สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวุฒิชัย  สมยา
 
1. นางภาวิณี  ศรีสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  โมฬีชาติ
 
1. นางสาวสุชาดา  โควสุรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 38 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ใจหอม
 
1. นายชัยณรงค์  อกอุ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายรัชมงคล  บุดดารวม
 
1. นางพัชรา  กันยะกาญจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง 4 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลาวรรณ  แก้ววงษ์บน
 
1. นางวิไลลักษณ์  แก้วสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 25 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายอานนท์  อุ่นเมือง
 
1. นางสมใจ  ขันตี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 51 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกร  จินดา
2. เด็กหญิงนันทนา  แสงแดง
3. เด็กหญิงอภิสรา  พรมสำลี
 
1. นายโอภาษ  ถามะพันธ์
2. นางสาวนารีรัตน์  แก้วประชุม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวจิรัชญา  คงทน
2. นางสาวน้ำฝน  พรมสำลี
3. นางสาวแก้วมณี  นามะลี
 
1. นายโอภาษ  ถามะพันธ์
2. นางสาวนารีรัตน์  แก้วประชุม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรนุช  น้ำมินทร์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แสงแดง
 
1. นายชัยณรงค์  อกอุ่น
2. นางปราณปรียา  คนฉาด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิดา  มะลิเลิศ
2. นางสาวอรทัย  วงโสม
 
1. นายชัยณรงค์  อกอุ่น
2. นางปราณปรียา  คนฉาด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 50 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  กัญหาวัน
 
1. นายไพรี  พันธ์สุวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายกานต์  สายธารทอง
 
1. นางสาวมณีนุช  มั่นยืน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงธนัชชพร  ทุมมา
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุตรโท
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวชนาภัทร  ขาวสะอาด
2. สิบเอกสมประสงค์  วังหอม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวญาสุมิล  มิ่งเมือง
2. นางสาวปิยะมาศ  งอนไถ
3. นางสาวอารีรัตน์  จงนภาศิริกูร
 
1. นางนพรัตน์  แจงธรรม
2. นายสุวิทย์  จันทร์ส่อง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดา  ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุดาพร  คำสิม
3. เด็กหญิงอรอุมา  สมอ่อน
 
1. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
2. นายเชิดศักดิ์์  สมศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 25 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  จำปาหอม
2. นายญาณิน  หาไชย
3. นายพลดนัย  โพธิยา
 
1. นางนัยนา  นุชนิกร
2. นางวิไล  ธรรมศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.9 ทองแดง 19 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  บำเพ็ญ
2. เด็กชายเอกพล  ทะนงค์
 
1. นางอนงค์นาฏ  มั่งคั่ง
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวพัศรา  บุญเลียง
2. นางสาวสุวิภา  คงยิ่ง
 
1. นางอนงค์นาฏ  มั่งคั่ง
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยแก้ว
 
1. นางสาวพัทรวี  ยุตวัน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกนิษฐา  เส็นดากัน
 
1. นางดรุณี  โทนผุย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.75 เข้าร่วม 44 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจนา  วงค์คำ
2. นางสาวศศิประภา  แสงทอง
3. นายเศรษฐกฤษ  โพธิ์แก้ว
 
1. นางอังสนา  คำประวัติ
2. นางสาวสดสวย  พุทธปอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 40 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายวีระยุทธ  ไชยวงค์
2. นางสาวสุรินทร  สุธรรมมา
3. นางสาวอัญมณีพรรณ  สายทอง
 
1. นางนริทร์รัตน์  อู่แก้ว
2. นายสนทยา  บ้งพรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงประนอม  สมาวัตร
2. เด็กหญิงวาริณี  กิ่งผา
3. เด็กหญิงสรัสวดี  ศิริขันธ์
 
1. นางสาวดรรชนี  ศรีธัญรัตน์
2. นางสุพิชญ์นันท์  ศรีธรรมมา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 47 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวดรุณี  พื้นทอง
2. นางสาวสุภาวินี  จันทะสาร
3. นางสาวเยาวเรศ  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
2. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 19 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีธรรมมา
2. เด็กหญิงประภัสสร  กาละพันธ์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โจระสา
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
2. นางนิภาพร  บุญชิต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 37 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายกฤษฎา  สามัคคี
2. นายธีระรัตน์  หิรัญหลาย
3. นางสาวนันทนา  สาโสม
 
