สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธินนท์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นาชัยภูมิ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวปรายฝน  ชิณวงศ์
 
1. นางอัจฉราพรรณ  แสนทวีสุข
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  นิลจิตร์
2. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ตา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองเกลียว
 
1. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
2. นางจารุณี  อุดมชรา
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญขจร
2. เด็กชายสุรกานท์  บุญวิจิตร
3. เด็กหญิงอภิฤดี  ใบบัว
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
2. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน