สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 54 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงปณิตตา  พละแสน
 
1. นางนวลฉวี  พลโสดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองสุมาตร
 
1. นายอนัตตา  แก้วศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 12 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพวงเพชร  แก้วดวง
 
1. นางสาววิราวรรณ  พรมรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวอรปรียา  วรรณเสริฐ
 
1. นางพูลศรี  จันโทพลัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 39 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กชายคงไท  บุดดินดา
 
1. นายนิติชัย  แสนสกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 51 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวมณีรัตน์  มโนรินทร์
 
1. นางสาวภัทฐิชา  วรรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.82 ทอง 40 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงบุษญาลักษณ์  พันกกค้อ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นรากุล
3. เด็กหญิงสิริอาภา  ให้หวัน
 
1. นางสุนทราวดี  กมลเศษ
2. นายสิทธิชัย  ปุราเต
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  คำกอง
2. นายองอาจ  บุปผชาติ
3. นางสาวอรฤดี  คุยบุตร
 
1. นางกาญจนา  ธนาฤกษ์มงคล
2. นางสาวศศิธร  เกษจ้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกฤษณะ  ศิริรางกูล
2. เด็กหญิงบุรณิศา   บุนรสิงห์
 
1. นางอักษรศิริ  ป้องขวาเลา
2. นางสาวสำอางค์  พรมมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายอนุภาพ  รณเรืองฤทธิ์
2. นางสาวอัณธิญาพร  วรรณจำปี
 
1. นางอักษรศิริ  ป้องขวาเลา
2. นางสาวภัทรา  ริกำแง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิตา  วงษ์จำนงค์
 
1. นางกีรติญา  ดงสันเทียะ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  เดชโชตินิธิโรจน์
2. เด็กหญิงวชิระฎา  ประเสริฐสิน
3. เด็กชายสหัสวรรษ  โพธิ์นอก
 
1. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
2. นางสาวปิยะดา  ยอดคีรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 33 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวนภาพร  เขจรแข
2. นางสาวหทัยทิพย์  พะนะลา
3. นางสาวเตือนจิต  บูรณะ
 
1. นายประยงค์  ศรีโทมี
2. นายพิมลอาสน์  ทองคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 55 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  แนบกลาง
2. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ใคร
3. เด็กชายสุรวีร์  สีส่อง
 
1. นางปรุงจิตร  สุคำภา
2. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 30 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  ศรีโบราณ
2. นางสาวสุปราณี  จันทเขต
3. นางสาวอาภาพร  ชะโยปัน
 
1. นางสาวสุภา  พิลาหา
2. นายอนุชิต  ทองคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.1 เข้าร่วม 57 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงณัฐกาล  ไพศาล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางเสาวนีย์  เชาวลิต
2. นางสาวเสาวรักษ์  สุขเกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวปิยภรณ์  บัวบาน
2. นายเฉลิมยศ  ภูกองไชย
 
1. นางสาวรัศมี  พรมแสนปัง
2. นางสุนารี  แก้วเหลื่อม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 47 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงวัชราพร  กรนิรัตน์
 
1. นางสาวภัสรา  อรุณมีศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นายสมพร  บุตรแสน
 
1. นายคนอง  โคตรมณี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 35 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไร่พริก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ดวงพิมพ์
3. เด็กหญิงวิภากร  หมู่บ้านม่วง
 
1. นางยุรีมาศ  เครื่องพาที
2. นางสาวภาวนา  วะปะแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 54 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวน้ำฝน  แสนพันธ์
2. นายวิทยา  พรหมภักดี
3. นางสาวอารี  คารมาตย์
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญหล้า
2. นางสาวภาราดี  ไพศาล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายพรพินิจ  พรสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  เสริฐสาย
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ระดาดาษ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชารี
2. นางสุภาวดี  โสภาค
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  ทวีทรัพย์
2. นางสาวรัชดาพร  แพงวาปี
3. นายเกียรติศักดิ์  โคตะคำ
 
1. นางสาวอุบล  ไชยชนะ
2. นางสาวปณิชา  พรหมสิทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณภา  ศรีไว
2. เด็กหญิงวรรณฤทัย  ถุงทอง
3. เด็กหญิงเบญทิพย์  ไขแสง
 
1. นายศักดา  จูงพันธ์
2. นางมนฤดี  จูงพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 31 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญหล่า
2. นางสาววนิดา  หงษ์ภูมี
3. นางสาวสโรชา  โพวิเศษ
 
1. นางสาวยุพา  วรสาร
2. นายสวัสดิ์   ภูดวงศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 24 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐลดา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาพร  มะแสน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โคตรโสภา
 
