สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทิรา  คุณพรม
 
1. นางสาวรุจพร  ศรีบรรพต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวฐิตารีย์  นนทะสิงห์
 
1. นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  ศรีธิราช
 
1. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 60 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  มูลทากูล
 
1. นางสาวสุธาสินี  แสนบุญศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 49 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  การินทร์
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสุพรรณี  สุดสนธิ์
 
1. นายสมโภช  บรรณารักษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.96 ทอง 27 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ทาซ้าย
2. เด็กหญิงพิศนภางค์  มุขขุนต์
3. เด็กหญิงอริยาพร  สุดแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
2. นางสาวอาภรณ์  ริยะบุตร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายจิรัฐฏ์  มุทาพร
2. นายทศพร  สังสาวัตร
3. นางสาวเปรมกมล  โยวะกา
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
2. นางสาวอาภรณ์  ริยะบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงอนิตตยา  สุพร
2. เด็กหญิงเนตรพิกุล   พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกุลจิรา  โพธิพรหม
2. นางสาวศิริพร  คงสมบัติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวพนิดา  บุตรหลอด
2. นายอดิศักดิ์  ศรีสิน
 
1. นางสุจิตตา  สมสาร์
2. นายปรีชา  จำปาทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงวรุณประภา  วรสาร
 
1. นางสถาพร  สิมลา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนาฏยา  ชนะเทพา
 
1. นางภาพิมล  บุญภา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 31 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  คำเฉลา
2. เด็กหญิงชลิดา  บุดดีวงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  ยินดี
 
1. นางสาวสมพิศ  อินทร์ชำนาญ
2. นางเอื้องอุทัย  จันทรประทักมี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาววรรณภา  นันทพล
2. นางสาววิลัยวรรณ  วงษ์สาสิน
3. นางสาวสุภารัตน์  เคนคำพัน
 
1. นายฟ้าสว่าง  ไชยเชฐ
2. นายวสันต์  ผูพงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 45 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พิมพนอม
2. เด็กชายสุรบดี  ทะแพงพันธ์
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เนื่องภักดี
 
1. นายวชิรดล  คำศิริรักษ์
2. นางวรรษชล  ภูลวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวฆรณี  สมศรี
2. นายวีระพล  นะโพธิ์
3. นายไพรวัลย์  ชินบุตร
 
1. นางอรัญญา  วสันต์
2. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญพืช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียบมาก
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุพร
2. นายรัฐนันท์  สกุลสารทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนวิชญ์  ทวีอุทิศ
2. นายวิทวัส  ป้องกัน
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
2. นายเอกภพ  เฟื่องสำรวจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ขจร
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสุนิสา  ผงพิลา
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรินทร์   มัคคารมณ์
2. เด็กหญิงอณัญญาภรณ์  ไกรรัตน์
3. เด็กชายอันดา  มาปังโม
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม
2. นางสาวศศิทรณ์  ฟองอ่อน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 43 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีอุบล
2. นางสาวสุภาวดี  เรืองจันดา
3. นางสาวสุภาวดี  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวฐานิสา  พลายวิเคราะห์
2. นางสาวนีรนุช  สลอดสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชะลอศรีกุล
2. เด็กชายนิธิพงษ์  พื้นทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  ดาวเรือง
 
1. นางสาวปรารถนา  บุญหว่าน
2. นางสาวจินดาหรา  ราชาฐา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพรรธิภา  คำทอง
2. นางสาวพิมพกานต์  โพธิ์สาฮาด
3. นางสาววรัญญา  โคตรบุตรดี
 
1. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว
2. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.7 เงิน 30 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายนราธิป  ริยะนิจ
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงโพธิ์
3. เด็กหญิงศุภธิดา  ชาคริเวช
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นางสาวมณฑาทิพย์  เทวีพันธ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 40 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวยวนจิตร  พรมรัตน์
2. นางสาวศิริประภา  บุญใส
3. นางสาวเพียงโสม  สุทธิประภา
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นายกิตติยา  วงชาชม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 58 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดอนเทพพล
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จันนวน
3. เด็กชายวิษณุ  โพธิวัฒน์
 
1. นายปลวัชร  หวังยศ
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์โคตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.2 ทอง 11 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกุสุมา  แก้วดวงดี
2. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณสาร
3. นางสาวแพรพลอย  อ้อยรักษา
 
1. นางสาวสุพัตรา  พันโภคา
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรชยา  โจมสติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 28 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  หาญดี
2. เด็กหญิงสุรางคนา  พิมลา
 
1. นายยรรยง  ลอยหา
2. นางสาวเกวลิน  มาสม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายคฑาวุธ  พลนันท์
2. นายนัฐพล  ชมเชยรัตน์
 
1. นายยรรยง  ลอยหา
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา   ชรากลาง
2. เด็กชายอภิศักดิ์  มิเล
 
1. นางลำไพร  กวีกรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายธัชพล  วันโนนาม
2. เด็กชายอภิเสก  บุญประสงค์
 
