สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไสโยธา
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวสาวิตรี  บุญทม
2. นางสาวสุภาพร  แสนหล้า
3. นายไชยวัฒน์  บัวป่า
 
1. นางพรพรรณ  ศรีซุย
2. นางสาวแสงระวี  ลิตรักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวยอเกียรติ   สระศรี
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุธิดา  ขวัญเนตร
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง 39 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวสุทธิตา  อะรันญะโสตร์
2. นายอัครวัฒน์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ปรีดายุทธนา
2. นางนงลักษณ์  จันสุภีร์
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ธรรมวงษ์ศา
2. เด็กชายธนวุฒิ  ทิพย์โชติ
 
1. นายภาคภูมิ  ทองลาด
2. นางสาวภัทราพร  ประภาศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทิราพร  แก้วปัญญา
2. นางสาวสุทธิกา  แสงแก้ว
3. นางสาวแก้วฤทัย  ธรรมไหม
 
1. นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมเสาร์
2. นางสาวชฎาพร  ภูผลผัน
3. นายณรงค์ชัย  ศรีโคตร
4. นายณัฐภัสสร  เสน่ห์ดี
5. นายทักษิณ  อินทะสร้อย
6. นางสาวปานวาส  พรมดอนกลอย
7. นางสาววริศรา  นานลืม
8. นางสาวสุนิษา  ทันบุญมา
9. นางสาวสุภารัตน์  ศรีกุลา
10. นางสาวอทิตย์ติยา  ถาวันดี
11. นางสาวอนัญญา  บุลาโส
12. เด็กหญิงอนัญญา  สาอุด
13. นายอภินันท์  สุกใส
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทวงษา
15. นางสาวเพ็ญนภา  สาครเจริญ
 
1. นางวรรณภา  จันทร์อ่อน
2. นางสกลรัตน์  สวยรูป
3. นายปฏิภาณ  จำปาจันทร์
4. นายปรีชา  สิงหเสนา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 27 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โพยนอก
2. นายวุฒิชัย  ทองสงฆ์
3. เด็กชายศุุภวิชญ์  จันทะบุตร
 
1. นายชิณรุทธ์  ทวีพงษ์
2. นางน้ำฝน  ยางชุม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวคุณัญญา  สีเหลือง
2. นางสาวชลิดา  ตะวัน
3. นางสาววิภาดา  เหลืองอร่าม
 
1. นายอัครเดช  อัปมาตย์
2. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.82 ทอง 7 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา
 
1. นางเจษรินทร์   วัจนสุนทร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  พันแสน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แข็งแรง
3. เด็กหญิงชลิตา  ศิริแฝง
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 26 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุจิตตา  นามเดช
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 23 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทิพย์มณี  แหล่วไธสง
2. นายศักรินทร์  ไชยแก้ว
3. นางสาวเกษวลี  ฆ้องลา
 
1. นายวิทวัช  ตู้จันโต
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววรางคณา  สีน้ำเงิน
 
1. นางสาวพัชนี  อนงถวิล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกรองแก้ว  บุบผาเวส
2. นายกิตติศักดิ์  ผันผ่อน
3. นายจักรวาล  ไชยคำ
4. นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
5. นางสาวปวีณ์ธิดา  พาลาศรี
6. นายสรัน  ละโคโชติ
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
2. นายประเวท  กองไผ่กลาง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 25 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พลเยี่ยม
2. นางสาวจุฑามาศ  หอมกระชาย
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  เสนาอุดร
 
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.1 ทอง 12 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงวิภวานี  จำปารอด
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 32 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจักรี  นาขะมิน
2. เด็กชายจัตริน  หิริโกกุล
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ทิธรรมมา
4. เด็กชายพงศกร  นนท์ฤาชา
5. เด็กชายศดายุ  มหาโยธี
 
1. นายทิชานนท์  ชุมแวงวาปี
2. นายสุรพงษ์  สำแดงชัย
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 35 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชุติพร  ไชยคำหาญ
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสงคราม
 
1. นางสุภิญญา  บุญชูวงค์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 10 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อันอ่อน
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองเหมะ
3. เด็กหญิงปรีญาภรณ์   อ่อนละมุล
 
1. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววนิตา  มีแวว
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวศรัญญา  ปัญจะรักษ์
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  ใจดี
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวดลนภา  รักจันทร์
2. นายประจักษ์  ศรไชย
3. นายพีรวิทย์  บุญภา
4. นายอภิวัฒน์  ปุระกัน
5. นายอภิเดช  เชษฐสิงห์
 
1. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
2. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง 42 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยบุบผา
2. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
3. เด็กชายคีตภัทร  ชื่นชีวิน
4. เด็กชายจักรพล  กมลคราม
5. นางสาวจิราพร  กลมพันธุ์
6. นางสาวชุติมา  จันทะผา
7. เด็กชายณพวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจเดช
9. เด็กหญิงทิติยา  กิ่งสีเสียด
10. นางสาวทิพย์สุดา  ภูมิเพ็ญ
11. เด็กชายธนวัฒน์  เลิศศรีเพ็ชร
12. เด็กชายธรรมรักษ์  หัสเดชะ
13. นางสาวนลินทิพย์  สมสิงห์
14. เด็กหญิงพรวิลัย  ภัยรงับ
15. นางสาวพิชชาภรณ์  ขวัญทอง
16. เด็กหญิงพิชญา  บุญชู
17. เด็กชายภูมินทร์  มุกดากิจ
18. นางสาววนิชยา  คำตัน
19. นางสาววรัญญา  สอนอาจ
20. นางสาวสุพรรณษา  ทาสี
21. นางสาวสุพรรษา  ดวงสี
22. นางสาวสุภาวรรณ  อัฐจักร
23. เด็กชายสุรชัช  คำวันดี
24. เด็กชายอนุชิต  พวงรักษ์
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
26. นายอภิสิทธิ์  สีดี
27. นางสาวอรยา  ชนะขว้าง
28. เด็กหญิงอาทิมา  พลชารี
29. เด็กหญิงเกษมศรี  นามสา
30. นายเกียรติศักดิ์  นากลางดอน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
2. นายสง่า  ดาศรี
3. นางลำใย  อึ้งสุขสมปอง
4. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
5. นายสุรพงษ์  สำแดงชัย
6. นายทิชานนท์  ชุมแวงวาปี
7. นายธนูพิษ  มานะจักร์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.9 ทอง 19 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจตุลพล  ชัยเลิศ
2. นายธนากร  พิมภาศรี
3. นายประวิทย์  ตีบอุด
4. นายวาทศิลป์  พันไธสง
5. นายหนึ่งอาทิตย์  ปานสุวรรณ
6. นายโชติชนะ  สงเมือง
 
1. นายชวลิต  พูนสุวรรณ
2. นายสมปอง  ชัยเลิศ
3. นายอยุทธนา  แสงเดือน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายคณพล  พุทธตาล
2. เด็กชายชาญวรุศ  โคมทอง
3. เด็กชายณัฐพร  บัวผัน
4. เด็กชายพิพัฒณ์  พรหมศร
5. เด็กชายวชิระ  พูนสุวรรณ
6. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยชาติ
7. เด็กชายศุภณัฐ  รู้ทั่วรัมย์
8. เด็กชายสุรพัศ  ดวงพิมพ์
 
1. นายวิฑูรย์  วรรณพันธ์
2. นายอัฉริยะวัฒน์  พงษ์เมธา
3. นายศุภชัย  สุระขันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 39 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวอภิวรรณ  ภูพวก
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.43 ทอง 10 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายสรรพ์ธนะ  บังศรี
2. นางสาวเมธินี  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 37 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ   เรืองกสิกรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ชัยชุมพล
3. เด็กหญิงวโรชา  มหาเสน
 
1. นางสาวมยุเรศ  มหาโยธี
2. นางสาวจารุณี  แสงจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.1 ทอง 33 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายจิรายุทธ  กองภูเขียว
2. นางสาววริศรา  บุญพา
3. นางสาวศิริวรรณ  ศาลา
 
1. นางเสาวคนธ์  สมาน
2. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายคุณาวุธ  ขันธวิชัย
2. นายจิรยุทธ  ปัดถาวะโร
3. นายอัทธพล  ขันตี
 
1. นายโอภาส  บุญมา
2. นายธนูพิษ  มานะจักร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปัญจรักษ์
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวออนเทพิน  จังพรม
2. นางสาวเบญจภรณ์  ถิ่นทัพไทย
 
1. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
2. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิตยา  สิงห์ทองห่อม
2. เด็กชายปัณณธร  เงางาม
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีผึ้ง
 
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวพรทิพย์  ชัยประเสริฐ
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวอาภาภร  โคตะมี
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.75 ทอง 37 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  อาจพงษา
2. นายธันยนิษฐ์   ศรีลาวงศ์
3. นายธีระชัย  พรศรี
4. เด็กชายบรรฑิต  วงคณิต
5. นางสาวพิชยาภา  ประจวบสุข
6. นายวศิน  รุ่งเรือง
7. นางสาวศศิธร   เรไร
8. นายสถาพร  ท้าวเนาว์
9. นางสาวสุภาวดี   เจริญไทย
10. นางสาวเจนจิรา  ภูมิเพ็ง
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นายวิทวัส  ศรีทำบุญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  แสนสม
 
1. นางอริสรา  วรยศ
 
42 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  ภูมิศรีแก้ว
 
1. นางสาวจงกล  ภิรมย์กิจ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.17 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายฉันทัช  ขันตีพันธุ์วงษ์
2. นางสาวพนิดา  คุณมี
3. นายวุฒิไกร  พิมพรมมา
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง 21 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงลินดา  แสงตา
3. นางสาววลัดดา  สร้อยวิทยา
 
1. นางสาวภัทราพร  ประภาศรี
2. นางศิริลักษณ์  ชัยคำ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  แสนสิมมา
2. เด็กหญิงเนตรนรี  ประทาศรี
 
1. นางสาวศิรินันท์  ฑีฆะ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิชา  พานะ
2. เด็กชายจิรายุ  รูปสม
3. เด็กหญิงศิรินภา  โมลา
 
1. นางนิรานี  ตราศรี
2. นางวาธินี  พาสีราช
 
47 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 83.37 ทอง 51 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  บุญจิต
2. เด็กหญิงธัญธร  โคตรงาม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหง้าพรมมินทร์
4. เด็กหญิงสุภาวรัตน์  เม้ามีศรี
5. เด็กชายเอกรัตน์  จันทะคาม
 
1. นางฉลาด  แก้วมาก
2. นางสาวเกษดาพร  บุญยืน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 17 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงษ์
 
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พัทมี
2. เด็กหญิงนิติญา  สอนสกุล
3. เด็กชายพุทธรักษ์  สงวนนาม
4. เด็กหญิงศศลักษณ์  เก้าเอี้ยน
5. เด็กหญิงเมขลา  แขนง
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวเกศรา  น้องคนึง
2. นางสาวสุพัตรา  มหาพรม
3. นางสาวชัชชฎาภรณ์  มีคุณ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววราวรรณ  ศรีบุญเรือง
2. นายศราวุฒิ  ปุยชัยภูมิ
3. นางสาวสารภี  สิงห์เดช
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์
 
52 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 59 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ภูมีศรี
2. เด็กชายอรรคพล  กล้าชาญชัย
3. เด็กหญิงเขมิกา  ยืนนานพิชากุล
 
1. นางสาวฐิณัฐชาพรรณ  จันทะจักร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษฎา  สาครเจริญ
2. เด็กชายคุณากร   สีนวลเนาว์
3. นายชาญชัย  กินรี
4. เด็กหญิงณัฐชนกนภัส  พลเรือง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดุลยลา
6. นายณัฐพล   จันทะเสน
7. นางสาวทิพสุดา  จันทร์ดีสี
8. เด็กชายธนพล  ธรรมวงษ์ศา
9. เด็กชายธนพล  ธรรมวงษ์ศา
10. นายธนศักดิ์  บุญทน
11. นายธนากร  ปัจจนัง
12. นายธนากรณ์  เบิกบานดี
13. เด็กชายนครินทร์  บุญบุตตะ
14. เด็กชายนครินทร์  บุญบุตตะ
15. นายนพนัย  วินทะไชย
16. นายนราธร  ผันผ่อน
17. เด็กหญิงนริศรา  นนทวิชัย
18. เด็กหญิงนัชชา   โลสิงห์
19. นายนัฐพงษ์  บูรณสรรค์
20. เด็กชายพัจนกร  นามมนตรี
21. เด็กชายภานุพล  ภูเต
22. เด็กชายภานุพล  ภูเต
23. เด็กชายภูมินท์ศักดิ์  ทองสา
24. เด็กหญิงรุจินัน  โพธิชาเนตตร
25. เด็กหญิงวรารัตน์  นิตยโรจน์
26. เด็กชายวิชยุตม์  พาเทพ
27. นายวีรยุทธ  สิงการ
28. เด็กชายสหัสวรรษ  เเสนโครต
29. เด็กชายสิทธิชัย  สุขหล้า
30. นายสุทธิวัฒน์  เตชะผล
31. เด็กชายอนุรักษ์  โสภูงาม
32. เด็กหญิงอภัสราภรณ์  กรพันธ์
33. นายอรรณพ  อัควงค์
34. นายอาคม  สมศรี
35. เด็กชายอำพร  ผันผ่อน
36. เด็กชายอิสระ  กระแสร์
37. เด็กชายอิสระ  กระแสร์
38. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ดอนริวงศ์
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
2. นายเฉลิมวุฒิ  อัควงค์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ปักขะมา
2. นางสาวปิยะพร  บุญรักษา
3. นางสาวอารียา  สมีดี
 
1. นางปิยะมิตร  ไวยะ
2. นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 37 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนริศรา  พินธุนิบาตร
2. เด็กหญิงพรนภา  สังขพงษ์
3. เด็กหญิงสิริมา  ขันพิมล
 
1. นายวิทวัช  ตู้จันโต
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.71 ทอง 48 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ช่ำมณี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สบายใจ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามแสง
 
1. นางยุพิน  ป้านภูมิ
2. นายประสาท  ป้านภูมิ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายสิปปกร  คำบอนพิทักษ์
 
1. นางสาวสุมินทร์ตรา  วงค์แสนศรี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.25 ทอง 44 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  ฟองคำสี
2. นางสาวธมลวรรณ  ศรีหาใต้
3. นางสาวปนิดา  ชื่นชม
4. นางสาวพรเพชร  วันทองสุข
5. นางสาวพิมพ์ชมภู  สาคร
6. นางสาวสุพัชรินทร์  ประทุมพันธ์
7. นางสาวอทิตติยา  ดวงท้าวเสศ
8. นางสาวอารียา  บุตรชารี
9. นางสาวเกษสุดา  สีดาดาน
10. นางสาวเมธินี  คำสนิท
 
1. นางมณีจันทร์  รักษาภักดี
2. นายกฤษณพงษ์  รักษาภักดี
3. นายวีระพันธ์  เชาว์ขุนทด
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 21 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายวีรชาติ  คุรุบาศรี
2. นางสาวศิวพร  ทาริวิก
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นายกิตติพัฒน์  คุยม่วงพันธุ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 53 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกฤตยกรณ์  กัลยาไสย์
2. นางสาวณัฐริยา  ขันอาษา
3. นายณัฐวัฒน์  พรมสิทธิ์
4. นายนรินทร  พรหมแสงใส
5. นายเสกสรรค์  สายศรี
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นางเยาวะนา  ดีตา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญหล้า
2. นายพัฒนพงษ์  ประชานันท์
3. นายวัชระ  ภูมิพระบุ
4. นางสาวสุกัญญา  จันอิ่ม
5. นางสาวอรนุช  พลยศ
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นายสุพจน์  ส่องโสม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายเนตินายก์   แต้มกลางวิเชียร
 
1. นางสาวละมุน  สุทคาน
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นาดี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  โมคา
3. เด็กหญิงวิฤดี  ยืนนาน
 
1. นางสาวนิศา  ชาติมนตรี
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เหล่าสิงห์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจักรพันธ์  สารทอง
2. นายปิยะพงษ์  บุดดีคำ
3. นายสุทธิพงษ์  ดงแสนสุข
4. นายสุริยัน  คำศรีระภาพ
5. นายอภิชาติ  จอกทอง
6. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงษ์
 
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
2. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา  เทพขาม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชัญนานุช  ชาญฉลาด
2. นางสาวพรรณิภา  ขวาโยธา
3. นางสาวสุทธิดา  บัวทิงสิงห์
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 35 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายสนธยา  ยางธิสาร
 
1. นายสงัด  หาริกัน
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 49 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาววิภาดา  จันทร์มี
2. นางสาวอภิญญา  ประทีปทอง
3. นางสาวโศรยา  สิงห์สาธร
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.16 ทอง 22 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทัชพร  แสงพรม
2. เด็กหญิงพิชชากร  สร้อยสุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์สวย
 
1. นายวิทวัช  ตู้จันโต
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ลีลด
2. เด็กหญิงจิรประภา  วิสิทธิ์
3. นางสาวจิรมาส  ไสโยธา
4. นางสาวจิรารัตน์  บุญภา
5. นางสาวชฎาทิพย์  บุญพา
6. นางสาวชฎาพร  อินทานนท์
7. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บุญพา
8. นายทรงวุฒิ  ทัพภูธร
9. นายทศพร  อุตรชีพ
10. เด็กหญิงธาดาทิพย์  แสนสิมมา
11. นางสาวนาขวัญ  จันทร์สวาท
12. นางสาวนิภาพร  สมสนุก
13. เด็กชายบพิตร  ใจดี
14. นางสาวบัวบาน  ศรีชัยมูล
15. นางสาวปิ่นประภา  ประทุมทอง
16. เด็กหญิงยลดา  มรรคนา
17. เด็กหญิงรัชฎา  บุดดา
18. เด็กหญิงรัชฏาพร  พรมโกฏ
19. เด็กชายรัฐพล  นาชัย
20. นางสาวรุ่งอรุณ  ไสโยธา
21. นางสาววิภา  ศรีรักษา
22. นายวีระชน  นันธานี
23. เด็กชายวีระพล  อุยุตะ
24. นายวีระวัฒน์  งามราศรี
25. นายศุภชัย  บุดดีคำ
26. เด็กชายศุภษร  สมสนุก
27. นายสิทธิชัย  โคตรวงศ์
28. เด็กชายอนุภาพ  สมสนุก
29. เด็กชายอภิรักษ์  ลุนชัยภา
30. เด็กชายเกษมสันต์  ซ่อนหา
31. เด็กหญิงเนตรนรี  ประทาศรี
32. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาติวงษ์
33. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจถวิล
34. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขหนองฮี
35. นายโชคชัย  จันทร์หอม
36. นางสาวโชติกา  พันธ์โสม
 
1. นางสาวศิรินันท์  ฑีฆะ
2. นายอาวุธ  กัตตะโร
3. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีภิรมย์
4. นางสาวปาหนัน  สุวรรณชัยรบ
5. นายสมภาร  นามมะลา
6. นางสาวยุวดี  มงคล
7. นายคงคา  ขุนศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายนิมิตร  นะภูตา
 
1. นายปรีชาชัย  เอี้ยงลักขะ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 41 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  วงศ์สินธุ์
2. นางสาวนฤมล  มีไพทูลย์
3. นางสาวระพีพรรณ  ไผ่ล้อมทำเล
4. นางสาวลักขณา  อ้วนสะอาด
5. นายวีระชัย  สาวะโห
6. นายอภิสิทธิ์  พิมมะดี
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  คำพิมาน
2. เด็กหญิงพรธิยา  แสงปัญหา
3. เด็กชายพีรพงษ์  ใคร่นุ่นกา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายธเนศศักดิ์  ปัททุม
2. นายสัญญา  พลางวัน
3. นายสุจินดา  อากาศไชย
 
1. นางสาวเพลินจิตร  กล้าหาญ
2. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 50 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมทัต  ผาขาวบวช
2. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิไกร
3. เด็กชายประวิทย์  แสงกรม
4. เด็กหญิงพรพิมล  สุวะชัย
5. เด็กชายศรายุทธ  หีบเเก้ว
6. เด็กหญิงศันสนีย์  สีน้ำทอง
7. เด็กหญิงศิริอร  เอมกริช
8. เด็กชายอนิวัตร  นันทะจันทร์
9. เด็กหญิงอนุดาวัณย์  จันทะวงศ์
10. เด็กชายอมรเทพ  อำภาพร
 
1. นางสาวศิโรรัศมิ์  ขุราษี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  ดาวศรี
3. นางสาวสุนันท์  รุ่งภูเขียว
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  หาญอาษา
2. นางสาวพรนภา  ยุงชัยสง
3. นางสาววชิราภรณ์  พรมสุภา
4. นายวณัฐพงศ์  ป้านภูมิ
5. นางสาวศิริลักษณ์  ก้อนจันทร์หอม
 
1. นายไกรวิทย์  พิมาลัย
2. นางสาวรัตน์ดาวัลย์  ตาลเจิม
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 32 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวมินทร์ตรา  ชำนาญนาค
2. นางสาวสุภาภรณ์  ดีราชรัมย์
3. นางสาวโยธกา  โทหา
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาววิไลลักษณ์  โภคาพาณิชย์
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยวาน
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาคดี
 
1. นายนิธินันท์  ศรีสารคาม
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 45 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   หมื่นท้าว
 
1. นางสาววัฒนกมล   มีคุณ
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 27 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  แซ่เลี่ยว
 
1. นายธีระเชษฐ์  จันทะมนตรี
 
80 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  กัสโป
3. เด็กชายอรรถดาไน  จันทร์อัมพร
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
2. นายขุนแผน  มหาโยธี
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 36 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญถึง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 54 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สุดา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  กำประทุม
 
1. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม
2. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
 
83 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เณรธรณี
2. นางสาวชุลีพร  มิ่งบุญ
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณัฐวัตร  จันสุภีร์
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายคมปกรณ์  ไทยเจริญ
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 53 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราณี  นันทกุล
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 42 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  สอสุธรรม
2. นายเอกกวี  บุตรด้วง
3. นางสาวแพรวนภา  ประเทสังข์
 
1. นางยุภาพิศ  ชูหนู
2. นางอรุณ  พลนามอินทร์
 
88 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.7 เงิน 49 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชื่นนภา  นาดอก
2. นางสาวฐิติชญา  ดียา
3. นางสาวไอลดา  ชีพจำเป็น
 
1. นางรุ่งรัตน์  ศรีวงค์
2. นางณฐพร  สานธิยากูน
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.65 เงิน 39 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธรรณธร   ลักษณะสิงห์
2. นายศรัญญา   ผดุงธรรม
 
1. นางธันยพร   จันทะศรี
2. นายชุมพล   นาแถมเพชร
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 51 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวพนิดา  ต้นจันทร์
 
1. นางขนิษฐา  ศรีคำมี
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.32 เงิน 37 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นประเสริฐ
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 45 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวตติยาภรณ์  พุทธขันธ์
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 74.6 เงิน 12 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายปฏิพันธ์  สุขแสวง
2. นายสุภกิจ  ธะนะฉันทะ
 
1. นางลัดดา  ประสมทรัพย์
2. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 52 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  พลลาภ
2. นายพรภวิษย์  สงทำ
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายภูเบศ  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  อินยาศรี
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางฐิติโชค  อย่างสวย
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73.4 เงิน 46 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เตชะผล
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ศรีแก้ว
3. นางสาวกัลยรัตน์  ภูมิเพ็ง
4. นายกิตติกร  บุดดาพิมพ์
5. นางสาวจริธิดา  กิณเรศ
6. นางสาวจันจิรา  อำนาจเจริญ
7. นางสาวจันธิมา  ใจธรรม
8. นางสาวธิติยาพร  สิงห์เสนา
9. นายนพคุณ  สวนมะไฟ
10. นางสาวปภาวี  ไชยวาน
11. นายพงษภัค  หันสามารถ
12. นายพีรณัฐ  หอมเนต
13. นางสาวรุ่งนภา  ประวะโข
14. นางสาวลลิดา  อรอินทร์
15. นางสาวลักษิกา  วงษ์ดี
16. นางสาวศิรินภา  อุ่นทอง
17. นางสาวสุภาวดี  เสมามิ่ง
18. นางสาวหทัยชนก  เศรษฐบุตร
19. นายอนุชา  ประพฤติ
20. นางสาวอรดา  พลนิโคตร
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
3. นายเฉลิมชัย  กุคำใส
4. นางสายสุนีย์  คามเขต
5. นายอานพ  ทันโหศักดิ์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 51 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่โสมานัง
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ชากำนัน
3. เด็กหญิงดาริณี  ศรีทวนฐาน
4. เด็กชายวรินธร  แสงทอง
5. เด็กหญิงอภิสรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวละมุน  สุทคาน
2. นางสาวจารุพัฒน์  ชัยรัตนพัฒน์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 58 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  สุเววงษ์
 
1. นายสุรพล   ช่างชัย
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 53 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายปกรณ์  หลาบนอก
 
1. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 39 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  รักษาศิละ
2. นายภัทรพร  วงศ์โคตร
 
