สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงธัญธร  แซ่ซึง
 
1. นายศิริศักดิ์  แสนทวีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 61 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  ปวงสุข
 
1. นางสมแปลง  บุญจริง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 16 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธัชกร  สมพงษ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีเติม
 
1. นางปรารถนา  ชื่นตา
2. นายจตุพล  ชื่นตา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  มรกตเขียว
 
1. นายสุพัฒน์  เทพทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 46 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายทวีชัย  กาแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ  วรรณภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  เสนาใหญ่
2. นางมะลิวัลย์  เสนาใหญ่
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  บุญรินทร์
2. เด็กชายไกรสร  บุญรินทร์
 
1. นายวงศ์หิรัณย์   สัมปันโณ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายกองพล  ชำนาญ
2. นายจาตุรงค์  อุ่นวงศ์
 
1. นายสถิต   ทองไทย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายฉัตรอนันต์  วันละดา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายวีระยุทธ  ทองฉาย
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 55 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 52 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวฉัตรศุภางค์  ศรีหล้า
2. นางสาวณัฐี  วัฒนกุล
3. นายนันทิพัฒน์  กุคำจัด
4. นางสาวปานชนก  ประกอบสุข
5. นางสาวพนมพร  ใจเอื้อ
 
1. นางวรวรรณ  คุ้มบุญ
2. นางจิตติมา  แท่งคำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัชฎาพร  รักษ์คิด
2. นายสหอนันต์  ศิลารักษ์
 
1. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 61 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายประพจน์  ทองนาแมือง
2. นายอนุวัฒน์  พรมตา
 
1. นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
2. นางกรรณิกา  นำพา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายกิฎิพล  แสงวงศ์
2. นายวรวิทย์   บุญเสมอ
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายธานิล  อบสุข
 
1. นางเพ็ญวิไล  จำปาหอม
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุชาติ  จันทราภรณ์
2. เด็กชายเจษฏา  วรรณเวช
 
1. นายนิกร  สลักคำ
2. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