5. เด็กหญิงจริยา  คณาสาร
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เสวะมาตย์
7. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุเลิศ
8. เด็กหญิงญารินดา  ใหญ่ปราบ
9. เด็กชายฐิตกุล  ศรีจุดานุ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารินทร์
12. เด็กหญิงดวงกมล  อุปพันธ์
13. เด็กชายดวงเพชร  พันธ์เลิศ
14. เด็กหญิงดารินทร์  นีระพันธ์
15. เด็กชายธนาเทพ  อยู่มั่น
16. เด็กหญิงนพรดา  บรรลุ
17. เด็กหญิงนันทรัตน์  มาบัว
18. เด็กชายปรเมธ  เถาว์โท
19. เด็กชายพลกฤษณ์  โสดาภักดิ์
20. เด็กหญิงพัฏสุดา  รังษี
21. เด็กหญิงรัตติการร์  วงศ์จันทร์
22. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  จันทะสาย
23. เด็กชายวาที  ศรีสมบัติ
24. เด็กชายวิจารณ์  จันทนะชาติ
25. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีวะรมย์
26. เด็กชายวุฒิพงษ์  สงศิริ
27. เด็กชายศานติพงษ์  พิมพ์คำ
28. เด็กชายสมโภชน์  ทัศบุตร
29. เด็กชายสิทธิชัย  เสวิวงค์
30. เด็กหญิงสิริวิมล  เดชเสน
31. เด็กหญิงสุชานาถ  ราชชมภู
32. เด็กชายสุทิน  ชานุชิต
33. เด็กหญิงสุพัฒน์  สุวะมาตย์
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นิมขุนทด
35. เด็กหญิงอริสรา  สีดารอด
36. เด็กชายอัครวิทย์  สารคุณ
37. เด็กชายเกียรติคุณ  ศรีบุญเรือง
38. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
39. เด็กชายเจษฎา  นิลเพ็ชร
40. เด็กชายเนติพงษ์  วงจันทา
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
4. นายชูศักดิ์  แสนมี
5. นายมานะ  ขุมคำ
6. นางสาวอัญชลี  มีสุข
7. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
8. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 23 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกวิน  รัตนโสภา
2. นางสาวกัณฐากรณ์  สุภาศรี
3. นางสาวกาญจนา  เบ้าทอง
4. นายคมสัน  สุวรรณกูฎ
5. นางสาวคริษฐา  ศาตราชัย
6. นายจตุรงค์  กันยะมาสา
7. นายจิรศักดิ์  ใจทอง
8. นางสาวจุฑารัตน์  เจียรกุล
9. นางสาวชนิดา  โพธารินทร์
10. นางสาวชนิดา  แสนมี
11. เด็กชายชนินทร์  สุขจิต
12. นางสาวฐิตวรรณ  แก้วสุข
13. นางสาวฑิตฐิตา  ปุ่มหล้า
14. นายณัฐวุฒิ  นนทสิงห์
15. นางสาวธนพร  วงษ์เมือง
16. นางสาวนุสรา  ดวงมาลย์
17. นางสาวประภาพร  สราญรมย์
18. นายพงษ์อภิชาติ  ฉวีรักษ์
19. นางสาวพรรณธิดา  ก่องดวง
20. นายพลายงาม  จำลองสอง
21. นางสาวพิชญา  เสนาวิเศษ
22. นางสาวพุทธิดา  ชินราด
23. นายภานุวัฒน์  จันทร์เขียว
24. นางสาวรุจิราภา  ลาภภิญโญ
25. นายวรวุฒิ  เนื้อทอง
26. นางสาววริชา  นีระพันธ์
27. นายวีระศักดิ์  ยศสียา
28. นายศรัณย์  กุลสิงห์
29. นางสาวศิลาพร  สังกะสี
30. นายศิลาศร  สายพฤกษ์
31. นายศิวกร  ช่างประดิษฐ์
32. นายศุภมงคล  พูลจิตร
33. นางสาวสุจิตรา  สาระบัว
34. นายสุรศักดิ์  วงศ์เจริญ
35. นางสาวอภิชญา  สีงาม
36. นายอานันต์  แววดี
37. นายเกรียงไกร  หมูแพง
38. นายเกียรติศักดิ์  คำโกน
39. นางสาวเจนจิรา  จุปมัดถา
40. นายเทพลิขิต  สิทธิธรรม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
4. นายชูศักดิ์  แสนมี
5. นายมานะ  ขุมคำ
6. นางสาวอัญชลี  มีสุข
7. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
8. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.3 ทอง 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดวงจันทร์
3. นางสาวชลธิชา  พรมจันทร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ดอกแก้ว
5. นายณัฐวัตร  ศรีสุข
6. เด็กชายปิยะชาติ  พลโลหะ
7. เด็กชายพัชระพงษ์  ชมภูพาทย์
8. เด็กชายศตวรรษ  จำปาสาร
9. นางสาวอทิติยา  อภัยพันธ์
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  คตชลน
 
1. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 30 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีจันทร์
2. นายทศพร  สิงห์เชื้อ
3. นายธรรมนูญ  ปัญญาดี
4. นายธาดาพงษ์  จุละกะ
5. นางสาวนิรชา  รากโพธิ์ศรี
6. นางสาวปณิดา  บุญมาศ
7. นางสาวปราณี  พุทธรัตน์
8. นางสาวปรารถนา  อยู่เย็น
9. นายศักดิ์มงคล  ทิพย์สมบัติ
10. นายศิริวัฒน์  บุญทล
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ชารี
2. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 27 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชินดา
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทวีสุข
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. เด็กหญิงผุสดี  แก้วมณี
5. เด็กหญิงพลอยงาม  โคตรอ่อน
6. เด็กหญิงฟองสมุทร  คำมะวงค์
7. เด็กหญิงอารียา  พรมลี
8. เด็กหญิงเกษวรา  ใจตรง
 
1. นางธนฤทัย  ดอนมอญ
2. นายตฤณ  กลัดวงษ์
3. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 40 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวกุสุมา  แสงเพชร
2. นางสาวบาลียา  พันธ์พงษ์ไทย
3. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
4. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
5. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
6. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
 
1. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
2. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชินดา
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทวีสุข
3. เด็กหญิงบุตสยา  บุตธิจักร
4. เด็กหญิงผุสดี  แก้วมณี
5. เด็กหญิงพลอยงาม  โคตรอ่อน
6. เด็กหญิงฟองสมุทร  คำมะวงค์
7. เด็กหญิงอารียา  พรมลี
8. เด็กหญิงเกษวรา  ใจตรง
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  อุตสียา
3. นายชานนท์  มีสิงห์
4. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง 9 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวขนิษฐา  โพธารินทร์
2. นางสาวจันทนิภา  คำผาลา
3. นางสาวจิราทิพย์  พัฒนราช
4. นางสาวดารารัตน์  หลักจันทร์
5. นางสาวตรีชฎา  โคตรอาษา
6. นางสาววริศรา  สะดีวงศ์
7. นางสาวอภัสรา  ทานุมา
 
1. นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ
2. นางสุจิตรา  ฤาชัย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  หมื่นพรม
2. นางสาวณัฎฐริษา  วงสกุล
3. นางสาวน้ำทิพย์  สุภาพันธ์
4. นางสาวพรศิริ  กล่อมพรมราช
5. นางสาวพรไพรรินทร์  ลิจันทร์
6. นายวชิทยา  รักษาคุณ
7. นางสาววิชุดา  ปานพายับ
8. นางสาววิมลสิริ  อุทโท
9. นางสาวศิริพร  วงษ์โสภา
10. นางสาวสายฤทัย  ปรือทอง
11. นางสาวสุพัตตา  เหมือนเหลา
12. นายสุรวุฒิ  สุภาวงค์
13. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีภิรมย์
14. นายอนันตชัย  จุลบุตร
15. นางสาวอรอนงค์  มิ่งไชย
16. นางสาวเจนจิรา  นันทรัตน์
 
1. นางนิศากร  บัวงาม
2. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
3. นายศุภชัย  คำกุณา
4. นางสาวสุจิตรา  สิงห์แก้ว
5. นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  เผ่าผม
2. นางสาวมัลลิตา  ดวงโสภา
3. นางสาววรัทยา  ผาดี
4. นายวศิน  ขันโท
5. นายศุภชัย  มณีสาย
 
1. นายชนินทร์  วงศ์แก้ว
2. นางประไพศรี  โล่ห์คำ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.67 ทอง 9 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายจรัญญู  ไพจิตร
2. นายบดินทร์  แสนหมื่น
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
2. นายยุทธศักดิ์  สวัสดิ์วงศ์ชัย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงซันนีน่า  แสวงนาม
 
1. นางพรรณิภา  อภัยพันธ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายนันท์นิภัทร์  ภาสอน
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายเอกฉัตร  กาณารักษ์
 
1. นางนงลักษณ์  กาณารักษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวนิชกานต์  พันธ์พิพัฒน์
 
1. นางอำนวยพร  เถาว์โท
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 16 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวเกวลี  ต้นงอ
 
1. นายจักรี  ต้นงอ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวอังศณา  คูณทอง
 
