สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอรพิมล  ภักดี
 
1. นางลักขณา  ไชยรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 56 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวพิลาวรรณ  โคตรพันธ์
 
1. นางวลัยพร  ตีเมืองสอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพรรณชนก  พานนิล
 
1. นางสุภาภรณ์  ทางทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนงคราญ  แก้วมาเกิด
 
1. นางเพชรา  พึ่งเพ็ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสิริกร  นิลโท
 
1. นางเกศินี  พุทธศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายชนะชัย  พูลทา
 
1. นางสาววรนุช  ประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุดม
2. เด็กหญิงผกาสินี  กำลังดี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุปผาวัลย์
 
1. นางทิพวรรณ  พรมแก้ว
2. นางสาวมนฤดี  อาจศิริ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวรนิธิ  ศรัทธาธรรมกุล
2. นางสาววัชรี  เปาะทอง
3. นางสาวสกาวทิพย์  อุทธา
 
1. นางสาวฝอยทอง  สมดี
2. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงจินตนา  ปิ่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยโทธัชชัย  ธนูทอง
2. นายภุชงค์  กำแมด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวชลิตา  โพธิจร
2. นายพลวัฒน์  ภาเรือง
 
1. นางเสาวคนธ์  มุสะกะ
2. นางสาวปนัดดา  คำมาโฮม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 51 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุชานรี  แซ่อั้ง
 
1. นางสุวจี  นูรักษา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายจักราวุธ  สัตย์ธรรม
 
1. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  คำชาลี
2. นายณัฐกิตติ์  วงษาบุตร
3. นายสุธิมนต์  มาพงษ์
 
1. นางหทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์
2. นางสาวสินาภรณ์  โคระรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72.7 เงิน 57 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  สีดี
2. นางสาวมัลลิกา  สุทธิบุตร
3. นางสาวสกุลรัตน์  ลูกโม
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
2. นายสุระสิทธิ์  คุดนา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายภควัต  มิระสิงห์
2. เด็กหญิงศุฑามาศ  สัมพันธ์
3. นางสาวสุวรรณ  โสภา
 
1. นางบุญส่ง  สาคะศุภฤกษ์
2. นางยุภา  นิยมวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.2 ทอง 13 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายฉันทวัฒน์  ทานะมัย
2. นายอรรถพล  พันธ์บุตร
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำแสงดี
 
1. นายณัฐพงศ์  พรมลี
2. นายสถาพร  เหมะนัค
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36.2 เข้าร่วม 58 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  กะวันทา
2. เด็กหญิงศิรินันท์  อรรถเสน
 
1. นางพัชริยา  สารสุข
2. นางสาวอรปรียา  ทาดาวงษา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวมัตติฌา  เติบสันเทียะ
2. นางสาวอรยา  จันทพรโสม
 
1. นางหทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ  วรสุทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชนกฤต  ตั้งวรรณวิบูลย์
 
1. นายอังกูร  บุญมาลี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววิลาวรรณ  บุญทะสิงห์
 
1. นายสุรินทร์  โอษฐิเวช
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนวิทย์  แสวงหา
2. นายมังกร  ส่งเสริม
3. นางสาวศศิธร  สันติกุลธานี
 
1. นางสาวนฤดี  สีแสง
2. นางพรทิพย์  บุญเลิศ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงทอง
2. นางสาวกาญจนารัตน์  สพสิงห์
3. นายนนทวัฒน์  สุวรรณทา
 
1. นางกฤษณา  ชำนินอก
2. นางนันทิยา  ภาระเวช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกัญทรพัชญ์  บุญยศ
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ผาอิดดี
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  พงหันษา
 
1. นายมงคล  วิลามาศ
2. นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปัญญพร  ยามา
2. นางสาววราภรณ์  ถ้ำทอง
3. นางสาวเบญจทิพย์  รักษารอด
 
1. นางวนา  คำอุดม
2. นางพัชรี  สุขยิ่ง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.9 เงิน 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกรณัฐ  วาลศิลป์
2. เด็กชายชัยกร  จำปารัตน์
3. เด็กหญิงปิยะพร  ยอดเพชร
 
1. นายมงคล  วิลามาศ
2. นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 53 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวชไมพร  คำภารส
2. นางสาวทัศนีย์  โมลานิล
3. นางสาววิภาดา  จันประเสริฐ
 
1. นางสาวคณิตา  ศรีสุรัตน์
2. นางเรวดี  ปัญญา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 37 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  เทพราชา
2. เด็กชายธนพัต  ด้วงทอง
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สิงหพัฒน์
 
1. นางสาวสุรัตน์  ภาคแก้ว
2. นางนุชนาฏ  วงษาพรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 44 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวชนากานต์  แท่นแก้ว
2. นางสาวมณฉยา  วงษาเกษ
3. นางสาววารินรัตน์  โคตรพงษ์
 
1. นายประสงค์  สร้อยเพชร
2. นางพัชราภรณ์  ทองบ่อ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุพรรณ  ราศี
2. เด็กชายอภิชาติ  สระทองจุด
 
1. นายเจริญ   สุทธิอาคาร
2. นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐวุฒิ  สุดใจ
2. นายปรเมธ  คนเชื้อ
 
1. นายสถาพร  โลมารักษ์
2. นายวีระยุทธ  สายทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พิญโญ
2. เด็กชายวิสุทธิพงษ์  มุลสุมาลย์
 
1. นายนิกร  สายเชื้อ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายนคร   บุญลา
2. เด็กชายโชคอนันต์  พรมด้วง
 
1. นายจิรศักดิ์  เลขะสันต์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวงามสิริ  ฤทธิแผลง
2. นางสาวณัฐธิดา  ละออเอี่ยม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทาบรรหาร
4. นางสาววิภาวัลย์  ขันทะวัตร
5. นางสาวสุจิตตรา  ขันธวัฒน์
 
1. นางนิชรา  พุทธรังสี
2. นางพวงเพชร  สายเชื้อ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 38 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกัลย์สุดา  หลักบุญ
2. นางสาวนิภาพร  คูณตาแก้ว
3. นายวุฒิชัย  บุญไพโรจน์
4. นางสาวอรยา  บุญเนตร
5. นางสาวอรวี  บุญเนตร
 
1. นางสาวสุภาพร  สายตา
2. นางสมใจ  วิบูลกิจธนากร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธิติมา  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้ววงศา
3. เด็กหญิงลักษมี  ศิริจันทร์
4. เด็กชายอาทิตย์  เดชทะสอน
5. เด็กหญิงเกวลิน  สินธุชัย
 
1. นางกาญจนา  สกุลพอง
2. นางลำเพย  เรืองคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 55 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวณัฐฐาพร  รอบรู้
2. นางสาวดวงณภา  คุฒนา
3. นางสาวบัว  สมคะเน
4. นางสาวพรพิมล  ศรีทอง
5. นางสาวเพชรมณี  กาลพันธา
 
1. นางสาววีราญา  บุญสาลี
2. นางสาวอรุณี  วงศ์เศรษฐ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.4 เงิน 47 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายกฤษดา  ปริปรุณะ
2. นายณภัทร  ปาทาน
3. นายณัฐวุฒิ  พรมโคตร
4. นางสาวดวงจินดา  พัดทาป
5. นางสาวสุพัตรา  พรมโคตร
 
1. นางเพชรมณี  วรรณพินิจ
2. นายสุทธิชัย  คงโท
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววิลาวรรณ  รักกตัญญู
 
1. นางเศวตกนิษฐ์  ศรีสนาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัชชาภรณ์  ภู่ไพจิตร์กุล
 
1. นางจีรพา  คำเสนาะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ดวงงอก
2. เด็กชายศตวรรษ  พันธู์บุตร
 
1. นางนิลวรรณ  สีชนะ
2. นางบุษกร  วรรณโชติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.32 ทอง 21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพิเชน  ปรางพิทักษ์
2. นางสาวศสิมาพร  จารุกมล
 
1. นางสิริวัฒน์  ไขแสง
2. นางปณิทิตา  เสาเวียง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลสตรี  แก่นคำ
2. นางสาวชุติมา  สิงห์มนต์
3. นางสาวณัฐญา  พิโล
4. นางสาวณัฐริกา  ดับพิษ
5. นางสาวนำ้ทิพย์  ศีรสุพรรณ
6. นางสาวพรรณภา  พลับยิ้ม
7. นางสาวภัทรชนก  ศิริคำ
8. นางสาวรัศมี  พันทวี
9. นางสาววชิราภรณ์  แสงไกร
10. นางสาวอรพรรณ  วรรณวัฒน์
 
1. นางวันเพ็ญ  พรมสอน
2. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
3. พระครูสมัคร  อนาลโย
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.2 ทอง 36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฉัตรมณี  ประวิเศษ
2. นางสาวชนนิกานต์  เหลืองชวลิตกุล
3. นางสาวฐิติยาภรณ์  จันทำ
4. นางสาวฑิฆัมพร  ดำพะธา
5. เด็กหญิงณัฐชนิกานต์  ทองตื้อ
6. นางสาวณัฐรี  ดำพะธิก
7. นางสาวธัญญรัตน์  พงวรรณ์
8. นางสาวนริศรา  บุญมาชู
9. นางสาวนวรัตน์  ใจหาญ
10. นางสาวประกายกานต์  ประกอบสุข
11. นางสาวพรชิตา  ศรีพันธ์
12. นางสาวมณีรัตน์  กุลอ่อน
13. นางสาวรัตติกาล  บุญลบ
14. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญมา
15. นางสาวศุภนิดา  เมทาสิงห์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย
2. นายยรรยง  เสาเวียง
3. นายกิตติศักดิ์  คำสามารถ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 51 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงบุษรา  เมืองแสน
2. เด็กหญิงวรางคณา  ถนอมทรัพย์
 
1. นางปราณี  นนธิ
2. นางประภัสสร  ทองคำผุย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 50 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวผกาวรรณ  ทองแก้ว
2. นางสาวพิกุล  ปัดถาพิมพ์
 
1. นายนรินทร์  พลศักดิ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงเกศินี  แสนทวีสุข
 
1. นายมุณี  ธานี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 54 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายอนันต์  ประทุมพิมพ์
 
1. นางวริศรา  ดีงาม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสนิตา  สุกใส
 
1. นายมุณี  ธานี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศิริลัดดา  นามห่อ
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กองทูล
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนฤมล  ดวงมนตรี
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุระดำ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเวชญา  ชะนะ
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉ้งทับ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อ่อนคำบง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
2. นายสมพร  พูลเพิ่ม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายวัฒนา  คิดโสม
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายปริญญากร  มูลเสนา
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บุญยืน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีอรุณ
2. นายภูนิทัต  อุทุมพันธ์
3. เด็กชายเจษฏา  รัตนบัติ
 
1. นายสมศักดิ์  สมปรารถนา
2. นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายบรรลุสิทธ์  เดยังรัมย์
2. นายภูมินทร์  พูทธาจู
3. นายเจษฎา  ปราณีวัฒ
 
1. นางสิริวรรณ  วรรณวงศ์
2. นายสัณหภาส  อุทธา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพีรภพ  เดชภิมล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวีรภพ  เดชภิมล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์คง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายสันติภาพ  พิมพกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.75 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  เสมอสุข
 
1. นางอุไวรรณ  บุญกาญจน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจินตปาตี  ขันทอง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวบุศรินทร์  อนุรักษ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  เสมอสุข
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  สายเคน
3. นางสาวจินตปาตี  ขันทอง
4. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์คง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
6. นายทินกร  สุทธิพรม
7. เด็กชายบัณฑิต  ส้อยรอด
8. นางสาวบุศรินทร์  อนุรักษ์
9. เด็กหญิงปัทมะธิดา  โปริสา
10. เด็กชายพันวษา  ใจบุญสวัสดิ์
11. เด็กชายลัทธพล  ทองแก้ว
12. เด็กชายศตวรรษ  พันธ์บุตร
13. นายสันติภาพ  พิมพกุล
14. เด็กหญิงเฌอมาลย์  ใจบุญสวัสดิ์
15. เด็กชายเพชรรัตน์  กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
2. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
3. นายสุรพล  ทางทอง
4. นายอุทัย  บุญสะอาด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  เสมอสุข
2. นางสาวจินตปาตี  ขันทอง
3. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์คง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนฤมีน  เวชกามา
6. เด็กหญิงปัทมะธิดา  โปริสา
7. นายพีรภพ  เดชภิมล
8. นายวีรภพ  เดชภิมล
9. นายสันติภาพ  พิมพกุล
10. เด็กหญิงเกษนรินทร์  สิงห์หมุ่ย
11. เด็กชายเพชรรัตน์  กอแก้ว
12. เด็กชายเพชรรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นายประทีป  กระจายพันธ์
2. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
3. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
4. นายอุทัย  บุญสะอาด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.3 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกฤติน  สง่าจิตร
2. นางสาวจันทร์ทิวา  ทามาดาร
3. นางสาวจุรีพร  สัมพันธ์
4. นายทวีศิลป์  ดวงแก้ว
5. นายทองคูณ  คัดทวี
6. นายธนยศ  วิสาพล
7. เด็กชายธนากร  สง่าจิตร
8. นางสาวปัทมวรรณ  สุวรรณหงส์
9. เด็กชายพงศธร  เลิศประยูรศิริ
10. นางสาวพัทธ์ธีรา  ปิติกะวงศ์
11. นางสาวภัทรียา  วงษ์ศรีแก้ว
12. นางสาวรักษิณา  พลรักษา
13. นางสาววรัญญา  จารุการ
14. นายวันเฉลิม  จันทสาร
15. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีสุวรรณ์
16. นางสาวสาธิยา  ศรีสุนทร
17. นางสาวอทิตยา  นามปะมา
18. นางสาวอรอนงค์  ผลชอุ่ม
19. นายอัศวิน  สุวรรณกูฏ
20. นายเบญจพณ  คงบุญ
 
1. นายประทีป  กระจายพันธ์
2. นางพรทพย์  นัยเนตร
3. นายณัฐพงษ์  พรมลี
4. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
5. นายชนัญญู  กองวงค์
6. นายกฤษฎากร  แสงใสแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวนันธ์ฑิณา  ไชยน้อย
2. นายพีระพงศ์  ขันทอง
3. นายพุทธิพันธ์  ซื้อเจริญ
4. เด็กชายฤทธิไกร  คำมา
5. นายสิริภาส  บุญทศ
6. นายอภิชาติ  บุคะจำปา
 
1. นายธนโชค  คำประภา
2. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.3 เงิน 45 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคำมูล
 
1. นางรุ่งรัตน์  ธุสาวัน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 59 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายสุดเขต  ศรีโท
 
1. นายเทอดศักดิ  เถินมงคล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศรีวิลัย  ปาทำทอง
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุวิภาดา  ปุยฝ้าย
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 39 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายครรชิต  แก้วสาลี
 
1. นายพรชัย  ไชยกาล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวิศรุต  ธนาคุณ
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนนุ่ม
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปาจรีย์  บำรุงผล
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวิศรุต  ธนาคุณ
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 23 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงปทุมแก้ว  หล้ากาวิน
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนัฐชนันท์  ศิระตระกูลนันท์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.75 เงิน 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายสุดเขต  ศรีโท
 
1. นายสนองรัตน์  แสงผา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงฉัตรจินดา  โรจน์วนิชนิกุล
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสิรภัทร์  พิบูลย์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเฉลียว
2. นางสาวกัลยาณี  แก้วพวง
3. นางสาวกัลยาลักษณ์  ตูมไทย
4. นางสาวจิราภรณ์  ศรีคำ
5. นางสาวจุฑาทิพย์  สายราช
6. นางสาวชรินญา  อารีย์
7. นางสาวชุติมา  ดวงศรี
8. นางสาวณัฐริกา  ศรีสวัสดิ์
9. นางสาวทิพวรรณ  ศรีจันดี
10. นางสาวธัญสุดา  ศรีทอง
11. นางสาวนงคราญ  คำเมือง
12. นางสาวบุษยรัตน์  สีดา
13. นางสาวปาริชาด  เสียงใส
14. นางสาวปิยะดา  วงศ์แก้ว
15. นางสาวพรนภา  มาลาสาย
16. นางสาวพันทิวา  ขวัญยืน
17. นางสาวภัชราภรณ์  มูลอาสา
18. นางสาวรชนิศ  พรสนิท
19. นางสาวราตรี  กาทอง
20. นางสาววิกานดา  มัคที
21. นางสาวศิริญากรณ์  ทำคำทอง
22. นางสาวสาวิตรี  แก้วมั่น
23. นางสาวสุภาดา  พรมศรี
24. นางสาวสุภาวดี  แก้วมณี
25. นางสาวเกษราภรณ์  แก้วเนตร
 
1. นางสาวสีดา  สีลากุล
2. นางสุนันทา  สุภาพ
3. นายวีรพันธ์  มณีวงศ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.7 ทอง 47 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีแสง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สีดาจิต
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สีดาจิตย์
4. เด็กชายต่อลาภ  ปุญมานันท์
5. เด็กหญิงทองประกาย  สุจริต
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนพัฒน์
7. เด็กหญิงสิริมากร  พรมสิง
8. เด็กหญิงอารียา  คำบาล
9. เด็กหญิงเกตุมณี  บัวแพร
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์ตอง
 
1. นางสิริวรรณ  วรรณวงศ์
2. นางจันทิมา  บัวหยาด
3. นายวัชระชัย  นาสารีย์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 51 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายจตุรงค์  ศรีบุญมา
2. นายจักรวาล  ศรีอนันต์
3. นายชนทัต  ปีกบินกลาง
4. นายพรจรัส  สิมณี
5. นางสาวพวงเพชร  พรมชาติ
6. นางสาวรสสุคนธ์  โทคำเวช
7. นายวรวุฒิ  แก้วอบมา
8. นางสาวศุภธิดา  อินทร์สุวรรณ
9. นางสาวสุนิศา  สีพิทักษ์
10. นางสาวสุพัตรา  สมแก้ว
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางตุ้มแก้ว  ทองแสง
3. นางนงเยาว์  มณีศิลป์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  อำมะลา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงใส
3. เด็กหญิงกัลยาพร  พรมเภา
4. เด็กหญิงชไมพร  กันยาสาย
5. เด็กหญิงปิยะนาถ  พรมยม
6. เด็กหญิงมินตรา  กลนอก
7. เด็กหญิงลาวัลย์  ประสงค์เสียง
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ปัดถาสาย
 
1. นางรุ่งรัตน์  ธุสาวัน
2. นางนิพพาพร   ส่งศรี
3. นายชิโนรส  นุชพิเลน
4. นางรัตนา  นุชพิเลน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชฏาพร  นวลพงษ์
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ศรี
3. นางสาวณัฐริกาญจน์  อำประเสริฐ์
4. นายนิรวัชร์  เรืองนาม
5. นางสาวประภัสสร  ต้นพันธ์
6. นางสาวภัทราพร  เอ้โถบุตร
7. นางสาวอภิญญา  วงษ์แหวน
8. นางสาวอรยา  ใจดี
 
1. นางฟอริดา  จันทิมา
2. นายเถกิงศักดิ์  ศรีศิลป์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน 36 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  วาจาสัตย์
2. นางสาวจีรภา  ตระกาลจันทร์
3. นางสาวฉัตรธิญา  หาทรัพย์
4. นางสาวณัฐวดี  ใจสุข
5. นางสาวธิดารัตน์  สุริโย
6. นางสาวธิติสุดา  ทำทอง
7. นายพรชัย  สิงห์นา
8. นางสาวภิรมย์พร  ไชยวรรณ
9. นายมนตรี  แสนทวีสุข
10. นางสาววนิดา  โนนสูง
11. นางสาววรัญญา  ภูมิเขียว
12. นายศุภณัฐ  อาพรสี
13. เด็กชายสมพร  ไชยนา
14. นางสาวสาวิตรี  แสนทวีสุข
15. นางสาวสำลี  บุญหอม
16. นางสาวสุภัคติยา  คงดี
 
1. นางวริศรา  ดีงาม
2. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
3. นางสาวพัชนี  จารุตันติ์
4. นางณัชปภา  พรรัตนธร
5. นางกฤติยาณี  รู้สุข
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  ธรรมสะอาด
2. นายญาณากร  แก้วสง่า
3. นางสาวสุจิตรา  มิ่งมาลี
4. นางสาวสุภาภรณ์  ทองไสล
5. นางสาวเสาวลักษณ์  สิมาวัน
 
1. นางรุ่งรัตน์  ธุสาวัน
2. นายพรชัย  ไชยกาล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงวีนัสรา  ปัดทาบาล
 
1. Mr.Raymund  P.Marzona
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกพร  ก้อนทองดี
 
1. นางรจนาพร  รูปแก้ว
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอิรวดี  อุระวงศ์
 
1. นางจินดาวรรณ  อริกุล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายโชคชัย  ศาลาแก้ว
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 15 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  อนุสิม
 
1. นายปราโมทย์  นาสารีย์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  พันธ์เจริญ
 
1. นายปราโมทย์  นาสารีย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสลิล  กิ่งคำ
 
1. นางพิศมัย  บึงไกร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวประภัสรา  ประกอบผล
 
1. นางกุลธิดา  จรรยากรณ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.9 เงิน 49 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงชนรดี  ครองยุทธ
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  บรรบุผา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญช่วย
4. เด็กหญิงอริศรา  เห็วชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอริศรา  หนองเป็ด
 
1. นายรังสรรค์  มั่นใจ
2. นางศรรษณ๊  อนันต์เรือง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกชพรรณ  จันทร์ส่อง
2. นางสาวกรรณิกา  พรมชาติ
3. นางสาวจันทรภรณ์  กล่ำกลาง
4. นางสาวสุนิตา  ชาประดิษฐ์
5. นางสาวอรัญญา  พันพงศ์แข็ง
 
1. นางทองศรี  พรสี่
2. นางศรรษณี  อนันต์เรือง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.99 เงิน 30 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  หงษ์มณี
 
1. นางสาวสิริแพรว  คงสบาย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.26 ทอง 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐกุล  วิภูษิตสมบูรณ์
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.66 เงิน 9 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ปัญญา
 
1. นายวรพงศ์  ปรัสพันธ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกวินนา  คูญเลสา
 
1. นางจิระภา   สินธุประสิทธิ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 44 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายประกาศิต  ศรไชย
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เนตรสง่า
 
1. นางสาววรรณวิมล  บัวงาม
2. จ.ส.อ.จุฑารัตน์  มงคลแก้ว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกฤติกา  แตงโสภา
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชาติศรี
 
1. นางอนงค์  สารสิทธิธรรม
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐพล  กัญญาบัตร
2. เด็กชายพันกร  สีแสง
3. เด็กชายภาณุพงษ์  วงศ์มณี
4. นายยุทธนา  สุวรรณะ
5. เด็กชายวรนันท์  อักษรกลาง
6. เด็กชายวรเมษ  เจตเขตการณ์
7. นายวุฒิชัย  เชื้อทอง
8. เด็กชายอภิมุข  สุตะโท
 
1. นายยงค์  พรมแก้ว
2. นายนัทพล  มาคูณตน
3. นายสุรพล  ทางทอง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 22 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายธีระภัทร  เฉลิมศิลป์
2. นายศรายุทธ  แสนดี
3. เด็กชายศุภกานต์  เสาร์คำ
4. นายสราวุฒิ  แก้วบุญเรือง
5. นายสหภาพ  จิตเงินมะดัน
6. นายอภิสิทธิ์  บุญรอด
 
1. นายอานุสิน  สีชนะ
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 31.92 เข้าร่วม 48 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยสัตย์
2. นางสาวณัฐมล  ภู่สีทอง
3. นายปฎิพล  แสนหยุด
4. นายพุฒิพงศ์  พระชัย
5. นายภูวนาท  นาคำรอด
6. นางสาวยลลดา  สีลามน
7. นายวรรณชัย  วงคำ
8. นายวิศรุต  ธนาคุณ
9. นางสาวศกลวรรณ  พรหมทอง
10. นายอรรคชัย  ทำคำทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เรือนเจริญ
2. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
3. นางสาวชุติมณฑน์  บาดาล
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ลา
2. เด็กชายธนสิน  จินดา
3. เด็กหญิงนิภาพร  พลเยี่ยม
4. เด็กชายศุภวัฒน์  กองบัว
5. เด็กหญิงเมริษา  เกษศิริ
 
1. นางหทัยรัตน์  รุ่งธนศัดก์
2. นางจุลนี  คำมุน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายกอบเดช  คำสาย
2. นางสาวปัญญาพร  โคตรมนตรี
3. นายพิษณุ  เดยังรัมณ์
4. นางสาววิชุดา  ทาทอง
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภูมิทอง
 
1. นายวินิจ  แสงงาม
2. นางศิริลักษณ์  เหล็กดี
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุญเชิญ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  แสงงาม
3. เด็กหญิงวัชราพร  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวนันทกานต์  สวัสดิ์พงษ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาวสุนารี  แสนทวีสุข
2. นางสาวสุมิตตรา  ภูมิคำ
3. นางสาวแพรวพรรณ  สิงหัสสา
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
2. นายวีระยุทธ  หลงกุล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 24 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทวีการ
2. เด็กหญิงชุตินา  อารีรมย์
3. เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ศรีพราย
 
1. นางสาวผกาแก้ว  เอกก้านตรง
2. นางอุทัยวรรณ  โสภาพิศ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 56 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายจักรพันธ์  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวบุญธิดา  นามมาลี
3. นางสาวอรวรรณ  วัยวุฒิโธ
 
1. นางสาวฐิติรัชช์  ไตรวัฒนธงไชย
2. นางสาวพัชรินทร์  พานอิ่มมะเริง
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.4 ทอง 36 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายจิระพัฒน์  มุ่งดี
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84.75 ทอง 44 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  ประทุมมา
 
1. นางสาวเอกรัก  พันสาย
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 78.8 เงิน 42 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายกฤษณะ  โพธิราช
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายสุภัทรชัย  พวงเพชร
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 20 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิการ์  อินทร์เลิศ
2. นายกฤษดา  บรรเทิง
3. นายจตุพร  ศรีแจ่ม
4. นายจักรกฤษณ์  ประทุมมา
5. นางสาวจิรภา  ธานี
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  กาสา
7. นางสาวชนนิกานต์  พิลาสันต์
8. นายณัฐนนท์  แก่นจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ถิ่นขาม
10. เด็กชายดนัย  พวงพั่ว
11. นายต้อม  นีระมนต์
12. นายธนากร  ทองอ่อน
13. นางสาวนนทิยา  ขันทอง
14. นายนราทร  ใจเพียร
15. นายปฏิภาณ   คูณเสมอ
16. นายพิษณุพงษ์  เมืองจันทร์
17. เด็กหญิงมริสา  สมสมัย
18. นางสาววรัณฎา  บุดดาพรม
19. เด็กชายศิวะพล  ศรีโภชน์
20. นางสาวสุดารัตน์  เต่าคำ
21. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โทถม
22. นายสุภัทรชัย  พวงเพชร
23. นายอนุเชษฐ์  อินธิไชย
24. เด็กหญิงอรชพร  ลาผ่าน
25. เด็กชายอาชาไนย  บรรเทา
26. นางสาวเบญจมาศ  ดีโสม
27. นางสาวเบญจมาศ  แก้วเนตร
28. นางสาวเบญญทิพย์  สายทอง
 
1. นายอภิชาติ  ทองแจ่ม
2. นายนรัญ  มณีนิล
3. นางสาวเอกรัก  พันสาย
4. นายสากล  นูคำเฮือง
5. นายสถาพร  โลมารักษ์
6. นางรัติกร  คงนิล
7. นางสาวโสรัจจิ  ปทุมทอง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปรมพล  ดวงทอง
2. เด็กหญิงอมลรดา  จันทะวงศ์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
2. นายณิชพงศ์  บุตราช
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคติยา  คำเคนบ้ง
2. เด็กชายศราวุธ  ปัจฉาพร
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 20 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายธนวัฒน์  เจียวิริยะบุญญา
2. นายอัตรา  เพิ่มศรี
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายสุทธิชัย  คำมินเสก
2. เด็กชายเจตพล  ไชยพจน์
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 40 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายณัฐวุฒิ  พรหมชุณห์
2. นางสาวรัตนพร  นามศรี
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ฉวีรักษ์
2. เด็กชายเรืองศักด์  สิงห์ดำ
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวนาตยา  ยวนยี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายขวัญ  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กชายสุรพงษ์  พิลาศรี
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนิสาชล  ศรีลาภา
2. เด็กหญิงรัตวัลย์  พิมพ์ชาย
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายอารมย์  บุญห่อ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวสุนิสา  ศรีบ้านบาก
2. นางสาวสุรัตน์ดา  ปั้นริ้ว
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายอารมย์  บุญห่อ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวนิภาพร  ผลชะอุ่ม
2. นางสาวรุ่งนภา  กวนชาบัน
 
1. นางดวงใจ  เคนนี่
2. นายสุระชัย  ชอบเสียง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาววรวรรณ  ตุลยสุวรรณ
2. นายวรวัฒน์  โชคนัก
 
1. นางทิพวรรณ  ศรีภาค์
2. นายศตพุทธิ์  แสนทวีสุข
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์เสนา
2. เด็กชายสมยศ  เกิดสุวรรณ
3. เด็กชายอำนาจ  แสนทวีสุข
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์   จำปาจูม
2. นางสาวณัฐวดี  บุญเที่ยง
3. นางสาวภาวดี  เข็มพันธ์
 
1. นางสุภัตรา  ปริสุทธิกุล
2. นางสาวนาตยา  ยวนยี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 9 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวจิรากาญน์  พันละบุตร
2. นางสาวรณวี  สิมาวัน
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.2 ทอง 8 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันติยา  อรรคธรรม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  พวงผกา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมสว่าง
 
1. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
2. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวฉัตรวลัย  สุตาวงศ์
2. นางสาวรัตติกาล  ศรีสุข
3. นางสาววริศรา  บุญบุตร
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกอกนกรักษ์  เพ็นนุ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ภาคพรม
3. เด็กหญิงสุพรรณี  วรรณเวช
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายกรวิทย์  ปัญญาใส
2. นางสาวจินดารัตน์  พันธ์ทองดี
3. นางสาวยุภารัตน์  บุญสูง
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 49 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุตรโท
2. เด็กหญิงจินตนา  โสสา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์คำเหลา
4. เด็กหญิงประภาภรณ์  ชัยรถ
5. เด็กหญิงอรณี  ทองรส
6. เด็กหญิงอุบล  จุลหอม
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
3. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  ราษี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ขันทอง
3. นางสาววรรณกาล  แก่นจันทร์
4. นางสาววรรณภา  วรพิมรัตน์
5. นางสาววัชราภรณ์  นีระมนต์
6. นายเกรียงไกร  เจริญ
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
3. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.71 ทอง 26 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภา  อินทะพิมพ์
2. นายธีระชัย  ทารักษ์
3. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีพรม
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์โพธิ์
2. นายนพรัตน์  แก้วอนันต์
3. นางสาววัชราภรณ์  วงค์อินทร์
 
1. นางจงกลนี  อาษาสิงห์
2. นางบุญณิสา  คำประภา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงปรเมศ  ยกแสง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เต็มดวง
3. เด็กหญิงเพชรสุภา  มุสิกวัน
 
1. นายสมโภชน์  สุภะนามัย
2. นางสุภาพร  แต้สงเคราะห์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจริยา  ทีอุทิศ
2. นางสาวนงคราญ  สุวรรณคำ
3. นางสาวบังอร  โลทัง
 
1. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนุธิดา  ชุมภูเมืองชื่น
2. นางสาวอาภรณ์ศิริ  คูณพันธ์
3. นางสาวเกศราพร  บรรเทา
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฏร์
2. นายประธาร  วสวานนท์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.17 ทอง 38 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสิริรัตน์  หงษ์วิเศษ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์คง
3. นางสาวอรวรรณ  คงมั่นสถิตย์กุล
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฏร์
2. นางลำเพย  เรืองคำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.91 ทอง 16 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวพิมพ์  เถาว์ทุมมา
2. นางสาวสุธาทิพย์  พานิช
3. นางสาวสโรชา  พยามาตร
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวทิพวรรณ  อินทะมาตร
2. นางสาวสุธาทิพย์  พิมพ์พัฒน์
3. นางสาวอนุธิดา  สาวันดี
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฏร์
2. นางลำเพย  เรืองคำ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พูลสว่าง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมพุฒ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วยก
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้
2. นางสาวสวิทย์  ทองไสล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพวงผกา  นามการ
2. นายศุภชัย  คุลทิ
3. นางสาวอมรรัตน์  สิมาวัน
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้
2. นางจิตติมา   วัฒราช