1. นางสาวทวีวรรณ  ปัสสาคำ
2. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 52 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  มหามาตร
2. นางสาวปฏิมาวรรณ  เภตราเสถียร
3. นางสาววรารัตน์   พระชนะ
 
1. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
2. นายภัทรพงษ์  วรรณกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุภาษา
2. เด็กชายวรเมธ  เจือจินดา
 
1. นายศักดา  จูงพันธ์
2. นางมนฤดี  จูงพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 26 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกกร  นาคมาก
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีเกษ
 
1. นางมนฤดี  จูงพันธ์
2. นายศักดา  จูงพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายจักรพรรณ  ประมูลจักรโก
2. นายไชยพัฒน์  บุญเรือง
 
1. นายสุรชัย  ลักษณะเจริญสิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุรพวง
2. เด็กชายสาธิต  ผลิตผล
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิมพ์มหา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภานี  ไพศาล
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เครือเขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ทิพย์โชติ
4. เด็กหญิงสิริยากร  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมราช
 
1. นางภัทรา  ศรีธรรมบุตร
2. นางสาววิภาพร  ชอบสุข
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.9 ทอง 47 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นางสาวนริศรา  ธรรมมีบุญ
2. นางสาวลลิลทิพย์  พรวาปี
3. นางสาววราภรณ์  หีบแก้ว
4. นางสาวสาวิตรี  บุตตะวัง
5. นางสาวสุทธิดา  จันทีตั้ง
 
1. นางสาวสาลินี  รัตโน
2. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 39 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชไมพร  สุขรมย์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กระมูลละคร
3. เด็กหญิงดวงกมล  สุระเสน
4. เด็กหญิงอธิติยา  ปัดถาวะโร
5. เด็กหญิงเรือนแก้ว  พ่วงมัชฌิมะ
 
1. นางสาวบุษบง  สรวงศิริ
2. นางสาวณิชดาภา  โภคาพานิช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นางสาวกัญญาณีย์  เถาโคตสี
2. นายปรเมษฐ์  ศรีวงศ์ราช
3. นายภาคภูมิ  สุขรมย์
4. นายอภิสิทธิ์  อินธิรส
5. นายเชาวรา  บำรุงภักดี
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นายก้องตะวัน  โสภิณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.4 เงิน 36 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวฉัตรมณี  ชารัญจ่า
2. เด็กชายธนัทชัย  ดวงจันทร์โชติ
3. เด็กชายประรินทร์  คำเรืองศรี
4. เด็กหญิงลักษณา  อาจภักดี
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ธุมา
 
1. นางพัฒนา  ไชยราช
2. นางเพลินพิศ  โคตรทองหลาง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 51 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายปฏิญาณ  บรมโคต
2. นายพลพรรธน์  ไผ่ขาว
3. นายพิพัฒน์พงษ์  สิทธิจันเสน
4. นายศิริชัย  อินทร์คำ
5. นางสาวเนตรชนก  มีอาหาร
 
1. นายธงชัย  สังสุทธ์
2. นายอาคม  ไชยโคตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 21 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  คำฤาชัย
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายนฤบดินทร์  อุปศักดิ์
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 21 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  วรรณคำ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จรุงพันธุ์
 
1. นางรัตนา  คันธราช
2. นางวรังคณา  คำถา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.32 ทอง 13 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นายชัชวาล  ระหันสิม
2. นางสาวนุชนาถ  เจริญศรี
 
1. นายก้องตะวัน  โสภิณ
2. นางสุกิต  โสภิณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.75 ทอง 39 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันจรูญ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  วรสาร
5. เด็กหญิงธิญาดา  มีนารัตน์
6. เด็กหญิงพิยดา  โคตรทา
7. เด็กหญิงรตนาภา  แสงกล้า
8. เด็กหญิงอังคณาลักษณ์  แก้ววิเศษ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีราชา
10. เด็กหญิงเมทินี  ขันทอง
 
1. นายธิติเดช  ชมภูราช
2. นายประเดิมชัย  โสพุฒอ่อน
3. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 37 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  โสภาลุน
2. เด็กชายชุติพงษ์  รังผึ้ง
3. นางสาวพนิดา  ทะลิเพ็ง
4. เด็กหญิงพิยดา  นาไชย
5. นายภูวดล  มหาวัน
6. นางสาวรัชดา  ทิมินกุล
7. นายศราวุธ  ทิมินกุล
8. นางสาวสุนาลักษณ์  ชนะมินทร์
9. นางสาวอดิศา  หลักคำ
10. เด็กชายอภิวัตร์  พินทปกัง
11. นางสาวอระญานี  แสงดี
12. นางสาวอัญนิกา  พินทปกัง
13. นางสาวอ้อมใจ  อินทร์ครุธ
14. นายเกรียงไกร  ฤทธิ์มหา
15. นายเชษฐา  สุริฉาย
 
1. นายสุชาติ  ทองแช่ม
2. นายสมเกียรติ  จันทะคร
3. นายพูลสินธ์  ไชยโคตร
4. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงผุฌชา  วรรณหอม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ภูพรรณา
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
2. นายนัฐพงศ์  อินอุ่นโชติ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรสุดา  วงษาชัย
2. นางสาวพัชราภรณ์  แสนบุญ
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
2. นายนัฐพงศ  อินอุ่นโชติ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอริศรา  ช่างไชย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 18 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายนล  วงศ์สำแดง
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภาวิกุล
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวแพพรรณ  รักษาผล
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงค์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  สนิท
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิดา  จ่าบุญ
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายบุญต้อม  สันประภา
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลดา  ภูล้นแก้ว
2. นางสาวสมัชญา  แก้วศิริ
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางรัชฎา  ศรีโลห้อ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วาริชน
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวอรพรรณ  นันจินดา
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง 4 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กชายสหรัถ  วัฒนพล
2. เด็กชายสุชาติ  ตอรบรัมย์
3. เด็กชายสุรพัฒน์  คำเบ้าเมือง
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายบุญญวัฒน์  เศษคึมบง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวนงลักษณ์  ภูษา
2. นางสาวประภัสสร  ปุริเส
3. นางสาวพัชรา  อุนาสี
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายสมเกียรติ  รัตนจันทร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79.7 เงิน 9 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวฑาริกา  ภูเงิน
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 21 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกนกพร  ปางสง่า
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายจักรพรรดิ์  เชียงใต้
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดถาวโร
2. เด็กชายชยากร  ตรียวง
3. เด็กชายธนาวิทย์  สีสา
4. เด็กชายพยัคฆ์  จิกจักร์
5. เด็กชายสันติ  สรวงศิริ
6. เด็กชายอภิศักดิ์  วรรณพราหมณ์
 
1. นายธนากร  วงศ์ศรีเผือก
2. นายพีระพร  ศุภนคร
3. นายสุรยุทธ  กองหล้า
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 52 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวธีรินทร์  ธรรมวงษ์
2. นายนนทรักษ์  เอนไชย
3. นายปฏิพัทธ์  ประสาวิรัตน์
4. นายพิเชษฐ์  อาษาไชย
5. นายภานุวัฒน์  ไชยคำ
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วพรม
2. นายชัยณรงค์  บุษดี
3. นายธนชัย  ภูชัว
4. นายธนพงษ์  งามฉวี
5. เด็กชายธนเดช  ยุทธกล้า
6. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิวงษา
7. นายธัญญาณัฐ  ศรีวาปี
8. นายนวเรศ  วิบูลย์กุล
9. นายนันทวัฒน์  สัจจมณี
10. นายปัญญา  ปาสะโน
11. นางสาวปาลิดา  ลีบ่อน้อย
12. นายยุทธการ  ไกรตรี
13. นางสาววิชุดา  สารพันธ์
14. นายสหภาพ  ไชยวงศา
15. นางสาวสุวนันท์  บัณฑิตกุล
16. เด็กชายอนุชาติ  สินธุชาติ
17. นางสาวอนุศรา  อยู่สุข
18. นางสาวอรญาณี  หมายชัย
19. นายอิศรา  แก้วกันยา
20. นางสาวแขไข  แก้วศรีสุข
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
4. นายสมัย  ทานะติง
5. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
6. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
7. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
8. นายอำนาจ  นามโส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.1 ทอง 5 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายยุทธการ  ไกรตรี
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 1. นายรัตนชัย  หลักคำ
 
1. นางถกลรัฐ  หรพร้อม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เงินสยาม
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 45 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาววันวิสา  ดวงแจ่ม
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 30 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  แก้ววันทา
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพิสิทธิ์  อุ่นสิม
 
1. นายไกรกฤษณ์   ดุสิต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ราชสะอาด
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 35 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวอาทิตยา  ประวิเศษ
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายธนบดี  ธนูทอง
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพฤทธิ์  โสภาบุตร
 