1. นางยุพรักษ์  พรหมภักดิ์
2. นายนำไทย  ชัยปัญหา
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 56 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ศาสนะสุพินธ์
2. เด็กหญิงสุธิดา   ชานันโท
 
1. นางปานใจ   หมู่สูงเนิน
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 46 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักรวัฒน์  ศรีชัยมูล
2. นายยุทธชัย  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงวสิตา  พลเรือง
 
1. นางสาววารุณี  พิเนตร
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 50 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายนิรันดร์  มุราชัย
2. เด็กชายภาคภูมิ  โสชารี
3. เด็กชายภานุ  ศรีหาชาติ
 
1. นายอดิเทพ  ไชยสิทธิ์
2. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  จันทโพธิ์
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์ปัญญา
3. นายเกียรติศักดิ์  หัสเดชะ
 
1. นายโอภาส  บุญมา
2. นายธนูพิษ  มานะจักร
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจักรพันธ์  สารทอง
2. นายธีรพงษ์  เหลี่ยมดี
 
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 56 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจุรารัตน์  คณาโรจน์
2. นางสาววราภรณ์  ศรีพรม
3. นายเจริญชัย  มีแสง
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 57 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ศรีเเสงจันทร์
2. เด็กชายภาคีนัยต์  ดอบุตร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ผิวเฉียง
 
1. นายสัมพันธ์  พันชนกกุล
2. นายมีชัย  หนองเเบก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 50 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายกิตติพงษ์  มั่งมูล
2. นายจักรกฤษ  แก้วคำ
3. นางสาวดารุณี  รักเสน่ห์
4. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสุขา
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวทักษพร  สงครามศรี
2. นางศิริพร  ลาพิมล
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุวรรณา  ขันธวิชัย
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 54 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวทันวิหวา  กรแก้ว
2. นางสาวบุษกร  ชมชัยรัตน์
3. นายภาณุวัฒน์  สุระมะณี
 
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. นายจักรกฤษณ์  ภูผาบาง
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายประธานพร  นามมูลสิน
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีโสภา
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอินธิรา  กลิ่นบัว
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรมั่น
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายบดินทร์  บุรีเพีย
2. เด็กชายฤทธิชัย  ชินคำ
 
1. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
2. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวเมธินี  ปูรณัน
 
1. นายสมัคร   โสภาวนัส
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  สิงห์เสนา
 
1. นางสาวชวัลลักษ์  รติวรภัทรกุล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายวันชนะ  หมีแหม่ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ราชวงษา
 
1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชนายุทธ  จันทร์เรืองศรี
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 63.33 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกชนันท์  หอมมาก
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีพุทธา
3. นางสาวจีรวรรณ  จันทวงศ์
4. นางสาวนภัสรา  แฝงสีคำ
5. นายนัทธวัช  เครือจันผา
6. นายวงศกร  สัจจะมณี
7. นางสาวศิริรัตน์  นันธานี
8. นายอภิสิทธิ์  อาจสมัย
9. นางสาวอมรรัตน์  นามราช
10. นายเอกชัย  เสนาวงค์
 
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
3. นางปริญญา  พงศ์ธนพันธ์ุ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 53 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  เหมือนสิงห์
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญณัฐ  พิมสาร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์รัตน์
3. เด็กหญิงธิติสุดา  เกียรติสยมภู
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  กาละบุตร
5. เด็กหญิงปิยธิดา  อยู่กรุง
 
1. นางลัดดาวัลย์  สิมลี
2. นางมานี  เชาว์ขุนทด
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายภานุพงษ์  ศรีชัยมูล
2. นายสิทธิชาติ  บุญพา
3. นายเกริกพล  สมบัติหอม
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 23 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  งามสงวน
 
1. MissMaria Regina   Maylas Panes
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  จันทรขันตี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62 ทองแดง 57 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขสำราญ
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ธุระพันธ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
2. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 46 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจตุกานต์  เหลือสุข
2. นางสาวชลาลัย  คงปาน
3. นางสาวพิสมัย  คำมะโนชาติ
4. นางสาวรัตนาพร  ทวีทรัพย์
5. นางสาวอัญชนา  ไชยมาตย์
 
