หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วงศ์จำปา โรงเรียนบ้านโพนแพงหนองยอ นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นางลักขณา แก้วหัวนิลโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นางยุภาภรณ์โก ษาแสง โรงเรียนบ้านชะโนด ๒ มุกดาหารกรรมการ
5. นางรุจิรา ทาศรีภูโรงเรียนห้วยหีบวิทยาธาร สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ พรหมพินิจโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ ไชยภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นายปกรณ์ สูนานนท์โรงเรียนบ้านนาดี อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
5. นางยุพิน โถคำนามโรงเรียนบ้านผักคำภู สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ เปลี่ยนคำ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันทา จิตต์เพียร โรงเรียนอนุบาลยโสธร โสธร เขต ๑กรรมการ
3. นางอรวรรณ รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภา โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางนารี ศรีโสภาพโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์ สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจินดา ก่อบุญโรงเรียนบ้านบะนกทา สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ศรีไทยโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางวรรณภา สมสายโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ยโสธร เขต ๑กรรมการ
4. นางอุดมวรรณ ประพัฒน์พงษ์โรงเรียนบ้านนาทราย นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นางวิวา มานะสารโรงเรียนบ้านไร่นาดี สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางกมลพร วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านตาด สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา คำหาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง นครพนม เขต ๒ กรรมการ
3. นางยุพิน สุจริตโรงเรียนบ้านตาลเลียน สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธิตรา ภูริปัญญาโรงเรียนบ้านโนนบอน อุบลราชธานี เขต ๔ กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ วัฒนประคัลภ์โรงเรียนเมืองสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี สายคำภาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้าง สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี สุวรรณทัตโรงเรียนบ้านดงสง่า สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางบุญเสริม ลาสอน โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ยโสธร เขต ๑กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ สิงหันต์โรงเรียนบ้านค้อ นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางบุญช่วย พันธ์เสนา โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณี กุตระแสงโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางประคอง พลหารโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางศรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านนาเวียง อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางจริญญา เกษมสุขโรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ทายะ โรงเรียนบ้านส้งเปือย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวารีย์ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกภู สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางยุพาพักตร์ สะเดาโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ขอนแก่น เขต๒กรรมการ
3. นางศิราณี สิงห์ปั้นโรงเรียนอนุบาลวานร(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยาง อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
5. นางสมสมัย ศิริบุตร โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านทิดไทย สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สิงห์ชาโรงเรียนบ้านหนองเม็ก มุกดาหาร กรรมการ
3. นางลำไพมณี สู่สุขโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางโชคดี คำเพชรดีโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านโนนกุง สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรนภา อัศวาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างาม สพป.สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นางอนงค์ ปวะภูโต ครูโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางลลิตา ผาใต้ ครูโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางวรรณา สมสนุก ครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
6. นางปรารถนา บุตรอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
7. นางอุบลรัตน์ หล้าชาญ ครูโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
8. นางพัชรินทร์ แสงชาติ ครูโรงเรียนชุมชนสร้างดู่ดอนเขือง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
9. นางประภัสสร ทัศนพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
10. นางสาวภัทราพร สิงหันต์ ครูโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
11. นางสาวพนา วิริยะเจริญกิจ ครูโรงเรียนบ้านอากาศ สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
12. นางดวงจันทร์ ฉายาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
13. นางสาวรัชดากร แว่นแคว้น ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
14. นางสุวรรณา พูมพิจ ครูโรงเรียนบ้านเสาวัด สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
15. นายโชคดี คำเพชรดี ครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต ๑กรรมการ
16. นางสาวญาณิกา อ้อมมณฑา ครูโรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
17. นางราตรี อินไชยา ครูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหารกรรมการ
18. นางละเอียด แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
19. นางชวนพิศ พลนาคู ครูโรงเรียนบ้านกุดสิม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
20. นายอภิชาติ ชมภูทัศน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางรัตติยา พร้อมสิ้นโรงเรียนวัดสุทธิมงคล สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางจินดา สุจริตโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยา หนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ ครูโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป.หนองบัวลำภู ๑กรรมการ
5. นางออมสิน สิงห์คำมาโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายศิวกร สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สดสะอาดโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางจิราพร รองเมือง โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวพัลลภา สมเกษตรินทร์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางพนาวัลย์ พรมเมือง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒ สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายจินดาบุตร วิชาคุณ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายวานิช รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อุดรธานี เขต ๑ กรรมการ
3. นางนภาวรรณ ไชยอุดม โรงเรียนบ้านหนองบัว อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวบังอร พลสีดา โรงเรียนบ้านนาขาม สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางอรดี ศุภรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ แสนสุภา โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายพรสวรรค์ ปัญญาบัณฑิตกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางสุชัญญา เยื้องกลาง โรงเรียนบ้านโจดตาล กาฬสินธุ์ เขต ๓ กรรมการ
4. นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยเชษฐโรงเรียนบ้านทิดไทย สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสันทนา หอทอง โรงเรียนอนุบาลดารณี หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ศรีสาร โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร ล้อมทอง โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สกลนค เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอนุภาพ บุญซ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภักดี โรงเรียนบ้านคำสำราญ อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
4. นางสาวธรรมนัด โถบำรุง โรงเรียนบ้านผักคำภู สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี หล้าหิบ โรงเรียนชุมชนบ้านพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางศรัณย์ภัทร อินทรชิวงศ์ โรงเรียนบ้านยางคำ สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางสายฝน มีชัย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
3. นางสาวสมสนิตย์ ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วก่า โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางแขนภา พาเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญพา อร่ามโชติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลบังสาหารวิภาคย์วิทยาคาร อุบลราชธานี เขต ๓ กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เขตโสภา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นางสมจิตร เลานวดวัน โรงเรียนบ้านหลุบเลา สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นางบุษกร เจริญไชย โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนท่าแร่วิทยา สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัชรี ยลวิชัย โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายวัชระ แง่พรหม โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวพีรดา แวงวงศ์ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาคาร) สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประวิตร กิตติธรรม โรงเรียนบ้านห้วยแสง สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ กาฬสินธุ์ เขต ๒ กรรมการ
3. นางสาวพรหมพร พรหมกสิกรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
4. นางเอมอร มาตะรักษ์ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เสือประโคน โรงเรียนบ้านโนนอุดม สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิรัชฎา เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศรีคิรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บุญประเสริฐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นายธานี สุขสร้อย โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
5. นายสิทธิชัย นามเดช โรงเรียนบ้านหนองลาด สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพงษ์นารถ แก้วก่า โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ คำเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ กัณหา โรงเรียนวัดศรีสุนทร บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
4. นางนิตยา ศรีวิพันธ์ุ โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสะอาด อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวศิริจินดา ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลพรรณนานิคม สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
6. นางสาวไทยรัฐ ยั่งยืน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สกลนคร เขต ๒กรรมการ
7. นายอัมพร สารโภคา โรงเรียนโคกก่องคูสะคาม สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
8. นางโชติกา สิทธิสังข์โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา กาฬสินธุ์เขต 1กรรมการ
9. นางสาวสมพร มีมาโรงเรียนพัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญกรรมการ
10. นางศิริเพ็ญ บุญเชิดโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
11. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุก อุดรธานี เขต 1กรรมการ
12. นางสุดารัตน์ นิระปะกะ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง กลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิ์คุณากร โรงเรียนบ้านตาลเลียน สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภากร ปัญญาดี โรงเรียนบ้านดอนดงนาโดน อำนาจเจริญ กรรมการ
3. นางสาวพจมาน ศรีลอย โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐) กาฬสินธุ์ เขต ๓ กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรค์ สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวอนุธิดา บุษบินโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ ไชยทะ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
7. นายพิภพชัย นาชัยเวียง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
8. นางสาววิชชุตา คลังกลางโรงเรียนนาผือโคกกอก อำนาจเจริญกรรมการ
9. นางทิพาพร สีบุดดีโรงเรียนบ้านซ่งวิทยาคม ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
10. นางไกรศร สงสุขโรงเรียนบ้านท่ามั่ง อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
11. นายพิสันต์ คำวันโรงเรียนหนองบัววิทยายน หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
12. นางพรรณธิกา นุราช โรงเรียนบ้านคำตากล้า สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร กิณเรศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านโคกกลางอุดรธานี เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวนันธิญา เกรียงสมร โรงเรียนนาขามวิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวหนูจันทร์ วรรณกาลโรงเรียนบ้านหนองศาลา สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา สมฤาแสง โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สกลนคร เขต ๒กรรมการ
7. นางสาวสรญา วัชรสังกาศ โรงเรียนบ้านโพนแพง สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
8. นางฐิญตา คำแก้วโรงเรียนท่าโสม อุดรธานี เขต 4กรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ สิงหาบุตรโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
10. นายปรีชา พระแท่นโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
11. นายวรวิทย์ สังข์วงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
12. นายชัยณรงค์ อ่อนทุม โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ อินทร์คำน้อย โรงเรียนบ้านคูสะคาม สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
3. นางสุนันทา จันทะคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน หนองบัวลำภู เขต ๑ กรรมการ
4. นางนภษร ดวงหัสดีย์โรงเรียนชุมชนหนองสอพิทยาคาร กาฬสินธ์ เขต ๑ กรรมการ
5. นางศิริพร มาตร์กำจรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ขอนแก่น เขต 2 กรรมการ
6. นางนุชนาจ มาตราช โรงเรียนบ้านบึง สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ โรงเรียนบ้านคำยาง สกลนคร เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางอุไร คำมณีจันทร์ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดช โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นครพนม เขต ๑ กรรมการ
4. นายประภาส ชิณโสม โรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกาฬสินธ์ เขต ๓ กรรมการ
5. นางทรงศิริ ชัยนาโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
6. นางจุฑามาศ ทองอ่วมใหญ่โรงเรียนบ้านวังยาง สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสกุณ แก้วพิกุล โรงเรียนบ้านหนองลาด สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอุราพร ธุระแพง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
3. นางสร้อยสุดา มาดี โรงเรียนบ้านดงเจริญ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นางจริยาวดี วรชิน โรงเรียนชุมชนบ้านแจนแลนราษฎร์บำรุง กาฬสินธ์ เขต ๓ กรรมการ
5. นางสาววัลย์วิภา บุบผา โรงเรียนบ้านผักคำภู สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจำนง ศิลารินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน อุดรธานี เขต ๔ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิดา ทองนำ โรงเรียนบ้านกุดเรือ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ หอมไกรลาศโรงเรียนบ้านดอนกลาง นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสุวรรณศรี จีรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวพัทธานันท์อร ยนต์ชัย โรงเรียนบ้านนาสีนวล สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพิชิต เครือน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สายสมร โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายสิทธิราช ชื่นชม โรงเรียนบ้านโนนกุง อำนาจเจริญ กรรมการ
5. นางสาวจีราภรณ์ กาญจนะกันโหโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางระพีพรรณ ทองพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา หลานเศรษฐา โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าเสียว ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ นิลเกตุโรงเรียนบ้านเดื่อ หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา บัณฑิต โรงเรียนบ้านดงบาก สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเพียรผจง ตงศิริโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตระญา ปัญจันทร์สิงห์โรงเรียนบ้านวังเวิน สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวบุปผา สุระเกษ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ) อำนาจเจริญ กรรมการ
4. นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนบ้านชัยมงคล นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถานะลุน โรงเรียนบ้านอูนโคก สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา สุริยะศรีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางหทัยชนก สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
3. นายพัฒนา ถาพร โรงเรียนบ้านปลาดุก นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นางนงเยาว์ โฮมหงษ์ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภู เขต ๑ กรรมการ
5. นางนงค์รักษ์ ไตรยขันธ์ โรงเรียนหนองไสพรเจริญวิทยา สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เนตรทองคำโรงเรียนบ้านท่าวัด สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ไชยปัญหา โรงเรียนบ้านโนนแสบง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางจันทร์ศรี ดีนาค โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทองดี โรงเรียนบ้านโนนกอกสามัคคี ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ
5. นายจำเนียร พิมพ์พัดชา โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนฤดี นามโนรินทร์ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินธิโคตร โรงเรียนบ้านคึม สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณ์โรงเรียนบ้านสตึก บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
4. นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย สมโชค โรงเรียนบ้านตาลโกน สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายดาวเรือง ทองเลิศ โรงเรียนบ้านดงจันทู สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายเจน ศรีคุณ โรงเรียนบ้านเม่นน้อย สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นายวีระวิทย์ จากผา โรงเรียนบ้านโคกกอกฯ ยโสธร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงษ์อุ่น โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ วังนุราช ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นางทัตวรรณ ไชยพรหม โรงเรียนบ้านห้วยแสง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายประภาส เขียวดวงดี โรงเรียนบ้านาเตียง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายศักดา เมืองโคตร โรงเรียนบ้านปากบัง นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นายแคล้ว บุญรอด โรงเรียนบ้านคำตากล้า สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นายสมาน สอพิมาย โรงเรียนบ้านวังหิน นครราชสีมา เขต ๗ กรรมการ
5. นายภานุพงษ์ คำภูษา โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปานพันธ์ กาญจนพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธ์ โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายดิเรก ลิภา โรงเรียนราษฎร์สามัคคี นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ประมาชิด โรงเรียนบ้านโนนกุง สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปานพันธ์ กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายธีระพล พรหมสาขันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่มหนองโจด สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นางรัชนี สุขสกุล โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ พรไชย โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ มุกดาหาร กรรมการ
5. นายกำพล ทองพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดีโรงเรียนบ้านนแวง สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสิริผล เที่ยงตรง โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ หนองคาย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ วงศ์เที่ยงโรงเรียนเม็ก อุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นายวรพจน์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สกลนคร เขต1กรรมการ
5. นางสาววันทนา สมภักดีศึกษานิเทศก์ ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิริพร บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม ตาลจินดาโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กาฬสินธุ์ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย คำญาโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดวิทยา ขอนแก่นเขต 3รองประธานกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ปัดถาวะโรโรงเรียนบ้านน้ำซึม อุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นางสาวนันพิยา หาชื่นโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สกนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิขัย บาระมีศึกษานิเทศก์ อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ิทิพย์เนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ สกลนคร เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางนาตญา สัตถาผลครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายธีรภัทร แสนกุลครูโรงเรียนบ้านวังยาง หนองคาย เขต 1กรรมการ
5. นายสุพจน์ แสงเลิศครูโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ คำชมภูโรงเรียนดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนติยา งิ้วไชยราชโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สกลนคร เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาวสุทธิ ยศธรโรงเรียนบ้านขี้คุ่น(แหล่งจะหลง) นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
4. นายนนยวัฒน์ อรรคสินธุ์โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
5. นายมนตรี ดอกแก้วศึกษานิทศ์ สุรินทร์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวารี สอนชาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แสนเวียนโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สกลนคร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินดา โคตรชมพูโรงเรียนบ้านดอนอ้อโนนสวรรค์ หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางสาวชลธิดา เงินงามโรงเรียนบ้านกุดจาน สกลนคร เขต 3กรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว สกุลตั้งศึกษานิทศ์ เลย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภาวินี ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านวังหว้า สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมพันธ์ พวงศรีโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ศรีษะเกษ เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา หันชัยศรีโรงเรียนบ้านท่าเพลิงเหมือดแอดท่าใหม่ กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
4. นางพันมณี เรียมแสนโรงเรียนบ้านห้วยยาง สกลนคร เขต 1กรรมการ
5. นางสุณิสา มาลีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองอินคำ อำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเทวัญนิมิต ทิพย์อุตร์ศึกษานิเทศก์ อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. ดร.วิเชียร มีบุญโรงเรียนบ้านสร้างก่อ อุดรธานี เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นายทินกร แก้วเสถียรโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายวิชัย รัตนสมบัติโรงเรียนบ้านจตุคามวิทยา ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
5. นายวิมาลย์ การุณโรงเรียนบ้านห้วยหิน สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายก่อโชค โยตะศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ กุประดิษฐ์ครูโรงเรียนโกมลวิทยาคาร หนองคาย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายทวี พันธุ์พานิชย์ครูโรงเรียนบ้านดอนแคน ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นายคารม สมสายครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติศึกษานิเทศก์ อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ถิ่นแสนดีโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย กรรมการ
4. นางสาวนวลลออ แสนวันดีโรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี เขต 3กรรมการ
5. นางสาวรณิดา เครือบุดดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายมานพ ไตรโยธีโรงเรียนบ้านนาเมือง สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายพยับ ใจหาญโรงเรียนบ้านส้มป่อย กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางนิติพร ศรีโนนยางศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สุขสอนนานโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร สกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือ หนองคาย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเล บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นางศิริวาท ผลินยศโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ แก้วพาดีโรงเรียนบ้านบะยาว สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเมตตา หาญรักษ์โรงเรียนบ้านตาด สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางบัวภา คำกัลยาโรงเรียนบ้านหัวขัว อุดรธานี เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี ชมศิริโรงเรียนบ้านหนองห้างฉวีวิทย์ กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ยะไชยศรีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ชนุคุณโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สายคำภาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สกลนคร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แก้วสาลีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสุดใจ สุทธิรันดร์ศึกษานิเทศก์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
5. นางนิษา นะวะสดโรงเรียนบ้านคำตากล้า สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนภัตสร แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต 1กรรมการ
2. นางสิริกร จิตภักดีโรงเรียนกุฉินารายณ์หมู่ 2 กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางวัลลภา คำจรโรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วง อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายพิทักษ์ กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ อุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นางประทิม ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) สกลนคร เขต 3กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งนภา ธิศรีโรงเรียนบ้้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร อุปพงศ์โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง สกลนครเขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา สืบสิงห์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ศรีโชคโรงเรียนบ้านบุ่งเบา บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
5. นางทัศนีย์ อริยพฤกษ์โรงเรียนบ้านคำตากล้า สกลนครเ ขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเอมอร สังเวโรงเรียนบ้านโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสายทอง สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ5) สกลนคร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเบจคามสามัคคี ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
4. นายนภัทร แสนใจโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ อุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นางจิราพร อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สกลนคร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายธนภัทร อุดมกุลรัตนะโรงเรียนชุมพลศึกษา สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ชูรัตนะศึกษานิเทศก์ นครพนม เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางพูลจิต หลี่อินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ บุษภาโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ ที่ 211 สกลนคร เขต 1กรรมการ
5. นางพงศ์พิสิทธิ์ นามเสาร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสลิด ทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมปรารภนา แสนแก้วโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ สกลนคร เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวรรณ วาจิตรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายอเนก แระชานันท์โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน อุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นายประกอบ ตันมูลโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวนิรัตติศัย วิเศษศิลป์ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายบุญไทย ก้อนตาล โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายเสน่ห์ เหลือขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกุงศรี สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นายบุญมา เชื้อกุลา โรงเรียนวัดพระธาตุพนม นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายสราวุฒิ จันทร์ถาวร โรงเรียนบ้านโนนอุดม หนองบัวลำภู เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางจินดา เผือดผุด โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ถาบุตรโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นางสาววราพร เหง้าละคร โรงเรียนบ้านนากะทาด สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นายอลงกรณ์ มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวผานิต ผลวัฒนา โรงเรียนยางหล่อโนนสวนกล้วย สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุทัน วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ ๑๒๖) สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายสุขสันต์ หัตถสาร โรงเรียนบ้านอากาศ สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นายวีระชัย แก้วนามชัย โรงเรียนบ้านนายอ นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ คล่องดี โรงเรียนบ้านภูพานทอง หนองบัวลำภู เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสริมชัย โพธิ์ชัยรัตน์ โรงเรียนท่าศรีใครวิทยาคม สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ โรงเรียนบ้านห้วยยาง สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นายพรชัย แก้วประเสริฐ โรงเรียนจงกลกิติขจรวิทยา สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ ควรชม โรงเรียนบ้านดอนยานาง นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายจงกล พลโยธา โรงเรียนบ้านดอนปอวิทยา สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายหนูกาย จตุเทนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางอุษณีย์ เวชกามาโรงเรียนบ้านส้มผ่อ ยโสธร เขต ๒ กรรมการ
