ประกาศประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์"

1.  แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน  "โครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟแวร์" ให้ส่งรูปเล่มรายงาน ๕  เล่ม  ภายในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ (บริเวณศูนย์ราชการ)  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐

วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:41 น.