1. นางจิติภา  ปรัชญานุวัตร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 47 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายโกเมศ  กล้าวาจา
 
1. นายบุญฤทธิ์  กานุสนธิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกฤษณ์  กล้าวาจา
 
1. นายบุญฤทธิ์  กานุสนธิ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  ศรีสุราช
2. เด็กชายจิรพัส  ศรีแสง
3. เด็กชายบี้  คำมะวง
4. เด็กหญิงอภัสรา  อามาตย์พล
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  สายหล้า
 
1. นายนเรศ  สายเนตร
2. นางเขมทอง  จรรยาเลิศ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรอาษา
2. นางสาวณัฐริตรา  ปรือทอง
3. นางสาวปานทิพย์  โสวันนา
4. นายรัฐพงษ์  เชาวะนะ
5. นางสาวสุนารี  พันธ์ดี
 
1. นางสาวณัฐพร  ก้ิอนรัตน์
2. นางณัฐริณีย์  แข็งแรง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวระพีพร  ภานะรมย์
 
1. นายสมศักดิ์  สุทธิ์จิตธรรม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 45.65 เข้าร่วม 57 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวาเนสซา  หยกเถงให้
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีสมบัติ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 52 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวพรพรรณ  สายเสนา
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีสุข
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริษา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ใกล้ผล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56.17 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอุมาพร  กาละจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  นรมาตย์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายวรุต  วรรณวัตร
2. เด็กชายศุภชัย  สาหินกอง
 
1. นางนิรมล  สุวะโสภา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คชมิตร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 16 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  แสวงวงค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่ทู้
 
1. นางเกษร  กัญญวิมล
2. นางสาวจารุวรรณ   ยืนสุข
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 22 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ทานะสิทธิ์
2. นายกิติ  สมบูรณ์
3. เด็กชายจรัญ  พันพิลา
4. นายชิตพงษ์  สายดี
5. เด็กชายธีรพงษ์  บุญวรรณ์
6. นายศตวรรษ  นวลเพ็ญ
7. เด็กชายศตวรรษ  นวลเพ็ญ
8. เด็กชายสหรัฐ  อุสาจิตร์
 
1. นายธวัชชัย  ช้อนทอง
2. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
3. นายยุทธชัย  เกษมราช
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.1 ทอง 17 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นายจีรวัฒน์  ธรรมโรจน์
2. นายชัญโญ  กาฬจันทร์
3. นายธนวิชญ์   คำผาลา
4. นายพงษ์ศักดิ์  คูณเมือง
5. นายวรยุทธ  บุญเรือง
6. นายวิเชียร  สวาทพร
 
1. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
2. นางสุดสวาท  บำเพ็ญ
3. นางนิภาพร  จันทร์อิน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.75 เงิน 42 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกิตติคุณ  ราวะรินทร์
2. นายจักรกฤษ  จารุสิน
3. นางสาวทิพรัตน์  พัฒนราช
4. นายพงษกร  ดวงจันทร์
5. นางสาวพัชรี  ศรีชาติ
6. นางสาวมัลลิกา  บัวทอง
7. นายวัฒนันท์  บุตรจันทร์
8. นางสาวศิราณี  สุขขา
9. นางสาวสุดารัตน์  มลสิน
10. นางสาวสุธรรมมา  บัวทอง
 
1. นางระเบียบ  เชิดชู
2. นายธนิต  อุดมลาภ
3. นางสาวอันธิชา  ภาคสุโพธิ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจ้าทรัพย์
2. เด็กหญิงลักษิกา  สืบปัญญา
3. เด็กหญิงศรัญญ่า  วังทอง
4. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ศรีริรมย์
5. เด็กหญิงเด็กหญิงสิวะภรณ์  จันทนาม
 
1. นางวาสนา  ไกรแก้ว
2. นางเขมทอง  จรรยาเลิศ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวจารุศิริ  อุทุกพรรค
2. นางสาวสรินยา  ผิวทอง
3. นางสาวอภิญญา  ศรีสุราช
4. นางสาวอินทร์ธิลา  สายหล้า
5. นางสาวแสงเดือน  พิมพ์ปัด
 
1. นางวาสนา  ไกรแก้ว
2. นางเขมทอง  จรรยาเลิศ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายนครินทร์  สิงห์โชติสุขแพทย์
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญกอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขดี
 