4. นางบุปผา นามจริงโรงเรียนบ้านดงน้อย เลย เขต ๒กรรมการ
5. นายธนูทอง รัตนกรโรงเรียนบ้านตาด สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทวีชัย หนุดตะแสงโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศรีระวรรณโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายมนูญศักดิ์ ชนะเคราะห์โรงเรียนบ้านนาโส่ ยโสธร เขต ๒กรรมการ
4. นายจิตติชัย ยักลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ
5. นางละไมล์ อินธิปีกโรงเรียนบ้านคำตากล้า สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปนิทัศน์ กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา เกษโสโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางสุรีพร เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพีย สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนบ้านเอราวัณ เลย เขต ๒ กรรมการ
5. นายสำราญ ขอเพ่งกลางโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี ยโสธร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเจษฎา ศรีประภา โรงเรียนบ้านตาดภูวง สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
2. นายสุระชัย แสงทอง โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นายคล้าย ราชเสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปภัมภ์ หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
5. นายเศรษฐพล ผมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองห้าง ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสริมโชค บุรเนตร โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ สารทองโรงเรียนบ้านหนองผือ สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บาทวงศ์ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายเชาวลิต ฉัตรศรี โรงเรียนบ้านหมากหญ้า อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายประเสด จักร์นารายณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยสวัสดิ์ ศรีวรกุลโรงเรียนบ้านท่าแร่วิทยา สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายมานิตย์ ประธานโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ไตรโยธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหว้า สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ ปานนิลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางปัดทุมมา เหล่าหนวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
5. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางช่อเพชร โสมศรีแพงโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีวิทยา สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายยัน กวยเงินโรงเรียนบ้านหมากหญ้า อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางวิมลวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเวียง ยโสธร เขต ๒กรรมการ
5. นายวีระพงษ์ อุดมเดชโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์สังสรรค์ ๒” สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายคำพอง อัตโยโด โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเทพฤทธิ์ สมบูรณ์ โรงเรียนบ้าชุมชนบ้านกลานาโน สกลนคร เขต กรรมการ
3. นางปัดทุมมา เหล่าหนวดโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เลย เขต ๒กรรมการ
4. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อย นครราชสีมา เขต ๑กรรมการ
5. นางณาตยา ปัญญา โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันธมิตร ที่ ๒๑๑ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส แก้วเคนโรงเรียนหนองก่อมป่าขาว สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัสดาวดี ลือแสนโรงเรียนบ้านอูนดง สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายวิรัตน์ แง่พรหมโรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นางพิลาวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้า เลย เขต ๒กรรมการ
5. นางมณีวรรณ ปั้นทอง โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง ยโสธร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิทยา แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนผานกเค้า เลย เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ซองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึง สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ บุญรักษาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายวิจิตร มะฮาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
5. นายนพดล พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ใสลำเพาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสุมมาตย์ เพียรชนะโรงเรียนบ้านแร่ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนวังลานวังทอง เลย เขต ๒ กรรมการ
5. นายศิริ สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลา สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมหรรณพ สังข์กฤษณ์โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ หงษ์ภู โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางวิยะดา อามาตหินโรงเรียนบ้านห้วยส้ม เลย เขต ๒ กรรมการ
5. นายณรงค์ เขียวสง่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก เลย เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล จันทรเสนาโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายสมอ นิ่มมาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายสัมพันธ์ โพนทานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ
5. นายสุมิตรชัย ด่านลาผลโรงเรียนบ้านปอสหพัฒนศึกษา สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพนมพร พลราชมโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ บุญคงโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางบัวสอน ธิสาไชยโรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายหนูมน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. เลย เขต ๒ กรรมการ
5. นายเสรี ผาโคตรโรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีครู อาวุโสรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรก ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
3. นางกระจิตร วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นางนริศรา ขวาของโรงเรียนชุมชนดอนตาล มุกดาหารกรรมการ
5. นายแสนสุข แสนอุบล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ ๑๒๖ สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริยธรรมผู้ชำนาญการจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นายวุฒิชัย ธิมาชัยโรงเรียนบ้านโพนแพง อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ฟองอ่อนโรงเรียนบ้านบึง สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรจง คำเกษโรงเรียนบ้านดอนสมอ นครพนม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรี โรงเรียนบ้านดินจี่ กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางพาวรรณ แสนสุข โรงเรียนชุมชนบ้านศรีบุญเรือง มุกดาหารกรรมการ
4. นางถนอมศิลป์ คำสงค์ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวล สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุทภพ ศรีอักขรกุลผู้ชำนาญการ โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร นครพนม เขต ๑ กรรมการ
3. นางอุไร แสงเขียวโรงเรียนบ้านป่าเตย มุกดาหารกรรมการ
4. นายพรชัย ขันทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
5. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนโนนงามอุดมวิทย์ อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นายคำพันธ์ ภูลายยาวโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม มุกดาหารกรรมการ
5. นายบรรจง ใบภักดีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย อยู่ดีโรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมาย อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
3. นายอำนวย ซามงค์โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา มุกดาหารกรรมการ
4. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอย ครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวินัย บุญสินชัยโรงเรียนบ้านท่าสำราญ ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
3. นายอนันต์ สัตพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายชานนทร์ สุภายอง โรงเรียนอนุบาลภูพาน สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฎตยา กัณตวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสวงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ นครพนม เขต ๑ กรรมการ
3. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก ๒ มุกดาหารกรรมการ
5. นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยาง บลราชธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอ กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายดำรงเดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
4. นางนะพิศ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒ มุกดาหารกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิ โรงเรียนบ้านนาหว้า นครพนม เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชาญ นิลโฉมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) กาฬสินธุ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นายเจริญ หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า มุกดาหารกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนภูปอวิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญญา วงศ์ดีไพศาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพินิจ สุขเกษมโรงเรียนนางามวิทยาคาร นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงใจ สังฆะวรรณโรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๑ ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวดี ประพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา เรืองไทยสำนักผู้เชี่ยวชาญการสอนประธานกรรมการ
2. นายเจตนากร สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านอาลัย ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
3. นางแสงสินธ์ ปุณขันธ์โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ มุกดาหารกรรมการ
4. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุด นครพนม เขต ๒ กรรมการ
5. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดฯ กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชะสิน นุ่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข่า นครพนม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉริยา ลังทองสำนักการสอนประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือ สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอัญวีณ์ อินธิรัตน์โรงเรียนบ้านคำผึ้ง มุกดาหารกรรมการ
4. นายอาวุธ กฐินสมมิตร์โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางสุภาสรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนม นครพนม เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนวรัตน์ ศรีอักขรกุลผู้ชำนาญการ โรงเรียนราชวินิตมัธยมประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอย สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ มระศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวน.ส.เครือมาศ บุญธรรมโรงเรียนบ้านคำเม็ก มุกดาหารกรรมการ
5. นางบุศรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านคำเตย นครพนม เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวล ประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านสองคอน มุกดาหารกรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วง มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
4. นายดวงจันทร์ อัคติโรงเรียนบ้านโพนสว่าง นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายนายกฤษณะ สงวนชมโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ ๓ มุกดาหารกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านดอนก่อ อุบลราชธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางจีรวรรณ กำลังเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าหมี มุกดาหารกรรมการ
4. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด มหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ
5. นายสายันต์ โชติวังโส โรงเรียนบ้านดอนกลาง นครพนม เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรี นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียน สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านกุตาไก้ นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายเชษฐา ไตรพิษโรงเรียนฮ่องสิมประชาสรร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม สุวรรณคณารักษ์ ผู้ชำนาญการข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดา นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นางมารียาศ สุพงษ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร มุกดาหารกรรมการ
4. นางทิพภา คุณวุฒิโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายเอกชนก สิทธิรักษ์โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบ สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. เรืออากาศตรีศรีทอง เจือนาคผู้ชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ สุคำภาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ มุกดาหารกรรมการ
3. นายประชัน กิมาลีโรงเรียนบ้านโพนทัน นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นายทองดี คณะศรีโรงเรียนหนองเลิงคำ ยโสธร เขต ๒ กรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ) สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายวิภาส เลิศนราวาทิตโรงเรียนดนตรี"ดุริยกานต์"ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านคำไฮ นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นางสุรินธร กองเพชรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายประพาส เหง้าเกษ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ๒ มุกดาหารกรรมการ
5. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฏร์บำรุง) สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ตันเจริญเลขานุการศูนย์ดนตรี ประธานกรรมการ
2. นายตฤณ บุตรผาโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นายเชษฐ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านแค นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นายธวัธชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนีย์) ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กั๊ววัลย์ครู โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายจักกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายชยกรณัฏฐ์ ทับทิมศรีโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมกรรมการ
5. นางสาวปิยฤดี พรมใย โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุล ศึกษานิเทศก์ อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อวิทยา มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาดู่ นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮม โรงเรียนบ้านนาเลา สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธนรรณพ ได้พึ่งโรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วง อำนาจเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สิทธิจักรโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยว นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นายศักดิ์ไพศาล พิทักษ์ชัยโสภณโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่ อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกริกภพ คำภาศรี โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ พิมพ์หาญ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นายพานิช สีหาเสนาโรงเรียนบ้านหัวดงวิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายวัยวุฒิ ชุมชุมโรงเรียนบ้านเป้า อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายจำรัส สิงห์คาม โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ ปลุกกระโทก โรงเรียนบ้านวังมน กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจาน นครพนม เขต ๒ กรรมการ
3. นางวิภาดา นามโสภา โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
4. นายไตร สุจริตโรงเรียนบ้านสรศรี สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางวีระพร แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านพันนา สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ดอกบัวโรงเรียนบ้านวังม่วย ร้อยเอ็ด เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นายพายุ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ มุกดาหารกรรมการ
3. นายอำนวย ลายทอง โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยาคาร มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
4. นายอุลิต ทอนฮามแก้ว โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวดุษฎี แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหนองวาย สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสว่าง อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มาลาศิลป์ โรงเรียนบ้านชัยชนะ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายปิยะ เจียมไพเราะ โรงเรียนบ้านหนองดุด นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นายฐิตินันท์ นันทะศรี โรงเรียนบ้านโนนอุดม สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นายสุวิทย์ สุตะโคตรโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรพล พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหล้ว สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านวังคางฮุง อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นายเดชาชัย งอยภูธร โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายบัญชา เสนาคูณโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชฎามงคล บาลลา โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ภาระเวชโรงเรียนบ้านสระสมิง อุบลราชธานี เขต ๔ ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ชาปะวัง โรงเรียนบ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เขต ๑ กรรมการ
3. นางสุภัค สะตะ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายสำนวน แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงเหนือ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองใสพรเจริญ สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา อุปสิทธิ์โรงเรียนบ้านขัวก่า สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
3. นางหาวะดา บุญทวีโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน มุกดาหารกรรมการ
4. นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส โรงเรียนแกเปะราษฎร์ กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
5. นายทูนวรรณ วะไลใจโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนคเรศ แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านคำเตย อุบลราชธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ไวยเหนิดลื้อโรงเรียนบ้านบัวครุราษฎร์สามัคคี สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นางลักขณาพรรณ ต้นเจริญกิจโรงเรียนบ้านหินเหิบ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายพนม แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยโรงเรียนบ้านดงน้อย มหาสารคาม เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายอารมณ์ คำเกาะโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายสุรัตน์ ตามาโรงเรียนบ้านชะโนต นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวปารวิชญ์ ราชชมพู โรงเรียนบ้านหนองกุง สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ คงจันทร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มัธยมศึกษา เขต ๒๒ประธานกรรมการ
2. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
3. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางศศินันท์ แฝงสาคูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เขต ๑ กรรมการ
5. นายยศดนัย สุขจรโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัยโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางช่อผกา พรมน้อยโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองฯ) นครพนม เขต ๑ กรรมการ
3. นายวิลาส คำมีแก่นโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อุบลราชธานี เขต ๑ กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ปัตลาโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายกรัณย์พล กรปรียาการย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร ศิริภักดิ์ โรงเรียนดอนหวาย กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเวคิน มุกสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดง อุบลราชธานี เขต ๔ กรรมการ
3. นางอิสราพร กาษีโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ลอดคูบอนโรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ทินกระโทกศึกษานิเทศก์ หนองคาย ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาศิรินทร์ สารอินโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการ
4. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลผดุงราชนาแก นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นางพรพิไล เชื้อคมตา โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสง อุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมโรงเรียนบ้านสวนจิก ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
3. นางหงส์สุดา อยู่โสนะโรงเรียนบ้านขาม สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรี โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นครพนม เขต ๒ กรรมการ
5. นายเสรี ปานแก้วโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ร้อยเอ็ด เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่ มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
3. นางวรรณลักษณ์ ไชยพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง นครพนม เขต ๑ กรรมการ
4. นางอรกุล เชื้อทองโรงเรียนบ้านภูแผงม้า มุกดาหารกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ คำพรหมาโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ) สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ลุนบงโรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ขอนแก่น เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงค์ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นางธัญวรรณ พันธุวรณ์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
4. นางอารีลักษณฺ ทวยภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ บุรีแสง โรงเรียนบ้านดอนแคน“คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทอง หนองบัวลำภู เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกรรมการ
3. นายวิศรุต ศรีคะเณย์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านหนองกะปาด มุกดาหารกรรมการ
5. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปรมาณู มุกดาม่วง โรงเรียนบ้านโนนจำปาประชาสรรค์ อุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวง สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นางพัชริตา คำแสนโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย ยโสธร เขต ๒กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ นาโสกโรงเรียนบ้านแก้งงนาบอน มุกดาหารกรรมการ
5. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิระวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำโรงเรียนบ้านท่าเรือ นครพนม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ทองล้ำโรงเรียนบ้านดอนงัว อุบลราชธานี เขต ๓ กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รัตน์สมชมโรงเรียนบ้านป่าเตย มุกดาหารกรรมการ
4. นายวัชระ กินณเรศ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ มัธยมศึกษา เขต ๒๒กรรมการ
5. นายณรงฤทธิ์ วงศ์เข็มมาโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีอุดม โรงเรียนโคกหนองแวงวิทยา อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสลักกิติ์ จันทร์พานิช โรงเรียนบ้านหนองตานา เลย เขต ๒กรรมการ
4. นายต๋อย มัชเรศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม บึงกาฬ กรรมการ
5. นางอัจฉรา ไตรคำโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรรมหา เพชรพรรณ โรงเรียนบ้านหนองปลาตองวิทยาคาร สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ ภูคงทอง โรงเรียนหนอกพอกวิทยายน กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
3. นางกอร์ปกุล อรัญรุตม์โรงเรียนหนองมะเกลือวิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางมยุรา คำสุวรรณม์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราพร ทุมมา โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษ์ จันทร์พานิชย์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เลย เขต ๒กรรมการ
3. นางสมจิตร ศรีกะสังข์โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม บุรีรัมย์ เขต 3กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี โรงเรียนบ้านกะแซงใหญ่ ศรีษะเกษ เขต ๔กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิรา ทุมมาโรงเรียนไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายจอมใจ บุญนิสัยโรงเรียนบ้านนาฮี สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนบ้านท่ายม อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางชวัลลักษณ์ คชชาญ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
4. นางนาตยา นามอุตวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบั่ว อุดร เขต ๑กรรมการ
5. นางวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา ดวงอุทา โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางจงกลรักษ์ อาจหาญ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย มุกดาหารกรรมการ
4. นางกลิ่นสุคนธ์ หาญกุล โรงเรียนบ้านกกตาล กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเสาวนิต นรภาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน มุกดาหารกรรมการ
3. นางอัญชลี บงบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง บึงกาฬกรรมการ
4. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อุดร เขต ๒ กรรมการ
5. นางวิราพร ก้อนแพง โรงเรียนบ้านโนนอุดม สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนหนองชาด อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางนภาพร ธนาอนันประเสิรฐ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน มุกดาหารกรรมการ
5. นางไววัลยา วรภาพ โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราช) อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นางนาตยา กลางประพันธ์ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษา โรงเรียนบ้านดงเสียว สกลนคร เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒน์ สิริวรรณะ โรงเรียนบ้านนาบัว อุบลราชธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ บุญพรม โรงเรียนบ้านหนองบั่ว อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายอุเทน เชื้อคำวังโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้ว นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นายสาธิต แก้วเวียงราช โรงเรียนบ้านวังเวิน สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดีวันไชย โรงเรียนชุมชนกลางนาโน สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุลศึกษานิเทศก์ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางนิตยา รีรมย์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก อุดรธานี เขต ๑ กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เดชกุญชรโรงเรียนบ้านนาคำน้อย มุกดาหาร กรรมการ
5. นายวิชิต จันทรวงศ์โรงเรียนแมดนาท่ม สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางโสรดา พรหมสาขา ณ สกลนครศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. Mr.Cihan Kilicโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นางกาญจนิศ โกษาแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นางลาวัลย์ จันทะโคตร โรงเรียนบ้านดงต้อง นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นางลัดดา อารีย์โรงเรียนชุมชนนาเรียง กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางเมตตา นามโยธาโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นางสาวอารมณ์ดี วงศ์ประชาโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สกลนครเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ กาฬสินธุ์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. Mr.Cameron Milesโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นางฐิตินันท์ กล้ารบโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายเกริกไกร หนองสูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร มุกดาหารกรรมการ
5. นางนภัทรภร โชติรณพัสโรงเรียนประโคนชัยวิทยา บุรีรัมย์ เขต ๒กรรมการ
