สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงธัญธร  แซ่ซึง
 
1. นายศิริศักดิ์  แสนทวีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. นางสาวหทัยภัทร  วันเพ็ญ
 
1. นางรัตนาพร  พากเพียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 27 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงวชิรดา  ทางาม
 
1. นางสาวทวีศรี  กระจายพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 61 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  ปวงสุข
 
1. นางสมแปลง  บุญจริง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 29 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายญาณกิตติ์  จำปี
 
1. นางนุตชา  อินทนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวศรินญา  สุวรรณโค
 
1. นางนงนุช  พีระภาณุรักษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพิชญานิน  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงมณฑิรา  มหารักษ์
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แก้วคำแสน
 
1. นางสุชาดา  สิริพูน
2. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  บุญเย็น
2. นายวัฒนา  ฉายาวรรณ
3. นายสมรักษ์  สุขโศตร์
 
1. นางวิมลฉัตร  มีหนองหว้า
2. นางแจ่มใส  อภิรักษ์มนตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์วาน
2. เด็กหญิงศศิญา  เพณี
 
1. นางนงนุช  แหวนวงษ์
2. นางปรมพร  วังศรีแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวธนพร  เนืองนันต์
2. นางสาววริษา  เลิศทองไทย
 
1. นางสาวอรนุช  เอื้ออารีเลิศ
2. นางสัญญลักษณ์  จันทราภรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนชัย  ชัยเวชกุล
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกาญจนาพร  ลูกอินทร์
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 17 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดาหรา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงพิลามาศ  ยาวะระ
3. เด็กหญิงวลิตา  ตัณฑกูล
 
1. นางประภาพร  มุขสมบัติ
2. นางเพลินพิศ   พานคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.3 ทอง 14 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวจิตรตรา  แก่นอินทร์
2. นางสาวณัฐกาญจน์  วงศ์อุดม
3. นางสาวภัทรวดี  ชาญเฉลิม
 
1. นายประศาสตร์  พวงผกา
2. นางบานเย็น  เจริญบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มากดี
2. เด็กหญิงจันทรารัตน์  คงกุทอง
3. เด็กหญิงศิริญญามาศ  บุตรสง่า
 
1. นางพินพร  แก้วมีศรี
2. นางมั่นใจ  ผิวงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 21 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  เชื้อสะอาด
2. นางสาวรัชนีกร  ประพรม
3. นางสาวสุปราณี  ส่องแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์
2. นางนวลนภา  บรรพตาธิ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 16 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธัชกร  สมพงษ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีเติม
 
1. นางปรารถนา  ชื่นตา
2. นายจตุพล  ชื่นตา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนกร  วิริยะพันธ์
2. นายธนวัฒน์  ทาทอง
 
1. นายจตุพล  ชื่นตา
2. นางปรารถนา  ชื่นตา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธินนท์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นาชัยภูมิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  มรกตเขียว
 
1. นายสุพัฒน์  เทพทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.1 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สายเมฆ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  อังควณิช
3. เด็กหญิงเปมิกา  ธีรเนตร
 
1. นางนุชนาถ  ศรีงาน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายภัทราช  สิงห์ทอง
2. นายวชิรวิทย์  คุปติธรรมมา
3. นางสาวสุวิชาญ  ภิบาลวงษ์
 
1. นางปริศนา  สดสร้อย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ไญยะพงศ์
2. เด็กหญิงปานชีวา  อุ่นรัตนะ
3. เด็กหญิงสโรชา  ณีซ้ง
 
1. นางกุศลใจ  วิโรจน์
2. นางสาวสุดารัตน์  โคตะสิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 48 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  บุญบรรจง
2. นางสาวณัฐมล  การุณย์
3. นางสาวอภิรดี  เสนสาย
 
1. นายธามปรุฬท์  บัวงาม
2. นายสุรไกร  เชื้อสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 38 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมชอบ
2. เด็กหญิงปิยธิดา   บุ้งทอง
3. เด็กชายเมธานนท์  สร้อยมาตร
 
1. นางสาวจีระนันท์  แก้วกอ
2. นางเนตรชนก  จรูญแสง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์ชัย
2. นายนัฐวุฒิ  จำปา
3. นางสาวมุกธิดา  ขำมี
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย
2. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 10 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายวิริยะ   เชียงสกุล
2. เด็กหญิงสุพัตรา   พูลเพื่ม
3. เด็กชายอุเทน    นวลแดง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชาวเลย
2. นายชิติสรรค์  ไชยคุณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.2 ทอง 15 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  ประสพลาภ
2. นางสาวพิมพ์กมล  ตาคม
3. นางสาวอรอนงค์  ทองแก้ว
 
1. นางเบญจพร  วงษ์พรต
2. นางอรนิตย์  ประสานศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 46 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายทวีชัย  กาแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ  วรรณภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  เสนาใหญ่
2. นางมะลิวัลย์  เสนาใหญ่
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายพีรณัฐ  มาลาหอม
2. นายสราวุธ  พละสิทธุ์
 
1. นายโชคชัย  ยาพันธ์
2. นายทองใส  มาคะวงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายรพีพัฒน์  อนันต์
2. เด็กชายวุฒิกร  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  บุญรินทร์
2. เด็กชายไกรสร  บุญรินทร์
 
1. นายวงศ์หิรัณย์   สัมปันโณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 38 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สามิลา
2. เด็กชายปฏิพล  ทรงอาจ
3. เด็กชายฤทธิพร  พันธ์สว่าง
4. เด็กหญิงวารุณี  ศรีดา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นามเจริญ
 
1. นายเชิดชัย  มากดี
2. นางสาวจุฬาพร  ปัดถา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 13 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกุสุมา  ลาลี
2. นางสาวฉัตรธิดา   ทองเพิ่ม
3. นางสาววิภาวดี  อรอินทร์
4. นางสาวสรวงสุดา   สาศรีเมือง
5. นางสาวอนุธิดา  ประสานพันธ์
 
1. นางปณิตา  ทางทอง
2. นางวาสนา  มงคุณ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐ  ตระการไทย
2. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งทองใบสุรีย์
3. เด็กชายณัฐภัทร  ทองสา
4. เด็กหญิงมณีนาถ  สมบัติพุทธ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  นามบุญลือ
 
1. นางสาวนันทพร  ศรีวิไล
2. นางฐาปนีย์  ชูหา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวดาหวัน  อ่อนมิ่ง
2. นายธีระพล  กุลวงศ์
3. นางสาวนิศรา  การบุญ
4. นางสาวมทิตา  ธิบูรณ์บุญ
5. นางสาวอรวรรณ  ทองจันทร์
 
1. นายประจักษ์  สีแสด
2. นายอนุศาสน์  ปัญญาดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.4 เงิน 31 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กหญิงธนัญญา  หวังผล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์สุพรรณ
3. นายนันธพงศ์  แซ่ลิ่ว
4. เด็กหญิงวิริศรา  ทองบุดดา
 
1. นายภูมิชาย  สิมมาเคน
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุพรรณนนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง 18 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกิติศักดิ์  เครือคุณ
2. นายณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์
3. นางสาวณัชชา  วงศ์เพ็ญ
4. นายณัฐพงษ์  มาตจัตุรัส
5. นายฤชากร  แสงฤทธิ์
 
1. นางหนูเพียร  ปรุโปร่ง
2. นายสุรชัย  อมรวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกรกฤต  โกยกิจเจริญ
2. นางสาวกฤติญา  พันโนราช
3. เด็กหญิงกานต์ณภัทร์  แสงสกุล
4. นางสาวกุลจิรัฐ  ศิลาเกษ
5. นายจันทรุกขา  แม้นพิมพ์
6. เด็กชายชัยธวัช  กุแก้ว
7. นางสาวตุลวรรณ  แผลงงาม
8. เด็กชายธนภัทร  ศรีใส
9. นางสาวธิดาวรรณ  อมรวงศ์
10. เด็กหญิงบุษกร  สมรักษ์
11. นางสาวประกายดาว  แก้วคุ้ม
12. เด็กหญิงปาริชาติ  โมกขเวศ
13. เด็กชายภัทรพล  รามัญวงศ์
14. เด็กชายภูมิขวัญ  พงษ์ธนู
15. เด็กหญิงรินรดา  เติมประชุม
16. เด็กชายวศิน  มูลมี
17. นางสาววไลลักษณ์  เสียงเพราะ
18. เด็กชายอนวัช  แจ่มจันทร์
19. นายแทนไท  เสมอภาค
20. เด็กหญิงไรวินท์  เติมประชุม
 
1. นางสาวแจ่มใส  พุทธจักร
2. นางสุทิน  พรหมจันทร์
3. นางเบญจวรรณ  แก้วถาวร
4. นางเอื้องรัก  กออินทร์
5. นายสุรชัย  อมรวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  วิชาพูล
2. นางสาวกัญญาวีร์  ชูเลิศ
3. นางสาวการัตติมา  ดีบุปผา
4. นางสาวชุติมา  กองศรีมา
5. นายธวัชชัย  จันทร์ดี
6. นางสาวธิดารัตน์  แสนทวีสุข
7. นายธีรภัทร์  เร่งศึก
8. นายประกาศ  คูณแก้ว
9. นายพงศกร  โชคโสด
10. เด็กหญิงพรธิดา  สายพิมพ์
11. นางสาวมาริษา  สุธรรมา
12. นางสาวรุ่งไพลิน  จิตภาสสุวรรณ
13. นางสาวลลิต  เครือศรี
14. นางสาววราภรณ์  บูชายันต์
15. นางสาววันศิริ  สุดโสม
16. นายวิทวัส  ศรีจันทอง
17. นายศุภกฤษต  โคตรคำ
18. นายอนันตยศ  โชคโสด
19. นายอำนาจ  ฤาชา
20. นายโชคชัย  ทวีวงศ์
 
1. นางสาววิราศินี  ชายทวีป
2. นางมัญเชฏฐิกา  คำเติม
3. นายอภัย  ประชุมแดง
4. นางศิริเพชร  ศรีไสล
5. นายสัญญา  แสนทวีสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 55 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญประภาร
 
1. นางศิริรัตน์   ตีรกานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 39 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาววิภาวี  ขมิ้นทอง
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 21 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธันยพงศ์  สุรินโยธา
2. เด็กหญิงสุภัคณิดา  พรมชา
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางมยุรี  อุ่นรัตนะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน 58 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจิรกิตย์  โหตระไวศยะ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  วงศ์เจริญปัญญา
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางมยุรี  อุ่นรัตนะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.5 ทอง 41 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายชรัญธร  บุญเนตร
2. นางสาวชลินรัตน์  เกษวัตร
3. นางสาวชไมพร  ชูสงค์
4. นางสาวธันญามัย  บุญมั่น
5. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบัวระบาล
6. นางสาวศิริพร  แซ่เติน
7. นางสาวสุทธิดา  เทียมทัศน์
8. นางสาวอรวรรณ  ไชยธงรัตน์
9. นางสาวอารยา  บุญประกอบ
10. นางสาวอุบลวรรณ  ชนะหาญ
 
1. นางพยอม  แก้วประทุม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.2 ทอง 16 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวกัลยา  พันธ์ราช
2. เด็กชายณรงศักดิ์  สาระพงษ์
3. นางสาวดวงตา  ลาพ้น
4. นางสาวถิรนันท์  กิตติภาณุกูล
5. เด็กชายธนาตย์  พรหมจันทร์
6. เด็กชายธนโชติ  ทองมูล
7. นายนัทธพล  น้อยวงศ์
8. นางสาวปฏิมาภรณ์  แววโคกสูง
9. นางสาวประภาพร  สิงห์ไกร
10. นางสาวปัจจริยาพร  เหง้าเกษ
11. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วเนตร
12. นางสาววิไลวรรณ  ใจเย็น
13. นายศุภฤกษ์  สุตัญตั้งใจ
14. นายอัจฉริยะ  อาภรศรี
15. นายอานนท์  กุลพันธ์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางสาวนันท์นภัส  พุทธิผลธนโชติ
4. นางสาววันเพ็ญ  เจริญราษฎร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายกองพล  ชำนาญ
2. นายจาตุรงค์  อุ่นวงศ์
 
1. นายสถิต   ทองไทย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74.5 เงิน 31 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณทณี  ไชยมงคล
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77.5 เงิน 39 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายณัฐเซน  เกตจุนา
 
1. นายสุรสิทธิ์  โชคนัติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายศรายุทธ  จอมหงษ์
 
1. นางนวลอนงค์  นาคสุข
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายฉัตรอนันต์  วันละดา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรไชย
 
1. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายสุริยาวุฒิ  แสนทอง
 
1. นางนวลอนงค์  นาคสุข
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงอภิชญา  วรรณกิจ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายวีระยุทธ  ทองฉาย
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  คบสหาย
2. เด็กชายรัตนกร  มีเลข
 
1. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
2. นายพนัส  ดอกบัว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิรินดา  รุ่งเรือง
 
1. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 55 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 27 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงฎีกาแก้ว  ธรรมมาลี
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  จันทะเสน
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ภาผล
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
2. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวดนุนุช  สุวรรณกูฎ
2. นายธีระพัทธ์  มัดธนู
3. นายเตชินท์  วิลัย
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
2. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฏฐนันท์  เอกวิทยาเวชนุกูล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธีรบดินทร์  ณ อุบล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนันทวัน  คะรินา
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกัณฑริกา   กัลป์ศิริไพศาล
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.83 ทอง 5 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวศิริภัสสร  ดีงาม
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.3 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
2. นางสาวกมลชนก  ทรัพย์ศิริ
3. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
6. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
8. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
3. นายธนทรัพย์  มีทรัพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
2. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์ศิริ
3. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
5. นางสาวณัฐนันท์  เอกวิทยาเวชนุกูล
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
7. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
8. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
9. เด็กชายธีรบดินทร์  ณ อุบล
10. เด็กชายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
12. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
13. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
14. เด็กหญิงหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
15. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
4. นางสาวสุภา  แดนดงยิ่ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกมลชนก  ทรัพย์ศิริ
2. นายคุรุศึกษา  ภารการ
3. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นางสาวณัฏฐนันท์  เอกวิทยาเวชนุกูล
5. นางสาวธันยาการต์  บุ้งทอง
6. เด็กชายธีรบดินทร์  ณ อุบล
7. เด็กชายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
9. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
10. เด็กหญิงหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
11. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
12. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
4. นายคุรุศึกษา  ภารการ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐนันท์  นิยมพันธ์
2. เด็กชายทินกร  เฉลียวธรรม
3. เด็กชายนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
4. เด็กชายพงศ์ภัค  ณ อุบล
5. เด็กชายพทัญญู  สุทธิวิรัตน์
6. เด็กชายรัชชพงศ์  นามพรม
 
1. นายสมปอง  สาระ
2. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกัณฑ์อเนก  เอกสุข
2. นายนิตวัฒน์  สร้อยสิงห์
3. นายรัฐพงศ์  ถิระกิจ
4. นายสัมฤทธิ์  คงทอง
5. นายอภิศักดิ์  แข่งขัน
6. นายเรืองศักดิ์  ลอยจันทร์แจ่ม
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
3. นายประภาส  ทิมา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายกัญญาณัฐ  พิมพ์บุญมา
2. เด็กหญิงกานต์ดา  บรรทร
3. เด็กชายกิตติพศ  พุฒตาลดง
4. นางสาวขวัญเรือน  ช่างพละดิษฐ์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญญะใบ
6. นางสาวฐิตาภา  เสาแก้ว
7. เด็กหญิงดาวภรณี  เจรืงบุญ
8. นางสาวทานตะวัน  วาระสุข
9. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อชัย
10. เด็กหญิงน้ำฝน  แช่มชื่น
11. นางสาวบุญญาภา  หนูเผือก
12. เด็กชายพัฒนพล  อันรื่นเริง
13. เด็กชายพีระยุทธ  คำไพย์
14. นายพูลทวี  สิทธิปกรณ์
15. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วคำ
16. นางสาววรรณา  ภูแดงงาม
17. นางสาววรรณี  ภูแดงงาม
18. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พงษ์สุทธิ
19. นายวุฒิชัย  สายสีดา
20. นายวุฒิพงษ์  ทีฆะพันธ์
21. เด็กชายศุภฤกษ์  ไชยรัตน์
22. นายสรรชัย  นามเหลา
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงสาเคน
24. เด็กชายสุรีย์  แสงชัย
25. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จักสาร
26. นายอภิชาติ  อรอินทร์
27. เด็กหญิงอภิญญา  แสวงวงศ์
28. นางสาวอภิญญา  สายแวว
29. นางสาวอรทัย  เหล่างาม
30. เด็กหญิงอรปรียา  บุญใหญ่
31. นายอรรถนนท์  มุ่งพร
32. นายอ้จฉริยะ  อาภรศรี
33. เด็กหญิงเมธา  อันถา
 
1. ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต  รัตนสีหา
2. นายอภิวัฒน์  สุมาลี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.3 ทอง 21 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวกนกพรรณ  ทองทวน
2. นางสาวจารุวรรณ  จิตสาร
3. นางสาวจุฑามาศ  ดวงแก้ว
4. นายชัยณรงค์  คำจันทร์
5. นายณัฐพงษ์  พุดจีบ
6. นางสาวณัฐริกา  พะวงศ์รัมย์
7. นางสาวตะวันฉาย  ประสานพิมพ์
8. นางสาวธิดารัตน์  ขนันเนือง
9. นางสาวธิดารัตน์  ยุคลัง
10. นายธีรภัทร์  คลายโศก
11. นางสาวนรินดา  หมั่นวงศ์
12. นางสาวนันธิกา  ถวิลบุญ
13. นายปฐวีกานต์  โสวันนา
14. นายพัชรพล  แสงสุกวาว
15. นางสาวพัฒนาวดี  ตันติเหมันต์
16. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ชูหา
17. นางสาวพิรัญญา  ตันสา
18. เด็กชายพีรดนย์  บุตรจันทร์
19. นางสาวภารดี  เทียบลม
20. เด็กชายยศนันท์  ผิวผ่อง
21. นางสาววรนุช  พรมทัศน์
22. นายวัชรพงษ์  ทามา
23. เด็กหญิงศุภธิดา  ศิริวุฒิ
24. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวุฒิ
25. นางสาวสุทธิดา  กอแก้ว
26. นายสุทธิอรุณ  เทศเพ็ญ
27. นางสาวหทัยชนก  แก้วคำ
28. นายอติพงษ์  แสนทวีสุข
29. นายอภิมน  สุทธิโคตร
30. นายอภิสิทธิ์  เมฆทับ
31. นางสาวอรอุมา  วรพิมพ์รัตน์
32. นางสาวเพชรรัตน์  อินทรวิเชียร
33. เด็กหญิงเพชรัตน์  ประชุมรักษ์
34. เด็กหญิงไอลดา  วงศ์มั่น
 
1. นายดนัย  กัณหรักษ์
2. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
3. นายวิษธร  แสงชาติ
4. นางเพ็ญศิริ  กุลวงศ์
5. นางอรวรรณ  ศิลา
6. นายทรงสิทธิ์  หอมหวล
7. นายวันชัย  ยาเลิศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายพิสิษฐ์  คำโสภา
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 19 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจันทรินทร์   อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 59 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา   พูลเพื่ม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปลายฟ้า  พูลเพิ่ม
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายอนิรุทธ์  มากมูล
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 56 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. เด็กหญิงผกามาศ  มาโยธา
 
1. นายนพพร  ทองย้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.1 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปลายฟ้า  พูลเพิ่ม
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 17 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายวิทวัส  พุ่มพวงดี
 
