สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ทองใส
 
1. นางปราณี  แสงชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวรัฐปกรณ์  ศรีสุระ
 
1. นางปราณี  แสงชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนภา    สุขศรี
 
1. นางสาวสุธิดา  ดวงจำปา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 56 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายเชิดศักดิ์  ทัดศรี
 
1. นางสุภาณี  ลาสา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 28 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร   ฐิตะสาร
 
1. นางสาวอุรัก  อุ่นใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 24 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ศิริเทพ
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเทียม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.62 ทอง 29 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจุฑา  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงธณัฐชา  เพ็งสวย
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  บุญทัน
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเทียม
2. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 57 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยาพร  รางเงิน
2. นางสาวสมใจ  บุญพา
3. นางสาวสุทธิดา   บุญหลาย
 
1. นายกุศล  แสวงนาม
2. นางสาวขวัญวิภา  บุญยงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายนพดล  ปิ่นธะวงษ์
2. นางสาวรัศมี  เนื้ออ่อน
 
1. นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
2. นางสาวรมณ  ฉายจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวชดาพร  คำมั่น
2. นางสาวรัชนีกร  นาโพธิ์
 
1. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
2. นางพรรณี  บุญเลิศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 46 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอรญา   คำเนาว์
 
1. นางสาวศิริพร    บัณฑิตย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวณพิชา  สิงห์จันทร์
 
1. นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวรัศมี  แก้วศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  นาลาด
3. นางสาวอุไรวรรณ  เล็งสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย  ทองโบราณ
2. นางกฤษฎาภรณ์  หินภู
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 33 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พิลาคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  ทัศพันธ์
3. นางสาวนุสบา  สิงห์สา
 
1. นางบังอร  ช่วยปู่
2. นางสาวมาริสา  อินทรามะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 42 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรัตดา  จันทอน
2. เด็กหญิงอินทร์ฑุอร  บุญเนตร
3. เด็กหญิงเบญจพร  ทาคำห่อ
 
1. นางระฑิยา  อังคุระษี
2. นายอาคม  กำลังเร่ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 8 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาววาสนา  เหล็กกล้า
2. นางสาวสุภาวดี  สีหา
3. นางสาวเปรมสุดา  กิ่งทอง
 
1. นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย
2. นางสุวิมล  เสียงล้ำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.4 เข้าร่วม 50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร์  รุ่งแสง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ชารีหอม
 
1. นางภัทราพร  กอมณี
2. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวทอฝัน  พรมงาม
2. นางสาวปวีณา  คืนดี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ใจดี
2. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพฤกษา  ทองนุ่ม
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชฎารัตน์   ทองแผ่น
 
1. นายไตรภพ    ชูกร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สว่างแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธารัตน์  จันทร์ผาย
3. เด็กหญิงสุพาภรณ์  ชะโนรับ
 
1. นางเกษมศรี  สมหมาย
2. นางทัศณี  สุนิพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายธนศักดิ์  สายสี
2. นายพงศ์ศิริ  พรมจารี
3. นางสาวสุวนันท์  แสนทวีสุข
 
1. นายนพพร   งามเถื่อน
2. นางรัศมี  ศรีวะรมย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 59 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายภนาดร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงสายธาร  พลจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวณี  บรรลุ
 
1. นางสาวประกายทอง  ชุมผลพิบูลวงศ์
2. นางสาวจุมพร  วงษาหล้า
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 34 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  แก่นคำ
2. นางสาวมาวาลี  แก่นคำ
3. นางสาวยุธิดา  มะลิวรรณ
 
1. นางสุพรรณี  ผิวศรี
2. นางสาวเพ็ญพร  ขจรกลิ่น
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.3 เงิน 48 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้อยคำ
2. เด็กชายยงยุทธ  จวงจันทร์
3. เด็กชายวันนพ  สร้อยคำ
 
1. นางสาววิภาดา  สร้อยคำ
2. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 19 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวพรสวรรค์  ศรีหาพล
2. นายอาทิตย์  ศรีปัด
3. นายอิสระพงศ์  ยลพันธ์
 
1. นางสาวปิยะนันท์  สมชาติ
2. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 24 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุวัตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เหิมหัก
3. เด็กหญิงพัชรดา  เสมอศิลป์
 
1. นายศรีเรือน   พุทธรักษ์
2. นางสาวเจนจิรา   จันชุลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 18 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์   ประสพสุข
2. นางสาวปวีรัตน์   ถาริวร
3. นางสาววิมลมณี   สุวรรณศรี
 