6. นางนารถฤดี หาญชัยโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นางเขมิกา ศรีวรรณะโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายลานนิพนธ์ เกษลาศึกษานิเทศก์ กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Agamasโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวศิรินาถ อ่อนพูลโรงเรียนตงเจี่ย นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นางวารุณี สืบชมภูโรงเรียนบ้านโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางกรองเพชร ดวงสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” มุกดาหารกรรมการ
6. นางสุนิพา ไชยหงษ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑กรรมการ
7. นางสุทิตา รักษาแสงโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงวิทย์ สกลนคร เขต๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางปลาทอง อัยวรรณศึกษานิเทศก์ สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. Mr..Michael Mahrโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกราม โทรัตน์โรงเรียนขว้างคลีชูชาติ นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางปรียา สารผลโรงเรียนบ้านคำตากล้า สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางบุญเพชร ไชยนาโรงเรียนบ้านโคกสำโรง บุรีรัมย์ เขต ๒กรรมการ
6. นางวราภรณ์ ปัญญาประชุมโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นางทราภรณ์ เทพเสนาโรงเรียนบ้านหลุบเลา สกลนคร เขต๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ นครพนม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. Mr.Seith Williams โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ผิวงามโรงเรียนบ้านป่าไร่ มุกดาหารกรรมการ
4. นางเสาวภา ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางณภัทร์พร อรัญเวทศ์โรงเรียนบ้านด่านใต้ กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ เนาว์ศรีสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นายกิตติ คำภูษาโรงเรียนบ้านโคกม่วง สกลนคร เขต๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ภูผิวโคกศึกษานิเทศก์ กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. Mr.Ngwai Vitalis Suhโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นายธีปกรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นางสายโพยม ศิริพรรณ โรงเรียนบ้านลาดใต้ ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางนราทิพย์ พันธ์ไชยโรงเรียนอุเทนวิทยา นครพนม เขต ๒กรรมการ
6. นายวันชัย ถนอมพลกรังโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวชวนิดา ฤทธิ์ศรีบุญโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สกลนคร เขต๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายพรชัย สุวรรณบำรุงศึกษานิเทศก์ นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางรติยา โพชะราช โรงเรียนบ้านนาหวาย สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวรัชอินทร์ พันพั่วโรงเรียนบ้านพังคอง มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ บาลศรีโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่วนาสานท์ กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางณิชา พิชญธนกรโรงเรียนบ้านโนนแกด ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
6. นางสิริกุล ขันธ์พัฒน์โรงเรียนนาอ่างม่วงคำ สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นางสาวตีรณา นนสุข โรงเรียนบ้านนาตงราษฎร์อุทิศ สกลนคร เขต๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจศึกษานิเทศก์ ชัยภูมิ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. Ms.Mary Berginโรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต ๒๓กรรมการ
3. นางสาวลำไพ พันทะสาโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
4. นางสาวอุไร เกตุกูลโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” มุกดาหารกรรมการ
5. นางอุไร กืกทอง โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าโคกแก้ว นครพนม เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร บุดดีด้วง โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร เขต ๑กรรมการ
7. นายประยุทธ์ อธิศิริกุลโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สกลนคร เขต๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายมีชัย เทพเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. Mr.Keith Moss โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นายศุภชัย บ้งคำโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ บุรีรัมย์ เขต ๒กรรมการ
4. นายกฤษฎา สูรย์ราช โรงเรียนบ้านม่วง นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นางประภัสสร เชื้อคำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัว มุกดาหาร กรรมการ
6. นางรุ้งลาวัลย์ วิทักษาบุตรโรงเรียนบ้านดงหลวง สกลนคร เขต๑ กรรมการ
7. นางสาวเทวี สูตรไชย โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา คณานันท์ศึกษานิเทศก์ ยโสธร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. Mr.Jason Lawlor โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต ๒๓กรรมการ
3. นายพันเดช เจริญเทวทย์โรงเรียนชุมชนศรีฐานดำรงวิทย์ กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
4. นางยุพิน ศรีอาดโรงเรียนบ้านเหล่าหมี มุกดาหาร กรรมการ
5. นายวีรชาติ กาญจนกัณโห โรงเรียนบ้านนาสีนวล สกลนคร เขต ๓กรรมการ
6. นางวรรณทอง จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นางกรนันท์ หาสุข โรงเรียนบ้านนาจาน สกลนคร เขต๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ปักษาศึกษานิเทศก์ บุรีรัมย์ เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. Mr.Stephen Walterโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวรัตติยา ภูมิสายดรโรงเรียนชุมชนศรีฐานดำรงวิทย์ กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางจุรีนารถ วังคะฮาด โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ปลาปาก) นครพนม เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวศิวพร คนหมั่น โรงเรียนบ้านไร่นาดี สกลนครเขต ๑กรรมการ
7. นางสาวมนทอง หมื่นสุรินทร์ โรงเรียนโพนวัฒนาวิทยา สกลนคร เขต๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์ อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ย นครพนม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชญา คุณสมบัติ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. Mr.Steven Liuโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางศิวพร เดโชโรงเรียนเรณูวิทยาคาร นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ศรีนา โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
6. นางดอกอ้อ ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์ สกลนครเขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรี โรงเรียนบ้านท่าวัด สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. MissYang Jianbei โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงจันทร์ บัวภาโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวนินา แซ่ยิบโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายพลศักดิ์ เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครวันครู ๒๕๐๑ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายกิจพงษ์ สุรันนา โรงเรียนบ้านนาด สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร ชามะลิ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. Mr.Khazhiko Matsuoโรงเรียนสิรินธร สพม. เขต ๓๓กรรมการ
4. นางสาวสุนิษฎา พองพรหมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต ๒๓ กรรมการ
5. นางสาวธิดารัก ดาบพลอ่อนโรงเรียนบ้านกุดบากราษฎร์บำรุง สกลนครเขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางณัฐรดา แสนวิเศษศึกษานิเทศก์ มุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นางบุญยนุช พละเสน โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางธนิยา แสนโยธกะ โรงเรียนสุนทรวิจิตร นครพนม เขต ๑ กรรมการ
4. นางจารุณี ทองด้วงโรงเรียนบ้านหลักไทร บุรีรัมย์ เขต ๒ กรรมการ
5. นางพิศวาส ม่วงทองโรงเรียนบ้านกุดปลาค้าว กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
6. นางรัตนาพร สายสมร โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านม่่วงวิทยา สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ อำนาจเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางทัศยา จุลนีย์โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกรองเพชร ดวงสงฆ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล มุกดาหาร กรรมการ
4. นางสุรีพร อินประโคน โรงเรียนบ้านหลัก บุรีรัมย์ เขต ๒กรรมการ
5. นายรัชธร เฉยฉิวโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวศิริพร กุลสานต์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นางบังอร สกุลโพนโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเลอพงศ์ กางทอง โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์ โรงเรียนบ้านสนามบิน สกลนคร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จ โรงเรียนบ้านกุดแข้ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางประคอง คำโสมศรี โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นายชุมพร กรุณานำโรงเรียนบ้านหนองม่วง สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
6. นายปิติศักดิ์ เสวาภพ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า สกลนคร เขต ๓กรรมการ
7. นายอภิรักษ์ สิทธิ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นครพนม เขต ๒กรรมการ
8. นางสุดารัตน์ ขวัญบาง โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ อุดรธานี เขต ๒ กรรมการ
9. นายไชยา วิญญาสุข โรงเรียนบ้านโคกล่าม มหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ
10. นางผ่องศรี ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
11. นางนิภาพร อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
12. นางจูรีรัตน์ คำเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกกวีระศักดิ์ บัวโค โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย สกลนคร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายธนู แดงวิเศษ โรงเรียนบ้านตาล นครพนม เขต ๒ กรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กรรมการ
5. ร้อยตรีสมัย และในสิงห์ วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนคร กรรมการ
6. นายธนพร เรืองโพน อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก กรรมการ
7. นายวีระพล โคตรลาคำ โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยา สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
8. นายเสอ็ม คิดโสดา โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
9. นายพงษ์พิศ นามละคร โรงเรียนบ้านทุ่งมนพิทยาคาร สกลนคร เขต ๑กรรมการ
10. นางหอมรับ ซุ้ยไกร โรงเรียนบ้านหนองบึง มหาสารคาม เขต ๒ กรรมการ
11. นางสาวอิ่มทรัพย์ โทขนาด โรงเรียนบ้านพะโค สกลนคร เขต ๑กรรมการ
12. นายชูศักดิ์ โล้เจริญรัตน์ วิทยากรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการ
13. นายสายัณห์ โกมินทรชาติ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
14. นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านกุงศรี สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
15. นายสุรเชษฐ์ เดชาพิทักษ์ วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนคร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีรเทพ เนียมหัตถี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ สกลนคร เขต ๑ รองประธานกรรมการ
3. นายสายชล ไตรยราช โรงเรียนบ้านหนองบ่อ นครพนม เขต ๑ กรรมการ
4. นางพนมพร แก้วไกรสร โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นายโยธิน เขียววิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนา สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
6. นายนิเวศน์ ชื่นค้าโรงเรียนบ้านโนนไทย สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
7. นายกฤษพงษ์ อยู่เย็น โรงเรียนบ้านคูตะคาม สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
8. ส.ต.อ.อุทร ซุ้ยไกร โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม มหาสารคาม เขต ๒ กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีเพียร มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี นครพนม เขต ๒ กรรมการ
10. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พัฒน์ โรงเรียนบ้านดงขวาง นครพนม เขต ๒ กรรมการ
11. นายสมบัติ วรรณศิริวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนคร กรรมการ
12. นายนพดล วิญญาสุข โรงเรียนบ้านป่าผาง สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
13. นายปรีชา แสนสวาท โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ศรีโสภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดแฮด สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เปรมทา โรงเรียนบ้านไร่ชี อำนาจเจริญ รองประธานกรรมการ
3. นางกองใจ ศิริกุล โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสุธิดา ศรีโสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวศุภผล ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ นครพนม เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุพล เผ่ามงคล โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกนกพร คำโสภา โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
3. นางสุนันทา ฮมแสน โรงเรียนบ้านชัยมงคล นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคู มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
5. นางสุคน จีนคำโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ตุพิลาโรงเรียนบ้านหนองสะไน สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนลิษษา จันดาพันธ์ นักวิชาการศึกษา ยโสธร เขต ๒ กรรมการ
3. นายสมสมัย หารธงชัย โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงสาร สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ จันทร์มณี โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวเยาวภา คหัสคัดคาน โรงเรียนบ้านดงมะไพสามัคคีราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิสูตร สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมพูพาน สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางราตรี เสริฐเลิศ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กาฬสินธุ์ เขต ๓ กรรมการ
3. นางเกษมศรี ประทุมชาติ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง อำนาจเจริญ กรรมการ
4. นางจินดา ก่อบุญ โรงเรียนบ้านบะนกทา สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางวารี บุญสิทธ์ โรงเรียนบ้านโคกภู สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ นามโยธา โรงเรียนบ้านโนนกุง สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ แก้วคำแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางอาภรณ์ ดารุนิกร โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสกล บุญทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นางสมรัก พับตา โรงเรียนบ้านหนองหอย สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายอดิรัน พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางปรีระดา ปริปุรณะ ศึกษานิเทศก์ อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
3. นางวงศ์เดือน โสภาพล โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กาฬสินธุ์ เขต ๒ กรรมการ
4. นางศศิกานต์ แก่นสาร์โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญอุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน โรงเรียนไพศาลวิทยา สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจรัส ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
3. นายสุเมธ เทียนอบโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นางสุมลรัตน์ บริเอก โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) นครพนม เขต ๒ กรรมการ
5. นางปาริชาติ ชินโณ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง สัพโส โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย สกลนคร เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สุภาษร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
4. นายกมลศิลป์ ถิ่นมีผล โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายศุภชัย หาญชัย โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีษะเนตร โรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นามล้ำ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าป้อง กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายศิวกร เกรงขาม โรงเรียนบ้านน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นายคงกะพัน งอยผาลา โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายกาญจนน์ภัณฑ์ ไกยศรี โรงเรียนบ้านเสาเล้า สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ โอษคลัง โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี โรงเรียนบ้านหนองลาดสกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายคมกริช บูรณสรรค์ โรงเรียนบ้านสะแบง อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สอนสมนึก โรงเรียนบ้านสายปลาหลายสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ ศิริดล โรงเรียนบ้านนาสีนวลสกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ยอดยศ โรงเรียนนาขามวิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายมงคล ศรีบุตรตา โรงเรียนบ้านโนนโก ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชา โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมอุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
5. นายพรชัย รอดอุตม์ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทักษิณ คำเทวี โรงเรียนบ้านนาดอกไม้สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ตรีละพรรณ โรงเรียนบ้านนายม สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นายอดุลย์ โนวะ โรงเรียนคำเม็กวิทยา กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายสรวิทย์ เดชะโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ บึงกาฬ กรรมการ
5. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ชัย สอนไชยา โรงเรียนบ้านกุดนาขาม สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายทองเดือน เมืองศรีมาตย์ โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์ เขต ๓ กรรมการ
3. นายสมจิตร สุนารักษ์ โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นายศรายุทธ สิทธิโคตร โรงเรียนบ้านนาจาน อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
5. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนพุทธรักษา สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายแมน มาละอินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายมนัส ไมยะปัน โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอุดม กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธร โรงเรียนหนองบัวแดนเกษม อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายธนศิริ จางจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุ้งหนองคาย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ คณะนาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) กาฬสินธุ์ เขต ๓ กรรมการ
3. นายสำรอง คนคล่อง โรงเรียนบ้านค้อ มุกดาหาร กรรมการ
4. นายเรืองยุทธ์ จิตตวาทิน โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ศรีชัย โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทองสุข เทพารส โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง กาฬสินธุ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประมวล กรีฑาพล โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อำนาจเจริญกรรมการ
3. นายวิละไทย ชุมปัญญา โรงเรียนชุมชนส่องดาว สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นายปิติพงษ์ คำสมหมาย โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา หนองบัวลำภู เขต ๑ กรรมการ
5. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์ โรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์ อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
6. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนประชานาดอกไม้สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
7. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลสกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพักรบ หาญสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาม่องฯ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายรัชพงศ์ คนองมาก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
3. นายอภิชัย ศรีวงษา โรงเรียนบ้านคำแคนคูณ อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
4. นายอารีย์ บัวละคร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง เลย เขต ๒กรรมการ
5. นายสุริยา ทองสันทัด โรงเรียนบ้านนางัว สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
6. นายธนิตชาติ ทองมงคล โรงเรียนบ้านสระดอกเกด อุบลราชธานี เขต ๔ กรรมการ
7. นางณฎวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท มูลเมืองแสน โรงเรียนหนองกอมป่าขาว สกลนครเขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายชนะ พิกุลทอง โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายรณยุทธ บุตรเวส โรงเรียนบ้านสามเล้า นครพนม เขต ๒ กรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา จวนสาง โรงเรียนบ้านดอนตาลสูงเนิน สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นายนิกร มาระมิ่งสพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาส โรงเรียนบ้านหนองลาด สกลนครเขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายฉัตรชัย ถานะลุน โรงเรียนบ้านผักคำภู สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คต โรงเรียนบ้านป่าผาง สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นายประธาน แสงงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น นครพนม เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวนงนุช แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านบะหว้า สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางพิกุล เคนประคอง โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ “คุรุราษฎร์ชูวิทย์” สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนิก เหล่าแก้ว โรงเรียนบ้านถ่อน สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมถวิล แง่พรหม โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
3. นางกมลพรรณ เภาโพธิ์ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ชัยปัดถา โรงเรียนบ้านคำพอก มุกดาหาร กรรมการ
5. นายสุภาพ หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนโรงเรียบ้านดงหลวง สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จุจิบาล โรงเรียนบ้านผักคำภู สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ แก้วมณีชัย โรงเรียนบ้านโคกกลาง นครพนม เขต ๑ กรรมการ
3. นายสุริยา มั่งสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายนำโชค สุทธิเสน โรงเรียนบ้านขาวสง่า สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางยุพิน เผยกลาง โรงเรียนบ้านโคกกลาง สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคารม สมสาย โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพยนอก โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นายคมกริช ไชยทองศรี โรงเรียนบ้านค้อ มุกดาหารกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนบ้านปลาปากฯ นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ คำหด โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สายันเกณะ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ นาทราย โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นายปกรณ์ ไปยะพรหมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ชาวันดีโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย อินทรเกษม โรงเรียนหินโงมโนนสร้างไพ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. สิบเอกประสาท อุระภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
3. นายยุทธศาสตร์ ปะนามะทัง โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางจินตนา จ่าเห็ม โรงเรียนบ้านหัวบ่อ นครพนม เขต ๒ กรรมการ
5. นางพนาวรรณ อินธิแสง โรงเรียนบ้านนาจาน สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายคำสิงห์ พิบูลย์ภักดีโรงเรียนบ้านคำนาดี สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพุ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นายหนูไกร มณีทรัพย์ โรงเรียนบ้านคำอาฮวน มุกดาหารกรรมการ
4. นายนาฎธิชัย ศรีทัด โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ อุดรธานี เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา โรงเรียนบ้านห้วยหิน สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพวัน สำเภาทองโรงเรียนบ้านห้วยหวด สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุขโรงเรียนสยามกลการ 4 มุกดาหารกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีท้าว โรงเรียนบ้านโพนสวาง สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นางสาวพชรมน ประสานศรี โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางกนกอร วรกิตติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สกลนครเขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุวัต ไชยบุปผา โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเบ็ง วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นายเสทื้อน อินทะประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาเมือง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหาดแพง นครพนม เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวธนิษฐา แซ่เอีย โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศรัณยู สนั่นเมือง ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอนแก่น เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ คำภูมี โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นายสัญญา วัฒนาเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
4. นางสาวจุรารัตน์ เชื้อเมืองแสน โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพฯ มุกดาหาร กรรมการ
5. นายพงศ์หรัณย์ มากกลาง โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิระวัฒน์ ไพไหลโรงเรียนบ้านแป้นฯ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ คำภูมีโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายสุขุม กุลอ่อนโรงเรียนบ้านคำนกกก สกลนคร เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา จวนสางโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
3. นายสมาน อรุณแย้มโรงเรียนบ้านม่วงลาย สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายสุริยา นันชนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นครพนม เขต ๑ กรรมการ
5. นายเดชา อุปชัย โรงเรียนบ้านคูสะคาม สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑กรรมการ
7. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์ โรงเรียนบ้านคำพอก นครพนม เขต ๑ กรรมการ
8. นายกอปร ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบง สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
9. นายนิยม บุญกองโรงเรียนนายอวัฒนา สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
10. นายอุบล จันทร์นาค โรงเรียนบ้านโพนงามฯ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สารสมัคร โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสท้าน วารีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการ
3. นายนุกูล กระโจมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิครภาพที่ ๑๒๖ สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
4. นายคำพันธ์ ชนะมาร โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ มุกดาหาร กรรมการ
5. นายสุเนตร แจ่มสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
6. นายวีระจิตต์ ไชยแสงราช โรงเรียนชุมชนดงมะไฟฯ สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นายเดชา หรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทู้ฯ นครพนม เขต ๑กรรมการ
8. นายจักรี งามสมบัติ โรงเรียนบ้านนาหว้าประชาสรรค์ มุกดาหารกรรมการ
9. นางสาวครองทรัพย์ อุตนามโรงเรียนบ้านห้วยหีบฯ สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
10. นายวิทยา เมฆวันโรงเรียนบ้านนาตงฯ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ บาลลาโรงเรียนบ้านคำแหว สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายกอปร ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบง สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางจุลัยวรรณ์ ทัศพงษ์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นางวัลภา ชารีนิวัตรโรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม ยโสธร เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพงษ์ลัดดา ผ่านดาโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายยรรยง เฮียงราชผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวสกลนคร เขต 3กรรมการ
2. นางอรพันธ์ กองแก้วครูโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายสนอง อักษรครูโรงเรียนบ้านโพนทอง หนองคาย เขต 1กรรมการ
4. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
5. นางอบเชย วรรณทองครูโรงเรียนเมืองสกลนคร สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปรีดา พันทะสาโรงเรียนบ้านโพนงาม สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ พรมวังโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทัน นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายสุบิน เมืองโคตรโรงเรียนบ้านพังคอง มุกดาหาร กรรมการ
5. นายวารี ไขแสงโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจินดา อินทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางชนิศา อุตหลุดโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายธวัช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านดอนกลาง นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายสมชัย คำเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางทองเพียร วันดีโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอ่อนศรี คนขยันโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ศรีดาพลโรงเรียนนากะทาดสกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางเสงี่ยม ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อุดรธานี เขต 4กรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ ละดาดาษโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นางนารีรัตน์ วิสมิตนันท์โรงเรียนบ้านโคกภู สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิภา เฒ่าอุดมโรงเรียนสันติสุขสระแก้วสกลนครเขต 3ประธานกรรมการ
2. นางนางวาสนา ปามุทาโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางวรรณภา ภาโสมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นางวาสนา มูลเกษรโรงเรียนบ้านบาก ยโสธร เขต 1กรรมการ
5. นางทองพิมพ์ นารถโคษาโรงเรียนบ้านโพนงามโคก สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจันลา โถชาลีโรงเรียนบ้านผักคำภู สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชำนาญ สีโนทัยโรงเรียนบ้านน้ำบุ้น สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางศรวรรณ พันธ์ดงยางโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
4. นางจิดาภา วงศ์จันทะโรงเรียนบ้านดอนกลาง นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายวสันต์ หลวงศรีโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เสนาคำโรงเรียนบ้านหนองบัวสกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางลลิสา ทินบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธน นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางนิ่มนวล ศิริพันธ์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปัญญา วุฒินามโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ บุญพรมมาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางวนิดา ไชยมีโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ จอกสำนักโรงเรียนซำมูลนาก ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ สารนอกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทิพวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายวัลลภ เสาะก่านโรงเรียนบ้านาพู่ อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นายทิว กาเผือกโรงเรียนบ้านหนองยาง อำนาจเจริญกรรมการ
5. นางประพิศ ทรงวิชาโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร งามวิทยานนท์ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางมนัสวรรณ ผาลาโหโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
4. นางอารีย์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านหนองตูม อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นางออมสิน พวงสมบัติโรงเรียนบ้านกวนบุ่นสกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิณ ใครลามเมาโรงเรียนบ้านหนองแวง สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางมะลิดา ประทุมโรงเรียนอนุบาลพรรณนานิคม สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางสุวคนธ์ วิภักดิ์โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางกัญญาลักษณ์ นวลอินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก อำนาจเจริญกรรมการ
5. นางจิตรา ฮ่มป่าโรงเรียนบ้านห้วยแคนสกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวชญานิศ รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม (พุทธานุเคราะห์)สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวย สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทองแสนโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
4. นางกัญญาณัฏฐ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนนาพระชัย นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ งอยผาลาโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์โรงเรียนบ้านวังบง สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางภิทราพร อินทะชัยโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางสุชารัตน์ รัตนภูโรงเรียนบ้านบ้านบาก ยโสธร เขต 1กรรมการ
4. นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นางจรูญศรี วงศ์สีดาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัชกรณ์ พรอเนกโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา ศรีเพียชัยโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางรัตนา โสวงษ์โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
4. นางรำพึง คำศรีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องพัฒนา ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
5. นางพิไลวรรณ ไชยเพชรโรงเรียนอนุบาลภูพาน สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายทนุ อารยกูลโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพ ที่ 81 สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ บาระชลโรงเรียนบ้านสำราญ ยโสธร เขต 1กรรมการ
4. นางดิษยา เบญจมาศโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจิตรดา เหมะธุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองครอง สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางดวงใจ อินหาโรงเรียนบ้านดอนชัย สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ หมั่นมีโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางอุษณีย์ ทองทีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางฐิตินาถ พรหมราชโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
5. นางมยุรี หนูอินทร์โรงเรียนอนุบาลสกลนครสกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านหนองขุ่น สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พิมพ์มีลายโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรัศมี มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านนาเพียง นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางนฤมล โกพลโรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคี นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ นาระคลโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า สกลนคร เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายอวยพร ออละมาลี โรงเรียนบ้านโนนกุง สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธนกาญจน์ นาไชยโรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวชาวดี เพียรไลย์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร กรรมการ
4. นางณิชาภัทร สุวชาติ โรงเรียนบ้านอากาศ สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นางนฤมล ราชชมภู โรงเรียนบ้านดงแสนตอ สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอุไรวรรณ ประจักษ์วงศ์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ไชยพาลีศึกษานิเทศก์ ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนาวัว นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสมจิต เกื้อทานโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
5. นางสาววิริยา บาลตำบลโรงเรียนบ้านนาบัว สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภา ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่วิทยา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ ศรีรังษ์โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง กาฬสินธุ์ เขต ๓ กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนครพนม เขต ๑ กรรมการ
4. นางรัตดาวัน จันทศรี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
5. นายวสุกฤต สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านยางคำ สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางเครือพันธ์ อุปโคตรโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ นครพนม เขต ๑กรรมการ
3. นายลักคณา คำก้อนโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
4. นางกิติมา ศิริบุตรโรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์) สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวบุษบา วุฒิสาร โรงเรียนบ้านคึม สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุจริต คำโคตรโรงเรียนบ้านกุดไห สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุนิจ โสดาวิชิต โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางมุทิตา เหมะธุลินโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวจีรพันธ์ วอขวา โรงเรียนบ้านดงเหนือ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางประจำ อัคพินโรงเรียนบ้านกลางผดุงราชวิทยา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านเลาโคกกลาง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพิณทิพา จันรอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางจันทิมา นรสารโรงเรียนบ้านบ้านถ่อนคุรุราษฎร์ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางสุพรพรรณ สุขสาลีโรงเรียนบ้านนาข่าวิทยา สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายตาวทอง ยังแสนภูโรงเรียนนาม่องดงนิมิตรวิทยา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอม อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวอทิตยา ชาญเดชสิธิกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางวรานุช สัพโสโรงเรียนบ้านไฮหย่อง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางเฉลิมขวัญ นรสารโรงเรียนบ้านท่าแร่ สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพินดา สุวิธรรมา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางกุลนาถ สาขามุละ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางสมควร อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร ไพคำนามโรงเรียนนาม่องดงนิมิตรวิทยาสกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางออมสิน จันทาคีรีโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางผ่องรวี สีตา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางมอญมณี คุณทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัว สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี อัครจันทร์โรงเรียนบ้านวาน้อย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางไพวรรณ วิทยาขาวโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านเลาโคกกลาง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศรีบุรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางทวีวัลย์ สุวชาติโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวพรรณนิภา ผาคำกงโรงเรียนบ้านสงเปือย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรม โรงเรียนทุ่งมนธาตุวิทยา สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ แมดสถานโรงเรียนชุมชนดงเย็น อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวจตุพร ยตะโคตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางประพันธ์ พุทธดีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวอัมพร แสงวิเชียร โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริสุข โถชัยคำ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุรีย์ ศรีโกศล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางเกศินี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางจารุวรรณ จันทร์ใบโรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นางลำใย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิตยา เชื้อดวงผุย โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ จรรยาวดี โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางอุดมรัตน์ เฮียงราช โรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟฯสกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินดา เผือดผุดโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวววิจิตรา ศิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางวนารัตน์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านหนองบัว สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นายภัทรพล ประเสริฐแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านมาย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันทนา ท้าวพิมพ์ โรงเรียนบ้านกุดไห สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางประคอง วุฒิสาร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางเพียงใจ สุภาอ้วนโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางสำรวย สอนสมนึก โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาณี พรหมสาขา ฯ โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอนันต์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นายคธาวุธ อักษร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางนวลสวาท กลยณีย์โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวกรุณา อุสาพรหมโรงเรียนบ้านกลางผดุงราชวิทยา สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิชชุดา บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ไชยมูล โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางลาวัลย์ ถึงนามลีโรงเรียนบ้านนาขาม สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ชาบรทมโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจรัญญา ฟังสันเทียะ โรงเรียนปริยัติไพศาลนครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
4. นางสาวเบญจรงค์ ชะยุมาตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายสุทธิ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี เหลาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางพรชัย พิกุลหอมโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอย สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา จูมแพง โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารสกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางถิรดา ทองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย หนองคาย เขต ๒กรรมการ
3. นางสุภี แถนสีแสง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองแสง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ปากหวาน ศูนย์การศึกษาพิเศษมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นาย สมศักดิ์ เอื้อศิลามงคล ครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาคร ติ่งหมาย โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนโคกศรี อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายเจษฎา พหลทัพ โรงเรียนบ้านท่าสำราญหนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นายบุรินทร์ สารีคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสุวรรณ หดทะเสน โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา สิทธิสารท โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอารมณ์ สีแสง โรงเรียนบ้านไร่ หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตรเสถียร ครูโรงเรียนบ้านม่วง อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
4. นางสาวชนิดา อุดมศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวปภัสสร แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านนากะทาด สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา การุญ โรงเรียนชุมชนนาดีหนองไผ่ สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายมานิจ โยคิน โรงเรียนบ้านท่าสำราญ หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวนิจสัย จำปา ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางประกลิ่น ชัยตะมาตร โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ วงศ์เครือสอน โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ พันธะสา โรงเรียนบ้านนาเลา สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวราตรี ห้องหาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษบึงกาฬ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางดารุณี สุราราช โรงเรียนบ้านคึม สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นางกุศลิน นามหงษา โรงเรียนบ้านหนองลาด สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนิรัติศัย นารถพลายพันธ์โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี กาปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางบัวลี ธุรารัตน์โรงเรียนบ้านกุดนาขาม สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางอร่าม ใจแน่นโรงเรียนกุดจาน สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอินเขียน ไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรุ้งราวัลย์ วะชุมโรงเรียนชุมชนประสานมิตร นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นายโสพัน ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคาร หนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นายวิฑูรย์ มั่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางพิสมัย อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควาย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบัง สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางดาราเด่น นครไทยโรงเรียนราษฎร์สามัคคี นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวดวงสมร นครราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางลำใย ท้าวเพชรโรงเรียนชุมชนฝั่งแดง สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรวิวรรณ สมบัติดีโรงเรียนบ้านกุดนาขาม สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางเพ็ญอนงค์ ทิพย์ทองโรงเรียนบ้านนาคอย นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสายยนต์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางแสงทอง งิ้วสุภาโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีฯ สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายสุชาติ เอกตาแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพัชนี แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ หลวงศรีโรงเรียนบ้านห้วยยาง สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชนรดี ป้อมหารโรงเรียนบ้านท่าสำราญ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
4. นางจิราพร แสนสุริวงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายคงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านมาย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สมจิตรโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ไชยมาโยโรงเรียนเพียงหลวง 10 นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นางพิศทิพา ขามเฒ่านอกโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายสันติ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ พรมวังโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ อันชำนาญโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายเจริญพร พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านส้งเปือย สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสุจินตนา จอมจันทร์โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฏร์บำรุง สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศ์โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบก อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่นโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ต่างกลางโรงเรียนบ้านโนนกุง สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางพรทิพย์ เฮียงราชโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางตรียาภรณ์ อินลีโรงเรียนบ้านหนองฮาง สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายม อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสุทธินันท์ ไชยตมาตย์โรงเรียนนายอวัฒนา สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุษราพรรณ ป้อสายโรงเรียนบ้านไฮหย่อง สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ท้าวกลางโรงเรียนชุมชนประสานมิตร นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ดวงจินดาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ คำภูษาโรงเรียนกกปลาซิวนาโด่ สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางลัดดา กลิ่นลั่นทมโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวง สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพรฉวี บุตตะโยธีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายทินกร ชินโคตร โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัววัว นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ พูลสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ
5. นางยุพิน งามนาโรงเรียนบ้านตาด สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือย สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลาง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางกนกวรรณ สาระโปโรงเรียนชุมชนประสานมิตร นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวรัญชนา ยะสะโนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางบุษบา ภูริยุตพงษ์โรงเรียนบ้านจงกลกิติจร สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ เวียงพรหมมาโรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา สารจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เพียสาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย ไตรโยธีโรงเรียนบ้านเซือม สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางญาระตี เศรษฐบุปผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สีระโคตรโรงเรียนบ้านนาสีนวล สกลนคร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวทอแสง สมพินิจโรงเรียนหนองแวงประชาราษฎร์ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวยุพยงค์ ภาษีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายกิติชัย สมบัติดีโรงเรียนบ้านโคกกลาง สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายอุลิต ทอมฮามแก้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอม อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพัชร เศรษฐวิวรรธน์โรงเรียนบ้านดงเรือง อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกรกนก แสนสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสุภาวดี ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจารุวัลย์ อุทัยวีโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศรีชูโรงเรียนชุมชนประสานมิตร นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นางหนูกาญจน จรลำโกนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายศรี ปงผาบโรงเรียนบ้านน้ำบุ้น สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสุมาลี คึ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุมนา อ่อนนางโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงสกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ปากเมยโรงเรียนทับกุงประชานุกูล อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางรจนา รู้บุญโรงเรียนชุมชนประสานมิตร นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ โถแพงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสะไน สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล วงศ์กิ่งโรงเรียนบ้านหนองฮาง สกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านเชียงแหว อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางประภาพรรณ ชาแสนโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางประภาวดี หาญมนตรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรทัย กางทองโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวนิราพร โทสวนจิตโรงเรียนบ้านหนองบัว นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววิจิตร แก้วกัณหาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวนภาพร รองทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสลักจิต ตะเสโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสรีย์ทิพย แสนบุญเมืองโรงเรียนอาโอยาม่า ๒ หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางพิณพรรณ เหลาทองโรงเรียนโพนสูงโนนสวรรค์ อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
4. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมฯ กรรมการ
5. นางเสาวรักษ์ สมสา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภาพร มูลสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางผกาศมาศ จันทร์ใสโรงเรียนอาโอยาม่า หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางสถาพร อ่อนดีโรงเรียนบ้านนาคอย นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เทียนงูเหลือม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ฯ กรรมการ
5. นางบรรจง วิเชียรโรงเรียนบ้านบะนกทา สกลนคร เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดุษณี มณีบู่โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางจิรายุ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านอูนนา นครพนม เขต ๒ กรรมการ
3. นางญดา ธนาไสยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯ กรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์นักวิชาการศึกษา สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางประมวล โอภาโสโรงเรียนบ้านนาขาม สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตน์มณี สุพรมจักร์โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนี โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัว นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เวียงพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการ
4. นางพัฒนา แสนพงศ์โรงเรียนห้วยโทงดอนสวรรค์ สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางกัลยรัตน์ คำทะเนตรโรงเรียนบ้านดอนแคนฯ สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิจัย ติ่งหมายโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ คำทวี โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ฯกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงค์โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นางโสภิตา เชิดชนโรงเรียนบ้านหนองหอย สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุษกรณ์ เจริญไชยโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือ หนองคาย เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี กาปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬฯกรรมการ
4. นางศุจิกา อ้วนละมัยนักวิชาการศึกษา สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสุทธินันท์ ไชยมาตย์โรงเรียนนายอวัฒนา สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกลรัตน์ มุกดาโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา พันธ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงเรือง อุดรธานี เขต ๒ กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯกรรมการ
5. นางศศิธร นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านตาดโตน สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ เหลาแตวโรงเรียนชุมชนนาดีหนองไผ่ สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นายถาวร เหลาทองโรงเรียนโพนสูงโนนสวรรค์ อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ คุณโน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่นฯ กรรมการ
5. นางสาวสำลี พลสวัสดิ์โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลัย ศรีกะแจะ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร จันทรเสนาโรงเรียนโพนสูงโนนสวรรค์ อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯ กรรมการ
4. นางจารุณีย์ คำโสภาโรงเรียนบ้านหนองน้อย สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
5. นางนวพร ปานสมุทรโรงเรียนบ้านข้าวแป้ง สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจินตรา ญาติธรรมโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร วิรุฬพันธ์โรงเรียนโพนสูงโนนสวรรค์ อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
3. นางสาวอมลวรรณ รุ่งวิสัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านดงแสนตอ สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
5. นางพรวิมล ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบง สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนาภรณ์ เกตวงษา โรงเรียนบ้านนาคุรุราษำร์อุทิศวิทยายน สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล เถาวัลย์ศึกษานิเทศก์ อุดรธานี เขต ๒ กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านท่าสำราญ หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
4. นายวรพล ภูมิ่งเดือนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ฯกรรมการ
5. นางวารุณี แก้วนาโรงเรียนบ้านกุดจาน สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฉัตรชัย ถานะลุนโรงเรียนบ้านผักคำภู สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายเมธินทร์ เสารึกโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
3. นางพุทธชาติ อันชำนาญโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธอุปถัมภ์ อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายเรวัต สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ฯกรรมการ
5. นายธีรวุฒิ ชมภูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลาง สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณีโสม พุทธโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายวารสาร เมืองพวน ครูโรงเรียนโน่นสง่าหนองแวงวิทยา หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นายสนั่น อุทธาพงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้า นักวิชาการศึกษา สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นายศราวุธ ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร นิลสุวรรณโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่ หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวเกษร จัตุโพธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฯกรรมการ
4. นายพรรณา มาตเจียงโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นางไพวรรณ สุพรมอินทร์ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีวรรณ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยยาง สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางเจษราภาณ์ งามลุนโรงเรียนบ้านไร่ หนองคาย เขต ๑ กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รวมกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ฯกรรมการ
4. นางอนงค์ คำภาศรี ครูโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สกลนคร เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]