1. นางมานิตย์  รุ่งเรือง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์งาม
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธมนวรรณ  จิตรมาส
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. เด็กชายอดิรุจ  ประสพดี
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 18 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจันทรินทร์    อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 33 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินชัย
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธมนวรรณ  จิตรมาส
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.1 ทอง 21 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรวิกา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายจตุรวิทย์  อาษอาษา
3. เด็กหญิงจิดาภา  สายธนู
4. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วอาษา
5. เด็กหญิงชนกพร  ฟักแก้ว
6. เด็กหญิงชลดา  กุลเกต
7. เด็กหญิงชโรชา  มีคำ
8. เด็กหญิงณัฐวดี  โพธิตก
9. เด็กชายทักษิณ  พิมศร
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองทรัพย์
11. เด็กชายธีรดนย์  บุญสิงห์
12. เด็กหญิงนงคราญ  มงคลสวัสดิ์
13. เด็กหญิงนริศรา  คูณสว่าง
14. เด็กหญิงปนัดดา  นูหาร
15. เด็กหญิงปัฐมาวดี  กุลสิงห์
16. เด็กหญิงพรกนก  สุมสีดา
17. เด็กชายพุฒิพงศ์  บัวขาว
18. เด็กหญิงมัชฌิมา  โตไทยะ
19. เด็กหญิงรติมา  พลับพลึง
20. เด็กหญิงระพีพร  สิงห์กล้า
21. เด็กชายระพีพัฒน์  บัวสด
22. เด็กหญิงรัตนากร  พิมพ์วงศ์
23. นางสาวรุ่งนภา  พุทธรัตน์
24. เด็กชายวณายุติ  ไชยชนะ
25. เด็กหญิงวริสสรา  โคระชาติ
26. เด็กหญิงวิระยาภร  ทองโปร่ง
27. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์ศรีหา
28. เด็กหญิงศิริกาญดา  บำรุงเอื้อ
29. นางสาวสมฤทัย  ทวีถาวร
30. เด็กชายสหัสวรรษ  จีนกลับ
31. เด็กหญิงสิทธิรักษ์  สดสุ่น
32. เด็กหญิงสิรีน  บุญทองดี
33. เด็กหญิงสุพัตรา  แพงสาน
34. เด็กหญิงสุภาพร  อธิลา
35. เด็กหญิงสไบแพร  ไชยชาญรัมย์
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สัมพะวงศ์
37. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโชติ
38. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทร์ปาน
39. เด็กหญิงเมรินทร์  สบายใจ
40. เด็กชายเอกสิทธิ์  พานชัยพิบูลย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
2. นางพริ้มพราย  นามลี
3. นางนวลฉวี  จันทร์หนองสรวง
4. นายอภิสิทธิ์  กองกิริต
5. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
6. นางวิภาวดี  วงศ์เมืองจันทร์
7. นางจันทรา  สร้อยคำ
8. นายเกรียงไกร  สอนอาจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 19 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  วสุรีย์
2. นางสาวกิ่งกานต์   จอมหงษ์
3. นางสาวจารุวรรณ  ปลีตา
4. นางสาวจิรัชญา  ลอยนวล
5. นางสาวจิราพร  สร้อยสนธิ์
6. นางสาวจุไรรัตน์  มุ่งหมาย
7. นางสาวชฎามาศ  สุขกาย
8. นางสาวชนม์นิกานต์  จันทสงเคระห์
9. นายชยากร   จันทร์สกุล
10. นางสาวชรินรัตน์  อินหลี
11. นางสาวช่อผกา  เส้นสุข
12. นางสาวญาณิศา   เลาวงศ์
13. นางสาวณัฐถาพร  สุ่มมาตย์
14. นายณัฐวุฒิ  เข็มเพชร
15. นายธนาคม   แนวจำปา
16. นายนรวิชญ์  ช้างเขียว
17. นายนันทพงศ์   วงศ์สุนา
18. นายนันทพงษ์  อรจุล
19. นางสาวนิชาดา  ทองทา
20. นายพลเอก   ดวงแก้ว
21. นางสาวภัทณิฌา  สมประสงค์
22. นางสาวมะลิวรรณ  สายพันธ์
23. นางสาวรัตนาภรณ์    สีทากุลเศรษฐ์
24. นายวงศพัทธ์   หล้าสา
25. นางสาววรุณศิริ   งามสอน
26. นางสาววัชราภรณ์  สุดถนอม
27. นางสาววิลาวัณย์  พานชัยพิบูล
28. นายศตวรรษ   ศิริเวช
29. นางสาวศรัญย์พร   พันธ์ศรี
30. นางสาวศศิธร  พาชอบ
31. นางสาวศิริรัตน์  สุขศรี
32. นางสาวสุพัตรา  นุมา
33. นางสาวสุภาภรณ์  แรกเรียง
34. นางสาวสุมินตรา  ขาวสะอาด
35. นายอนุพงษ์   ทัพกฤษณ์
36. นางสาวอภิญญา  ภิญโญ
37. นายอภิสิทธิ์  โสมเกษตรินทร์
38. นางสาวอรนุช  พูลเพิ่ม
39. นายเจษฎา  นะที
40. นางสาวเนตรชนก  ส่งเสริม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
2. นางพริ้มพราย  นามลี
3. นางนวลฉวี  จันทร์หนองสรวง
4. นายอภิสิทธิ์  กองกิริต
5. นายธนศิลป์  ดียิ่ง
6. นางวิภาวดี  วงศ์เมืองจันทร์
7. นางจันทรา  สร้อยคำ
8. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 32 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายจิระโชติ  จุมพล
2. เด็กหญิงจิราพร  ฟุ้งสุข
3. เด็กชายธาดาพันธ์  แจ่มสกุล
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศิราวัตร
5. เด็กหญิงพอเพียง  ศรีเนตร
6. เด็กหญิงพิมล์ลภัส  หอมสมบัติ
7. เด็กชายภูรินทร์  ภูธา
8. เด็กหญิงวีร์สุดา  วาจาสัตย์
9. เด็กชายอรรถพล  ศิริพันธ์
10. เด็กชายไกรสิทธิ์  ศิรินัย
 
1. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
2. นางอรวรรณ  ศิลา
3. นางพินพร  แก้วมีศรี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวชญาณี  จุมพล
2. นายธนานัส  วงศิกุล
3. นายธวัชชัย  พิพัฒน์กุล
4. นางสาวพัชรียา   แก้วบัวปัทม์
5. นายพีรวิชญ์  เฉลิมรัตน์
6. นางสาววราพร  คัดทวี
7. นายศิริวัฒน์  แจ่มสกุล
8. นางสาวหทัยชนก  แสงทอง
9. นางสาวอมรรัตน์  มูลกัน
10. นายเจษฎากร  นะที
 
1. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
2. นางอรวรรณ  ศิลา
3. นางกานดา  ขุนเมือง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกัณฐมณี  พูลสิทธิ์
2. นางสาวจีรวรรณ  ใสแสง
3. นางสาวซากุระ  มณีสุข
4. นางสาวปณิดา  ส่งเสริม
5. นางสาวพัธนันท์  เหล็กเพ็ชร
6. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ไชย
7. นางสาวสุธาริณี  คงศรี
8. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เขียนนอก
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
2. เด็กหญิงญานิษา  อเนกบุณย์
3. เด็กหญิงธัญญมล  ดาผา
4. เด็กหญิงนิรัชพร  ปิติทศพล
5. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฟองแก้ว
6. เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานนท์
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ปรองดอง
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
9. เด็กหญิงศจีพิมุข  ปัสโป
10. เด็กหญิงสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
12. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
 
1. นางเกศรา  มรกตเขียว
2. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกาญจนา  รุ่งนภาเวทย์
2. นางสาวจิราภรณ์  เสือเคน
3. นางสาวฑิฆัมพร  กลิ่นบัวแก้ว
4. นางสาวณัชชา  เมฆา
5. นางสาวภัสสรา  ขันติคเชนชาติ
6. นางสาวสุดาภา  ทองหล่อ
7. นางสาวอัญมณี  ศอกกลาง
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  บัวสอน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิทักษ์กุล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไคลพิมาย
4. เด็กชายชนนิกานต์  ทองประกอบ
5. เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ทรี
6. เด็กหญิงบุษบา  เฉียบแหลม
7. เด็กชายภัทรพล  พลอำนวย
8. เด็กหญิงภัทรลดา  จันทร์หอม
9. เด็กหญิงมัสลิน  ดอนประทุม
10. เด็กหญิงมุฑิตา  ชมภูพื้น
11. เด็กหญิงวรัณธร  ลายเมฆ
12. เด็กหญิงอรทัน  แผ่นทอง
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชินทวัน
14. เด็กหญิงเข็มอับศร  ศรีมิชัย
15. เด็กชายเจษฏากร  ต้องสู้
16. เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีพลาย
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธิดารัตน์  เฉลียวธรรม
2. นางสาวปานไพลิน  ฟองแก้ว
3. นางสาวลลิตา  สินทองน้อย
4. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
5. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
6. นางสาวเกษราภา  พรหมลักษณ์
7. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
8. นางสาวไอรยดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  ิสิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร   1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภูมีคำ
 
1. นายสัมภาษณ์  สิมเสมอ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐณิชา  ไชยเสนา
 
1. นายสัมภาษณ์  สิมเสมอ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฐชัย  ประสิทธิภูริปรีชา
 
1. นางรสจิตรา  ตัญญู
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายปพนธีร์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  วรรณสถิตย์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  พรเลิศพิพัฒน์
 
1. นางเย็นจิต  วีสเพ็ญ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธารมีน  สุทธิอาคาร
 
1. นางชุติมา  เชาวน์ลิลิตกุล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงวันฤณี  ควรตั้ง
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวขวัญข้าว  วีระวัธนชัย
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ปัตพรรณา
2. เด็กหญิงธนพร  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงปิยะพร  สุภโกศล
4. เด็กหญิงพรวิภา  คำมั่น
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยมิ่ง
 
1. นางสาววิชุดา  เอกสุข
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 52 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวฉัตรศุภางค์  ศรีหล้า
2. นางสาวณัฐี  วัฒนกุล
3. นายนันทิพัฒน์  กุคำจัด
4. นางสาวปานชนก  ประกอบสุข
5. นางสาวพนมพร  ใจเอื้อ
 
1. นางวรวรรณ  คุ้มบุญ
2. นางจิตติมา  แท่งคำ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปิยะพร  กลั่นความดี
 
1. นางปัทมาพัธส์  จันทร์เพชร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  สงวนรักษ์
 
1. Mrs.Jiang   Ji
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวปรายฝน  ชิณวงศ์
 
1. นางอัจฉราพรรณ  แสนทวีสุข
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.49 เงิน 10 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงธนาวดี  วรรณวัลย์
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.66 เงิน 14 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวเจนีวา  ดวงแสง
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธนิดา  สินวรณ์
2. เด็กหญิงพัชรีย์  เมธาภิระสวัสดิ์
 
1. นางอรุณรัตน์  วรรณสถิตย์
2. นางจิราภรณ์  พันธุ์โอสถ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 46.6 เข้าร่วม 56 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายวิชาญ  ศาลาสุข
2. นางสาวอรทัย  ขันธ์แก้ว
 
1. นางปรียานันท์  เขจรสาย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.05 ทอง 36 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กชายฉัตรกมล  จุ้ยนวล
2. เด็กชายณัฐพล  นางาม
3. เด็กชายปรีดา  ทองก้อน
4. เด็กชายยศธนา  มานะพิมพ์
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  สมสร้าง
6. เด็กชายศุภกร  คำทอง
7. เด็กชายศุภวัตร์  โพธิบาล
8. เด็กชายสัญชัย  ยิ่งยืน
 
1. นายธงชัย  ศิริวาลย์
2. นายสุพจน์  สมดี
3. นายมนตรี  จำปาหอม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 24 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายจตุรพิธ  พวกพ้อง
2. นายทศพล  ศิริวาลย์
3. นายปริญญา  สุดาบุตร
4. นายศักดา  แก่นจันทร์
5. นายเฉลิมชัย  ฤกษ์นาวา
6. นายเฉลิมชัย  แสงบุญ
 
1. นายธงชัย  ศิริวาลย์
2. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
3. นางสาวอุบล  แดงชาติ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.75 เงิน 22 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  จันทร์หอม
2. นางสาวดลยา  สายสุดตา
3. นางสาวดาวเรือง  เขียวหวาน
4. นายนนธวัฒน์  ทองโรจน์
5. นายพัชรพล  ปกครอง
6. นายภานุพงษ์  กุหลาบ
7. นางสาววันทนา  ศิริ
8. นายวิทวัส  ฝอยทอง
9. นางสาวสุรีพร  สิทธิธรรม
10. นางสาวเมธาวี  ศรีฉันทะมิตร
 
1. นายบุรโชติ  จันเต็ม
2. นายประจักษ์  สีแสด
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วขาว
2. เด็กชายนพรัตน์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิตา  เชื้อเพ็ชร์
4. เด็กหญิงอัญชลี  นามทอง
5. เด็กหญิงไพรินทร์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวอุบล  แดงชาติ
2. นายธงชัย  ศิริวาลย์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติกาญนจ์  ศรีรมย์
2. นางสาวรุ่งนภา  ไพเราะ
3. นางสาววรัญญา  แสนสิงห์
4. นางสาวสุภา  แสงย้อย
5. นางสาวอรศรินนา  บัวลอย
 
1. นางสาวภควดี  อาจศรี
2. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงคำผุย
2. เด็กหญิงวรารักษ์  สายนรา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นายกิตติศักดิ์  คำฤๅชา
2. นางสาวพรรณวดี  ทับทิม
3. นางสาวศิริพร  แนบชิด
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสลักจิตร  ลือชา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงพนมพร  ศรีวังพล
2. เด็กหญิงพิมประภา  คำพันธ์
3. เด็กหญิงอาภัทรชา  อยู่สุข
 
1. นางยุพร  ชุมแสง
2. นางคำบาง  วงศ์คำ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นายสิทธิชัย  อุดมศรี
2. นางสาวสุพัตรา  หวังชม
3. นางสาวสุวิภา   ทาจิตต์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86.2 ทอง 23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพิชญ์  นิชรัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสรยุทธ  มูลชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายวิทวัส  แสนเริง
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายอานนท์  อุทานุเคราะห์
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีแดง
2. นายกรีฑาวัฒน์  สันตะวงค์
3. นางสาวกัญญ์วรา  สาธรราษฎร์
4. เด็กหญิงจิตรประภัสสร  วงศ์กุลโชติ
5. เด็กชายจิราพัชร  วอหล้า
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสวงสุข
7. นายณรงค์ชัย  ภูริธร
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีหาคุณ
9. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรุกขา
10. เด็กหญิงดาริญญา  เดชาวัตร
11. นางสาวธัญสุดา  พวงคต
12. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มรรคพิมพ์
13. นางสาวพรรณธิภา  ผ่องแผ้ว
14. เด็กหญิงพัทธมน  แหวนมุข
15. เด็กชายพิชญ์  นิชรัตน์
16. เด็กหญิงภาคินีกาณต์  พงธ์ทัตธนันชัย
17. นายรัฐพล  ตันติศิรินทร์
18. เด็กหญิงรัตนสุดา  บำรุงราษฎร์
19. นายวราธร  มุมทอง
20. นายวิทวัส  แสนเริง
21. นายศรา  นิชรัตน์
22. นายศิริพงษ์  แก้วใส
23. เด็กหญิงศิวภรณ์  แสงสุขขาว
24. เด็กหญิงศุภิสรา  เคยพุดซา
25. เด็กชายสรยุทธ  มูลชาติ
26. เด็กชายสิริวัฒน์  แสงสุกวาว
27. เด็กชายสุธี  สิงห์เปี้ย
28. เด็กชายอธิป  ศรีสุวรรณ
29. เด็กหญิงอารีวรรณ  พันคำ
30. นายเกริกฤทธิ์  เหล่าแค
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
2. นางศิริรัตน์  อำลอย
3. นายอานันท์  จักนามน
4. นายวิทวัส  นาใจคง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัชฎาพร  รักษ์คิด
2. นายสหอนันต์  ศิลารักษ์
 
1. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  สวาสุด
2. เด็กหญิงปิยวดี  แสนทวีสุข
 
1. นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล
2. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 61 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายประพจน์  ทองนาแมือง
2. นายอนุวัฒน์  พรมตา
 
1. นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
2. นางกรรณิกา  นำพา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงกมนธิดา  ใจเกื้อ
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  เสนสอน
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายกิฎิพล  แสงวงศ์
2. นายวรวิทย์   บุญเสมอ
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สายป้อง
2. เด็กหญิงธนมณี  สีหนาท
 
1. นายอภิวัฒน์  วงศ์กัณหา
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายตุลาการ  ลอยหา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์แก้ว
 
1. นายอิทธิพล  บุญหล้า
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กหญิงกนิษถา   ตั้งจิต
2. เด็กหญิงซาเนีย โยนา เอริก้า   อินเนียโก้
 
1. นายนนทนันท์   วิชาพูล
2. นายธงชัย   ศิลาโคตร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นายวัชรพล  พรหมมิ่ง
2. นายศราวุฒิ  ชัยยงค์
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายสังวร  ชมภูมาศ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นายจักรพงศ์  หอมเย็น
2. นายอนุชา  คงงาม
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายสังวร  ชมภูมาศ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรกฤษ  ทรงอำนาจเจริญ
2. นางสาวอกนิษฐ  วงษ์เที่ยง
 
1. นางทิพวรรณ  ทีอุทิศ
2. นายโชติช่วง  ทีอุทิศ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แหล่งหล้า
2. เด็กชายดิเรก  อำพร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พันธ์มณี
 
1. นางธารทิพย์  ทานะ
2. นางสาวจีรนันท์  สุสิงห์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 30 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายคาสุ  เสมสวัสดิ์
2. นายศิวัชญา  ทามณี
3. นายเศรษฐพงศ์   ผาละพรม
 
