สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. นางสาวหทัยภัทร  วันเพ็ญ
 
1. นางรัตนาพร  พากเพียร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกาญจนาพร  ลูกอินทร์
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธนิดา  สินวรณ์
2. เด็กหญิงพัชรีย์  เมธาภิระสวัสดิ์
 
1. นางอรุณรัตน์  วรรณสถิตย์
2. นางจิราภรณ์  พันธุ์โอสถ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 46.6 เข้าร่วม 56 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายวิชาญ  ศาลาสุข
2. นางสาวอรทัย  ขันธ์แก้ว
 
1. นางปรียานันท์  เขจรสาย
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชลัชฌา  ตรีสารศรี
2. นายณถพล  วงษ์เที่ยง
3. นายปฐมพงศ์  สินธุ์งาม
 
1. นางสมปอง   ตรุวรรณ์
2. นายทองคำ  มากมี