ประกาศประชาสัมพันธ์ "สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"

กิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน  สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ก่อนล่วงหน้า  ๒  สัปดาห์ 

โดยให้ส่งเอกสารภายในวันที่  ๒๗   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
๑.  กิจกรรมภาพยนต์สั้น  ระดับ  ป.๑-๖  , ม.๑-๓
๒. กิจกรรมละครประวัติศาสตร์  ระดับ  ป.๑-ม.๓

ส่งเอกสารที่
              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สกลนคร เขต ๓
              ตำบลวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๒๐  (เอกสารประกอบการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ)

 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:35 น.