1. นางนิภาพร  บุญชิต
2. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 15 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกันสุดา  โสภารักษ์
2. เด็กหญิงนัฐริกา  โขหานาม
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วามะเกษ
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ชาวเลย
2. นางสาวสดสวย  พุทธปอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธนะวัฒน์  เกษเพชร
2. นางสาวนัฐพร  แสนสมัคร
3. นางสาววาสนา  แพงรูป
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ชาวเลย
2. นายอัศวิน  สิถิระบุตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 18 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยชด
2. เด็กชายวาทิน  ดีมาก
 
1. นางสาวนิธิดา  มัสยามาศ
2. นางศิวริน  เกณทวี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายพัฒนพงษ์  บุญคุณ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จูมนา
 
1. นายพิทักษ์  วรสาร
2. นายวันชัย  ทำนุ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  อเนกา
2. เด็กชายสรชัย  พิมพกันต์
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายพดลสิทธิ์  ดังก้อง
2. เด็กชายสิปปกร  มะปรางก่ำ
 
1. นางยุวดี  ใจเดี่ยว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 22 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญวรา  พิมพ์แก้ว
2. เด็กหญิงจินตนา  วงศ์กัณหา
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ภร  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงณัฐพร  บัวพันธ์
5. เด็กหญิงนันทิดา  คูณด้วง
 
1. ดร.ทัศนีย์  ทองไชย
2. นางวาสนา  โตสงค์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 54 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  สีสะอาด
2. นายธนบัตร  ปัดภัย
3. นางสาวปวีณา  ชริชา
4. นายวิษณุ  ทานาฤทัย
5. นางสาวสุพัตรา  มาทฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ์
2. นางยุวดี  หวังสุข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงญานิกา  บัวนาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เยาวะศรี
3. เด็กหญิงทัศนาวลัย  โพธิแก้ว
4. เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ศรี
5. เด็กหญิงศุทธินี  ชูรา
 
1. นางทองดี  วรรณวงษ์
2. นางสาวอรนุช  พลเยี่ยม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวนฤมล  พระสุนนท์
2. นายประวัติศาสตร์  ใหญ่สมพงษ์
3. นายพัชรพงษ์  ยุทธเสน
4. นางสาวสุรัสวดี  ป้องวงศ์
5. นางสาวอรวรรณ  คนึงวิริยะกุล
 
1. นายวีระชาติ  กรินรักษ์
2. นางสาวสุรีภรณ์  ซาเสน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.4 เงิน 36 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงชุติมา  โกษา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปัตเสน
3. เด็กหญิงสัตตบงกช  สืบหาแก้ว
4. เด็กหญิงอวรรถสดา  สุทธิชาติ
5. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  ทองผาย
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางสาวอรอนงค์  พงษา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 51 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายทรัพย์  บุตรอ่อน
2. นายธนะศักดิ์  สีวงค์สา
3. นายธวัชชัย  แสงแดง
4. นายปิยะพงษ์  ทองแสน
5. นายอมรฤทธิ์  ชอุ่มพันธ์
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางสาวอรอนงค์  พงษา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายกฤษณะ  ขันทอง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขลักษณ์
3. นายจีระศักดิ์  ชาสุรีย์
4. นางสาวณัฐธิดา  ใจหาญ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไตรแก้ว
6. เด็กชายทองใบ  บรรทอน
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  ธัญธีระ
8. เด็กหญิงธนพร  เสือทะเล
9. เด็กชายนธี  อุ่นหล้า
10. นางสาวนิภาพร  จันทรธารี
11. เด็กชายปฏิพาน  จันทร์ลาน
12. นางสาวปัฐวรรณ  พุฒช่วยไทย
13. นางสาวปิยะนุช  ประพันธ์
14. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์เคน
15. นายวัชรพงษ์  พิมพันธ์
16. นางสาววัชรพงษ์  มณีจันทร์
17. นางสาวสุจิตรา  ไชยวารี
18. นางสาวสุพตรา  อินทบุดดา
19. นางสาวอาริยา  ไชยพันโท
 
1. นายอารมณ์  ชิณะกธรรม
2. นายธีรพงษ์  ไชยพันโท
3. นายเจษฎาวุฒิ  มังคละกุล
4. นายพรชัย  บุญยืน
5. นางสาวรัตรน์ธิดา  ศรีมาศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 17 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นางกุลพัชร  พิมพ์พันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 7 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวศิิริญา  บุดารมย์
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 25 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ลีลา
2. เด็กชายอภิศักดิ์  มัฐผา
 
1. นายวีรพันธ์  ดาษดา
2. นางวัชรี  ดาษดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.34 เงิน 49 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  เตจะราช
2. นายนครินทร์  โฉมมา
 
1. นายวีรพันธ์  ดาษดา
2. นางวัชรี  ดาษดา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.75 เงิน 50 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวจีรวรรณ  อินพันธ์
2. นางสาวฐิติมา  กูฎโสม
3. นางสาวทักษพร  สุวรรณกูฏ
4. นางสาวภัทรสุดา  แสดคง
5. นางสาวภาวรินทร์  ปิ่นแก้ว
6. นางสาวศศิธร  นกนาค
7. นางสาวศศิธร  แก้วสว่าง
8. นางสาวสุธิดา  กมุทชาติ
9. นางสาวอารีรัตน์  ก้อนศิลา
10. นางสาวอุษณีย์  ก้อนศิลา
 
1. นางสาวนภสร  หลุมทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 1. นายคุณากร  มะหิน
2. นายจตุวัฒน์  วงศ์นอก
3. นางสาวชื่นกมล  ประจันทร์
4. นายณัฐพล  หนาแน่น
5. นางสาวติยาภรณ์  เย็นใจ
6. นางสาวนฤมล  ติตะบัญ
7. นางสาวบุษญารัตน์  อำหา
8. นางสาวพรธิดา  โสสีสุข
9. นางสาวพลอยไพลิน  มุกดาพันธ์
10. นายวรวิทย์  หลงวิไล
11. นายวีระพล  ดาวัลย์
12. นายศรัญญู  หาญชัย
13. นางสาวสาวิตรี  สุเรรัมย์
14. นายเนติพงษ์  คำภู
15. นางสาวไพลิน  ธนะโชติ
 
1. นายศรายุทธ  สุดเต้
2. นางสาวลำใย  พลราษฎร์
3. นางรัชนู  นามเรืองศรี
4. นายพุทธา  แรกเรียง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จรลี
2. เด็กหญิงเมชิตรา  สร้อยทอง
 
1. นายนัสฐิพงษ์  เขตชมภู
2. นายวิเชียร  ฉลาดล้ำ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.5 เงิน 28 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวณริสสา  แสนตาล
2. นางสาววันวิสา  ทองทับ
 
1. นายนัสฐิพงษ์  เขตชมภู
2. นายวิเชียร  ฉลาดล้ำ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายโกเมนย์  อยู่เย็น
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง 6 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายปองธรรม  พรมสิงห์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายทรงพล  เข็มหอม
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจริยาพร  กุจันทร์
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงสุภาพร  โคตวงศ์
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวอมิตตา  จันทแสง
 
1. นางฐิติภรณ์  หวานอารมย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  แสงแดง
 
1. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายจตุพร  สุวรรณรมย์
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  อัจฉฤกษ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ยอดผา
 
1. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิกา  เผ่าสิงห์
 
1. นายอาคม  บุญไพโรจน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  ติา
 
1. นางสาวภัทรียา  ธานี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 45 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงราตรี  แสนคำ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ปัสสีแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีแสง
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายประกาสิทธิ์  สานนท์
2. นายพรประสิทธิ์  กุลโชติ
3. นายศราวุฒิ  กุลโชติ
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายภูวนาท  พงษ์พันธ์
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 21 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เนื้ออ่อน
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวรัตนเมย์  วงศ์สุข
 
1. นายแสวง  ธรรมสัตย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายฤทธิชัย  จูมนา
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงลินดา  พรมกสิกร
 
1. นายสาคร  สุจันทรา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  วันนา
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 17 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณัชภัค  บุญทา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิริลาภ
3. เด็กชายนพกรณ์  ทองคุณ
4. เด็กชายเบญจรง  ติเยาว์
 
1. นายสินติ  มุสิกา
2. นายเกริกชัย  ทองมนต์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายชานนท์  พรหมศรี
2. นายวานิช  บุพผาดี
3. นายศาสตรา  คำชมภู
4. นายอุทัย  มาหลี
5. นายโชคบัณฑิต  มูลสาร
 
1. นายสุรชัย  จัดไธสง
2. นางสาวพรรณวรท  ไชยกาล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  โสมมา
2. เด็กชายกฤษฎา  พามา
3. นางสาวกุลณัฐ  สมมาตย์
4. นางสาวขนิษฐา  ชัยแก้ว
5. นางสาวจันทะมณี  ปุยวงศ์
6. เด็กชายชาคร  กาเผือกงาม
7. เด็กชายณัฐนัย  โสภา
8. นางสาวณัฐริกา  ประวิเศษ
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญภา
10. นางสาวธนนันท์  ทองแก้ว
11. นางสาวธิดารัตน์  เด็กหลี
12. นายนนทนัตถ์  ศรีธรรมา
13. นายนัฐธกิจ  ชินภาชน์
14. นางสาวนิตยา  โพธิ์พา
15. นายประกาศิต  ใจยาว
16. นางสาวปิยพร  บุญมา
17. นายพงศธร  พจมานเมธี
18. นางสาวภักจิรา  ไพรศานุกูล
19. นายภูริชพงษ์  พงษ์ศรี
20. นายวรยุทธ  กันทะมา
21. นางสาววิภาวดี  นามเกาะ
22. เด็กชายศราณุวัฒ  มัศยามาศ
23. นางสาวศริษฐา  ดวงจันทร์
24. นางสาวศศิมาพร  ทองจันทร์
25. นายศุภชัย  ขัดสี
26. นางสาวสบาพร  โสวันนา
27. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ตีบ
28. นางสาวอภิญญา  สิงห์เชื้อ
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
30. เด็กหญิงอรปรียา  มากเจริญ
31. นางสาวอรวรรณ  ชิมโพธิ์คลัง
32. นายเอกพจน์  อินผล
33. นางสาวแอนฐิตา  กันพรม
 
1. นายทรงพล  สายแวว
2. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
3. นายศักดิ์ชัย  นวลฉวี
4. นางสาวนิดา  เชื้อประทุม
5. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
6. นายกิตติชัย  อรจุล
7. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
8. นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.9 เงิน 42 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. เด็กชายชินกร  ทองแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  ถูกพันธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายมนตรี  ภาพันธ์
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สำราญสุข
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 45 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  เดือนสัย
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธนา  ปรากฎ
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  วันนา
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 52 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวพิยะดา  อินทร์นอก
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.8 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชื่นนภา  เวพล
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 32 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายรังสิมันต์  ปัสสา
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.2 เงิน 55 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายไกรสิทธิ์  โลหะชิน
 
1. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงรัชโยธิน  พื้นผา
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 41 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  จุลพันธ์
 
1. นายมานพ  บุษดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายรังสิมันต์  ปัสสา
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  วันนา
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 39 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  สงวนพิมพ์
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววรรษพร  ว่องไว
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 42 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญรอย
2. เด็กหญิงกาญจนา  นนท์พละ
3. เด็กชายธนศักดิ์  พิมราช
4. เด็กชายนัฐกร  พรมชัย
5. เด็กหญิงมาฆสิริ  บุญเรือง
6. เด็กหญิงศุภานัน  บุญเรียง
7. เด็กชายอภิวัฒน์  กรินรักษ์
8. เด็กชายเบญจพล  ใฝ่จิตร
9. เด็กหญิงแพรพรรณ  พลงาม
10. เด็กชายแมนสรวง  สุงสุข
 
1. นางศุภวรรณ  ระหงษ์
2. นายธนันชัย  ใจเดี่ยวเดชานนท์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.1 เงิน 58 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวดุจดาว  ขำลอย
2. นายทศพล  เจริญสุข
3. นายธนบัตร  ทิพย์หลวง
4. นายธีรยุทธ  ภาระเวช
5. นายพิทยา  ทองทัพ
6. นางสาวลูกเกษ  สุขสิมมา
7. นางสาวศุภรัตน์  สายหอม
8. นายสราวุธ  เจริญลภ
9. นางสาวเจนจิรา  แช่มช้อย
10. นางสาวเบญจวรรณ  จันมานิจ
 
1. นางสาวเพชรอนงค์  วงศ์ภา
2. นางสาวอรอุมา  หมดกรรม
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวดอกอ้อ  ลักขนัด
2. นางสาวธิติมา  แสนลา
3. นางสาวนวีนา  แพงโท
4. นางสาวพานิดา  ดีราชรัมย์
5. นางสาวภัทรียา  กานา
6. นางสาวอัจฉรียา  จันทชารี
 
1. นางกุลธิดา  ศรประสิทธิ์
2. นางสุนรา  สุจันทร์
3. นายเจษฎาวุฒิ  มังคละกุล
4. นางสาวขวัญใจ  บุญยืน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงชฎาธาร  ศรีหาตา
2. เด็กหญิงณีรนุช  สุวรรณกูฏ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จินา
4. เด็กหญิงวรัญญา  มอบมิตร
5. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์บุตร
6. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
2. นางศุภวรรณ  ระหงษ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 48 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกุลสตรี  คูณยา
2. นางสาวชลนัญชา  พรมป้อง
3. นางสาวนิราภรณ์  นามบุตร
4. นางสาวผกามาศ  ว่องไว
5. นางสาวพรทิพย์  แสงอ่อน
6. นางสาวพิณฤดี  รูปพรม
7. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญสวัสดิ์
8. นางสาววิมลลักษณ์  ผาลา
 
1. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
2. นางสมบัติ  อุ่นทวง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 37 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  อ้วนโครต
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คันโซ
3. เด็กหญิงจิรุวรรณ  คันโซ
4. เด็กชายชนะชัย  เหล็กสูงเนิน
5. เด็กชายธนภพ  บัวแพง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายเลน
7. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงบุตษะยา  คำภูมี
9. เด็กหญิงพิชาริกา  แสนเวียน
10. เด็กชายยุทธพล  บุญเรือง
11. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แสงหัวช้าง
12. เด็กชายสรุชัย  แก้วกันยา
13. เด็กชายสังคม  วงษ์อารีย์
14. เด็กหญิงสุภารักษ์  อินธิแสง
15. เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนเจริญสุข
 
1. นางณัฐณิชา  บุญคำภา
2. นายมนตรี  นิลศรี
3. นางสาวรัชนี  เจริญวัย
4. นางวริสรา  เสียงใส
5. นางสาวศิริรัตน์  อำภรณ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูเยี่ยมจิตร
2. นายณัฐกมล  ถีระโคตร
3. นายวิชิต  รักมั่น
 
1. นายสุรชัย  จัดไธสง
2. นางสาวพรรณวรท  ไชยกาล
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.37 ทอง 11 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พรหมอินทร์
2. เด็กชายศักดาเทพ  สีงาม
 
1. นายเด่นชัย  แดงอาจ
2. นายอภิเดช  ไกรการ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมพา
 
1. นายสุพจน์  ประสมพลอย
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 50 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววิภาวี  หว่อง
 
1. นางแก้วตา  ชาวไทย
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กชายบริพัตร  รัตถา
 
1. นางสาวขันทอง  วงค์ปัดสา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวปิยะธิดา  มิรัตนไพร
 
1. นางสุภัทรา  ไชยสัตย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 18 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
 
1. นางสุพิศพรรณ  ภาระพันธ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  จำปาป่า
 
1. นางสาวจิราพร  แสนสุข
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายพาทริค  ไมเออร์
 
1. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์  แสงทอง
 
1. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.1 เงิน 40 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตุ๋ยเทพ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สังขะวรรณ
3. เด็กหญิงวรรษชมณฑ์  เคนบุบผา
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภาโยธี
5. เด็กชายโชคชัย  ปุ่มสิม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วรรณธนสุทธิ์
2. นางทิพาพร  ทองแสน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 22 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  ปลื่มใจ
2. นายนพดล  สุพรรณนนท์
3. นางสาวนาตยา  ดาผาวัน
4. นายพงษ์พิพัฒน์  จันทชาลี
5. นางสาววนัสนันท์  โกฎิโสม
 
1. นางสาวชยุตรา  สามิลา
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 44.65 เข้าร่วม 58 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงธิติญา  กงเพ็ชร
 
1. นางสุดาพร  ฤทธิ์สิงห์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.22 ทอง 38 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกชพรรณ  จุนใจ
 
1. นางสาวอุบล  บุญเรืองนาม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 49.67 เข้าร่วม 33 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปัดสาคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กำลังทรัพย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 38.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวพรพิยา  ไชยพันโท
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กำลังทรัพย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงภนิตา  วิลาศรี
2. เด็กหญิงวิราชินี  ทองทัพ
 
1. นางศิริพร  กุลบุตร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ทัดทา
2. นางสาวรัตนา  กางกั้น
 
1. นางจิรา  วรสาร
2. นางชนิดา  พุ่มจันทร์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกฤษกร  อินธิชิต
2. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะริก
3. เด็กชายปพนสรรค์  จันทร์ยิ้ม
4. เด็กชายปลายฟ้า  รูปคม
5. เด็กชายวงศกร  กัณหาชัย
6. เด็กชายศรพิชัย  แสงแดง
7. เด็กชายสราวุธ  คุณพาที
8. เด็กชายอนุชิต  พิทักษิณ
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางสาวอรอนงค์  พงษา
3. นายเด่นชัย  แดงอาจ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 11 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยสิงห์
2. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ปัดสา
3. นายนันทกร  ลาดโพธิ์
4. นางสาวมณทิชา  โพธิทัก
5. นายเจริญปรีชา  อาษาสุข
6. นางสาวแสงมณี  ขันสิงห์
 
1. นายมีชัย  ทาหอม
2. นายยุทธพัด  ศรีสมชัย
3. นางณัฐวดี  ทาทะสุทธิ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.17 เงิน 28 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  โฉมดี
2. นางสาวดรุณี  ด้วงทอง
3. นายธีรพงษ์  นาทองหล่อ
4. นางสาวปภาดา  กันหาชาติ
5. นางสาวปิยธิดา  หอมจำปา
6. นายภราดร  เกษียร
7. นางสาวภัทรพร  มีมั่ง
8. นายยุทธพิชัย  พ่อค้าช้าง
9. นางสาวรุ่งนภา  สาระทิศ
10. นางสาววิภาดา  ทองลิ่มสุด
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวทิพวรรณ  สืบกำ่
3. นายทองจันทร์  ภาระพันธ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  บุบผาดี
2. นางสาวมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
3. นางสาวมัณฑนา  จันทาทอง
4. นางสาวเสาวพร  โทแก้ว
5. นางสาวแสงดาว  ไชยะโอชะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  ทีฆะ
2. เด็กหญิงพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายรติชัย  ทีฆะ
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 54 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวตุ๊กตา  สมสูง
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญศรี
3. นางสาวสุนิสา  ศรีเลิศ
 
1. นางเพ็ญศรี  ยุทธชนะ
2. นางปรารถนา  สีบูพิมพา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.67 ทอง 9 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงทาริกา  เชื้อดวงผุย
2. เด็กหญิงพรนิภา  ถาวรคำ
3. เด็กหญิงสโรชา  เพชรแดง
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นายมนตรี  นิลศรี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวปณิตา  ทาเพียรทุ
2. นางสาวรัชญาภรณ์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาววิภารัตน์  ทุมโท
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางสาวศิริรัตน์  อำภรณ์
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80.8 ทอง 52 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายทรงฤทธิ์  แช่มช้อย
 
1. นายวุฒิไกร  จันพวง
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88.5 ทอง 27 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายอาวุธ  เหล่าอ้วน
 
1. นายเกริกชัย  ทองมนต์
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายนพกรณ์  ทองคุณ
 
1. นายเกริกชัย  ทองมนต์
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85.6 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวิศรุส  คำแดง
 
