หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-special

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวเฉลิม ไตรผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนิตยา ผลภิญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวเฉลิม ไตรผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนิตยา ผลภิญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิสมัย พันธุองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนบ้านหมาแข้งกรรมการ
3. นางสาวจรรยพร ล้นเหลือมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตรดา คำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายสำเริง ระกานอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางละเอียด หงส์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรดา คำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายสำเริง ระกานอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางละเอียด หงส์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตรดา คำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายสำเริง ระกานอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางละเอียด หงส์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรดา คำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายสำเริง ระกานอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางละเอียด หงส์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรดา คำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ อำนาจเจริญกรรมการ
2. นางสำเริง ระกานอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางละเอียด หงส์ณีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเฉลิม ไตรผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนิตยา ผลภิญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวเฉลิม ไตรผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนิตยา ผลภิญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวเฉลิม ไตรผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนิตยา ผลภิญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวสุนี หินวิเศษโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
2. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
3. นางสาวจรรยพร ล้นเหลือมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
2. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวจรรยพร ล้นเหลือมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคณาลักษณ์ จันทร์เติบวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมกรรมการ
2. นางอนุภาพ ธาตุทำเลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางคณาลักษณ์ จันทร์เติบวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมกรรมการ
2. นางอนุภาพ ธาตุทำเลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเปมิกา คำเรืองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ
3. นางสาวพรรณุภา วงษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวเปมิกา คำเรืองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ
3. นางสาวพรรณุภา วงษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ บุญเรืองอุดมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
2. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางนวลจันทร์ บุญเรืองอุดมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
2. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายวิชัย สานคล่องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุนารี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางวิกานดา ฤทธิเดชโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุนารี โนรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเกวลี เมืองศรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ไชยสมคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสายสมร เพชรอยู่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวสมปรารถนา ชมพูคำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวสายสมร เพชรอยู่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวสมปรารถนา ชมพูคำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายพชรพล ตะพิมพ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวสมปรารถนา ชมพูคำโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ไชยสมคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสายสมร เพชรอยู่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวสมปรารถนา ชมพูคำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสายสมร เพชรอยู่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวเชาวนี นาโควงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวสมปรารถนา ชมพูคำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิดา แสนสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางเบญจพร ศรีวรกุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคภูมิ วัจนสิรินทร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอภัย ประชุมแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ยืนยงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายอภัย ประชุมแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นายศุภศักดิ์ บุญถูกโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา บัวสกุลวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา บัวสกุลวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา บัวสกุลวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอภัย ประชุมแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นายศุภศักดิ์ บุญถูกโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายอภัย ประชุมแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นายศุภศักดิ์ บุญถูกโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
4. นางน้ำฝน ประยูรเจริญโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเจริญศรี พงษ์สิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อุ่นท้าวสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗กรรมการ
3. นายภูชัย พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย วงศ์เตชะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวปภาวรินทร์ กองอินทร์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเจริญศรี พงงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อุ่นท้าวสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗กรรมการ
3. นายภูชัย พันธุขันธ์ฃโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย วงศ์เตชะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ล้นเหลือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางสาวปภาวรินทร์ กองอินทร์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย ทองพับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นายบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
3. นางมาลัยพร ชองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองพับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นายบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
3. นางมาลัยพร ชองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์โรงเรียนบ้านสมกรรมการ
5. นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายพนม ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพพล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวม้ลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายสง่า วงศ์ษาโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
3. นางปนัดดา เหลาแตวโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำกรรมการ
4. นางภัทรา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายสง่า วงศ์ษาโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
3. นางปนัดดา เหลาแตวโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำกรรมการ
4. นางภัทรา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายสง่า วงศ์ษาโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
3. นางปนัดดา เหลาแตวโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำกรรมการ
4. นางภัทรา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายชินกร คำภูธรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อำพิมพ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
5. นายนพดล คัณทักษ์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
7. นายปรีชา วรสารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย ทองพับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นายบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
3. นางมาลัยพร ชองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองพับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นายบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
3. นางมาลัยพร ชองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองพับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นายบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
3. นางมาลัยพร ชองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย ทองพับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นายบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
3. นางมาลัยพร ชองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองพับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นายบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
3. นางมาลัยพร ชองทุมมินทร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
6. นายพิทักษ์ ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายสง่า วงศ์ษาโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
3. นางปนัดดา เหลาแตวโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำกรรมการ
4. นางภัทรา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายสง่า วงศ์ษาโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
3. นางปนัดดา เหลาแตวโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำกรรมการ
4. นางภัทรา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นายสง่า วงศ์ษาโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
3. นางปนัดดา เหลาแตวโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำกรรมการ
4. นางภัทรา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกิดาการ วิไทราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ แสวงนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกิดาการ วิไทราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ แสวงนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกิดาการ วิไทราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ แสวงนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกิดาการ วิไทราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ แสวงนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกิดาการ วิไทราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ แสวงนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกิดาการ วิไทราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ แสวงนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิริเพ็ญ แสนภูวาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เดชโฮมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา แก้วเสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสิริเพ็ญ แสนภูวาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เดชโฮมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา แก้วเสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสิริเพ็ญ แสนภูวาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เดชโฮมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา แก้วเสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิริเพ็ญ แสนภูวาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เดชโฮมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา แก้วเสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสิริเพ็ญ แสนภูวาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เดชโฮมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา แก้วเสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางรัชมี ธงอาษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางรัศมี ธงอาษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ สำราญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นางมัลลิกา หนาดคำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นางทวีสิน ม่อมพะเนาว์โรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ สำราญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นางมัลลิกา หนาดคำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นางทวีสิน ม่อมพะเนาว์โรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางระเบียบ แก้วดีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
2. นางสาวกรรชลิดา อนันตืศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐโรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
4. นางสาลี่ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านภูเพ็กกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ แก้วดีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
2. นางสาวกรรชลิดา อนันตืศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐโรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
4. นางสาลี่ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านภูเพ็กกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ แก้วดีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
2. นางสาวกรรชลิดา อนันตืศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐโรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
4. นางสาลี่ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านภูเพ็กกรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางระเบียบ แก้วดีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
2. นางสาวกรรชลิดา อนันตืศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐโรงเรียนบ้านนาสาวนานกรรมการ
4. นางสาลี่ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านภูเพ็กกรรมการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระเชษฐ แก้วเสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ แสนภูวาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พรรณานิคมกรรมการ
3. นางสุปราณี มาศวรรณาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางเฉลิมสุข หิรัญไกรลาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางศศิรัศมิ์ ลือแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ บุบผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมสุข หิรัญไกรลาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางศศิรัศมิ์ ลือแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ บุบผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางเฉลิมสุข หิรัญไกรลาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางศศิรัศมิ์ ลือแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ บุบผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมสุข หิรัญไกรลาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางศศิรัศมิ์ ลือแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ บุบผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ม.1-ม.6
1. นางเฉลิมสุข หิรัญไกรลาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
4. นางศศิรัศมิ์ ลือแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ บุบผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวกรกนก แสนสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นางนงเยาว์ คลังแสงโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ เอิบพรมราชโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวกรกนก แสนสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
2. นางนงเยาว์ คลังแสงโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ เอิบพรมราชโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ คลีล้วนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายทรงเดช โคตรมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ คลีล้วนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายทรงเดช โคตรมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานีกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร คลีล้วนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายทรงเดช โคตรมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา ปิดตะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนครกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา ปิดตะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]