1. นายอภิเชษฐุ์  ป้านภูมิ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัท  แก้วเพิ่มพูล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวนพมาศ  ศรีกวดแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 16 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีจันทร์มูล
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.5 เงิน 41 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. นายวิชัยศรี  กลิ่นโฉม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุบัวบล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 34 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งกันยา  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางสุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 20 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กหญิงกมลรัชดา  หาชัย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผ่านชมภู
3. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  เพชรนาดี
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  โนนเสนา
5. เด็กหญิงจตุรพร  สิงหรา
6. เด็กหญิงทิพย์กานดา  ผ่านชมภู
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ขันดี
8. เด็กหญิงธัญญา  เรย์นาร์ด
9. เด็กชายนราธิป  บริกุล
10. เด็กชายนราพงษ์  โสภาคำ
11. เด็กชายนวรัตน์  สรรพชัย
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยอดสมใจ
13. เด็กหญิงปิยะนุช  ยอดสมใจ
14. เด็กชายพลาวุธ  ศิริ
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองเศรษฐี
16. เด็กหญิงพิณประภา  มะโรงศรี
17. เด็กชายภาณุพงศ์  ขัตินนท์
18. เด็กชายภานุวัตร  วันหอม
19. เด็กหญิงภิรมณ์ญา  เกศโสภา
20. เด็กหญิงวิชชุดา  บัวมาตย์
21. เด็กหญิงวิภาศิริ  อุณวงศ์
22. เด็กหญิงศศิปรียา  ดอนลามผา
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูราศรี
24. เด็กหญิงสุลิตา  วิประทุม
25. เด็กหญิงอัมพิกา  สืบมา
26. เด็กหญิงอารียา  ลาไป
27. เด็กชายอิสรากร  ภูผาพลอย
28. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สีขะปัดสา
29. เด็กหญิงเมทาวลัย  พระลี
30. เด็กหญิงเยาวรีย์  สืบมา
 
1. นายธนากร  วงศ์ศรีเผือก
2. นายพีระพร  ศุภนคร
3. นายนายสุรยุทธ  กองหล้า
4. นายคิมหันต์  ติกาพันธ์
5. นายปพน  คลาฤทธิ์
6. นายสีหา  ทวาศิริ
7. นายชยากร  บุตตะกุล
8. นางจันทวรรณ  บรรเทิงสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.4 ทอง 9 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  วิวัฒนะ
2. เด็กชายกฤษณศักดิ์  โคตรวงศ์
3. นายกันตพล  อุ้ยปะโค
4. นายกิตติศักดิ์  ผิวเหลือง
5. นางสาวขวัญชนก  คำสุข
6. นางสาวชุติมาพร  บัวเงิน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ถุยลา
8. นางสาวณัฐริกา  สอนสติ
9. นางสาวดารา  พรมแสนปัง
10. นางสาวทิพรัตน์  นาสว่าง
11. เด็กชายธีรวัฒน์  นาสมชัย
12. เด็กชายพิชิตชัย  ประดิษธรรม
13. เด็กชายพีรพงษ์  ไวรุวันโน
14. นายภายุพักร์  เวฬุนารักษ์
15. นางสาวรัชดา  พุทธบุรี
16. นายวรเมธ  เมฆสุวรรณ
17. เด็กชายวัชรพงษ์  สำนักวังชัย
18. นางสาววิภาดา  ภาโส
19. นางสาววิภาวรรณ  มูลโต
20. นางสาวศิวพร  วิไลรัตน์
21. นายสรณ์ศิริ  พวงศรี
22. นายสิทธิพล  พิมพรภิรมย์
23. นางสาวสิรินาถ  เนียมปัชชา
24. นายสุรัตติพงษ์  รัตนะมงกุฏ
25. นายอภิวัตร  พลแสง
26. นายอรรถพล  เนตรภักดี
27. นางสาวอารยา  อัมภวา
28. นายเด่น  ราชแก้ว
29. นางสาวเบญจวรรณ  สิทธิ
30. นางสาวเมญาวี  ศรีชาทุม
31. นายไชยวัฒน์  เลิศศิริ
 
1. นายอรรณพ  จันทร์แสง
2. นายสุภัคดิ์  ภักดีสมัย
3. นางสาวสายฝน  สุวรรณศรี
4. นางสุดาทิพย์  นนตระอุดร
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง 11 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงอุทิศ
3. เด็กชายชัยพิชิต  ศาลาจันทร์
4. เด็กชายธนากร  โภคาพานิชย์
5. เด็กหญิงนพมาศ  เกรียนอก
6. เด็กหญิงพรพิมล  ปะเมโท
7. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทกนก
8. เด็กชายสุธิติ  ขันตา
9. เด็กชายสุวัฒน์  สุระภา
10. เด็กชายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
2. นางสาวจิราภรณ์  ผลาผล
3. นางสาวพัชริดา  เภาพาน
4. นายภูวนาท  สายลวดคำ
5. นางสาววรรัตน์  ทิ้งโคตร
6. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
7. นายวัชรินทร์  จันทร์โสม
8. นายวิททวา  พลางวัน
9. นายศราวุฒิ  บุตรตระกุล
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
 
1. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์โสดา
2. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปะเมโท
4. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
5. นายวัชรินทร์  จันทร์โสม
6. นายวิททวา  พลางวัน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
8. นายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
3. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
4. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.62 ทอง 9 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะชัย
2. เด็กหญิงกิติยา  ปานเทศ
3. นางสาวฉัตรินยา   สุวรรณรอด
4. นางสาวชนัญธรณ์  โกสี
5. เด็กหญิงธัญสุดา  โสดาดี
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   ชัยศิริ
7. เด็กหญิงสุภาพร   วันจรูญ
8. นางสาวอังษณา  ปาปะเก
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางสาววิชชุดา  เชื้อแก้ว
3. นางสาววาสนา  แสนบุญ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวณิชกานต์  ศิลาพัฒน์
2. นางสาวธัญสุดา  โสดาดี
3. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีพันดอน
4. นางสาวพรพรรณ  วรรณพราหมณ์
5. นางสาวพิมสิริ  นันจินดา
6. นางสาวภาวีนี  เกษโสภา
7. เด็กหญิงสุนิสา  ทหารกลาง
8. นางสาวอังษณา  ปาปะเก
9. นางสาวเจนจิรา  มุกดาจิต
10. นางสาวไพริน  กาเผือก
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นางสาววิชชุดา  เชื้อแก้ว
3. นางสาววาสนา  แสนบุญ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงอุทิศ
3. เด็กชายชัยพิชิต  ศาลาจันทร์
4. เด็กชายธนากร  โภคาพานิชย์
5. เด็กหญิงนพมาศ  เกรียนอก
6. เด็กหญิงพรพิมล  ปะเมโท
7. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณวาปี
10. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทกนก
11. เด็กชายสุธิติ  ขันตา
12. เด็กหญิงสุภาพร  เหล่ามา
13. เด็กชายสุวัฒน์  สุระภา
14. เด็กชายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
4. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
5. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วมุงคุณ
3. นายกิตติพงษ์  รมย์วิชัย
4. เด็กหญิงกิติยา  ปานเทศ
5. เด็กหญิงฉัตริณยา  สุวรรณรอด
6. เด็กหญิงชนัญธรณ์  โกสี
7. นางสาวณัฐทิชา  อู่จอหอ
8. นายณัฐพงษ์   ญานบุญ
9. นางสาวดวงกมล  หอมจันดี
10. นายธวัชชัย  โพธิกมล
11. นางสาวนิภาภรณ์   จันทร์ทร
12. เด็กหญิงพิมพิชชา  ชัยศิริ
13. นายภูชิต  คำพูล
14. เด็กหญิงสุภาพร   วันจรูญ
15. นายสุรไกร  ไพรสณฑ์
16. นายอดิศร  วุฒิสาร
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นางสาวยุพา  วรสาร
3. นางพัชรินท์  ไชยสาร
4. นางสาววาสนา  แสนบุญ
5. นางสาววิชชุดา  เชื้อแก้ว
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายชยากร  นาหงษ์
2. เด็กชายชัยพิชิต  ศาลาจันทร์
3. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
4. เด็กชายสิริโรจน์  สุโพธิ์คำ
5. เด็กชายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิสากร  สู้ศึก
 
1. นางอุไรภรณ์  ศรีจุมพล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 56 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวสุวัจนี  จันทะไทย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมะยุลี  เงินนาม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  งวนหอม
 
1. นางสาวทองทัศ  บุญตา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  สิงหาราม
 
1. นางสาวจิมาพร  อินกง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดุลย์มา
 
1. นางอารมณ์  เมฆเวียน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวนภาพร  มารศรี
 
1. นางแววศรี  เหมือนทองจีน
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 45 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุสุภราช
 
1. นางนพรรณชพงศ์  เฉียบแหลม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 47 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  นะวะสิมมา
 
1. นางกมลพรรณ  อำมาตทัศน์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.05 เงิน 52 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวนุชรี  ใสศรัทธา
2. นางสาวปานธิวา  พรมพัฒ
3. เด็กหญิงวรินทร์ญา  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงอรณิชา   ศรีจุลฮาต
5. เด็กชายอรรถกร  หลองทอง
 
1. นางสาวมยุรา  กิ่งสาหัส
2. นางสาววรรณวิลัย  หารธงชัย
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 58 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  ร่วมจิตร
2. นายปรีชา  จันทร์หนองแวง
3. นางสาวภาวิกา  โจณสิทธิ์
4. นายรัฐพงษ์  ลือชาขันธ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  บูรณะ
 
1. นางสาวภัชตภร  อิ่มชมชื่น
2. นางสาววราพร  ภิรมย์เชย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.99 ทองแดง 48 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวปุณยนุช  อ่วมมาก
 
1. Ms.Huant  Yemei
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.46 เงิน 46 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาววรินดา  เหล่าทอง
 
1. Ms.Huant  Yemei
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 55 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวปิยากร  ธงหาญ
2. เด็กหญิงพิชากร  เจริญสุข
 
1. นางศิริภัทร  ผลโยน
2. นางสาวจินตนา  เสนาชุม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 40 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวพิมลอร  ศรีเลิศ
2. นางสาวสุธิดา  ทรัพย์พงษ์
 
1. นางสาวส่องแสง  อัยวรรณ
2. นางสาววิลาวัลย์  อินทะสร้อย
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายคมสันต์  สาวงษ์
2. นายนายปฏิภาณ  ประกอบชีพ
3. นายพิชิต  แสนอ้วน
4. นายวัชระพงษ์  ภูเดชา
5. นายวัฒนา  ทานิสุด
6. นายสุรชน  นนทะมาตย์
7. นายอภิรักษ์  แสบงบาล
8. นายอเนก  หล้าสีดา
 
1. นายสมศักดิ์  กียะกูล
2. นางธัญญานี  กียะกูล
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 39 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายชัยยุทธ  ภักดีพันดอน
2. นายณัฐศักดิ์  ทิมิลกุล
3. นายวัชรายุทธ  แข็งฤทธิ์
4. นายวิษณุ   โคตรมณี
5. นายอรัณย์  นามตะคุ
6. นายเอกกวี  หลานวงศ์
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
2. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
3. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย  ฤทธิ์มหา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.25 เงิน 40 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวฉลองภรณ์  ภูกองไชย
2. นายชาญวิทย์  มังสุไร
3. นายธนากร  นกไทย
4. นางสาวพรนภัส  เนตรภักดี
5. นางสาวลลิตา  จันทะเสน
6. นางสาวศศิวิมล  ปิงเมือง
7. นางสาวศิโรวัลย์  ไชยคุณ
8. นางสาวสุกัญญา  วิชัยวงษ์
9. นางสาวสุพัตรา  นะวะศรี
10. นางสาวอินทิรา  หมายชัย
 
1. นายฉลาด   สิทธิคุณ
2. นายรัฐพงษ์  วิชัยวงห์
3. นายพิทักษ์  พันธุวาปี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 47 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ธิชา
2. เด็กหญิงชมภูนุช  เสริมสาย
3. เด็กหญิงวิจิตรา  หอมดวง
4. เด็กหญิงสุนิสา  หอมสาย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีรักษา
 
1. นางสุรางคณา  ปะตังถาโต
2. นายอาคม  ไชยโคตร
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกันตพงศ์  เนียมบุญเจือ
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวปิยธิดา  คงเสมา
4. นางสาวรัชนีกร  แก้วเจริญ
5. นายสรธร  นพคุณโพธิ์สว่าง
 
1. นางพนารัตน์  เอกทัศน์
2. นายธีรสันต์  เครื่องพาที
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงซารีน่า  ปิยะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  เปียสันเทียะ
3. เด็กชายพันธกานธ์  ชัยลา
 
1. นางสาวยุวดี  ราชสีห์
2. นางสาวลักษณา  เทพโอทา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายชิีพชนก  พิมพิมาย
2. นางสาวบัณฑิตา  แข็งฤทธิ์
3. นางสาวพัชรินทร์  สีทายาง
 
1. นางเพียงใจ  พรมเลิศ
2. นางเพ็ญศรี  ชูเกียรติ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง 41 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  พอนกลิ่น
2. เด็กหญิงศุภานัน  นามแก้ว
3. เด็กหญิงใบเตย  จันทบัวลา
 
1. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
2. นายสุวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 53 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยาณี  บุราสิทธิ์
2. นางสาววราภรณ์  เวินชุม
3. นางสาวเรณู  โพวิเศษ
 
1. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
2. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  สาสีทา
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.5 ทอง 6 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายพยัคฆ์  มะชัย
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.4 ทอง 17 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายจตุรภัทร  พึ่งสว่าง
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายวิษณุ   นามนา
 
1. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.4 ทอง 7 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  ภาชนี
2. นางสาวกาญจนาพร  กาลจักร์
3. เด็กชายกุลธวัช  ทับสมบัติ
4. นางสาวคัทลียา  จันทร์ขอนแก่น
5. นางสาวชุดา  มูลหล้า
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ทำสีหา
7. นายณัฐพงษ์  สาสีทา
8. นายณัฐวุฒิ  ขาวกุญชร
9. เด็กชายธนธรณ์  ปาระศรี
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บิลจรัญ
11. นางสาวธีญารัตน์  กวีกุล
12. นางสาวผกายมาส  คำตา
13. นายพยัคฆ์  มะชัย
14. นางสาวพรลดา  บุตตโลบล
15. นางสาวมุขรินทร์  หวังสุดดี
16. เด็กชายรัฐพงษ์  ชุมอภัย
17. เด็กชายวทัญญู  นครชัย
18. นายวราวุธ  ชัยพล
19. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทวีวุฒิ
20. เด็กชายวิวิธชัย  แสนแสง
21. นายศักดิธัช  ใจมั่น
22. นายสกล  กาละเพชร
23. นายสราวุฒิ  ปัญญาใส
24. นางสาวสิริขวัญ  กุลลกุล
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทำสีหา
26. นางสาวสุธาสินี  คำนวนอินทร์
27. นางสาวสุพรรษา  สีตาล
28. นายอาทิตย์  โภคาพานิชย์
29. นายไกรวุฒิ  สาริกา
30. นายไกรสันต์  อุประ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
2. นางสาวปิ่นทิพย์  พิมพา
3. นางนิภาพร  หลักคำ
4. นายชลิต  จันทะศรี
5. นายพีระพัฒน์  แสงเพ็ชร
6. นายเกียรติศักดิ์  อันอาษา
7. นายสมเกียรติ  รัตนจันทร์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 57 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  กัญญาพัน
2. เด็กชายนลธวัช  นาคสร้อย
 
1. นางชญานันทน์  จันดี
2. นายพงศกร  โกชารักษ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายจิระชาติ  พิมวาปี
2. เด็กชายพงษกรณ์  ใจมนต์
 
1. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
2. นางสาวอรทัย   จ่าเหลา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 9 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชนัญญู  นะวะโคกศรี
2. นายอภิลักษณ์  ฤาโชคชัย
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. นายพัชรพล  ภาวงค์
2. นายอธิส  โตนา
 
1. นายนราวุธ  การอรุณ
2. นายวิชา  จำปานิล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 36 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายณภัสกร  วงศ์อักษร
2. นายพลวัฒน์  โคตะมี
 
1. นายอภิชิต   สิทธิโชติ
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงมนัสวี  พรมแสนปัง
2. เด็กชายวสันต์  โคตจันทา
 
1. นางนพพร  สุวัตถินันท์
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายสองเมือง  สุวพงษ์
2. เด็กชายสุรพัฒน์  บำรุงภักดี
 
1. นายสถาพร  วงศ์ิจิรานุวัฒน์
2. นายธวัชชัย   โสมาสวน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายบัณฑิต  ชนะพจน์
2. เด็กชายพีระชัย  ราชโสภา
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  โคตรสุโน
2. นายอภิโชค  รีศรีคำ
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางชญานันทน์  จันดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายกัมปนาท  วิเชียรดี
2. นายธีระวุฒ  ภูแซมโชติ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สังขะทิพย์
2. นางสาวมนัสชนก  เทพพร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 45 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายศิวกร  อนันต์เอื้อ
2. นางสาวเกษศิรา  หงษ์ศรีทอง
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   จันทาสี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสภิณ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนะทรัพย์
 
1. นางชญานันทน์  จันดี
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  กิติราช
2. นายประทับชัย  วงษ์โคตร
3. นางสาวปิยะรัตน์  ชมภูพื้น
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นายอภิชิต   สิทธิโชติ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 30 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายศิวกร  อนันต์เอื้อ
2. นางสาวสิริรัตน์  กาลบุตร
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกรกช  แสนเสนา
2. นายชลวิทย์  ชมเชย
3. นายนัฐกิตติ์  สาโท
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกิตติพงษ์  ใจสามารถ
2. นายชนาธิป  แข็งแรง
3. นายโชติปัญญา  ผันอากาศ
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายชาญเดช  สาดมุณี
2. เด็กชายธนิก  ร่มวาปี
3. เด็กชายนรเศษฐ์  มุกดาม่วง
 
1. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
2. นายสุขุม  ธีระสาร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 54 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวปนัดดา  คำผา
2. นางสาวภาลาดา  ดวงดี
3. นางสาวรินทราย  ไหมทอง
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายธีระวงษ์  ศิรินาค
2. เด็กชายวิชัย  ศรีทอง
3. เด็กชายสรยุทธ  มาดโค้ง
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 39 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อาษา
2. นางสาวกัญญารัตน์   พลโยธา
3. นางสาวณัฐริกา   พลโยธา
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 50 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิยดา  สีเสมอ
2. เด็กหญิงพิยดา  ปัดตาติ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ขุนด่านซ้าย
4. เด็กชายสิทธิกร  เนืองทะบาล
5. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยสีหา
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยาโพธิ์
 
1. นางบุสดี  พงศาเจริญนนท์
2. นายนครา  ด้วงแพง
3. นางสาวกฤติญา  ไชยโชติ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  คำย่อย
2. นางสาวลักขณา  บุญมา
3. นายสุทธิเกียรติ์  คำฤาชัย
4. นางสาวสุวลักษณ์  ไพศาล
5. นายอนุชิต  เปรี่ยมพิมาย
6. นางสาวอินทิรา  จรเด็จ
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
3. นางจมาศ  สิมมะโน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.71 ทอง 26 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยลิน  ศิริทน
2. เด็กหญิงวริศรา  บำรุง
3. เด็กหญิงอริษา  แต้มคัมภี
 
1. นางวิลาสีนี  ยางธิสาร
2. นางสาวอมรัตน์  แสนลคร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นางสาวงามตา  ทาศักดิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  กาลจักร
3. นางสาวเบญจมาศ  เครือเขื่อนเพชร
 
1. นางวีรยา  อุปศักดิ์
2. นายอุทัย  ภักดีประยูรวงศ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นายจรูญ  คำผาย
2. นายธนาวุฒิ  ทองสงคราม
3. นายภานุวัฒน์  มะไลทอง
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนิรัชพร  โพธิ์ใคร
2. นายรัฐพงศ์  ไพศาล
3. นางสาวลักษณพร  โสพิน
 
1. นางจมาศ  สิมมะโน
2. นางพนอม  โคตรสมบัติ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 26 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 1. นายชลชิต  ศรีโบราณ
2. นางสาวชลธิชา  ฤทธิ์มหา
3. นางสาวประภัสสร  พรมสอน
 
1. นางสาวอิสรีย์  แสนทรสินธิ์
2. นางอักษราวรรณ  จิตธรรมมา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.08 เงิน 29 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  สมรวย
2. นางสาวประสุดา  แสนคำ
3. นางสาวศศิธร  เสนานิคม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นายเพชรพเยาว์  ภิเศก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 12 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  วุฒา
2. นางสาวสุมัจฉา  ศรีหงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  สีเสมอ
 
1. นางสุมาลี  คำวิเลิศ
2. นางสาววิจิตรา   มุกดาม่วง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เกษโสภา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เหลาลาพระ
3. เด็กหญิงอาริยาภรณ์  หลักคำ
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิสมัย  บะคะพันธ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวใหญ่รักษา
2. นายชลภัทร  ผิวใบคำ
3. นางสาวภิญญา  ดวงจันคำ
 
1. นางบุสดี  พงศาเจริญนนท์
2. นายนครา  ด้วงแพง
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวยุพาพร  อุสุภราช
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 23 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมบุญ  บุญพร้อม
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวกมลพรรณ  ภูมูล
2. เด็กหญิงมณชิชา  เหล่าราช
3. เด็กชายศราวุธ  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นายณัฐพงศ์  หล้าวงศ์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชมบุตรศรี
2. นายภานุพงศ์  พันธุรศรี
3. นายสมพร  พินิจ
 
1. นางพูลศรี  จันโทพลัง
2. นางพนาวัลย์  คำศรีทวีวัฒน์
 
154 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายธนาดร  นามบ้านค้อ
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  หาญรบ
 
1. นางรัชนี  น้อมระวี
2. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายเรืองชัย  สุโพธิ์
 
1. นางรัชนี  น้อมระวี
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายเกรียงไกร  ผักไหม
 
1. นางบัวเงิน  มหาเพชร
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.3 ทอง 21 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำแถม
 
1. นางสาวมัสริน  มณีกุล
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นายสถาพร  หัดสิม
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 74.4 เงิน 13 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายวรชิต  สินธุวงษ์
2. เด็กชายสหรัฐ  เทียมกัน
 
1. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
2. นางบัวเงิน  มหาเพชร