1. นายปราโมทย์  ทุมนันท์
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 20 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  โสตะราษฎร์
2. นายจรายุทธ  เขียวขำ
3. เด็กชายจักรวรรดิ์  จูมนา
4. เด็กชายชลธี  บุญวัง
5. นางสาวดารารัตน์  เด็กหลี
6. นายธนศักดิ์  ยุตวัน
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงหา
8. นายนนทวัฒน์  เคียงวงค์
9. นางสาวนริศรา  อ่อนโยน
10. นางสาวนุจราพร  พูลพล
11. นายปฏิภาร  กาบกว้าง
12. นางสาวปทัยทิพย์  สายเนตร
13. เด็กหญิงปภัสรา  โสชะดา
14. นายประมุข  บัวผัน
15. นายพงศธร  พจมานเมธี
16. เด็กชายภัทรพงษ์  อัปกาญจน์
17. นางสาวยลดา  เจริญวงศ์
18. นางสาวรัชนีกร  นามจันทร์
19. เด็กชายศตวรรษ  พิมพ์เพ็ง
20. เด็กหญิงศศิวิมล  ปัตตาเขสูง
21. นางสาวศิรินาถ  ทวีสุข
22. นายสุจินดา  ศรีทอง
23. นางสาวอภิชญา  โชติพันธ์
24. นางสาวอินทุภา  เรืองสา
25. นางสาวเกียรติยาพร  สายตา
26. นางสาวเนตรนภา  มั่งคั่ง
27. นางสาวเพ็ญฉวี  สีสิม
28. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาระพัฒน์
29. นางสาวแก้วมณี  ศรีบุญ
30. เด็กชายไพรวัลย์  หมุนสิงห์
 
1. นายพิทักษ์  วรสาร
2. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
3. นายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์
4. นางจิรา  วรสาร
5. นางสาวทัศนีย์  สินอ้วน
6. นางสาววิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์
7. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 53 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  แก้ววงศ์ษา
2. เด็กชายโชคศักดิ์ดา  ไชยโยธา
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายอาทิตย์  คู่แก้ว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ประพันธ์
2. เด็กชายชำนาญ  บุญธรรม
 
1. นางสาวสุวิจยา  มุลทา
2. นายปิยะพงษ์  โกศัลวิตร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  แสงพุฒ
2. นายไพรัตน์  นพดี
 
1. นายอิสระพงษ์  วงศ์วีระพันธุ์
2. นางสาวทิฆัมพร  วิลาวรรณ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณฐนันต์  อ้วนโครต
2. เด็กชายนรากร  สายเสมา
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายอาทิตย์  คู่แก้ว
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 19 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายภานุวัฒน์  ผมพันธ์
2. นายอัษฏาวุธ  ระพาเพท
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายปิติ  ตาพระ
2. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกนก
 
1. นางสุชลิตา  สืบชมภู
2. นายวัลลภ  บุญช่วย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายชยธร  บุบผาดี
2. เด็กชายนาวิน  ชาดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
2. นายวีระยุทธ  เดชพันธ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายธารินทร์  หมุนสิงห์
2. เด็กชายวีรภัทร  สีหล้า
 
1. นายกิตติชัย  อรจุล
2. นางสาวนิดา  เชื้อประทุม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวอุทุมพร  แสงเดือน
2. นางสาวเกตวริน  หาญชัย
 
1. นายกิตติชัย  อรจุล
2. นางสาววิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวเกษราภรณ์  บัวถา
2. นางสาวเบญญาภา  คุณภาที
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งแดง
2. นายเฉลิมพิสิฐ  ศิริชัย
 
1. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หาระสาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วกลึงกลม
3. เด็กหญิงสุพัฒนิดา  ฉวีรักษ์
 
1. นายอ๊อดสวอน  ริ้วทอง
2. นางปิยากร  อสุรินทร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 30 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นายณรงค์ศักดิ์  อยู่เย็น
2. นางสาวปริญญาพร  ไขแสง
3. นางสาวพิมพ์วิภา  วามะเกต
 
1. นายอ๊อดสวอน  ริ้วทอง
2. นางสาวนิตยา  ใจตรง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 21 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวดรุณี  ด้วงทอง
2. นายปรีชา  มนูญญรัตน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
2. นายวีระยุทธ  เดชพันธ์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 21 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายชาญวิทย์  ศรีงาม
2. นายพงศธร  หาระสาย
3. นายวงศ์วชิระ  ศรีสว่าง
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นายวรพล  มีมา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 13 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นามผล
2. เด็กหญิงอุรา  ดาชา
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  บุตราษฎร์
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางสาวกชพร  จันทร์แรม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 54 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายวารี  อุดมศรี
2. นายอาทิตย์  สายพฤกษ์
3. นายอโนชา  ศิริวงค์
 