1. นางสาวเสาวภา  พิมรัตน์
2. นางภาวิดา  วรรณเสน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธยาน์  จันสว่าง
2. นายภิสิทธิ์  ดำมา
3. นางสาวเมธาวี  โล่ห์คำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองกลม
2. นางพิสมัย  บุญยงค์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 37 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีทัศน์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ครองบุญ
3. เด็กหญิงอรภัทรา  สิงห์เรือง
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
2. นางชิดชนก  ไชยขาว
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวธาริณี  ใจหาญ
2. นายนริศ  แสวงวงศ์
3. นางสาวอรุณี  พุ่มจันทร์
 
1. นางดรุณี  เรืองหงษา
2. นายโฆษพงศ์  จันทร์ดี
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  จันทอง
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง 39 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  เชื้อเงิน
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 79.6 เงิน 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายณัฐวุฒิ  บุปผาดา
 
1. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86.4 ทอง 22 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.8 ทอง 37 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวกุสุมา  แสงเพชร
2. นางสาวชิดชนก  โทบุดดี
3. เด็กชายธนกาญจน์  สาระบุตร
4. เด็กชายนันทวุฒิ  ทานะสิน
5. เด็กหญิงนำ้ฝน  อินอร่าม
6. นางสาวบาลียา  พันธุ์พงษ์ไทย
7. นางสาวพรรณิกา  ถามะพันธ์
8. นางสาวพรรนิษา  หลงตุล
9. นางสาวพลอยประกาย  ทิพย์รัตน์
10. นางสาวมัลลิกา  ประทุม
11. นางสาวรัชฎาภรณ์  เนตรวงศ์
12. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
13. นายฤทธิพงศ์  ติ่งแสง
14. นายวรวุฒิ  ดงพงศ์
15. นายวึระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
16. นายศิวกานท์  มีทองแสน
17. นางสาวศิวการ  ทองโส
18. นายสิทธิโชค  สอนพงษ์
19. นางสาวสุกัญญา  อินอร่าม
20. นางสาวสุทธิดา  บุตรสาร
21. นางสาวสุภาวัลย์  บุญเอื้อ
22. นางสาวอนงรัก  ด่านมะลิ
23. นายอภิสิทธิ์  สายเสมา
24. นายอิทธิพล  คูณมา
25. เด็กหญิงเกรียงศักดิ์  อักษรณรงค์
26. นายเจตนา  ขันเงิน
27. นายเทพพนม  มุทา
28. นางสาวเบญญา  สารพัฒน์
29. เด็กชายเอกพล  ศรีรุด
30. นายโชคชัย  พะคะนิยม
 
1. นายณรงค์พันธุ์  สินชู
2. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
3. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
4. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
5. นางนิตยา  ชาคำรอด
6. นางแสงสุรีย์  โภคทรัพย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายวรวิช  ภาแก้ว
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองทวี
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นายดนูชัย  มงคล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายราชภัฎ  วรสาร
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นางภาวิณี  โสลักษณ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 13 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คุณาสิทธิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  สานนท์
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญพบ  คุ้มผล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายณัฐสิทธิ์  เส้นเศษ
2. เด็กชายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายสมัย  บุตรภักดิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายยุทธชาติ  สุภาพิมพ์
2. นางสาวอัฐภิญญา  สุภาพิมพ์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
2. นางสาวนวรัตน์  กิตตภัฒร์พันธ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  ขันติกิจ
2. เด็กหญิงพิมพ์วดี  บุญธิมา
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางนภาพร  บัวทอง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายจิรพนธ์  จิตอารี
2. เด็กชายจิรภาส  จิตอารี
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางสาวรัตดา  ไตรวงค์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 38 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รูปใส
2. เด็กชายศศิศ  ศรีรัตน์
 
1. นายธานินท์  ธานี
2. นายเฉลิม   บูคะธรรม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวกมลมาลย์  บุญจันทร์
2. นางสาวน้ำทิพย์  พารักษ์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ   ภูหมั่นเพียร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายนพัฐกรณ์  ถาพร
2. นางสาวอภิญญา  ทองมาก
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นายผาสุข  นาโควงค์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชานน  ลุนพันธ์
2. นายสุริยา  สารธิมา
 
1. นายสุชาติ   สุภาพิมพ์
2. นายธานินท์  ธานี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายธนู  ชูรักษา
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุวะมาศ
3. เด็กหญิงสิณมณี  ป้อมหิน
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ   ภูหมั่นเพียร
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 49 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวมิ่งมณีย์  จันทร์ดี
2. นางสาวสิราวรรณ  ยุวะบุตร
3. นางสาวอภิญญา  โนนโพธิ์
 
1. นายศักดิ์ศรี  กัญยะ
2. นายสมพาน  เรียงขวัญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 31 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายธารา  สุดใจ
2. นายปารเมศ  บุตรวัง
 
1. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
2. นางสาวจิราภรณ์  นาเจริญ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 43 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายภูรี  สาเกตุ
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. นายชินวัตร  ป่าอ้อย
2. นายณรากร  แก้วศรี
3. นายวิชัย  ป่าเขือ
 
1. นายเจษฎา  จันทสิงห์
2. นางสาวญาณิศา  สายมงคล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  พลชนะ
2. เด็กชายธนาพงษ์  มุกดี
3. เด็กชายอรรถชัย  มารัตน์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
2. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวศศินา  พระใหญ่
2. นางสาวสุกัลญา  หอมชื่น
3. นายอนาวิล  ไกยสิทธิ์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
2. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  บุญยะมูล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเชียรชัย
3. เด็กหญิงเมลิวรรณ  น้ำใจ
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวกมลพรรณ  คูณมา
2. นายณรงค์ศักดิ์  กะนันตัง
3. นางสาวสิริลักษณ์  วะริพันธ์
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงพุทธิดา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงศนิศรา  พิศคำ
3. เด็กหญิงศิริโสภา  ศรนรา
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีระดา
5. เด็กหญิงอุมาพร  วิระบรรณ์
6. เด็กหญิงอุษา  หาญเสนา
 
1. นางคเนืองนิตย์  ทองพุ่ม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  คูณพูล
2. นายธนพล  บุตรสาร
3. นางสาวพิมพ์ภัทรา  สมานพงษ์
4. นางสาวรุจิฬา  ช่อแก้ว
5. นางสาวรุ่งฤดี  คำเกิด
6. นางสาวเนตรนภา  แพงดี
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสำอางค์  โนริรัตน์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.28 ทอง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวณัฐพร  หินอ่อน
2. นางสาวพัชรา  ไคสี
3. นางสาวพิมพ์ใหม่  คิตะวัน
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวกานต์  จันลุทิน
2. นายณรงศักดิ์  กะนันตัง
3. นางสาวนิภาพร  ตุระพันธ์
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางศรีเวียง  ทองเกตุ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สุตะภักดิ์
2. นายมีชัย  กุลเกลี้ยง
3. เด็กชายเอกรัฐ  แก้วมาตร
 
1. นายวิเชียร  ไชยจันทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกฤษดา  ชูทอง
2. นางสาวจิณัฎฐา  แก่นกุล
3. นายอานนท์  กีฬา
 
1. นางมัณฑนา  ชินลี
2. นางพรรณี  กีฬา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำนนท์
2. เด็กหญิงนาถปรียา  มานัด
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  นันทจันทร์
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวสุวณี  จันเหลือง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายชัยยันต์  ศิลาบุตร
2. นางสาวพัชรา  โนรี
3. นางสาวมณีวรรณ  มงคลมาตร์
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวล
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงพัชนี  ไชยเวช
2. เด็กหญิงอลิสา  ไกยวงค์
3. เด็กหญิงเมธาวรรณ  พลสิทธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวยุพา  โคตนู
2. นายศิวานนท์  ไชยปัญญา
3. นางสาวสุดา  ทองบ่อ
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวล
2. นางสาวสุวณี  จันเหลือง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.66 เงิน 50 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกยวงค์
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  วังสการ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วคำไสย์
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวจุไรวรรณ  บั้งทอง
2. นางสาวบัณฑิตา  ศิลา
3. นางสาวมาริษา  ตาคำทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  ผาใหญ่
2. นางจันทราวรรณ  เรืองแสน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  ยอดมงคล
2. เด็กหญิงศุภวดี  หิตะรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเจาะ
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ์  คะนานันท์
2. นางสาวกันญานี  กุดเป่ง
3. นางสาวศุภลักษณ์  ธิศาเวช
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นายศุภลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายนริศ  คำสา
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายธนากร   ช่วยยา
2. เด็กหญิงนารีนพร   เสาสมภพ
3. เด็กชายอนันตชัย   พิลาพันธ์
 
1. นางสาวทิวากร  เกณฑ์สาคู
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 15 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  โพศาราช
2. นายวีระยุทธ  บุญมี
3. นางสาวสีดารัตน์  โพธิ์สาราช
 
1. นายอำนาจ  ทองแจ่ม
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  วุฒิชัย
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  สมเมือง
 
1. นางสาวจตุพร  ทันจิตร์
2. นางสาว เยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายสุนิต  สินชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายกฤติน  สุขอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.7 ทอง 11 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงอัจจีมา  กันหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายพิทยา  สิงห์ชู
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 11 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวสุนิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายธนากร  พรมโสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองหมื่น
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
2. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์