สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวศรินญา  สุวรรณโค
 
1. นางนงนุช  พีระภาณุรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายภัทราช  สิงห์ทอง
2. นายวชิรวิทย์  คุปติธรรมมา
3. นางสาวสุวิชาญ  ภิบาลวงษ์
 
1. นางปริศนา  สดสร้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ไญยะพงศ์
2. เด็กหญิงปานชีวา  อุ่นรัตนะ
3. เด็กหญิงสโรชา  ณีซ้ง
 
1. นางกุศลใจ  วิโรจน์
2. นางสาวสุดารัตน์  โคตะสิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 48 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  บุญบรรจง
2. นางสาวณัฐมล  การุณย์
3. นางสาวอภิรดี  เสนสาย
 
1. นายธามปรุฬท์  บัวงาม
2. นายสุรไกร  เชื้อสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 38 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมชอบ
2. เด็กหญิงปิยธิดา   บุ้งทอง
3. เด็กชายเมธานนท์  สร้อยมาตร
 
1. นางสาวจีระนันท์  แก้วกอ
2. นางเนตรชนก  จรูญแสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายพีรณัฐ  มาลาหอม
2. นายสราวุธ  พละสิทธุ์
 
1. นายโชคชัย  ยาพันธ์
2. นายทองใส  มาคะวงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายรพีพัฒน์  อนันต์
2. เด็กชายวุฒิกร  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.4 เงิน 31 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กหญิงธนัญญา  หวังผล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์สุพรรณ
3. นายนันธพงศ์  แซ่ลิ่ว
4. เด็กหญิงวิริศรา  ทองบุดดา
 
1. นายภูมิชาย  สิมมาเคน
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุพรรณนนท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน 58 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจิรกิตย์  โหตระไวศยะ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  วงศ์เจริญปัญญา
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางมยุรี  อุ่นรัตนะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74.5 เงิน 31 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณทณี  ไชยมงคล
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77.5 เงิน 39 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายณัฐเซน  เกตจุนา
 
1. นายสุรสิทธิ์  โชคนัติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงอภิชญา  วรรณกิจ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิรินดา  รุ่งเรือง
 
1. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. เด็กชายอดิรุจ  ประสพดี
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 18 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจันทรินทร์    อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  บัวสอน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิทักษ์กุล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไคลพิมาย
4. เด็กชายชนนิกานต์  ทองประกอบ
5. เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ทรี
6. เด็กหญิงบุษบา  เฉียบแหลม
7. เด็กชายภัทรพล  พลอำนวย
8. เด็กหญิงภัทรลดา  จันทร์หอม
9. เด็กหญิงมัสลิน  ดอนประทุม
10. เด็กหญิงมุฑิตา  ชมภูพื้น
11. เด็กหญิงวรัณธร  ลายเมฆ
12. เด็กหญิงอรทัน  แผ่นทอง
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชินทวัน
14. เด็กหญิงเข็มอับศร  ศรีมิชัย
15. เด็กชายเจษฏากร  ต้องสู้
16. เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีพลาย
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฐชัย  ประสิทธิภูริปรีชา
 
1. นางรสจิตรา  ตัญญู
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.49 เงิน 10 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงธนาวดี  วรรณวัลย์
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.66 เงิน 14 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวเจนีวา  ดวงแสง
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.75 เงิน 22 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  จันทร์หอม
2. นางสาวดลยา  สายสุดตา
3. นางสาวดาวเรือง  เขียวหวาน
4. นายนนธวัฒน์  ทองโรจน์
5. นายพัชรพล  ปกครอง
6. นายภานุพงษ์  กุหลาบ
7. นางสาววันทนา  ศิริ
8. นายวิทวัส  ฝอยทอง
9. นางสาวสุรีพร  สิทธิธรรม
10. นางสาวเมธาวี  ศรีฉันทะมิตร
 
1. นายบุรโชติ  จันเต็ม
2. นายประจักษ์  สีแสด
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สายป้อง
2. เด็กหญิงธนมณี  สีหนาท
 
1. นายอภิวัฒน์  วงศ์กัณหา
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายตุลาการ  ลอยหา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์แก้ว
 
1. นายอิทธิพล  บุญหล้า
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นายวัชรพล  พรหมมิ่ง
2. นายศราวุฒิ  ชัยยงค์
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายสังวร  ชมภูมาศ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นายจักรพงศ์  หอมเย็น
2. นายอนุชา  คงงาม
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายสังวร  ชมภูมาศ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายชลาวุธ  แก่นการ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ์  พลภักดี
3. เด็กชายวรรณพงษ์    ภูผา
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นางสุกัลยา  จุลมาสดิลก
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 17 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นางสาวสังวาลย์  ชะลูด
 
1. นางกนกพร  สมบูรณ์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสิงห์
2. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
2. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