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุมิตรา  สุขสบาย
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 59 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มยังแมน
2. เด็กชายวรุพล  หาสอดส่อง
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.76 ทองแดง 56 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนานนท์  โซ่เงิน
2. นายนที  เนื่องมัจฉา
 
1. นายชาญฤทธิ์   เบ็ญจจินดา
2. นายอักษร  แสงเสนาะ
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  คงสุข
2. นายอภิวัฒน์  มีม้วน
 
1. นางสุนทรีย์  สาวงศ์นาม
2. นายศิววงศ์  สาวงศ์นาม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ขวัญยืน
2. นางสาวศนันท์ญา  นิลหงษ์
3. นางสาวสุชาวดี  นุสนทรา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นายจันที  จารุจิตร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายศุภชัย  หงษ์ณี
 
1. นางสาวฐานิดา  บุตรกุล
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  โอสถศรี
2. เด็กหญิงอาจารี  โอสถศรี
 
1. นายฉกรรจ์  สิทธิพรหม
2. นายธนพงษ์  เพลงสา
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจิรพันธุ์  ดวนดี
 
1. นายภาคภูมิ  ทองลาด
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายตะวัน  ศักดิ์พุทธ
2. นายอัตถกร  สิมมะลี
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 49 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ประทุม
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เหมือนขุนทด
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายศักดิ์ดา   พิมพ์สอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงมยุดา  ภูน้ำทอง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เก่งวิชา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 57 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายนาคิม  อิ่มวิลาศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิผล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
2. นายนพดล  แก้ววิเศษ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 57 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาววิภาดา  ศักดิ์อุดมกุล
2. นายเจษฎา  บัวฮมบุรา
 
1. นางวิมลศรี  ฤาชากุล
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44.4 เข้าร่วม 47 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฏาพร  ชาญฉลาด
2. เด็กชายอิสรพงษ์  ตุระวิแสง
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
2. นางสาวสุุกัญญา  นามวงษา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงนภาลัย   คำควร
2. เด็กหญิงอรณิชา   โคตรแสวง
 
1. นางพัชรินทร์  คำบับภา
2. นางนาตยา  แรงประโคน
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวพวงเพ็ชร  หงษ์ดิลกกุล
2. นางสาววนิดา  ทุมพิลา
3. นางสาวศิริรัตน์  วรรณพฤกษ์
 
1. นางนิรัญญา  ทักษิณภาค
2. นางศรีนภา  ขุลีดี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวนันธวรรณ  สีสัตย์
 
1. นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติมา  ใคร่นุ่นกา
 
1. นางวิมลศรี  ฤาชากุล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 31.33 เข้าร่วม 40 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาววิภาวี  ภูน้ำต้น
 
1. นางสาวทักษพร  สงครามศรี
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายปัญญา  หงสาวดี
2. นางสาวอทิติยา  วิเชียรเครือ
3. เด็กหญิงอริญชยา   ภูผาจง
 
1. นางสุปรียา  กัตตะโร
2. นางเปรมจิตร  ศรีหาเทพ
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ด้านวังขวา
 
1. นายเคน  บัวชา
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 49 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาววราพร  ขันตีคำ
 
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวมานิตา  เต็มตาวงษ์
2. นางสาวลักขณา  แสงวิชัย
 
1. นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ
2. นายจันที  จารุจิตร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญชุ่ม
 
1. นายนิวัฒน์  ผิวงาม
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวดารินทิพย์  รุ่งศรีบุญมา
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สุขี
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายแสงอรุณ  ปาสาริตา
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
156 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชุรีพร  นาดีศรีสุข
2. นางสาวปานรวี  วงษ์ชมภู
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยางนอก
4. นางสาวลลิตา  พิมพ์มหา
5. นางสาวอริสรา  ประกิ่ง
6. เด็กหญิงอาภัสรา  พนมไพร
 
1. นางสาวอรญา  ศรีสมรส
2. นางสาวนันทนา  แสงจันดา
3. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
4. นางสาวสุชาดา  ทันยะลักษณ์
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงษ์
 
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายพงษ์พันธ์  โอดลี
2. นายพีณยุทธ  ฟองคำสี
 
1. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
2. นายวิฑูรย์  วรรณพันธ์
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวปริตา  รู้บุญ
2. นายสุนทร  เบียดกลาง
3. นายสุรชาติ  เติบกายา
 
1. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
2. นายบัณฑิต  ทับพิลา