สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สิงหธวัช
 
1. นางบัวบาน  อินทรสงเคราะห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรีสุคต
 
1. นางบัวบาน  อินทรสงเคราะห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 50 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  แก้วทอง
 
1. นางสุวานิช  นามมหาจักร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริประภา  ถนอมสงัด
 
1. นางสุดารัตน์  อยู่แพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 14 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวดรุณี  ปราบมาลัย
 
1. นางพิรญาณ์  ไชยนิลวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพรรณิภา  ธรรมเมืองคุณ
 
1. นางสาวพวงพยอม  ศรีหาบัติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง 12 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  เพชรดี
2. เด็กหญิงสิรินภานาถ  ใต้กิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ขันนางลำ
 
1. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
2. นางลาวัลย์  พุ่มแจ้
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายธนวัฒน์  มากเกษร
2. นายนครินทร์  ผาจันดา
3. นายวายุ  ไชยธนนันท์
 
1. นางสุปราณี  นนฤาชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 47 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  อุดทุม
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  วรสิทธิ์
 
1. นางสะอาด  สิงนาค
2. นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุภัสสรา  ใจมั่น
2. นางสาวเบญจรัตน์  ทบวงษ์
 
1. นางพวงทิพย์  ปรียาคณิตพงศ์
2. นางนงเยาว์  รักการ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  รังสิยาภรณ์รัตน์
 
1. นางสาวกษิรา  แห้วโสม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  เมืองศรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ลุนนารี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนรังสรรค์  รักน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงประกายพร  ชูพรหมวงศ์
3. เด็กหญิงอารียา  ชูพรมวงศ์
 
1. นายประครอง  ระติเดช
2. นางปัญญาพร  ภาสอน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายวีแซน  อุย
2. นางสาวสิรินภา  นาฬิกูล
3. นางสาวสุดารัตน์  ทนทอง
 
1. นางปวิตา  ไชยมาตย์
2. นางพรสวรรค์  สงวนนาม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงนิติยา  อ้วนละมัย
2. เด็กหญิงปพิชญาณ์  ทองทวี
3. เด็กหญิงปภาพินท์  แสงศิลา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางกาญจนา  ทัศนะโสภณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวถิรดา  แสงป้อง
2. นางสาวปรายฟ้า  โคตะมา
3. นางสาวพอฤทัย  ตรีวัฒนสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางปรานอม  โอนากุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวภัทราพร  กองณรงค์
2. เด็กหญิงศศิพร  ตั้งมั่นดี
 
1. นางนันทนา  เทนอิสระ
2. นางสุรีรัตน์  ศรีพันธบุตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวคคนางค์  ภิญโญยิ่งวนิชย์
2. นางสาวนัทธนันท์  สวัสดิวงศ์
 
1. นางสุภาพร  จรูญพงษ์
2. นางสุดสวาท  มหาพรหม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนันทศักดิ์  ไชยขวัญ
 
1. นายประครอง  ระติเดช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  เว้นบาป
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐชนน  ธีระรัตนนุกูลชัย
2. เด็กหญิงลลิดา  ลายวรรณรัตน์
3. เด็กชายศตคุณ  พ่อลิละ
 
1. นางนงเยาว์  พลเวียง
2. นางฉวีวรรณ  แสงรัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกาญจนา  ประทุมทิพย์
2. นางสาวรัชฎา  ปักสังคเนย์
3. นางสาววาศิตา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายวิเชียร  นิลทกาล
2. นางวราภรณ์  รัตนะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกษมา  กอกุลจันทร์
2. เด็กหญิงจิตตยากร  เกษมสานต์
3. เด็กชายชนาธิป์วัฒน์  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  คูหาทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกิตติพิชญ์  ศรีสระน้อย
2. นายณัฐสิทธิ์   ศรีทองอินทร์
3. นางสาวมารีย์ยา   ขิระทาน
 
1. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  การสุวรรณ
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  นามบุตร
3. เด็กชายไตรรัตน์  กนก
 
1. นางศิริกุล  พลบูรณ์
2. นางสาวสุภารัตน์  ไชยธงรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวบุศรัตน์  ยอดเจริญ
2. นายฤทธิชัย  สิทธิพรหม
3. นายเนติพงศ์  เทพวงษา
 
1. นางสาวดวงใจ  สมศิริ
2. นายคำพันธ์  ภูมิเพ็ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  จุลวรรณา
2. เด็กหญิงรัชนี  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บัวบาล
 
1. นางประเสริฐศรี  ใจประสาท
2. นางสาวพรกนก  คำศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.2 ทอง 4 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เพ็ญสวัสดิ์
2. นายณัฐพล  ระกิติ
3. นางสาวพัชรานันต์  อำนาจดี
 
