หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ม.มหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ถนอมพลกรังร.ร.กุดบากราษฎร์บำรุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสมภาร ตันสมรสร.ร.นาม่องดงนิมิตวิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางสาวประจิม มนต์อินทร์ร.ร.ร่มเกล้า สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ จันทะเสนร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ สพม.๑๙ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ถนอมพลกรังร.ร.กุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางกัลป์ลิกา เสมอพิทักษ์ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางวรรณคนา บุญเนาว์ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา สพม.๒๓กรรมการ
5. นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิร.ร.บุญวัฒนา สพม.๓๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ร.รเทพศิรินทร์ สพม.๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสนภูร.ร.บ้านค้อใหญ๋ สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาวกฤติยา เผ่ามงคลร.ร.บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางสุธินี เคนไชยวงศ์ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย หาญสีนาดร.ร.ประชารัฐพัฒนาการ จ.ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางจริญญา อัตถสารร.ร.กุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาวกฤชกร ไพคำนามร.ร.นาม่องดงนิมิตวิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ จูมแพงร.ร.ร่มเกล้า สพม.๒๓กรรมการ
5. นายบุญเกิด ศิริวรรณร.ร.ขามแก่นนคร สพม.๒๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางกุลวดี บงแก้วร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สพม.๒๕ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรค์ วงศ์ธรรมร.ร.ชุมชนบ้านกุดไห สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาวสุุมิตรา จำวงศ์ลาร.ร.กุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางสาวสิรินารถ ไชยตะมาตย์ร.ร.อากาศอำนวยศึกษา สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายณฐพงษ์ วงศ์ทิศลักษณ์ร.ร.บ้านคลองใบพัด สพป.นม.๓ประธานกรรมการ
2. นางงาม กิ่งนาคมร.ร.อนุบาลเต่างอย สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาววจิรา ชุมปัญญาร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ์ อุ่นจันทร์ร.ร.อากาศอำนวยศึกษา สพม.๒๓กรรมการ
5. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะนิติกรศาลจังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางโสภา ต่างสมบัติร.ร.ครบุรีวิทยา สพป.นม.๓ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร พองพรหมร.ร.ชุมชนบ้านกุดไห สพป.สน.๑กรรมการ
3. นายมนตรี นามศรีร.ร.บ้านค้อน้อย สพป.สน.๑กรรมการ
4. นายเฉลิม เสาร์เวียงร.ร.บ้านหนองหิน สพป.สร.๒กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ สมพงษ์ร.ร.กุดบากพัฒศึกษา สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินารถ สุมหิรันต์ร.ร.ประโคนชัยพิยาคม สพม.๓๒ประธานกรรมการ
2. นายไกยะสิทธิ์ มหาชัยร.ร.บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นายเสกสรร เจริญพรร.ร.บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางผ่องใสย์ บังบัวบานร.ร.ร่มเกล้า สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]