1. นางมาลาพร   พินธุกรณ์
2. นางสาวมาฆะ   ทองมูล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 54 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายฐิติกร  เคนพรม
2. นายเจตรินทร์  ศุภษร
 
1. นายสุรศักดิ์  สถาวร
2. นางสาวประยงค์  ศรีปัด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. นางสาวสุดารัตน์  ถมบัติ
2. นางสาวสุธิดา  อินสา
 
1. นางสาวธนพร  ธรรมปัตร
2. พระครูวิมล  ปัญญาคุณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายทวิวรรษ  สิงห์กาฬ
2. เด็กชายอธิบดี  หาระสาย
 
1. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายณัชพล  พันวิลัย
2. นายยุทธนา  เรือนเจริญ
 
1. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 52 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจริยา    มูลทา
2. เด็กหญิงจันทรี   ธนูศิลป์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ์    นาพันธ์
4. เด็กหญิงจิราพร    ชมศรี
5. เด็กหญิงชุดาพร   บุญล้อม
 
1. นายพรชัย    ภูทอง
2. นางสาวรังสิมา   แปลงศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 45 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  บุญเนตร
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  จันทร์จริง
3. นางสาวนัตฐิตา  สีมาฤทธิ์
4. นางสาววริยา  ชาจุหลัน
5. นางสาวโสรยา  โรมราช
 
1. นายพรชัย  ภูทอง
2. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 39 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัตฐิฌา  ผลาเลิศ
2. เด็กหญิงดาหวัน  บุญยอ
3. เด็กหญิงศศิภา  วรรัตน์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่อปี
5. เด็กหญิงสุภัทรสร  โสมชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  สุขพงษ์
2. นายมดิศร  ระหงษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิรารัตน์  คุ้มสมุทร
2. นางสาวบุษยา  คำสวัสดิ์
3. นางสาวพวงเพฃร  อรสาร
4. นางสาวอนุสิริน  ทองหมื่น
5. นางสาวอรพรรณ  อ้วนผิว
 
1. นางลักษณาภรณ์  บุปผาชาติ
2. นางสุพรรณี  ผิวศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.2 เงิน 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนัญชัย  บัวทุม
2. เด็กชายธีระพัฒน์  สาธุพันธ์
3. เด็กชายรัฐกิจ  จันทร์พิพัฒน์
4. เด็กหญิงอนุชาฎา  นามชารี
5. เด็กชายเพชรนคร   สังโขบล
 
1. นางยลภัทร  ถาวรเจริญกุล
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปรารถนา  นาเจริญ
2. นางสาวมะขิ่น    แสงใบ
3. นางสาวรัชนินทร์  มหานาม
4. นายวราเทพ    เรืองนา
5. นายอานันต์   ขยันการ
 
1. นายไตรภพ    ชูกร
2. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.6 เงิน 41 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงศ์  สุดชะเน
2. นายจรรยาวุฒิ  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงจันดารัตน์  ชัยบุรี
4. นายชวลิต  บุญคง
5. เด็กชายณัฎฐวัฒน์  พูลพนา
6. นายทนงศักดิ์  เมธาสิงห์
7. นายธนาพรชัย  แสงวิเชียร
8. นายธีระพล  โพธิ์งาม
9. นายนลธวัช  บัวขาว
10. เด็กหญิงปัญจมาพร  ค้ำชู
11. นางสาวพรรณชนก  ขจรวงศ์
12. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คำสงค์
13. นายวุฒิชัย  สินเชาว์
14. นายวุฒิพงษ์  สินเชาว์
15. เด็กชายสมควร  ฝางคำ
16. เด็กหญิงสายสมร   ทองนุ่ม
17. นายสุรชัย  วิชานวน
18. นายอัครเดช  เครื่องคำ
19. นางสาวเมธินี  ด้วงเจริญ
 
1. นายมดิศร  ระหงษ์
2. นางสาวอภิญญา  สุขพงษ์
3. นายชลวิทย์  ศิริโสตร์
4. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
5. นางลักษณาภรณ์  บุปผาชาติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายกิติพงษ์  ศยามล
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 39 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายวัชระ  เนตรสุพรรณ
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศินนท์  สาธุพันธ์
2. เด็กชายเอกวัฒ  คืนดี
 
1. นางวิบูลย์  นพเทาว์
2. นางสาวรินทร์นภา  บุญเนตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายนพรัตน์  พรสุข
2. นางสาวอรณี  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางวิบูลย์  นพเทาว์
2. นางสาวรินทร์นภา  บุญเนตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  จักรศรี
2. นางสาวคณิตฐา  วาริน
3. นางสาวทัศนีย์  แดงอาจ
4. นางสาวทิพย์วรรณ  ปัญญาฟอง
5. นางสาวปภัสสร  ศรีสุข
6. นางสาวรสริน  ธรรมวงศ์
7. นางสาววัชรีภรณ์  ชื่นใจ
8. นางสาวศศิธร  หิทรักษ์
9. นางสาวศิรินาถ   คัทวี
10. นางสาวศุภรัตน์  นามบุตร
 
1. นางสุกัลยา  ธงอาษา
2. นายเอกพจน์  บุญเฉลียว
3. นางสาวรินทร์นภา  บุญเนตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 55 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันดก
2. เด็กชายเอกชัย  สีชุมภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  บุญรมย์
2. นายมานพ  แสวงศรี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายทิวตะวัน  ศรีเงิน
 
1. นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84.5 ทอง 27 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายนัฐพงษ์  หาระสาร
 
1. นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายนพรัตน์  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายยงยุทธ  บุดโส
 
1. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญเรศ  มาลาคำ
 
1. นางสาวพิชญากร  ภาพกลาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวอุทัย  บุญจวบ
 
1. นางสาวพิชญากร  ภาพกลาง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 32 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายสรณรงค์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิชญากร  ภาพกลาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวมลวดี  บุญจวบ
 
1. นางสาวพิชญากร  ภาพกลาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลสินธ์
2. เด็กหญิงอรสา  วงศ์ชา
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นายอัศสิริ  พรมพุ้ย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงสุนารี  พูลทอง
 
1. นายวิชาญ  ศรีวะรมย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 55 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษ์  กองสุข
 
1. นายสมรุศ  หรุจันทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 45 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ลักษณ์  จนโพธิ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เข็มเคน
3. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  จารีรักษ์
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นายอัศสิริ  พรมพุ้ย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายฉัตริน  อ่อนหวาน
2. นายธีรวัฒน์  สมสนิท
3. นายศตวรรต  ไชยโกฏิ
 
1. นายวิชาญ  ศรีวะรมย์
2. นายไกรราช  นะธีสี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง 9 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวนทีรัย  เพียขันทา
 
1. นางบัวแดง  สร้อยสิงห์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายนพรัตน์  เบ้าหล่อ
2. นายปริยวัฒน์  อ่อนแสง
3. นางสาวภัทรีญา  บุญเกิด
4. นายสุทธิพงษ์  ทองบุราณ
5. นายอชิระ  ศิริพันธ์
6. นายอธินาม  อินทรนาม
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
2. นายปรีชา  บุญยัง
3. นางสาวศิราณี  ส่งศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.25 ทอง 22 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวกุลสตรี    คำออน
2. นางสาวกุสุมา   คงดี
3. นางสาวกุสุมาลย์    คงดี
4. นางสาวจันทร์นภา   ศิริวุฒิ
5. นางสาวจิดาภา   เข็มเพ็ชร
6. นายธนพล   บินทะสี
7. นายธนากร   แสนทวีสุข
8. เด็กชายนพกร  เหนี่ยวพันธ์
9. นายนัฐวุฒิ    ชาตรี
10. นายนิธิ   ชอบดี
11. นางสาวประกายดาว    หงส์ทอง
12. เด็กหญิงปิยะพร   พวงศิริ
13. เด็กหญิงพรกนก   สุระรัมย์
14. นางสาวมะลิษา   อุปลาบัติ
15. นางสาวรัตนา   ผาหยาด
16. นางสาวรัศมี   ถนอมทรัพย์
17. นายราชภัฏ   ทาเทพ
18. เด็กชายวรรณกร  แสนกลาง
19. เด็กหญิงวราพร   พันธ์ศรี
20. นางสาววราพร   ดุลย์ชูประภา
21. นางสาววาสนา    บุญลาม
22. เด็กชายวุฒืิชัย  บุญศักดิ์
23. นางสาวสุกัญญา   นรมาตย์
24. นางสาวสุทัสสา   สายโสภา
25. นางสาวสุพาพร   คำสวัสดิ์
26. นายสุรชัย    บินทะสี
27. นายสุระชัย    สุภโกสล
28. นางสาวสุริตา    ภูสิงหา
29. เด็กหญิงอักษรลักษณ์  สมเพราะ
30. นายอาทร   สิงห์ทา
31. นางสาวอุไรวรรณ   ดวงงาม
32. นางสาวเกตสิรี  คำชาลี
33. นายเกรียงเดช   ผลทวี
34. นางสาวเจนจิรา    เพิ่มดี
35. เด็กหญิงเปมิกา   ดีแสน
36. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์    พันธ์ศรี
37. นางสาวเยาวภา   เถาว์คำ
38. นายเสกสรร   พุฒตาล
39. นายเอกชัย  คำบาง
40. นางสาวไอยดา    เมฆขวัญ
 
1. นายเกียรติพิรุณ    ชาวเมืองโขง
2. นายวีระชัย   ศรีอักษร
3. นายธีระชัย  สิงห์แจ่ม
4. นายเฉลิมพล   เถาว์โท
5. นางสาวบุษยา   แสงทอง
6. นางสาวชลธิรา   พลราษฎ์
7. นางวรรณภา  พินธุรักษ์
8. นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.1 เงิน 46 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายเอกตะวัน  จันทร์เขียว
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.8 เงิน 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวีระยุทธ  ลมขุนทด
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 40 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  สีสาวงษ์
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 58 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวกัลยาณี  ทีอุทิศ
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 15 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวิษณุ  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นายชัยพร  ดุจดา
 
1. นายประดิษฐ์  พันยา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติภา  ศรีพูล
 
1. นายวรวิทย์  ปัฐพี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 56 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร
 
1. นายประดิษฐ์  พันยา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  เจริญศรี
 
1. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวนัสสานนท์  จันทวีศิริรัตน์
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 23 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงชริดา  เย็นเสมอ
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวมาริน  เจริญลอย
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 31 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ผ่องใส
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.75 เงิน 20 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายพลวัฒน์  หอมจำปา
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 9 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรุณี  ดอกไม้
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  กอมณี
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 18 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา   สีใส
2. เด็กหญิงจริยา   อ่อนหนู
3. เด็กหญิงจิรัชญา   นามคำ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงฐิติพร   ทวีสุข
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   บุญครอง
7. เด็กหญิงทัดสิณา   ห่องคำ
8. เด็กชายทัตตพงษ์  ทองเรือง
9. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   สุนิพันธ์
10. เด็กหญิงทิพย์นที   แก้ววิไล
11. เด็กหญิงธนัชชา   วงค์สอน
12. เด็กชายธนายุทธ  วิระพันธ์
13. เด็กชายธันวา   สมสนิท
14. เด็กชายนพกร  เหนี่ยวพันธ์
15. เด็กหญิงนิตยา   สมพงค์
16. เด็กหญิงปฐมาวดี   ดำสิน
17. เด็กหญิงปนัดดา  เขาทอง
18. เด็กหญิงปิยะดา   กองทอง
19. เด็กหญิงปิยะพร   พวงศิริ
20. เด็กหญิงพรนภา   ธนาคุณ
21. เด็กหญิงภัทรรินทร์  พรมผล
22. เด็กชายภูวดล  สุพล
23. เด็กชายวรรณกร  แสนกลาง
24. เด็กหญิงวรรณรดา   มากดี
25. เด็กชายวรเมศ  ชุมน้อย
26. เด็กหญิงวิภาดา   พินิจ
27. เด็กชายวุฒิชัย  บุญศักดิ์
28. เด็กหญิงศิรินันท์  หอมเย็น
29. เด็กหญิงศิริยา   ศิริพันธ์
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เสน่ห์รัมย์
31. เด็กหญิงสุจิตตรา   สมศรี
32. เด็กหญิงสุธิดา  ผิวผ่อง
33. เด็กหญิงอทิตยา   ฝาคำ
34. เด็กหญิงอภิญญา  ทองพูน
35. เด็กหญิงอรอนงค์  แตงทอง
36. เด็กหญิงอศิราภ์   พิมหนองหว้า
37. เด็กหญิงอักษรลักษณ์   สมเพราะ
38. เด็กหญิงอารีรัตน์  ถาตุ้ย
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ยอดเจริญ
40. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุตรงาม
 
1. นายเฉลิมพล  เถาว์โท
2. นายอัศวพัฒน์  สุพล
3. นายเกียรติพิรุณ   ชาวเมืองโขง
4. นางสาวพนิดา  กัณยะการ
5. นายวีระชัย  ศรีอักษร
6. นางสาวพัชรา  บุญยัง
7. นางศิริพร  ผลศิริ
8. นางกุหลาบ  สังฆะมณี
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.1 ทอง 23 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  นันทรักษ์
2. นางสาวกัณนิกา  ยงค์ศิลป์
3. เด็กชายชาติชาย  สิงห์ดำ
4. เด็กชายนรินทร์  สมภูมิ
5. เด็กชายนันทวุฒิ  สวัสดิ์พงษ์
6. นางสาวปริญญาภรณ์  อินราช
7. เด็กชายพักขพงษ์  นนทศรี
8. เด็กชายศราวุธ  อยู่มั่น
9. นางสาวสุชาดา  คูณทา
10. เด็กหญิงเกสร  ส่าศรี
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
2. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
3. นางสาวทัศนี  ไกยฝ่าย
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.5 ทอง 25 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายพีระยุทธ  ศรีแสง
2. นางสาวละอองดาว  มั่นสัตย์
3. นางสาววิไลวรรณ  ปัดภัย
4. นายวีรกุล  ศรีทา
5. นางสาวศิริรัตน์  พิมพ์ทรัพย์
6. นายอนันดา  นามพงษ์
7. นางสาวเกวลี  นาลาด
8. นายโชคชัย  พูลทอง
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
2. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
3. นายปิยะณัติ  เหล็กกล้า
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 36 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงกฤษณา  ก้านคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบอาษา
3. เด็กหญิงจันทิมา  เส้นเกษ
4. เด็กหญิงจิราเจต  มูลสิน
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพะไกรดี
6. เด็กหญิงนาขวัญ  ก้านคำ
7. เด็กหญิงน้ำพริก  บัวกิ่ง
8. เด็กหญิงประกายดาว  ไตรพิษ
9. เด็กหญิงปรารถนา  ผลเพิ่ม
10. เด็กหญิงพรรณธิภา  ชาลีพรมมา
11. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ชัยรัตน์
12. เด็กหญิงอรวรรณ  เสมอใจ
 
1. นางสมหวัง  ภูมิสิงห์
2. นายธเนศ  สองสีดา
3. นางสาวอุไรพร  อินทราชา
4. นางสาวพิสมัย  กะมะณี
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 45 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. นางสาวกัณธิมา  ขันคำ
2. นางสาวจิราพร  ชรินทร์
3. นางประกายดาว  ไตรพิษ
4. นางสาวปรารถนา  ผลเพิ่ม
5. นางสาวภัทราพร  รัศมี
6. นางสาวเบญจมาศ  ขลุ่ยแก้ว
 
1. นายธเนศ  สองสีดา
2. นางสาวพิสมัย  กะมะณี
3. นางสาวอุไรพร  อินทราชา
4. นางสมหวัง  ภูมิสิงห์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 24 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญช่วยเหลือ
2. เด็กหญิงมนสวรรค์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงยลลัดฎา  สุทธิกุล
4. เด็กหญิงศุวัชราภรณ์  สันติธรรมพงศ์
5. เด็กหญิงสมพร  ทิพเนตร
6. เด็กหญิงสุฐิติมา  รินทาง
7. เด็กหญิงสุธัญญา  ทองอ่อน
8. เด็กหญิงสุปรียา  เจริญศรี
9. เด็กหญิงอรนภา  คำวงษ์
10. เด็กหญิงอังสุมา  ภาพันธ์
11. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คุ้มครอง
12. เด็กหญิงเยาวเรศ  คำศรี
 
1. นางสาวกอบกาญจน์  คิรีเขียว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา
3. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค
4. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 54 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปัณณพร  จำปาเทศ
2. นางสาวปัทมาวดี  ขันสอาด
3. นางสาวพจนา  บุญยง
4. นางสาวพลอยไพลิน  บุญเที่ยง
5. นางสาวพิชญา  ผาดี
6. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นางรัตนาวดี  พลอาษา
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  รัดสีหา
2. เด็กหญิงฐิติพร  จำปาสืบ
3. เด็กหญิงณิชา  เมืองกลาง
4. เด็กหญิงถิรดา  เบิกบาน
5. เด็กหญิงธิญาดา  ไชยสาร
6. เด็กหญิงนวลฉวี  ชูนิตย์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  วามะชาติ
8. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สีสุวะ
9. เด็กหญิงภัศราพร  ฮ้านคำ
10. เด็กหญิงสิริยากร  สุนทรวัฒน์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก่นไทย
12. เด็กหญิงอรนาถ  เนานาน
 
1. นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
2. นางสาวสมพร  พินธุโท
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 41 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นายดนุพล  แสนทวีสุข
2. นางสาวดาลุณีร์  สีชมภู
3. นางสาวทิพวรรณ  เห็มอ่อน
4. นายธนัฐชา  สมสุข
5. นางสาวพิมพ์วรรณ  ลาสา
6. นางสาวยุพารัตน์  อดิธนากร
7. นางสาววาสนา  ทองอาจ
8. นางสาวศศิธร  เครือวงษ์
9. นางสาวศิริวรรณ  แสงวงษ์
10. นางสาวอุทุมพร  ขันอ่อน
11. นางสาวเพ็ญพรรณ  ขุนพรม
 
1. นางสาวมัลลิกา  เจริญลอย
2. นางสาวนวพรชยณัฐ  ผลทวี
3. นางภัทรนัน  ประชุมรักษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีนิตยา  บุญรมย์
5. นายวีระพล  โทบุดดี
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พูลทอง
2. นายประเทือง  ทุมยา
3. นายศิริพงษ์  ชื่นชม
4. นายสุริยา  โสภาสิน
5. นายอธินาม  อินทรนาม
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
2. นายปรีชา  บุญยัง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.67 ทอง 19 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพิศ  คำหงษา
2. นางสาวอรทัย  คงทน
 
1. นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
2. นางสาวสมพร  พินธุโท
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เนียมไทยสงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  วรบุตร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 52 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุวนันท์  เพ็ญพักตร์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สมนึก
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายชาย  บุตรศรี
 
1. นางพัชนี  คำทองแก้ว
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 30 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐาพร  ยงสกุล
 
1. นางนวลฉวี  โสวาปี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  แก้วพรม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริประเสริฐ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงรียา  บุตรศรี
 
1. นางพัชนี  คำทองแก้ว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวพิชญาพร  สายสิทธิ์
 
1. นางศรัญญ่า  สะอาด
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.75 เงิน 54 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมดาว
2. เด็กหญิงนวินดา  ค่ำจุน
3. เด็กหญิงนัจนันท์  อุนาริเณย์
4. เด็กชายมนต์มนัส  แท่งหิน
5. เด็กหญิงหัทยา  นันทะรักษ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  กิ่งสกุล
2. นางสาวลำยงค์  แสนทวีสุข
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขโสภณ
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ศรีชา
3. นางสาวภัทราภรณ์  ลังกาวงค์
4. นางสาววัชราภรณ์  คืนดี
5. นายสุทธินันท์  พรุ่งแสง
 
1. นางวิไลวรรณ  กิ่งสกุล
2. นายรัชพล  ภักดีไทย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.32 ทอง 12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แก้วยวน
 
1. นางสาวญาณิภา  บาลุน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.12 ทอง 12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอรัญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวปิยะกาญจณ์  สกุลว่องไว
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 17 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิดา  ดอกเด็น
 
1. นางสาวพัชรา  หินทุม
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอาทิมา  ดีบัวภา
 
1. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 52 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณวลี  ผลาเลิศ
2. เด็กหญิงสโรชา  วรรัตน์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  บุญเจริญ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวศรีแพร   สิงหา
2. นายสหัสชัย   แผ่นคำ
 
1. นางพิศเพียงพักตร์   พิมพบุตร
2. นางศิริพร   ผลศิริ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.15 เงิน 54 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทรุกขา
2. เด็กชายพีระพงษ์  ทองเหลือง
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  ใจแก้ว
4. นายศรีรัตน์  ปลัดม้า
5. เด็กชายอาทิตย์  คูณลาด
6. นายอุกฤษฏิ์  รัษากิจ
7. นายเกรียงไกร  ผิวจันทร์
8. เด็กชายเจษฎา  สีใส
 
1. นายจุมพล  สุทธิอาจ
2. นายปกรณ์  โอษฐิเวช
3. นายนวัตกร  หอมสิน
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 24.25 เข้าร่วม 55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจินดารัตน์  แสงแก้ว
2. นางสาวฉันทนา  บุญทน
3. นางสาวณัฐณิชา  สมอดง
4. นางสาวปราณี  สิงหธรรม
5. นางสาวปวีณา  ไชยแสนทา
6. นางสาวปอราวีย์  วงค์สิงห์
7. นางสาวปิยะวดี  ประพรม
8. นางสาวพิลาสลักษณ์  สุวรรณกูฏ
9. นางสาวพีรยา  ศุภโกศล
10. นางสาวสุพรรษา  ทองเกตุ
 
1. นางสาวศิรินนภา  นามมณี
2. นายจุมพล  สุทธิอาจ
3. นายนวัตกร  หอมสิน
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  คำสด
2. นางสาวบังอร  ชุมพร
3. นางสาวยุวดี  ธนูผาย
4. นางสาวสาวิตรี  พึ่งภพ
5. นางสาวอาริยา  ผาคำ
 
1. นายนวัตกร  หอมสิน
2. นางสาวทัศนีย์  ไกยฝ่าย
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 45 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุพร  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐฐิกา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงนุช  สอดศรี
 
1. นายธีร์พิพัชร์  ทะนุพันธ์
2. นายปราการ  จรัณยานนท์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวธิติญา  บุญศรี
2. นางสาวรินดา  พงษ์พันธ์
3. นางสาวเกตุสราพร  บุญญานุวัตร
 
1. นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
2. นางสาวรมณ  ฉายจันทร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.65 ทอง 18 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  นาจาน
2. เด็กหญิงสุปราณี  ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงส้มโอ  ป้องพิมพ์
 
1. นายธีร์พิพัชร์  ทะนุพันธ์
2. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  สีลาลัย
2. นายปวินท์  พิมพ์ทรัพย์
3. นางสาวอารยา  สมานผิว
 
1. นายนวัตกร  หอมสิน
2. นายอรรถชัย  เมสังข์
 
111 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายเกรียงเดช   ผลทวี
 
1. นายวีระชัย   ศรีอักษร
 
112 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายนัฐวุฒิ    ชาตรี
 
1. นายวีระชัย  ศรีอักษร
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายสุทัศน์   พัฒเย็น
 
1. นายวีระชัย   ศรีอักษร
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88.6 ทอง 26 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  เพ็ญชาลี
2. นางสาวจำปาเทศ  แก้วกัญญา
3. นางสาวจิตฉลิยา  บุญธรรม
4. เด็กชายจิรายุส  คงนิน
5. นางสาวชนกานต์  กออ่อน
6. นายชาติชาย  พันธุ์วงศ์
7. เด็กหญิงญาตาวี  มณีศรี
8. เด็กชายณัฐพงศ์  ไหวพริบ
9. เด็กหญิงณัฐริกา  พูลทอง
10. นายทินวัฒน์  อัศพิมพ์
11. นางสาวธิดารัตน์  นามพิมพ์
12. เด็กชายนันทชิต  วามะเกตุ
13. นายประเสริฐชัย  แปลงศรี
14. เด็กหญิงปวีณา  ทองเทพ
15. นายพีระยุทธ  ศรีแสง
16. นางสาวมนัสนันท์  จรลี
17. นางสาวรัชฏาภรณ์  สังข์ทอง
18. นางสาวรัชนีกร  จบมะรุม
19. เด็กหญิงรัตติกาล  พิมพ์ทรัพย์
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำสา
21. นางสาววรรณิภา  มูลราช
22. นางสาววาสิตา  ลมขุนทด
23. นางสาววิไลวรรณ  ปัดภัย
24. นายวีระยุทธ  ลมขุนทด
25. นายสันติ  โชคนัด
26. นางสาวสุภาพร  สุขหอม
27. นางสาวสุวรรณี  ท้าวน้อย
28. นางสาวอภิชญา  ศรีพูล
29. นายอภิสิทธิ์  คิรีเขียว
30. เด็กหญิงเปรมฤดี  นามพงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
2. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
3. นายวรวิทย์  ปัฐพี
4. นางสาวปนัดดา  ใจดี
5. นางสาววัชราภรณ์  พึ่งภพ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายนนทวัตร  พิมพกรรณ์
2. เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  สิมพงษ์
2. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองเหลือง
2. เด็กชายเชษฐา  กิ่งทอง
 
1. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
2. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายศรายุทธ  กองกะมุด
2. นางสาวสาวิตรี  ศวรชม
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายปณิธาน  เทพบุดดี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภโกศล
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายชัยภัทร  ศุภรักษ์
2. นายเนติพงษ์  กัญญะลา
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คงทน
2. เด็กชายอนุรุต  เวชกามา
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นายทนงศักดิ์  เจริญจิตร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สัตยากูล
2. เด็กชายอรรถพล  มรกต
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  มนัส
2. นางสาวศิริจรรยา  พวงคำ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคณิต    สายทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์   วงษ์พานิชย์
 
1. นายฉัตรยา   ป้องสิงห์
2. นายปรีชา    กัลยางาม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายปฏิภาน    ขวาอุ่นหล้า
2. นายพงษ์ปกรณ์    กึมรัมพ์
 
1. นายฉัตรยา   ป้องสิงห์
2. นายทนงศักดิ์    เจริญจิตร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายพัฐนนท์  โสภาอินทร์
2. นายวัฒนา  ก้อนหล้า
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นายปรีชา  กัลยางาม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวดวงใจ  ประกอบสัตย์
2. นางสาวสุมิตรา  คูณทอง
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 44 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายนนทพัตธ์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  กันยามา
3. เด็กหญิงอริศรา  บัวใหญ่
 
1. นางสาวดวงใจ  นามกูล
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  บัวงาม
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวจารุวรรณ   วงษาชัย
2. นางสาวชไมพร  ประนามทัง
3. นางสาวสุกัญญา   คำสุนี
 
1. นางสาวดวงใจ  นามกุล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาววิชุดา  ทองคำ
2. นางสาวอรนุช  กอดแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์
2. นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย์
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายนัฐพงษ์  นนท์ศิริ
2. นายนายสุรเกียรติ  แสนสิงห์
3. นายยุทธชัย  สายสี
 
1. นายถนอมศักด์ิ  ทองทับ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 51 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีเอม
2. เด็กชายสุรโรจน์  กอมณี
3. เด็กชายเพ็ญเพชร  พิมพ์เพ็ง
 
1. นายจรูณย์  พรมสีใหม่
2. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวทอง
2. เด็กหญิงชลดา  พูลทอง
3. เด็กชายสิทธิชัย  ขันธะวุธ
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นายสัญธิชัย  สาระคำ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 46 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  วังสาคร
2. นางสาวสาวิตา  คำบุญเรือง
3. นางสาวเมธี  พึ่งป่า
 
1. นายจรูณย์  พรมสีใหม่
2. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 50 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธราดล  ภาพรม
2. เด็กหญิงปณิดา  ยลสุข
3. เด็กหญิงรัตติกา  ตะเภาแดง
4. เด็กหญิงลำยอง  ทองงาม
5. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  งามสนิท
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ขันอ่อน
 
1. นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
2. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
3. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นางสาวขวัญเรือน  คงดี
2. นางสาวจิรภา  คณะศรี
3. นางสาวนิรชา  อ่อนละออ
4. นางสาววรรณา  ภาเรือง
5. นางสาวสุดารัตน์  สมเสนาะ
6. นางสาวสุวิมล  พุฒตาล
 
1. นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
2. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
3. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.71 ทอง 26 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกรรณิกา    อินทสิงห์
2. เด็กหญิงช่อผกา  จันทร์จริง
3. เด็กชายธนเชษฐ์  มั่นธรรม
 
1. นางบุปผา   มุระชีวะ
2. นางสาวกนกพร  คำบัวโคตร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชุฎาภา  จันทร์ศรี
2. นางสาวดรุณี    แสงเนตร
3. นางสาวปานจุลี   แก่นโสม
 
1. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
2. นางสาวรังสิมา   แปลงศรี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สีสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  การะบัตร
3. เด็กหญิงนิศศรา  นนท์ศิริ
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นายเกรียงไกร  ยืนมั่น
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพรสุดา  ร่มสุข
2. นางสาวรัตนาภรณ์    แสนสาร
3. นางสาวสุริตา    ปามุทา
 
1. นายฉัตรยา   ป้องสิงห์
2. นางบุปผา   มุระชีวะ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.66 เงิน 46 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โนนใสย์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ยืนยาว
3. เด็กหญิงอังคณา  จันขาว
 
1. นายอักษร  พรรณา
2. นางสาวสำรวม  ปานทอง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 70 เงิน 57 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวชญานี  คำโพธิ์
2. นางสาวสริสร  สยามล
3. นายสิทธิศักดิ์  เพียรขุนทด
 
1. นายรัชพล  ศุภโกศล
2. นางสาวรัชนีกร  ชื่นใจ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 56 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  สิงห์สถาน
2. นางสาวรัชนีกร  พิมพ์ทา
3. นางสาวสุดารัตน์  เวชสาร
 
1. นางสาวรัชนีกร  ชื่นใจ
2. นายรัชพล  ศุภโกศล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราพร  ประมวล
2. เด็กหญิงวารุณี  สวยศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จักรศรี
2. นางสาวทิพย์เกษร  สุโคตร
3. นางสาวรติพร  พิมพกรรณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทารัตน์
 
1. นายธีร์พิพัชร์  ทะนุพันธ์
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  กอมณี
 
1. นายธีร์พิพัชร์  ทะนุพันธ์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองแจ่ม
2. นางสาวบัวผัน  ทองแจ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ  เมืองซอง
2. นายถนอมศักดิ์   ทองทับ