1. นางปริญญ์ทิพย์   แสนใจ
2. นายพรเทพ   แพร่งสุวรรณ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 15 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายวิษณุ   คันธชาติ
2. นางสาวอนัญตญา  จันทร์คำ
 
1. นางสาววรรวิภา  แสงกล้า
2. นายสุวัฒน์  พิมพ์สุตตะ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกรชาล  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายฐนกร  วันชัย
3. เด็กชายณัฏฐนนท์  เศรษฐมาตย์
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชลัชฌา  ตรีสารศรี
2. นายณถพล  วงษ์เที่ยง
3. นายปฐมพงศ์  สินธุ์งาม
 
1. นางสมปอง   ตรุวรรณ์
2. นายทองคำ  มากมี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สิงห์อ่อน
2. เด็กหญิงสไบทอง  วานะวงศ์
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  วานะวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ทองคำ
2. นายสุรศักดิ์เมธี  บุ้งทอง
3. นายเกริกเกียรติ  ลาลี
 
1. นายสนธิ  ศรีวะวงค์
2. นายกริชชัย  บุญกอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายชลาวุธ  แก่นการ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ์  พลภักดี
3. เด็กชายวรรณพงษ์    ภูผา
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นางสุกัลยา  จุลมาสดิลก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 19 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี   นนทการ
2. นางสาวปัทมวรรณ   ทิพราช
3. นางสาวอรอุมา    แก่นการ
 
1. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 20 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิภาค
2. เด็กชายนัฐพล  จันทัย
3. เด็กชายปฏิภาณ  พิมพ์วัน
4. เด็กหญิงประยูรศรี  จันทะศิลา
5. เด็กหญิงสุนิษา  วิริยะพันธ์
6. เด็กหญิงโสภิษฐ์ตา  แสงสว่าง
 
1. นางเจตต์สุดา  พันธ์ครู
2. นายสมชัย  สารพิศ
3. นางเพ็ญจันทร์  กงเพชร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปุณญาพร   กองเงิน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  สอดศรี
3. นางสาวรุ่งทิวา  ธานี
4. นางสาววันวิสาข์  จรรยากรณ์
5. นางสาวศรินยา  ศรีลาพัฒน์
6. นางสาวหัศนีย์  ประสารทอง
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นายอานนท์  แสงทอง
3. นายศักดา  ธิศาเวช
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.14 ทอง 34 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงพรชนก  ลัทธิมนต์
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  วงศ์ศิริ
 
1. นางสุปราณี  เจริญศรี
2. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 50 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. นายตรีทเศศ  บุญศิริ
2. นางสาวพิชญาดา  กาละดี
3. นางสาวเบญจวรรณ  ทำนักตาล
 
1. นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ
2. นางกาญจนา  ฉวีรักษ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ดันนอก
2. เด็กชายสัญชัย  ปาคำทอง
3. เด็กหญิงไพรินทร์  สำเร็จกิจ
 
1. นายเจริญ  หิปะนัด
2. นายสุวิทย์  จันทร์เพชร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธนาโชติ   นักร้อง
2. นายสรรพวิท  ชินะโชติ
3. นางสาวอัญจิรวดี  ลดาดก
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เพชร
2. นายเจริญ  หิปะนัด
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาววราภรณ์   โมฆรัตน์
2. นางสาววริศรา  ศุภษร
3. นางสาวอารียา   เจริญวงศ์
 
1. นางญาดา  ชมภูนุกูลรัตน์
2. นางนภาพร  วิเวกวินย์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชุติมา  พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอนันตญา  พิมพ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอภัสรา  เอาหานัด
 
1. นางศศิธร  คำมูล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 26 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายจิรวัฒน์  ไชยชนะ
2. นางสาวณัฐวรา  นุวงษาคร
3. นายณัฐวัฒน์  เป็งปิง
 
1. นางศศิธร  คำมูล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  นิลจิตร์
2. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ตา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองเกลียว
 
1. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
2. นางจารุณี  อุดมชรา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. นางสาวนริสา  เสริฐกระโทก
2. นางสาวปนัดดา  บุญกาล
3. นางสาววราลักษณ์  ศรีรักษา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
2. นางจารุณี  อุดมชรา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บรรทร
2. เด็กชายธนาวุธ  บรรทร
3. นายเขษมศักดิ์  เสียไพร
 
1. นางรัชนี  ดวงสินธุ์
2. นางรัชนี  ศรีจักร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวพรวิมล  ใกล้กลาง
2. นางสาวสุทธิดา  รักชาติ
3. นางสาวไพริน  ชอบจิตร
 
1. นายเลิศรบ  ชลธี
2. นางสาววริศรา  ก้อนภูธร
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นแก้ว
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  มิทะ
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญขจร
2. เด็กชายสุรกานท์  บุญวิจิตร
3. เด็กหญิงอภิฤดี  ใบบัว
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
2. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 10 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  มิทะ
2. เด็กชายเจษฎา  วรรณเวช
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
2. นางนคร  นวลอินทร์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายธานิล  อบสุข
 
1. นางเพ็ญวิไล  จำปาหอม
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  สายพันธ์
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นแก้ว
 
1. นางสมใจ   สุวรรณเศษ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.3 ทอง 5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  กองสา
 
1. นางนคร   นวลอินทร์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 17 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นางสาวสังวาลย์  ชะลูด
 
1. นางกนกพร  สมบูรณ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสิงห์
2. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
2. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุชาติ  จันทราภรณ์
2. เด็กชายเจษฏา  วรรณเวช
 
1. นายนิกร  สลักคำ
2. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