1. นายวิทยา  บุษผล
2. นางสาวสุวิจยา  มุลทา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์คาล
2. เด็กชายศักดิ์สุริยา  ภาระเวช
3. เด็กชายหนูจร  คำหงษา
 
1. นายดนุพล  มนัส
2. นางสาวอรอนงค์  ป้องสุขา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.83 ทอง 14 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นางสาวสิริลักษณ์  นาคโทน
2. นางสาวอรนุช  สีหล้า
3. นางสาวเจนจิรา  เต็มโคตร
 
1. นายเทอดเกียรติ  อมตเวทิน
2. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 20 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งภพ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  อุทุม
3. เด็กหญิงศศินา  หลุนบูชา
4. เด็กหญิงสุฑามาศ  บุญน้อย
5. เด็กหญิงอรอนงค์  รูปสงค์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางนวรรณ  แก้วบุตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายธนาธิป  แสงแดง
2. นายปฏิวัติ  คำแดง
3. นางสาวปภัสรา  ตริตรา
4. นายปาฎิหาริย์  คำแดง
5. นางสาววิจิตรา  พละพันธ์
6. นางสาวสุวรรณี  สีหานาม
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นายมนูญ  อินทร์สด
3. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.42 ทอง 31 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผาก่ำ
2. เด็กหญิงนิรัตชา  ภักตะภา
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ทองโสภา
 
1. นางสาวกรพินธ์   เหมะธุรินทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายคงศักดิ์  การกล้า
2. นายนครินทร์  เนื้ออ่อน
3. นางสาวบัวขาว  วงค์คำ
 
1. นายวิทยา  บุษผล
2. นางสาวสุวิจยา  มุลทา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  พรมเสน
2. เด็กชายศุภธรากร  แก้วเนตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงหาสี
 
1. นายณรงศักดิ์  นางาม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  พรมโคตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  อุทธิโท
3. นางสาวสุทธิดา  เจริญรอย
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางสาวกชพร  จันทร์แรม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพัชรี  อินทะแสง
2. นางสาวสุจิตรา  รูปแกะ
3. นางสาวอารตี  กุลโท
 
1. นางนิรัตน์  เกษางาม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 1. เด็กหญิงธนัฐชา  เรือนพิมพ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงโชติ
3. เด็กหญิงสะแกวัลย์  ดอกจันทร์ลี
 
1. นายบุญศรี  ปาสาบุตร
2. นางโฉมยง  ฉิมพลี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 48 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีชาติ
2. นายปิยณัฐ  นาหมื่น
3. นายอนุพงษ์  สุวะจันทร์
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 48 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวนิล
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ชาติชำนิ
3. เด็กหญิงอธิติยา  เสียงใส
 
1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางระเบียบ  เวียงแก
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 15 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวฎารยา  ประสานศรี
2. นางสาวพัทยา  หลอดท้าว
3. นางสาววาสนา  ชูญาติ
 
1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางประภาพร  ศรีคำ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุธ  บุญโจม
2. เด็กหญิงปิยะพร  ขอเพชร
3. เด็กหญิงสุภณิดา  แก้วขาว
 
1. นายสมประสงค์  สีสัญ
2. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวจริญา  สมศรี
2. นางสาวมยุรา  ไชยบุญญา
3. นางสาวอรทัย  ทองศรี
 
1. นายสมประสงค์  สีสัญ
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงสุวันนา  สุภาษร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.97 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  อรอินทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  รูปสิงห์
2. เด็กหญิงสุภพร  สิงหนัน
3. เด็กชายเจษฎากร  อ่อนคำ
 
1. นางพรพิมล  แก้วคูณ
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนาวิน  รูปแก้ว
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  นัยเนตร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางเปรมฤทัย  พรหมกสิกร
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายชาญชัย  โสภาพัฒน์
 
1. นางณัฐชยา  เจริญสุข
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 16 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนันธิชัย  หิรัญรัตน์
 
1. นางพรพิมล  แก้วคูณ
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  อินโสม
2. เด็กหญิงเรณู  ทองจันทร์
 
1. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวิตา  บัวผัน
2. นางสาวศิริรัตน์  ราชสีห์
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
2. นายอาทิตย์  คู่แก้ว
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  จันทาดี
2. เด็กหญิงอารียา  แสนเสนา
 
1. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว