สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกมลชนก  ทรัพย์ศิริ
2. นายคุรุศึกษา  ภารการ
3. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นางสาวณัฏฐนันท์  เอกวิทยาเวชนุกูล
5. นางสาวธันยาการต์  บุ้งทอง
6. เด็กชายธีรบดินทร์  ณ อุบล
7. เด็กชายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
9. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
10. เด็กหญิงหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
11. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
12. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
4. นายคุรุศึกษา  ภารการ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายปพนธีร์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  วรรณสถิตย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  พรเลิศพิพัฒน์
 
1. นางเย็นจิต  วีสเพ็ญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธารมีน  สุทธิอาคาร
 
1. นางชุติมา  เชาวน์ลิลิตกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปิยะพร  กลั่นความดี
 
1. นางปัทมาพัธส์  จันทร์เพชร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติกาญนจ์  ศรีรมย์
2. นางสาวรุ่งนภา  ไพเราะ
3. นางสาววรัญญา  แสนสิงห์
4. นางสาวสุภา  แสงย้อย
5. นางสาวอรศรินนา  บัวลอย
 
1. นางสาวภควดี  อาจศรี
2. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงคำผุย
2. เด็กหญิงวรารักษ์  สายนรา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นายสิทธิชัย  อุดมศรี
2. นางสาวสุพัตรา  หวังชม
3. นางสาวสุวิภา   ทาจิตต์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธนาโชติ   นักร้อง
2. นายสรรพวิท  ชินะโชติ
3. นางสาวอัญจิรวดี  ลดาดก
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เพชร
2. นายเจริญ  หิปะนัด