1. นางลำไพร  กวีกรณ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มุงคุณคำซาว
2. เด็กหญิงนภาพร  สลักเพชร
3. เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรตะกั่ว
4. เด็กหญิงอนาวิลา  วิริวัฒน์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วรรณรถ
 
1. นายเอกพจน์   เพ็ญสุวรรณ
2. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาภรณ์  แจ้งไพร
2. นางสาวนฤทัย  ชัยวิเศษ
3. นางสาวสุธัญญา  ชัยวิเศษ
4. นางสาวสุมิตตา  นาดี
5. นางสาวไพลินทร์  แสงสุข
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  คำพิมูล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วบัง
3. เด็กหญิงลักษิกา  รินทะรัตน์
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ดำพรรด์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ว่องไว
 
1. นางพรพิไล  บุญเลิศ
2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชฎารัตน์  อุทัย
2. นางสาวชนิดา  วิณโรจน์
3. นางสาวบุษดี  วิชาพูล
4. นางสาวปาลิดา  ปัญญามี
5. นางสาวเยาวเรศ  พรมกสิกร
 
1. นางพรพิไล  บุญเลิศ
2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายจงกล  ไทยวังชัย
2. นางสาวจันทร์ธิมา  วิยะโส
3. นางสาวธัญญลักษณ์  บุตรชอบ
4. นายธีรสิทธิ์  บุตรนนท์
5. นายนรากรณ์  สอนสุกอง
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
2. นางบุษบา  พัสดร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  แสนพิสาร
2. นางสาวจารุวรรณ  สำราญใจ
3. นายชัยณรงค์  ภูด่านวัว
4. นางสาวนุชนารถ  พรพันธ์นุกูล
5. นายศรายุทธ  ไชยขันธ์
 
1. นายสมภพ  มูลมี
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 14 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจริยา  ณานประสพ
2. นางสาวจินดาภร  มูลทา
3. นายชิดติชัย  เมืองยาม
4. นายดนัย  อุดมจิตร
5. นายดารกร  มากเพ็งมี
6. นายปฏิพัทธ์  จันอ้วน
7. นางสาวปนิฎฐา  ไชยนคร
8. นางสาวประไพ  บุญเลิศ
9. นางสาวปารวัณ  ขามรัตน์
10. นายปิยะพงษ์  สีหามล
11. นางสาวพรรณนิดา  รัตนวงศ์
12. นายพานุวัฒน์  แก้วไวยุธ์
13. นางสาวรจนา  ดวงเลิศ
14. นายวิจิตร  เกิดชัยภูมิ
15. นายวิทวัส  แก่นนาคำ
16. นางสาววิไลวรรณ  ราษี
17. นางสาวศศิธร  ทองสุทธิ์
18. นางสาวสาธินี  ญาติคำ
19. นางสาวสายพิณ  หัตถประนิต
20. นางสาวไอลาดา  สุขผ่อง
 
1. นายประจักษ์  เกษแก้ว
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นางอัมรินทร์  นารินทอง
4. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
5. นายอารีย์  แสงสุวรรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกาญจนา  โหง่นลุน
2. นางสาวขวัญนภา  เรืองสา
3. นางสาวจินตนา  นิลคง
4. นางสาวดอกแก้ว  ใต้สันเที๊ะ
5. นางสาวธัญญารัตน์  โคตรสวรรค์
6. นางสาวนายทศพล  สุทธิประภา
7. นายนิพัทธ์  พลราชม
8. นางสาวนิสาชล  แสดง
9. นายภานุพงษ์  ประวัติ
10. นางสาวมิ่งขวัญ  ฮาดดา
11. นางสาวศริญญา  แก้วนาง
12. นางสาวศศินันท์  ลีพรม
13. นางสาวสริฏา  เดชา
14. นายอดิเทพ  นาเมืองรักษ์
15. นางสาวอรยา  แจ่มจันทร์
16. นางสาวอัยรดา  จันทะ
17. นางสาวอารีรัตน์  อารีรมย์
18. นายอเนกพงษ์  ป้องนอก
19. นายเนติพงษ์  ประจักษ์โก
20. นางสาวไพรวัลยา  สัตย์ธรรม
 
1. นายสำเริง  วิลาวัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชีวทัศน์  ศรีสม
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 15 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวชญาพร  โคตรประจิม
 
1. นายณัฐพล  รักไทย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง 41 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ผดาเวช
2. เด็กหญิงพีโชบล  กมลเก่งเรียน
 
1. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  สมเพ็ชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.98 เงิน 44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ยืนสุข
2. นายอิทธิศักดิ์  ศรีลา
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.25 ทอง 7 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชนานันท์  นววงศ์เสถียร
2. นางสาวณัฏฐา  โทนนาคง
3. นางสาวนนทนัฐฎา  สิงหามาตย์
4. นางสาวปภัสรา  ภานุรักษ์
5. นางสาวพัณณิดา  สุขรมย์
6. นางสาวภัทราภรณ์  มากเพ็งมี
7. นางสาววารุณี  ภูที
8. นางสาวศิรินาท  คำพิพากษ์
9. นางสาวอมรรัตน์  เครือสุวรรณ
10. นางสาวโศรดา  ท่าปัญญา
 
1. นางกานดา  เจริญดี
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นายเพียรพิศ  ศรีปิยพันธ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 52 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวบาล
3. เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลคำ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สิทธิพัมน์
5. นางสาวนุสบา  เหลากุล
6. นางสาวพรนิภา  เชียงคำ
7. เด็กหญิงพิธา  ไชยสุบ
8. เด็กชายภาสกร  โพธิ์สว่าง
9. เด็กหญิงมนศรันย์  นิลเกตุ
10. เด็กหญิงยลธิดา  แสนโคตร
11. นางสาววรุฒ  บุตรพรม
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มะหาแก้ว
13. นางสาวอาทิตยา  ศรีวรสาร
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  สายเพชร
 
1. สิบเอกอัครเดช  ตรงใจ
2. นางสาวมณีรัตน์  รัตนเพชร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศรีผา
2. เด็กหญิงวิภวาณี  คลังทอง
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.5 เงิน 16 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  นิลเกต
2. นางสาวอุบลวรรณ  วงศ์สูงเนิน
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 52 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิย์รดา  ฉิ่งวังตะกอ
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73.5 เงิน 47 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยเพ็ชร
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงพิรุณ  แซ่ลี้
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสิทธิยา  พิลาแดง
 
1. นายสัญญา  ศรีนุกูล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  หนาดพรม
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  จุระไพร
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงทิพย์เกศร  ฮาดดา
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 51 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พระภูมี
2. เด็กหญิงสุณิสา  สุวรรณใจ
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงภารตี  ประวัติ
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 45 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พลเภรีย์
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง 8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  ศรีหาวงค์
2. เด็กหญิงลี่  สีโคตร
3. เด็กหญิงสุวนัน  อินทิ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายวิชิต  ครูรอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายกฤษฎา  พระภูมี
2. นายกฤษฎา  สุวรรณทิพย์
3. นายวิชัย  แสงสว่าง
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.5 ทอง 10 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายอานนท์  นาริเพ็ง
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายธนพงษ์  ดีพลงาม
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนนท์ชนก  สอนบาล
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 17 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  สมแก้ว
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา   รักชาติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  โนนทะขันธ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เจือบุญ
2. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
3. นางสาวนันทิดา  อิภา
4. เด็กชายพัฒณะพงศ์  สุขรักษา
5. เด็กหญิงพิมวิกา  แก้วมุงคุณ
6. นางสาวพุทธิดา  อิภา
7. เด็กหญิงวันวิสา  ปัญญายง
8. นางสาวศรัญญา  สุขรักษา
9. นางสาวสุดารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์เสนา
11. นางสาวสุพัตรา  ผาสุทร
12. เด็กหญิงอทิตยา  สายสิน
13. เด็กชายอานนท์  นาริเพ็ง
14. นางสาวอารีญา  พลนันท์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  สวัสดิริทยะยง
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นายสากล  รักชาติ
3. นางจรรยา  ศรีมังคละ
4. นางวาสนา  หากันได้
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 26 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  คำพลทัน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จูงนาง
3. เด็กชายนภาพร  พรมโคตร
4. เด็กชายพลวัฒน์  สามารถ
5. เด็กชายสุรชัย  ชาดา
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายไสว  วรรณพรามณ์
3. นายภิรมย์  ทองหล่อ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายกิตติคุปต์  ลือชา
2. นายพรรษวุฒิ  ทองมหา
3. นางสาวพินรี  กันทะสี
4. นายพิพรรธพันธ์  จันทจร
5. นายยงยุทธ  พนาจารย์
6. นายวีระพันธ์  คำหมั่น
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.5 ทอง 17 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกชพร  สายแก้ว
2. นางสาวจันทวันน์  วงศ์จันดี
3. นางสาวจาริยา  ติดมา
4. นางสาวจิรวัฒน์  ดอนบุรี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีจิตร
6. นางสาวชัชดาพร  ติดมา
7. นางสาวชุติมา  พิมพาด
8. นายธนาคาร  กองพิมพ์
9. เด็กหญิงธิติมา  เลพล
10. นายธีระพงษ์  จันดาวงษ์
11. นายธีระศักดิ์  วงวรรณา
12. นางสาวนรินทิพย์  วงษ์วาน
13. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
14. เด็กชายบวร  สุริยะกาญจน์
15. นางสาวบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
16. เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ทิพโชติ
17. นางสาวพัชรินทร์  วรรัตน์
18. นางสาวพุธกิจ  อินไธสง
19. นายภราดร  วารุกะ
20. นายภีมพจน์  สุขกุล
21. นางสาวมณีรัตน์  พนมเริงศักดิ์
22. นางสาววรรณิศา  จันทร์เสนา
23. เด็กชายวราวุฒิ  นันทะลาด
24. นางสาววาศิณี  โสดา
25. เด็กหญิงวาษิฐี  จันทวงค์
26. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
27. นางสาววิชญา  โพธิรุกข์
28. นายวุฒิชัย  มีมูลทอง
29. นายวุฒิพงษ์  แก้วเทพ
30. นางสาวศศินา  โกศัลวิตร์
31. นางสาวศศิวิมล  ตุ้มคุ้ม
32. นายศุภกร  เมืองปลอด
33. เด็กชายสรวิชญ์  เทียนสุคนธ์
34. เด็กหญิงสิริขวัญ  วันทาหวัด
35. เด็กหญิงสุกัญญา  มะลานวล
36. นางสาวสุวนันท์  ซามาตย์
37. นางสาวสโรชา  มณีเนตร
38. นายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
39. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศิลาไศล
40. เด็กชายอิทธิพงษ์  ราชหงส์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
2. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
3. นายปริญญา  อุณาพรหม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นางยุภาพร  ศรีโคตร
7. นายบุญสม  พิมพ์ดี
8. นายสุเมธ  ภาพันธุ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 49 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมบุญทา
2. นางสาวกมลชนก  เรืองเสนา
3. นางสาวกมลนิตย์  ศรีพลเรือน
4. นายกรวิชญ์  จุลโยธา
5. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์แซง
6. นายคุณากร  จันทร์แก้ว
7. นายจักรพรรดิ  แสนพิสาร
8. นางสาวชุตินันท์  ฤทธิ์ประดิษฐ์
9. นายณัฐพร  พันแสน
10. นายณัฐวุฒิ  ไพบูลย์
11. นายณัฐศาสตร์  ลีรัตน์
12. นางสาวทรายทอง  จันทร์เพ็ง
13. นางสาวทิพากร  ศิริคุณ
14. นายธนพงษ์  มะหิเดช
15. นางสาวธนัชชา  สิงห์เสนา
16. นายธีรพล  กงสันเทียะ
17. นางสาวนิธิตา  น้อยธิ
18. นางสาวปภัสสร  แสนบริสุทธิ์
19. นางสาวปาริยา  ราษี
20. นายฤทธี  สีนอ
21. เด็กหญิงลดา  หลีดินซุด
22. นางสาววรัญยา  พิมพ์อินทร์
23. นางสาววันวิสา  วงษ์ณรัตน์
24. นายวีระยุทธ  เฉยทุม
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสาเหม
26. นายสิริภัทร  หัดคำหมื่น
27. นางสาวสุชาดา  สายตา
28. นายสุทิวัส  กุลวงศ์
29. นางสาวสุนิตา  คุณกันหา
30. นางสาวสุนิสา  กินรีโดน
31. นางสาวสุพัตรา  เพี้ยมูล
32. นายอดิเรก  ทุ่งคำ
33. นางสาวอนันธิญากร  พิมพ์ศรี
34. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ
35. นายเทวราช  ภูบัวบาน
36. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมวงค์
37. นางสาวโยธิกา  ฮาดดา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
3. นายทัศรัญ  อุปครราช
4. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
5. นายวราวุฒิ  จินดา
6. นายอภิชาติ  คำสวัสดิ์
7. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
8. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.7 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายธนากร  ชัยฤทธิ์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.2 เงิน 40 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายอินทร์ทอน  งามสมบัติ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญามาศ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาพร  สีไสย
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 47 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายนรินศักดิ์  แก้วเสียง
 
1. นายน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายพัชรพล  โพญะโทก
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 39 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  จูมแพง
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกัลยารัตน์  แสนแพง
 
1. นางศุพิสรา  ณรงค์ชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.4 เงิน 43 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  ไตยวง
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพิริยะพงศ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 17 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวมนทิรา  อ้นพรม
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 20 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสิรินยา  พิศาลาเศษฐพงษ์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายญาณุวุฒิ  บัวโรย
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.2 เงิน 44 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  อุทัยบาล
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 28 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  ก้อนแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 42 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  พักแพง
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 10 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วจอมพล
2. เด็กชายจีรณะ  จันมาลา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาเวียง
4. เด็กชายชญานนท์  ใจหาญ
5. เด็กหญิงชลลดา  ตาลสิทธิ์
6. เด็กหญิงชไมพร  อินทนนท์
7. เด็กหญิงฐิติพร  ประสมคุณ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีแสน
9. เด็กชายตนุภัทร  ปัดถาทุม
10. เด็กชายธนวัฒน์  ปริญญา
11. เด็กชายธนาวุธ  ศิลาคม
12. เด็กชายนลธวัช  รัตนเสมอ
13. เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงห์เพ็ญ
14. เด็กชายประกิต  บุตรแสน
15. เด็กหญิงปวีณา  ผุยชา
16. เด็กชายพงศธร  โภชน์พันธ์
17. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พัสนัน
18. เด็กชายพชร  ไชยวงค์
19. เด็กหญิงพีนรี  กันทะสี
20. เด็กหญิงภัทรจีรา  ภูแซมโชติ
21. เด็กชายภูวดล  เจียรกุล
22. เด็กหญิงลักษิกา  หอมสมบัติ
23. เด็กชายวิสิตพล  ตุจันโต
24. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เหล่าพิสัย
25. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ษา
26. เด็กหญิงศุจินธรา  ทองยา
27. เด็กชายศุภกร  ประกอบกิจ
28. เด็กชายศุภชัย  บุตรด้วง
29. เด็กหญิงสุพาภรณ์  ดงมูลน้อย
30. เด็กชายอนุชิต  ไสโยธา
31. เด็กชายอรรถกร  อาสาเขต
32. เด็กหญิงเกวลี  วงศ์จินต์
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุปินะ
2. นางสาวกรกนก  บุตรนนท์
3. นางสาวจีรนันท์  เวชสาน
4. นางสาวชุลิตา  นันทะชัย
5. นายณัฐวุฒิ  สุปินะ
6. นางสาวดาราวัน  สายจันดี
7. นายทศพล  นาใจปัด
8. เด็กชายนภาพร  พรมโคตร
9. นางสาวนันธิยาพร  เนื้อไม้หอม
10. นางสาวปทุมรัตน์  นาหัวหนอง
11. นางสาวปรารถนา  ศรีโภค
12. นายปรีชา  หนูกิจ
13. นางสาวปวีณา  อุทุมภา
14. เด็กหญิงปิยฉัตร์  ดอนวิจิตร
15. เด็กหญิงปิยนุช  สว่างแสง
16. นายพงษ์ศธร   พรมเขต
17. นายพงษ์สิทธิ์  กองสี
18. นางสาวพรรณิภา  เสนาพล
19. เด็กชายภราดา  พรเพชร
20. นางสาวภาวิณี  สาที
21. นางสาวมนัสนันท์  กั้งกลาง
22. นางสาววรัญญา  มโนศรี
23. นายวสันต์  ปวงปะชัง
24. นายวิเชียร  จุลเศียร
25. เด็กชายวีรพงษ์  หมื่นชนะ
26. นางสาวสิริวิมล  ไข่มุก
27. นางสาวสุจิตรา  แคนหนอง
28. นางสาวอรอุมา  โพธิ์น้ำเที่ยง
29. นายอุเทน  ทองดี
30. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำตรงใจ
31. นางสาวเปรมฤดี  ภูมิเศษ
 
1. นายกิตติ   พรวุฒิพันธุ์
2. นายสุระชัย  นาอุดม
3. นายไสว  วรรณพรามณ์
4. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
5. นางสาวรุ่งทิวา  การะกุล
6. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
7. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
8. นางศรินประภา  สมทิพย์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.7 ทอง 17 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายฉานพล  ลอยหา
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายนเรศ  สวรรณคร
4. เด็กหญิงบังอร  วงค์อินอยู่
5. เด็กชายพงษ์ศกร  ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงมินตรา  ห้าวหาญ
7. เด็กหญิงรุจิรดา  วังทะพันธ์
8. เด็กชายสิริวัฒนายุทธ  สอนการ
9. เด็กชายอนุชิต  ชัยนาม
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิลเกตุ
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
3. นางสุพัตรา   รักชาติ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 30 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายคุณากร  ไชยเลิศ
2. นายณัฐวุฒิ  สารคำ
3. นางสาวทินรัตน์  ชินโคตรพงศ์
4. นายพงศธร  นามพิลา
5. นายวีรยุทธ  พรมกุล
6. นางสาวสุชานาถ  ผ่องแผ้ว
7. นางสาวอรญา  ศรีคัดเค้า
8. นางสาวเจนจิรา  พลพิลา
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
3. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  พลโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปาละวงษ์
3. เด็กหญิงดุริยนาฏต์  บุดดีวงษ์
4. เด็กหญิงนริศรา  ฝ่ายบุญ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อัญทะปัญญา
6. เด็กหญิงปิ่นประภา  เขียวเชย
7. เด็กหญิงพัชฌา  เลาะหะนะ
8. เด็กหญิงวิชุดา  ทองทา
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
3. นางสุพัตรา   รักชาติ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 46 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัดดาว  จันดีทม
2. เด็กหญิงนันทนา  นันทะมาตย์
3. เด็กหญิงนันธิดา  นันทะมาตย์
4. เด็กหญิงปนัดดา  เรียงน้อย
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงศ์ชาญศรี
6. เด็กหญิงสุทธิตา  บุญกองสี
7. เด็กหญิงสุนันทรา  ลาสุด
 
1. นางพรทิพย์  ตาไข
2. นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุริโยทา
2. นางสาวขนิษฐา  พระภูมี
3. นางสาวจุรารัตน์  วงค์ชุย
4. นางสาวดวงพร  สุวรรณกูด
5. นางสาวบุษกร  นามมนตรี
6. นางสาวประภาพร  สายสี
7. นางสาวปรียานุช  ชุมพล
 
1. นางพรทิพย์  ตาไข
2. นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี
3. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 40 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุทุมมา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ยังเมือง
4. เด็กหญิงบุษบา  ศรีนา
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  เพ็งมี
6. เด็กหญิงภาวิณี  ชัยเนตร
7. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เรืองสา
8. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสงัด
9. เด็กหญิงวิมล  มะลิมาตย์
10. เด็กหญิงศิวพร  อุตตามาตย์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรไธสงค์
12. เด็กหญิงอนุสรา  ทองจันทนาม
13. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์ทอง
14. เด็กหญิงเจนจิรา  อามาตรมนตรี
15. เด็กหญิงเยาวภา  จวยชัย
 
1. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
2. นางบุญสม  นาคเสน
3. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
4. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 43 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  อามาตมนตรี
2. นายทรงกรด  ดำดา
3. นายธีระวัฒน์  ภูวนารท
4. นางสาวนวพร  ศรีคัดเค้า
5. นางสาวพรพิมล  ทองเมือง
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิลนี
7. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วไพลิน
8. นางสาวศิรินภา  นาแว้น
9. นางสาวสุกัญญา  น้อยจันทร์วงษ์
10. นางสาวสุชานันท์  บุญญาพิทักษ์
11. นางสาวสุทธิดา  สีเมือง
12. นางสาวสุพัตรา  อามาตรมนตรี
13. นางสาวสุภาภรณ์  พุทธวงค์
14. นางสาวสุวนันท์  มูลสันเทียะ
15. นางสาวเรือนแก้ว  พรหล่อ
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
3. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
4. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  คำสุย
2. นายธีรภัทร  คุณพรม
3. นายยุทธการ  พันหนองบัว
4. นายเกียรติศักดิ์  สาทะวงศ์
5. นายเมธี  ทำดี
 
1. นายจักรพงษ์  กลมลี
2. นางจันทนา  คำปันอ่อน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.67 ทอง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์   ศาลางาม
2. นายเนติพงษ์   กองอรัญ
 
1. นายเจษฎา  ไชยเชษฐ์
2. นางสาวดวงมาลา   พันธ์หล้า
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงภัครมัย  จำปากุล
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปิยธิดา  สิงห์นนท์
 
1. นายจิระศักดิ์  โฮมพิมพ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นางสาวเฟื่องรัก  โพธิ์ไทรย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐหภัทร  ศรีประสงค์
 
1. นางขวัญชีวา  จริญสูงเนิน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 40 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  โยมโตร
 
1. นายเสน่ห์  ไม้แสนดี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  จันทร์หล้า
 
1. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายอธิโชค  นันตะรัตน์
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายอานุภาพ  แสนมาโนช
 
1. นางสาวรติรมย์  บึงราษฎร์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 17 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจนัญญา  ขัตติยะบุตร
2. เด็กชายธีรภัทร์  มั่งมีศรี
3. เด็กหญิงพิชญา  มหานิล
4. เด็กหญิงสุภานิดา  จอมทอง
5. เด็กหญิงอรปรียา  พันเหล็ก
 
1. นายตรรญติภัทร์  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวจันทร์จิรา  อำคา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 31 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีธิราช
2. นายสิทธิพล  ศาลางาม
3. นางสาวสุธิชา  เกื้อกิ้ม
4. นางสาวสุพิชญา  จอมทอง
5. นางสาวอรทัย  โพธิ์จันทร์
 
1. นายตรรญติภัทร์  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวจันทร์จิรา  อำคา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  กิณเรศ
 
1. นายเวชศักดิ์  หลักชัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.76 ทอง 37 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  เชลงศักดิ์
 
1. นางวาริน  วรรณาวงศ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  สีหามาตร์
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.83 เงิน 21 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  พรมจักร
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนิตตยา  ปรางชาติ
2. นางสาวศศิภา  น้อยชื่น
 
1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
2. นางชนาภา  ไพศาล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชนิสรา  สุจารี
2. นายสุริยนต์  นพคุณ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  สิทธิจันทร์เสน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.45 ทอง 11 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธงชัย  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีขัดเค้า
3. นายพิชัยชาญ  รัตนศรี
4. นายพิสุทธิ์  คงประเสริฐ
5. นายสิทธิ์ศักดิ์  หนันสีสุข
6. นายสุรศักดิ์  แสนศรีแก้ว
7. เด็กชายอรรถพร  คนหาญ
8. นายอลงกรณ์  แก้วแก่นคูณ
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
2. นายสันเพชร  ควรคำคง
3. นายเฉลิม  รัตนชัย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง 41 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุรีวรรณ
2. นายธวัชชัย  ปุริจันทร์
3. นายนันทวัฒน์  เหลาแก้ว
4. นายวรายุทธ์  สีทน
5. นายวัชรพล  ปัทวงค์
6. นายอนุชา  เตยสอย
 
1. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
2. นายธนวรรธน์  ดีพูล
3. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.67 เงิน 10 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกันทิมา  ช่วยญาติ
2. นางสาวกันทิมา  ช่วยญาติ
3. นายจรูญ  รูปสวย
4. นางสาวลลิตา  ผากาเกต
5. นางสาววรรณภา  เพ็งทอง
6. นางสาวสุมาตรา  ยิ่งเรงเริง
7. นางสาวอนุสรา  วรรณโน
8. นางสาวอินทิรา  น้อยวงศ์
9. นางสาวอุไลรักษ์  สุริวงศ์
10. นางสาวเกษสุดา  นพคุณ
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายกิตติชัย  จันทกอง
3. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาติชำนิ
2. เด็กหญิงกุลยา  พาพิจิตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อนันเต่า
4. เด็กหญิงพัชรี  ขวัญเติม
5. เด็กหญิงวริษษา  ไชยลือชา
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปฏิญญา  สร้อยกุดเรือ
2. นางสาวปรียานุช  บุตรนนท์
3. นางสาวปวันรัตน์  พลเสนา
4. นางสาวอุมาพร  หลักชัย
5. นางสาวเปรมฤดี  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวสุจิตตรา  จันทะบาล
2. นางสาวพีรพัฒน์  วิเศษ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 51 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงใจ  ภูมิชูชิต
2. เด็กหญิงนันธิดา  ปรีชา
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  ประกอบนัน
 
1. นางละเอียด  ประเสริฐสังข์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  พลับสวัสดิ์
2. นางสาววิภาพร  น้อยคำดี
3. นางสาวศศินิภา  นามโคตร
 
1. นางสาวสุจิตตรา   จันทะบาล
2. นางสาวอักษรวดี  กงทา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.99 ทอง 22 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชัชรียา  การุณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำ
3. เด็กหญิงมานิตา  สีชาวนา
 
1. นางไพบูรณ์  ทุมโยมา
2. นางวัฒนา  วิชัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขัตติยา  วงษ์ระคร
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทลาด
3. นางสาวศิริพร  เมืองแพน
 
1. นายนิยม  พลลาภ
2. นางนงคราญ  พลลาภ
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายรุ่งอรุณ  ไชยฤทธิ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85.75 ทอง 40 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  สีสุนนท์
 
1. นายชรินทร์  ยามดี
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรพันธ์  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวขัติยา  พาชื้น
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวนิยม
3. เด็กหญิงจีรุญาภาย์  จันทร์น้ำคำ
4. นางสาวชัชฎาพร  ด้วงหว้า
5. เด็กชายนพดล  กมลจิตร
6. เด็กชายนิติ  จันทร์วงศ์
7. นางสาวนุสรา  สุขวัน
8. เด็กชายปิยะพงษ์  มหาสมิตร
9. เด็กหญิงพาณีจันทร์  ภาคพรม
10. เด็กชายภูมินทร์  มุนศรีนวล
11. เด็กชายมินทราดา  พุฒเครือ
12. นายวายุ  สุขวัน
13. เด็กหญิงวิมลิน  แสนมนตรี
14. นายสินธุ  พนมมาศ
15. นางสาวสุดารัตน์  ศรีหมุดกุล
16. เด็กชายสุทธิดล  หลานวงศ์
17. เด็กชายสุนทร  ชัยมาตร
18. เด็กชายสุริยงค์  ทองสม
19. นางสาวสุุเบ็ญญา  หงษ์จุมพล
20. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทียนไทรสงค์
21. นายอดิศร  จันทร์ลาน
22. เด็กชายอดิศักดิ์  วิกุลเทพ
23. นายอดิศักดิ์  คำแดง
24. นายอภิชัย  จันทร์ลาน
25. นางสาวอาภาพร  อินทะวัน
26. นางสาวเครือวัลย์  ชาวชอบ
 
1. นายจักรี  วงษ์อักษร
2. นายนิคม  แป้นแจ้ง
3. นางสาวฐิติพรรณ  พันธุ์คณิศร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงณิศวรา  คำแสนสุข
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดีท่าโพธิ์
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณรัตน์
2. นายอนวัช  กันธุ
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนลธวัช  พันพรมมา
2. นายรัฐเขตต์  สกุลสารทอง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอจลญา  ต้อมทอง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูอากาศ
 
1. นายเจษฎา  วิณโรจน์
2. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 27 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายณัฐพล  มาปังโม
2. นายสุริยะ  เคนมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทรงสิริ
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สุริยวงค์
 
1. นายอภิวัตร์  มีศรี
2. นางสาวจิรารัตน์  ดาศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  บุตนาม
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ชมชื่น
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.5 เงิน 42 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพา  สว่างแสง
2. เด็กหญิงมาลิษา  วงค์แก้ว
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัฐวัณย์  กงบุราณ
2. นายปฐมพล  พรมกุล
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นายพีระวัฒน์  พิทักษ์วาปี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 36 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ช่างไชย
2. นางสาวธัญญาลักษ์  ชาภิรมย์
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายสุทิวัส  ดวงจำ
2. นายสุริยนต์  ศรีทอง
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 26 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิศรา  คนหาร
2. เด็กหญิงปิณิดา  เตโช
3. เด็กหญิงพรพนิต  มัชฌิโม
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวมะลิวัลย์  อะโคตรมี
2. นางสาวอนิตยา  ศิริสัตย์
3. นางสาวอภิญญา  ไกรศรี
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ออระศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงหา
 
1. นายวิศรุต   สมบัติบุญสวน
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายนพพร  ค่อมพันธ์
2. เด็กชายพัชรพล  นาใจนึก
3. เด็กชายศตวรรษ  เหมืองทอง
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนครินทร์  พินาธุวงค์
2. นายวสันต์  แก้วเทพ
3. นายเสกสรร  ธระที
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นายแสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  จันอ้วน
2. เด็กหญิงปริชมน  หลักคำ
3. เด็กหญิงวัลลญา  จิตนาม
 
1. นางพยอม  ดียา
2. นางแสงเทียน  ซุยโพธื์น้อย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวธนภรณ์  อามาตมนตรี
2. นางสาวศุภมาศ  เอกตาแสง
3. นางสาวสมมาศ  แก้ววิเศษ
 
1. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
2. นางอารีวรรณ  จุลโสม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 48 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนะมน  ชนะหาญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  รูปขันธ์
3. เด็กหญิงพลอยวรีย์  สิทธิเสน
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.17 ทอง 21 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  ลาโพธิ์
2. นายก้องนภา  พรมสอน
3. นายพากูล  บุญเวิน
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนวงษา
2. เด็กหญิงรุจิรา  จำปาชื่น
3. เด็กหญิงศศิภา  ชะนะบุญ
4. เด็กหญิงสุกันยา  รสดี
5. เด็กหญิงอภัสรา  ปุณริบูรณ์
6. เด็กหญิงอภิรดี  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
3. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนเซกา 1. นายพงษ์ศิริ  ดวงเกตุ
2. นางสาวรานีพร  สีชาวนา
3. นางสาววนิดา  บุตรโส
4. นายสรเดช  คะสาราช
5. นายหลักเมือง  สืบสิงห์
6. นายเอกพันธ์  สืบสิงห์
 
1. นายวันชัย  ศรีนาทม
2. นางศรีอำพร  ศรีนาทม
3. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.42 ทอง 56 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันสะพัฒ
2. เด็กหญิงจันทนา  รูปคม
3. เด็กหญิงจิตรลดา  นามกลาง
 
1. นายกิตติ  พรวุฒิพันธุ์
2. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 58 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวพุทธรักษ์  กลิ่นอ้ม
2. นางสาวรสสุคนธ์  แสงโพธิ์
3. นางสาวรัตน์มณี  ทองอด
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นางปัญญฎา  อินทวงศ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิฌา  นาแพงน้อย
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ภูอ่าว
3. เด็กหญิงอันธิดา  สมศรี
 
1. นายสมเจตน์  หาญมนตรี
2. นายสมพร  กมลธรรม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นายก้องสยาม  ทองดี
2. นางสาวนิรภา  พิลา
3. นางสาวอภิชญา  สุริยา
 
1. นางรัชนี  ชุณหปราณ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.5 ทอง 39 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  บูรณะขจร
2. เด็กหญิงสุนิษา  ทิจำปา
3. เด็กหญิงสุราลัย  พันบท
 
1. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.86 ทอง 13 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวชรินธร  เพียป้อง
2. นางสาวนุชจรี  ศรีพันดอน
3. นายอดิศักดิ์  นนทะมาตร
 
1. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรกมล  นามวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แห่วขัด
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.83 ทอง 47 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวนิธิพร  มูลสาร
2. นางสาวพิชญา  ปราบศัตรู
3. นางสาวมนทิราลัย  เชียงฉิน
 
1. นางประพรรณ  พิเภก
2. นางนิลรัตน์  ส่งศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 17 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มีสงเปือย
2. เด็กหญิงณัชชา  เหว่าขจร
3. เด็กชายราเชน  ใจหอม
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวดุจเดือน  จิตนาม
2. นายรวิชญ์  ทวนไธสง
3. นางสาวรุ่งนภา  สีภา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงมาย  กระทู้
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อัญฑะปัญญา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลาลม
 
1. นางพรพิมล  ใจสู้ศึก
2. นางสาววรรณภา  ภูมิโคตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวนุชนาถ  ทองสง่า
2. นางสาวประภาพร  อบเชย
3. นางสาวผกามาศ  แก้วศรี
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.65 ทอง 8 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจริยา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 33 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายคัตติยะศักดิ์  เสนามนตรี
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  คัดทะสิงห์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  มารัตน์
3. เด็กหญิงพรหมพร  ชัยสาคร
 
1. นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา
2. นางดวงเดือน   บุญใส
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพียรสิงห์
2. เด็กชายอรรถวุธ  ทองบ่อ
 
1. นางสาววรรณา  อุ่นคำ
2. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  วินทะไชย
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พิกุลทอง
2. เด็กชายรัชตะ  นันทราช
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
2. นางศิริอร  แสนโพธิ์