1. นางสาวอณุสรา  พลหาร
2. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 52 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  สุวรรณเวียง
2. เด็กชายธีระเดช  บุญมา
 
1. นางปราณี  ทิวะทรัพย์
2. นางสาวศรีสมร  ธวัชเมธี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 43 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1. นายณัฐสิทธิ์  งามชมภู
2. นายธารา  อินทร์อำคา
 
1. นางเยาวลักษณ์  พิศวิมล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายพงศกร  สุระเสียง
2. นายอภิธาน  สารีโท
 
1. นายพิทยา  ดาคม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายณัฐวี  ศรีพลพา
2. นายทินภัทร  ลวงสวาท
 
1. นายพิทยา  ดาคม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 28 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์ประชุม
2. เด็กหญิงธนาพร  สีมืด
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วฟู
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้ววันนา
5. เด็กหญิงวิสุลดา  ภายศรี
 
1. นายสุนันท์  ใจบุญ
2. นายศุภชัย  ขันดี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.9 ทอง 47 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. นางสาวจริยาพร  เประกันยา
2. นางสาวชุติมา  คำอ้น
3. นางสาวสุทธิดา  สร้างแก้ว
4. นางสาวสุธาทิพย์  สุขประเสริฐ
5. นายเนรมิตร  กันหาชิน
 
1. นางปราณีย์  ไชยสุวรรณ์
2. นายมนต์ชัย  ทับบุญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 51 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปาปะกี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงพรพิมล  พลบุญ
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สีหะจิตต์
5. เด็กหญิงวริศรา  พรสวัสดิ์
 
1. นายชาญชัย  มาลุน
2. นางสาววัลลี  มีชั้นช่วง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 49 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  กำลังหาญ
2. นางสาววิจิตตรา  พรหมโส
3. นางสาวศิริพร  สุขขา
4. นางสาวศิริภรณ์  ฉลาดแย้ม
5. นางสาวอนัชภร  บุญกว้าง
 
1. นายชาญชัย  มาลุน
2. นายไพโรจน์  ศรีกุลจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  โคตรศรี
2. เด็กหญิงธาราพร  กุณรักษ์
3. นางสาวพรรณิภา  มุงคุณคำซาว
4. เด็กหญิงมนต์นภา  โอ่งกลาง
5. เด็กหญิงสรนันท์  เจริญไชย
 
1. นางพัชรินทร์  สมพงษ์
2. นายอิทธิพล  สมพงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.6 เงิน 28 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายพงษ์ศธร  สุดี
2. นายวราเดช  วิเศษเพ็ง
3. นายวิษณุ  มาสาซ้าย
4. นางสาวศิวิษา  กันตง
5. นายศุภชัย  ปากประโคน
 
1. นางรุจิรา  แสนทอง
2. นายกีรติ  กันตง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายอรรณพ  บาลี
 
1. นางเพ็ญศรี  เลิงภูบัง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 57 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวแคทริยา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางเครือรัตน์  ชุมมวล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกชพร  หน่ายโย
2. เด็กชายธรรณกร  สุวัตถุดี
 
1. นางอรพินธ์  ช่วยค้ำชู
2. นางธนิดา  ปุณประเสริฐ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 1. นางสาวปิยธิดา  น้อยมนตรี
2. นายวิทยา  ไชยอินทร์
 
1. นางสมสนุก  จวนสาง
2. นางพรศิริ  นิลฉวี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.25 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 1. นางสาวนิลาวัลย์  มีชั้นช่วง
2. นางสาวปฐมาวดี  น้อยมนตรี
3. นางสาวปวีณา  พรานน้อย
4. นางสาวมณฑกานต์  สาธารณะ
5. นางสาวยุวธิดา  พิมหา
6. นางสาววนิดา  จันทร์ทองทิพย์
7. นางสาวสุจิตรา  นาฬิกุล
8. นางสาวสุธิตา  สิมมา
9. นางสาวสุวรรณี  นาร่อง
10. นางสาวสุุพัตรา  เป้าป่าเถื่อน
 
1. นายสมบูรณ์  จวนสาง
2. นางสมสนุก  จวนสาง
3. นางสุนทรี  อยู่เรือนงาม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 40 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณัฐมณ  ปวรรณโก
2. นางสาวณัฐรี  ภาระบุตร
3. นางสาวทักษิณา  มัฆนาโส
4. นางสาวนภัสกร  เจริญกุล
5. นางสาวนุชนารถ  นงนุช
6. นางสาวปาณิศา  ศรีวรสาร
7. นางสาวปานแก้ว  ขันธ์รัตน์
8. นางสาวปิยะธิดา  พลประถม
9. นางสาวยศมล  เคนานัน
10. นางสาววรรณิดา  ดาบุตร
11. นางสาววรัญญา  สัตย์ซื่อ
12. นางสาวศุภสุตา  วินไทย
13. นางสาวสิริยาพร  ศรีคัฒนะพรม
14. นางสาวเมธิยา  ใจกล้า
15. นางสาวเสาวภัทร  วีรวงศ์ไพบูลย์
 
1. นายอารีย์  สุพร
2. นางสาวยุพาณี  ภูมิศรีแก้ว
3. นางเสาวคนธ์  ไมยะปัน
4. นางสาวชิดชนก  ด่านจำปา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงธนัฐชยา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ยางสุด
 
1. นางปุญญาพร  ชาลีสมบัติ
2. นางสาวเสถียร  อินทร์หาญ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.5 เงิน 28 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีหาวงษ์
2. นางสาวแพรพลอย  ศรีภิรมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  อุ่นมณี
2. นางเสาวคนธ์  ไมยะปัน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ศิษย์ศาสตร์
 
1. นางสาวแววดาว   ทองทวี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 54 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายปิยะสิทธิ์   จันทสาร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงบุณณดา  ธีรทัศนานนท์
 
1. นายสมชัย  ไตรวรรณทวี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวจิรวดี  ใจทำ
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  สารีโท
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  แก้วดวงตา
 
1. นายพัฒนะ  นรินทร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสนุก
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธาวิตา  วรรณราม
2. เด็กหญิงพิชญากร  บุตรวิไล
 
1. นายขัตติยะ  นาที
2. นายสราวุธ  ใจแจ้ง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐชกานต์  วงศ์คำพระ
 
1. นายขัตติยะ  นาที
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 19 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวธิดาวรรณ  หนูยศ
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญไชย
2. เด็กชายอมรินทร์  รักมิตร
3. เด็กชายอุเทน  บัวแก้ว
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายยุทธพงษ์  เพียรแก้ว
2. นางสาวสิริสุดา  เบญจวงษ์
3. นางสาวอรวรรณ  ผันสนาม
 
1. นายไพโรจน์  สารีโท
2. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนทศิลป์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศิษฎานันท์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง 18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปานกมล  เทพจิตร
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.25 ทอง 15 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.7 ทอง 19 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ภักดิ์สงศรี
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวเกษแก้ว  เมฆสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนนทชัย  สาน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจุฑามาส  นาสมชัย
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงนพมาศ  เกาะแก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายจักรพงศ์  ศิริโส
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายจิรกิตติ์  สีสง่า
2. เด็กชายชวลักษณ์  ภักดิ์สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรรณเพชร  สุริยา
4. เด็กชายพัสพล  ชาญธีระเดช
5. เด็กชายภาณุวิชญ์   ทนงธนะสิทธิ์
6. เด็กชายรัฐวิทย์  ปิติธนาวรพงษ์
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นางสาวอรพรรณ  แก้วกัลยา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายชวนากร   ชาวงษ์
2. นายธินกฤต  จำปาหมื่น
3. นายพิชญภูมิ  บุญทองแพง
4. นางสาวรวีภัสร์  ปรีพล
5. นายศรัทธาชน  คำมะมูล
6. นายสิปปกร  ส่อนหา
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.6 ทอง 24 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันที
2. เด็กหญิงกิตติยา  บุษราคัม
3. เด็กหญิงญาทินันท์  ระวิชัย
4. นายธนโชติ  สอนคุณแก้ว
5. นางสาวปมิตา  โคตรศิริ
6. เด็กหญิงปวีนุช  บุญสูง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยผง
8. นางสาวพนมรัตน์  ทับวิธร
9. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวงค์จันทร์
10. นายพิรวัฒน์  นาเสงี่ยม
11. นายพีรพล  พลทองสถิตย์
12. นายพีรยุทธ  ประวันทำ
13. เด็กชายพุทธิพงษ์  บุตรสีโครต
14. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เพชร
15. เด็กหญิงรัชดา  บุญสูง
16. เด็กหญิงวนิดา  ส่งเสริม
17. นางสาววราภรณ์  เนื่องสิทธิ์
18. เด็กชายวิกรม  รอยสงวน
19. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
20. นายศิริชัย  เลิศสหพันธ์
21. เด็กชายศิวกร  วรรคปกรณ์
22. เด็กชายศุภกร  เทพชมภู
23. เด็กชายสราวุฒิ  วงเวียน
24. นางสาวสิรินญา  ทิพย์วราสิริ
25. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณพงษ์
26. นางสาวอธิชา  ไพรศิลสินสกุล
27. นายอนุพงศ์  แสนโบราณ
28. เด็กหญิงอภิศมัย  จำนงพันธ์
29. นางสาวอมลณัฐ  แก้วแสนสาย
30. เด็กชายเวหา  หงษาคำ
31. นางสาวเสาวรีย์  ละมุด
32. เด็กชายเอกนัฐ  พันคูณ
33. เด็กชายโยเซฟ  เจริญสุข
34. เด็กหญิงโศธิดา  พงษ์เกษม
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
2. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
3. นายสมชาย  สภา
4. นายธงชัย  บุญมาพิทักษ์
5. นางสุปราณี  นนฤาชา
6. นางฐิฏิญาภร  พยัคฆพงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ใจภักดี
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.2 ทอง 27 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีสาวแห่
 
1. นางนิภา  ต่ายดำรงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายจักรพล  พร้อมใจ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธาวิน  จันทคาด
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงระดับดาว  ศรีระวงศ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีสาวแห่
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธาวิน  จันทคาด
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุญสูง
 
1. นายอดุลย์  บุญหนา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. นางสาวปัญจกรณ์  บุตรธนู
 
1. นางภัคจิรา  ฝ่ายดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายอดิศักดิ์  พรมภักดิ์
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายภานุวัฒน์  แสนชัย
 
1. นางนิภา  ต่ายดำรงค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 53 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนลัทพร  เปรมจิตต์
 
1. นายเสนีย์  ขันขวา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 1. นางสาวรสิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.83 ทอง 15 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นปรือ
2. เด็กหญิงกุลญารัตน์  สิงห์สัตย์
3. เด็กหญิงจิตติมาพร  แทบปาน
4. เด็กหญิงชนิตา  ทีภูงา
5. เด็กหญิงชลัญญา  หาริกุล
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาวเรือง
7. เด็กหญิงณัฐราพร  ทองแถม
8. เด็กหญิงณัฐริกา  เหล่าสมบัติ
9. เด็กหญิงณัฐริกา  สมสะอาด
10. เด็กชายถวิล  สิทธิศรีจันทร์
11. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  วงค์พุทธา
12. เด็กชายธีระศักดิ์  มาตรี
13. เด็กหญิงนัทชา  ศรีภิรมย์
14. เด็กชายนิติพล  โพนธาตุ
15. เด็กหญิงบุณยรัตน์  ผาเงิน
16. เด็กหญิงปวีร์ทิชา  อุปภัมภ์
17. เด็กหญิงพรนภา  พันพิมพ์
18. เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งคล้าย
19. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  กะลาม
20. เด็กชายมิติ  ธีระสาร
21. เด็กหญิงมินตรา  โสภารักษ์
22. เด็กชายยรรยงค์  โคตรจักร
23. เด็กชายรัชพล  ล่องลม
24. เด็กหญิงวรารักษ์  คำพิทุย
25. เด็กหญิงศิรินภา  พลท้าว
26. เด็กหญิงสาลินี  ศิริธร
27. เด็กหญิงสินจัย  สร้างแก้ว
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะคัต
29. เด็กชายอรรคพล  ไตรฆ้อง
30. เด็กหญิงอรอนงค์  ภักดี
 
1. นายไชยเนตร  กรมธรรมมา
2. นางสาวฐิตานันท์  ฤทธิ์นายม
3. นางสาวจิตรลดา  จันลาน
4. นายอธิบดี  เหล่านุกูล
5. นายอัธยา  ใจมั่น
6. นายปิยะวัตร  วุฒนาม
7. นายธนภัทร  สีอ่อน
8. นายมนต์ชัย  ทับบุญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกล้าณรงค์  ประทุมลัย
2. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ศรี
3. นายกิตติพงษ์  บุญธุโสภณ
4. นายคฑาวุธ  ดวงเพชรแสง
5. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลิ้ม
6. นางสาวจิรัชญา  จันทร์ดวง
7. นายจิรายุ  สงวนนาม
8. นายณฐพง  ปัญญาพงษ์เมธ
9. นายณัฐกิตต์  ศรีสงคราม
10. นางสาวณัฐชาวดี  ผดุงสันต์
11. นายณัฐดนัย  คงเพ็ชร์
12. นางสาวณัฐติญา  อินต๊ะแสน
13. นายณัฐพล  เกษีสังข์
14. นายณัฐพล  วงศ์ธรรม
15. เด็กหญิงณัฐวิภา  วงษ์กาฬสินธุ์
16. นายดลวัฒน์  โกดี
17. นายดิศรา  อุดมบุณยลักษณ์
18. นายธัชนนท์  ใจแจ้ง
19. เด็กหญิงธัญชนก  มีจินดา
20. นางสาวธัญวรัตม์  ชินนา
21. นายนันทวัฒน์  นาคเสน
22. นางสาวนิษากร  วงษ์โคตร
23. นายปิติรัก  คำริแง
24. นางสาวพรรวินท์  ศรีพิมพ์สอ
25. นางสาวพิชญ์สินี  ดีแซง
26. นางสาวภาวินีย์  ชอบสาร
27. นางสาวมนัชญา  มะลาศรี
28. นางสาวรัตนากร  สรรพอาสา
29. เด็กหญิงลิตา  กล้าหาญ
30. นางสาววรางคณางค์  พลับแก้ว
31. นางสาววราภรณ์  ปิ่นทอง
32. เด็กหญิงสุพัสรา  พานนนท์
33. นางสาวอนัญญา  ศรีภิรมย์
34. นางสาวอรนุช  จิตเจริญ
35. เด็กหญิงอริสรา  อินทร์ดำ
36. นางสาวอาทิตยา  นนพิภักดิ์
37. นายเกียรติศักดิ์  สุรินทรรัตน์
38. นายเจษฎา  กลิ่นจันทร์
39. นางสาวเมธาวี  โพธิ์สาราช
40. นางสาวเหมือนตะวัน  อุทัยสาร์
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นางสาวอรพรรณ  แก้วกัลยา
4. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 46 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  หอมเนตร
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองคำจันทร์
3. เด็กชายพิทยา  วรรณศิริ
4. เด็กชายมานพ  แผ่นไธสงค์
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปินะกาเส
6. เด็กชายศตวรรษ  กาลสุวรรณ
7. เด็กหญิงสุชาดา  สีดาหลง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์แข็ง
9. เด็กชายเกริกชัย  ศรีพุทธา
10. เด็กชายเอกรัตน์  แผ่นพงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  พลลม
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.75 ทอง 20 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกิตญาพา  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ธาตุวิสัย
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ชูหนองทอน
4. นายทวีศักดิ์  เฮียงราช
5. นางสาวนิสาชน  สุนทรชัย
6. นายวิทวัฒน์  ยาโสภา
7. นายวุฒิไกร  งามลา
8. นายศิริวัฒน์  ศรีทะจัก
9. นางสาวอลิตา  บุญยวด
10. นางสาวอุษา  ขารพ
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นางสินีนาฎ  นิวาสะวัต
3. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกรกฎ  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  วินิจ
3. เด็กชายธนพล  สะสมเพชร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ผิวเผือก
5. เด็กหญิงสุนิสา  ซุยพิมพ์
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นคร
 
1. นางอรัญญา  ธาตุไชย
2. นางนภัษ  วายโสกา
3. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
4. นางสาวกิตติยา  โคตรสี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เชษฐา
2. นางสาวชาดา  เหลือดี
3. นางสาวพิไลวรรณ  จันทะคัด
4. นางสาวศรินยา  สุตคาน
5. นางสาวสุพัตรา  ชัยอามาตย์
6. นางสาวสุึรางคนา  สิงชมภู
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
3. นางสาวศรีสมร  ธวัชเมธี
4. นางณภัค  ช่วยแสง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 21 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีกร  หังษาบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา  แสนสุวงษ์
3. เด็กหญิงนุชรินทร์  เหล่าลาภะ
4. เด็กหญิงวรรณภา  โม่งชู
5. เด็กหญิงศรัญญา  สันโดด
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  มารศรี
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยศจันทร์
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คำมีทอง
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
3. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 15 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  ชิณบุตร
2. นางสาวชนากานต์  เชิดทอง
3. นางสาวตรีนุช  พยัฆการ
4. นางสาวนัฐกานต์  อุปฮาต
5. นางสาวพรวิลัย  หาระคุณ
6. นางสาวพุทธิดา  บุตรสุรินทร์
7. นางสาววิลาวรรณ  ศรีจันทะเนต
 
1. นายวีระยุทธ  ชุมทะสอน
2. นายสญชัย  อันภักดี
3. นางสาวจิรารัตน์  สีแจจันทร์
4. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 29 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงกฤตพร   แก้งฟุ้งรังสี
2. เด็กหญิงจิรดา   ภาวะชาติ
3. เด็กหญิงชลธิชา   ถานะมั่น
4. เด็กหญิงปาริชารัชต์   แก้งวงษา
5. เด็กหญิงปิติวรรณ  บูธาณรมย์
6. เด็กหญิงวิลัลชญา  สักกะทัต
7. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  พรรณภูรักษ์
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฉิน
9. เด็กหญิงสุภารวี  สิมมาลา
10. เด็กหญิงสุภาสินี  สิมมาลา
11. เด็กหญิงอภิญญา  ธำรงทองศิริ
12. เด็กหญิงเมลานี   พินเขียน
 
1. นางศิริพร   ไทยถาวร
2. นางสาวพรเพ็ญ   สีงอย
3. นายมนตรี  แจ่มศรี
4. นางสาวกานดา  สว่างการ
5. นางสาวอุไรรัตน์  จำปานิล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนอุดรวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  ว่องวุฒิญาณ
2. เด็กชายวัชรินทร์  เสวตวงษ์
3. เด็กชายศุภเลิศ  แจ่มจำนัก
4. เด็กชายสุรศักดิ์  โสดเสียว
5. เด็กชายอภิชาต  เริงฮัง
 
1. นายอรรฆวุฒิ  รีรมย์
2. นายสฤษฎ์รักษ์  หลักคำ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุนิสา  บุญประคม
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวธัญชนก  นิพพานนท์
 
1. นางนวลฉวี  อึ้งพรหมบัณฑิต
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายพีทรรศณ์  ตุลย์ณวัฒน์
 
1. นายธีรพงษ์  พันธเดช
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายทักษภณ  โฆษิตพิพัฒน์
 
1. นางนงพงา  กนกพินิต
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อำมาตทัศน์
 
1. นางวิไล  สมบูรณ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวอรอนงค์  โคตวงจันทร์
 
1. นางวิไล  สมบูรณ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายชรัญชน์  คำมูล
 
1. นายธีรพงษ์  พันธเดช
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจน์ตะวัน  มากขุนทด
 
1. นางสาวสุภาพร   พงษ์เมธา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.95 เงิน 29 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรีพรมทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมรี
4. เด็กหญิงบุญญรัตน์  อนุเวช
5. เด็กหญิงวรัชยา  เมฆคำรณ
 
1. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
2. นางวีรวรรณ  ชีพสุวรรณ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 51 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  เชื้อวงศ์
2. นางสาวนพพร  ในจิตร
3. นางสาวรุ่งสิรีย์  ในทอง
4. นางสาวศศิกาญจน์  มูลน้อย
5. นางสาวสุภาพร  ไกรอุดม
 
1. นางวีรวรรณ  ชีพสุวรรณ
2. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฉัตรลดา  โตจริง
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ชัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวดารวี  เวินชุม
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.98 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวกวินนา  ผลทิพย์
 
1. นางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวประกายดาว  ขุนค้า
 
1. นางสาวคชภรณ์  กิจเจริญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกุลิสรา  เที่ยงธรรม
2. นางสาววารุณี  พรมรัตน์
 
1. นางชลธิชา  ถานกางสุ่ย
2. นายชุมพล  ภูพันนา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวผกาแก้ว  ภักดีราช
2. นางสาววนิดา  เปรมปรีดิ์
 
1. นางวิลาสินี  พิทักษ์ชน
2. นางอัญชลี  เปรมโยธิน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.15 ทอง 35 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงจุลดา  ทาแก้ว
2. เด็กหญิงทิตยา  ล้ิมวงษ์
3. เด็กหญิงปานกมล  โสวัน
4. เด็กหญิงยุวดี  ลอดคูบอน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำภาษี
6. เด็กหญิงสุธิดา  สอนบุญ
7. เด็กหญิงสุภาดา  ต้าวเต็ม
8. เด็กหญิงอรกนก  ภักดีเหลา
 
1. นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์
2. นางประภาภรณ์  อนันตโสภณ
3. นายทินกร  มหาวงษ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 23.92 เข้าร่วม 56 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายกฤษณะ  จันทร์ศรีนวล
2. นายฐาปนพงศ์  ศรีปะโค
3. นางสาวฐิติพร  บุญจำเนียร
4. นายทิวา  สงวนนาม
5. นายนิกร  ไปบน
6. นายปรเมศวร์  จิตใส
7. นางสาวพิไลพร  แก้วมาตร
8. นายรัชนนท์  สุนาพรม
9. นางสาววนารี  ทำวงศรี
10. นางสาวอาภาภรณ์  จันดาดาล
 
1. นางประนอม  วุฒิพันธ์
2. นายฐณะณัฎฐ์  ชนะไพฑูรย์
3. นายโกเศรษฐ์  บุญพงษ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายจตุพล  ทุ่มศิลา
2. นายจักรพงษ์  อ่อนนอ
3. นางสาวจุฬารัตน์  ศรียัง
4. นางสาวผกายภรณ์  ปิ่นทองคำ
5. นางสาวศิรญาดา  ชัยวัน
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นายคมกริช  สีหาทับ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกษมา  แก้วแก่น
2. เด็กหญิงจิราภา  คนหมั่น
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เสนาคบุตร
 
1. นางอรุณี  เอรินเดอร์
2. นางสุรีย์พร  ชัยกิจ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจิรัชญา  ประชานันท์
2. นางสาวบุศรินทร์  มีหลง
3. นางสาวพรมนตรี  นารี
 
1. นางศรีสมัย  ปัญจนะ
2. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  แดนไทยสงค์
2. เด็กหญิงกรรชรส  เพ็งคำปั้ง
3. เด็กหญิงปุณยานุช   ศุภวุฒิณัฐ
 
1. นางสาวพิชญ์พิมล  เปี่ยมปิติธนกูร
2. นางสาวสุภาพร   พงษ์เมธา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 18 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จันสีหา
2. นางสาวสิริยากร  เกิดรุ่ง
3. นางสาวอภิชญา  คำวีระ
 
1. นางยุวดี  พิมพ์ปัจฉิม
2. นางสาวฐานพันธ์  พร้อมจิตต์
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายอธิพัชร  โยธพล
 
1. นายอัครพล  เดชะพหุล
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90.75 ทอง 15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายวัชรเกียรติ  โยธพล
 
1. นายอัครพล  เดชะพหุล
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.4 ทอง 11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกันทรากร  ทีทองแดง
 
1. นายอัครพล  เดชะพหุล
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายศรณ์รัก  นรบัติ
 
1. นายอัครพล  เดชะพหุล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงผกามาส  กันหาชิน
2. เด็กหญิงเกษนริน  คนฉลาด
 
1. นายสาธิต  วิศรี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทมาศ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถีสูงเนิน
 
1. นางศิริพร  วิศรี
2. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวดุสิตา  มูลคำสุก
2. นายเกษม  ฉันทพัฒนธรรม
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางสาวจามจุรี  ไชยกิจ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายศิริพัตร  อัปการัตน์
2. เด็กชายสุทัศน์  ธาตุวิสัย
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
2. นายปรีชา  ดีนาง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 36 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  สืบกินนร
2. นายวรุฒ  คานทอง
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
2. นายปรีชา  ดีนาง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  คนขยัน
2. เด็กหญิงวริศรา  หลักคำ
 
1. นางสาวรัชฎากร  เพิ่มคูณทวี
2. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชนะบุญ
2. เด็กชายวีรภัทร  แก่นเกล้าเจริญกุล
 
1. นายวสันต์  ทาสีลา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เพ็งสมภาร
2. เด็กหญิงสิริภรพัน  วงศ์พุฒ
 
1. นายจุตติ  จันทนะ
2. นายธนาลักษณ์  รัตนวงศ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 58 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายสหรัฐ  บุญรอด
2. นายสุทธิพงษ์  นนตรี
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายณัฐวุฒิ  อัคราช
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 60 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายอนุพงษ์  ชูศรีโสม
2. นายอนุรักษ์  พลศิริ
 
1. นางเบญจมาศ  ชนะน้อย
2. นายอิสระพงษ์  ศรีวงษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  คำเมืองแพน
2. นายอัครเดช  แก้วมณีโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อันทะราสี
2. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงกัญจน์นภา  ธรรมแท้
2. เด็กหญิงชญานิศ  พลวาปี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แก่งมงคล
 
1. นายจุตติ  จันทนะ
2. นางเสาวณี  แสนจันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวทักษพร  อินธิบาล
2. นางสาวธิดาพร  ภู่กลั่น
3. นางสาวภควดี  เพ็งสมภาร
 
1. นายจุตติ  จันทนะ
2. นางเสาวณี  แสนจันทร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง 6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  นนทะชัย
2. นางสาวชมพูนิกข์  ปรางทอง
 
1. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
2. นายกิตติศักดิ์  พยอม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 18 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธนพล  รถหามแห่
2. นายพันธุ์พญา  ทรทึก
3. นายวิศรุต  นาทันตอง
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 1. เด็กชายธวัชชัย  สีหานาวี
2. เด็กชายสิทธินนท์  จันนาวัน
3. เด็กชายอติวิชญ์  บัวศรี
 
1. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
2. นางสาวจินดา  นะธิศรี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 1. นางสาวมินตรา  แพงสา
2. นายศราวุธ  วงค์คำจันทร์
3. นางสาวศิริภรณ์  นาสมชัย
 
1. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
2. นางสาวจินดา  นะธิศรี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาระคุณ
2. เด็กหญิงลิตา  กาหวาย
3. เด็กหญิงเกวลี  ปราบพาล
 
1. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
2. นางผ่องศรี  สุริโย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  กาหวาย
2. นางสาวณัฐกานต์  ยามไชย
3. นางสาวสุธิดา  รามฤทธิ์
 
1. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
2. นางธัญวณัฐ  จันทรกอง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เข็มทอง
2. เด็กชายธีระศักดิ์  มาวิเศษ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อรุณดี
5. เด็กชายพิสิทธิ์  ยมหล้า
6. เด็กหญิงสโรชา  โสตะศรี
 
1. นางธันยาภรณ์  ลาสม
2. นางสมบูรณ์  ศรีนุกูล
3. นางนวลสวาท  มหาโคตร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  สาธุการ
2. นายกฤษณะ  รู้ยืนยง
3. นางสาวกานต์ดา  สาริบูรณ์
4. นางสาวพรทิวา  ทองตีบ
5. นางสาวสุภาพร  แสนคำ
6. นางสาวอริยา  ธนูทอง
 
1. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
2. นางมนรัตน์  สมสุข
3. นางพิศมัย  วิริยะภาพ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.42 ทอง 31 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทีไสว
2. เด็กหญิงชลดา  เทพเอ้ย
3. เด็กหญิงอภิสรา  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวสวลี  ศรีกุลวงษ์
2. นางเรียมรักษ์ศรี  ศรีสงคราม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 48 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวชมพูนุท  ชามะลิ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีทะเบียน
3. นางสาวสิมิลัน  กมลชิต
 
1. นางเสาวณี  แสนจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีธรณ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญกมล  รามจันทร์
2. เด็กหญิงยมลพร  นันทสุธา
3. เด็กหญิงโชษิตา  จิรชวาลา
 
1. นางธนิษฐา  ดวงตาผา
2. นายสุชาติ  ศักดิ์ปฏิมากรณ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  อินทร์พามา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศิลารินทร์
3. นายโรจนันท์  อ่อนบุญ
 
1. นางเกศินี  วงษ์อุบล
2. นายรุ่ง  งามวงศ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เปรมปรีดิ์
2. เด็กชายธนากร  วงษ์ขุลี
3. เด็กหญิงภาวิณี  วานนท์
 
1. นางณัฐวรรณ  ภูพันธ์พร
2. นางสาวนันท์นภัส  อินลา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.57 ทอง 11 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลสังข์
2. นางสาวดรุณี  ดาน้ำคำ
3. นางสาวสลิลทิพย์  เจริญไชย
 
1. นางพัชรินทร์  สมพงษ์
2. นายสมเจตน์  อาจดวงดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พระชัย
2. เด็กหญิงธัญพร  เสริมสุข
3. เด็กหญิงพร้อมใจ  ผิวดำ
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.83 ทอง 6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกมลนิตย์  สายทอง
2. นางสาวรมย์ธีรา  เครือชารี
3. นางสาวเจนจิรา  วงษาบุตร
 
1. นางจันทร์งาม  แก้วมณี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงสุนิษา  ต่ำใต้
2. เด็กหญิงอลิสา  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  นาเสงี่ยม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
2. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายภัคพล  มาตะยา
2. นายศรัณย์  อินทร์กง
3. นายศรายุธ  ลามัญ
 
1. นางนิรมล  บาโลโย
2. นายนฤพล  จันทู
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฐิติมา  ไวสีแสง
2. นางสาวนภัสสร  เริงศิลป์
3. เด็กหญิงเกสราภรณ์  ภูเยี่ยมใจ
 
1. นางวัชรี  นวลผ่อง
2. นางสุภาพร  พรรัชพล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย
2. นางสาวปิยะธิดา  โคตรติ
3. นายสุรพัฒน์  กันหามอม
 
1. นางจริยา  ญาณไพศาล
2. นางศิวาพร  พรหมอินทร์
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายปิยพงษ์  วิชัยวงศ์
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 13 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พรมวงษ์
 
1. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรมยาลี
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงกรวินท์  แสนแก้วเฮื่อง
2. เด็กหญิงปนิดา  ลุนอินทร์
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดีสวน
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อาวะรี
2. เด็กชายสมเดช  นวลศิริ
 
1. นายสมพงค์  คนขยัน
2. นายสุระศักดิ์  อุปพระจันทร์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสุภาพร  เพ็งวงษ์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กชายอำพล  แสงเขียว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1. นายอมรเทพ  กาฬพัฒน์
 
1. นางพรวิภา  ทองการะสงค์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  แก้วหลอดหล้า
 
1. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. นายพงษ์ศิริ  เจตบุตร
 
1. นายปิยะพงษ์  สีหราช
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวเบญจมาศ  บรรพศร
 
1. จ.ส.อ.นาวา  เพ็งวงษ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายรัชชานนท์  ภาโนมัย
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายภวัต  กระแสร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สอนทะเดช
 
1. นางสุรีย์รักษ์  พรศักดา
2. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. นายพงษ์ศิริ  เจตบุตร
 
1. นายปิยะพงษ์  สีหราช
2. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  อันสุข
2. เด็กชายปิยะณัฐ  ขมิ้นเขียว
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐณิชา  พัดเพ็ง