สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
2. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์ศิริ
3. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
5. นางสาวณัฐนันท์  เอกวิทยาเวชนุกูล
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
7. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
8. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
9. เด็กชายธีรบดินทร์  ณ อุบล
10. เด็กชายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
12. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
13. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
14. เด็กหญิงหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
15. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
4. นางสาวสุภา  แดนดงยิ่ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปลายฟ้า  พูลเพิ่ม
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกัณฐมณี  พูลสิทธิ์
2. นางสาวจีรวรรณ  ใสแสง
3. นางสาวซากุระ  มณีสุข
4. นางสาวปณิดา  ส่งเสริม
5. นางสาวพัธนันท์  เหล็กเพ็ชร
6. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ไชย
7. นางสาวสุธาริณี  คงศรี
8. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เขียนนอก
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธิดารัตน์  เฉลียวธรรม
2. นางสาวปานไพลิน  ฟองแก้ว
3. นางสาวลลิตา  สินทองน้อย
4. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
5. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
6. นางสาวเกษราภา  พรหมลักษณ์
7. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
8. นางสาวไอรยดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  ิสิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  สงวนรักษ์
 
1. Mrs.Jiang   Ji
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นายกิตติศักดิ์  คำฤๅชา
2. นางสาวพรรณวดี  ทับทิม
3. นางสาวศิริพร  แนบชิด
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสลักจิตร  ลือชา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงพนมพร  ศรีวังพล
2. เด็กหญิงพิมประภา  คำพันธ์
3. เด็กหญิงอาภัทรชา  อยู่สุข
 
1. นางยุพร  ชุมแสง
2. นางคำบาง  วงศ์คำ
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสรยุทธ  มูลชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล